PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009"

Transkripsi

1 PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam Ketua Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus Negeri Yg. Bhg. Datuk / Dato / Datin / Prof. / Tuan / Puan GARIS PANDUAN MENGENAI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan garis panduan ini dikeluarkan ialah untuk menerangkan aliran kerja serta peraturan yang berkaitan Pembelian Terus yang melibatkan tindakan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Unit Kewangan Zon UiTM Shah Alam / Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus Negeri. 1.2 Garis panduan ini telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan di dalam mesyuarat ke 165 pada 16 November

2 1.3 Semua pihak yang terlibat hendaklah memahami dan memastikan peraturan ini dipatuhi dengan memberi penekanan kepada perkaraperkara berikut: Ketua PTJ bertanggungjawab untuk merancang perolehan dan menentukan kaedah perolehan yang terbaik serta mengelakkan pecah kecil perolehan Ketua PTJ memahami had kuasa yang diberi untuk meluluskan Pembelian Terus serta kesan-kesan ketidakpatuhan di dalam peraturan Pembelian Terus Ketua PTJ melaksanakan Pembelian Terus mengikut prinsip-pinsip perolehan Semua pihak yang terlibat hendaklah memahami kepentingan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihakpihak yang berkenaan dalam urusan perolehan mengikut peraturan dan syarat yang ditetapkan, serta memahami implikasi yang akan timbul, jika tidak mematuhinya. 2.0 TAKRIFAN 2.1 Pusat Tanggungjawab (PTJ) meliputi semua Bahagian, Fakulti, Jabatan, Pusat, Akademi dan Cawangan / Kampus UiTM yang menerima peruntukan perbelanjaan. Bagi maksud pelaksanaan pekeliling ini, UiTM Shah Alam adalah termasuk Kampus Induk Shah Alam, Kampus Seksyen 17, Kampus Jalan Othman dan Kampus Alamanda manakala Kampus Puncak Alam dan Puncak Perdana adalah dikategorikan sebagai cawangan UiTM. 2

3 2.2 Ketua Pusat Tanggungjawab bermaksud ketua yang telah diberi kuasa dan tanggungjawab untuk mengurus dan mengawal sumber kewangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Pusat Tanggungjawab di bawah kawalannya. Bagi maksud pelaksanaan pekeliling ini, kuasa dan tanggungjawab Penolong Naib Canselor Kampus Puncak Alam dan Puncak Perdana adalah setaraf dengan Pengarah UiTM Cawangan. 2.3 Peroleh an adalah proses mendapatkan bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja untuk memenuhi keperluan universiti bagi menjalankan fungsi dan operasinya dengan terkawal dan berkesan. 2.4 Bekalan adalah barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek agensi Kerajaan. Contoh bekalan adalah seperti peralatan makmal / penyelidikan, bahan binaan, makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat. 2.5 Perkhidmatan adalah khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu projek tertentu dan boleh dikategorikan seperti berikut: (a) Perkhidmatan Fasiliti Perkhidmatan yang berkaitan dengan bangunan, kemudahan, infrastruktur, kawasan luaran seperti perkhidmatan mencuci bangunan, penyelenggaraan kawasan luaran, infrastruktur dan seumpamanya. (b) Perkhidmatan Am Perkhidmatan yang lain selain daripada perkhidmatan fasiliti dan perkhidmatan perunding seperti sewa mesin fotostat, makanan bermasak, pengiklanan dan seumpamanya. 3

4 Takrif Perkhidmatan di dalam pekeliling ini adalah tidak termasuk Perkhidmatan Perunding di mana urusan pelantikan perunding tidak tertakluk kepada kaedah perolehan biasa seperti Tender, Sebut Harga Rasmi atau pun Pembelian Terus tetapi mengikut peraturan khas bagi perolehan Perkhidmatan Perunding. 2.6 Jawatankuasa Teknikal adalah jawatankuasa yang dilantik oleh Naib Canselor atau mana-mana pegawai yang diturunkan kuasa untuk :- a. menyedia / menyemak / meluluskan spesifikasi teknikal dan anggaran harga PTJ; b. mengkaji, menilai serta membuat syor teknikal dan harga penyebutharga / petender (jika berkenaan) kepada manamana pihak yang akan meluluskan perolehan tersebut. c. Mengesahkan penerimaan bekalan / perkhidmatan / kerja, mengikut spesifikasi tawaran yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Sebut Harga Rasmi atau Lembaga Perolehan atau mana-mana pihak lain yang telah diberi kuasa untuk meluluskan sesuatu perolehan. 2.7 Pembelian Terus bermaksud perolehan bekalan atau perkhidmatan bagi sesuatu PTJ, yang bernilai sehingga RM50, setahun bagi setiap jenis item. 2.8 FAIS adalah Sistem Kewangan Komputer Bersepadu Pejabat Bendahari. 2.9 Pesanan Tempatan adalah dokumen yang mengandungi maklumat pesanan bekalan / perkhidmatan / kerja-kerja kepada vendor. 4

5 2.10 Katalog adalah semua jenis katalog yang dikemukakan oleh vendor bagi tujuan penilaian spesifikasi bekalan / perkhidmatan / kerja bagi semua kaedah perolehan UiTM. Jenis-jenis katalog tersebut termasuklah katalog asal dari vendor, cetakan dari internet, fotostat dan faks Harga CIF atau Harga Cost, Insurance and Freight bermaksud harga barangan adalah termasuk kos pengangkutan dan insuran. Urusan pengangkutan dan insuran dikendalikan oleh vendor Jenis Item boleh dibahagikan kepada dua (2) kategori. (a) Item Sama Jenis Setiap item dikira sama jenis:- Jika terdapat persamaan dari segi spesifikasi asas / umum dan terdapat persamaan dari segi fungsi dan penggunaannya; atau Jika terdapat perbezaan atau variasi dari segi saiz / warna atau seumpamanya, tetapi tidak menjejaskan fungsi asas / umum penggunaannya (b) Item Yang Tidak Sama Jenis Setiap jenis item dikira tidak sama jenis jika terdapat perbezaan dari segi spesifikasi asas / umum yang mana menyebabkan perbezaan dari segi fungsi serta tujuan penggunaannya. Contoh adalah seperti di Lampiran 3. 5

6 3.0 PEMBELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN Pembelian Terus bagi bekalan dan perkhidmatan adalah diuruskan oleh Pusat Tanggungjawab UiTM Shah Alam dan Kampus Cawangan UiTM melalui Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam / Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus Negeri masing-masing. 4.0 HAD NILAI PEMBELIAN TERUS 4.1 Perolehan bekalan atau / dan perkhidmatan bagi sesuatu PTJ sehingga RM50, setahun bagi setiap jenis item. 4.2 Perolehan bekalan atau / dan perkhidmatan yang terdiri daripada beberapa jenis item sehingga RM50,000 bagi setiap pelawaan. 5.0 PERATURAN PEMBELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN Setiap Ketua PTJ adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua urusan perolehan tidak tertumpu kepada vendor tertentu selaras dengan prinsip-prinsip perolehan iaitu: 1 Akauntabiliti Awam Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 2 Diuruskan Secara Semua dasar, peraturan dan proses Telus perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 3 Nilai Faedah Yang Pengurusan perolehan hendaklah Terbaik memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. 6

7 4 Saingan Terbuka Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. 5 Adil dan Saksama Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan. Sebut harga perlu diperolehi sebagai satu kaedah kajian pasaran untuk menentukan bahawa bekalan dan perkhidmatan yang diperolehi adalah sesuai dan menguntungkan dengan mengambilkira kualiti, harga, kegunaan dan prinsip-prinsip perolehan di atas. 5.1 Pembelian Terus Bagi Bekalan Yang Bernilai Sehingga RM10, Bagi perolehan bekalan bernilai sehingga RM3,000.00, memadai dengan 1 (satu) sebut harga daripada manamana vendor yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada vendor tertentu. Pelawaan di kalangan vendor bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan Bagi perolehan bekalan bernilai melebihi RM3, sehingga RM10,000.00, sekurang-kurangnya 2 (dua) sebut harga hendaklah diterima daripada mana-mana vendor yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada vendor tertentu. 7

8 Pelawaan di kalangan hendaklah diberi keutamaan. vendor bertaraf Bumiputera Pengecualian kepada peraturan di perenggan adalah diberi bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan daripada vendor / pembuat tunggal dengan disertakan surat / sijil perlantikan sebagai vendor tunggal atau surat akuan pembuat tunggal bagi sesuatu bekalan atau perkhidmatan. 5.2 Pembelian Terus Bagi Perkhidmatan Yang Bernilai Sehingga RM10, Bagi perolehan perkhidmatan sehingga RM10,000.00, memadai dengan 1 (satu) sebut harga daripada manamana vendor yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada vendor tertentu Walaubagaimanapun, adalah digalakkan untuk mendapatkan sebut harga lebih daripada satu vendor supaya perbandingan harga dapat dibuat. Pelawaan di kalangan vendor bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan. 8

9 5.3 Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Bernilai Melebihi RM10, Hingga RM50, Sebut harga hendaklah diperolehi daripada sekurangkurangnya 3 (tiga) vendor yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada vendor tertentu. Pelawaan di kalangan vendor bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan Pengecualian kepada peraturan di perenggan adalah diberi bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan daripada vendor / pembuat tunggal dengan disertakan surat / sijil perlantikan sebagai vendor tunggal atau surat akuan pembuat tunggal bagi sesuatu bekalan atau perkhidmatan. 5.4 Jika bekalan / perkhimatan yang diperlukan adalah merupakan item kontrak kontrak pusat oleh Kementerian Kewangan, arahan hendaklah dibuat kepada Unit Kewangan Zon UiTM Shah Alam / Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus Negeri untuk mengeluarkan pesanan tempatan kepada vendor yang berkenaan. 5.5 Jika bekalan atau perkhidmatan yang diperlukan adalah merupakan item stor pusat UiTM / Kontrak Pusat UiTM, arahan hendaklah dibuat kepada Unit Kewangan Zon UiTM Shah Alam / Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus Negeri untuk mengeluarkan pesanan tempatan kepada vendor yang berkenaan. 5.6 Jika terdapat vendor yang telah dilantik sebagai panel vendor oleh Kementerian Kewangan, pelawaan mestilah dibuat di 9

10 kalangan panel vendor tersebut mengikut semua syarat-syarat kaedah pelawaan di perenggan 5 pekeliling ini. 5.7 Rujukan boleh dibuat di laman web Pejabat Bendahari untuk menyemak panel vendor / item kontrak pusat Kementerian Kewangan Malaysia / item kontrak pusat UiTM. 5.8 Pelawaan sebut harga mengikut kaedah di perenggan dan adalah tidak diwajibkan dalam keadaan berikut: a. Perkhidmatan yang mana kadar harga telah ditetapkan secara umum dan tidak boleh dirunding seperti yuran kursus / seminar / konferens, sewaan bilik hotel dan seumpamanya. b. Perkhidmatan kecil-kecilan seperti perkhidmatan makanan bermasak (bagi tujuan mesyuarat, majlis perasmian), perkhidmatan pembaikan peralatan ( termasuk alat ganti) yang setiap kali keperluannya bernilai kurang dari RM 1, Bagi perkhidmatan yang dikecualikan daripada pelawaan sebut harga di atas, pesanan tempatan adalah tidak diperlukan. Memadai dengan menghubungi vendor untuk tujuan pesanan. Pusat Tanggungjawab adalah bertanggungjawab untuk berhubung dengan Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam / Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus masing-masing untuk mempastikan peruntukan mencukupi untuk menampung perbelanjaan di atas. 10

11 6.0 KUASA MELULUSKAN PEMBELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN 6.1 Kuasa untuk meluluskan Pembelian Terus adalah seperti berikut: Ketua PTJ adalah diberi kuasa untuk meluluskan Pembelian Terus bagi Pusat Tanggungjawab masing-masing: a. sehingga RM50,000 bagi setiap pelawaan yang melibatkan beberapa jenis item, dan b. sehingga RM50,000 setahun bagi setiap jenis item. bagi Pembelian Terus di perenggan 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.3.1, Sekiranya syarat di perenggan dan tidak dapat dipatuhi, di mana bilangan sebut harga yang diterima adalah kurang daripada yang telah ditetapkan, kuasa untuk meluluskan Pembelian Terus (Khas) adalah seperti berikut: a. Bendahari atau Ketua Bahagian Perolehan bagi Pembelian Terus (Khas) UiTM Shah Alam bagi nilai sebut harga melebihi RM20,000 sehingga RM50,000 bagi setiap pelawaan yang melibatkan beberapa jenis item dan melebihi RM20,000 sehingga RM50,000 setahun bagi setiap jenis item. b. Ketua Unit Kewangan Zon UiTM bagi Pembelian Terus (Khas) oleh PTJ yang mana urusan kewangan adalah di bawah pengendaliannya bagi nilai sebut harga sehingga RM20,000 bagi setiap pelawaan yang melibatkan beberapa jenis item dan sehingga RM20,000 setahun bagi setiap jenis item. 11

12 c. Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus Negeri atau Ketua Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus Negeri yang berkenaan bagi Pembelian Terus (Khas) di UiTM Cawangan / Kampus Negeri yang berkenaan bagi nilai sebut harga sehingga RM50,000 bagi setiap pelawaan yang melibatkan beberapa jenis item dan sehingga RM50,000 setahun bagi setiap jenis item. 6.2 Ketua PTJ boleh menentukan tawaran akan dibuat kepada vendor secara pakej atau untuk setiap item. 6.3 Dalam keadaan apa sekalipun, KPTJ atau wakil KPTJ adalah dilarang untuk membuat pesanan / tempahan bekalan / perkhidmatan tanpa pengeluaran pesanan tempatan rasmi UiTM kecuali dengan pengecualian di dalam perenggan 5.8 pekeliling ini. 6.4 Sekiranya bekalan / perkhidmatan telah diterima tanpa sebarang kelulusan perolehan mengikut mana-mana peraturan perolehan yang berkuatkuasa, tindakan seperti berikut perlu diambil oleh staf yang telah membuat pesanan / tempahan tanpa mematuhi peraturan perolehan yang berkuatkuasa: Jika nilai bekalan / perkhidmatan melebihi RM 50,000, staf yang terlibat perlu mendapatkan kelulusan khas Kementerian Kewangan Malaysia dengan kadar segera Jika nilai bekalan / perkhidmatan sehingga RM50,000: a. Staf terlibat perlu mendapatkan kelulusan khas Naib Canselor / Bendahari dengan kadar segera, jika bekalan / perkhidmatan telah diperolehi di UiTM Shah Alam dan kampus-kampus lain di dalam Negeri Selangor dengan disertakan: 12

13 i. Inbois ii. Surat penjelasan pelanggaran peraturan perolehan berserta pengesahan bahawa harga adalah munasabah dari pemohon setelah disahkan oleh KPTJ. b. Staf yang terlibat perlu mendapatkan kelulusan khas Naib Canselor / Bendahari dengan kadar segera, jika bekalan / perkhidmatan telah diperolehi sendiri oleh Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus Negeri dengan disertakan: i. Inbois ii. Surat penjelasan pelanggaran peraturan perolehan berserta pengesahan bahawa harga adalah munasabah dari Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus Negeri. c. Staf yang terlibat perlu mendapatkan kelulusan khas Naib Canselor / Bendahari / Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus Negeri dengan akdar segera, jika bekalan / perkhidmatan diperolehi di UiTM Cawangan / Kampus Negeri dengan disertakan: i. Inbois ii. Surat penjelasan pelanggaran peraturan perolehan berserta pengesahan bahawa harga adalah munasabah dari pemohon setelah disahkan oleh KPTJ Jika tidak memesan item Kontrak Pusat Kementerian Kewangan Malaysia, staf yang terlibat perlu mendapatkan kelulusan khas Kementerian Kewangan Malaysia dengan 13

14 kadar segera untuk mengecualikan daripada menggunakan item Kontrak Pusat Kementerian Kewangan Malaysia, Jika tidak menggunakan panel vendor Kementerian Kewangan Malaysia bagi item yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, staf yang terlibat perlu mendapatkan kelulusan khas Kementerian Kewangan Malaysia dengan kadar segera untuk mengecualikan daripada menggunakan panel vendor Kementerian Kewangan Malaysia Sekiranya bekalan / perkhidmatan telah diterima dan bayaran telah didahulukan oleh pemohon, syarat-syarat kelulusan di perenggan 6.4.1, 6.4.2, dan 6.4.4, jika berkenaan hendaklah diperolehi sebelum bayaran pemulangan dapat dibuat kepada pemohon Staf yang terlibat perlu mengambil pendahuluan diri mengikut nilai bekalan / perkhidmatan yang diterima supaya Pejabat Bendahari boleh membuat bayaran kepada vendor yang telah menyempurnakan penghantaran bekalan / perkhidmatan. Jika staf yang terlibat tidak memohon atau tidak mendapat kelulusan khas dari pihak yang dinyatakan di dalam perenggan 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, dan 6.4.5, kesemua peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan 59 akan dilaksanakan ke atas staf tersebut. 6.5 KPTJ atau pegawai yang diturunkan kuasa untuk meluluskan Pembelian Terus adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua urusan Pembelian Terus telah dilaksanakan dengan telus, saingan terbuka, adil dan saksama serta mendapat nilai faedah terbaik. 14

15 7.0 TATACARA PEMBELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN- 7.1 TANGGUNGJAWAB PTJ PTJ perlu membuat perancangan tahunan supaya dapat mengesyorkan kaedah perolehan yang sesuai dan menguntungkan Universiti Kaedah perolehan sama ada secara Tender, Sebut Harga Rasmi atau Pembelian Terus perlu ditentukan mengikut nilai keseluruhan tahunan bagi setiap jenis item, berdasarkan kepada takrifan jenis item di Perenggan 2.12 pekeliling ini Tindakan memecahkecil pengurusan perolehan barangan, perkhidmatan dan kerja bagi jenis item yang sama untuk mengelakkan kaedah perolehan secara Sebut Harga Rasmi / Tender adalah TIDAK DIBENARKAN Jika item yang hendak dibeli dalam tempoh satu bulan itu tidak sama jenis dan jumlah nilai pembeliannya melebihi RM50,000, di mana ianya boleh dibeli daripada vendor atau kumpulan vendor di dalam bidang yang sama; atau akan digunakan secara bersama-sama, (sama ada secara set atau bukan set); Ketua PTJ hendaklah merancang supaya pembelian tersebut dibuat secara bersama-sama, dengan kaedah perolehan yang ditentukan berdasarkan nilai keseluruhan tahunannya. 15

16 Dalam keadaan ini, perolehan secara Pembelian Terus adalah tidak dibenarkan kerana ianya menjurus kepada memecah kecil perolehan dan boleh melibatkan perolehan yang kurang berdaya saing serta melibatkan tawaran harga yang kurang kompetitif Bagi item yang berlainan jenis tetapi diperlukan secara berulang dan boleh dikumpulkan dalam satu pembelian seperti bekalan ubat, bahan kimia, alat tulis, kertas, perkhidmatan pengiklanan dan sebagainya, pembelian seumpama itu hendaklah dikumpulkan bersama-sama, dan kaedah perolehan akan ditentukan mengikut nilai Memastikan Pembelian Terus bagi jenis item yang sama dalam setahun yang melebihi had nilai Pembelian Terus dibuat mengikut peraturan perolehan samada Tender atau Sebut Harga Rasmi Menyediakan senarai atau spesifikasi bagi bekalan atau perkhidmatan yang diperlukan Mendapatkan kelulusan berikut: Bil Perkara Jawatankuasa 1 Peralatan, Perisian dan perkhidmatan ICT dan Alat Jawatankuasa Penilaian dan Penggunaan Komputer. Pandang Dengar JPPICT/UPPICT Jawatankuasa/Unit Alat Pandang Dengar 16

17 2 Peralatan Elektronik Jawatankuasa Teknikal Peralatan Elektronik 3 Peralatan Makmal Jawatankuasa Teknikal Peralatan Sains dan Sains dan Teknologi mengikut bidang Teknolgi PTJ yang berkenaan. 4 Kenderaan Naib Canselor 5 Lain-lain peralatan dan perkhidmatan Jawatankuasa yang dilantik mengikut keperluan dari masa ke semasa Pengecualian daripada mendapat kelulusan JPPICT/UPPICT diberikan jika komponen ICT yang diperlukan adalah sebahagian dan berada di dalam peralatan induk bukan ICT dan tidak boleh beroperasi mengikut fungsinya jika dipisahkan daripada peralatan induk bukan ICT atau tidak boleh beroperasi jika digunakan dengan peralatan lain. Pengesahan spesifikasi daripada Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah tidak diperlukan jika ianya melibatkan perolehan: a. bahan-bahan pakai habis (consumables), b. perkhidmatan penyelenggaraan peralatan yang bernilai sehingga RM10, Bagi memastikan perolehan tidak tertumpu kepada vendor tertentu, vendor yang dipelawa untuk menyertai sebut harga hendaklah digilirkan. 17

18 Pelawaan hendaklah dibuat kepada vendor tempatan mengikut negeri pelawaan dibuat. Justifikasi yang kukuh perlu diberi oleh KPTJ jika berlaku pelawaan atau penyertaan dari penyebutharga bukan tempatan Menentukan tempoh pelawaan sebut harga di antara 2 hari bekerja sehingga 14 hari bekerja dari tarikh fax / surat / e- mail kepada vendor Mengeluarkan pelawaan sebut harga melalui fax/surat/ kepada vendor mengikut peraturan pembelian terus barang/perkhidmatan seperti di Perenggan 5.0. Pelawaan hendaklah dibuat kepada setiap vendor secara berasingan. Pelawaan kepada satu vendor untuk mendapatkan lebih daripada satu sebut harga adalah TIDAK DIBENARKAN dan jika perkara ini berlaku, Pembelian Terus ini hendaklah dibatalkan dan dibuat pelawaan semula, jika pesanan tempatan belum diserahkan kepada vendor. Jika pesanan tempatan telah dikeluarkan, perkara ini hendaklah dilapor kepada Bendahari. Format dan maklumat yang perlu disertakan di dalam dokumen pelawaan adalah seperti di Lampiran 1. Vendor boleh juga menyertai sebut harga dengan menggunakan kepala surat / letter head vendor mereka dengan syarat maklumat penting seperti spesifikasi, jenama, model, tempoh serahan, tempoh jaminan, negara pembuat, kuantiti, peringatan rasuah, harga seunit (Ringgit Malaysia), nombor telefon, dan fax, tandatangan dan nama pegawai vendor tersebut dimasukkan ke dalam dokumen sebut harga tersebut 18

19 Sebut harga yang dihantar oleh vendor melalui fax atau e- mail TIDAK BOLEH diterima atau dipertimbangkan kecuali jika ia melibatkan perolehan bekalan atau perkhidmatan yang memerlukan hanya satu vendor sahaja untuk menyertai sebut harga Membuka sebut harga bagi setiap pelawaan secara serentak pada hari yang telah ditetapkan dan disaksikan oleh seorang pegawai dari PTJ yang sama. Tandatangan, nama dan tarikh kedua-dua pegawai yang membuka sebut harga mesti diturunkan di atas dokumen sebut harga. Menulis kod vendor di muka hadapan setiap dokumen sebut harga sebelum ditandatangani Memastikan semua maklumat berkaitan dengan sebut harga berkenaan dirahsiakan Menyediakan Jadual Analisa Harga mengikut format yang ditetapkan dan diluluskan oleh KPTJ, jika sebut harga disertai lebih daripada satu vendor. Format Jadual Analisa Harga adalah seperti di Lampiran 2. Analisa harga boleh dibuat secara pakej atau untuk setiap jenis item mengikut keperluan dan keputusan KPTJ. Vendor Bumiputera hendaklah dipilih jika harga yang ditawarkan adalah dalam lingkungan 10% lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh vendor Bukan Bumiputera. (Vendor Bumiputera boleh ditentukan melalui Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan). 19

20 Bagi perolehan bekalan bernilai sehingga RM3,000 atau perolehan perkhidmatan bernilai sehingga RM10,000 atau perolehan dari vendor/pembuat tunggal, di mana hanya 1 (satu) sebut harga sahaja diterima, KPTJ perlu memberi kelulusan serta mengesahkan HARGA TAWARAN ADALAH MUNASABAH dengan menggunakan format di lampiran Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan selain daripada yang dinyatakan di perenggan , di mana hanya 1 (satu) sebut harga sahaja diterima, KPTJ perlu memberi pengesyoran dan pengesahan bahawa HARGA TAWARAN ADALAH MUNASABAH dengan menggunakan format di lampiran Pengesahan oleh Jawatankuasa Teknikal yang berkenaan pada Jadual Analisa, adalah diperlukan bagi pembelian barang atau perkhidmatan yang berbentuk teknikal jika KPTJ bukan ahli Jawatankuasa Teknikal. Walau bagaimanapun, pengesahan oleh Jawatankuasa Teknikal adalah tidak diperlukan jika ianya melibatkan perolehan: a. bahan-bahan pakai habis (consumables) b. setiap perkhidmatan penyelenggaraan peralatan yang bernilai sehingga RM10, Mengemukakan dokumen-dokumen berikut kepada Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam / Ketua Pejabat Bendahari UiTM Cawangan / Kampus masingmasing dalam sampul surat yang digamkan, bagi tujuan pengeluaran pesanan tempatan :- 20

21 (a) Borang Peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1 / 2002 ) yang telah ditandatangani oleh Ketua PTJ. (b) Dokumen sebut harga yang asal. (c) (d) Jadual Analisa Harga (Jika sebut harga disertai lebih daripada satu vendor) yang telah disahkan oleh KPTJ dan / atau jawatankuasa berkenaan seperti di perenggan Dokumen kelulusan / pengesahan harga KPTJ bagi sebut harga yang disertai oleh satu penyebutharga seperti di perenggan dan (e) Salinan surat kelulusan jawatankuasa berkenaan seperti di perenggan Membuat susulan secara bersurat dengan vendor ke atas pesanan tempatan yang tidak dibekalkan / disempurnakan, setelah tempoh serahan tamat Mengemukakan dokumen berikut kepada Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam / Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri masing-masing dalam tempoh tidak melebihi 7 hari dari tarikh terima perkhidmatan tersebut, bagi tujuan bayaran :- a. Borang Peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1 / 2002) yang telah ditandatangani oleh Ketua PTJ. b. Inbois asal vendor. 21

22 c. Jika pesanan tempatan telah dikeluarkan, salinan biru pesanan tempatan yang telah disahkan oleh vendor dan Ketua PTJ. d. Pengesahan Penerimaan Bekalan / Perkhidmatan. a. Dokumen sokongan bayaran yang lain, jika diperlukan seperti borang keraian Mendapatkan kelulusan Bendahari jika ingin menurun kuasa meluluskan Pembelian Terus dengan menyatakan mengikut had nilai dan tempoh kuatkuasa. 7.2 TANGGUNGJAWAB UNIT KEWANGAN ZON PEJABAT BENDAHARI UiTM SHAH ALAM / KETUA PEJABAT BENDAHARI UiTM CAWANGAN / KAMPUS Menyemak semua dokumen dengan lengkap Memastikan semua peraturan dalam pekeliling ini telah dipatuhi Unit Kewangan Zon UiTM Shah Alam, menyemak, menghantar dan menyusul dokumen Pembelian Terus yang memerlukan kelulusan Bendahari atau Ketua Bahagian Perolehan UiTM Shah Alam mengikut syarat di perenggan a Memasukkan dan meluluskan permohonan belian dalam FAIS Mengeluarkan Pesanan Tempatan dalam tempoh 5 hari bekerja selepas tarikh kelulusan permohonan belian dalam FAIS Membuat semakan ke atas pesanan tempatan yang telah dikeluarkan untuk memastikan bekalan / perkhidmatan telah disempurnakan oleh vendor dalam tempoh yang ditetapkan. 22

23 7.2.7 Membuat susulan dari masa ke semasa dengan PTJ terhadap pesanan tempatan yang telah melampaui tempoh serahan Menguruskan bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima dokumen bayaran yang lengkap dari PTJ. 8.0 PEMAKAIAN DAN TARIKH KUAT KUASA 8.1 Pekeliling ini hendaklah digunapakai oleh Universiti Teknologi MARA bagi semua Kumpulanwang, berkuatkuasa mulai 1 Disember 2009 dan hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan dan pekeliling lain yang berkaitan, yang masih berkuatkuasa. 8.2 Pekeliling ini membatalkan Pekeliling Bendahari Bil: 1/ Garis Panduan Mengenai Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan Secara Pembelian Terus. Yang benar, SANIP WAHID Bendahari Universiti Teknologi MARA s.k 1. Naib Canselor 2. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 3. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 23

24 4. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 5. Timbalan Naib. Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 24

25 Universiti Teknologi MARA Kepada : CONTOH FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM LAMPIRAN 1 Arah 7, Blok 1 Bangunan S & T Universiti Teknologi MARA Shah Alam Selangor Darul Ehsan Puan, PT/RINGKASAN NAMA JABATAN/BIL/TAHUN :... MEMBEKAL, MENGHANTAR Bidang Kememterian Kewangan :... contoh Contoh PT/FKA/ ARAHAN KEPADA PEMBEKAL/ SYARIKAT 1. PEMBEKAL / SYARIKAT DIKEHENDAKI MELENGKAPKAN MAKLUMAT MENGENAI PERALATAN YANG DISENARAIKAN. 2. MAKLUMAT SEBUT HARGA INI HENDAKLAH DIRAHSIAKAN. 3. SEBUT HARGA INI TIDAK BOLEH DIHANTAR MELALUI FAX ATAU . SEBUTHARGA MELALUI FAX ATAU TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 4. MELAMPIRKAN SALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MENGIKUT BIDANG DAN/ATAU SIJIL PERAKUAN BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN YANG MASIH SAHLAKU. 5. CONTOH/KATALOG HENDAKLAH DISERTAKAN, JIKA BERKAITAN. 6. SEBUT HARGA INI MESTILAH DIHANTAR KE ALAMAT DI ATAS DI DALAM SAMPUL SURAT YANG BERGAM SEBELUM PUKUL TENGAHARI PADA... contoh : PUKUL:12.00 TENGAHARI PADA 1 APRIL

26 BORANG SEBUT HARGA NO SEBUT HARGA: SENARAI PERALATAN DAN HARGA YANG DITAWARKAN Untuk Diisi Oleh PTJ Untuk Dilengkapkan oleh Pembekal / Syarikat NO. ITEM NAMA PERALATAN dan / atau SPESIFIKASI JENAMA /MODEL NEGARA PEMBUAT TEMPOH JAMINAN TEMPOH SERAHAN KUANTITI HARGA SEUNIT (RM) HARGA (RM) JUMLAH TAWARAN KESELURUHAN Tempoh Sahlaku: Status Syarikat: Bumiputera Bukan Bumiputera Pembekal Tunggal: Ya Tidak Sila sertakan sijil yang berkenaan Adalah dengan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini mengaku bahawa kami adalah tertakluk kepada Akta Pencegahan Rasuah 1997, yang mana berkenaan seperti berikut: 1. Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Badan Pencegah Rasuah atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah mer upakan satu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihakpihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997 Nama Syarikat/ :.. Nama Pegawai Yang Mengisi : Cop Rasmi No Telefon :,, Nombor Fax : Tarikh :.. Tandatangan :. 26

27 LAMPIRAN 2 JADUAL PENILAIAN SEBUT HARGA PEMBELIAN TERUS TAJUK : CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA. No Sebut Harga : No Item : Nama Item : Anggaran Harga Seunit : Bil 1 Kod Syarikat 2 3 Kod Analisa: Status Syk (Bumi/ Bukan Bumi) Pendaftaran Kem. Kewangan Pendaftaran PKK Jenama dan Model Negara Pembuat Tempoh Jaminan ( Tahun ) Tempoh Serahan ( Minggu ) Kuantiti ( Unit ) Harga/Unit (RM) - Harga tidak 0 - Tidak mengikut spesifikasi 6 - Contoh tidak disertakan 12 - Kesilapan perkiraan harga 19 berpatutuan 1 - Mengikut spesifikasi 7 - Kualiti diragui 13 - Tempoh jaminan tidak dicatat 20 - Harga tidak dicatat 2 - Katalog disertakan 8 - Mempunyai pengalaman berkaitan 14 - Tempoh serahan minimum 21 - Tidak Isi Borang Sebut Harga - Tiada sebarang katalog - Tidak mempunyai pengalaman 3 disertakan 9 berkaitan 15 - Tempoh serahan terlalu lama 22 - Terima Dokumen Selepas Masa Tutup - Katalog berbeza daripada - Prestasi Pembekalan Syarikat - 4 tawaran 10 memuaskan 16 - Tempoh serahan tidak dicatat 23 Disyorkan 5 - Contoh disertakan 11 - Prestasi Pembekalan Syarikat tidak 17 - Harga terendah memuaskan 18 - Harga berpatutan Nota : 1. Jadual Penilaian hendaklah disusun mengikut urutan harga terendah hingga tertinggi 2. Sila catitkan Kod Penilaian berkaitan (0-23) di ruangan Catatan dengan Kod Penilaian 0 atau 1 WAJIB pada setiap ruang Catatan 3 Sila sediakan satu penilaian bagi setiap item kecuali jika tawaran hendak dibuat secara pakej Jumlah Harga (RM) Catatan Adalah dengan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini mengaku bahawa kami adalah tertakluk kepada Akta Pencegahan Rasuah 1997, yang mana berkenaan seperti berikut: (i) Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah (ii) Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Badan Pencegah Rasuah atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1987 (iii) Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah (iv) Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997 Disediakan Oleh: Disahkan Oleh: Disahkan oleh J/kuasa Teknikal Berkenaan Diluluskan oleh Ketua PTJ Tandatangan Tandatangan Tandatangan Tandatangan Nama Nama Nama Nama Jawatan Jawatan Jawatan Jawatan 27

28 Lampiran 3 Contoh Jenis Item Yang Sama: 1. Kasut pejabat kulit, kasut pejabat canvas, kasut pejabat polyester dengan warna dan saiz kasut yang berbeza-beza 2. Kerusi plastik yang tujuan penggunaan adalah untuk pejabat, kolej, kuliah dalam berbagai warna tetapi mempunyai spesifikasi yang hampir sama. 3. Paku 4, paku 2, paku 1, paku 6 4. Whiteboard berlainan saiz 5. Komputer peribadi spesifikasi rendah, komputer peribadi spesifikasi tinggi. 6. Mikroskop berkuasa rendah (kegunaan pelajar), mikroskop berkuasa tinggi (penyelidikan) Contoh Jenis Item Yang Tidak Sama Jenis (Dan Boleh Dibekal Oleh Vendor Dalam Bidang Yang Sama): a. Kasut sukan, kasut pejabat, kasut balet yang mempunyai spesifikasi dan fungsi penggunaan berbeza. b. Kerusi pejabat, kerusi kolej, kerusi kuliah berbagai warna, mempunyai spesifikasi yang berbeza serta fungsi penggunaan yang berbeza. c. Paku, skru (fungsi penggunaan dan spesifikasi berbeza) d. Whiteboard, notis board. e. Komputer peribadi Desktop, notebook, tablet. f. Komputer peribadi pejabat, komputer grafik 28

29 Lampiran 4 KEPADA: PENGARAH KAMPUS / PENYELARAS KAMPUS UiTM CAWANGAN / KETUA PEJABAT BENDAHARI UITM CAWANGAN / KAMPUS KETUA PTJ / KETUA UNIT KEWANGAN ZON UiTM SHAH ALAM PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN BAGI PEMBELIAN TERUS Pengesahan Jawatankuasa Teknikal (jika berkenaan) : Tarikh : : Bil Item Perolehan Nama Vendor Nilai Diluluskan*/ Nilai Anggaran Harga Munasabah Disyorkan** (RM) Jabatan (RM) 1 Ya / Tidak 2 Ya / Tidak 3 Ya / Tidak Disedia: Disemak: Diperakukan:. Nama Nama Nama Jawatan /Cop Jawatan /Cop Jawatan /Cop Tarikh Tarikh Tarikh Lulus* Satu sebut harga bagi perolehan perkhidmatan yang bernilai sehingga RM10,000, atau satu sebut harga bagi perolehan bekalan yang bernilai sehingga RM3,000, atau satu sebut harga dari vendor/pembuat tunggal. Syor* Pembelian Terus (Khas) -Bilangan sebut harga kurang dari 3 bagi perolehan perkhidmatan / bekalan bernilai melebihi RM10,000 sehingga RM50,000 atau satu sebut harga bagi perolehan bekalan bernilai melebihi RM3,000 sehingga RM10,000 29

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 2 Januari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 4 Tahun 2012 GARIS PANDUAN MENGENAI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan garis panduan ini dikeluarkan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 LAMPIRAN A PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Mara Shah Alam Pengurusan pernolehan polisi 5S KAEDAH

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 September 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

Kepada : PUSAT SUKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ( U.P. JAWATANKUASA PEROLEHAN DAN KEMUDAHAN SUKAN HEP ) Tuan,

Kepada : PUSAT SUKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ( U.P. JAWATANKUASA PEROLEHAN DAN KEMUDAHAN SUKAN HEP ) Tuan, Universiti Teknologi MARA Kepada : PENGARAH PUSAT SUKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ( U.P. JAWATANKUASA PEROLEHAN DAN KEMUDAHAN SUKAN HEP ) LAMPIRAN 2B Tuan, PT/RINGKASAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah 1111k UNI'VERsiTI PEKELILING BENDAHARI TENOUY'd K MARA BIL : 7/2010 Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh 1 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Kepada Semua Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Malaysia

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 17 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti / Ketua Bahagian / Pusat / Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014 LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0007

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 6 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN MAKANAN/MINUMAN UNTUK MAJLIS JAMUAN RASMI/ACARA KHAS DAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua Bahagian / Unit

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTM.03/10.12/3 Jld 2. (6) Tarikh : 15 Mei 2000 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000 Dekan-Dekan Fakulti, Ketua-Ketua Jabatan, Universiti Teknologi Malaysia.

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/ZKB/25/2016 (14001-DA) Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09 MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 Jabatan Bendahari Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2014 Dekan / Pengarah / Ketua Fakulti / Pusat / Bahagian / Jabatan / Unit Universiti

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/ZKB/26/2016 (14001-DA) Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mac 2007 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DOKUMEN SEBUT HARGA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN SETEMPAT (LOCAL AREA NETWORK LAN) DAN RANGKAIAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN SOK/KEW/DF041/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN No. Rujukan Sebut Harga : UPM/PSAS/01/2016 (12023) Tajuk Sebut Harga : Perkhidmatan

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING PEJABAT BENDAHARI Bilangan 3 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANAK-ANAK SYARIKAT UiTM DAN KOPERASI KOPERASI UiTM DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA TUJUAN

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

FADZILLAH BINTI RAHMAN

FADZILLAH BINTI RAHMAN PENGURUSAN BAJET Disampaikan oleh : FADZILLAH BINTI RAHMAN Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan Pejabat Bendahari UTM fazilah@utm.my/07-5530256/019-7299935 KATEGORI PERUNTUKAN Bajet Mengurus

Lebih terperinci

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN AKAUN 1. Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah 2. Cop tarikh

Lebih terperinci

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP COMPUTER) BAGI MAKMAL KOMPUTER MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH DAN SARAWAK PERINGATAN : 1. Penyebutharga

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN KE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS XXXXX (SECARA eperolehan) KOD TENDER TEMPOH KONTRAK NO. CADANGAN

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI 1.0 PENDAHULUAN Staf yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu projek atau aktiviti yang diluluskan oleh UiTM, boleh memohon pendahuluan pelbagai untuk membeli barang/perkhidmatan bagi menjayakan atau

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/KP/9999/020101/02 JLD.5(SJ.1)(5 ) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 1 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Surat : 400-BBI (PW.B15/3)(2001) Tarikh Kuatkuasa : 10 Disember 2001 Pembatalan kepada : Pekeliling Bendahari Bil. 7 / 2000 Semua Ketua Bahagian

Lebih terperinci

DOKUMEN PERJANJIAN KONTRAK BEKALAN BARANGAN / PERKHIDMATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DOKUMEN PERJANJIAN KONTRAK BEKALAN BARANGAN / PERKHIDMATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA No. Perjanjian :... Nilai Kontrak :... Jumlah Bon Perlaksanaan:... DOKUMEN PERJANJIAN KONTRAK BEKALAN BARANGAN / PERKHIDMATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PERJANJIAN ini dibuat pada... haribulan... 20...

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH)

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) Page1 Isi Kandungan 1. Tujuan 3 2. Tadbir Urus Geran Penyelidikan 3 2.1 Pendaftaran

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET Jabatan Bendahari Bursary Department PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2011 Ruj : UKM 3.1/224/8 Jld IX Tarikh : 21 hb. Oktober 2011 Dekan/ Pengarah/ Ketua Fakulti/ Pusat/ Bahagian/ Jabatan/ Unit Universiti

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UiTM KUMPULAN SOKONGAN 1 DAN 2 (GRED 11 DAN GRED 17) BIL. 1/2007 UNTUK TUJUAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UiTM KUMPULAN SOKONGAN 1 DAN 2 (GRED 11 DAN GRED 17) BIL. 1/2007 UNTUK TUJUAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Bahagian Latihan & Peperiksaan e-mail: hamidah3155@salam.uitm.edu.my mazlan016@salam.uitm.edu.my Semua Ketua Bahagian/Pusat/Unit/Dekan Fakulti Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR KOD PROGRAM KUMPULAN KOD KURSUS NAMA AKTIVITI

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 BEN-SPKL(1/2009)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Penggunaan 2-3 3. Penyimpanan 3-4 4. Pematuhan 4 5. Pemeriksaan 4-5 6. Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 7. Borang Aduan Kerosakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 (4) Januari

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03)

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03) Semua Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri, Pegawai Daerah, PULAU PINANG. SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 21 Jun 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009 KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009 KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL 15 22 Oktober 2009 1 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN & BAYARAN OLEH: KHALIJAH HJ. BAKAR JABATAN BENDAHARI 2 Kandungan Pengenalan Prinsip

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KESELAMATAN STAF UNIVERSITI

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KESELAMATAN STAF UNIVERSITI Rujukan Kami : UPM/PEND. 5.1 Tarikh : 26 Oktober 2009 PEKELILING AM PENDAFTAR BILANGAN 3 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KESELAMATAN STAF UNIVERSITI Tujuan 1. Pekeliling

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/PSAS/03/2016 (12023) Tajuk Sebut Harga : Memasang,

Lebih terperinci

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA 1. PENGENALAN Aktiviti perundingan telah dijalankan di UiTM sejak tahun 1980-an. Sehingga kini

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

Pengenalan PRINSIP PEROLEHAN

Pengenalan PRINSIP PEROLEHAN AKAUNTABILITI AWAM PRINSIP PEROLEHAN otanggungjawab Pegawai yang melaksanakan perolehan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan serta memahami dan mahir dalam semua aspek perolehan DIURUSKAN SECARA TELUS

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci