PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI"

Transkripsi

1 PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi UiTM Yg. Bhg. Datuk / Dato / Datin / Prof. / Tuan / Puan GARIS PANDUAN PEMBUKAAN TENDER DAN SEBUT HARGA RASMI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1.0 TUJUAN Sebagai garis panduan untuk menjelaskan peraturan pembukaan peti tender dan sebut harga rasmi serta tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. 1

2 TAKRIFAN 2.1 Pusat Tanggungjawab (PTJ) meliputi semua Bahagian, Fakulti, Jabatan, Pusat, Akademi dan Kampus UiTM Negeri yang menerima agihan peruntukan tahunan. 2.2 Ketua Pusat Tanggungjawab bermaksud ketua yang telah diberi kuasa dan tanggungjawab untuk mengurus dan mengawal sumber kewangan dan sumbersumber lain yang berkaitan dengan Pusat Tanggungjawab di bawah kawalannya. 2.3 Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai keperluan dan spesifikasi suatu peralatan. 2.4 Perolehan adalah proses mendapatkan bekalan, perkhidmatan atau kerjakerja untuk memenuhi keperluan universiti bagi menjalankan fungsi dan operasinya dengan terkawal dan berkesan. 2.5 Bekalan adalah dimaksudkan sebagai barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek agensi Kerajaan. Ianya juga merupakan input kepada sesuatu proses kerja. Contoh bekalan adalah seperti peralatan makmal / penyelidikan, bahan binaan, makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat. 2.6 Perkhidmatan adalah ditakrifkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran/kemahiran yang diperolehi untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu kerja tertentu. Bidang perkhidmatan terbahagi kepada dua (2) seperti berikut: 2

3 (a) Perkhidmatan Bukan Perunding: Perkhidmatan bukan perunding meliputi perkhidmatan seperti pengendalian kursus dan latihan, penyelenggaraan dan pembaikan, pencucian dan pembersihan, penyewaan dan pengurusan bangunan. (b) Perkhidmatan Perunding: Perkhidmatan perunding meliputi semua jenis kajian seperti kajian ekonomi, penswastaan, pengurusan, pembangunan fizikal yang memerlukan input seperti senibina, kejuruteraan dan kerja-kerja ukur, pengurusan, perundangan dan kepakaran dalam bidang-bidang khusus seperti alam sekitar dan pertanian. Urusan Perlantikan Perunding adalah tidak termasuk dalam skop pekeliling ini. 2.7 Kerja adalah merupakan perolehan yang melibatkan kerja-kerja pembinaan dan sivil seperti bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tapak kawasan dan empangan air serta kerja perparitan. Ia juga merangkumi kerjakerja mekanikal dan elektrikal. 2.8 Perolehan melalui Tender adalah perolehan bekalan / perkhidmatan / kerjakerja yang nilainya melebihi RM200, Panggilan Tender adalah proses mempelawa syarikat yang berkelayakan dengan sebaran meluas melalui akhbar harian utama untuk menyertai tawaran bagi perolehan barang / perkhidmatan / kerja-kerja yang bernilai melebihi RM200,000 bagi setiap panggilan Analisa Tender adalah proses penilaian ke atas tawaran yang dikemukakan oleh petender mengikut format yang telah ditetapkan. Bagi tender peralatan, analisa tender disediakan oleh dua (2) Jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: 3

4 (a) Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai peralatan dari sudut spesifikasi teknikal. (b) Jawatankuasa Analisa Harga adalah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai tawaran harga, kemampuan kewangan, pengalaman petender dan lain-lain kriteria yang dinyatakan di dalam dokumen harga tender Perolehan melalui Sebut Harga Rasmi adalah perolehan Bekalan dan Perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM200,000 dan bagi perolehan Kerja yang bernilai melebihi RM 20,000 sehingga RM200, Panggilan Sebut Harga Rasmi adalah proses mempelawa syarikat untuk mengemukakan sebut harga rasmi bagi: a. Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM100,000 dipelawa di kalangan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan dan bertaraf Bumiputera. b. Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan yang bernilai melebihi RM100,000 hingga RM200,000 dipelawa di kalangan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan. c. Perolehan Kerja-kerja yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM200,000 hendaklah dipelawa di kalangan Kontraktor kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan. 4

5 2.13 FAIS adalah Sistem Kewangan Komputer Bersepadu Pejabat Bendahari Pesanan Jabatan / Pesanan Kerja adalah dokumen yang mengandungi maklumat pesanan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja-kerja kepada pembekal / kontraktor Katalog adalah semua jenis katalog yang dikemukakan oleh syarikat bagi tujuan penilaian analisa spesifikasi bekalan / perkhidmatan / kerja di dalam semua kaedah perolehan UiTM. Jenis-jenis katalog tersebut termasuklah katalog asal dari pembekal, cetakan dari internet, fotostat dan faks. 3.0 PERATURAN PEMBUKAAN PETI TENDER DAN SEBUT HARGA RASMI 3.1 Arahan Perbendaharaan 197 dan 170 menyatakan peti tender dan sebut harga rasmi hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi dengan secepat mungkin pada waktu yang telah ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi hendaklah terdiri dari sekurang-kurangnya dua (2) pegawai di mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai kumpulan pengurusan dan professional. Penubuhan Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi adalah seperti berikut: UiTM Malaysia Dilantik oleh Naib Canselor UiTM di mana jawatankuasa ini dianggotai oleh dua (2) kumpulan iaitu wakil dari Pejabat Bendahari UiTM dan wakil dari Pejabat Pendaftar. Setiap kumpulan akan diketuai oleh seorang Ketua Kumpulan. 5

6 Ketua Kumpulan wakil Pejabat Bendahari UiTM Malaysia ialah Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi, Bahagian Pengurusan Perolehan, Pejabat Bendahari UiTM Malaysia manakala Ketua Kumpulan wakil Pejabat Pendaftar adalah ditentukan oleh Pejabat Pendaftar UiTM Negeri Dilantik oleh Pengarah UiTM Negeri di mana jawatankuasa ini dianggotai oleh dua (2) kumpulan iaitu wakil dari Pejabat Bendahari UiTM Negeri dan wakil dari Pejabat Pengarah. Tertakluk kepada keperluan, setiap kumpulan boleh diketuai oleh seorang Ketua Kumpulan. Ketua Kumpulan wakil Pejabat Bendahari UiTM Negeri ialah Ketua Unit Perolehan, Pejabat Bendahari UiTM Negeri manakala Ketua Kumpulan wakil Pejabat Pengarah adalah ditentukan oleh Pengarah UiTM Negeri. Jika tiada Ketua Kumpulan dilantik, tugas yang disenaraikan di perenggan 4.0 akan diambil alih oleh Ketua Unit Perolehan, Pejabat Bendahari UiTM Negeri. 3.2 Arahan Perbendaharaan 196 menetapkan dua kunci yang berbeza bagi setiap peti tawaran hendaklah diadakan dan anak kunci dipegang secara berasingan oleh dua (2) orang Pegawai Kanan Jabatan. Bagi tujuan tersebut, setiap anak kunci peti tender dan sebut harga rasmi atau anak kunci peti penyimpanan anak kunci peti tender dan sebut harga rasmi akan diserah secara bertulis dan akan disimpan oleh setiap ahli kumpulan secara berasingan atau dipegang secara berasingan oleh dua (2) orang Pegawai Kanan Jabatan. 6

7 Sebagai langkah kawalan dalaman, pegawai-pegawai berikut adalah tidak dibenarkan untuk menjadi ahli Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi: a. Staf Unit Perolehan, Pejabat Bendahari. b. Pegawai kumpulan pengurusan dan profesional Pejabat Bendahari UiTM Negeri. c. Pengarah UiTM Negeri. Dalam kes-kes tertentu, Bendahari adalah diberi kuasa untuk memberi pengecualian kepada peraturan di perenggan 3.2.a, 3.2.b dan 3.2.c. Pegawai yang mempunyai kepentingan terhadap sesuatu tender atau sebut harga rasmi atau akan membuat analisa sebut harga rasmi atau tender adalah diminta mengisytiharkan kepentingan dan tidak dibenarkan membuka peti tender atau sebut harga rasmi. 3.3 Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi, Bahagian Perolehan / Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri adalah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi bagi tujuan menasihat, memantau dan menyelaras proses pembukaan tender dan sebut harga rasmi. Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi adalah tidak dibenarkan untuk membuka peti tender dan sebut harga rasmi. 3.4 Bagi setiap pembukaan peti tender dan sebut harga rasmi, pegawai pembuka mestilah terdiri daripada wakil dari dua kumpulan yang berlainan. 7

8 4.0 TUGAS KETUA UNIT PANGGILAN TENDER DAN SEBUT HARGA RASMI BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN / KETUA UNIT PEROLEHAN PEJABAT BENDAHARI UiTM NEGERI 4.1 Menyedia dan mengemaskini Jadual Pembukaan Tender dan Sebut Harga Rasmi setiap hari. (Contoh adalah di Lampiran D). 4.2 Menghantar Jadual Pembukaan Tender dan Sebut Harga Rasmi kepada Ketua-ketua Kumpulan setiap hari Isnin atau hari bekerja berikutnya jika hari Isnin merupakan hari cuti. 4.3 Meminda tarikh dan masa pembukaan Tender dan Sebut Harga Rasmi, jika perlu dan memaklumkan maklumat tersebut kepada Ketua-ketua Kumpulan. 4.4 Menyelaras senarai ahli yang akan membuka peti tender dan sebut harga rasmi dengan memastikan sekurang-kurangnya terdiri daripada dua (2) orang pegawai di mana seorang daripadanya mestilah pegawai kumpulan pengurusan dan professional serta terdiri daripada wakil dua (2) kumpulan yang berlainan dan mempunyai seorang pencatat maklumat. 4.5 Memaklumkan kepada Ketua-ketua Kumpulan jika terdapat perubahan masa dan tarikh bagi sesuatu sesi pembukaan Tender dan Sebut Harga Rasmi. 4.6 Menutup peti tender dan sebut harga rasmi pada masa dan tarikh tutup yang ditetapkan. 8

9 4.7 Membuat pemantauan untuk memastikan peti tender dan sebut harga rasmi dibuka secepat mungkin selepas tender dan sebut harga rasmi ditutup. 4.8 Menyelaras staf sokongan bagi sesi pembukaan peti tender dan sebut harga rasmi sehingga kepada proses pembukaan dokumen dan urusan menandatangani dokumen yang berkaitan. 4.9 Menguruskan penyerahan dokumen tender / sebut harga rasmi yang berkaitan berserta dengan Jadual Pembukaan Tender / Sebut Harga Rasmi bagi tujuan analisa. Jadual Pembukaan Tender / Sebut Harga Rasmi yang dihantar kepada Jawatankuasa Analisa Teknikal Peralatan mestilah TIDAK mempunyai maklumat nama syarikat dan nilai tawaran. Penghantaran dan penerimaan hendaklah dibuat secara bertulis (Contoh surat adalah di Lampiran B1, B2 dan B3 dan Contoh Jadual Pembukaan Tender /Sebut Harga Rasmi yang dihantar adalah di Lampiran C) Ketua Unit Panggilan Tender Dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan UiTM Malaysia menghantar salinan Borang PB 3/80 ( Pindaan 1/2002 ) untuk kesemua tender dan sebut harga rasmi yang diuruskan oleh Pejabat Pengurusan Fasiliti UiTM Malaysia / Bahagian Pembangunan kepada Ketua Unit Kewangan Zon 5 untuk tujuan pengemaskinian rekod belanjawan Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri menghantar salinan Borang PB 3/80 ( Pindaan 1/2002 ) untuk kesemua tender dan sebut harga rasmi yang diuruskan oleh Bahagian Pengurusan Fasiliti UiTM Negeri kepada Ketua Unit Belanjawan, Pejabat Bendahari UiTM Negeri untuk tujuan pengemaskinian UiTM Negeri. 9

10 4.12 Menyelaras staf yang terlibat untuk memastikan ruang masuk dokumen peti tender dan sebut harga rasmi dikunci tepat pada pukul tengahari Mempamerkan Jadual Harga Rasmi Tender dan Sebut Harga Rasmi di papan kenyataan seberapa segera yang boleh dengan catatan Harga Rasmi tidak mengikut susunan Harga Rasmi atau kod syarikat Merekodkan kelewatan penerimaan dokumen tender dan sebut harga rasmi dengan menggunakan kad perakam khas Menyediakan Jadual Cut Off dan menyimpan maklumat tersebut dalam fail am tender dan sebut harga rasmi (Contoh di Lampiran F) 4.16 Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi, Bahagian Perolehan dan Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri adalah diminta untuk mengemaskinikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi dari masa ke semasa Menyimpan dokumen tender dan sebut harga rasmi yang telah dibuka di tempat yang terkawal / berkunci supaya kerahsiaan maklumat dan keselamatan dokumen adalah terjamin Mengarahkan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi menyemak semula dokumen tender dan sebut harga rasmi serta membuat laporan jika terima aduan dalam tempoh 14 hari dari penerima dokumen bagi perselisihan dokumen di antara Jadual Pembukaan Tender / Sebut Harga Rasmi dengan dokumen fizikal yang diterima. 10

11 5.0 TUGAS KETUA KUMPULAN JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER DAN SEBUT HARGA RASMI 5.1 Menyedia jadual kehadiran pembuka tender dan sebut harga rasmi berdasarkan kepada Jadual Pembukaan Tender dan Sebut Harga Rasmi yang diterima daripada Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi, Bahagian Perolehan UiTM Malaysia / Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri. (Contoh adalah di Lampiran E). 5.2 Memastikan pegawai yang membuka tender dan sebut harga rasmi bukan di kalangan pegawai yang akan membuat analisa harga rasmi atau teknikal. 5.3 Menghantar jadual kehadiran pembuka tender dan sebut harga rasmi kepada Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri setiap hari Rabu atau hari bekerja berikutnya jika hari Rabu merupakan hari cuti. 5.4 Mendapatkan pegawai pengganti jika pegawai asal tidak dapat hadir pada hari pembukaan peti tender dan sebut harga rasmi. 5.5 Memaklumkan kepada Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri jika tiada wakil dapat hadir pada hari yang telah ditetapkan dan memberi nama pegawai dan tarikh baru sebagai ganti. 5.6 Melapor kepada Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri jika berlaku kehilangan dan kecurian anak kunci peti 11

12 tender dan sebut harga rasmi atau anak kunci peti penyimpanan anak kunci dengan serta merta. 5.7 Memaklumkan kepada Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri jika terdapat ahli jawatankuasa yang bertukar ke Kampus UiTM Negeri / berhenti/ bersara. 5.8 Memaklumkan kepada Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri jika terdapat ahli jawatankuasa yang mempunyai masalah disiplin atau mempunyai kepentingan di dalam menjalankan tugas tersebut. 5.9 Menjalankan tugas sebagai pembuka peti tender dan sebut harga rasmi mengikut peraturan di perenggan 6.0 garis panduan ini tertakluk kepada syarat-syarat di perenggan 3 pekeliling ini. 6.0 TUGAS PEMBUKA PETI TENDER DAN SEBUT HARGA RASMI 6.1 Berada pada tempat, tarikh dan masa yang telah ditetapkan untuk tujuan pembukaan peti tender dan sebut harga rasmi secara serentak. Pegawai Pembuka DIMESTIKAN hadir tepat pada masa yang telah ditetapkan. Memaklumkan 3 hari sebelum tarikh buka tender /sebut harga rasmi kepada Ketua Kumpulan Jawatankuasa Pembuka Tender / Sebut Harga Rasmi jika tidak dapat hadir. 6.2 Melantik pengerusi dan ahli pembuka bagi setiap pembukaan tender dan sebut harga rasmi. Mengisytiharkan tiada kepentingan atau tidak akan membuat analisa harga rasmi atau teknikal bagi tender /sebut harga rasmi yang akan dibuka. 12

13 6.3 Melihat dalam peti tender dan sebut harga rasmi untuk memastikan semua dokumen tender dan sebut harga rasmi telah dikeluarkan daripada peti tender dan sebut harga rasmi. Peti tender dan sebut harga rasmi hendaklah dikunci sebaik sahaja kesemua dokumen tender dan sebut harga rasmi dikeluarkan. 6.4 Pastikan bahawa tawaran harga dan teknikal bagi tender bekalan dikemukakan dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dan bergam / berlakri. Bagi tender kerja-kerja dan perkhidmatan, memadai dengan satu sampul surat berlakri /bergam. 6.5 Menyemak, menulis Kod Petender serta menandatangan ringkas pada dokumen tender: (a) Bekalan (i) Teknikal Muka hadapan fail/buku, katalog, sampul surat, semua dokumen-dokumen yang berasingan/ tambahan dari dokumen induk dan pada sebarang pindaan oleh syarikat (jika ada). MESTI SEMAK SETIAP HELAIAN UNTUK MEMASTIKAN TIADA TANDA NAMA SYARIKAT PETENDER DI DALAM DOKUMEN TEKNIKAL. Padamkan/potong tanda nama supaya penganalisa tidak dapat mengetahui nama syarikat yang menender. Menyemak bilangan mukasurat dokumen spesifikasi adalah lengkap. 13

14 (ii) Harga Borang Tender, Ringkasan Harga Rasmi, Bill of Quantity, Sampul Surat, sebarang pindaan oleh syarikat (terutama sekali Pindaan Harga Rasmi) dan pada muka hadapan semua dokumendokumen yang berasingan/ tambahan dari dokumen induk. (b) Kerja-Kerja/Perkhidmatan - Sampul surat, Borang Tender, Ringkasan Harga Rasmi, Bill of Quantity, sebarang pindaan oleh syarikat (terutama sekali Pindaan Harga Rasmi dan lain-lain, muka hadapan fail/buku, katalog, dokumen-dokumen yang berasingan/tambahan dari dokumen induk). 6.6 Menyemak, menulis Kod Penyebutharga serta menandatangan ringkas pada dokumen Sebut Harga Rasmi / MTO: Borang Rasmi Sebut Harga Rasmi, Ringkasan Harga Rasmi, Bill of Quantity, Sampul Surat, Pindaan Harga Rasmi dan pada semua muka hadapan fail/buku, katalog dan dokumen-dokumen yang berasingan / tambahan dari dokumen induk. 6.7 Catat/Cop pada Muka Hadapan fail/buku jika ada dokumen yang tidak lengkap atau janggal dalam dokumen seperti TIADA DOKUMEN TEKNIKAL DISERTAKAN, BILANGAN MUKASURAT TIDAK LENGKAP, TIDAK MENGISI BORANG TENDER / BORANG RASMI SEBUT HARGA, DOKUMEN TENDER / SEBUT HARGA RASMI LEWAT DITERIMA. 14

15 6.8 Menyemak, mengasingkan dan mencatatkan dokumen petender / penyebut harga yang tiada dalam senarai pembeli sebagai TIADA DALAM SENARAI PEMBELI. 6.9 Menyemak, mengasingkan dan mencatatkan dokumen petender yang tidak sama dengan nombor siri dokumen belian sebagai NOMBOR SIRI DOKUMEN DISERTAKAN TIDAK SAMA DENGAN NOMBOR SIRI DOKUMEN BELIAN Menyemak semua dokumen tender dan sebut harga rasmi dan mencatat semua dokumen yang telah disertakan dalam Jadual Pembukaan Tender / Sebut Harga Rasmi dengan mengisi Lampiran A1 (Bekalan), Lampiran A2 (Kerja) dan Lampiran A3 (Perkhidmatan). Maklumat tersebut mestilah dicatat sama ada oleh pengerusi atau ahli Jawatankuasa Pembuka Tender dan Sebut Harga Rasmi yang hadir. Sebarang pindaan pada maklumat di Lampiran A1, A2 dan A3 mesti ditandatangan Menyimpan anak kunci peti tender dan sebut harga rasmi atau anak kunci peti penyimpanan anak kunci peti tender dan sebut harga rasmi dengan selamat Jika mempunyai dua (2) peti penyimpanan anak kunci peti tender dan sebut harga rasmi yang berasingan(satu peti untuk Kumpulan Pejabat Bendahari dan satu peti lagi untuk Kumpulan Pejabat Pendaftar/Pengarah), menyimpan anak kunci peti tender dan sebut harga rasmi di dalamnya Melapor kepada Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri jika berlaku kehilangan dan kecurian anak kunci peti 15

16 tender dan sebut harga rasmi atau anak kunci peti penyimpanan anak kunci dengan serta merta Memaklumkan kepada Ketua Kumpulan jika tidak dapat hadir tiga (3) hari sebelum tarikh pembukaan yang telah ditetapkan Tidak Membuka dokumen tender dan sebut harga rasmi yang lewat diterima kecuali dengan alasan yang munasabah, misalannya terdapat kejadian tanah runtuh/banjir di atas jalan dalam kampus yang menghubungi Unit Perolehan/ Bahagian Perolehan dan sebagainya (dicatatkan alasan tersebut pada muka hadapan dokumen tender dan sebut harga rasmi) TIDAK BOLEH membuka peti tender dan sebut harga rasmi jika mempunyai kepentingan terhadap tender atau sebut harga rasmi tersebut atau akan membuat analisa sebut harga rasmi dan tender TIDAK BOLEH membuka peti tender dan sebut harga rasmi tanpa kehadiran wakil pembuka yang lain TIDAK BOLEH membuka peti tender dan sebut harga rasmi jika salah seorang pegawai pembuka bukan daripada pegawai kumpulan pengurusan dan professional HANYA BOLEH membuka peti tender dan sebut harga rasmi jika pegawai-pegawai pembuka adalah terdiri daripada wakil dari dua kumpulan yang berlainan Menyemak semula dokumen tender /sebut harga rasmi jika terdapat aduan perbezaan maklumat di dalam Jadual Pembukaan Tender / Sebut Harga Rasmi dengan dokumen fizikal yang diterima. 16

17 Menyediakan laporan kepada Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi, Bahagian Perolehan / Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri. 7.0 TANGGUNGJAWAB PENERIMA DOKUMEN TENDER DAN SEBUT HARGA RASMI BAGI TUJUAN ANALISA 7.1 Menyemak dan memastikan semua dokumen yang diterima sama seperti yang dicatat di dalam Jadual Pembukaan Tender dan Sebut Harga Rasmi. 7.2 Memastikan bilangan dokumen mencukupi. 7.3 Maklumkan secara bertulis kepada Ketua Unit Panggilan Tender Dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri dalam tempoh 14 hari dari terima dokumen dari Ketua Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Rasmi, Bahagian Perolehan / Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri jika terdapat perselisihan dokumen yang diterima Menyimpan dokumen tender dan sebut harga rasmi yang telah dibuka di tempat yang terkawal / berkunci supaya kerahsiaan maklumat dan keselamatan dokumen adalah terjamin. 7.5 Membuat laporan dengan serta merta kepada Unit Ketua Unit Panggilan Tender Dan Sebut Harga Rasmi Bahagian Pengurusan Perolehan / Ketua Unit Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Negeri jika berlaku kehilangan dokumen tender dan sebut harga rasmi. 17

18 Semua maklumat pembukaan dokumen tender dan sebut harga rasmi hendaklah DIRAHSIAKAN. 8.0 PEMAKAIAN DAN TARIKH KUAT KUASA 8.1 Pekeliling ini hendaklah digunapakai oleh Universiti Teknologi MARA Malaysia dan Negeri, mulai 1 April Pekeliling Bendahari yang berkaitan dengan peraturan pembukaan peti tender dan sebut harga rasmi yang terdahulu adalah dibatalkan. Saya yang menurut perintah, SANIP WAHID Bendahari Universiti Teknologi MARA s.k 1. Naib Canselor 2. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 3. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 4. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 5. Timbalan Naib. Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 18

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Kepada Semua Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Malaysia

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 2 Januari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 September 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah 1111k UNI'VERsiTI PEKELILING BENDAHARI TENOUY'd K MARA BIL : 7/2010 Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh 1 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 LAMPIRAN A PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 17 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti / Ketua Bahagian / Pusat / Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 4 Tahun 2012 GARIS PANDUAN MENGENAI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan garis panduan ini dikeluarkan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mac 2007 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09 MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009 PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 Jabatan Bendahari Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2014 Dekan / Pengarah / Ketua Fakulti / Pusat / Bahagian / Jabatan / Unit Universiti

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/1( 13 ) 10 Jun 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 7/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 6 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN MAKANAN/MINUMAN UNTUK MAJLIS JAMUAN RASMI/ACARA KHAS DAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 07/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 07/2006 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 07/2006 PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan Fail : 100-BBI(PTA 6/6) Tarikh Kuatkuasa : 1 OGOS 2006 Ketua Bahagian/Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam Ketua Pejabat Bendahari

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua Bahagian / Unit

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET Jabatan Bendahari Bursary Department PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2011 Ruj : UKM 3.1/224/8 Jld IX Tarikh : 21 hb. Oktober 2011 Dekan/ Pengarah/ Ketua Fakulti/ Pusat/ Bahagian/ Jabatan/ Unit Universiti

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PROSES PANGGILAN TENDER DAN SEBUT HARGA PENGURUSAN PEROLEHAN UITM 1

PROSES PANGGILAN TENDER DAN SEBUT HARGA PENGURUSAN PEROLEHAN UITM 1 PROSES PANGGILAN TENDER DAN SEBUT HARGA PENGURUSAN PEROLEHAN UITM 1 PERANCANGAN PEROLEHAN Perancangan tahunan perlu ada untuk sebut harga dan tender yang akan dibuat perolehan bagi mengelakkan pecah kecil

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTM.03/10.12/3 Jld 2. (6) Tarikh : 15 Mei 2000 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000 Dekan-Dekan Fakulti, Ketua-Ketua Jabatan, Universiti Teknologi Malaysia.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 21 Jun 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI LAMPIRAN A AM 2.1 PENDAHULUAN 1. Tujuan 1 2. Definisi Aset 1 3. Kumpulan Aset Alih 1 4. Kategori Aset Alih 2 1 Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA 1. PENGENALAN Aktiviti perundingan telah dijalankan di UiTM sejak tahun 1980-an. Sehingga kini

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

BEN-PKL( 02/2007 )D PEKELILING BENDAHARI BIL. 02/ 2007 PINDAAN TEMPOH BAYARAN DAN PENYENGGARAAN DAFTAR BIL

BEN-PKL( 02/2007 )D PEKELILING BENDAHARI BIL. 02/ 2007 PINDAAN TEMPOH BAYARAN DAN PENYENGGARAAN DAFTAR BIL BEN-PKL( 02/2007 )D PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100 6/4 (02) 11 Jun 2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y. Bhg. Dato /Prof/Tuan/Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Mara Shah Alam Pengurusan pernolehan polisi 5S KAEDAH

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING PEJABAT BENDAHARI Bilangan 3 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANAK-ANAK SYARIKAT UiTM DAN KOPERASI KOPERASI UiTM DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA TUJUAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2003 PEJABAT BENDAHARI PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2003 PEJABAT BENDAHARI PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004 PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2003 PEJABAT BENDAHARI Semua Ketua Bahagian/Ketua Pusat/Dekan Fakulti/Pengarah Kampus Y.Bhg. Datuk/Dato /Prof/Tuan/Puan, PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004 Dengan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH)

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) Page1 Isi Kandungan 1. Tujuan 3 2. Tadbir Urus Geran Penyelidikan 3 2.1 Pendaftaran

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

M / S : 1 / 15 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 PENGURUSAN ASET /INVENTORI UPSI(ISO)/BEN/P08 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

M / S : 1 / 15 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 PENGURUSAN ASET /INVENTORI UPSI(ISO)/BEN/P08 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN 1 / 15 1.0 TUJUAN Untuk memastikan proses pengurusan aset dan inventori dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 BEN-SPKL(1/2015)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan

Lebih terperinci

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA P.UTeM (ISO)/PO/PK01 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Hasliza binti Mohamed 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3 Semakan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/01/2015 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

FADZILLAH BINTI RAHMAN

FADZILLAH BINTI RAHMAN PENGURUSAN BAJET Disampaikan oleh : FADZILLAH BINTI RAHMAN Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan Pejabat Bendahari UTM fazilah@utm.my/07-5530256/019-7299935 KATEGORI PERUNTUKAN Bajet Mengurus

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 (4) Januari

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Surat : 400-BBI (PW.B15/3)(2001) Tarikh Kuatkuasa : 10 Disember 2001 Pembatalan kepada : Pekeliling Bendahari Bil. 7 / 2000 Semua Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 BERNILAI SEHINGGA RM 500,000 Penilaian Sebut Harga dijalankan dalam dua (2) peringkat iaitu :- PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA Lulus semua syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan seperti

Lebih terperinci

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI UMUM PENGURUSAN PEROLEHAN PEROLEHAN. Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

PROSEDUR KUALITI UMUM PENGURUSAN PEROLEHAN PEROLEHAN. Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh:

Lebih terperinci

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER No Rujukan PK.UniMAP.Bend.(0).. Mukasurat 1/12 PROSEDUR JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG BENDAHARI TIMBALAN BENDAHARI Diluluskan oleh : BENDAHARI No Rujukan PK.UniMAP.Bend.(0)..

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI GARIS PANDUAN PEROLEHAN BEKALAN DAN

SURAT PEKELILING BENDAHARI GARIS PANDUAN PEROLEHAN BEKALAN DAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SURAT PEKELILING BENDAHARI Bilangan 2Tahun2013 GARIS PANDUAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PENGHANTARAN BUKU TERBITAN DAN CETAKAN LUAR NEGARA Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk memaklumkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA)

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) GARIS PANDUAN PENGENDALIAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) TUJUAN Garis Panduan ini disediakan bertujuan untuk memaklumkan semua Pusat Tanggungjawab (PTj) di Universiti Malaysia

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 BEN-SPKL( 09 /2007)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein

Lebih terperinci

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP COMPUTER) BAGI MAKMAL KOMPUTER MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH DAN SARAWAK PERINGATAN : 1. Penyebutharga

Lebih terperinci

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT)

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan Harta Modal

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DOKUMEN SEBUT HARGA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN SETEMPAT (LOCAL AREA NETWORK LAN) DAN RANGKAIAN

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci