ÍÁÔ Ê Ð ¾ Ñ Ø ÐÖ Ù Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ÍÁÔ Ê Ð ¾ Ñ Ø ÐÖ Ù Ø"

Transkripsi

1 ÍÁÔ Ê Ð ¾ Ñ Ø ÐÖ Ù Ø ÔúÙÖ Ô Ñ ØØÌ Ö ÑÆ ú ÒÝ ÆØ äù Ð ½ ÒÆ ËÒ Ð Ý ½ ÑÁ Öƹ ÑÁ ÖÆ ¾½ ÃÙ Ê ¾ Á ÆÙ ¾ ÅÐ Ý Ð Ø Ð ½

2 Ê Ð Ê Ð ÒÐ ÃÙ Ð ÑÙÃ Ì Ê Ë Æ ÔÁ Ø Æ ÔÁ к Ã Ø Ö Ðº Ê Ðº Ô Ê Ö Ã Ö ËÖ Ã Ö Ø Ñ Ö Ã Ö ß Ø Ö Ý Ø Ö Ù Ø Ý Û Ü ÖÔ ÖÖ Ð Ö Ã Ö Ò Ø Ù Ê Ðº Ê Ðº Ù Ù Ñ Ý ÝÒ Ü Ö Ô Ð Ã Ø Ú Ò ÃÒ ÒØÙÒ ÔÙØÙÐ ÃÐ Ö Ø Öº î Ò Ï Ö Ðº Ê Ðº ü Ñ ÆÖ Ú Ò ÚÁ Æ Æ ÑË Æ ÖÆ Ö Ø Ö Ö Ã Ð Ø Ö Ö Ð Æº Ø Ö Ñ Ðº Ê Ðº äá Ö Ù ÃÛ Ð ÜÙ Ø Ö Æ Ò Ú ØÛ Ø Ù Ò Ý ó Ö Ë Âº Ê Ý Ð Ðº Ê Ðº Ò Á ÑÇÒ Ò Ø Ò ÕÖ Ø Ð Ý Ö Ô Ý ÒÇ Ø Ñ Ö Ë ü Ò Ö Û Ü Ô Ðº Ê Ðº ÙÐ ¾ ½ ¾

3 Ñ Ø ÐÖ Ù Ø Ö Ø Ñ Ù Ô Ð Ý ÔÊ Ø Ò ÌÒ Ñ Ò Ô Ê Ðº Ý Ñ ÖÐÐ ÒÖ Ü Ö üà Ù ØÁÖ Ð Ë Ã Ð Ñº ÔÙ Ö Ì Ò º Ö Ì Ô ÝÖ ËÁÖ Ú Ì ÃÛÙ Ô Ý Ý Òº Ø ÖÔÖ Ò Ê Ö Ö Ñ Ê ËÁÆ Ô ÌÑ ÖÌ Ñ Ñ Ö Ã Ý Ö ÔÖ ÌÙ Ð Ã Ø Ý Ð Ð Ø Ö ÑÙ Ã Ôè Ô Ö Ý Ðº Ñ ØÃÒ Ð Ñº Ö Ò ÔÊÐ Ñ Ò Ùó ÁÖ Ù ØÖ ÕÙ ÐÖ Ð ÑÙ Ê Ú Õ Ý Ý º Ö Ø Ò Ò Ñ Ò Ø ÔРѺ ÑÙÃÌ Ê ØÛ Ø Ð º Ö Ô ÙÑÙ Ë Öº Ø Ò Ñ ÐÖ ÂÆ Ì Ã Ð Ñº Ø Ö ÐÁÐ Ö Ù ÖÐ Ý Ò Ò Öº Ú ÖÖ Ý Ý ÐÖ Å ô ËÁÖ Ö Ø Ö Ô Ø Ö ÑÑ Ö ß ÑÒ Ñ Ò Ýº Ã Ø Ã Ø ØÙÞ Ô Ì Öº Ð Ð Ñ Ã Ð Ò Ù ÖÕÁÒ Ð º Ñ Ö ý Ø Ý Ò º Ñ ÖÅ ÌÙ Ö Ãº Ù ÃÖ Ð Ù Ì ÑØ Ö Ø Ô Ö Ò º ÖÔ ËÖ Ö Ð Ò ÍÖ Þ Ñ Ò Ýº Ö Ì Ô Öº Ò Ö Ò Ð º Û Þ Ö ÖÆ Ð ÜÁ Ö ÜÁ Ö Ö Ô º Ì Ê ÙÀÃ Ð Þ º Ñ Ð Ò ÒÁÝ Ö Ø Ðº Á ÒÖ ØØÖ ÃÛ Ö ÆÞ Ö Ò Öº

4 ØÐ Ê Ö ØÐ ÒÌ٠٠Рк Ð Ñ Ð Ø Ð Ì Û Ê Ü Öº Ñ Û Ø Ê Ú Ð º ÑÖ ÆÖ Ô Ö Ù Þ Ò ß ÙÀÃ Ð Ò º Ø Ô Ø Ö ØÖ Ë ÔÙ Ö Ò Í Ú Ö Ô Ø Ú Ð Ð º Ø Ê ÑÒÌ Ø Ø Ô Ö ß Ð Ö ÒÌ Ö Þ Ò ËÁ Ù Ö º ÙÐ ½

5 ÔúÙÖ Ô Ñ Ë ØÁÖ ä ÔúÙÖ ÝÖ Ô Ý º ÜÙ Ì Ö Æ Ì Ö Ù Ø Ý Ò º Ë ØÁÖ Ø ÔúÙ Ö ÃÙ Ô º Ö ÔúÙ Ë ØÁÖ Ñ Ø ÑÒ Ñ Ú ÙÖ Ñ Ý Ù Ì Ã Òº Ø Ù ÔúÙ ÚÁ Æ ôü º Ö Ô Ö ÝÖ Í Ì ËÆ ØØÌ Ö ÑÆ ú Òݺ Ö Ê ÔúÙÖ ËËÜÖ Ñ ÑÐ Ý ÙÖ ÐÒ º Û Ü Æ º Ø Ö Ã ÔÊÐ Ø Ö Ö Ñ Á ØÔÒ º ØÔ ÒÖ Ñ Ý Ë ØÁ Ö ä ÑÐ Ý Ð Òº Ã Ø ËËÜÖ Ù Ñ Ò Ñ Ò Ë ØÁ ÔÙ ÜÍÖ Ò Ý Ð ÐÒº Ø ÖÔ ÖÖ ÌÒ ÃÙ Å º ËËÜÖ Ù Ô ÞÑ Ô ØÙÐ ÐÒº ØÔÒ Ù Ò Ô Ö ÐÒ Ò º Ð ÔúÙ Ö Ë ØÁÖ Ô ÖÝ Ðº Ø Ö Ö ä ä Ö Ü Ö Ú ÖÝ Ñ Ñ ÖÝ Ð ØÆ Ý Ý Ö Ö Þ Ý Ø Ù Ö ÒÑ Ã ÐÙ Ð Ã Ý Å Ô Ö Ò Ö Ò Ì Ò º ÑØ Ý Ñ Ö Ö Ò Ý Ò Ý Ø Ö Ì Ì Á Ò Æ ÔÁ Ý Ø Ö Ñ Ë Ö Ýº ý ÔúÙÖ Ì õùø Ñ Æ º Þ Ö Ð º Ý Ö Ö Þ º ÑÝ ÔúÙ Ð Ô Êº Ø Ö Ý ØÃÒ ÒË Ù Ê º ÖÖ Ù ÔÙ Ö ÑÝ ÑÁÖ Ò Ð Ð Ý ÌÒ Ö Í Ô Øº ÔúÙ Ö Ô Ê Ö ÔÍ Ñ ÔÖ Ô Ë Ì Ö Ý Ý Ø Ö Ý ÙÖ ä Ð Ì Ð Ô Ò Ò Ö Òƺ Ã Ò Þ ÔÆ û ÐÖ Ñ ÒÖ Ã Ò Ì ÅË Ã Ýº Ð Ð Ý Ñ Ð Ò Ð Ò Ô ØÑ Ë Ò Ö Ø Ðº ÚÁ Ê ÔúÙ Ô ÞÑ Ñ ÝÌ Ãº ÔÖ Ò Û Ì ÒÁÐ Ò Ö Ð Ð Ì¹Ë Ì º Á Ø Ö Ô Ñ Þ Ð ÃÐ Ò ÙÐ Û Ü Þ Ô ÖÔ ÌÁ Ö Ì º ÌÐÌ Ð Ì Ò Ì Ò Ù Ì Ãº Û Ìº Ü Ø Ò Ø Ö Ñ Ñ ÜÙÖÁ Ð ÑÒ Ç Ò Ý º Ü Ì Ì Ø Á Ð Ù Ø Ü Ö ÔúÙ Ç ÙÖ Ô Ò Ö Ðк Ñ ÒÌ Ã Ò Ù Ý Ñ ÝÌ Ð Ð ÔÆ ûð ʺ Ø Ö Ù Æ ÔúÙ Ö Ôк Ö Ö Ý Ò Æ Ãк ý Ñ ÝÌ Ö Þ ÃÛÙ ÔÐ Ò º Ò Þ ÔúÙÖ ÐÆ Ðº Ã Ø Ã Ø Ö Ò Ñ¹Ò ¹ Ò Ü Ñ¹Ò ¹ Ò Ñ ÝÌ Ö Ô Ñ Ô Ê Ðº Ç ÒÖ Ô ÞÑ Ô Ñ ß Ý Ö Ã Ë Ö Üƺ ÔúÙÖ ÙÑ Ð Ð Ü Ñ Ð ÔÊ Ò Ë Ý Ðº Ø Ö Ö Ú Ö Ð Ò Ñ Ñ Ò ÁÖ ÑÍØ Ô Ø Øº õùø Ô Ñ Ø Ò Ë Ò Ò Ò ÑÐÒ Ò Ö Ò º Ö Ñ ÐÐ Ò Òº Ø ÖÔÖ Ôú٠к Ø Ö ÝÖ Ù Ø Ø Ö ÑÜÆ Ý Ô Ë Ô Ø Ð Ðº Ù Ì Ø Ð Ö ÑÆ Ò Ô Ðº Ø Ô Ê ÔúÙÖ üöä ÙÖ Ö Ø Ö ÐÆÖ ÌÒ ÒØ Ø Ö ³ ÖÐ ÐÐ

6 Ú Ø Ö Ð Ð Ø Ô Ö Ò ³º Ö ÒÆÖ Ø Ð ÌÆ Ò Æ³ Ð Ê Ý Ðº ÔúÙ ý ÑÐ Ò º Ø Ö ÏËÆ Ô Ý Ö ò ËÆ Ô Ñ Ö Ø Ù Ð Ý Ø Þ Ðº ÑÝ Ý Ðк Ò Ñ ÔÖÁ Ý Ô Ë Ö ÔúÙ Ì Ì Ö Ø Ù Ðº Þ Ö Ö ÔÛ Ö ÌÒ º ÃÒ ËÆ ÔúÙ Ö Ø Ð Ã Ò º Ø Ö Ô ÞÑ Ô ÑÖ Ü Ì Ò Ñ Ð º ý Ñ Ý Ì ÚÙÐ Ø Ô Ö Òº Ø Ö Ñ ÒÆ Ç ØÙÐÒÁÝ Ç ÔúÙÖ Ý Û Þ º Ø Ø ÙÂ Ø Ô Ö Ò Ë ØÁ Ø Ö ÝÖ Þ Ý Ò º Æ Ô Ö Ì Ë ÑÁÑ Å Ö Ö ÒÆ ÔúÙ Ò Ð ÔÙÖÁ º Þ Ù Ì Ò Ýº Ø Ö Ô Ö Ø ÁÖ Ö ÍÆ Á Ö Ø Ý Ø Ö Ê ß Ë ØÁ Ò Ñ Ò Áº Ø ÔÙÖÁ º ØÒ Ò ØÒ Ö Ü Ö ÔúÙÖ ÑÒ ä Ò Ø Ö Ô Ø ÐÁ ÔǢ ÝÆÁ Ö Ë ØÁÖ ØÙÑÙÐ Ùó к Ùó ÃÒ ÑÌÐ ØÃÒ Ã Ð Ë ØÁ Ö º ÔúÙ Ù Ã Ê ÖÐ Ø Ö ÝÖ ËÁÖ Ú Ì Ù Ê ÃÒ Ò Ö Ö ØÃÒ Ë ØÁÖ Ã Ò Ì Òݺ ÔúÙÖ Ý ÁÒ Ô Ñ Ò ÑÍØ Ý Ø Ô Öº Ö Ø Ò Ý Ø Ð Ø Ë ØÁ Ø Ö ÍÆ Ú Ð Ø Ô Ö Ò º Ø Ö Ý Ð ÃÒ üöä ÑÙ ÍØ ØÃÒ Ë ØÁÖ ËÖÁ Ö ÒÆ Ñ Ò ÁÖ ÃÛÙ Ô Ø Ö º Ì ÜÙ Ò ÒÝ Ë ØÁÖ Ô Ø Ë Ð Ì ÈÒ º Ë ØÁ Ê Ú Ð Ñ Ýº Ø Ø Ý Ò º Ø ÝÌ Ò Ý Ú Ðº Ô Ý Ò ÔúÙ Á Ò ÏØ Ö Þ Ø Áº ý Þ Ë ØÁ Ò Ö ÔúÙ Ú ÃÐ ÑÙ Ã ÑÙÃÁ Þ Ð Ö Ñ Ò Ð Ô è Ò º Ø Ö Ò Ü Ö Ù Ê Ô Ø Ð Ì Ð Ã Ðк Ø ÖÔÖ Ì Ì Ù ÏËÆ Ã Ñ ÑÙ Ê Ì Ù ÖÝ Ö ÒÁ Ø Ô Ö Ðº Ö ÔúÙÖ Ë Ð º Ì Ù Ñ Ý Ð Ì Ö Ø Ô Ö º Ý Ø Ö Ê Ì Ù Ð óº ý Ø Ø Ø Ò º Ø Ö Ô ÞÑ Ö ÑÆ Ö Ô Ø Þ Ø Ô Ö º Ì Ø Ö Ë Ð Ýº Ë ØÁÖ Þ Ú Ø Ö ÙÀà èð Ëƺ Ø Ö ÖÖ ÑÐ ÑË Ùà ÙÀà ÒÔ Ò Ø Ñ ÞÆ Ý Ðº Ë ØÁ Ö ÑÙÃ Ã Ø Ô Ö Ò ÒÔ Ò Ù Ô Ö Ø Ë ØÁÖ ä Ô ÖÝ Ò Ð Ò Ú Ð Øº ÔúÙÖ Ì ÐÖ ÖÖ Ö Ý Ì ÔÊк Ô Ý Ö Ì ÃÙ Ð ÔúÙ Ì Ñ Ü Ãк Ö Ý Û Ê Ý Ø Ö ÑØÒ Ý Ö Ì Ð º Ö Ì ÚÁ Æ Ñ Ý Ðº Ð Ì ÌÙ ÒÆ ÒÆ Ð Ý ÐÐ Ñ Ô Ò Ò Ò Ò º Ñ Ö Ò Ñ ÔÖÑ ÒÑÒÁÝ ÜÖº Ñ ÔÒ Ö Ô ËÖ Ö º Ñ Ö Á¹ Ö ØÌ ÌÙ ÔÙ Ê Ð Ò º Ø Ú Ð Ñ ÖÒÐ ØÁÝ Ù Ì Ô Ý Ýº Ù Ñ Ò Ö ÐÒ Ò Ø Ú ³ ÔúÙÖ ÖÒÐ Ð Ò º ÙÀÃ Ô Ë Ö Ð Ì Ý Ðº ÔúÙ Ø Ý Ñ Þ Ô Ò Ý ÔÊк Ø Ê ÚÙÐ Ñ ÒÙ Ö Ý ÑÙÃ Ú Ð Òº ÃÐ Ò Ùк Ì Ò Ì Ò Ãº Û Ìº ÛÆ Ø Ö Ñ Ò Á ̺ Ø Ö Ø ÌÒ Ö Ô Ö Ë Ì Ý ÔÙ Ö Ë ÜÖ Ð ÚÙÐ ÚÙÐ

7 ÔúÙ Ò Æ Ú Ð Ú ØÆ Ö Ð Ñ Ýº Ø ÖÔÖ Ø Ö Ñ Þ Ý ÒÆ Ì Ù ó к ØÊ Ö Ð Ý Ì. Ì.. ÙÞ ÃÛÙ Ø Ö Ð º Ë ØÁÖ ä ÃÒ Þ Ð Ö Öº ¾½ ½

8 ØØÌ Ö ÑÆ ú ÒÝ Ðü Þ ØÊ Ö Ð Ñ Ö Ëã ÙÂ Ø Ô ÖÐ ÚÙÐ Ö º Ð Ø Ö ÑÒ ÚÁÊ Ý Ì ØÙÐÒ Ý Ò Û Ðº Ø Ò Ö Ô Ñ Ê Ý Ý Ý ØÙÑÙÐ Â Ê èðº Ëã Ö Ñ Â Ê Ã Ø Úƺ Ð Ø Ö ÚÁÊ Ø Ô Ö ÑØ Ü Öغ Ëã Ö Ñ Ò Ý ÔÆ ÔÆ Ö Ñ Ô ÑÖ Á Ü Ö ÆÖ Ò ÒÖ Ñ Á Ì Ì Â Ê Ð º Ö Ñ Ö Æ Ô Ö Ë Ò ÝÑ Ò ØÏØÁÝ Æ Ö ÒÙÔ Ë Å Ñ Þ Ö ØÁ Ñü ƺ Ëã Ö Ú Ð Ð º Ò Ô Ñ Ê Ò Ö Â Ê Ø ÖØ Æ Ù Ð ÔÖ Ö ÌÆ Ê Ö Ô Ë Ý Ë Ö Þ º Ø Ëã ÑÒ Ý Þ Ë Ò ÃÒ ÑÒ Ò Ðº ÚÙÐÌ Ã Ò Ðº Ëã Ö ÖÐ Ø Ö Ð Ö Ì º Ý ÑÌ Ö Í Ö Ôº Ã Ò Þ Ñ Ö ÒÆ Ú Ö Ö Ø Ñ Ý º Ëã Ö ØÖ Ð Ò º Ã Ò Ð Ðº Ý ÃÐ ØÖ Ñ ÜÆ Ì º ËÅ Ý Û Ê Û Ê Ö Ö ÒÆ Ò Û Ê Ý º Ëã Ò Ò Ì ÒÖ Í ÒÙ ÝÁ Ø ÑÆ Ý ÔÛÇ Ø Ð Ý Ô Ç Ê Ø Ò Ð Ê Ã Ø º Ì ÑÒ Ã Ý Ý Û Ê Ý Ç Ê Ò Ê Ã Ý ÒÌ Ëã Ö Ô Æ Æ Òݺ Ø Ô Ð Ë ÖÁ Ö Ñ Ò Ô Ø Ý Ñ Æ Ò Ö ØÔÞÌ Ù Ö Ý Ù ÙÌ ÑØÒ Í Ö Ý Þ Ñк Ô ý Ã Ò Ë Ð Ò º Ý Ì Ø Û Ê Ý Û Ê Ý ÆÙ Ö Ù Ã èðº ÃÒ ôøáý Ö ØÏØÁÝ Ù Ì Ð ÜÀ ÖÆ Ö Ö ÒÆ ÑÙ ÃÖ Ê Ý ØÃÒ Ø Ö ÒÙ Ý Ì ÃÛ Ñ Ö Ëã Ö ËÖÁÖ Ë ü к Ö Ù Á Ò Ëã Ö Ë ÚÖ ÌÙ Ù Ò ÐÒ Ö ÆÙ Ö ÙÆØ Ý ÒÃÛÙØ ÔÆ Ö Ð Ô Þ ÐÆ û ÖÐ Ëã Ö Å Ö Ñ ÖÑË Ú Ø Ô Ñ Æ Ö ÔÏ Þ Á³ Ë Ö ËÖ ÚÖ º Ô Ð Æ Ø Ø Ý ÌÒ Ö Ø Ì Ý Ñ Ð Ý Ì ÑÙ Ø ÑÙ Ø Ð Ö Ù ÐÒ Ú Ø Ùº Ø Ö ÆÙ Ö Ëã Ù ÒÖ Æ Ö ÒÆ ØÁ Ì Ò ÐÒº Ëã Ô Ñ ÆÐ Ö Å ÔÖÁ Ý Ø Ö Ö Ò Ö Ò º Ð Ü Öغ Ëã Ö Ñ Ø ÌÒ Ö Ô Ò Ö Ö Ò Ö Ö Ò Þ º Ò Ô Á Ø Ö ÌÒ Ì Ð Ø Ö ÆË Ô Ý Ö Ò ÖÁ Ö ÃÛÙ Ö Ö Ø Ýº ÒÙ Ò Ë Ã Ý Å Á Ò Ñ Ò º Ö Æ Ø Ñ Ð Ò º Ú Ð Ø Ñ ÚÁÊ Ö ÒÆÖ Ô Ñ Ê Ø Ô Öº Ø Ê Ë ÖÖ Ì Ô Ì Ò Û Ê Ý Þ º ÆÙ Ø Ð Ð Ò Ù Ã Ø º Ö Ú Ø Ù Ò Êü Ù Ö Ì Ô Ø Ò Ý Ö Ö Ö Ò Ò º Ê Ö Ú Ö ÔÖ Ò Ö Ù Ð Ð Ø Ö ÑÝÖ Ö

9 Ö Ô Ö Ø ÚÙÐÐ Ò º ÑÒ Á ÑÙ Ø Ì Û Ê Ý ÒÙ Ê Ù Ê Ò Ý Æ ÔÏØ ôãæ Ø î ÒÁ Ì Ö Ð Ò º Ø Ò Ð Æ Ö ÒÆÖ Ñ Í Ý Ð ÑÒ Ì Ø Ò º ÆÙ Ëã Òغ Ö Ô ËÖ Ô Ì Ñ úö Ñ Ýº Ëã Ö ÖÖ Ù ÒÝÖº Ð Ö Ò Å Ï Ø ÒÙ Ò Ö Ô ÖÝ Ý Ðº Ø ÖÔÖ Ö Ì Ñ ÂÑ ÜÆ Ã Ð Ô ÖÝ Í Ý Ø Ù Ì ÙËÐ Ø ÒÑÝ ß Æ ÌÙ Ù º Ëã Ò Ì Ø Ö Òݺ Ø Ù ÆÙ Ö Ñ Ô Þ Ò Ö Ý Òк Ú Ø Ù Ê Ò Ö ÒÆ Ò Ò Ô ÖÖ Ì Ý Ù Ò ÙÖÔ Þ Ò Ö Ö Ðº ÔÖÁ Ö Ð Ö Ð Ëã ÃÐ Ø Ö ÒÙÑ Ò üº ØÆ Ú Ø ÙÖ ÔÔ Ö Ð Ö º Ø Ö Ô Ö Ðº ÙÀà к Ú Ø Ù Ý Ù Ð ÑÒ Ø Ö Ò º Ö Ù ÐÅ ÖÖ ÒÆ ÒÆ ÃÐÒ Ý Ö ØÖ Ô è Ñ ÆÙ Ê º Á ÒÌ ÑÒ Ò Ö Ý ÆÙ Ö ä Ëã Ö Ã Ý Ðº Ã Ñ ÆÙ Ö ÔÖ ÝÖ ÑØ ÂÛ Ô Ý ÔÊÐ Å ÆØ ÔÖÁ Ý Ø Ö ÏØ Ø Ö Ñ Ý ÆÙ Ö ÔÖ Ô Ý Ðº Ö Æ Ô Ö ÆÙ Ø Ö Ò Ô Ø ÖÐ Ò Ý Ò ô Ü Ý Ò Ì Ò ÒÐ Ö Ô Ñ ÔÊк Ö ØÒ Ö Ô Ö Ö Ø ÜÖ Ü Ö Ö ÝÖ Ð Ö Ø Ö Ðº Ô ÞÑ Å Ý ÒØ Ø Þ Ú Ø Ùº ØÛ ØÛ Ö Ö Ô Ý Ðº Ø Ò ÒÐ Ö Ñ Ò Û Ê Ý Û Ê Ý Ö Ì Ð Ð Ì Ò è ÐÒº Ö Ü Ý Æ ØÖ Ò Ù Ø Ö ØÆ ÑÞÆ Ö ÐÒº Ö Ã Ý û ÑÝ Ò ÐÒ Ò Øº Ø ÖÔ Ö Ñ Ð ÐÒ ÝÖ ÒÑü Ø Ëº Ñ ÒØ Ñ Ø ÑÖ º³ Ëã Ö ÆÙ Ù Ò Ý Ø º Ë Ì Ý ÊØ Ì Ý Ëã ÐÐ ÛÆ Æ Ö Ô Ò Ò Þ Ð Ñ Ò ÔÒ Ö ÔÖÁ Ý Ñ Ð Ò Ö Ð Ü Ý ß³ Ëã Ö Þ Ë Ö Ë Ø Û Ô Ý Ú Ø Ù ÐÒº Ø ÖÔÖ Ð ÐÒ ÚÙÐ ÚÙÐ Ì ØÙ Ñ ÚÙРРк Ñ Ö ÔÖÁ Ý Ð Ò Ö Ð Ø ÑÖ Ý Ö Øº³ ß Ñ Ò ³ ß ØÙ Ñ Ñ Ò Ö Ø Ñ Ñ è Ö Ð Ö Ý Ð Ñ Ø Ë Ò Ø Ö Òݺ Ö Ñ ËÌ Å Ý Ð Ñº Ò ÔÛ Ì Ö Ö Ø º ØÙ Ñ ËÌ Ö Ðº Ì Ë Ö

10 Òº ÖÔÖ ØÙ Ñ Ð Ñ Ö Ø Ñ Ô Ë Ö º Æ ØÖ Ô Ø Ì Ý óø Ñ Ö Ø Ò ³ Ëã ÑØ ÑØ Ö ÐÐ ÛÆ Ñ Ò ß³ Ú Ø Ù Ö Ð Ø Ö ÐÒ ý Ã Ò Ë Òݺ Ò ØÙ Ñ Ì Å Ô Ö Ð Ò Ò Ö Ö Ô Ý Ý Ð Ã Ø Ö Ë Ô Ø Ýº Ã Ò ØÙ Ñ Ð Ð Ð Ý Ì õùø Û Ðº Ô Ø Ï Ø º Ò Ñ Þ ÑÙ Ù Ò º ÌÙ Ú Ð Ö Ã Ð Â Ì Ò ÖÁÑÍ Ø Ö Ì º Ì Ì ÖÃ Ð Ø Øº Ü Ö Ò Ì ÖÃ Û Ø Ø Ñ Ö û Ö ÑÝ Ð Ø Ð Ñ Ö Ã Ì Ì Û Ø Ø Ñ Ö ÑÝ Ð Ø ÔÛ Ê Û Ë Ñ Ò ÌÖ Ù ËÁº ý ØÒ Ö Ñ ÜÆ Ì Û Ðº Ø Ö Ô Ö Å Ö Ö ÑÝ Þ Þ Ý ³ Ëã Ðë Ý Ð Ð Ø Ö º Í Ô Ò Ö Ú Ø Ù Ð Ð ÐÒ Ì Ö ØÐ Ý Ö Ð Ã Ð Ñ Ò Ð Ã Ð ß ÆÙ Ø Ñ º Ñ Ö Ð ÔÈ Æ Ò ÆÙ Ö Ë Òغ Ö ÃÛ Ò Ý ÆÙ Ö Ò Ñ Ò Ð Ñº ØÃÒ Ñ Ù Â Ø Ñ Ö Ô ÖÆ Ø ß Ñ Ò Ð Ø Ø Ö Þ º Ñ Ã Ò Ò Ñ Ñ º³ Ëã Ö Û Ì Ú Ø Ù ÒÚ Ì Ø ÏÔ ÒÙ Ö Ü Ö Ò Ö Ö Ã Ý ÐÒº ÝÖ Ò Ì Ù Ö Ñ Û Ü Ý Ö Ô Ö Ý ÐÒ Ì º Ö ÔÖ Á Ø ÖË Ö Ì º Ëã Ö Ö Ì Ì Õ Ò º Ì Ö Ï Ø Ø Ý Ç ÒÖ Ù ÖÕÁÒ Ò Ð Ö Þ Ú Ð Ëã º Ì Ö Ò Ö ÒÙÚÍ Ø Ø Ö ä Ì ØÁ Ú Ð Ð Ì Ô Ö ÁÑ Ô ÖØÏ Ñ Ð Ñ Ë Ëã Ð Ö Ðº Ö ÑÌ Ø Ð Ø Ö Ë Ö ÃÛÙ Ø Ð Ø Òº Ø Ö Ú Ð Ð Ð Ò Ã Ö Ô Ð Ð Ø ÙÂ Ø Ô ÖÐ Ò º Ò Æ Ì Ö Ñ Ò Û Ê Ý Ö Ðº Ø ÖÔÖ Ø Ö Ï Ð ÆÙÖ Û Ü Ò Ì Ì Ö º Ò Ò Ø Ø Ê Ø Ê Ñ Ý Ð Ð Ð ÆÙ³ Ú Ø Ð Ð º Ö Ò Ö ü ÂÖ ÂÖ Ö Û Ø Ð Ðº ½¼

11 ÐÅ ÐÖ Ë Ø Ö Ö Ðº ÙØÒÙ Ò Ý º Ø Ö Ñ ü Òº ÃÒ Æ Ð Ò Ý Ö Ì ÃÆ Ø ÒÚ Ì Ø Ñ Ö Ô Êº ÙØÒÙ Ëã Ö Ë Ð º Ø Ù Ò Ì Ø Ò Ý Ò Ã Ò Ö ÔÖÁ Ý Ô Ý Ö¹ Öº Ø Ê Ö Ì ÔÔ Ö Ò Ò ÃÆ Ø Ò Ö Ù ú ÔÔ Ö³ Ñ Ò ÒÁØ Ý º ÙØÒÙ ÙØÒÙ ß Ëã Ö º Ø Ö Ñ ÜÆ Ø Ö ÔÖ Ð Ø Á ÃÒ ÃÛÙ Ô Ýº Ö Ñ ÑÙ ÃÖ ÊÒ ÝÖ ÖÕ Þ Ð Ö ÚäÁº ÙØÒÙÖ Ñ Ö Þ Ë Ö Ö Þ º Ëã ØÖ Æ Þ Ö ÒÆ Ý Ö Ô Ì Ø Ô Ö Òº ÙØÒÙ ËÆ Ò Ò Ý Ø Ø Ò Ñ Æ Ò Ì ÌÆ Ü Ö ÊÁ ÔÛÇ º ÃÖ Ð ÑÙ Ëã Ö ÃÙÐк ÙØÒÙ Ö ÂÐÑ Ð Ì Ö ËÖÁ Ö Ñ Ã Û Ê Ý º Ö Ã Ö Ô Ö ÙØÒÙ Û ÙÑ Ù ÑÙ Ã ÐÐ Ì Þ Ð º Ö Ö Ò Ð º³ Ëã Ð Ø Ö ÔÖ Ñ Ö Ö Ø Ô Ö Ð Ð º³ ÙØÒÙ ÑØ ÑØ Ö ÐÐ Ñ Ñ Ò Ò Ñ Ô Ñ Ô Ê º Ñ ÝÌ Ö Ò Ñ Ö Ö º Ì ÐÖ Ñ Ýº Ñ Ö Ñ̺ Ö Ö Ê Ú Ð Ñ Ýº Ñ Ö Á ÒÌ Ö ä Ê Ý º Ñ Ý Ö º ØÙ Ñ Ö Ö ³ Ëã ÐÖ Ô Ð Ø Þ Ê Ñ Ö ÐÐ Ö Ö Ö Ò Ú Ð Ö Ò¹ Ð¹Ô Þ ³ Ö Ñ Ò Ñ Ò ÖÐ Ô Ì ³ ÌÙ Þ Ñ Ö ÐÐ Ö Ö Ö Ðº³ ÙØÒÙ Ô Ð Ð Ø ÖÐ Ò Ø Æ Ô ÖÌ ÚÁ Æ Ö ÑÆ ú ß³ Ö Ëã ÌÙ Û Ì Ã Ð º Ø Ö Ò Ü Ò Ø Ö ÑÙÃ Þ Ö Ý Ð Æ Û Ø Ö Ý ØÙ Ð Ã ÔÖÁ Ý ÙÐ Ñ Ô Ý º Ø Ê Ô Ì ß³ ÙØÒÙ Ò Ë Þ ÔÊк ÐÐ Ì ÒÖ ÒÝ Ô Ýúº Ö Ô ÒÝ Æ Ý º ý Ø Ö ä Ö Ö Ö ³ Ëã Ð Ø èð À Ò Ñ Ø Ø Ö Ñ ÝÖ Ô Ñ Ô Ê ³º Ë Ô ü Þ Ì Ð Ð ÐÐ Ò Ð Ë Ø Ð Ð Ø Ö Ö ÑÆ ú ÒÁº³ ÐÐ Ì ý Ø Ö ÑÒ Þ Ð Æ Ô ÖÌ Ò Ø Ø Ì Ö ÑÆ ú Òݺ Ú Ð Ò Ã Ò Ð Ð ³ ÙØÒÙ Ã Ò Þ Ñ Ð Ø ÖÐ Ï Ö Ö Ø ß³ ½½

12 Ò Þ Ô Æ Ì Ý º ÑÖ Ö Ö Ö Ò º ÙØÒÙ Ø ÃÒ Ñ Ã Ò Ë Þ º Ò Ö ä Ð Ô Ñ Ý Ö ÑÙ Ã Ì Ë Ò ÃÒº Ø ÖÔÖ Ò Ý Ö Ö Ì ËÁ Ö ÑÆ ú º Ñ ¾ ½ ½¾

13 ÆØ äù Ð...¹Ö Æ Ð ØÁÝ ÆØ ÐÒ èº Ñ ÙÖ ÑÖ Æ Ð ÝÖ Æ ØÖ ÜÆ Ô Ô Ø ÔÒ Ì Þ Ý ÖÑ Ô Ñ Æ Ö Ö Ö º èù ÙÂ Ò º Ñ Ò Ø Þ Ý ÖÑÌ Ë Ë º Ì Ô Ñ Æ Ð ÊË ÖÖ ÔÙÖ Ò Ì Ò Ö Ô Ñ Æ Ý Ý Ý ÑÒ º ý Ô Ø Ô ÒÖ Ð Ö Ö Ø Ñ Ö Ê Ò Å Ø Ö ÒÚäÁ Ø Ã Ö Ô Æ ÐÖ ÙË Ë Ø Ö Ö Ö Ñ Þ Ý Ù Ù Ò º Á Ý Ô Ö ÃÒ ÖÌ ÔÛÝØ Ë ÖÆ Ø Ö Ô Ö ÅÐ Ë Ð Ð Ö Ð ÑÜÆ Ú ÒÖ Ö Ý º Ð Ê Ý ÒÖÑ Û Ì Ý Ö Ð Ô Ê ß Ô Ö Ý Ý Ò Ö Ë º ÜÙ Æ ä Ð Ö ÒÚ ÌÖ Æ ØÖ Ö ü Ì Ò Ì Ò Ò Ý Ô Ø Ô ÒÖ Ô Ø Ì Ë Ð Ðº Ø Ö ÏØ ÃÒ Ô Ý Ë ØÃÒ Ö ü Û Ê Ý ÐÐ ÔÒ Ö Ô Ñ ÆÌ ÒÚ Ùк ý Ì Ô Ñ Æ Ð ÒÑ Ò¹ Ö Ò Ö Ô Ñ Æ Ý Ý Ò º Ô äø Ò Ý Ö Ã ÒÑ Ò Ò ÅË ËØ Ö Ò ÑÜÒÆ Ñ Ò ÆØ º Ø Ò ØÛ Ö ÃÆ Ø Ùú Ý Ö Ñ Ò Ò Ñ ÌÑ Ì ³ ÜÙ Ò ÆØË Ö ÒØÙÒ Ë Ã Ö Ý Òº ÌÖ Ë ÜÆ Ý Ø Ò ÔÛ Ì Ì Ñú Ð Ô ó Ö Òº ØÛ Ö Ü ÖÆ Ð Øƺ ý Ø Ò Á òë Ý Ð Ô Ñ Æ Ö Ø Ô ÖÒ Òº ËØ Á Ø ÔÛ ÌÖ Ö Ì Ô Ñ Æ Ý º Á ̺ Ô Ø ÔÒ Á Ö Ì Ô Ñ Æ Ö Ð Ö Ö ü Ð Ø Ò Ý Òº ÖÔÖ Ô Ò Ö Ñ ÒÌ Ü Ö Ô Ø ÔÒ Ö Ö üö ØÙÑÙÐ Ø Ðк Ö ü Ò Ò Ú Â Ò Ö ÖÐ Ô Ø Ô ÒÖ Ô Ñ ÆÌ ÍÆ º ý Ô Ø Ô ÒÖ Ô Ò Ö Ø Ô ÖÐ Ò º Ù Ò ÃÒ Ò Ö ØÙ ä ØÃÒ Ü Ë ÒÖ Ý Ö Ô Ö Ò Ö Þ Ñ Ý Ý ÐÐ Æ Ô ÖÌ ÔÒ Ö Ô Ö Ñ Ì Ý Ò Òº Ì º ÃÒ Ü ËÒ Úä º Ñ Ë Ñ ÙÔ Ý èº Ð ÔÛ Ì Ý Ò Ö Ë Ð Ý Ð Ô Ø Ô ÒÖ Ö Ù Ò Ñ ÐØ Ðº Ù Ü Ö Ö ü Ð Ý Ô Ø ÔÒ Â Ø Ô ÖÐ Ø Ö Ô Ñ ÆÌ ØÆ ÍÆ º Ø ÖÔÖ Ö ü ÐÐ Ô Ñ ÆÌ Ö Á ÅËÌ Ö Ð º ÜÙ Ô ÞÑ ÅËÌ Ì Ô Ø ÔÒ Ô Ñ Æ Ö Ã Ò Ì Ý Ðº Ø Ö Ñ Æ ÈÒ Ì Ô Ñ ÆÌ Û Ê Ðº Ö Ø Ê Ö Ì Ö ÑÝ Ö ü Ø Ö Ô Ñ ÆÖ ÅËÌ Ë Ú Æ ÃÆ Ö ÖÐ Ø Ö Ò Ø Ð Ì ÔÔ Ö Ð Ã Ì Ú Ð Ò Ð Ô º Ø ÖÔÖ ÊÁ Ö Ö ÒÆ Ì Ý Ö ü ÃÒ Ô Ø ÔÒ Ý Ò Ø Ø Ò ÊÐ ØÃÒ Ô Ø ÔÒ Ô ÞÑ Ð Æ ÖÐ Ö üö Û Ø Ì ÕÙк Ô ÞÑ Ô Ø ÔÒ Æ Ô ÖÌ ØÑÒ Ô Ý Òº ý Ö Ö Ø Ö Ì Þ Ñ Þ Ý Ðº Ø Ö Ô Ö Ö ÑÒ Ì Å Ö Å ËÖ Ö Ö Û Ø Ý ÕÙÐ Ý Ð Ò Ð Ö ä Ô ÖÝ Ì Ø ÚÁ Æ Ô º ÕÙÐ Ý Ð Ð Ì Ø Ö ÑÍ Ò Ë Ò º Ö Þ ÑÙ Ô Ý Ö Ô Ý º Ý ÕÙÐ Ý Ð Ð Ì ÑÍ Ð Ò Ö Ø º Ø Ò Ý Ø Ò Ë Þ ½

14 Û Ø Ô Ö Û Ø Ý ÕÙÐ Ý Ð Ö Ì Ð º Ö Ö Ñ Ò Ð Ö ä ÖÖ Ñ ÜÆ Ã Ò Ý Ø ùå Ò º Ô Ø Ô ÒÖ Ñ Ò Ð ÍÖ ÜÙ Å Ö º Ì Ô Ö Ò Ñ Ò Ý Ò º ý Ì ØÁ Ù ü Ø Ö ÔÖ ÚÖ Öк ØÆ Ø Ö ü ØÌÙ Ù Òº Ø Ö Ò Ø Ö Ø Ô Ö Ò Ø Ö ÖØ Þ Ý ý ý Ö ü Ø Ö Ø Ö Ø Ô Ö Ú Ø ÑÍ Ð Ò Ö ØÆ Ö Ö º Ö Å ÚÙÐ Ö Ð Ô Ø ÔÒ Ø Ö ÒÑ Ñ ËÍÒÆ Ø Ô Ö Ø Ö Ò ÙÖØ Ñ Ö Ì Üº Ø Ð Ñ ÒÙ ÃÙÒº ÙÆ Ñ Ö ÑØ Ì ü Ô Ø Ô ÒÖ Ñ Þ Ý Ã Ð Ðº ØÖ ÔÌ ÙÂ Ø Ô Öк Ì ÒÑ ÒÖ Ò Ö Ô Ñ ÆÖ ÔÈ Ë ËØ ÅË Ï Ø Ø Ö Á ÔÈ Ë ËØ ÅË Ö üöº Ò Ô Ø ÔÒ Ë ËØ ÅË Ï Ø Ò Ò Ø Ý Ò º ý ÔÈ Ë ËØ ÅË Ï Ø ÌÙ Ù Ø Ö Ô ÔÆ Ì Ò Ø Ô Ö Ò º Ô Ø ÔÒ Ø Ú Ø Þ Ð ØØ Ø Ö Ü ÖÆ óñíð Ð Ö ü Ò Ò Ò Ú Ø Ö Ï Ø Ã Ö Ø º Ø Ö Ô ÔÆ ÒÌÙ Ù Ê Ò º Ø Ø Ý Ý Ò º Ø Ö ü ÑÍ Ð Ò Ö Ø º ý Ú Ù Ø Ù Ø Ì Ñ Ð Ð Ô ÖÖ Òº Ð Ð Æ ä Ð Ö ÒÚ ÌÖ ú Ð Ð Æ Ö Ã Ö Ö Þ Ðº ÑØ Ô Ø ÔÒ Ã Ò Ö Ðº Ö ü Ø Ã ØÖ Ö Ò Ý Ð Ø Ö Ö ÙÔ ÖÚ Ö Ë Á Ò ÙÐÙÖ Öº Ð Ð Ð Ö ü Ø Ö Þ Ð º Ë Á Ò ÙÐÙ ØÆü ÑÖ ä Ô Ø ÔÒ Ò Æ Ö Ø Ðк Ý Ý Ö ØÒ Ô Ö Ö Ý Ðº Ø ÖÔÖ ÐÐ ÔÒ Ö Þ Ò º ÙÒ ÑÖ ÃÒ Ì ÔÔ Ö Ð Ã Ðº Ô Ø ÔÒ Û Ý Ð ÑÖ Ñ Ò Ë Á Ò ÙÐÙ ÞØÑØ Ã Ý Ý ÐÐ ÑÖ Ñ Ò Ô Ò Ñ Ö Ñ Ö º Ô Ø ÔÒ ÂÛ Â Ý Ð Ö Ñ Ø Þ Ð Ò ÖÔÖ Ì è Ö Þ Ì Ì ÐÐ Ü Ü Öº Ô Ø ÔÒ Ì Â Ò Ð Ò Ì Ð ÝÁ Ù ÒÖ Ý Ý ØÒ ÒÖ Ò Ñ Ô Ð Ñ Þ Ô Ù Ï Ø ÔÈ Ë ËØ ÅË Þ Ø Ë ËØ Å Ë Ò Ñ Ý Ò º ÐÖ Ï Ø Þ Ë ËØ ÅË Öº ý Ë Ò Ö Þ º Ë Ö ÒÆ ÑÝ Ð Ô Ø ÔÒ Ò Ý Ô Ñ Ò Òغ ý ÃÒ Ö ü Ö Ø Ö ÑÍÐ òëæ ß Ò Ò Ò ËÖ Ø Þ Û Ö Ø º Ë Ñ Ë Á Ò ÙÐÙ ÐÐ ÔÒ Ö Ù Ò ÐÃÙÒº Ñ Ö Û Ê èº ý Ö ü Ñ Ò ÒÐ Ò º Ø Ö Æ Ö Ô Ò Ø Ö Ö Ò Ë Ð Å Ò Á º Ø Ý ÔÔ Ö ÐÃ Ö Ô Ò º ØÒ Ô Ø Ö ÔÌÙ Ù ØÒ Ò Ñ Ò Ñ ÒÙ Ö Ñ ÜÆ È Ö Ö ÔÖ Ñ ÜÆ Ù Ê Ý Ð Ý Ðº Â Ê Ö Ò ÑÁÑ Å Ð Ò º Ô Ø ÔÒ ÑÝ Ö Ñ Ö Ê Ö Ý Ðº Æ Ð Ø Ñ ÙÖ ¹ Ö ½

15 Ô Ðº Ò Ö üö ä Ò Ö Ã Ø Ý Ò º ÖÔÖ Ñ Ü Ö Æ ä Ð Ö ß Ñ ÙÖ Ð Ð Ð Ô ÙÖº Ô Ø ÔÒ Å Ö ü Ù Ò Ø Ö Ý Ö Ãк Ë Ô Ø ÔÒ Ø Ö Ô Ñ ÆÖ ÅËÌÙ Ù Ò Ö Ò Ñ Ð Ã Ý Ý Ô Ðº Ö Ë Á Ò ÙÐÙ Ö ü Ø Ö ÅËÌÙ Ù Ð Ã Ö Ý Ý Ô Ðº Ù Ì ÔÔ Ö ÍÆ Ø Ö Ý ØРк Ø Ê Ì Ò Ð Ñ Ã Ò Ò Ò ÖÐÆ ûö Ö ÑÙ ÒÚ Ì Ì Þ Ò Ò Ö Ý Ö Ì Ò Ö ÒÑ ÒÖ Þ Ò Ö¹ Ö Ì ÍÆ Ô Ñ Æ Ý º ÌÒ Ë Ò Ö Ô Ö Ñ Ö Ö ØÒ Ò ÙËÁÐ Ö Ñ Ò Ö Ñ Ð Ø Æ Ò Ö Ö ÑØÒ Ð ÑÖ Ö Ñ Ö Ò º Ø Ö Ý ÙÒ ÑÖ Ã Ö Ý Ñ Ô Ö Ðº Ô ÔÌ Ö...¹Ö Æ Ðº ÆØ ÐÒ Ð º Ö ü Ø º Ø Þ Ò Ö Ýź Ø Ö Ô Ñ Æ Å Ô Ðк Ü٠к Ö ü Ë Á Ò ÙÐÙ Ö Ô Ø ÔÒ ØÒ Ò Ú Ý Ô Øº Òк Ô ÖÖ Ò ÌÐ ÖÑÆË Á Ñ Ì Ë Ð Æ Å Ù Ý̺ Ã Ö Ö Ò Ò Ö Ñ Ñ ÆÖ Ê Êº Ë Á Ò ÙÐÙ Ñ DZ Ý Ö Ã Ý º ÚÁ Æ üøº ÁÖ ÑÙ Ã Æ Ì Ý Ò Ú º ÒÆ Ö ü Ö Ô Ø ÔÒ Ù Ò ØÆ Ü Ñ ÆÔ Ò Ö Ð º Ö ü Ì Ý Ö Ô Ê Ý Ðº Ñ Þ Ì ÚÁ Æ ÂÑ ÂÑ Ö º Ô Ø ÔÒ Ð Ö Ý Ò Ò Ý Ø Ö Ñ Ò Ý ÒÑ Ò èðº ÃÝ Ð Ö Òº Ö üö Ô Ý Û Ì Ãк Ø Ö Ø Þ Ý ÒÖ DZ Ì Ì Ö üö Ñ ÔÆ ú Ú Ý Ô ÌÖ ÔÖ Ë Ý ÌÙ Ö Ý Ú Õ ÔÊк Ö ü Ñ Ø Ð Ò ï Ð Ô Ø Ô ÒÖ Ð Ö Ô Ü Ö ÐÐ Ã Ò Ò Ô Ø ÔÒ Ñ Æ Ý Ý ÐÐ Ã Ò Ú Ô Ê Ý Þ Ø ÖÔÖ Ô Ý Ø Ø Ö Êº Ò ÖÔ Ë Ô ÙÖ Ð Ò Ðº Ö Ë ü Öк Ö Ñ ÜÆ Ò Ð Ü Ö Ô Ö ËÌ Ö Ö ÒÆ Ö ü ÐÐ Ú ÖÁ Ö Æ Ô Ö Ø ÔÒ Ö Ø Ì ÕÙк Ö ü Ö Ý ÐÐ Ø Ø Ð Ð Ì Ö Ð ÖÖ Ø Ì ÕÙÐ ÃÝ Ð ÖÒ Ò ÔÒ Ö ÑØÒ Û Øº Ô Ø Ô ÒÖ ËÖ Û Ê Ý Ì Ë ÖÆ Ã Ð Ðº Æ ÙÐ ÖÐ Ø Ò ý Ö Ø Ã Ò º Ò ÐÐ Ò Ð Ð Ð Ñ Ò Ö Ì Ì Ò º Ø Ò ÐÖ Ì Ð Òº Ð Ò Ñ Þ Ô Ü Ö Ô Ø ÔÒ ÔÊÐ Ñ Ì Øº Ö Ø Ö Ô Ø ÔÒ Ø Ö Ü Ö Ý Ö Ô Ý Ò Ü Ö Òº Þ Ø Ö Û Ø Ò Ì ÕÙÐ Þ Ô ÖØ Ø Ò ËÖ Ø Þ Û Øº ý Ð ß Ð ß ½

16 Ô Ø Ô ÒÖ Ô Ï Ø Ã Ñ Ø Ö Ø Ì Ë ÊÁ Ø Ö...¹Ö ÔÛÇ Ðº Ë Á Ò ÙÐÙ Ö Ö ü Ö ËÁ Æ Ô Ì Ø Þ Ð Ò º Ö Ý Ë Á Ò ÙÐÙ Ö ü ÐÐ Ð Ö Ô Ø ÔÒ Ã º Ú Ð Ö Ù Ñ Æ Ñ Ò èº Ö Ö Ö Ò Ö Ì Ñ Þ Ý Ò Ö Ø Ü Ýº Ø Ê Ô Ø Ô ÒÖ Ö Ð ïð к Ý Æ Ö ÔÖ Ö ÃÙ Ð Ö Ð Ô Ø ÔÒº Ø ÖÔÖ Ö ü Ã Ø Ô Ý Ø Ö Ø Ù Ì Ü Ö Ö Û Ðк Ò Ø Ë ü Ö Ðº Ø ÖÔÖ ÜÁ Ö ÜÁ Ö Ø Ö Þ ÃÙ Ð Ðк Ò Ö ü ÐÐ Ô Ò Ì ÑÍÐ Ü ÖÆ Ö Ë ØÁ Ý Ø Ö ÐÒº Ì Ø Ì Ù Å Ö Ñ º Ô Ò Ò î ÒÁº Ô Ò Ö Ô Ö ÐÒ Ñ ÒÆ Ö Æ Ò Ö Ñ Ö ÑÒ Ø Ö Ø Ô Ò Ò ÐÙÒ Ñ ÙÖ ÒÆ ÝÁº Ñ Ò Ñ Ö ØÖ Ì Ø Ö ÕÙÐ Ò ÔÒ Ö Å Ö Ô Ø ÔÒ Ö Ý Ú Õ ÔÊк Ú Õ Ú Õ Ð Ý ÐÐ Ñ ÙÀ Ãغ ÚÁ Æ ÙÀ Ãغ Ô Ö Ð Ñ Ö º Ö ü Ù Ø ÑÙÃ Ö Ðº Ø Ö è èð Ð Ê Û Øº ý ÔÛ Ë ÖÖ Ì Ù ÑÒ Ö Ø Ö Ë Á Ò ÙÐÙ Ð ÃÛ Ö Ý ÖÐ ÔÒ Ö Ë ü Òº Ñ Ú ÒÆ Ì Þ º ÔÒ Ö Ø ÖÖ Ð Ö Ò ÐÒº Þ ÃÌ Ð Ò Ñ Ò ß ÒÆ Ù Ò ËÖ Û Ê Ö Ðº Ø ÖÔ ÖÖ ÌÒ ÃÙ Å º Ö ØÒ Ò Ô Ñ Æ ÖÐ ÖÖ Ô Ñ Æ ÍÆ Ö Ö ÐØ Ô Ñ Æ Ì Ö ÒÚ ÙÐ Ñ Ò Ö Ð Ì Ð ÍÆ º ý Ù Ì Ô Ñ Æ ä ÑÐ Ð Ì ÍÆ Ô Ñ Æ Ã Ê èº Ø ÃÒ Ö Ò Ò º ÒÑ ÒÖ Þ Ò Ö. Ö... Þ Ý ÖÑ Ò Ñ ôãæ غ ÒÁ Ø Æ Ø Ô Ø Ì Ö ÌÒ Ò º Ö ½ ½ ½

17 ÒÆ ËÒ Ð Ý Ì Ê Ø Ê Ø Ã Ò ÐÌ Ö Ðк Ø ÖÔÖ Ö Ò Ì Ô Ö Ý Ý Ø Ø Ò Ø Ð Ò Û Ñ ÖÐ Ò ÖÖ ÒÆ Þ Ñ Ò Ö Øº ØÃÒ Ö Ø Ê ÖÌ º Á Ö Ô Ì Û Ù Ö Ò Ö Ñ Ý Ò Ý ËÁ Ò Ö Ø Ö º... ÌǢ ÚÐ Ö ä Ö äñ Ö Ù Ö úö Æ Æ Ù Ö Ý º Ú Ö Ö Ö ÔÖ Ñ Ð Þ Ê Ò Ë Ö Ú ÒÖ ÒÆ Ñ Ã Ò Þ Ñ Ò º ý Ö Ù Öú ÃÒ Ô Ý Ö ÔÞº Ë Ñ ÒÖÑ ÒÖÑ Ô ÑÖ Ò Ð Ý Ö Ò Ò Ò Ù Ø Ý Á Ö ÚÙ Ð Ý Ö Ú Ö Ö ÔÞ Ë Ñ Ò Ì Ø Ñ Ö Ö ä ÑÖ ô Ö ä Ñ Ì Û Ê Ö Ðº Ò Æ Ò Á ÑÙ Ã Ñ Ã Ðº Ø Ö ËÆ ØÑÒ Ã Ô Ý Òº Æ Ð Ñ Ñ Ö Ê Þ Ô ÙÖ Ã Ý Ö Ý º Ò Æ ä Ð Ö Ì Ø Ò Ø Ö Öº Ö Ø Ø Ðº ý Æ Ô ÖÌ Ø Ö Ø Ð ØÃÒ Ö Ì ÒÖ Ì Ì Ô Ý Ð Ò º ÒÖ Æ Ì Ø Ø Ø ÒÚ Ê Ý Ù Ö Ý Ò Ø Ò Ò Ö º Ø ÍÖÔ Ö Ý Ö Ðº Ö Ñ Ñ Ì Ý Ò Ø Ö Ñ Ñ Ö Ê Ø Ù Ò Ì Ý Ö Ö Ô Ðº ÒÆ ÒÆ Á Ö ä Ò Ö ä Ñ Ù Ðº Ö Ù Ã Ý Ý Öк Ø ÖÔÖ Ð Ð Ö Ã Ý Ø Ö Ñ Ò Ð Ø Ö Ò Ô èº Ñ Ò Ø Ò Ë Ò Ú Ô Ï ØÖº Ø Ê Ñ ÆÖ ÑÝ ÃÒ ØÃÒ Ô Ý Ð ÚÊ Ýº Ò Ú ÃÐ ÃÒ Ö Ã Ý ØÃÒ Ø Ö Ø ÙÌ ÑÝ º Ø Ø Ê Ê Ö Ù Öú Þ Ö Ý Ô ËÖ ÐÆ Ì Ò Ù ÔÊк Ø ÖÔÖ ÚÁ Ñ Ö ÃÒ Ö Ð ØÃÒ ÃÐ... ÌǢ ÚÐ Ö ÐÙ ¹ Ð Ì Ð º Ò Ë Ñ Þ Ý Ø Ý Ò ÔÊк Ö Ö Ô Ö Ô ÖÖ Ò Ö Ì Ü Ö Ö Ý Ýº ý Ô Ø Ð Ý Ò ÃÐ Ñ Ê Ë Ì Ô Ê º ¹ Æ ä Ð ÖÖ Ú Ê ÖË Ì º Ø Ö Ì ÔÝ ØÁÝ Ò Ô Ø Ö Æ ÔÙ Ö Ø Ð Ö Ö Ã Ðº ý Æ Ì Ø Ö Ý º Ø Ø Ý Ö Ì Ñ ÔÊ Ù Ô ÜÒ Ñ Á Ð Ã Ý Ð ÒÖ ØÑÒ Ø Ò º ý Ø Ö ä Ö Ù ÖÁ Ò ÞÔ Ø Ö Ô Ë Ô Ì Ì Æ áö Ô Ë ÊÖ ÚÅ Ð ØÆ Ù ÑÍÐÆ Ò º Ð Ö Þ Ú Ò Ã Ö Ãк Ø Ö ÔÖ Ö Ø Ö Ñ Ñ Ñ ÒÁ Ø Ý Ð Ý Ð ÌÙÆ Öº Ã Ò Þ Ò Å Ø Ö Ñ Ö ÒÆ Ò Ò Ö Ñ Ô Ö Ò Ò ß Æ ÑÖ.. Ý Ö Ô Ö Ø Ö Ì ÖÌ ØÆ º Ð Æ Ö Ñ ÜÆ Ðº Ð Ö Þ ÑÍ ÐÆÖ Ý Ñ Ñ Ö Ú Ð Ö Û Ý Ð Ø Ø Ø Ö Ñ Ò ËÁº Ø ÙÔ Ö Ð Ö ËÁÖ Ú Ø Ö Ñ Ö ÒÆ Ð Ö Ô Ò èðº Ø Ö Ý Ò ½

18 Ò À Ì ÜÖ Ø º Ú º Ê Ø Ê Ö Ì º Ö Ò ÍÖÔ Ö Ã ÔÊ Ò º Ô ÙÖ Ð Ö Ì Ö Ù Ñ ÌÖ Ê Û Û Ö Ö Ý èº Ò Ö ÐÐ Ì Ê Ü Ö Ö Ô Ù Ü Ý Ö º ý Ý Ø Ö Á Ð Ö Ì Ö Á Ø Ö Ü Ö Ò º Ñ Ô Ö¹ ØÁÝ Ê Ô Ö Ø Ü ÔÛÇ Øº Ú Ö ÔÖ Ñ ÌÖ Ê Þ Ñ Ò Ö ÒÆ Ô Ê Ð Ðº Ã Ò Ø Ò Û Ê Ö Ø Ô Öк ý Ø Ö Æ ä Ð Ö è Ò ß è ÔÙ Ò Ø Ö Ð ÔÙÖ ØÆ Ý Ýº Ý Ý ÔÛÇ Ö Ì ÜÖ ÑÒ Ò ÝØ Ø Ë Ý Ø Ô Ê Ý Ò Ö Ý ÔÊк Ø Ö Ö Ö Ñ Ò Ø Ð Ð Ø Ö Ü Ý Ö Ô èº ý ÃÒ ÑÝ Ò º Ö Ö ÃÒ Ö Ø º ÒÖ Ò Ð Ì Ë Ö Ì Ê º Ø Ý ÃÐ Ì Ì Ì Ì ÝÖ º Ì Ë Ì ËÆ ÊÖ ÒÖ Ý Òݺ Ô Ô Ô ÐÖ Ö äáøº Ò Ñ ÖÝ Ý Ì Ø Ô Ò Ê Þ Ñ Ø Ðк Å Ð Ñ Ö ÑÍ Ø ÊÌ ÔÛÆ Ö Ö Ë ØÙ Ð Ø Ö Ô Ë Ø Ö Û Ê Ðº Ø ÖÔÖ ÊÌ Ö Ñ ÒÖ ÒÐ Þ Ì Ö ËÑ ÔÖ ÑÙÃ Û Ñ Öк Æ ÌÖ Ë Þ Ñ Ðº Ö ËÑ Ü ÖÁ Û Ö Û Ý Ô ÖÐ Ò Ù ³ Ò ÒÖ Ô Ì Ð Ý Ðº Ò Ê Ú Âº Ö ËÑ Ü ÖÁÖ ÑÙ Ã Ò Ê Ò Ü Ö ÒÐ Ö Ò Ø Æ ä Ð Ö º ÒÀ ¹ Ò Ê ¹ Å Ö Á Ñ Ë Ý Ø Ö ÑÑ ý Ö Þ Æ ÃÆ Öк Ã Ð Ö Æ ä Ð Ö èº ý Ê Ø ØÃÒ Òº Ì Ì ÝÖ Ý Ö Þ ËÁ Ð ÜÖ ÑÙË Ðº Ò Û Û Ð Ý ÒÙ Ö Ü ÖÐ Ì Æ Ö Öº ØÃÒ ÙÐ ÔÜ ÖÁ Ú Ö ÐÐ Ø Ý Ý º Ò Þ Ý Ö º ØÃÒ Ò Ù Ò ÙÐ ÔÖ Ù Ì Ð Ò Ñ ÃÙ Ð Ã Ò Þ Ô Ö Ì Ë Ð Ö Ö Ð Ö Ô Ë Ö Ãк Ö Ò Ì Ù Ì Ñ Ö Ø Ý Û Ü Ðº ØÃÒ Ì è Ú Ã Ö Ñ Ö Á Ú Ý Â Ò Ö Ö Ø Ð Ð Ö ÒÖ Ñ Ü Ö Ì Ò Ì Ò Ö Ðº Ò Ò Ø Ô ÖÐ Þ Ò Ñ ÔÛ Ì Ý º Ö ÃÒ Ö Ú Ý Ò Ò ÚÁ Æ Ê Ð Ú Ã ÖÌ º Ö Ò ÙÐ Ð ÐÌ Ö Ö Ö Ö Ö Ðº Ê Ð Ø Öк ÐÖ ä ÒÖ Ô ÖÝ Ðº ÙÐ ÔÜ Ö Ê Ð Ö Ò Ñ Ú Ý Ö ËÑ Ö Ò Ñ Ö Ú Ò ÙÐ Ð Ú á Ù Ò ÙÐ Ð º Ù ÒÖ Ò Ô Ò ÌÐ Ø Ö Ò Ñ Ë Á Òº Ö Ò Ö Ö Ý Ô Ø Ï Ø Ò ÜÙ Ò Ô Ò Ø Ö Ò Ñ Ö Ëº Ö Ý Ö Þ ËÖ Ñ Üƺ Ö Æ ä Ð ÖÖ ÝÁ º Ý ¹ÔÙÒ ¹ Ô Ñ Ö Ö Ê Ö º Ê Ø Ò Ö ÖÐ Ö Ñ Ã èº Ñ Ý Ð è Ô üº Ò Ô Æ Ø Ö Ö Ðº Ø Ñ Ã Ø ÒÙ Ö Ü Ö Ð ÒÁØÚ Ô ØÆ ÃÆ Ò Öк ÃÒ Ø Ö Ñ Ñ ÐÙ ¹ ½

19 Ð Ö ÕÖ... ÌǢ ÚÐ Ö ÔÑ Ö Ì º ÜÁÖ Ö Ñ ÜÆ Þ Ö Ô Æ Ö ÐÐ ÃÒ Ò ÌÖ Ñ Ðº Ú á Ú Ý Ö Ô Ð Ö Ê Ð Ø Ð Ðº Ñ ÐÖ ÒË Ø Ê Ø Þ Ð ÊÖ Á ØØ Ê Ø Ð Ðº ÒÖ ÌÒË Ò Ê Ðк ¹ÔÙ Ò¹ Æ ä Ð Ö Ý Ø Ù Ö Ô Ñ Ì Ë Ö Ø Ýº Ã Ò Ñ Â Ñ Â Ö Ý Ã Ê º ÃÒ ÃÒ Ö Ö Ü Ö Ë Ð Ã º Ø Ö Ü Ö Û ÔëÒ Û Ò Ø Ò Ø Ì Ì ÝÖ Ì Ý Ðк ÐÙ ¹ Ð Ö Ô Ý Ð Ò º Ö Ý Ö Ö Ê Û Ê Ðº Ù Ö Ò Ìº Ö Ù Ö Ñ Ø Ð Ö Ô Ï Ø Ò Ê Ö Ø º Ø ÑÝ Ê Ø Þ Ð ÒÖ ÌÒË Ò ØØ Ê Ø Þ Ðº ÐÙ ¹ Ð ÊÖ Ã Ù Ø Ñ Ð Ò Ñ Ø ÐÖ Ù Ñ Ý ÔÊк ÜÙ Ö Ð ÊÖ Ý ÖÅ Ü Öº Ø Ö Ù Ã ØÃÒ Ì Ì Ð Ðº ý Æ Ð ÖÌ ÖÖ ÔÖ Ò Ñ Ý Ý Ò º ÊÌ Ö ÔÖ Ð Ö Ì ÒÆ ÒÆ Ú Ö Ì Ö Ø Ö Ø Â ÊÖ Ý Ðк Ö ÃÒ ÔÙ Ò Ê Ý Ý Ð ØÃÒ Ì Æ ú ÔÊÐ ÊÌ º Ö Ñ Ò Ý Ì Ñ Ð Â Ð Ö èðº Ò Æ Ü Ö Ð èð Ì Ú Ö Ì Ö Öº ý Þ ØÖ ÑØÒ Ê Ð Ð Ù ÑÐ Ð Ò º ØÖ Ñ ÜÆ Þ Ì Ë Ð Ö Ö Ì Ð ÖÌ Ö Ô Ë Ý Ý Ö ÑÝ Ì Ì Ì Ò Ý Ðº Ì ÐÑ Ì Ð Ý Ð ÖÌ Ñ Ð ÒÐ Ì ý ØØ Æ Ø Ö Æ ÖÝ Ö Þ Ê Û Ê ØÖÔÐ Ê Ý Ö Ë Ö Ë ÌÑÆ Ì Ö Ý Ê Ý ÔÊк Ý ÖÅ Ø ÃÐ Ø Ö ÊÖ Ñ Ò ÌÑÆ Ì Ö ÑÙ º Ô ÆÔÆ Ë Ø Ðº Ö Û Ý ÖÅ Ù Ö Ý ÑÙ Þ ó Ö Ô Ø Ý Ö Þ Ô ËÖ Ð Ñ Ø Ò Ñ ÔÊÐ Ö Ì Ö Û Ê Ø Ü Ñ Ö Þ Ñк Ñ Ø Ð Ö Ü ÖÆØÀ ÆÞ Ð Ò º Ì Ì ÝÖ Ì ÃÙ Ö Ü Ñ Ö Ò Ø Ù Ö Þ Ý Ð Ð Ð ÑÙË Ðº ÜÙ ÌÙ Ù Ã Ð Ô Ì Ý ÖŹ Ö ÃÛ Ã Ý Ñ Ö Ø Ö º Ö Ì Ñ ÐÖ ØÐ Ô Ý Ô Ê Ö ËÖ Ô Ì º Ö ÙÑ Ú Õ Ã Ñ Ð Ø Ý ËÌ ³ Ð Ö Ù Ñ Ý ÔÊк Ò Û Ü Ì Ü Ã Ý Ð ý Ì ÑÒ Ù Òݺ Ø Ê Ê Ê Þ Ö Ý Ñ Ø Ð Ö Ë Í Ý Ò Ñ ÔÊк Å Ö ÙÂ Ø Ô ÖÐ Ö Ö Ö Ë Ù Ý Òº ÑÙ Ã Ã Ð Ý Ø Ý Ð Ö Ö ËÖ Ô ÝÖ ÕÙ Ð Ñ Ð Ý Æ û Û Ü Ðº ÊÖ ÌÌ ØÑÒ Ñ Ö ÒÝ Ì Ð ÌÖ Ú ä Ñ º ý ØÀ Ñ ÐÙ ¹ Ð ÃÒ Ø ÇÊ è Ò Ò Ê Ð Ø Ô Ö Ì ý Ý Ý ÃÒ Ê Ð Ý Ò Å Ö ÃÒ Ò ÐÅ ÚÅ Ö Òº Ø Ö ÔÖ Ø Ö ÚÅ Ð Ì Ô Ê º ý ÃÒ ÒÆ Ê Ô Þ Ý Ø Ê Ñ Ø Ð Ð Ð Ö Ý Ú Ð Ö Ã Ø Ø Ö Ñ Ý Ð Ðº Ø Ö Ø ÔÛ Ò Ú Ò Ý ÖÅ Ü Ö Ðº Ø ÖÔÖ Å Ø Æ Ô Ö Ð Ö Ò Ý Ö ÑÒ ÔÙ Ð Ö ÃÐ Ò Ý Ö Ô ó Ò ÑÙ Ñ Ù À Ð Æ Ô Ö Ê Ð Ý Û Ø Û Ø Ö Ý Ý ØÑÒ Ò Ô Ë Ô Ë ÙÔ ËÖ ÌǢ ½

20 Ò ô Ü Ý Ì Ý Ê Ù Ì Ý Ðк Ò ÒØ Ò Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ø Ô Ø Ý Ê Ð Ò Ðº ý ÚÁ ÐÙ ¹ Ð Ö Ã ÑÐÐ Ò º Ð Ð Ý Ñ Ø Ð Ö ÙÑ Ú Õк Ø Ö Æ ÒÖ Ñ Ô Þ Ò Öк Ø Ö Ê Ð Ò Ö Ô ËÅ ÖÐ Ô ÙÖº Ø ÖÔÖ Ñ Ð Ñ Ë Ê Ð Ý Ð Ö Ì Ò... ÌǢ ÚÐ Ö ÔÛÇ Ðº ÒÐ ÐÙ ¹ Ð ØÃÒ ÔÛÇ Ý Òº ÜÙ Ø ÒÝ Ö Ø ÒÌ ËÌ Ö Ø Ö Ö Þ Òݺ Ø Ð Þ Ý Ö Ý Ð Ì Ô Þ Ò Ò ÐÙ ¹ Ð Ö ÕÖ Ã Òº Ð Ù ÒÁÐ ÒÁ ØÆ Ã ý Ì Òݺ ØÀ Ö Ñ ÐÙ ¹ Ð Ö Ì Á Ò Ö ÃÒ Ã Ò º Ö Ý Ò Ø Ò Ô Ö Ö Ò Ô Ý Ò º ÜÙ Ö ÒÝ Ô ÞÖ Ô ËÖ Ô Ø Ì Ü Ò Ö Ù Öú ÃÛÙ Ì Ý Ã º Þ ÙÃÆ Ø Ø Ö Ã Ô Ê Òº Ò Ò Ì Þ Æ ä Ð Ö Ø ÜÖ ÆÖ ÍÖÔ Ö Ð Ö Ö Ë Ö Ñ ÑÝ ÒÝ Ò º Ò Ë ÚÁ Æ Ø Ø Ê Ð Ý Ð Ø Ø Ê Ø Ê ÔÛÇ Ø Ô Ö º Ø Ò Ý Ì Þ Ë Ö Ö Ýº ý Ø Ö Ø Ê Ã Ö ÚÙÐ ÒÖ Ø Ô Ö Ò º Ò Ø... ÌǢ ÚÐ Ö Ô Ö Ø Ð Ðº Ö Ø Ê ËÌ Ý Ì Ðº Ò ä ä û Ö Ú ÖÖ ÔÖ ÂÛ Ô Ý ÔÊк û Ö Ú Ì ÐÐ Ö Æ Ö Ô Ò Ö ÒÖ ÌÖ ÔÆ Ö Ø ³ Ò Ø Ê ÛÙ Ê ÐÐ Ö Ñ Ò ÔÒ Ö Ì Ý Ü Ò Ð Ò Ã ÔÒ Ö Ê ÐÒ ³ û Ö Ø Þ Ñ Ý Ý Ð Ö Û Ê Ò Û Ê Òº Ë ü Òº ÑÖ Ê Òº ÔÒ Ö ØÃÒ Ò ÖÖ ÒÆ ÑÒ Û Ñ Ù Ê ÐÒ ÔÒ Ö Ø Ê Ê Ö Ö Ù Ö ú Ò Ñ Ý Ý ÑÖ ÌÙ Æ Ö Ì Ý Ý ØÐ ÚÖ Ø Ý Ð Ñº Ö Ã º Ì Ú Ã Ö ÐÐ Ô Ò Ò Ì Ê Ü Ö Ð Òº Ö ÔÒ Ö ÐÌ Ö Ù Ö úö Ü Ö ÁÖ Ø Ô Ö Ðº Ø Ö Ã Ø ÔÒ Ö Â Ø Ðº Ø Ê Ú Ã ÖÌ ÔÒ Â Ø Ý Ðº Ô Ò Ù Ã ÐÒ Ò Ò ÐÒ Ò Ö ÃÒ Ñ Ö èò Ì ÚÙÐ Â Ù Â Ý º Ñ Ö ØÖ Ù Þ Þ Ø Ñ Ö Òº Ö ÒÒ ÔÒ Ö Æ º Ö Ö Ý Ö Ã Ý º³ Ò ÃÙ Ô Ø Ý Ñ Þ Ì Þ ÙÐ ÐÐ Ý Ñ Ò Ø Ò ÜÒÆ ý Ð Ý Ô Ò ÌÝ ÐÌ ³ Ø Ö Ö Ô èº Ô Ð ½½ ¾¼¼¼ ¾¼

21 ÑÁ Öƹ ÑÁ ÖÆ ÐÌ ÚÊ Ð Ð ³ ÌÙ Ù Ð Ò Ø Ì ÔÊк ÑÇ Á Ì Ë Ò Ö Òƺ ÐÐ Ý Ð Ð Ø ³ Þ Ñ Ý Ò Ð Ø ÖÐ º Ñ ØÃÒ Ã Ò º Ò Ü Ö Ð Æ Ö Ð Ñ ÐÌ Ñ Ö ÑÒ ÙÐ ÙÐ Ö Ø Ý Ø Ý Ãº Ø ÖÔÖ Ò Ö Ø Ñ Ã èð Ѻ ÐÌ Ñ Ö Ðº Ñ Ö Ô Ë Ð ÖÁº ÐÐ Ñ Ú ØÌ Ý Øº Ú ØÖ Ô Ì ÖÁÖ ØÖ Ò ÐÖ Ñ ÜÆ Ðº ý ÖÁ Ù Ö Ö ÐÌ Ø Ê Ê Ô Ì Ñ Ö Ê Ø Ý ÐÌÐ Öк³ Ì Ü Ý Ð Ð Þ º Ò ÌÙ Ö Ý ÐÐ Ö Ì Ë Ò Ò º ÐÌ Ö Ö Æ Ñ Ö ÚÁ Æ Ñ Ð Øº Ã Ð Ñ Ö ÑÒ Ô Ý Øº Ò Ú Ð Ñ ÌÙ Ì Öº Ò Ý Ã ÐÌ Ì Ì Ð Ã è Ö Ö Ò Ø Ñ Ã º Ñ Ý Ö Ô Ë Ð Ñ Ö ÁÖ Ð Ý ÐÐ Ñ ÑË ÝÖ Ù Æ Ò ÑÒ Æ Æ Ö Ý Þ è º ÐÌ ØÃÒ ÖÐ ß Ñ Ã Ý Ë Ì Ë Ð Ý ß À Ú Ð Ø Ø ÔÌ Ì Ýº Ø ÖÔÖ Ò Ñ Ñ Ð Ò Ý Û Ð ÐÐ Ò Ñ Ò Ð Ö Ò Ø Ùº Ð Ùò Ê Ý Ô Ð Ý Ðº Ø ÖÔÖ Þ ÐÌ Ñ Ö ä Ã Ð Ñ Þ ÒÙ Ö ÒÆ Ð Øº ÚÊ Ê Ð Ø Ö Ðº³ Ö Ù Ð ÐÖ Ö Ù Ê ß Ò ÑÇ Ì Ö Ñ Ù º Ö Ö ÒÖ Ð Ý Ð Ý Ù º Ö Ö Ã Ý Ý Ö ÔÖ Ü Ö Ö Ñ Ì Ú Ì Ò Ñ Ö Ð Ö Ö Ö Ò ÙÑ Ø Ý Ò º Ò Ö Ñ Ø Ò ÐÖ Ð Þ ÔÖ Ò ÔÖ ³ Ö Ñ Ý Ö Ì Ò Ò Ø Ñ Ð Ò ³º Ö Ò Ö ûý Ò Ì Ì Ì Ý Ñ Ö Ô... Ö Ø Ù º Ð Ð Ô Ì Ñ úöº ý Ð Þ Ø Þ Ø Ö Ý Ú Ý º Ì Ö Ø Ö Ò Ö ÒÁ Ð Ø ÖÐ Ñ ØÃÒ ÔÙ Ö Ô Ê ÙÂ Ð Ø º Ö Ð Þ Ö Ö ÑÝ ÃØ Ñ Ñ ÊÖ Ô Ò¹ Ö ÌÖ ÒÌ Ö Ñ Ò Ì Ð Û Ê Ý Þ Øº Ö ÒÐ ëö ÑØ Ñ Ãغ Ã Ã Ô Ê Ð Ã Ö Ø Ò º ÚÁ Æ ÑÙË Ì ÔÖ Ö Ð ÐÌ Öº Ö Ã Ð ÑÒ Ì Ì Ð Ðº Ø Ô ÞÑ Ô ÞÑ Ñ Æ Ô ÖÌ ØÑÒ Ô Òº Ô Ö Ô Ê Ö Ù Ö ÃÛ Ò Ý ÒÐ Ñ Ò Ð Ö Ø Ñ Òº ØÃÒ Ò Ù ØÒ Ì ÃÙÒ Ö Ð º ÙÂ Ð Ò Ø Ñ Ö Ö Ñ ÃÛ Ê º Ð Þ Ø Ê Ø Ê Ê Ö Ø ÖРѺ Ø ÖÔÖ Ò Þ ÐÌ Ã Ø ÔÐ Ñ Ò º Ã Ö ÔÐ Ñ ÔÙ Ð Ò Ü Ö Ò Ý º ØÃÒ Û Ê Û Ð Ñº Ø ÖÔÖ Ø Ã Ò Ð Ð Ñº Ò Ñ ÒÌ Ö Ðº³ Ò Ø Ö Ú Ò Ö ÐÐ Ö Û Û Ø Ø Ðº Ò Ù Ù Â Æ Ì ÖØ Æ Ö Ò Ý Ø ³ ¾½

22 ÑÇ Ð Ð ÖØ Ò Ý º Ú Æ Ë ÑÝ Ô Ý Òº³ Ò Ñü Æ ÖÐ Ð Ð Ò Ø Æ ÅÐ Ý Ù Â Ò º Ñ Ý ÃÐ Ø ³ ÑÇ Þ Ñ Ý Ý ÐÐ Ø Ð Ú º Ñ Ö Ì Ð Ö Æ ÅÐ ÔÒ Ö Ë Ö Ý Ð Ñº Ñ Ö ÐÆ Ö Æ Æ ú к Ñ Ö ÔǢ Ì Ð Þ Ð Ñ Ö ÙÔÌ Ö Ô Ë Ò Û Ö ÑØ Ì Øº Ò Ñ Ö Ô Ö Ñ úö ÒÆ Ñ Ö Þ Ö Ñ Þ ÆÞ ËÁº Ø Ò Ô Ö ÑúÌ Ù Ø Ò Ñ Ø Ð Ò º ÑÒ Æ Æ ú ÙÖ Ï Ñ Æ º ËÁ ØÖ ÑÝ Ð ØÃÒ Ø Ê Ø Ê Ö Ý Øº Ñ Â Ð Ë Å Ý Ðº Ö Î Öº ÑÝ Ð Ì Ì Ú ÖÆ Ö Ðº Ý Ø Ã Ø Ý Ð Ö ÚÙÐ Ö Ý º ý Ñ Ù Â Ð Ñ Ø Òݺ Ð Æ ÅРѺ³ ØÙ Ö Ð ØÃÒ ³ ÑÇ Ò Ø Æ º Ò Ù Ö Ø Ô ÖØ Ñº Ò ÒÔ Û Ñ ÙÊ Ø Ô ÖØ Ñº Ù Ö Òº Ø ÖÔÖ Ð Ð Ðº Ô Ö Ñú Ë Ö Ñ è Ö Ö Ë Ö èð Ѻ ÃÐ Ñ Ð Ì ÑÙ Ã Ú Ñ Ì Ð Ø º Ö ØÃÒ Ð Ò º Ù Ì Ý Ì Þ Ê Ñ ÖÐ Ñ Ì º Ø ÖÔÖ Þ Ì Ö Ò ÚÆØ Ö Òº ÑÒ Ñ Ö Ù ÔÖ Ü Ö Ö Ø Ò º³ Ñ Ò Ö Ö Ò Æ Öк Ò ÖÁ Ö á Ö Ü Ø Ò Ç ÒÖ Ë óø º à РÚîØ Ö ÂÙ Ð Ö Ô ØÆ Ö ÙÖüº Ö Ð Ò ÖÐ Ø Ø ÐÖ Ö Ô Ô Ö Ð Ñ Ò ÖÞ Ý Ö º Ö ÔÖ Ö ÆÖ ÒÆ Ý Ð Öº Ò Ö ÖÐ Ñ Ù Ø Æ Ì Þ Ð Òº Ò ÖÐ Ö Ñ Ù Ø ÙÔ Ô Ò Ø Ö Á Ò Ö Ñ ÌÒ Ì Ò ÐÖ Ø Ô Ô Ö Ò Ù Ðº³ Ñ Ù ÚÁÖ Ð ÐÐ Ò Öº Ñ Ö Ø Ö ÑØ Ù ÖÁ Ñ Ö Ô Ô Ö Ð ³ ØÒ Ò Ò Ñ Ù Ð Ø Øƺ ÖÆ Ñ Ù Ö ÖÕÌ Ð Ö Ì Ê Ñ Û Ø ÛÙ Ø Ö ÔÖ Ö Ã ÔÙ Ð Ö ËÑ º Ö Ô Ø ØÆ ÐÖ Ò Ï ý Þ Ø ÑÙ Ã Ð Ý Ò º Ø Ì ÒÙÚÍ ØÖ Ù Ö ÐÐ ÙÂ Ð Ì Ø Ö Ñ º Ð ³ Ò Ñ Ù ÒÝ Æ Ô ÖÌ ØÆü Ð ³ ÖÔÖ Ñ Ù Â Ò Ö Ì ÆÞ Öк ý Ù Ð Ò º Ñ ÌÖ ÔÖ Ð Û Ê Ð Ö Ñ Ð Ò ³Ý Ò Ò ÔÊк ¾¾

23 Ý Ò ÔÖº Ö Ð Ì Ì ÌÖ Ì Ì ÖÝ Ø Ö Á ÒÖ Ë Ð ÜÀ ÖÆ Ö Ðº Ö Æ Ö Ðº ä Ì Ñ Ýº ÌÙ ØØÀ Ö Ö Æ Ò Ð Ý Ö ÐРѺ Ñ Ö ÔÈ Ð º³ Ô ËÖ Ñ Ý Ì Ò Ì٠к Ö Ò Ý Ø º Ö Æ Ý Ö Þ ÒØ Ò º Ø Ê Ñ ÝÌ Ò Ö ÆÖ Ê Ñ Ò Òº Ò Ö Ñ ÜÆ Ý Ì Ô Ìº ÑÇÒØ Ú ÕÐ Ô Þ Ñ Ñ Ø Ò Ý Ö Ð Ö Ù Ò Ò Ò ÒÑü Ö ÃÖ Û Ð ³ Ö Æ Ô ØÚ ÐÐ Ö Ñ Ò Ö º Ð Ý Ð ÝÌ º Ê Ø Þ Ø Þ Ø º Ø Ò Ò Ý Òº Ö Æ ä Ð Öº Ñ Ò Ñ Ð Ã Ý Ý Ö ÃÒº³ Ì ÝÖ Û ÌÌ ÌÙ Ì º Ð Ð Ð Ú ÑÆ Ö Ò Ö ³ Ö Æ Ì ÔÌ Á Ð ÐÐ Æ Ð Ö Ñ Ö ³ Ð Ö Ö Ô Þ Ö ÖÑÆÁ Ò ÌÙ ÁÖ Ã Ðº Ö Ö ÐÁÒ Ì ØÑ ÜÆ Ý º ý ØÃÒ Ö Ð Ñ Ò ÖÐ Ö Ü Ý Ö Ù Ð Ò Ö Ö º Ø Ö Ñ Ø Ð Ö º Ì Ô ÞÑ ÑÙà ÃÙÐÐ Ù Р³ ÑÇ Å Ô ÖÐ ÙÂÐ Ñ Ò Ë ÌÐ º³ Ò Ñü Æ Ö ÃÐ ÚÁ Æ ÑÙÌ ³ ÑÇ Ò Ì Û º ÔÛÆ Ö ÑØ ÑÙú³ Ì ÖÕÌ ÑÒ Æ Ò ÑÝ ÁÖ ÑØ Æ Ì Æ Ìº³ Ò Ö ÆÖ Ô Ë Ñ Ò Ý Ø Ö Ðº³ ÑÇ Þ Ø Ø Æ Ð º³ Ì Ñ º Ù Â è Ò º ÛÆ Ö Æ Ö ÑÆ Ö ÐÐ Ò ³ ÑÇ ÛÆ Ø Ø º ý Ë Ñ ÝÖ Ú Ì ³ Ò ÑÁÒ Ù ÖÁ Ñ ÝÖº³ ÑÇ º Ì Ô Á Ý Ö Ð Ë Ì Ýº Æ Æ º³ Ì ÑÖ Ø Ð Ñ Ò ³ Ò Ð Ô Ô Ö Ø Ô ÖØ Ø ³ ÑÇ Ø Ò Ö Ë Ì Ý ³ Ñ Ù Ô ÞÑ ÑÙà ÃÙÐÐ Ô Ô Ö Ð Ø Ö Æ Ö Ø Ò Ð Ø Æ ÅÐ ÒØ Ñ Ò Ø º³ Ò ÐÐ Ò Ñ Ò Æ Ì Ôû º³ Ñ Ù Ò Ý Ì ³ Ò Ò Ò ß Ñ Æ Ù ÝËÒ Æ û Æ û ÐÌ Ö ÞÅ ³ Ý û ÙÔ Ôº Ñ Ù ôøáý ÔÆ Ì ÙÊÐ ý Ñ Ô Ô Ö Ðº³ ØÌ Ñ Ð Ø ØÒ ÒÖ Ö Ù ÑÝ Ð Ðº Ö Æ Ñ Ù Ô Ô ÖÐ Ñ Ò Ö Ø Ô ÖÐ Ö ÆÖ Ñ Ò Ò Ý Ý Ø Ð Ñ Ù º Ö ÆÖ ÖÖ Ò ÑØ Ð Ø Ñ Ò è Ò º ¾

24 Ì Ð ÐÐ Ö Æ Ø Ô Ô ÖÐ Æ Û ³ Ñ Ù Ì Á Ô ÐÐ è Ø Ò ý ÌÒ Ì Øƺ³ Ò Ô Ð ôü Ý ÖÐ ØÙ ØÙ Ö Ð ³ Ñ Ù Ö Ð Ì Ü Ö Ðº ÙÌ Ö ÐÐ Ö Ý Ð Ñº³ Ì ÝÖ Ý Ì Ø Ý Ò ÐÐ Ö Ý Ð Ö Æ ØÙ Ö Ý Ð Ø Ù Ö ÐÌ ³ Ö Æ Ö Ý Ð Ñº Ö Æ Ê Ù Ö Ê Ñ Ö Ñ ÜÆ Ã Ð Ò Ò º ý Ñ Ú ÃÐ Ñ Æ Ô ÖÌ Ö ËÁ ÍÖ Ò Ê Ò Ú Ðº Ñ Ù Ø Ò Ö ÆÖ Ô Ë Û Ê Ö Ø Ô ÖÐ Ñ Ò º Ð Ñ ÚÝ ÔРѺ Ò À Ñ ØÌ Ú ØØÌ Ù èø ÝØ Ñ Ò º ý Ö ÆÖ Ô Ë Û Ê Ö ÑØ Ù ÖÁÖ Ú Ò º Æ Ì Ð Ø Ö Ø Ð ³ Ñ Ù Û ÌÙ Ø ÑÙÃ Û Û Ø Ð Ðº Ö Ø Ø Ù Ð Ö Ú ÃÛÙ ÔÐ Ò º Ñ Ù Ò Ñ Ð Òк Ø ÖÔÖ ÐÐ Æ Ã Ø Ö Ò Ð Ö Æ ÅРРк Ð Ñ Ð Ñ ÒÙ Ñ Ç Ö ÔÍ ÖÁº Ð Ñ Ý º Ø Ö Ø Ð Ð Ö Æ Ø Ö Ò Ò Ñ Ô Ô ÖÐ Ö ÔÈ Ð Ý Öк Ò ³ ÒÆÖ Ô Ø ÖÐ Ò ÑÖ Ø Ö Ð Ò Ö ÆÖ Ô Ø Ñ Ö Ò Ì Ò Ö Ð º³ Ò Ð Òº ý Ø Ö Þ Ý Ð Ð Ø Ø Ö Á Ö Ö Ø Ô Ö Ð Á Ö Ö Ö Ñ Ò Ý Ò º ÐÐ Ñ Ò Ñ ÒÙ Ñ Ç Ö ÔÍ ÖÁº³ Ø ÖÔÖ Ö Ö Ì º Ò Ì Ö ÑÇ ØÒ Ò Ý Ö º Ò Ö ÙÀÃ Ö Ò ÐÔÙ Ð è Ò Ðº Ö Ì Ø Ö Ð Ñ Ý Ò Ý Ø Æ Ò Ö Þ Ú Ö ÑÝ Ô Ý Ò º ÑÇ Ö Ù ÒÖ ÑØ Ð Ú ÑÆ Ö Ö Ðº ý ÃÒ Ö Ú Ö Ñ ÑÐ Ð º ÝÖ Ù ØÒ Ö ÔÖ Þ Ö Á ÒÌ ÑÒ Ð Ð Ö üñ ÐË Ù Ø è Ö Ñ ÑÐ º Ò Ð Ö º Ö Æ Ô ÞÑ ÁÖ Ö Ø ÔÈ Ð Ð ÐÐ Ñ Ù Ö Þ º ÔÈ Ð Ö Ö Ú Ò Ö ÐÐ Ò Ö ÁÌ ³ Ö Æ ÐÐ ÌÙ Ð Ö ³º ÔÈ Ð ÑÙà ÏØ Ö ÐÐ Ö Ë Ù ÁÌ º Ø Ñ Ö Ò Ö ³ Ö Æ Ì٠к Ø ÖÔÖ ÐÐ Ò Ò Ö Ñ ÜÆ Ñ Ã Ð Ñº ý Ö Ô Ñ ÑÝ Ö Ý Ý Ð Ñº Ô Ô Ö Ð Ñº Ö Öк Ø ÖÔÖ Ê Ø ÙÊÐ Ñ ß Æ Ò Æ Ò Ì Ñ Ý ØÆ Ö Ô üº Ø Ø ¹Ñ Ø Ê Ê Ø Ñ Ö ä Ý Ý Ð Ö Ñ Ö Ö º Ý Ú Ð Ð Ð ³ ¾

25 ÃÒ Ö Æ ÜÙ Ì Ö ÖÖ Ô Ò ÙÌ º Å Ö Ö ÔÛ ÖÖ Ñ Ý ÝüÒÁ Ö ÑØ ØÌÙ Ù ÑÝ Ö Ò º ÔÈ Ð ÙÃÁ ÚÁ Æ ÙÃÁº Ñ Ù Ý Ö Ò Þ º ÙÂ Ø Ô Ö Ò Ú Ð Ò Ã Ö Ô º ÑÒ ÑÐ Ø Ô Ö Ò Ö Æ Ö Ý Ý Ò Ö Ð Ò ÚÙÐ Ö Ðº Ü Ý ÙÃÁ Òݺ Ñ ÒÙ ÙÃÁ Ø Ô Ö Ö Ô Ö Ö ÃÛÙ Ô Ý Òº Ø Ö Æ Á Ö Ö Ö Ð Ô ÞÑ Ç ÒÖ ÖÕÁÒ Ò Ð Ê Ù Ö Ð Ê ÑÜÙÖ Ðº Ö ½ ¾¼¼¼ ¾

26 ÃÙ Ê Ì ÍØ Ñ Ö Ö Ý Ð Ù ÝËÒ Ò Ý Ô Ö Ö Ø ÑÝ Á ÌÙ Ñ Ã Ðº Ð Ì Ñ ÒØÙÒÚ Ñ Ð Ö Ø Ý Ù ÝËÒÌ ÔÐ Ö Ã Ã Ö Ì Ð Ã Ðк Ø ÖÔÖ Ò Æ Ò Ò Ö Ñ Ì ËÒ Ö Ì Ò Ñ Ò Ö Öк ý Ù Ø Ù èð Ò º Ú Ð Ö Ì Ò Ö º Ø ÖÔÖ Ñ Ò Ð Ö ÌÙ Ú Ã Ø ÖÔÖº ÑÝ Ö Ö Þ Ì Ð ÌÆ Ö Ò Ø Ô Ö ³ Ø Ñ ÝÖ Öк Ñ Ò ÔÊÐ Ø Ù ÙÑ ÁÆ ÖÖ Ö Þ º Ø Ð Ø Ñ ÝÖ Ì ÖÖ ä Ò Ö Ý Æ Ô Ýú Ñúº ü Ý ÔÊ Ý Ø ÑÝ ÌÙ Ö Ðº ý Ð Ò Ý ÐÐ Ö Ù ÙÑ Ý Ýº Ã Ö Ðº³ Ø ÑÝ Á Ñ ÒÖ Ö ÒÚ ÌÖ Ô Þ Æ Ö ÜÆ Ô º... Þ Ô Ö Ø ÖÔÖ ÔÏ Þ ÁÖ Ò Ò Ý Ý Ù Ö ÃÒ Ã Ò ÝÁ Ý º Ñ ÒÖ Ò Ö Ý º...¹ Ø Þ ÐÁÒ Ù Ù ÑÖ ä Ô Öݺ Ù ÙÑ ËÆ Ì Ö Ý Ö Ö̺ Ø Ñ ÝÖ Þ Ö ÔÛ Ö Ìº Ð Ô Ë Ô Ë Ö Þ Ø Ð Ô ÖÝ Å Ã Ò Ì Ò Ø Ð Ýº Ø ÑÝ ËÆ Ù ÙÑ Ö Ô ÖØ Ò º Ö Ö Ø ÑÝ ÌÙ Ú ÐÑ ÒÙ Ô Ï ØÖ Ðº Ù Ø Ö Ô Ò Ð Øº Ë Ö Ù ÙÑ ÁÆ Öº Ù ÙÑ Ì ÖÚÐ ÚÅ Ý Ö Ë ÝË Ö ÖÐ ÌÆ Ö ÐÐ Ñ Ð Ö Ö Ö Ð Ò Ø ØÃÒ Ô Ø ³ Ð Ø Ñ ÝÖ ÌÆ Ö Ò ÑÌ Ö ÑÒÀÔÍØ Ð Ò º Ò Ø ÑÝ Ö Ý ÙÖ ä Ö Ù Ðà ÔÊ Ö Ðº ÑÒ ÑÝ ÌÐ Û Ø Û Ø Ö Ö Ø Ö Ö ³ ä ä ÙÖ Ò ÑÌ ÐÙ ÒÐ Å Ñ Ý Ì Ô ü ÖÖ Ñ ÜÆ Ø ÑÝ Ý Û Ê Ð ÌÆ Ö º Ø Ñ ÝÖ Ô Ð Ô º Å Ö ÔÖ Þ ÌÆ Ö Ð Øº Ø Ñ ÝÖ Ý Ã Ö Ô Ð Ø ÃÒ Ù ÒÝÖÖ ÌÆ Ö Ðغ ý Ù Ö Ö Ò º Ø ÑÝ Ê Ú ÐÑ Ò٠к Ö Ö Ô Ð Ò º Ê Ë ÌÆ Ö Ò ÑÌ Ò Ø Ñ ÝÖ ËÆ Ö Ð Ò º ÖÅ Ë Ñ Ð Ðº Ø Ò ÅÐ Ý Þ Ð Òº Ñ Òº Ø Ð Ø ÑÝ ÃÒ ØÑÒ Ö Ò ÅÐ ËÃ Ò Öº Ø ÑÝ ÐÐ Ò Ö Ò Ò Ô Ö ÒÐ Ñ Ò ÑÌ º ÃÙ Ã Ö Ô Ð Ð Ò Ø ÌÐ Ö Ã Ö Ö ³ Ò Ã Ö Ò º Ë Ò Ð Ñ ÔÙ Ò Ø Ò Ö Ö º Ö Ù Ê º³ ÛÆ Ö Ø Ö Ú ÃÒ ÒÖ Ô ÐÖ ÑØ Ò Ñ Ø Ý ³ Ò Ñ Ò Ð Ñ ÝÖ Ñ Ò Ú Ý Þ Ð Ý Ò º Ø ÔÙ Ö Ò Ù Ö ä Þ Ð Ð º ÑÒ ÜÖ ÖÁÝÖ ä ÃÒ ÒÚÏ Ø Ñ Öº Ø Ö Ø Ñ Ö ä Ò Ã Ö Ô Þ Ð Ò º ØÙ Ñ Ë Ø Ð Ø Ò ÑÒ Á Ò Ð Ðë Ô Ø ³ ¾

27 Ø ÑÝ Ì٠к Ü Ý Ö Ðë Ô Ò º ý ÒÞ Ò ÅÖ Ë Ð Ö Ë Ò Ö Ö Ö Ø Å Ô ÐÐ Ú Ð Ð Ò º³ Ù ÙÑ Ô ä Ô Ö Ø Ò Ö ÐÐ ÖÁÝ Ñ Ò Ô Ê Ö Ðº Ñ Ö Æ º Ø Ñ Ö Õ Ö ÐÆ Ðº³ Ø ÑÝ Ò Ú Ð ý Ñ Ò ÔÊÐ Ò º Ø ÖÔÖ Ñ Ò ÔÊ Ý ÐÐ ØÙ Æ Å Ö Þ Ð Ò Ø ³ Ù ÙÑ ØÊ Ö Ý Ö Ê Ð Ý ÐÐ ÛÆ Ø Ø º Ø ØÙ Ñ Ã Ð Ò Ñ ÚÙ Ð Ý Ò Ñ Ñ Ò Ö Ã ØÙ Ñ Ò Ý Æ Å Ð Ø Ò ³ Æ Ã Ø Ö Ò Ñ Ð ÑÒ Ð Ø Ð Ò Ñ Ð ÚÙ Ð Ý Ú º ÃÒ Þ Ø Ð ÖÁÝ Ð Ò Ý º Ø Ñ Ò Ý Ò Ö Ò Ò Ö Ö Ô Ê Ðº Ø Ö Ñ Ö Þ Ò Ù ÒÝÖ Ð Ò º Ø Ö Ö Ñ Ù Ì Ò Ñ Ð Ò ³ º Ö Ñ Ñ Ò Ò Æ Ì Æ Å Þ Ì Ø Ê Ò Ý Ðº Ì Ò Ö Ý Ë ÃÖ Ðº Ò Ò ÒÆ Ê Ü Ý Ñ Ð ß Ò Ã Ö Ô Þ ÒÝ ß Ñ ÆÔ Ò Ö Ö ÊÖ ÔÖ Ô Ê Ðº Ø Ø ÊÌ ÔÙ Ö Ò Ý Ýº Ð Æ Å Ô Ý Ñ ÒÆ Ê Ö ä Þ Ð Òº³ Ö Ñ Ö Ý Ý ÊÌ Ö Ã Ð Ò ³ À Ö Ý Ý Ö Ã Ò Ì Ð Ö Ã Ðº ÒÆ Ê Ì Ð Ðº Ñ Ø Ð Ð ÑÒ Æ ß Ò Ò Ã Ö Ô Þ ÌÙ ß Ñ Ø Ð Ð ÑÒ Ý Ý Ò Ø ³ ÖÁÝ Ö ÃÒ ³ Ø Ñ Ö Ñغ Ô Þ Æ Ö ÜÆ Ô º Ø Ëº...¹ غ³ Ò Ý Ö ³ Ñ Ö Ò Ø Ñ Ö ÌÐ Þ Ö Ñ Ù Â ³ ØÙ Ö ÃÒ ³ Ñ Æ ä Ð Ö º Ñ ß Ò Ð Ø Ñ º Ö Ù Ý Ö ÒÆ Ñ Ò Ô Ðº Ð Ì Ò Ñ Ðº Ø Ú Ð Ñ Ø Ñ Ö ä Ã Ö º ÆÙ Ð Ø ³ ÖÔÖ Ù Ò ÔÖ ÖÖ Ô Ö Ö Ô Ö Ò Ñ ØÆ Ò Ý Ù Ð Ò Öк ÔÙ Ö Ò Á ÒÖ Ò Ò ÌÒ Ñ Ò Öк Ø Ñ ÝÖ Ë Ö Ñ Ò ÔÊÐ ÒÖ Þ º Ö Ö ÝË Ý üôùö Þ Ð Ö Ñ Ò Ö Ðº Ù Ù ÑÖ ä à º Ê Ø Ò Ö Ö º Ò Ì ÌÖ ÌÖ Ö Ì ÒÁÝ Ð Ñ Ø Ð ØÀ Û Ê Ý Û Ê Ý Ô Ï Ø Ð Ö Ðº Ù ÙÑ Ã ÐÐ Ö Ô Ø Ö ¾

28 غ Ð Ì Ö Ý Ö Ø Ö ÐÐ Ñ ÙÖ Ô Ö Þ äáø Ú º³ Ð Ì Ê Ý Ð Ö Öк Ù ÙÑ Ö Ö Ö Ú Ò Ö ÐÐ ØÖ Ô Æ Ð Ý Ù Ì Ý ³ Ð Ì Ë ÐØ Ý Å Ð ëø Ý Â Ò Ö ÖÐ ÚÙÐ Ý Ø Ê Ù Ù ÑÖ Þ Ù ÙÂ Ø Ô Ö Ò Ò Ê Ý Ò Ð Ò Å Ö Ø Ðº ý Ù ÙÑ Þ Ý Æ Ô Ø Ò Ö ÔÙ Ö Ø Ì Ð Ì Ð Ý òíö ÂÛ Ñ Ë Ý Ë Ò Ðº Ð Ì ÙÂÐ Ò Ý Ò ÑÒ Û Û Ñ٠à Рк Ô ä Ð Öº Ø ÑÝ ÐÐ Ñ ÚÝ Ô èð Ñ ØÃÒº Ò ÚÛÙ Ý Öº Ð Ì Ö ÔÛ Ì Ð Ê ÖØ ØÃÒ Ø ³ Ù ÙÑ ÐÐ ÜÙÖ ØÙ Ñ Ò Ì ÚÁØÙÖ Ñ Ðº Ø ß Ù Ù Ñ ß Ö Ñݺ Ø Ö Ý Æ Ô Ê Ð Ñº ØÙ Ñ Ü Ý ØÃÒ Ð º Ñ ÒËÅ ÖÁ Ø ÙÖ Ê Ø Ð ÈÖ ÒÑü Ý èð Ѻ Ö Ý Ò Ñ Ì ÔÙ ÐË Ã Ú Ð Ñ Ö Ò Ì Ò º Ñ Ö Ì Ú Ð ÔÙ ÐË ÙÑ Ê ÔÌ Ë Ð ÜÒ Ö Ø ÖÔÖ Þ Ð º ÃÒ ß ÞÙ Ê ß ÔÙ ÐËÌ ÕÐ Òغ Ô Ì Ô Ý Û Ñ Ù Ê Ðº Ö Ô ÙÖ Ð Ñ Ð Ù ÆÖ Ñ Üƺ Ø ÖÔÖ Ò Ê Ý Ø Ý Ð Ò Ö Ø Ð Ðº Ñ Ø Ô Ñ Æ Ð Ò Ü Ö ß Û Ô Ì Ý ß Ò Ýº Ò Ø ÑÝ Ñ Ö Ù Ö Ö Ö Ðº Ò Ê Òغ Ð Ò Ù Â Ý Ë ü Öк Ø ÖÔÖ Ê Ø Ò Ý Ý Ñ ÜÑ ³ Þ Ø Ö Ñ Â Ù ÙÑ ÖÐ Ð ØÙ Ñ Ñ Þ Æ Ò ØÃÒ Ø Ë Øº ÜÙ ÒÙ Ò Ø Ð Ð Ð Ø ÑÝ Ò º Ö Á Ò Ã Ð ß³ Ù ÙÑ Ì Ò ØÔ Ý ³¹ Ô Ö Ð Ð ÐÐ ß ÑÙ Ã Ö Ö Ðº Ð Ò Â Ð Ø ÙÂ Ø Ò º ÑÒ ß³º Ù ÙÑ Ö Ì ³ Ð Ã Ò Ú ÐÐ ÑÒ ÒÑÒÁÝ Ð ³ Ò ³ Ø ÑÝ Ö Ã Ò Ì Ö Ðº ØÌ Ý ÔÊ Æ Ø Þ Ø Ö Ô Òݺ Å Ô Ö Ð Ù ÙÑ ÁÆ Ø Ö Ø Æ Þ Ô Ý Ì Æ ÑÖ Ö Ö Ø Ñ ÝÖ ØÙÐк Ø ÖÔÖ ÐÌ Û Üк Ù Ù ÑÖ Ì Ø ÌÒ Ñ Ò ÔÊ Ý ÐÐ Ò Ì õùø Ò ÃРѺ Ã Ò Ö ÔÖ Ö Ò Ñ ÒÖ ä Ë Ý Ýº Ê Ø Ò Ò ÖÖ ÒÆ ÒÚ Ì Öº Ñ Ô Ì Ö Ù Ø٠к Ô ú Ö Ý ÃÐ Ñ Ë Ð º Ú Ð Ñ Ö Ì Ö Ô º РѺ Ô ÖÖ Ò ÒÙ Ö Ü ÖÐ Ñ ÒÖ ÒÆ Ò ÌÚ Ð Ø Ô Ö Ò ÖÆ Ö Ì Ö Ô Ö Ã Ø Ýº Ñ Ø Ë Þ ÔÊРѺ Ö ä Ê Ø Þ º Ø Ö Ð Ð Ô ³ Ø ÑÝ ÌÙ Ð Ì Ø Ú º Ñ Ö Ø Ö Ì Þ Ý Ö Ã Ø Ñ Ö Ò Ø Ê Ñ Ø Ö Ô ÚÌ Ò Ø Ò Æ û Ú Ú º³ ¾

29 Ø Ð Ö Ù ËÝ Ö Ö Ò Ñ ÒÆ Ì Ò Ø Ð Ö Ý Ö Ö Å Ö Ö Ö Ñ Ò ³ Ñ Ø Ð Ò Ø º ËÝ Ö Ö Ö Ø Ø Ñ ÒÙ Ö Ò Ò º Ø Ø ÒÆ Ô Ö Ò ³ Ò Æ Ô ÖÌ Ø Ñ Ö Ú º ý ØÌ û Ú ÙÝ Ð Ñ Ñ Ö Ú Ð Ð Ò º Ú Ö Ø Ö Ñ Ò ³ Ö Ø ÑÝ Ô Ðº ÐÐ û Ú ÙÝ Ð Ñ ¹ Ö Ø٠٠ º Ø ÖÔ Ö Ø Ú ÐÑ Ö Ö ³ Ù ÙÑ ÁÆ Ø Ý ÔÊÐ Ë ØÙ Ñ Ø Ù Ì Ã º Ø Ñ Ö ÑØ ³ Ø ÑÝ Ë Ö Ý ÐÐ Æ Ã Ò Ý Ñ ÃÒ Ú Òº Ñ Ò Ý º Þ Ø º Ë Ù Ù Ü Ì ÔÝ Ò ËÁº Ô Ö Ë Ò Ú Ðº Ø Ã Ò º Ø Ö ÒÆ Ù Ñ ÖÁ ØÒÁ Ø ÒÆÖ Ñ Ð Ñ Ò Ý Ò Ø Ñ Ö ÙÑ Ô Ò º Ø Ú Ð Ð Ò Ã Ö Ô Ð Ø Ò Ý Ú Ö ÑÝ Ñ Ö Ò º³ ý Þ ÑÒ Ô Ò Ð Òè Òº Ð Ø ÑÖ Ì Ô Ö Ë ÚÆ Ö ÑÖ Ö Ì Ô Ö Ëº ÒÌ Ú Ð ÒÌ Ñ Ø Ò Ý Ø Ñ Ö ÑØ Ñ Ö ³ Ù ÙÑ Ì Ë Ð Û Ð ÌÙ Ú ÐÐ ÛÆ Ø Ø Ø Ñ Ö ÑØ Ñ Ö Ù Ý Ò º³ Ø Ð Ô ä Ø Ð Ö Ñ Ò ³ Ñ Ò Ì Ñ ÒÆ Ô Ö Ë Þ Ã Ë Ø Ý º Ñ Ö Ã Ö Ô Ð º Ì Ð º³ Ã Ò Þ Ñ Ù ÙÑ ÁÆ Ö ÐÐ Ú Ð ý Ø ÑÝ Ì Þ Ð Ù Ñ Ò Ö Ò Ø Ñ Ö Þ Ý Ñ Ò Ð Ò Ø Ñ Ö ËÖ ÔÖ Þ Ì Ö º ËÆ Ì Ø Ñ Ö Ô Ò Ð Æ Ô Öº Ò Ý Ð Ò Ö Ø Ò ³ Ø ÑÝ ÙÔ Ö Ö Ðº Ø Ö Ñ Ì Ë ÃÛ Ê º Ø Ö Ý Ð Ù ÝËÒÌ ÂÙ Ð º Ø ÖÔÖ Ì Ì Ð î Ò èº ÌÙ Ë ÃÙË Ö Ø Ð Ðº Ö è Ö Ø Ð Ý³ Ð Ø Ç ÒÆ Û Üк Ù ÙÑ ÁÆ ËÆ Ì ÒÙÑ Ò Öк ÐÐ Ò Æ ÜÆ Ô Ø Ñ Ö ä Â Ê Ö Ø Ñ Õ Ý Ã Ò Òº Ñ Ö Ì Ë Æ º Ð Ì ³ к³ Æ Å Ñ Ò ÖÁÝ Ø Ñ Ì Ö Ù Ý Ö º ØÙ Ñ Ò Ö ú Ð Ú Ð Ñ Ö ÔÔ Ö ÌÔ Ö Ð Ã º ÖÁÝÖ Ø ÃÒ û º Ý Ø Ñ Ö ÑÝ Þ Ð ØÙ Ñ Ñ Ã Ò Ù Ý ¾

30 Ò Ì Ì Ý Ù Ð Ö º ÜÖ ÙÝ Ö¹Ñ Ò º Ø Ý ØÖ Ú Ê Ø Ñ Ö Þ Ã Ý ÒÆ ÒÆ ÃÖ Ô Ø º ÑÒ Á ØÙ Ñ Á Ô Ö Ö Ð Ò Ñ Æ Ò º ËÆ Ø Ñ ÑÐ Ö Ø Ô Öغ ý Ñ ØÙ Ã Ò Ø ÐÐ Ú Ð Ý Æ ØÚ Ö Ðº Þ Ì Ð Ø Ñ Ö Ã Ò º³ Ø ÑÝ ÐÐ Ö Ñ Ö Ñ Ö ËÒ Ò Ñ Ý Ù ÑÝ Ø º Æ Ñ ÐÖ ä Þ Ð Ø º ÒÚ ÌÖ Ô Ñ ËÒ Ò Ø º Ô Ö Ñ Ö Ò Ö è Ò Ú Ã Ø º³ Ö ÑÝ ØÙ Ñ Ò Ò Ø Ñ Ñ Ö Ö ÖÁÝÖ ¹ ÑÐ Ý èº Ñ Ð Ì ÔÊ º ØÙ Ñ ÃÒ ÃÙ Ë Öº Ø Ê Ð Ñ Ö Ì ÐÖ Ò¹Ò Öº Ð ÙÔÙÖ ÖÌ ÖÌ Ü º³ Ù ÙÑ ÁÆ Ð èðº Ø ÑÝ ÐÐ Ð ÈÌ Ã Ò Ö Ð Ý Ò ³ Ù ÙÑ ÁÆ Ò Ð Ñ Ö Ô Ò º³ Ö ÒÚ ÌÖ Ö Ù Ö ú к ý à РÙÖ Ì èº Ë Þ Ø Ö Ð Ò º Ð ÈÖ ÔÖ Ø ÑÝ Ì Ö Ò ÔÐ Ö Ö Ý Ð Ù ÝË ÒÖ Þ Ì Ð Ðк Ì Ö Ù Ñ ÒÌ Ð Ð Ñ Ü Ò Ø Ð Øº Ø ÑÝ Ë ÃÙ Ë Ðº Ô ÐÑÌ Ò Ñк ÌÙ ÙÀà ÔÐ Ì Ú Ý Ê Ð Ö ÑÆ ÒÔÙ Ð ÌÚ ÑÆ Þ Ñ Ì Ì Ö Ñ Þ Ý Ò º Ì Ô Ý Ý Á Ø Ô Ö ÑÆ Þ Ñ Ì Ý Òº Ø ÖÔÖ ÒÆ ÒÆ Ñ ÖÁ ÝÖ ÒÖ Þ Ì ÚÙ Ð Ý Ðº Ö ÔÛ Ì Ö Æ Ð Ý Ò Ö Ã Ø Ã Ø Ì Ñ Ò Ø Þ Ì Ö Ñ Þ Ý Ðº Ò Ò Ðº Ô Þ Ñ Ò Ö Ð Ô Ö Ã Ò ÖÑ ³ Ø ÖÔÖ ÌÙ Ú ÐÐ Ø ÙÝ Ö¹Ñ Ø ü к³ Ø ÑÝ ÑÏ Ù ÐÐ Ú Ö Ø ü Ý Ò ËÁ ØÖ ÔÖ ÖѺ³ Ò ÌÙ Ò ÑÒ Ö ÐÐ Ø ÌÙ ÑÝ Ø º Ö Ö Ö Ú Ö Ø º ä Ö Ñ Ð ÐÑ Ö Ý Ðº Ø Ö Ú Ö ØÖ Ö Ñ Ý Ô Ðº Ö Ò Ö ÑÐ Ø Ý Ø Ø Ñ ÝÖ Ñ Þ Ý ÙÖ Ø Ð Ð ÐÖ ÌÒ Ð º Ø Ñ ÝÖ ÃÙ Ö Ð ý Ö ÔÖ ÙÂ Ø Ô ÖÐ Ò º Ô Þ Ñ Ù Ù ÑÖ ÔÖ Ø ÖÔÖ ÔÙÖ Ò Á ÒÌ Ö ÔÖ ÑÒ Á Ë Ì Ý Ö ÔÛ Ì Ð Ö ÔÖ º Ø ÑÝ ØÆ ÙÃÁ Ô ÖÖ Ò Ì Ð Ò ÐÐ Ð Ý º ÌÙ Ö Ù Ö º Ø Ê ÐÑ Ö Ø ÃÒ Ò Ý Ò º³ ÐÑ Ö ÃÒ Ñ Ò Ã Ì Ö Ý Ñ Ö º Ò Ö ÔÊ Ò Á Ò Ý Æº ËÌ Ò Ù ÙÑ ÁÆ Ø Ñ ÝÖ Ò ÔÐ Ñ Æ ä Ð Ö Ø Áº ÜÙ Ì Ë Ø º³ к³ Ø Ö Ò Ñ ÒÚ Ì Ö ÃÙ Ê Ã Ý º³ ¼

31 ÃÙ Ê ÛÆ ËÆ º Ì Ö ËØ Ð ý Ø Ã Ö Þ Ø ÃÙ Ê Ø ³ Ø ÑÝ Á Ú Ö Ø Ðº ÃÙ Ê Ê ÐÙ¹ Ô Ñ Ö Ñ Ö Ñ Þ Ý Ð ÐË Ñ Ö ÑÚ ØÆ Õ ÐÁ Ð Ô Æ Ú Ö Ã Ý º Ö Ò Ì ÔÌ Ô Ú Ö Ø Ñ ÝÖ Þ Ò Æ ËÁº Ë Ö ÖÁÝ Ö Ù ÙÑ Á Æ Ö Ö ØÆü Ô Ý º Ö Ø Ñ ÝÖ Ð Ö Ò Ñ Øº Ø Ö Ø ÑÝ Ð Ö Ù Ô Ö Ø Ýº ÖÁÝÖ ÔÖ ÑË Ø ÐÐ Ì Ñ Þ Æ Ò Øº Ý Ì ËÆ Ù ÙÑ Á Æ Öº Ö ÌÙ Ø Ð Ñ Ò Òк ÖÔÖ Ô Ì Ñú Þ Ý Ø Ý Ö ÝÐ Ô Ì Ö Ò Ö Ø ÑÝ Ñ Þ Æ ÒÌ Ý ÐÐ Ø º Ø ÑÝ Ô Ý Ù Ê Ö Ñ Þ Æ Ò Ý Òº ý Ô Ö Ü Û Ð Ø Ðº Å Ö ÖÐ ÃÒ Ì ÃÙ Ã Ö Ô Ý Ò º Ö Ø Ø Ù Ø Ê Ò º Ô Ý Ü Ì Ò Ø Ðº Ö Ö ÑÝ Ò Ë ÚÑ ÒÖ Ù Ö ÐÐ ØÙ Ñ Ø Ù Ö Ñ Þ Æ Ò Ð Ò Ò ³ Ø ÑÝ ÌÙ ý ý Ö ÐÐ Ò Ú Ø Ñ Ø Ñ Ö Ú Ð Ò Ð Ø Ô Öº³ Ò Ë Ö Ý Ò Ð Ò Ò Ý ØÙ Ñ Ü Ö Ò Ð Ñ Ö Ã Ö Ô Ð º ý Ú Ö ÒÆ Ýº³ Ø Ñ ÝÖ ØÆ Ò Ò º ÚÁÖ ÑÑØ Ý Ò Ù Ì Ò Òк Ñ ¾¾ ¾¼¼½ ½

32 Á ÆÙ Ö ÒÖ Ü Ö Ù Ö Ì Ë Ö Ð Ö Ù Òº Ø Ö Ì Ô ÚÌ Ò ¹ Ö Ù ÑÅ ÔÙк Ö Ö ÙÔÙÖ ÖÌ º è Ê Ñ Ð Ý Ò Û Ø Ö Ì º Ð Ö Ø Ö Ø ÖÖ Ð Ö Ð Û Ø Ö Ì º Ñ Ý Ð Ð Ö Ð Û Ø Ö ËÃ èº Ö Ñ ÜÆ ÖÁ ØÑØ Ú Ð Û Ø Ö Ë Ã º Ð Ö Ñ Ò Ð Ñ Ì Ò Ö Ö Öº ÃÒ Ü Ý ÙÑ è Ò ÙÑ Ð Ò Û Ê Ô Ê º ÖÔÖ Ö ØÒ Ò ÒÌ Ò Ð È Ö Ø º ÖÖ ÚØÖ ÒÆ Ð Ð Þ Ð Ð Ö Ð ÒÌ Ò Ý Ö Ø Ðº Ö Ð ÐÐ Ð Þ Ø Ö Ý Ò Øº ý ÐÐ Ö Ì Ö û Ñ Ö Ø ÖÔÖ º Ð Ú ÃÐ Ö Ð ÃÒ Ö Ñ Û Ø Ö Ò Ø Ø Ø Ö Ù Ý Ö Ò ÚÝ Ò º Ñ ÒÌ ÔÛ Ë Ø Ð Ê Ý Ýº Ò Ö Ê üº Ø Ð Ö Ê Ø Ì Ë Ð Ô Ì Ðº Ø Ø Ê ËÁ Ê Ý º Ô ÙÖ Ñ ÆÔ Ò Ý º Ø ÖÔÖ Ô Ì Ú Õ Ö Ô Ö Ö Ú Ð Ö ØÆ Öº Ñ Â Ñ Â Ê Ê Ö Ðº ËÆ Ò Ö Ì Ô Ö Ø Òݺ ý Ñ Ð Ý Ò Ö ØÆ Ê üº üì ÍÖ Ö Ø Ò Ö Ð Ò Ñ º ÜÁ Ö ÜÁ Ö Ô Ö Ô Ö Ö º ÐÖ ËÁØÐØ Ý Ê Ö Ñº ÁÔ û ÔÛÇ Ò Ö ÌÙ Ö èðº ÃÐ ÒÆ Ô ü Ù Ì èº ØÒ Ò Ð ÐÖ Ñ ÜÆ Ò Ö Ö Ö º Ò Ò Ö Ú ÐÖ Ñ Òº èù Ö Ò º Ö Æ Ô Ì Ñú Ź Þ º Ý Ù ÊÖ Ñغ Ù ÒÖ Ò Ñ Â Ñ Â Ô Ê Ý Ã º Ë ÔÛÝØ Ë Ý º ØÏØÁÝ Ò Ò Ö Ò Ò º Ò Ö Ö Ð ÔÙ Ð Ö Ð Ã Ø ÔÐ Ò º Ú Ð Ò Ý ÌÝ Ð Ì Ë Ý Ö Ò èº Ì ÝÐÌ Ö Ö Ì Ü Ö ÔÊк ËÆ Ð ûö Ö Ò Ö Ù Ì Ö ä Ü Ãк Ô Þ Ñ ØÑÒ Ô Ý Òº ÖÆ Ð Ñ Â Ñ Â Ü Ð Ë Ö è Ö äº ý ÃÒ ÙÂÐ Ò Ì ÒÊ Ò ØÃÒ ÇØÍ Ð Ë Ò Ö Ø Ø Ö ÖÐ Ì è Ö º ÁÚ Ã Ð Ö Ý º Ø Ù Ì ÑÙ Ô Ò º Ô ÞÑ Ô Ø Ý Ý Ò Ö Ì Ø Ò Ö Í Ö Ì Ðº Ø ÖÔÖ Ñ Ò Ð è Ì ÃÒ ÝØ Û Ò º ä ä Ì Ô Ü Ö ÔÙ ÐÖ Ü Ö Ø٠Рк Ò ÖÖ Ø Ô Ö ËÖÁÖ Ú Ý Û Ô º Ö Ø Ð Ð Ù ÌÒ Ì Ã Ò Ø Ö Ý Û Ö ÑØ è к Ø Ê ÔÙ ÐÖ Æ Ì ûú Ö Ð Ø Ö Ø Ù Ò Ö Ö Ã Ö Þ Ð Ò Ö Ã Ö Ø Ô Ö Ò º ÐÌ Ì ÔÙ Ð Ô Ý Ê Ý ÔÛ Ê ÔÛ ÙÌ ÚÁÖØ Ö Ð Ù Ð Ô ÐÖ ÑØ Ø Ö Ô Æ Ü ÔÙ Ö ÔÖ ÂÛ Ô Ý ÔÊÐ Ö Ý Ú Õ ÔÊк ¾

33 Ò Ö Ã Ò Ì Ü Ø Ø Ö ÖÐ ËÔ Ë Ð Ò Ê ËÁ ÒÁÖ º Æ Ö Ø Ý Ò º ÃÒ è Ì Û Þ Ø Ð Ø Ö Ö Ö Ô Þ Ñ º Ø Ù Ê Ý Û Ð Ù Ò º Ð Þ è Ö Ñ Ì Â Ò Ö Öк ý Ð ØÃÒ Ë Ô Ðº Ø Ö Ò Ù Ù Ò º Ò Ö Ò Ô Þ Ñ Ø Ðº ý Ð Ú Ì Û Ê Ü Ö Ø Ø Ò ÖÖ Ô Ù Ö º Û Ñ Ù Ê Ø Ù Ð Ý Ðº è Ì Ö Ë Í Ö Öк Ö Ðº Ô٠Рк ý ØÃÒ Ê ËÁ Ö Ý º Ö Ö Ò ÖÖ ÔÙ Ö Æ Ô ÖÌ Ô Ö Ö Ý Ðº ÑÏØ Ö Ð Ö Ñ Ô ÒÁº Ð Ñ Ò Ð Ö Ð Ö Ö ó Ñ Ò Ö Òݺ ÒÆ Ø ÔÏ Þ Á Þ Ö Ý Ý Ðº Þ Ì Ì ÙÔ Ö Ø ØÆ º Å Ò Ö ÙÂ Ø Ô ÖÐ Ì Ö Ö Ò Ö Ù Ò Ö ÔÙ ÐÖ ÒÆ Ô ü Þ Ã ÐÖ Ñ ÜÆ Ù Ô Ü Ö Þ Øº Ì Ô Ö Ö Ý Ð Ò ÒÆ ÒÆ Ð Ò Ã Þ Ð Ù Ð Ò Ö Ò ÔÙ Ð Ö Ù Á Ö Ö Òº Ò Æ ØÁÝ Ñ Ø Ö ÚÝ Ô Ýº Ì Ò Øá Ì Ë Ö ÚÝ Ò Ö Ö Ðк Ì ÔÖ Ü Ü Ø Ö Ù Û Ì Ö ÑØ Û Ü Ö Ðº Ø Ö Ð Ñ Ò Ø Ð Ð Ö ÌÙ Ð Ü Ý Ö Ð Û Ò Øº ÃÒ Ø Ö Ñ Ò Ø Æ ÔÙ Ð Ò Ò º ÔÖ ÜÁÖ Ë Ý Øº ý Ò Ö Ò Ø Ø Ö Ò Ö ÑÍ Ô Ö Ò º ÃÙÒÁ Ö Å Ò Ø Ê Ò º ÑÝ Ê ËÁ Ö Ö º ý Ö Ò Þ Ý Ý Þ Ë Ö Ø Öк Ö Ø Ø Ö Ù ÑÙÃ Û Ò Ö Ö Û Ðк Ø ÖÔÖ ÜÁ Ö ÜÁ Ö Ò Ðº Ò Ô Þ Ñ ÐÐ ØÙ Ñ Ö Ñ ÜÆ Þ Ò º Ö ÑØ ØÙ Ñ Ò Ò º Ø Ñ Ö Á Ò Ñ Ö Á Ò Ù Ø Ò Ö Ø Ô Öº Ö Ö Ì Â ÑÐ Ý Ê Ý ÔÊ Ö ³ Ò Ö ÐÐ Ø Ð Ñ ÃÖ Ñ Ò ÑÒ Ì ÁÚ ÔÖ Ü Ã ÙÔ Ö Þ ³ Â Ò Ö ÖÐ Ñ Ò ÑÒÙ Æ Ö Ã Ø Ö Ø Ñ Ö Ô Ø Ö Øº ý Ò Ö Á Ò Ô Ö Ø Ê Ì ÂÛÙ Ò Ý Ì Ù óñ ÒÖ Ø Ê ØÙ Ñ Ö Ù Ã Òº Ò Ø Ñ Ö Ò Ò ÐØ Ñ Ò Ò Ò ³ Ö Ò Ìк Ò ÖÖ ÔÖ Ü ÜÌ ÚÁÖØÖ Ø Þ Ðº Ë Ì Ô Ð Ì Ð Ò ÙÞ Þ Ò Ñ ÔÙ Ð Ò Ö Ò Ðº ý ÑÙË Ð Ð Ø Ö Ñ ÒÆ ÐÆÖ Þ Ò Ø Ô Ð Ë Ì ÔÊÐ À ÔÙ Ð Ö Ô Ò Ö Ì Ö Ö º Ò Ò Ý º ØÙ Ñ Ø Ò Ü ÒØ Ñ Ò Ø º üøà Ò Ö Ö Ñ Ö Ö Ø Ô Ö Ø Ø ³ Ò Ö ØÆü Ö Ðº Ð ØÙ Ñ Ø ÚÁØÙ ÒØ Ñ Ò Ø Ø Ñ Ø ÔÙ Ð Ø Ðë è Ø Ñ Ö ÔÖ ÑË Ò ³

34 Ù ÆÖ Ñ ÜÆ Ö Â Ê Ì Ì Ù ÚÁÖ Ø Ø Ý Ô Ø Ðº ÑÒ Ö ØÒ ÖÖ ÐÚ ÌÙ ÖÖ Ø Ìк Ò Ö ÃÒ º ÑÒÀ Ö Ö Ð Ö Ò Ñ ÐÙ Ý Þ Ò º Ö Ñ Ö Ý Ñ ÒÙ Ö ÑØ ÐÊ Ö º ÔÖ ÜÁÖ Ò Ý Ô ü Þ Ñ Ò º Ø Ø Ø ÑÍÐÆ Ø Ý º Ì Ñ ÑРк ÁÖ Ê Ý Ö Ò Ð Ñ Ù ÑÅ ÔÙ ÐÖ Ý Ö Ì Ö Ñ Ö Ù º ØÏØÁÝ ÃÙÒÁ Ô º Ö Ð Ö Ü Ü Ö Ù ÔÙ Ð Ö Ö Ðº Å Ú Ð Û Ø Ö ÒØ Þ Ô Ý Ð Á Ö Ö º Ô ÞÑ ËÆ ÃÙÒÁ Ö ó Ò Æ Ø Ý Òº ý Ò Ö Þ Ô Ì Á Ö Ö Ö Ô Ö Ö Ò Ô Ý Ý º Ö Ò Ð ÑÖ Ù Ê Ö Ö Ð Ðº Ñ Ö Ù Ö ÔÖ ÜÖ Ò Ô Ñ Æ Æ Ð Ò º Ø Ø Ò Ò Ý Ê Ý Ðº Ñ ÑÐ Ö Ë Ñ Ð Ò Ö ÜÒÆ Ò Ý ÐÐ ÑÖ Ö Ö Ð Ö Ô Ò Ì º ý Ú Æ Ø ÔÖ ÜÁ Ö Ø ÒÆ Ò Ñ Ø Ø Ö ü Ò Ò Ö Ý Ø Ö ÒÆ Ë Ì Ö Ö Ðº³ Ì Ö Ö Ò ÖÖ ä Ö Ã Ðº Ò ÖÖ ÒÆ Ô Ö Ðº ÌÙ Ø ÐÐ Ø Ñ Ö Ý Ð Ò ÚÒ Òº³ Ø ÖÔÖ Û Ü Ë Ð Ì ÂÛ Ù Ò Ý Ë ÖÐ Ü Ò Þ Ñ Ö Ö Ù Ð Ö Ò º³ Ò Ö Ô ÃÛ Ð Ô Ë ÚÒ ÒÖ ÒÆ Ò ÜÒÆ º Ø Ñ Ö ÒÆ Þ Ë Ò Ö Ö Ò Ô Ý Ò Ò º³ Ê Ø Ì Ø Ý Ö Ì Þ Ò ÖÖ Ñ Þ Ý ÒÆÚ Ð Ü Ò Þ º³ ÜÙ Úè ÙÔ Ë Ò Ñ Ø Ð ÃÙÒÁ Å ÒÖ Æ Å ÒÆ Ò Ö Ø Û Ü Ý Ì ËÁØÐ Ø áö Ø Ò ÖÖ ËÖ Û Ê Ý Ý Ðº ØÆ ÌÒ Ö Ý Ý Ö Ñ Ù ÜÆ Ú Ý Ò Ò ÁÖ Ò Ö Ñ ÜÆ Å ÒÔ Ò Öºµ Ô Ð ¾¼¼½

35 ÅÐ Ý Ð Ø Ð ¹ Ö ÃÒ ÃÝ Ð Ö Ã Ò ÑÖ ÅÐ Ý Þ Ð Ö ÑÝ Ø Å Ö Ë Æ Ö Ö Þ Ö ØÌ ËÆ Ø Ð Ú Ö ÑÙË Ðº Ñ Ò Ò Ë Ë Ö ÅÐ ÒÙ ÁÒ ØÌ Ô ÖÚ Ü ÖÆ Þ Ø Ý Ø Ö Ô Ý Ë Ù Ø ÌÙº ý Ø Ö Ö Ð¹Ô ÐØ Ò ÅÐ Ë Ö ÑÖ Ò ËÆ Å Ö Ö Þ º Ò ÅÐ Ú Ö Ë ¹Ú Ö ØÌ Ö ÒÝ Ñ Ö Ô Ø Æ ËÁ Ú Ö ËÖÆ Ô Ø º Ú ÖØÁÝ î Ò¹ Å Ý Æ ÖØ Ö Ø ÅÐ Ú Ö Ø Ü Ò Ì ÃÐ õ Ò Ö º Ø Ö Ò Ñ Ð ÅÐ Ý Ð Ø Ð³º ÃÐ Ø Æ Ð ØØ Æ Ò Å Ö Ë Ö Æ Ö ÖÑ Ò ¹ Ô Ô Ø Ì Å Ö Ë ç Ö ÆÖ ÒÆ Ì Ò ÖÑ Ò º ¹ Ö ÔÒ Ö ÃÒ Å Ý Ò Ø Ð üø Ë Ì ÑÝ Ö Ã Ò ÅÐ Ý Ð Ø Ð³ à РÐÒ Ù Òº ÐÒ Ü Ý Ñ Ù ËØ Å Ö Ë Ô Ò ÐÒ Ò ÃÙ Ö ÃÙ Ö ÔÒ º Û Ê Ò Û Ê Òº Ô Ò Ý Ø Ð Ò Ý Ö Ì Ð Ö ÅÐ Ý Ð º Ý ÖÖ Ð Ö Ð Ø Ô Ö Ò ý Ì Ðº ÚÝ Ò Ì Ð Ð ÅÐ Ë Å Ö Ë Ð Ì Ð º ØÑ Ò úù Æ Ù Ð Ø Ô Öº Ö Ð Ë Ð Æ Ö Ö Ð ÔÈ Ë ÔÝ Ö ÖÑ Ò º ËÁ Ò Ñ Æ Ö Ò ÒÙ º Ô Ò Alfred Hitchcock Australia Ö Ö Ö ÅÐ Ö Ò Ö ËÆ Ñ Ö Ö ¹ ¹ Tagore Ò Ý Ý Òº ÑÖ ØÌ Û Ê Ò ÐÙÒ Ò ÜÙ Ò ÃÐ Ö ÒÝÑ Ð Ö Öº Ô Ò ÃÛ Ì Å Ö Ð Ð Ô Ö Ô Ý Ò Ë Ö Ù Ð˳ Ò Ö¹ Ñ Escape sequenceµ¹ Ì Ô Ý ÖÒº ÔÒ Ö Ö ÔÈ Ë ÔÝ Ù ÐË fine Ò º ý Ù Ð˹ Ö ÇÊ ÜÙ Ö Æ Ø Ô Ö Ë Ì Ø Ö ÔÖº Ù Ð˹ Ö Ô Ö Ò ÅÐ Ë Ð Ð Ð Ö Ô Ú Ì º Ô Ò Ò Ð Å Ö Ë ÔÖ ÔÖ Ð Ø Ð Ô Ø ÌÖ Ù ÐË Ò Ù Ê ä Ò Ð Ù ÐË Ð Ö Ã Ø Ô ÖÒº Ù ÐË ØÙ Æ Ô multiplicativeµ ØÙ Ø ØÙÐ Ø º Þ Ù Ð˹ Ö Ô Ö Ø¹ ÒÆ Ý ÅÐ Ë Ù Ð˹ Ö perfectly acceptableº ý Ù ÐË ØÙ ÅÐ Ë Å Ø Ø¹ ÒÆ Ý ÒÝ Ø Ù Ð˹ Ö Ù Ð˹ Ö Ò to the power Ö not at all acceptableº Ø Ù Ð˹ Ö ÔÈÑ Ø is not subject to finesº Ê Ò Ù ÐË ÜÒ Ö Ë ý Ö Ñ Ò ¹ Ö Þ Ñº Ø ÁÑ Ø ØÙ Ð Ð Ð ËÍÒÆ Ý º ÔÒ Ð Ô ØôÁÖ ÒË ÖÖ Ö Ø º Ù Ì ËÁ Ù ÐË ËÆ Ð º Ø Ò Ù ÐË Ñ Þ Ò º ÅÐ Ë Ð Ð Ú Æ Å Ö Ë Ö ÒÆ ÒØÙÒ Ö Ù ÐË Ð º

36 ÃÐ Ö ÒÝÑ Ð Â Ð ÙÒ Ø Ð ÑÖ ÌÙ ÒÙËÁÐÒ Ö Ò º» Ö ÌÙ Ì Ã ÖÖ Òº Ñ Ò Ù Ñ ÙØ Ö Ô Ø º Ñ Ý Ð º Ô ØØ Ø ÖØ ¹Ô Ö Æ Ú Ö Ð Ò Ð Ö Å Ü ØÙ Æ Ú Ö Ö Ö Ý ÇÜÙÖÁº ÆØ Ú Ö ÑÇ Ð äùðáö Ú º ÑÇ Ð Ö Ø Ö Ã Ò Û Ê Ì Ò Ý º Ð Ò Ñ Ö ÒÆ Ì º Ö Ö Ñ Ö Ì Ì Ñ Ì Ö Â Ðº Ð Ò ÛÆ Ì Ð Ð Ñ Ì Ø Ö Ì Ñ Ù ÐË misconceptionº Ö Ò Ù Ð˹ Ö Computer Science¹ Ù ÐË programming Ê ¹Ì Ø Ø Ø Ù ÒÝ Ð º Ù ÒÝ ÚÖ code Ð Ã Ð º ÔÛ Ö Ê Ë Ö Ê Ø Ú Ð Ø Ð Ò Ì Ò º ý Ù Ð˹ Ö Computer Science Ñ Ò Ù ÐË programming Þ ÐÐ Ù Ð˹ Ö aerospace engineering Ñ Ò Ê Ð Ò Ù Ì ÍÆ Ð Ò º Ò Ù ÐË pilot¹ Ö Ö Bernouli¹Ö Í Ò Ö Ô Ý Ò ØÑÒ Ò Ù Ð˹ Ö aerospace engineer¹ Ö Ö Ö Ò Ö Ò Ø Ñ ÌÔ Ð Ù ÐË airplane Ë Ê ÑÇ Ð» ¹Ö Ù ÐË Ì Ò Ý Öº Ö Ñ Ö Ý Ì ÙÑÙ Ý Ö Æ ÜÖ Ò Ì Ý Ì ÙÃÌ Ò Ý Öк ÑÇ Ð Ð ØÙ Ù Ù ÐË silly Ù ÐË Ò Ù ÐË Ò ÖÆ Ø Ô Ö Ø º Ö Ñ Ø Ð Ø èðùñº Ð Ò Ö Ñ ÜÆ Ô Ð ÖÆÌ Þ apt Ö Ù Ð˹ Ö Ò to the pointº ÑÖ Ù ÐË algorithm Ò Ù ÐË computer¹ Ö Ù ÐË performance Ý ÒÖ Ö ÑÒ Ù ÐË Aerospace engineer Ê Ö Ù ÐË efficiency Ê Ò Ö ÒÆ Æ Öº Ö Ø Ø Ö Ö Ø Ö Ù ÐË program Ð Ã Ò Ð Ò Ð Ãº Ø

37 Ö Ø Ì Ù ÐË programming Ø Ö Ô Ù Æ Ö Ù Ð˹ Ö basic partº Ê Ð Ý Ù Ð˹ Ö aerospace engineering Ë Ã Ò º Ð Ò Ì Ú ÖÆ Ù ÐË code Ù ÐË crash Ö Ð Ø Ò º Ã Ò Ê Ú ä ÔÊ Ð Ô ÙÖ Â ÑÐ º Ù Ð˹ Ö ËÑ Ø One cannot simply afford that. ÑÇ Ð Ã Ð Ò Ì ÑÒ vague Ý èº Ñ ÖÅ Ì Ð Ù Ð˹ Ö global programming¹ Ö Ö Ñ Ö Ø èº ËǢÁÖ çñüæ Ø Ö è Ö Ñ Ö Ò ØÒ Ñ Ô Ö Ñ Ý Ì Ð Ù ÐË perturbation Ï Ö º Ñ ÒÙ Ñ ÒÙ ÍÖ Ê º Ö Ù ÐË program ÐÃ Ø Ò Ø Ö Ù Ð Û Ô º Ö Ö Þ Ö Ö Ý è at Ù Ð˹ Ö at least ÒØÙÒ Ê Ð Ö respect¹ Ø Ì º Ð Ò Ì Ö Ø º Ñ Ù Ð˹ Ö Ò metal matrix composite¹ Ö ÔÖ Æ Ö Ñ Ö Ò ÚÍ Ñ Ò Ñ Ë Ô ü Ö Ô Ø Ð Ù ÐË code ÐÃ Ø Ø Ð Ñ Ö Æ Ö Ø Ô Ì Þ Ý Û Ê Ð Ð Ò Ð Ð Ö Ø ÔÝ Ð Ø º ËÁ ÑÙ Ö Ñ Ò Ð Ì ËÖ Ð Ú ÒÝ ÑÇ Ð ÑÝ Ø Òݺ ÐÐ Ñ ÜÒÁ¹ Ö Ô Þ Æ Ê Ð Ø ËÁº Ñ ÒÙ Ö average Ý ÑØ Ê Ð Ò Ô Ö Ñ Ê º Þ Ã Ý Ü ÖÆ Ð Ö ÆÝ ÑØ Ö Ö Ð º Ì ÑÆ Òݺ Ö Ò Ð Ð Ò Ö ËÁÖ Ú Ö Ñ Þ Ý Ð Ø Ì ÆÖ Ð Æ Ð Ð Ò º Ð Ò ý Ñ Þ Ö Ø Ö Ö Ì Ö Ö Ð Ö ËÍÒÆØ Ø Ö Ì ÆÖ Ð Æ Ö Ò Ö Ö Ö Ò Ì Ú Ö ËÖÁ Ö Ê Ý Ø º Ø Ð Ã٠˺ Ð Ò Ë Ø Ò Ý Ð Ø Ø Ñ Ö ÚÍ Ñ Ñ Ø Ö ÑØ Ì scholarly topic Ò Ý Æ Ö º Ø Ø Ý Ø Ù ÐË programming º ý Ø Ö ÒÆ Ñ Ö Ë Ð ÙÑ Ø è Ò Ð Ñ Ö º Ñ Ñ Ö Æ Ñ ÑÆÖ ÒÆ ÝÁ ÑÇ Ð ØÙ Ù personally Ò è Ò ÑÖ Ì Ð Ù ÐË programming ÒØÙÒ Ñ Ñ Æ Ö Ï Ö Ø Ö Ñ Ü Ò Ò º ÝØ Ö Ô Ò ËÁ ü Å... Ð Ò Ã Þ Ý Ñ Ö Þ Ñ Ò Ù Ö Ð Ñ Æ Ö... ÑÝ Ô Ô Ì Ç Ö ÑÒ Ìк Ç Ö Ø ÍÖ¹ Ú Ò Ô Ò Ö º Ø Ø Ö Ò ØÑ ÜÆ ËÖ Ü ÒÁÝ Ð¹ Ùº Ñ Ö ØÒ

38 Ô ØØ Ñ Å Ö ÑÙÐØÙ Ö Ã Ö Ã Ð º ÑÒ Ö Ë ÜÍÑÔ Ò Ö Ò ÜÖ Ð Ö Ý Ö Ù ÐË ring Ê Ö ÆÞ Öк Ø ÖÔÖ Ç ÃÒ Ñ Ö Ö ä Ð Ð Ø Ö ÑÙÃÖ Ö Ð Ð ØÃÒ Ñ ¹ Å Ö Ö Ì Ö Á ÐÙ Ý Ð Ö Ñ Ë Ð Ö Û Ì Ð Ðº Æ ÃÐ Ò Ö Ø fine ÞÙ Ê Ù ÐË ÖÑ Ò Ðº

º ÃÌÇÊ ÃÍÆ Á à ÊÀ ËÁÄ Æ Ê Æ ÁÆ ÊÁÆ º½º¾ Ë ÐÐ Ë ÐÐ Ô ÖÐÙ Ò Ö ÓÖ Ò Ñ ÑÔÙ Ñ Ð Ò Ò ØÙ ¹ØÙ Ý Ò Ô ÖÐÙ Ð Ñ ÔÖÓ Ý Ò ÖÙº Ë ÐÐ Ø Ù ØÖ ÑÔ Ð Ò Ø Ö ÙØ ÑÙÒ Ò Ö Ø Ø

º ÃÌÇÊ ÃÍÆ Á à ÊÀ ËÁÄ Æ Ê Æ ÁÆ ÊÁÆ º½º¾ Ë ÐÐ Ë ÐÐ Ô ÖÐÙ Ò Ö ÓÖ Ò Ñ ÑÔÙ Ñ Ð Ò Ò ØÙ ¹ØÙ Ý Ò Ô ÖÐÙ Ð Ñ ÔÖÓ Ý Ò ÖÙº Ë ÐÐ Ø Ù ØÖ ÑÔ Ð Ò Ø Ö ÙØ ÑÙÒ Ò Ö Ø Ø ÃÌÇÊ ÃÍÆ Á à ÊÀ ËÁÄ Æ Ê Æ ÁÆ ÊÁÆ Ê Ò Ò Ö Ò Ò Û Ò Ø ØÓ ÓÒ È Ø Ö ÖÙ Ö º½ ØÓÖ¹ ØÓÖ ÃÙÒ Ð Ñ È Ò Ñ Ò Ò ÈÊ ÍÒØÙ Ù ÒÝ Ù ØÙ Ù Ò ÔÖÓ Ö Ò Ò Ö Ò Èʵ Ý Ò Ô Ð Ò Ô ÒØ Ò Ù ÒÐ Ñ Ò Ø Ù ¹ Ñ Ò Ö ÒÝ Ñ Ð Ù Ò Ö Ò Ò Ö Ò Ø Ø

Lebih terperinci

ÖØÒ Ö Ñ Ò ÙÒ Ò Ö Ô Ò Ö Ø Ö Ú ÐÙ ÙÒØÙ Ñ Ð Ù Ò Ò Ð Ø Ö Ô Ô ÒÝ Ò Ö ØÖÙ ØÙÖ Ú ÖØÙ Ð Ý ØÙ ½º Ã Ñ ÑÔÙ Ò ÙÒØÙ Ñ Ð Ù Ò Ù È Ö Ø Ö Ñ ÑÔÙ Ò Ô ÒÝ Ò Ö ØÖÙ ØÙÖ Ú ÖØ

ÖØÒ Ö Ñ Ò ÙÒ Ò Ö Ô Ò Ö Ø Ö Ú ÐÙ ÙÒØÙ Ñ Ð Ù Ò Ò Ð Ø Ö Ô Ô ÒÝ Ò Ö ØÖÙ ØÙÖ Ú ÖØÙ Ð Ý ØÙ ½º Ã Ñ ÑÔÙ Ò ÙÒØÙ Ñ Ð Ù Ò Ù È Ö Ø Ö Ñ ÑÔÙ Ò Ô ÒÝ Ò Ö ØÖÙ ØÙÖ Ú ÖØ È Ö Ñ Ò Ò ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÈÖÓÔÖ Ø ÖÝ ¾ Ì ÙÒ Ì Ö Ö Ö Áº Ë ÒØÓ Ó ÅÌÁ ÂÙÒ ¾¼½¾ ØÖ Ø ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖ Î ÖØÙ Ð Ñ Ò Ð Ñ Ô Ö Ñ Ò Ò Ý Ò Ñ Ò Ô Ø Ð Ñ Ö Ô Ø ÙÒ Ø Ö Ö Ù Ù ÒÝ Ô Ö Ø ØÙÖ ÖÚ Öº ÃÓÑÔ Ø ÔÐ Ø ÓÖÑ Ú ÖØÙ

Lebih terperinci

max z = c T x Ax b x Z m

max z = c T x Ax b x Z m Ä Ò Ö Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ö Ö Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÒØÖÙÑ Ä ØÙÖ ÁÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÁÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º Ì ØÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñº Ì ÒÑ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñº Ì ØÖ Ú Ð Ò Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñº Ì Ò Ô ÔÖÓ Ð Ñº ÙØØ Ò ÔÐ Ò Ñ Ø Ó º ÈÙÖ

Lebih terperinci

Ã Ô ¾ ¹ Å Ø Ñ Ø ÑÓ ÐÐ Ö Ö ÒØ Ð¹ Ó Ö Ò Ú Ø ÓÒ Ö Ò Ø ÖÐ ÓÒ ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ØºÙÙº ¾ Ñ Ö ¾¼½ Ò Ø ÖÐ ÓÒ ÁÌ Ò Øµ Ã Ô ¾ ¾ Ñ Ö ¾¼½ ½» ½

Ã Ô ¾ ¹ Å Ø Ñ Ø ÑÓ ÐÐ Ö Ö ÒØ Ð¹ Ó Ö Ò Ú Ø ÓÒ Ö Ò Ø ÖÐ ÓÒ ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ØºÙÙº ¾ Ñ Ö ¾¼½ Ò Ø ÖÐ ÓÒ ÁÌ Ò Øµ Ã Ô ¾ ¾ Ñ Ö ¾¼½ ½» ½ Ã Ô ¾ ¹ Å Ø Ñ Ø ÑÓ ÐÐ Ö Ö ÒØ Ð¹ Ó Ö Ò Ú Ø ÓÒ Ö Ò Ø ÖÐ ÓÒ ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ØºÙÙº ¾ Ñ Ö ¾¼½ Ò Ø ÖÐ ÓÒ ÁÌ Ò Øµ Ã Ô ¾ ¾ Ñ Ö ¾¼½ ½» ½ ÐÐÑÒ Ò Ó Ã Ô Ø ÐÒÙÑÑ Ö Ú Ö ÒÙÑÖ Ö Ò ÓÑÔ Ò Ø ÅÓ ÐÐ Ö Ò Ú ÝÒ Ñ Ý Ø Ñ º ÒÒ

Lebih terperinci

¾º Ì ÃÆÁÃ Ê Æ ÁÆ ÊÁÆ ½ Úº Å Ö Ò Ò Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ º Ú º Å Ò Ô Ø Ò Ô Ö ØÙ Ù Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ º Ú º Å Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ò ÔÖÓ ÖÙº Ú º Å Ð Ù Ò ØÖ Ò Ô Ò ÖÙº º ËØÖÙ ØÙÖ ÓÖ

¾º Ì ÃÆÁÃ Ê Æ ÁÆ ÊÁÆ ½ Úº Å Ö Ò Ò Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ º Ú º Å Ò Ô Ø Ò Ô Ö ØÙ Ù Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ º Ú º Å Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ò ÔÖÓ ÖÙº Ú º Å Ð Ù Ò ØÖ Ò Ô Ò ÖÙº º ËØÖÙ ØÙÖ ÓÖ ¾ Ì ÃÆÁÃ Ê Æ ÁÆ ÊÁÆ Ì ÓÒÐÝ Û Ý Û ³Ö Ó Ò ØÓ Ð Ú Ö ÓÒ Ø ÙÐÐ ÔÖÓÑ Ó Ö Ò Ò Ö Ò ØÓ Ø ÖØ ØÓ Ö Ò Ò Ö Ò Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ö Ò Ò Ö Ò ÓÙÖ ÐÚ ³ Â Ñ ÑÔÝ ¾º½ Å Ò Ô È ÖÐÙ Ì Ò Ì Ò ¹Ø Ò Ø ÖØ ÒØÙ Ô ÖÐÙ Ñ Ò Ò ÙÒØÙ Ñ Ð Ù Ò Ö Ò

Lebih terperinci

Ø Ø score(p, t i...i+m 1 ) αº

Ø Ø score(p, t i...i+m 1 ) αº Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ø Å Ø Ò Ä Ò Ë ÐÑ Ð Ò ÂÓÖÑ Ì Ö Ó À Ð Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ßÐ ÐÑ Ð Ø Ö ÓÐ º Ùغ ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ó Û Ø Ô ØØ ÖÒ Ò Ø Ò ÙÒÛ Ø Ø Üغ Ï ÔØ Ø Ø¹ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ð Ñº Ï Ð Ó ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÖ Ø

Lebih terperinci

¾ ØÖ Ø Ø Ú Ø Ö Ö ÐÝ Ø Ú Øݵ Ñ ÖÙÔ Ò Ù ØÙ ÖÙ Ò ¹ Ø Ô Ñ ÒÙ º ÅÙÐ Ö Ò Ò ÑÔ ÓÖ Ò Û Ð ÔÙÒ Ô Ø Ñ Ñ Ð Ø Ö Ø Ú Ø Ñ Ö Ñ Ò Ñ Ò º À Ð Ò ÖØÙ Ù Ò ÙÒØÙ Ñ ÑÔ ÖÑÙ Ñ Ö

¾ ØÖ Ø Ø Ú Ø Ö Ö ÐÝ Ø Ú Øݵ Ñ ÖÙÔ Ò Ù ØÙ ÖÙ Ò ¹ Ø Ô Ñ ÒÙ º ÅÙÐ Ö Ò Ò ÑÔ ÓÖ Ò Û Ð ÔÙÒ Ô Ø Ñ Ñ Ð Ø Ö Ø Ú Ø Ñ Ö Ñ Ò Ñ Ò º À Ð Ò ÖØÙ Ù Ò ÙÒØÙ Ñ ÑÔ ÖÑÙ Ñ Ö Ê Ò Ò Ò ÙÒ È Ö Ò Ø ÄÙÒ ÐÝ Ø Ú ØÝ Ö Â¾Å Ö Ý ÈÖ ÝÓ Ó Ïº ÈÓÐ Ø Ò Ð ØÖÓÒ Æ Ö ËÙÖ Ý ¹ ÁÌË Ð Ú ÐÝ ØÙ Òغ Ô ¹ Ø º Ù Ê Ú ÔØ ¾ ØÖ Ø Ø Ú Ø Ö Ö ÐÝ Ø Ú Øݵ Ñ ÖÙÔ Ò Ù ØÙ ÖÙ Ò ¹ Ø Ô Ñ ÒÙ º ÅÙÐ Ö Ò Ò ÑÔ ÓÖ Ò Û Ð ÔÙÒ

Lebih terperinci

B (1) (m) = B(m 1 +1,m 2,m 3 ), B (2) (m) = B(m 1,m 2 +1,m 3 ),..., a 12. B (12) +B (3)} +a 23. B (23) +B (1)} +a 31

B (1) (m) = B(m 1 +1,m 2,m 3 ), B (2) (m) = B(m 1,m 2 +1,m 3 ),..., a 12. B (12) +B (3)} +a 23. B (23) +B (1)} +a 31 À Ö À ÖÓØ Ö Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ º ÈÓ Ö ÓÚ ËØ ÐÓÚ Å Ø Ñ Ø Ð ÁÒ Ø ØÙØ Ò ÆÊÍ À Ö Ë ÓÓÐ Ó ÓÒÓÑ ÅÓ ÓÛ ÉÙ Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÒÚ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÁÈÌ ÓÐ ÓÔÖÙ ÒÝ Ë ÔØ Ñ Ö ½¾ ½ ¾¼½ Ä Ø A Ò B ØÛÓ Ð Ñ ÒØ Ó

Lebih terperinci

Å ÙÖ Ñ ÒØ Ó ¹Ã Ê Ø Ó ÖÓÑ Ø ÆÙÅÁ Ì Ö Ø ÖØ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ý Ë Ò Å Ò Ë ÙÒ ØÓ Ì Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ò

Å ÙÖ Ñ ÒØ Ó ¹Ã Ê Ø Ó ÖÓÑ Ø ÆÙÅÁ Ì Ö Ø ÖØ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ý Ë Ò Å Ò Ë ÙÒ ØÓ Ì Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ó ¹Ã Ê Ø Ó ÖÓÑ Ø ÆÙÅÁ Ì Ö Ø ÖØ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ý Ë Ò Å Ò Ë ÙÒ ØÓ Ì Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ò Ø Ù Ø Ó È Ý À ÖÚ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ñ Ö Å Ù ØØ ÂÙÐÝ ¾¼¼ ¾¼¼

Lebih terperinci

ËÃÊÁÈËÁ ÅÇ Ä ËÁÊ Æ Æ ÁÅÁ Ê Æ Æ Î ÃËÁÆ ËÁ Ý Ò Ù ÙÒ ÓÐ Æ Æ Æ ÅÍ ÄÁÅ ÆÁź ż½¼ ¼ Ñ Ò ÓÐ È Ñ Ñ Ò Á È Ñ Ñ Ò ÁÁ Ö º ÈÙÖÒ Ñ Ï Ý Ò Ò Åº ÔԺ˺ ÆÁȺ ½ ½ ¾¼ Ö º

ËÃÊÁÈËÁ ÅÇ Ä ËÁÊ Æ Æ ÁÅÁ Ê Æ Æ Î ÃËÁÆ ËÁ Ý Ò Ù ÙÒ ÓÐ Æ Æ Æ ÅÍ ÄÁÅ ÆÁź ż½¼ ¼ Ñ Ò ÓÐ È Ñ Ñ Ò Á È Ñ Ñ Ò ÁÁ Ö º ÈÙÖÒ Ñ Ï Ý Ò Ò Åº ÔԺ˺ ÆÁȺ ½ ½ ¾¼ Ö º ÅÇ Ä ËÁÊ Æ Æ ÁÅÁ Ê Æ Æ Î ÃËÁÆ ËÁ ÓÐ Æ Æ Æ ÅÍ ÄÁÅ ÆÁź Å ¼½¼ ¼ ËÃÊÁÈËÁ ØÙÐ Ò Ù Ò ÙÒØÙ Ñ Ñ ÒÙ Ò Ô Ö Ý Ö Ø Ò Ñ ÑÔ ÖÓÐ Ð Ö Ë Ö Ò Ë Ò Å Ø Ñ Ø ÂÍÊÍË Æ Å Ì Å ÌÁà ÃÍÄÌ Ë Å Ì Å ÌÁÃ Æ ÁÄÅÍ È Æ Ì ÀÍ Æ Ä Å ÍÆÁÎ ÊËÁÌ

Lebih terperinci

ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø Ø Ù ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Ð Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÄÇÈ˳ µ Ì Ù Ù Â Ô Òµº ËÔÖ Ò Ö ÄÆ Ë ½ ¾¾ ÔÔº ß ½ Ë Ñ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ

ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø Ø Ù ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Ð Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÄÇÈ˳ µ Ì Ù Ù Â Ô Òµº ËÔÖ Ò Ö ÄÆ Ë ½ ¾¾ ÔÔº ß ½ Ë Ñ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø Ø Ù ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Ð Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÄÇÈ˳ µ Ì Ù Ù Â Ô Òµº ËÔÖ Ò Ö ÄÆ Ë ½ ¾¾ ÔÔº ß ½ Ë Ñ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ Ò Æ ÖÖÓÛ Ò ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð ÄÓ Ä Ò Ù Å Ð À ÒÙ ½ Ë ÐÚ ÓÖ

Lebih terperinci

ÍØ Ð Ø Ö Ò Ö Â Ö ÓÑ Ä Ò Ð Ò Ö Øº Öµ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÌÓÙÐÓÙ ÍÒ Ú Ö Ø È ÙÐ Ë Ø Ö ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò µ Ä Ò ÖØ Ú Ò Ö ÌÓÖÖ ØÓÖÖ ºÚÙºÒе ÎÖ ÍÒ Ú Ö

ÍØ Ð Ø Ö Ò Ö Â Ö ÓÑ Ä Ò Ð Ò Ö Øº Öµ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÌÓÙÐÓÙ ÍÒ Ú Ö Ø È ÙÐ Ë Ø Ö ½¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò µ Ä Ò ÖØ Ú Ò Ö ÌÓÖÖ ØÓÖÖ ºÚÙºÒе ÎÖ ÍÒ Ú Ö ÍØ Ð Ø Ö Ò Ö Â Ö ÓÑ Ä Ò Ð Ò Ö Øº Öµ ÁÒ Ø ØÙØ Ê Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÌÓÙÐÓÙ ÍÒ Ú Ö Ø È ÙÐ Ë Ø Ö ¼ ¾ ÌÓÙÐÓÙ Ü Ö Ò µ Ä Ò ÖØ Ú Ò Ö ÌÓÖÖ ØÓÖÖ ºÚÙºÒе ÎÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ó Ð Ð Ò ¼ ¼ ÀÎ Ñ Ø Ö Ñ Ì Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ð Ï Ý ÖØ Û

Lebih terperinci

Ù Ò ÈÖÓ Ê Ò Ò Ö Ò ÈÖÓ º Ê Ö Ù Ó ÁÒ Ö Ø ² Ö º Ó ÓÔÖ ÒÓØÓ ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼½

Ù Ò ÈÖÓ Ê Ò Ò Ö Ò ÈÖÓ º Ê Ö Ù Ó ÁÒ Ö Ø ² Ö º Ó ÓÔÖ ÒÓØÓ ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ù Ò ÈÖÓ Ê Ò Ò Ö Ò ÈÖÓ º Ê Ö Ù Ó ÁÒ Ö Ø ² Ö º Ó ÓÔÖ ÒÓØÓ ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼½ Ø Ö Á ½ ÃÇÆË È ÍËÁÆ ËË ÈÊÇ ËË Ê Æ ÁÆ ÊÁÆ ½º½ È Ò ÖØ Ò Ù Ò ÈÖÓ Ê Ò Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Lebih terperinci

ÞßÞ Ì ÒÖßËßÒ ÐËÍÌßÕß. Ó»²» Ò»¹ Õ±» ¼ ² Ë Õ»½ Ó»²»²¹ øó»²»¹µ± ¼ ² ËÕÓ. «² ² ²¹ ¾ ² µ Î ïòðððòðððòðððôððò. îò Ë Ó»²»²¹ ¼»² «³ µ ¹ ²»¹ ²¼±²» ²¹

ÞßÞ Ì ÒÖßËßÒ ÐËÍÌßÕß. Ó»²» Ò»¹ Õ±» ¼ ² Ë Õ»½ Ó»²»²¹ øó»²»¹µ± ¼ ² ËÕÓ. «² ² ²¹ ¾ ² µ Î ïòðððòðððòðððôððò. îò Ë Ó»²»²¹ ¼»² «³ µ ¹ ²»¹ ²¼±²» ²¹ ÞßÞ Ì ÒÖßËßÒ ÐËÍÌßÕß ßò Ë Ó µ ±ô Õ»½ ô ¼ ² Ó»²»²¹ Ü»º ² ËÓÕÓ øë Ó µ ± Õ»½ Ó»²»²¹ ³»²««Õ»³»²» ² Ó»²» Ò»¹ Õ±» ¼ ² Ë Õ»½ Ó»²»²¹ øó»²»¹µ± ¼ ² ËÕÓ ïò Ë Õ»½ ¼ ² Ó µ ± ¼»² «³ µ ¹ ²»¹ ²¼±²» ²¹ ³»³ µ µ»µ ² ¾» ¼

Lebih terperinci

ÞßÞ ÐÛÒÜßØËÔËßÒ. Ô Þ» µ ²¹ Ó. øó ² ú É»ô îððëå É» ú Í ²±ô îððê ²¹ ¼ ³»³» ²µ ² «³»³ ±¼«µ µ»³¾ «¾«²¹ ² ² ²»µ ò ß»µ ¼ ±¹»»¾«¼

ÞßÞ ÐÛÒÜßØËÔËßÒ. Ô Þ» µ ²¹ Ó. øó ² ú É»ô îððëå É» ú Í ²±ô îððê ²¹ ¼ ³»³» ²µ ² «³»³ ±¼«µ µ»³¾ «¾«²¹ ² ² ²»µ ò ß»µ ¼ ±¹»»¾«¼ ÞßÞ ÐÛÒÜßØËÔËßÒ Ô Þ» µ ²¹ Ó Ú«²¹ ± ¼ ² µ±³«² µ º ½ ² ¼» µ ² ±» ¾ ò Í»¾ ¹ ²¹ ¼ ¾»² «µ ¼ ² ³»³¾»² «µ ±» ± ô ¾ ³»²¹ ²¼«²¹»µ ¼ ±¹ øó ² ú É»ô îððëå É» ú Í ²±ô îððê ²¹ ¼ ³»³» ²µ ² «³»³ ±¼«µ µ»³¾ «¾«²¹ ² ² ²»µ

Lebih terperinci

ßÒßÔ Í Í ÍÌÎËÕÌËÎßÔ ÜßÒ Ò Ôß ÐÛÒÜ Ü ÕßÒ ÒÑÊÛÔ ç ÍËÓÓÛÎÍ ïð ßËÌËÓÒÍ ÜßÎ ÕÑÌß ßÐÛÔ ÕÛ ÌØÛ Þ Ù ßÐÐÛÔ ÕßÎÇß ÉßÒ ÍÛÌÇßÉßÒ

ßÒßÔ Í Í ÍÌÎËÕÌËÎßÔ ÜßÒ Ò Ôß ÐÛÒÜ Ü ÕßÒ ÒÑÊÛÔ ç ÍËÓÓÛÎÍ ïð ßËÌËÓÒÍ ÜßÎ ÕÑÌß ßÐÛÔ ÕÛ ÌØÛ Þ Ù ßÐÐÛÔ ÕßÎÇß ÉßÒ ÍÛÌÇßÉßÒ ßÒßÔ Í Í ÍÌÎËÕÌËÎßÔ ÜßÒ Ò Ôß ÐÛÒÜ Ü ÕßÒ ÒÑÊÛÔ ç ÍËÓÓÛÎÍ ïð ßËÌËÓÒÍ ÜßÎ ÕÑÌß ßÐÛÔ ÕÛ ÌØÛ Þ Ù ßÐÐÛÔ ÕßÎÇß ÉßÒ ÍÛÌÇßÉßÒ Ñ» æ ÎßÌÒß ÕËÍËÓßÉßÌ Õïîðèðíè ÍÕÎ ÐÍ ÚßÕËÔÌßÍ ÕÛÙËÎËßÒ ÜßÒ ÔÓË ÐÛÒÜ Ü ÕßÒ ËÒ ÊÛÎÍ ÌßÍ

Lebih terperinci

ËÃÊÁÈËÁ ÃÄËÁÁÃËÁ Ê ÈÌÄ ÊËÊÃÆ ÌÇÊÅ ÎÁÁÆ ÝÒ ÔÒ Ò Ù ÙÒ ÓÐ ÅÊÌÇÈÇ ÆÁź ż½¼¾¼ ÈÑÑÒ Á ÑÒ ÓÐ ÈÑÑÒ ÁÁ Öº Ö ÁÒÖØ Åº Ë ÆÁȺ ½ ½ ¼ ½ ÙÐ Þ Ëº ÃÓÑ ÆÁȺ ½ ¾ ½¼ ¼¾

ËÃÊÁÈËÁ ÃÄËÁÁÃËÁ Ê ÈÌÄ ÊËÊÃÆ ÌÇÊÅ ÎÁÁÆ ÝÒ ÔÒ Ò Ù ÙÒ ÓÐ ÅÊÌÇÈÇ ÆÁź ż½¼¾¼ ÈÑÑÒ Á ÑÒ ÓÐ ÈÑÑÒ ÁÁ Öº Ö ÁÒÖØ Åº Ë ÆÁȺ ½ ½ ¼ ½ ÙÐ Þ Ëº ÃÓÑ ÆÁȺ ½ ¾ ½¼ ¼¾ ÃÄËÁÁÃËÁ Ê ÈÌÄ ÊËÊÃÆ ÌÇÊÅ ÎÁÁÆ ÓÐ ÅÊÌÇÈÇ ÆÁź ż½¼¾¼ ËÃÊÁÈËÁ ØÙÐ Ò ÙÒ ÙÒØÙ ÑÑÒÙ Ò ÔÖ ÝÖØÒ ÑÑÔÖÓÐ ÐÖ ËÖÒ ËÒ ÅØÑØ ÃÍÄÌË ÅÌÅÌÁÃ Æ ÁÄÅÍ ÈÆÌÀÍÆ ÄÅ ÍÆÁÎÊËÁÌË ËÄË ÅÊÌ ËÍÊÃÊÌ ¾¼¼ ËÃÊÁÈËÁ ÃÄËÁÁÃËÁ Ê ÈÌÄ ÊËÊÃÆ ÌÇÊÅ

Lebih terperinci

commit to user ÞßÞ ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ Ì ßÒ

commit to user ÞßÞ ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ Ì ßÒ ÞßÞ ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ Ì ßÒ ßò Ì»³ ¼ ² É µ «Ð»²» ² ïò Ì»³ л²» ² л²» ² ¼ µ«µ ² ¼ ³ ²¹µ»² ««² ² µ ²¹ ¾» «¼«Î»ª± «ÐÕ ¼ Ó ¼ «², dilaksanakan dengan cara «¼» «¼» «µ ²ó» «µ ² ³ ««² ¾«µ«ó¾«µ«µ±»µ ¾ ¼ ¼ ² «¼ ±¾» ª

Lebih terperinci

,p 1. M = {(a,p ),(a,p ),(a,p )}

,p 1. M = {(a,p ),(a,p ),(a,p )} ÊÒ¹ÅÜÑÐ ÅØÒ ÊÓÖØ Ïº ÁÖÚÒ ÌÐÔÐÐ ÃÚØ Ý ÃÙÖØ ÅÐÓÖÒ Ý ÑØÖÓ ÅÐ Ý ÃØÖÞÝÒ ÈÐÙ Þ ØÖØ ËÙÔÔÓ ØØ ÑÑÖ Ó Ø Ó ÔÔÐÒØ ÖÒ Ù Ø Ó Ø È Ó ÔÓ Ø Ò Ò ÓÖÖ Ó ÔÖÖÒ ÔÓ ÐÝ ÒÚÓÐÚÒ Ø º ÑØÒ Ø Ó ÔÔÐÒØ ÔÓ Øµ ÔÖ Ù ØØ ÔÔÐÒØ Ò ÔÓ Ø ÔÔÖ Ò

Lebih terperinci

ÞßÞ Ê ÌÛÓËßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞßØßÍßÒ

ÞßÞ Ê ÌÛÓËßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞßØßÍßÒ ÞßÞ Ê ÌÛÓËßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞßØßÍßÒ ìòïò Ì»³«² ßò Ð ² ß ¼ ² Ì»»³ ²² ïò ß «¼» Ûª «± º»¾ ¹ ß «¼» ¼»µ ¼ ¹«² µ ² ̱² ß¾¾± ¼ ² Ö Þ ±»½ ¼±³ ² ² ¼ ¼ ³»µ ô ³ ¼«µ ¼»ª «²»¹ ºò Ø ² ³»²«² «µµ ² ¾ ³» µ «² µ»¼²««³»²«² «µµ ²

Lebih terperinci

Ü ³ л³¾» ² Ó»¼ Ó. øß² É ½ ² л³¾» ² Õ»µ» ² Ñ ³ ³ ÚÐ. ¼ Í«Õ ¾ Ø ² Ö Ð±» ±¼» Ú»¾ «îðïî ÍÕÎ ÐÍ. ˲ «µ ³»³»²¾ ¹ ²» ² ³»²½ ¹» Í ² ³«Õ±³«² µ

Ü ³ л³¾» ² Ó»¼ Ó. øß² É ½ ² л³¾» ² Õ»µ» ² Ñ ³ ³ ÚÐ. ¼ Í«Õ ¾ Ø ² Ö Ð±» ±¼» Ú»¾ «îðïî ÍÕÎ ÐÍ. ˲ «µ ³»³»²¾ ¹ ²» ² ³»²½ ¹» Í ² ³«Õ±³«² µ Ñ ³ ³ Ü ³ л³¾» ² Ó»¼ Ó øß² É ½ ² л³¾» ² Õ»µ» ² Ñ ³ ³ ÚÐ ¼ Í«Õ ¾ Ø ² Ö Ð±» ±¼» Ú»¾ «îðïî ÍÕÎ ÐÍ Ë² «µ ³»³»²¾ ¹ ²» ² ³»²½ ¹» Í ² ³«Õ±³«² µ Ð ¼ Ú µ«³«í± ¼ ² ³«Ð± µ Ö««² ³«Õ±³«² µ Ü ««² ±» æ ß³ Î ½ ³ Üïîïðððê

Lebih terperinci

menetapkan olahraga perlu makin ani bagi setiap anggota masyarakat, nasional yaitu memasyarakatkan masyarakat. Tak hanya itu saja

menetapkan olahraga perlu makin ani bagi setiap anggota masyarakat, nasional yaitu memasyarakatkan masyarakat. Tak hanya itu saja ! " # $ $ %! & '! ( ) ) ' * % ) ' # + )! )! ' ),! &! ) % ( - ( " ( # + & ( )! &! ) %. % & ' (! # ' ) + #! ) ' $ ) ( / * * * 0 1 ) ' ( ( ) ( +! +! ' ( % $ ) ( & + / $ & 0 2 3 4 5 6 4 7 8 9 4 5 : ; 4 < =

Lebih terperinci

ÐÎÑÜËÕÍ ÐÛÍßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞÛÒÌËÕßÒ ÌØÛßÌÛÎ ÑÚ Ó ÒÜ ÜßÔßÓ Ú ÕÍ Ó Ò Ü ÌÉ ÌÌÛÎ

ÐÎÑÜËÕÍ ÐÛÍßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞÛÒÌËÕßÒ ÌØÛßÌÛÎ ÑÚ Ó ÒÜ ÜßÔßÓ Ú ÕÍ Ó Ò Ü ÌÉ ÌÌÛÎ ÐÎÑÜËÕÍ ÐÛÍßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞÛÒÌËÕßÒ ÌØÛßÌÛÎ ÑÚ Ó ÒÜ ÜßÔßÓ Ú ÕÍ Ó Ò Ü ÌÉ ÌÌÛÎ ø Í «¼ Ü» µ º Õ«º л» л²«Ú µ ³ ² ¼ ³ Ó»³ ±¼«µ Pesan yang Membentuk Ì»» ±º Ó ²¼ di Twitter ÍÕÎ ÐÍ Ü ««² Ñ» æ ÚÌßÎ ß ÒËÎ ßÎ ÛÍÌß Üðîðèðéî

Lebih terperinci

ÛÊßÔËßÍ ÐÎÑÙÎßÓ ÐÛÎÞß ÕßÒ Ù Æ ÓßÍÇßÎßÕßÌ ÕßÞËÐßÌÛÒ ÖÛÐßÎß. øí «¼ Õ «¼ Ü» Þ ² ² Ыµ» ³ É» ²

ÛÊßÔËßÍ ÐÎÑÙÎßÓ ÐÛÎÞß ÕßÒ Ù Æ ÓßÍÇßÎßÕßÌ ÕßÞËÐßÌÛÒ ÖÛÐßÎß. øí «¼ Õ «¼ Ü» Þ ² ² Ыµ» ³ É» ² ÛÊßÔËßÍ ÐÎÑÙÎßÓ ÐÛÎÞß ÕßÒ Ù Æ ÓßÍÇßÎßÕßÌ ÕßÞËÐßÌÛÒ ÖÛÐßÎß øí «¼ Õ «¼ Ü» Þ ² ² Ыµ» ³ É» ² Ñ» æ ß Ó º«¼ Ü ðïðéðîç ÍÕÎ ÐÍ Ü ««² Ù«² Ó»³»²«Í ó «² «µ Ó»²½ Ù» Í ² Ú µ«³«í± ¼ ² ³«Ð± µ Ö««² ³«ß¼³ ² ÖËÎËÍßÒ ÔÓË

Lebih terperinci

ÚßÕÌÑÎóÚßÕÌÑÎ ÇßÒÙ ÓÛÓÐÛÒÙßÎËØ Ì ÒÙÕßÌ ÐÛÒÇÛÔÛÍß ßÒ Ì ÒÜßÕ ÔßÒÖËÌ ÎÛÕÑÓÛÒÜßÍ ØßÍ Ô ÐÛÓÛÎ ÕÍßßÒ ÞÐÕ Î ÐßÜß ÐÛÓÛÎ ÒÌßØ ÕßÞËÐßÌÛÒñÕÑÌß Ü ÒÜÑÒÛÍ ß

ÚßÕÌÑÎóÚßÕÌÑÎ ÇßÒÙ ÓÛÓÐÛÒÙßÎËØ Ì ÒÙÕßÌ ÐÛÒÇÛÔÛÍß ßÒ Ì ÒÜßÕ ÔßÒÖËÌ ÎÛÕÑÓÛÒÜßÍ ØßÍ Ô ÐÛÓÛÎ ÕÍßßÒ ÞÐÕ Î ÐßÜß ÐÛÓÛÎ ÒÌßØ ÕßÞËÐßÌÛÒñÕÑÌß Ü ÒÜÑÒÛÍ ß ÚßÕÌÑÎóÚßÕÌÑÎ ÇßÒÙ ÓÛÓÐÛÒÙßÎËØ Ì ÒÙÕßÌ ÐÛÒÇÛÔÛÍß ßÒ Ì ÒÜßÕ ÔßÒÖËÌ ÎÛÕÑÓÛÒÜßÍ ØßÍ Ô ÐÛÓÛÎ ÕÍßßÒ ÞÐÕ Î ÐßÜß ÐÛÓÛÎ ÒÌßØ ÕßÞËÐßÌÛÒñÕÑÌß Ü ÒÜÑÒÛÍ ß ÍÕÎ ÐÍ Ü ««² Í»¾ ¹ Í Í «Í ˲ «µ Ó»³» ±» Ù» Í ² Ûµ±²±³ Ð ±¹

Lebih terperinci

È ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ë Ô Ö Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø ØÓÖ Ø ÓÒ Ó ÃÒ Ò Æ Ð Å ÖØ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÙÖ Ñ ÙÖ Ñ ÍºÃº Ò ÐºÑ ÖØ Ò ÙÖ Ñº ºÙ Ê Ö ËØÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ

È ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ë Ô Ö Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø ØÓÖ Ø ÓÒ Ó ÃÒ Ò Æ Ð Å ÖØ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÙÖ Ñ ÙÖ Ñ ÍºÃº Ò ÐºÑ ÖØ Ò ÙÖ Ñº ºÙ Ê Ö ËØÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ ÈÖÑÙØØÓÒ ËÔÖØÓÒ Ò ÓÑÔÐØ ÔÖØØ ØÓÖ ØÓÒ Ó ÃÒÒ ÆÐ ÅÖØÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÙÖÑ ÙÖÑ ÍºÃº ÒкÑÖØÒÙÖѺºÙ ÊÖ ËØÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ Ê ÍÒÚÖ ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ØÓÒÑغֺ٠ËÙÑØØ ÔÖ ¾¼¼ ÔØ Ù ¾ ¾¼¼ ÈÙÐ ËÔ ¾¼¼ ÅÊ ËÙØ Ð

Lebih terperinci

ÑÙÒ ÑÒÙÐ Ö ÌÖ Ð ³ Á»½¾¼ Ò Ã Ý Ð ÙÑÑ ËݳÖÒ ¾»½ Û Ø Ò ÑÒÒÐ ÑÒÙÔÒ Ýغ Ò ÙÐ ÅÙØÐ ÖØ Ñ ÐÐ Û Ò ÙÖÙ ØÐ ÑÒÙÔÒ ÐÑØ ÝÒ ÒÙ ÔÖÒØÒ ÙÒØÙ ÙÔÒ Ò Ê ÙÐÙÐÐ Ö ËÐ ÝÙÙÖ ÝÒ

ÑÙÒ ÑÒÙÐ Ö ÌÖ Ð ³ Á»½¾¼ Ò Ã Ý Ð ÙÑÑ ËݳÖÒ ¾»½ Û Ø Ò ÑÒÒÐ ÑÒÙÔÒ Ýغ Ò ÙÐ ÅÙØÐ ÖØ Ñ ÐÐ Û Ò ÙÖÙ ØÐ ÑÒÙÔÒ ÐÑØ ÝÒ ÒÙ ÔÖÒØÒ ÙÒØÙ ÙÔÒ Ò Ê ÙÐÙÐÐ Ö ËÐ ÝÙÙÖ ÝÒ ÓÛÒÐÓ Ö ØØÔ»»ÚØÙÐкÓÖº Á ÐÑ Ù ÌÐ Ù ÆÙ³Ñ Ð Ø Ö ¾ Å ¾¼¼ ½ ÈÒÙÐÙÒµ ÌÖÑ Ù Õ Ëݳ Ð ÑÒÒØ ÐÙÐ Ø ÑÒÙÖÙØ ÖØÖ ÑÖ ÛÐÙÔÙÒ ÐÛØ Ø Ò ÑÒÓÐ Ø ÝÒ ÖÛÝØÒ ÐÒÒ ÐÙ ËÙÒÒº ÅÙѹ Ñ ÀÙ Ò Ð Ã Ý Ø³ ÙÐÑ Ý³ Ñ Ò ÖØ Ë ÙÒÙÒÝ Ëݳ Ø ÑÒÙ ÙÒÒ

Lebih terperinci

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TENDANGAN DEPAN DALAM

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TENDANGAN DEPAN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TENDANGAN DEPAN DALAM PENCAK SILAT MELALUI PENGGUNAAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VII A SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 SKRIPSI OLEH

Lebih terperinci

ÍÌÎßÌÛÙ ÐÛÓßÍßÎßÒ ÖßÍß ÐßÜß ÝÊò ÍÑÔÑ ßÒÙÕßÍß ËÌßÓß ÒÛÌÉÑÎÕ ÍËÎßÕßÎÌß ÌËÙßÍ ßÕØ Î. Ñ» æ Í Ì ßÎÇßÒ ßÒÌ ÕßÍßÎ Üïëðçðèî

ÍÌÎßÌÛÙ ÐÛÓßÍßÎßÒ ÖßÍß ÐßÜß ÝÊò ÍÑÔÑ ßÒÙÕßÍß ËÌßÓß ÒÛÌÉÑÎÕ ÍËÎßÕßÎÌß ÌËÙßÍ ßÕØ Î. Ñ» æ Í Ì ßÎÇßÒ ßÒÌ ÕßÍßÎ Üïëðçðèî ÍÌÎßÌÛÙ ÐÛÓßÍßÎßÒ ÖßÍß ÐßÜß ÝÊò ÍÑÔÑ ßÒÙÕßÍß ËÌßÓß ÒÛÌÉÑÎÕ ÍËÎßÕßÎÌß ÌËÙßÍ ßÕØ Î Ü «µ ² ˲ «µ Ó»³»²«Í»¾ ¹ ² л ² Ü ³ Ó»³» ±» Í»¾«² ʱµ ß Ó ¼ øßòó¼ò Ü ³ Þ ¼ ²¹ Ó ²»³»² ß¼³ ² Ñ» æ Í Ì ßÎÇßÒ ßÒÌ ÕßÍßÎ Üïëðçðèî

Lebih terperinci

Ø ÐÛÎÔÑÕßÔ ÌßÍ ÓÌß ÚÓ ÐßÍÝß ÎßÜ Ñ ÍÌÎÛßÓ ÒÙ

Ø ÐÛÎÔÑÕßÔ ÌßÍ ÓÌß ÚÓ ÐßÍÝß ÎßÜ Ñ ÍÌÎÛßÓ ÒÙ Ø ÐÛÎÔÑÕßÔ ÌßÍ ÓÌß ÚÓ ÐßÍÝß ÎßÜ Ñ ÍÌÎÛßÓ ÒÙ ø Í «¼ Ü» µ º Õ«º Ó»²¹»² л²» ² Ð ² Ø» ±µ Ð ½ л «¾ ² Î ¼ ± Õ±²ª»² ±² Ó»² ¼ Î ¼ ± Í» ³ ²¹ ¼ Î ¼ ± Õ±³«² ÓÌß ÚÓ ±» æ ÖËÔ ß ÒËÎ ÎÑÝØÓßØ Ü ðîðéðêì ÍÕÎ ÐÍ Ü «µ ²

Lebih terperinci

ÐÛÎßÒ ÙËÎË ÓËÍ Õ ÜßÔßÓ ÓÛÓÞßÒÙËÒ ÕÛÐÛÎÝßÇßßÒ Ü Î ßÒßÕ ÐÛÒÜÛÎ Ìß ÝÛÎÛÞÎßÔ ÐßÔÍÇ

ÐÛÎßÒ ÙËÎË ÓËÍ Õ ÜßÔßÓ ÓÛÓÞßÒÙËÒ ÕÛÐÛÎÝßÇßßÒ Ü Î ßÒßÕ ÐÛÒÜÛÎ Ìß ÝÛÎÛÞÎßÔ ÐßÔÍÇ ÐÛÎßÒ ÙËÎË ÓËÍ Õ ÜßÔßÓ ÓÛÓÞßÒÙËÒ ÕÛÐÛÎÝßÇßßÒ Ü Î ßÒßÕ ÐÛÒÜÛÎ Ìß ÝÛÎÛÞÎßÔ ÐßÔÍÇ ø Í «¼ ¼ µ º µ«º»² ²¹» ² ¹««³«µ ¼ ³ ³»³¾ ²¹«² µ»» ½ ² ¼ ² µ»²¼» ½»»¾ ¼ Í»µ± ± Ô«Þ ÇÐßÝ Í«µ ÍÕÎ ÐÍ Ü «µ ² «² «µ Ó»»²¹µ ¼ ²

Lebih terperinci

Ê Ò Ò ÄÓÛ Ö Ò ÇÔ Ö ØÓÖ ÓÖ Ë Ñ Ð Ð Ï Ú È Ø ÓÖ º À ÓÖÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÒØ Ö ÓÖ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ð È Ý Î Ö Ò ÈÓÐÝØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ

Ê Ò Ò ÄÓÛ Ö Ò ÇÔ Ö ØÓÖ ÓÖ Ë Ñ Ð Ð Ï Ú È Ø ÓÖ º À ÓÖÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÒØ Ö ÓÖ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ð È Ý Î Ö Ò ÈÓÐÝØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê Ò Ò ÄÓÛÖÒ ÇÔÖØÓÖ ÓÖ ËÑÐ Ð ÏÚ ÈØ ÓÖ º ÀÓÖÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ Ò ÒØÖ ÓÖ ËØØ ØÐ ÅÒ Ò ÅØÑØÐ ÈÝ ÎÖÒ ÈÓÐÝØÒ ÁÒ ØØÙØ Ò ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ð ÙÖ ÎÖÒ ¼ß¼ ͺ ˺ º ¹ÑÐ ÓÖÒÑغÚغ٠ØÖØ Ï ÓÒ ØÖÙØ Ö Ò Ò ÐÓÛÖÒ ÓÔÖØÓÖ ÓÖ ÖØÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

Lebih terperinci

ËÃÊÁÈËÁ ÅÌÇ ËÁÆ È ÅÇÄ ÊÊËÁ ÄÁÆÊ ÝÒ ÔÒ Ò Ù ÙÒ ÓÐ ÌÊÁÏÁà ÂÌÍ ÈÊÅÆÁÆËÁÀ ż½¼¾ ¼¼ ÈÑÑÒ Á ÑÒ ÓÐ ÈÑÑÒ ÁÁ À ÈÖØÛ ÅºË ÆÁȺ ½ ¾ ½ ½ Öº ËÙØÒØÓ ÆÁȺ ½ ¾ ½ ¼ ØÐ Ô

ËÃÊÁÈËÁ ÅÌÇ ËÁÆ È ÅÇÄ ÊÊËÁ ÄÁÆÊ ÝÒ ÔÒ Ò Ù ÙÒ ÓÐ ÌÊÁÏÁà ÂÌÍ ÈÊÅÆÁÆËÁÀ ż½¼¾ ¼¼ ÈÑÑÒ Á ÑÒ ÓÐ ÈÑÑÒ ÁÁ À ÈÖØÛ ÅºË ÆÁȺ ½ ¾ ½ ½ Öº ËÙØÒØÓ ÆÁȺ ½ ¾ ½ ¼ ØÐ Ô ÅÌÇ ËÁÆ È ÅÇÄ ÊÊËÁ ÄÁÆÊ ÓÐ ÌÊÁÏÁà ÂÌÍ È ÆÁź ż½¼¾ ¼¼ ËÃÊÁÈËÁ ØÙÐ Ò ÙÒ ÙÒØÙ ÑÑÒÙ Ò ÔÖ ÝÖØÒ ÑÑÔÖÓÐ ÐÖ ËÖÒ ËÒ ÅØÑØ ÂÍÊÍËÆ ÅÌÅÌÁà ÃÍÄÌË ÅÌÅÌÁÃ Ò ÁÄÅÍ ÈÆÌÀÍÆ ÄÅ ÍÆÁÎÊËÁÌË ËÄË ÅÊÌ ËÍÊÃÊÌ ¾¼¼ ËÃÊÁÈËÁ ÅÌÇ ËÁÆ

Lebih terperinci

ÞßÞ ÍßÖ ßÒ ÜßÒ ßÒßÔ Í Í ÜßÌß. ± ¹ ² ²¹ ¼ µ«µ ² ±» ß ÛÍÛÝ ÔÝ ËÒÍ»¾ ¹»¾«± ¹ ². µ±³«² µ ± ¹ ²»»¾«ò л³ ²»²» ² ² ³» «µ ²

ÞßÞ ÍßÖ ßÒ ÜßÒ ßÒßÔ Í Í ÜßÌß. ± ¹ ² ²¹ ¼ µ«µ ² ±» ß ÛÍÛÝ ÔÝ ËÒÍ»¾ ¹»¾«± ¹ ². µ±³«² µ ± ¹ ²»»¾«ò л³ ²»²» ² ² ³» «µ ² ÞßÞ ÍßÖ ßÒ ÜßÒ ßÒßÔ Í Í ÜßÌß Ð ¼ ¾ ¾ ²»²» µ ² ³»² µ ²»²» ² ³»²¹»² µ±³«² µ ± ¹ ² ²¹ ¼ µ«µ ² ±» ß ÛÍÛÝ ÔÝ ËÒÍ»¾ ¹»¾«± ¹ ² ³ ²» ² ±²» º µµ ± óº µ ± µ ²¹ ³»³¾»² «µ ±» µ±³«² µ ± ¹ ²»»¾«ò л³ ²»²» ² ² ³» «µ

Lebih terperinci

PENGARUH INTERVAL TRAINING DAN CIRCUIT TRAINING TERHADAP PENINGKATAN DAYA TAHAN AEROBIK SKRIPSI. Oleh: NURUL KHOTIMAH K

PENGARUH INTERVAL TRAINING DAN CIRCUIT TRAINING TERHADAP PENINGKATAN DAYA TAHAN AEROBIK SKRIPSI. Oleh: NURUL KHOTIMAH K PENGARUH INTERVAL TRAINING DAN CIRCUIT TRAINING TERHADAP PENINGKATAN DAYA TAHAN AEROBIK SKRIPSI Oleh: NURUL KHOTIMAH K5608066 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

Lebih terperinci

ÉÙÓØ ÒØ Ó ÖÑ Ø ÙÖÚ Ò À Ö Ø Ö ÖØ Ú Ò Ñ Ò ÍÒ Ú Ö Ø Å Ð ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø Î Ë Ð Ò ¼ ¾¼½ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Ã Ò ÃÓ Ú ÓÒ Ó Ë ÓÓÐ Ù Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ó Ù Ø ÓÒ Ò ÀÙÑ Ò

ÉÙÓØ ÒØ Ó ÖÑ Ø ÙÖÚ Ò À Ö Ø Ö ÖØ Ú Ò Ñ Ò ÍÒ Ú Ö Ø Å Ð ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø Î Ë Ð Ò ¼ ¾¼½ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Ã Ò ÃÓ Ú ÓÒ Ó Ë ÓÓÐ Ù Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ó Ù Ø ÓÒ Ò ÀÙÑ Ò ÉÙÓØÒØ Ó ÖÑØ ÙÖÚ Ò À ÖØÖ ÖØ ÚÒ ÑÒ ÍÒÚÖ Ø ÅÐÒÓ ÔÖØÑÒØÓ ÅØÑØ Î ËÐÒ ¼ ¾¼½ ÅÐÒÓ ÁØÐÝ ÃÒ ÃÓ Ú ÓÒ Ó ËÓÓÐ ÙØÓÒ ÙÐØÝ Ó ÙØÓÒ Ò ÀÙÑÒ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÑÒ Ì ¹¹ ÃÓÙ ÑÒ ÂÔÒ ÒÒÖØ ÏÒ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ Ö ÅØÑØ ËØÙÒÖÛ ¹½¾ ÅÒÞ

Lebih terperinci

ËÃÊÁÈËÁ ÆÄÁËÁË ÄÇÄ ËÁËÌÅ ÅÆ˹ÈÅÆË ÆÆ ÊËÈÇÆ ÍÆËÁÇÆÄ ÅÁÀÄÁ˹ÅÆÌÆ ÝÒ ÔÒ Ò Ù ÙÒ ÓÐ ËÌÊÁ ÆÊËÊÁ ÆÁź ż½¼¾ ¼½ ÈÑÑÒ Á ÑÒ ÓÐ ÈÑÑÒ ÁÁ Ö º ËÙØÖÑ ÅºË ÆÁȺ ½ ¾ ¼

ËÃÊÁÈËÁ ÆÄÁËÁË ÄÇÄ ËÁËÌÅ ÅÆ˹ÈÅÆË ÆÆ ÊËÈÇÆ ÍÆËÁÇÆÄ ÅÁÀÄÁ˹ÅÆÌÆ ÝÒ ÔÒ Ò Ù ÙÒ ÓÐ ËÌÊÁ ÆÊËÊÁ ÆÁź ż½¼¾ ¼½ ÈÑÑÒ Á ÑÒ ÓÐ ÈÑÑÒ ÁÁ Ö º ËÙØÖÑ ÅºË ÆÁȺ ½ ¾ ¼ ÆÄÁËÁË ÄÇÄ ËÁËÌÅ ÅÆ˹ÈÅÆË ÆÆ ÊËÈÇÆ ÍÆËÁÇÆÄ ÅÁÀÄÁ˹ÅÆÌÆ ÓÐ ËÌÊÁ ÆÊËÊÁ ÆÁź ż½¼¾ ¼½ ËÃÊÁÈËÁ ØÙÐ Ò ÙÒ ÙÒØÙ ÑÑÒÙ Ò ÔÖ ÝÖØÒ ÑÑÔÖÓÐ ÐÖ ËÖÒ ËÒ ÅØÑØ ÂÍÊÍËÆ ÅÌÅÌÁà ÃÍÄÌË ÅÌÅÌÁÃ Æ ÁÄÅÍ ÈÆÌÀÍÆ ÄÅ ÍÆÁÎÊËÁÌË ËÄË ÅÊÌ

Lebih terperinci

ßÒßÔ Í Í Í ÝÇÞÛÎ ÜßÕÉßØ ÜßÔßÓ ÉÛÞÍ ÌÛ ßØÓßÜ ÇÇßØòÑÎò Ü ÐßÜß ÞËÔßÒ ßÐÎ Ô îðïï

ßÒßÔ Í Í Í ÝÇÞÛÎ ÜßÕÉßØ ÜßÔßÓ ÉÛÞÍ ÌÛ ßØÓßÜ ÇÇßØòÑÎò Ü ÐßÜß ÞËÔßÒ ßÐÎ Ô îðïï ßÒßÔ Í Í Í ÝÇÞÛÎ ÜßÕÉßØ ÜßÔßÓ ÉÛÞÍ ÌÛ ßØÓßÜ ÇÇßØòÑÎò Ü ÐßÜß ÞËÔßÒ ßÐÎ Ô îðïï Ü «µ ² ˲ «µ Ó»»²¹µ Ì«¹ ó «¹ ¼ ² Ó»³»²«Ð» ² Ù«² Ó»²½ Ù» Í ² ³«Í± ¼ ² ³«Ð± µ ˲ ª» Í»¾» Ó» Í«µ Ñ» æ Ü»² ß ² Üïîðçðîí ÖËÎËÍßÒ

Lebih terperinci

ÄÇ Ã¹ Á ÇÆ Ä Ë ÅÁ ÁÆÁÌ ÈÊÇ Ê ÅÅÁÆ ÀÁ Ê Ê ÀÁ Ë ÇÊ ¼»½ ÈÊÇ Ê ÅÅÁÆ Æ ÇÂ Ë ÎÇ ÆÇÎÁ ÅÇÆÁÉÍ Ä ÍÊ ÆÌ Æ Ê Æà ΠÄÄ ÆÌÁÆ ØÖ Øº ÄÓÚ Þ Ò Ë Ö Ú Ö Ò Ð Ø Ö Ä ÖÖ ÔÖÓÔ

ÄÇ Ã¹ Á ÇÆ Ä Ë ÅÁ ÁÆÁÌ ÈÊÇ Ê ÅÅÁÆ ÀÁ Ê Ê ÀÁ Ë ÇÊ ¼»½ ÈÊÇ Ê ÅÅÁÆ Æ ÇÂ Ë ÎÇ ÆÇÎÁ ÅÇÆÁÉÍ Ä ÍÊ ÆÌ Æ Ê Æà ΠÄÄ ÆÌÁÆ ØÖ Øº ÄÓÚ Þ Ò Ë Ö Ú Ö Ò Ð Ø Ö Ä ÖÖ ÔÖÓÔ ÄÇùÁÇÆÄ ËÅÁÁÆÁÌ ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÀÁÊÊÀÁË ÇÊ ¼»½ ÈÊÇÊÅÅÁÆ ÆÇÂË ÎÇÆÇÎÁ ÅÇÆÁÉÍ ÄÍÊÆÌ Æ ÊÆà ÎÄÄÆÌÁÆ ØÖغ ÄÓÚ Þ Ò ËÖÚÖ Ò ÐØÖ Ä ÖÖ ÔÖÓÔÓ ÖÖ Ó Ñ ÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ ÖÐÜØÓÒ ÓÖ ÒÖÐ ¼»½ ÐÒÖ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÓÐÑ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Ø ØÛÓ ÓÒ ØÖÙØÓÒ

Lebih terperinci

TINJAUAN SINGKAT KALKULUS

TINJAUAN SINGKAT KALKULUS A TINJAUAN SINGKAT KALKULUS Salah satu syarat yang diperlukan untuk mempelajari komputasi numerik adalah pengetahuan dasar tentang kalkulus, termasuk pengenalan beberapa notasi dalam kalkulus, sifat-sifat

Lebih terperinci

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. Bab ini akan membahas dan menginterpretasikan tentang hasil penelitian

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. Bab ini akan membahas dan menginterpretasikan tentang hasil penelitian BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Data Bab ini akan membahas dan menginterpretasikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini berupa

Lebih terperinci

Å˹ ½ ¼ Ä Ò Ö Ð Ö Ö ÒØ Ð Ý ØÐ Ø Á Ê ÆÌÁ ÄÁ ÀÌ Ä Ë ËÌ ÅÁÌ ÌÁÅÇ ÁÊÇÄ Â ÇÄ ÎÁ Æ Î ÆÄÁÆÆ 3.5 Ã Ø Ø Ü µ Ü µ Ü µ 3 Ü µ.5 Ø Ü µ 3 Ü µ.5 Ø «.5.5.5 3 3.5 4 4.5 5 Ü Ü ÌÑ ÑÓÒ Ø ÓÒ ÐÝ ÒÒ ØØÝ Ú Ö Ó ÑÑ Ø Å Ø Ô ÖÙ ÙÖ

Lebih terperinci

UJIAN PEMANTAPAN TILAWAH AL-QURAN

UJIAN PEMANTAPAN TILAWAH AL-QURAN UJIAN PEMANTAPAN TILAWAH AL-QURAN MS 1 / ٢ - L * ) ( ' & % $ # "! M الفاتحة: ١.1 MS 2 / ٢ L, + * )( '& % $ # "! M البقرة: ١.2 ~ } { z y x w v u M.3 MS 4 / ١٣ : البقرة L ª MS 4 / ١٨ البقرة: L 9 8 7 6 5

Lebih terperinci

Ò ÐÐ ÑÑÖÒØÒ ÒÒ ÑÒØÒ Ö ÒÒ¹ÆÝ Ò Ñ¹ ÒÝÙÒÒÝ Ö Ò ÔÖÑÒÒ ÝÒ ÑÐÐÒ Ò ÙÔÒ ÖØ ÔÖÙ¹ ØÒ ÝÒ Ø ÔÒØ º ËÑÒ ØÒ ÓÐ Ð Ò ÌÐ Ö ÁÒÙ ØÒØÒ ÝØ Ò Ë ÙÒÙÒݵ ÐÐ ÑÐÖÒ ÔÖÙØÒ ÝÒ ÑÐÐÒ

Ò ÐÐ ÑÑÖÒØÒ ÒÒ ÑÒØÒ Ö ÒÒ¹ÆÝ Ò Ñ¹ ÒÝÙÒÒÝ Ö Ò ÔÖÑÒÒ ÝÒ ÑÐÐÒ Ò ÙÔÒ ÖØ ÔÖÙ¹ ØÒ ÝÒ Ø ÔÒØ º ËÑÒ ØÒ ÓÐ Ð Ò ÌÐ Ö ÁÒÙ ØÒØÒ ÝØ Ò Ë ÙÒÙÒݵ ÐÐ ÑÐÖÒ ÔÖÙØÒ ÝÒ ÑÐÐÒ ÓÛÒÐÓ Ö ØØÔ»»ÛÛÛºÚØÙÐкÓÖº» Adab-Adab Masjid ½ ÂÒÙÖ ¾¼¼ ÙÑ ÑÙ ÐÑÒ Ñ ÑÖÙÔÒ ØÑÔØ ÑÙÐ ÝÒ Ö Ö Ð ÝÒ ÑÒÑÖÒÝ ÑÒÛ ØÙÔÙÒ ÐÖº Å Ù ÑÑÐ ÒйÒÐ Ù¹ Ù ÓÖÒ¹ÓÖÒ ÖÑÒ ØÑÔØ ÔÒÙÒÒ ÒѹÒÑ ÐÐ ÝÖ³Ø ÐÐ ØÒ ØÑÔØ ÖÙÙÒÒ ÐÒ ÙÒ ÒÒ ËÒ

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SAINS SJK (T) Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran TAHUN 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ¾ ¼ì ô ÀûÇ ì É ¾Ã Äò¾ ð¼õ «È Å Âø ¾Ã Äò¾ ð¼ ñî 3 2017 Terbitan 2017 Kementerian

Lebih terperinci

LAPORAN INDIVIDU KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNY DI SLBN 1 BANTUL. Jalan Wates No. 147 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

LAPORAN INDIVIDU KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNY DI SLBN 1 BANTUL. Jalan Wates No. 147 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. LAPORAN INDIVIDU KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNY DI SLBN 1 BANTUL Jalan Wates No. 147 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Disusun Oleh : Trise Friday Nugraha NIM : 11103241022 PENDIDIKAN LUAR BIASA

Lebih terperinci

ÞËÕË ÐÛÜÑÓßÒ ÐÛÒ Ôß ßÒ ßÒÙÕß ÕÎÛÜ Ì ÕÛÒß ÕßÒ ÐßÒÙÕßÌñÖßÞßÌßÒ ßÕßÜÛÓ Õ ÜÑÍÛÒ øðûîßìëîßò ÎÛÕÌÑÎ ÒÑÓÑÎæ ïî ÌßØËÒ îðïì ˲ ª» ß²¼ Ð ¼ ²¹ô Ü»»³¾» îðïì Õ Ð»²¹ ² ˲ «µ µ» ²½ ²» µ ² ² л «² Ó»²» л²¼ ¼ µ ² ¼

Lebih terperinci

ÐÛÒÙßÎËØ ÙßÇß ÕÛÐÛÓ ÓÐ ÒßÒ ÌÎßÒÍÚÑÎÓßÍ ÑÒßÔô ÌÎßÒÍßÕÍ ÑÒßÔ. ÜßÒ Ôß ÍÍÛÆóÚß ÎÛ ÐßÜß ÕÑÒÚÔ ÕÕ Ü ÌÛÓÐßÌ ÕÛÎÖß. øí «¼ Ð ¼ Õ ² ÐÌò ß «Ì ²ª» ³ Õ»»² ÍÕÎ ÐÍ

ÐÛÒÙßÎËØ ÙßÇß ÕÛÐÛÓ ÓÐ ÒßÒ ÌÎßÒÍÚÑÎÓßÍ ÑÒßÔô ÌÎßÒÍßÕÍ ÑÒßÔ. ÜßÒ Ôß ÍÍÛÆóÚß ÎÛ ÐßÜß ÕÑÒÚÔ ÕÕ Ü ÌÛÓÐßÌ ÕÛÎÖß. øí «¼ Ð ¼ Õ ² ÐÌò ß «Ì ²ª» ³ Õ»»² ÍÕÎ ÐÍ ÐÛÒÙßÎËØ ÙßÇß ÕÛÐÛÓ ÓÐ ÒßÒ ÌÎßÒÍÚÑÎÓßÍ ÑÒßÔô ÌÎßÒÍßÕÍ ÑÒßÔ ÜßÒ Ôß ÍÍÛÆóÚß ÎÛ ÐßÜß ÕÑÒÚÔ ÕÕ Ü ÌÛÓÐßÌ ÕÛÎÖß øí «¼ Ð ¼ Õ ² ÐÌò ß «Ì ²ª» ³ Õ»»² ÍÕÎ ÐÍ DisusununtukMelengkapiTugas- konomijurusan TugasdanMemenuhiPersyaratanGunaMeraihGelarSarjanaEk

Lebih terperinci

htt://meetabied.wordress.com SMAN 1 Bone-Bone, Luwu Utara, Sul-Sel Urusan kita dalam kehiduan bukanlah untuk melamaui orang lain, tetai untuk melamaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri,

Lebih terperinci

m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN LELE

m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN LELE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N L E L E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA TAMIL 912 Sukatan Pelajaran

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA TAMIL 912 Sukatan Pelajaran MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA TAMIL 912 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga

Lebih terperinci

SMAN Bone-Bone, Luwu Utara, Sul-Sel Dan bahwa setiap pengalaman mestilah dimasukkan ke dalam kehidupan, guna memperkaya kehidupan itu sendiri. Karena tiada kata akhir untuk belajar seperti juga tiada kata

Lebih terperinci

Ò Ü CC Constant Currentµ

Ò Ü CC Constant Currentµ ³ ¼¼ ÇÖÒ ¹ ÃÙÐÛÑ ½ ½º½ Ì ÖÒ ØÓÙ Ö ØÖÓÙ È ËÙÒÕÓ Ì ¹ ÊÑØÓ À Ô ÙÒÕÓ Ø ÖÑØÓµ ÔÓÙ ÕÖ ÑÓÔÓ ÓÙÑ ØÓ Ö ØÖÓ Ò ÔÖ¹ ØÛ ËÕÑ ½ ÌÓ ØÖÓÓÓØ TOPWARD TPS 233 ÔÓÙ ÕÖ ÑÓÔÓØ ØÓ Ö ØÖÓ ÌÓ ØÖÓÓÓØ ÔÓÙ ÕÖ ÑÓÔÓØ ØÓ Ö ØÖÓ Õ Ø ÔÖØÛ

Lebih terperinci

Pembahasan. 1. Pemodelan UML. 3. Mekanisme Umum pada UML

Pembahasan. 1. Pemodelan UML. 3. Mekanisme Umum pada UML Pembahasan 1. Pemodelan UML 2. Artifact UML 3. Mekanisme Umum pada UML 1. Pemodelan UML Pada UML 1.0 ada 9 jenis model diagram, yang kemudian UML berkembang menjdi UML 2.0 menjadi 13 jenis model diagram,

Lebih terperinci

MODUL I PENDAHULUAN. 1.1 Pengertian html

MODUL I PENDAHULUAN. 1.1 Pengertian html MODUL I PENDAHULUAN 1.1 Pengertian html HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah

Lebih terperinci

BENTUK SILOGISME S - M S - P

BENTUK SILOGISME S - M S - P Dalil Silogisme berbeda dengan aksioma silogisme karena dalil harus dibuktikan berdasarkan aksioma sedangkan aksioma sendiri dijabarkan dari definisi silogisme. Dari penjelasan diatas, maka pembuktian

Lebih terperinci

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AKTIF,

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AKTIF, STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN (PAKEM) MATA PELAJARAN PENJASORKES DI SD NEGERI SE-KECAMATAN NOGOSARI TAHUN 2011 SKRIPSI Oleh : RAHMAD KADARYANTO K4606052

Lebih terperinci

PENURUNAN FUNGSI SECARA NUMERIK

PENURUNAN FUNGSI SECARA NUMERIK 6 PENURUNAN FUNGSI SECARA NUMERIK Èada bab ini kita membicarakan metode numerik untuk menaksir nilai turunan suatu fungsi. Suatu fungsi, baik diketahui rumusnya secara eksplisit maupun dalam bentuk data

Lebih terperinci

ÒÓÑ ÐÓÙ «Ù ÓÒ Ò Ê Ò ÓÑ Ï Ð ÓÒ Ö Ø Ð ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÑÒ ØÞ Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö

ÒÓÑ ÐÓÙ «Ù ÓÒ Ò Ê Ò ÓÑ Ï Ð ÓÒ Ö Ø Ð ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÑÒ ØÞ Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö ÒÓÑÐÓÙ «Ù ÓÒ Ò ÊÒÓÑ ÏÐ ÓÒ ÖØÐ ÚÓÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ ÑÒØÞ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º Ö ØÒ ÖØÓÐ ËÙÐÞÝ ÓÖÒ Ñ º ËÔØÑÖ ½ Ò Ð ÒÖØ Ñ º Å ¾

Lebih terperinci

GAMBARAN PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN KESEHATAN KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RUMBAI

GAMBARAN PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN KESEHATAN KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RUMBAI GAMBARAN PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN KESEHATAN KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RUMBAI Jurnal Ners Indonesia, Vol. 2, No. 2, Maret 2012 Reni Zulfitri 1, Agrina 2, Herlina 3 Dosen Keperawatan Komunitas

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN UJI COBA. menggunakan aplikasi pembangunnya, yaitu melalui Aplikasi Visual Studio 2008,

BAB IV HASIL DAN UJI COBA. menggunakan aplikasi pembangunnya, yaitu melalui Aplikasi Visual Studio 2008, BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Uji Coba Aplikasi RSA dan PGP ini dirancangan untuk berjalan dalam sistem operasi Windows. Untuk menjalankan aplikasi ini dapat dilakukan dengan dengan menggunakan aplikasi

Lebih terperinci

T e b l 1. 2 Ba d Me

T e b l 1. 2 Ba d Me J SAT I Te Teooo Ju I S Le ee Uve u J u Teooo III( : 3 I S SN : 87 8 Mooo S Ke A Vu Deu e F e H C o B/ Au Sw B u Zu L S L oou Teoo B A Me J uu Te K Uve u Ku B w J H Su K eu 893 E : u@u A e o we o o oe

Lebih terperinci

9 : : 8 < 7 8 9 : ; : = > 7 =? 7 > 7 > 7 8!! " # $ %!! % % %! %! &! & &! & ' ( ) ) ) ) & ) & ) % ) ) &! % ) & ) * +, -.- - /.0 / 1 2.3 / / 3.- 0 4 4.3, 4.5,, 4.2-6.6, 3 3.2 2,.- 5 0 3.1 / 1 1.1 s G q r

Lebih terperinci

Lampiran I ம ணவர வ பரப ப வம 1. : 2. : 3. / 4. : 5. : : 6... (UPSR) : A B C D E 7. : : ( ) 8. :

Lampiran I ம ணவர வ பரப ப வம 1. : 2. : 3. / 4. : 5. : : 6... (UPSR) : A B C D E 7. : : ( ) 8. : Lampiran I ம ணவர வபரப பவம 1 : 2 : 3 / 4 : 5 : : RM : : : : RM : 6 (UPSR) : A B C D E 7 : : ( ) 8 : 128 : ( ) 9 : ( ) : Lampiran II கத தற பவம ÀÂ : ÀÊÅõ:, 1 2 129 3 * :, 4 5 / 130 6 7 8 9 131 10 / 11 12

Lebih terperinci

Kombinasi Kriptografi RSA dengan Linear Congruential Generator

Kombinasi Kriptografi RSA dengan Linear Congruential Generator Kombinasi Kriptografi RSA dengan Linear Congruential Generator Muhammad Khoiruddin Harahap Teknik Informatika Politeknik Ganesha Medan Choir.harahap@yahoo.com Rina Teknik Informatika Politeknik Ganesha

Lebih terperinci

Lampiran A SOAL SELIDIK

Lampiran A SOAL SELIDIK Lampiran A SOAL SELIDIK 26 SOAL SELIDIK KEMAHIRAN MENDENGAR PELAJAR MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN Soal selidik ini bertujuan untuk mengetahui tentang masalah-masalah yang dihadapi

Lebih terperinci

Analisa dan Perancangan Sistem. Class dan package Diagrams

Analisa dan Perancangan Sistem. Class dan package Diagrams Analisa dan Perancangan Sistem Class dan Package Diagrams Class dan package Diagrams Æ Á ¹ ¼ ëçñ º ±â»ç ëàú äã»çñ Ù. È ÀÏ ü ÀÚ Â Àоî  ¹ ¼ ÀÇ Á º ÇØ ç ¹ ¼ ü ¼³Á À» äã»çñ Ù. È é ü  ÀоîµéÀΠüµé ëçø

Lebih terperinci

Pemodelan Berorientasi Objek

Pemodelan Berorientasi Objek 1 Pemodelan Berorientasi Objek Pengenalan PBO dan UML Adam Hendra Brata Review Materi PL 2 Materi Pemrograman Lanjut Class & Object Inheritance Abstraction Encapsulation Polymorphism Interface Message

Lebih terperinci

Algoritma Block Cipher JANE :

Algoritma Block Cipher JANE : Algoritma Block JANE : Just Another Normal Encryption Christian Kevin Saputra Ahmad Faishol Huda 13516073 13516094 Studi Teknik Informatika Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung Institut

Lebih terperinci

Tutorial: Instalasi Xilinx ISE Webpack 11.1

Tutorial: Instalasi Xilinx ISE Webpack 11.1 Tutorial: Instalasi Xilinx ISE Webpack 11.1 Eko Didik Widianto (Grup Sistem Embedded) 12 Mei 2011 Lab. Sistem Embedded Program Studi Sistem Komputer UNDIP, Gedung D Lt.2, Jl. Prof. Soedarto, Tembalang,

Lebih terperinci

Pemodelan Berorientasi Objek

Pemodelan Berorientasi Objek 1 Pemodelan Berorientasi Objek Pengenalan PBO dan UML Adam Hendra Brata Review Materi PL 2 Materi Pemrograman Lanjut Class & Object Inheritance Abstraction Encapsulation Polymorphism Interface Message

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. penting dan berharga dalam perusahaan. Karena SDM memainkan peran sebagai

BAB I PENDAHULUAN. penting dan berharga dalam perusahaan. Karena SDM memainkan peran sebagai 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sumber daya manusia (SDM) dirasakan sebagai salah satu asset yang paling penting dan berharga dalam perusahaan. Karena SDM memainkan peran sebagai pemberi

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP I )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP I ) þþþ óóó ßß nn Ï MM yy øø nnyy ((( ôôô ÉÉ èèxx ÅÅ ppøø ((( ãã tt ÈÈÈ ôô  rr ªªª FF āāā Ï tt øø øø rr ÈÈÈ yy Ïe ee yy ŸŸŸ ßßß xx tt óó rr ÅÅ ççç tt yy çç ÉÉ Éj jj ÍÍÍ ãã èè ÉÉÉ èè ÇÇÇ ÈÈÈ 555 555 çç ÈÈ

Lebih terperinci

STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JAWA TIMUR TENTANG : PENCURIAN ALIRAN LISTRIK & PENCEMARAN AIR SUNGAI DI SURABAYA SKRIPSI

STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JAWA TIMUR TENTANG : PENCURIAN ALIRAN LISTRIK & PENCEMARAN AIR SUNGAI DI SURABAYA SKRIPSI STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) JAWA TIMUR TENTANG : PENCURIAN ALIRAN LISTRIK & PENCEMARAN AIR SUNGAI DI SURABAYA SKRIPSI Oleh : RONY AHMADA NIM. 241042028 Pembimbing 1 DR.

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan yang Mahas Esa atas segala berkat yang telah diberikan-nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan yang Mahas Esa atas segala berkat yang telah diberikan-nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan yang Mahas Esa atas segala berkat yang telah diberikan-nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan Judul PROPOSAL RENCANA USAHA HOUSE OF

Lebih terperinci

Sumber Clock, Reset dan Antarmuka RAM

Sumber Clock, Reset dan Antarmuka RAM ,, Antarmuka RAM TSK304 - Teknik Interface dan Peripheral Eko Didik Teknik Sistem Komputer - Universitas Diponegoro Review Kuliah, Pembahasan tentang antarmuka di mikrokontroler 8051 (AT89S51) Sumber clock

Lebih terperinci

SEKOLAH DASAR BERTARAF INTERNASIONAL

SEKOLAH DASAR BERTARAF INTERNASIONAL KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH DASAR BERTARAF INTERNASIONAL DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR TROPIS DI KABUPATEN SLEMAN TUGAS AKHIR Diajukan sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik Arsitektur

Lebih terperinci

Kelurahan Silalas Sebagai Innovation Hub: Strategi Kompetitif Pemerintah Kota Medan Melalui Perangkat Kewilayahannya (Herie Saksono)

Kelurahan Silalas Sebagai Innovation Hub: Strategi Kompetitif Pemerintah Kota Medan Melalui Perangkat Kewilayahannya (Herie Saksono) e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815 INOVASI JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN Vol. 15 No. 2, Oktober 2018 Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2017 (Asrori dan Ray Septianis

Lebih terperinci

MODIFIKASI TABEL CIPHER PADA ALGORITMA

MODIFIKASI TABEL CIPHER PADA ALGORITMA MODIFIKASI TABEL CIPHER PADA ALGORITMA PLAYFAIR E. Haodudin Nurkifli 1 1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. Ronggo Waluyo / Teluk Jambe Karawang 1 dudi.nurkifli@staff.unsika.ac.id

Lebih terperinci

PERANAN HAJI MISBACH DALAM GERAKAN POLITIK ISLAM DI SURAKARTA TAHUN

PERANAN HAJI MISBACH DALAM GERAKAN POLITIK ISLAM DI SURAKARTA TAHUN PERANAN HAJI MISBACH DALAM GERAKAN POLITIK ISLAM DI SURAKARTA TAHUN 1912-1926 SKRIPSI Oleh : FITRIANA HENI HAPSARI K4407018 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

Lebih terperinci

1 Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam STAI Bengkalis 2011 BAB I PENDAHULUAN

1 Kedudukan Hadits dalam Pembinaan Hukum Islam STAI Bengkalis 2011 BAB I PENDAHULUAN 1 BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Memahami ajaran dalam agama Islam dilakukan tidak sebatas membaca Al-Quran dan terjemahannya. Sebab, Al-Quran memiliki bahasa yang tinggi dan ayat-ayatnya tidak selalu

Lebih terperinci

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÑÒ ØÞ ËÓÒ Ö ÓÖ ÙÒ Ö ÆÙÑ Ö Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ù Ñ Ú Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ê Ò ÖÒ Íº¹Âº ĐÓÖ º Ù Ö Êº ÃÖ º Å Ð Ò ØÖ ÞÙÖ ÄĐÓ ÙÒ ÚÓÒ Ò Ò ¹Ê Ò Û ÖعÈÖÓ Ð Ñ Ò Ò

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÑÒ ØÞ ËÓÒ Ö ÓÖ ÙÒ Ö ÆÙÑ Ö Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ù Ñ Ú Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ê Ò ÖÒ Íº¹Âº ĐÓÖ º Ù Ö Êº ÃÖ º Å Ð Ò ØÖ ÞÙÖ ÄĐÓ ÙÒ ÚÓÒ Ò Ò ¹Ê Ò Û ÖعÈÖÓ Ð Ñ Ò Ò ÌÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÑÒØÞ ËÓÒÖÓÖ ÙÒ Ö ÆÙÑÖ ËÑÙÐØÓÒ Ù Ñ Ú ÔÖÐÐÐÒ ÊÒÖÒ Íº¹Âº ĐÓÖ º ÙÖ Êº ÃÖ º ÅÐ Ò ØÖ ÞÙÖ ÄĐÓ ÙÒ ÚÓÒ ÒÒ ¹ÊÒÛÖعÈÖÓÐÑÒ Ò ÐÐ Ö ÅØÖÐÑÓÐÐÖÙÒ ÒØÒ Ð Ø ¹ÔÐ Ø Ò ÎÖÞÖÖÙÒÒ ÑØ ÀÐ Ö Å ÈÖÔÖÒØ Ë»¹ ØÖØ Ì ÒÓÒ¹ÐÒÖ

Lebih terperinci

LAMPIRAN A SKALA PENELITIAN A-1 SKALA KOMITMEN ORGANISASI A-2 BURNOUT

LAMPIRAN A SKALA PENELITIAN A-1 SKALA KOMITMEN ORGANISASI A-2 BURNOUT LAMPIRAN 70 71 LAMPIRAN A SKALA PENELITIAN A-1 SKALA KOMITMEN ORGANISASI A-2 BURNOUT A-1 SKALA KOMITMEN ORGANISASI 72 73 NO. Subjek : FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2016

Lebih terperinci

TRANSISTOR 9.1 Dasar-dasar Transistor

TRANSISTOR 9.1 Dasar-dasar Transistor 9 TRANSISTOR 9.1 Dasar-dasar Transistor Pada bab sebelumnya telah dikenalkan karakteristik dasar diode, sebuah piranti dua terminal (karenanya disebut di-ode) beserta aplikasinya. Pada bagian ini akan

Lebih terperinci

Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada STATISTIKA. Continuous Probability Distributions.

Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada STATISTIKA. Continuous Probability Distributions. Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada STATISTIKA Continuous Probability Distributions 1 Continuous Probability Distributions Normal Distribution Uniform Distribution Exponential Distribution

Lebih terperinci

KEGIATAN : SKILL CONTEST ELEKTRO & ELEKTRONIKA

KEGIATAN : SKILL CONTEST ELEKTRO & ELEKTRONIKA KEGIATAN : SKILL CONTEST ELEKTRO & ELEKTRONIKA KOMPETISI GURU SMK SE-DIY TAHUN 2015 BLPT YOGYAKARTA SEKSI ELEKTRO DAN INFORMATIKA : BIDANG LOMBA : Electronic Application A. TUJUAN Melaksanakan lomba kompetensi

Lebih terperinci

Statistika Psikologi 2

Statistika Psikologi 2 Modul ke: 08Fakultas Psikologi Statistika Psikologi 2 Analisis Regresi: Pendahuluan dan Uji Liniearitas Arie Suciyana S., S.Si, M.Si Program Studi Psikologi Regresi: Pendahuluan Pengembangan dari Uji Statistika

Lebih terperinci

Ê Ñ` áüa Ê` Ðb Üa Ú jï j y á z à ô Ý È Þ l Šb î

Ê Ñ` áüa Ê` Ðb Üa Ú jï j y á z à ô Ý È Þ l Šb î â``ïy Üa æ áy Üa Ba â`` ``i Ê Ñ` áüa Ê` Ðb Üa Ú jï j y á z à ô Ý È Þ l Šb î Ya Allah limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, Kekasihmu pemilik syafa at yang dilimpahi shalawatmu Ê Ð Š c ì ó j` m Š ñ Š íüa

Lebih terperinci

Presiden SBY di Mata Media

Presiden SBY di Mata Media Presiden SBY di Mata Media (Studi Analisis Isi Tentang Susilo Bambang Yudhoyono Selama Satu Tahun Masa Pemerintahaan Kabinet Indonesia Bersatu II Pada Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas Edisi 1 September

Lebih terperinci

SISTEM PEMESANAN KOMODITI PERTANIAN ORGANIK BERBASIS J2ME TUGAS AKHIR. Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya

SISTEM PEMESANAN KOMODITI PERTANIAN ORGANIK BERBASIS J2ME TUGAS AKHIR. Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya SISTEM PEMESANAN KOMODITI PERTANIAN ORGANIK BERBASIS J2ME TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya Program Diploma III Ilmu Komputer Diajukan oleh : MOHAMAD EKO ARI

Lebih terperinci

s\ fr Eni fzto v3z t ei* Et\^ fr 6 6-E iep EI :EeBEs eee **c 1Eg r: HH* E3s , E eeee =*s ehe *ts *EE9E5 d. xo 9<E =E tr6 2<fi {vr :..

s\ fr Eni fzto v3z t ei* Et\^ fr 6 6-E iep EI :EeBEs eee **c 1Eg r: HH* E3s , E eeee =*s ehe *ts *EE9E5 d. xo 9<E =E tr6 2<fi {vr :.. P b Q b 0 4. u 1.. xe 9< B r ee ** ( uy 3 H A3 HH* 3 P 3 r; 3 / * r.9< ^O ; u; 9 Oru B: ; :. T ' ' ^\n \^ r \ r. (. (5? n _$ 9 y.,. u,. r :.. 9 x p O (5..., e Q *95 0 ^ { u 1 1e. x 9< r eh * U, \ {R e*

Lebih terperinci

[RUMUS CEPAT MATEMATIKA]

[RUMUS CEPAT MATEMATIKA] http://meetabied.wordpress.com SMAN Bone-Bone, Luwu Utara, Sul-Sel Kesalahan terbesar yang dibuat manusia dalam kehidupannya adalah terus-menerus merasa takut bahwa mereka akan melakukan kesalahan (Elbert

Lebih terperinci

Algoritma Blok Cipher OE-CK

Algoritma Blok Cipher OE-CK Algoritma Blok Cipher OE-CK Ali Akbar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Bandung, Jawa Barat 13514080@std.stei.itb.ac.id Aditio Pangestu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Lebih terperinci

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 %

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 % P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O B A N K I N D O N E S I A K A

Lebih terperinci

SAMBUNGAN P-N. Diode Sambungan p-n 63

SAMBUNGAN P-N. Diode Sambungan p-n 63 7 DODE SAMBUNGAN P-N 7.1 Semiknduktr Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari karakteristik bahan semiknduktr beserta kemampuannya untuk menghantarkan listrik. Berdasarkan tingkat kemurnian atm penyusunnya,

Lebih terperinci

4. Prinsip - Prinsip Pemodelan Visual

4. Prinsip - Prinsip Pemodelan Visual 4. Prinsip - Prinsip Pemodelan Visual SIF15001 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Agi Putra Kharisma, S.T., M.T. Genap 2014/2015 Desain slide ini dadaptasi dari University of San Fransisco Apakah

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. apa apa. Setelah melalui bimbingan dari Allah barulah alat indra itu dapat. Allah berfirman dalam Surat An Nahl ayat 78 : ššš

BAB I PENDAHULUAN. apa apa. Setelah melalui bimbingan dari Allah barulah alat indra itu dapat. Allah berfirman dalam Surat An Nahl ayat 78 : ššš öö FF $$ uu ôô $$ ããã ss ŸŸŸ uu øø xx ššš ßß nn ss ööö ÏÏ ššš éé ÈÈÈ ãã çç ôô... ss ÏÏ Ïi ii ööö ªª ss tt rr ÏÏ øø FF $ $$ uu $$ uu BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak manusia dilahirkan

Lebih terperinci

PERENCANAAN SALURAN DRAINASE PERUMAHAN HARMONY RESIDENCE

PERENCANAAN SALURAN DRAINASE PERUMAHAN HARMONY RESIDENCE PERENCANAAN SALURAN DRAINASE PERUMAHAN HARMONY RESIDENCE TUGAS AKHIR Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menempuh Ujian Ahli Madya Pada Program Diploma III Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas

Lebih terperinci

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N D E N G A N P U R S E S E I N E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A

Lebih terperinci

TRANSISTOR EFEK-MEDAN (FIELD-EFFECT TRANSISTOR)

TRANSISTOR EFEK-MEDAN (FIELD-EFFECT TRANSISTOR) "! # 3 2! 12 TANSISTO EFEK-MEDAN (FIELD-EFFECT TANSISTO) 12.1 Pengatar Fungsi utama dari sebuah penguat adalah untuk menghasilkan penguatan isyarat dengan tingkat penguatan tertentu. Transistor unipolar

Lebih terperinci