PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008"

Transkripsi

1 PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 2 Januari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri Yg. Bhg. Datuk / Dato / Datin / Prof. / Tuan / Puan GARIS PANDUAN MENGENAI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 1.0 TUJUAN Tujuan garis panduan ini dikeluarkan ialah untuk memberi penerangan mengenai peraturan perolehan bekalan dan perkhidmatan Universiti Teknologi MARA (UiTM) secara Pembelian Terus yang telah dipinda selaras dengan peraturan terbaru di dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 12 Tahun 2007 bertarikh 19 Disember

2 2.0 TAKRIFAN 2.1 Pusat Tanggungjawab (PTJ) meliputi semua Bahagian, Fakulti, Jabatan, Pusat, Akademi dan Kampus UiTM Negeri yang menerima agihan peruntukan tahunan. 2.2 Ketua Pusat Tanggungjawab bermaksud ketua yang telah diberi kuasa dan tanggungjawab untuk mengurus dan mengawal sumber kewangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Pusat Tanggungjawab di bawah kawalannya. 2.3 Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai keperluan dan spesifikasi suatu peralatan. 2.4 Perolehan adalah proses mendapatkan bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja untuk memenuhi keperluan universiti bagi menjalankan fungsi dan operasinya dengan terkawal dan berkesan. 2.5 Bekalan adalah barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek agensi Kerajaan. Ianya juga merupakan input kepada sesuatu proses kerja. Contoh bekalan adalah seperti peralatan makmal / penyelidikan, bahan binaan, makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat. 2.6 Perkhidmatan adalah khidmat tenaga manusia atau kepakaran/kemahiran yang diperolehi untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu kerja tertentu. Bidang perkhidmatan adalah terbahagi kepada dua (2) seperti berikut:- 2

3 (a) Perkhidmatan Bukan Perunding: Perkhidmatan bukan perunding adalah seperti pengendalian kursus dan latihan, penyelenggaraan dan pembaikan, pencucian dan pembersihan, penyewaan dan pengurusan bangunan. (b) Perkhidmatan Perunding: Perkhidmatan perunding meliputi semua jenis kajian seperti kajian ekonomi, penswastaan, pengurusan, pembangunan fizikal yang memerlukan input seperti senibina, kejuruteraan dan kerja-kerja ukur, pengurusan, perundangan dan kepakaran dalam bidang-bidang khusus seperti alam sekitar dan pertanian. Urusan Perlantikan Perunding adalah tidak termasuk dalam skop pekeliling ini. 2.7 Kerja adalah merupakan perolehan yang melibatkan kerja-kerja pembinaan dan sivil seperti bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tapak kawasan dan empangan air serta kerja perparitan. Ia juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. 2.8 Perolehan melalui Tender adalah perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja-kerja yang nilainya melebihi RM200, Panggilan Tender adalah proses mempelawa syarikat yang berkelayakan dengan sebaran meluas melalui akhbar harian utama untuk menyertai tawaran bagi perolehan barang / perkhidmatan / kerja-kerja yang bernilai melebihi RM200,000 bagi setiap panggilan Analisa Tender adalah proses penilaian ke atas tawaran yang dikemukakan oleh petender mengikut format yang telah ditetapkan. Bagi tender peralatan, analisa tender disediakan oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: 3

4 a. Jawatankuasa Teknikal Peralatan ialah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai peralatan dari sudut spesifikasi teknikal. b. Jawatankuasa Analisa Harga ialah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai tawaran dari sudut harga yang ditawarkan, kemampuan kewangan, pengalaman petender dan syarat-syarat lain dalam dokumen harga tender Lembaga Perolehan UiTM adalah lembaga yang membuat keputusan berhubung dengan perolehan melalui tender seperti berikut: a. Lembaga Perolehan A UiTM, bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan meluluskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang bernilai melebihi RM20 juta hingga RM100 juta serta meluluskan yuran perunding tidak melebihi RM5 juta bagi setiap projek. b. Lembaga Perolehan B1 (Bekalan Dan Perkhidmatan) UiTM, bertanggungjawab untuk mempertimbang dan meluluskan perolehan bekalan dan perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM20 juta. c. Lembaga Perolehan B2 (Pembangunan Dan Penyelenggaraan Fizikal) UiTM, bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan meluluskan perolehan kerja-kerja dan perkhidmatan ( yang diuruskan oleh Pejabat Pengurusan Fasiliti dan Bahagian Pembangunan ) yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM20 juta Perolehan melalui Sebut Harga Rasmi adalah perolehan bekalan dan perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga 4

5 RM200,000 dan bagi perolehan Kerja yang bernilai melebihi RM 20,000 sehingga RM200, Panggilan Sebut Harga Rasmi adalah proses mempelawa syarikat untuk mengemukakan Sebut Harga Rasmi bagi: a. Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM100,000 dipelawa di kalangan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan dan bertaraf Bumiputera. b. Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan yang bernilai melebihi RM100,000 hingga RM200,000 dipelawa di kalangan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan. c. Perolehan Kerja-kerja yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM200,000 hendaklah dipelawa di kalangan Kontraktor kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) di bawah kepala dan subkepala yang berkaitan Pembelian Terus bermaksud perolehan bekalan atau perkhidmatan bagi sesuatu PTJ, yang bernilai sehingga RM50, setahun bagi setiap jenis item FAIS adalah Sistem Kewangan Komputer Bersepadu Pejabat Bendahari Pesanan Jabatan / Pesanan Kerja adalah dokumen yang mengandungi maklumat pesanan bekalan / perkhidmatan / kerjakerja kepada pembekal / kontraktor Katalog adalah semua jenis katalog yang dikemukakan oleh syarikat bagi tujuan penilaian analisa spesifikasi bekalan / 5

6 perkhidmatan / kerja bagi semua kaedah perolehan UiTM. Jenisjenis katalog tersebut termasuklah katalog asal dari pembekal, cetakan dari internet, fotostat dan faks Jenis Item Setiap jenis item merujuk kepada Pembelian Terus bekalan dan perkhidmatan sehingga RM50,000 setahun daripada mana-mana pembekal berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan atau berstatus Bumiputera atau bukan Bumiputera. Tafsiran adalah seperti berikut: a. Setiap jenis item dikira berbeza jika fungsinya berbeza. Contoh ialah kasut, meja dan kerusi. b. Sesuatu item adalah dikira sebagai satu jenis item jika: Item tersebut mempunyai fungsi yang sama atau hampir sama misalannya mikroskop pelajar ( low-end ), mikroskop penyelidikan ( high-end ) atau Item tersebut adalah pelbagai saiz misalannya paku 1, paku 1.5 atau Item tersebut boleh digunakan pada alat yang berlainan misalannya brek kereta, brek bas, brek lori atau Item tersebut merupakan satu set yang merangkumi beberapa item yang akan dibekal dan digunakan secara bersama misalannya settee, set komputer. 3.0 PEMBELIAN TERUS DAN PERKHIDMATAN Pembelian Terus bagi bekalan dan perkhidmatan adalah diuruskan oleh Pusat Tanggungjawab UiTM Malaysia dan UiTM Negeri melalui Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri masing-masing. 6

7 4.0 HAD NILAI PEMBELIAN 4.1 Pembelian Terus bagi bekalan dan perkhidmatan yang bernilai sehingga RM50, setahun bagi setiap jenis item boleh dibuat daripada mana-mana pembekal/syarikat yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera. 4.2 Kaedah perolehan melalui Tender, Sebut Harga Rasmi atau Pembelian Terus perlu ditentukan mengikut nilai keseluruhan tahunan bagi setiap jenis item, berdasarkan kepada takrifan jenis item di perenggan 2.18 pekeliling ini. Tindakan memecahkecil pengurusan perolehan bagi barangan dan perkhidmatan yang sama jenis untuk mengelakkan kaedah perolehan secara Tender atau Sebut Harga Rasmi adalah tidak dibenarkan. 5.0 PERATURAN PEMBELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN Perenggan 3 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 12 Tahun 2007 mensyaratkan setiap Ketua PTJ hendaklah membuat kajian pasaran supaya harga bekalan dan perkhidmatan yang hendak diperolehi adalah berpatutan dan menguntungkan Kerajaan di samping memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu selaras dengan prinsip-prinsip perolehan iaitu: 1 Akauntabiliti Awam Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 7

8 2 Diuruskan Secara Semua dasar, peraturan dan proses Telus perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 3 Nilai Faedah Yang Pengurusan perolehan hendaklah Terbaik memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. 4 Saingan Terbuka Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. 5 Adil dan Saksama Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan. Sebut harga perlu diperolehi sebagai satu kaedah kajian pasaran untuk menentukan bahawa bekalan dan perkhidmatan yang diperolehi adalah sesuai dan menguntungkan dengan mengambilkira kualiti, harga, kegunaan dan prinsip-prinsip perolehan di atas. 5.1 Pembelian Terus Bagi Bekalan Yang Bernilai Sehingga RM10, Bagi perolehan bekalan bernilai sehingga RM3,000.00, memadai dengan 1 (satu) sebut harga daripada manamana pembekal/syarikat yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal 8

9 tertentu. Pelawaan di kalangan pembekal / syarikat bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan Bagi perolehan bekalan bernilai melebihi RM3, sehingga RM10,000.00, sekurang-kurangnya 2 (dua) sebut harga hendaklah diterima daripada mana-mana pembekal/syarikat yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu. Pelawaan di kalangan pembekal / syarikat bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan Sekiranya syarat di perenggan tidak dapat dipatuhi, di mana sebut harga yang diterima adalah kurang daripada 2 (dua) pembekal / syarikat, PTJ hendaklah mengemukakan permohonan Pembelian Terus yang telah diperakukan (dengan justifikasi) oleh Ketua PTJ, kepada pegawai-pegawai berikut untuk tujuan kelulusan Bendahari atau Ketua Bahagian Pengurusan Perolehan UiTM Malaysia bagi Pembelian Terus di UiTM Malaysia Pengarah atau Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri yang berkenaan bagi Pembelian Terus di UiTM Negeri Pengecualian kepada peraturan di perenggan adalah diberi bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan daripada pembekal/pembuat tunggal dengan disertakan surat/sijil perlantikan sebagai pembekal tunggal atau surat 9

10 akuan pembuat tunggal bagi sesuatu bekalan atau perkhidmatan. 5.2 Pembelian Terus Bagi Perkhidmatan Yang Bernilai Sehingga RM10, Bagi perolehan perkhidmatan kurang dari RM10,000.00, memadai dengan 1 (satu) sebut harga daripada manamana pembekal / syarikat yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu Walaubagaimanapun, adalah digalakkan untuk mendapatkan sebut harga lebih daripada satu pembekal /syarikat supaya perbandingan harga dapat dibuat. Pelawaan di kalangan pembekal / syarikat bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan. 5.3 Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Bernilai Melebihi RM10, Hingga RM50, Sebut harga hendaklah diperolehi daripada sekurangkurangnya 3 (tiga) syarikat yang diketahui sentiasa menawarkan harga yang berpatutan, yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera serta memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu. Pelawaan di kalangan pembekal / syarikat bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan. 10

11 5.3.2 Sekiranya syarat di perenggan tidak dapat dipatuhi di mana sebut harga yang diterima adalah kurang daripada 3 (tiga) pembekal / syarikat, PTJ hendaklah mengemukakan permohonan Pembelian Terus yang telah diperakukan (dengan justifikasi) oleh Ketua PTJ, kepada pegawai-pegawai berikut untuk tujuan kelulusan Bendahari atau Ketua Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Malaysia bagi Pembelian Terus di UiTM Malaysia Pengarah atau Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri yang berkenaan bagi Pembelian Terus di UiTM Negeri Pengecualian kepada peraturan di perenggan adalah diberi bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan daripada pembekal/pembuat tunggal dengan disertakan surat/sijil perlantikan sebagai pembekal tunggal atau surat akuan pembuat tunggal bagi sesuatu bekalan atau perkhidmatan. 5.4 Jika terdapat syarikat atau panel syarikat yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan bagi suatu bekalan atau perkhidmatan, pelawaan mestilah dibuat kepada syarikat tersebut. 5.5 Pelawaan sebut harga adalah tidak diwajibkan dalam keadaan berikut: a. Perkhidmatan yang mana kadar harga telah ditetapkan secara umum dan tidak boleh dirunding seperti yuran kursus / seminar / konferens, sewaan bilik hotel dan seumpamanya. 11

12 b. Perkhidmatan kecil-kecilan seperti perkhidmatan makanan bermasak (bagi tujuan mesyuarat, majlis perasmian), perkhidmatan pembaikan peralatan ( termasuk alat ganti) yang setiap kali keperluannya bernilai kurang dari RM 1, Pusat Tanggungjawab adalah bertanggungjawab untuk berhubung dengan Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri masing-masing untuk mempastikan peruntukan mencukupi untuk menampung perbelanjaan di atas. 6.0 KUASA MELULUSKAN PEMBELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN 6.1 Ketua PTJ adalah diberi kuasa untuk meluluskan pembelian terus bagi Pusat Tanggungjawab masing-masing kecuali jika syarat-syarat di perenggan dan dalam pekeliling ini tidak dapat dipatuhi sepenuhnya. 6.2 Ketua PTJ boleh menentukan tawaran akan dibuat kepada pembekal secara pakej atau untuk setiap item. 7.0 TATACARA PEMBELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN- 7.1 TANGGUNGJAWAB PTJ Membuat perancangan tahunan supaya dapat mengesyorkan kaedah perolehan yang sesuai serta memastikan pembelian terus tidak dipecahkecil untuk mengelakkan sebut harga atau tender. 12

13 7.1.2 Perancangan pembelian perlu juga dibuat untuk perolehan berulang bagi tahun sebelumnya yang telah dibuat secara berasingan melalui kaedah pembelian terus yang terdiri daripada jenis-jenis item yang berbeza tetapi boleh dikumpulkan dalam satu pembelian misalannya bekalan ubat, bahan kimia, alat tulis, kertas, perkhidmatan pengiklanan dan sebagainya. Pembelian seumpama ini hendaklah dikumpulkan bersama-sama dan kaedah perolehan ditentukan mengikut nilai keseluruhan yang mana boleh dianggarkan berdasarkan nilai pembelian tahun sebelumnya. Pembelian hendaklah dibuat bersama-sama melalui kaedah perolehan yang ditentukan berdasarkan nilai keseluruhan jika jika item yang dibeli adalah berbeza tetapi boleh dibeli daripada pembekal yang sama, atau akan digunakan secara bersama-sama, (bukan set), Dalam keadaan ini, perolehan secara Pembelian Terus adalah tidak digalakkan kerana ianya kurang berdaya saing dan harga yang ditawarkan juga kurang kompetitif Memastikan Pembelian Terus bagi jenis item yang sama dalam setahun yang melebihi had nilai Pembelian Terus dibuat mengikut peraturan perolehan semasa yang ditetapkan Menyediakan senarai atau spesifikasi bagi bekalan atau perkhidmatan yang diperlukan. 13

14 7.1.5 Sebelum urusan perolehan dimulakan, dapatkan kelulusan khas pembelian bekalan/perkhidmatan yang dikawal seperti berikut : a. Bagi pembelian bekalan / perkhidmatan ICT, kelulusan Jawatankuasa Penilaian Dan Penggunaan Komputer (JPPK) mengikut had yang telah ditentukan. b. Bagi pembelian semua kenderaan, kelulusan Pejabat Pendaftar. c. Kelulusan Kementerian Kewangan adalah diperlukan bagi pembelian kereta salon untuk kegunaan pegawai yang layak mendapat kemudahan kereta Bagi pembelian barangan yang berbentuk teknikal, pengesahan spesifikasi daripada Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah diperlukan. Walaubagaimanapun, pengesahan spesifikasi daripada Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah tidak diperlukan jika ianya melibatkan perolehan: a. bahan-bahan pakai habis (consumables), b. perkhidmatan penyelenggaraan peralatan yang bernilai tidak melebihi RM10, Jika barang yang hendak dibeli memerlukan pengesahan spesifikasi dari Jawatankuasa Teknikal Peralatan yang berpusat di UiTM Malaysia, kemukakan dokumen seperti berikut: 14

15 a. Peralatan Pandang Dengar - Jawatankuasa alat Pandang Dengar. b. Peralatan Komputer - Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelidikan ICT (JPPICT). c. Peralatan Elektronik - Jawatankuasa Alat Elektronik d. Peralatan Makmal Sains Dan Teknologi - Jawatankuasa Teknikal Peralatan UiTM Malaysia, mengikut Fakulti masing-masing. Pengecualian daripada mendapat kelulusan JPPICT diberikan jika komponen ICT yang diperlukan adalah sebahagian dan berada di dalam peralatan induk bukan ICT dan tidak boleh beroperasi mengikut fungsinya jika dipisahkan daripada peralatan induk bukan ICT atau tidak boleh beroperasi jika digunakan dengan peralatan lain Bagi pembelian barang yang berbentuk teknikal di peringkat UiTM Negeri, pengesahan daripada Jawatankuasa Teknikal Peralatan UiTM Negeri adalah dibenarkan, jika layak dan mampu Bagi memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu, pembekal yang dipelawa untuk menyertai sebut harga hendaklah digilirkan Menentukan tempoh pelawaan sebut harga di antara 2 hari bekerja sehingga 14 hari bekerja dari tarikh fax / surat / e- mail kepada pembekal Mengeluarkan pelawaan sebut harga melalui fax/surat/ kepada pembekal mengikut peraturan pembelian terus barang/perkhidmatan seperti di Perenggan

16 Pelawaan hendaklah dibuat kepada setiap pembekal secara berasingan. Pelawaan kepada satu pembekal untuk mendapatkan lebih daripada satu sebut harga adalah TIDAK DIBENARKAN. Format dan maklumat yang perlu disertakan di dalam dokumen pelawaan adalah seperti di Lampiran 1. Pembekal boleh juga menyertai sebut harga dengan menggunakan kepala surat/ letter head syarikat mereka serta menggunakan format tersendiri dengan memasukkan maklumat penting seperti spesifikasi, jenama, model, tempoh serahan, tempoh jaminan, negara pembuat, kuantiti, harga seunit (Ringgit Malaysia), nombor telefon, dan fax, tandatangan dan nama pegawai pembekal tersebut Sebut harga yang dihantar oleh pembekal melalui fax atau TIDAK BOLEH diterima atau dipertimbangkan kecuali jika ia melibatkan perolehan bekalan atau perkhidmatan yang memerlukan hanya satu pembekal sahaja untuk menyertai sebut harga Membuka sebut harga bagi setiap pelawaan secara serentak pada hari yang telah ditetapkan dan disaksikan oleh seorang pegawai dari PTJ yang sama. Tandatangan, nama dan tarikh kedua-dua pegawai yang membuka sebut harga mesti diturunkan di atas dokumen sebut harga. Menulis Kod Syarikat di muka hadapan setiap dokumen sebut harga sebelum ditandatangani. 16

17 Memastikan semua maklumat berkaitan dengan sebut harga berkenaan dirahsiakan Menyediakan Jadual Analisa Harga mengikut format yang ditetapkan dan diluluskan oleh Ketua PTJ, jika sebut harga disertai lebih daripada satu pembekal. Format Jadual Analisa Harga adalah seperti di Lampiran 2. Analisa harga boleh dibuat secara pakej atau untuk setiap jenis item mengikut keperluan dan keputusan Ketua PTJ. Syarikat Bumiputera hendaklah dipilih jika harga yang ditawarkan adalah dalam lingkungan 10% lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh syarikat Bukan Bumiputera. (Syarikat Bumiputera boleh ditentukan melalui Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan) Pengesahan oleh Jawatankuasa Teknikal Peralatan yang berkenaan pada Jadual Analisa, adalah diperlukan bagi pembelian barang atau perkhidmatan yang berbentuk teknikal jika Ketua PTJ bukan ahli Jawatankuasa Teknikal Peralatan. Walau bagaimanapun, pengesahan oleh Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah tidak diperlukan jika ianya melibatkan perolehan: a. bahan-bahan pakai habis (consumables) b. setiap perkhidmatan penyelenggaraan peralatan yang bernilai tidak melebihi RM10,000 17

18 Bagi perolehan bekalan bernilai di bawah RM 3,000 atau perolehan perkhidmatan bernilai di bawah RM 5,000 di mana hanya 1 (satu) sebut harga daripada mana-mana pembekal diperolehi, Ketua PTJ boleh memberikan kelulusan dengan menurunkan tandatangan serta mencatatkan LULUS di atas sebut harga pembekal berkenaan. Pengesahan oleh Jawatankuasa Teknikal Peralatan yang berkenaan pada Jadual Analisa adalah diperlukan bagi pembelian barang atau perkhidmatan yang berbentuk teknikal jika Ketua PTJ bukan ahli Jawatankuasa Teknikal Peralatan. Walaubagaimanapun, pengesahan daripada Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah tidak diperlukan jika ianya melibatkan perolehan bahan-bahan pakai habis (consumables) dan perkhidmatan penyelenggaraan peralatan Mengemukakan dokumen-dokumen berikut kepada Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia / Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri masing-masing dalam sampul surat yang digamkan, bagi tujuan pengeluaran pesanan jabatan :- (a) Borang Peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1 / 2002 ) yang telah ditandatangani oleh Ketua PTJ. (b) Dokumen sebut harga yang asal. (c) Jadual Analisa Harga (Jika sebut harga disertai lebih daripada satu pembekal /syarikat) (d) Surat kelulusan khas seperti Jawatankuasa Penilaian Dan Penggunaan Komputer (pembelian 18

19 perkakasan dan perisian komputer), Pejabat Pendaftar (pembelian kenderaan) dan Jawatankuasa Teknikal Peralatan yang lain (jika berkaitan) Membuat susulan secara bersurat dengan pembekal ke atas pesanan jabatan yang tidak dibekalkan / disempurnakan, setelah tempoh serahan tamat Bagi perkhidmatan yang dikecualikan daripada pelawaan sebut harga (sila rujuk perenggan 5.5), pesanan jabatan adalah tidak diperlukan. Memadai dengan menghubungi syarikat untuk tujuan pesanan Mengemukakan dokumen berikut kepada Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia / Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri masing-masing dalam tempoh tidak melebihi 7 hari dari tarikh terima perkhidmatan tersebut, bagi tujuan bayaran :- a. Borang Peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1 / 2002) yang telah ditandatangani oleh Ketua PTJ. b. Inbois asal pembekal. c. Jika pesanan jabatan telah dikeluarkan, salinan biru pesanan jabatan yang telah disahkan oleh pembekal dan Ketua PTJ. d. Pengesahan Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan. e. Dokumen sokongan bayaran yang lain, jika diperlukan seperti borang keraian.. 19

20 7.2 TANGGUNGJAWAB UNIT KEWANGAN ZON PEJABAT BENDAHARI UiTM MALAYSIA/ KETUA PEJABAT BENDAHARI UiTM NEGERI Menyemak semua dokumen dengan lengkap Memastikan semua peraturan dalam pekeliling ini telah dipatuhi Memasukkan dan meluluskan permohonan belian dalam FAIS Mengeluarkan Pesanan Jabatan dalam tempoh 5 hari bekerja selepas tarikh kelulusan permohonan belian dalam FAIS Membuat semakan ke atas pesanan jabatan yang telah dikeluarkan untuk memastikan bekalan/perkhidmatan telah disempurnakan oleh pembekal dalam tempoh yang ditetapkan Membuat susulan dari masa ke semasa dengan PTJ terhadap pesanan jabatan yang telah melampaui tempoh serahan Menguruskan bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima dokumen bayaran yang lengkap dari PTJ. 8 PEMAKAIAN DAN TARIKH KUAT KUASA 8.1 Pekeliling ini hendaklah digunapakai oleh Universiti Teknologi MARA Malaysia dan Negeri, bagi semua Kumpulan Wang mulai 2 Januari

21 8.2 Pekeliling ini membatalkan Pekeliling Bendahari Bil: 3/ Garis Panduan Mengenai Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan Secara Pembelian Terus. Saya yang menurut perintah, SANIP WAHID Bendahari Universiti Teknologi MARA s.k 1. Naib Canselor 2. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 3. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 4. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 5. Timbalan Naib. Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 21

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 September 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Kepada Semua Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Malaysia

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 4 Tahun 2012 GARIS PANDUAN MENGENAI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan garis panduan ini dikeluarkan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009 PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 LAMPIRAN A PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Mara Shah Alam Pengurusan pernolehan polisi 5S KAEDAH

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 Jabatan Bendahari Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2014 Dekan / Pengarah / Ketua Fakulti / Pusat / Bahagian / Jabatan / Unit Universiti

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09 MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah 1111k UNI'VERsiTI PEKELILING BENDAHARI TENOUY'd K MARA BIL : 7/2010 Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh 1 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mac 2007 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 17 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti / Ketua Bahagian / Pusat / Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 6 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN MAKANAN/MINUMAN UNTUK MAJLIS JAMUAN RASMI/ACARA KHAS DAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua Bahagian / Unit

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTM.03/10.12/3 Jld 2. (6) Tarikh : 15 Mei 2000 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000 Dekan-Dekan Fakulti, Ketua-Ketua Jabatan, Universiti Teknologi Malaysia.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

FADZILLAH BINTI RAHMAN

FADZILLAH BINTI RAHMAN PENGURUSAN BAJET Disampaikan oleh : FADZILLAH BINTI RAHMAN Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan Pejabat Bendahari UTM fazilah@utm.my/07-5530256/019-7299935 KATEGORI PERUNTUKAN Bajet Mengurus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET Jabatan Bendahari Bursary Department PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2011 Ruj : UKM 3.1/224/8 Jld IX Tarikh : 21 hb. Oktober 2011 Dekan/ Pengarah/ Ketua Fakulti/ Pusat/ Bahagian/ Jabatan/ Unit Universiti

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

Pengenalan PRINSIP PEROLEHAN

Pengenalan PRINSIP PEROLEHAN AKAUNTABILITI AWAM PRINSIP PEROLEHAN otanggungjawab Pegawai yang melaksanakan perolehan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan serta memahami dan mahir dalam semua aspek perolehan DIURUSKAN SECARA TELUS

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009 KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009 KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL 15 22 Oktober 2009 1 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN & BAYARAN OLEH: KHALIJAH HJ. BAKAR JABATAN BENDAHARI 2 Kandungan Pengenalan Prinsip

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI 1.0 PENDAHULUAN Staf yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu projek atau aktiviti yang diluluskan oleh UiTM, boleh memohon pendahuluan pelbagai untuk membeli barang/perkhidmatan bagi menjayakan atau

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2013

KEMENTERIAN KEWANGAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2013 S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 35 SK.2 ( 4 ) KEMENTERIAN KEWANGAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEROLEHAN ANAK SYARIKAT

TAKLIMAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEROLEHAN ANAK SYARIKAT TAKLIMAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEROLEHAN ANAK SYARIKAT Tarikh Masa Tempat : 27 Febuari 2014 (Khamis) : 9.00 pagi : Auditorium Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan (PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

BAB 5 PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA

BAB 5 PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA BAB 5 PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA 5.1 Pendahuluan 5.1.1 Perolehan bagi sesuatu bekalan atau perkhidmatan atau kerja boleh dilakukan bagi memenuhi keperluan dan perancangan dengan peruntukan

Lebih terperinci

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 21 Jun 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA 1. PENGENALAN Aktiviti perundingan telah dijalankan di UiTM sejak tahun 1980-an. Sehingga kini

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03)

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03) Semua Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri, Pegawai Daerah, PULAU PINANG. SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember 2012 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2012

UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember 2012 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2012 BEN-SPKL(6/)D BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof/Tuan/Puan SURAT PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Surat : 400-BBI (PW.B15/3)(2001) Tarikh Kuatkuasa : 10 Disember 2001 Pembatalan kepada : Pekeliling Bendahari Bil. 7 / 2000 Semua Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING PEJABAT BENDAHARI Bilangan 3 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANAK-ANAK SYARIKAT UiTM DAN KOPERASI KOPERASI UiTM DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA TUJUAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan yang meliputi : a) Penyediaan Dokumen Tawaran; b) Pembidaan; c) Penilaian; dan d) Pengesyoran dan Pelantikan

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN AKAUN 1. Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah 2. Cop tarikh

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Projek Penyelidikan Institusi adalah suatu aspek yang sangat penting bagi Universiti Teknologi Malaysia (UTM) khususnya

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj)

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkaraperkara berkaitan dengan pengelolaan

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2(19) 24 November 2014 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2014

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2(19) 24 November 2014 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2014 BEN-SPKL(9 /2014) PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2(19) 24 November 2014 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PEROLEHAN NAMA ARAHAN KERJA PEROLEHAN DOKUMEN NO. DOKUMEN SECARA SEBUT HARGA AK/BPP.BEND/002 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 5 1 November 2015 1.0 OBJEKTIF 2.0

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2008 PENYEDIAAN CADANGAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BAGI TAHUN 2010 DAN 2011

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2008 PENYEDIAAN CADANGAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BAGI TAHUN 2010 DAN 2011 No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 15 ) Tarikh : 23 Disember 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab. PEKELILING

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur

Lebih terperinci

NO.KELUARAN : 09 NO.PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 1/7 IPGM-PPK-PUP-10 PROSEDUR KUALITI UMUM PENGURUSAN :

NO.KELUARAN : 09 NO.PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 1/7 IPGM-PPK-PUP-10 PROSEDUR KUALITI UMUM PENGURUSAN : MUKA SURAT : 1/7 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL Dokumen ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan penyelidik (UMS) dalam merancang

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA P.UTeM (ISO)/PO/PK01 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Hasliza binti Mohamed 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3 Semakan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999 SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999 Semua ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Ketua Badan Berkanun Tuan/Puan GARIS

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2014 TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI AKTIVITI YANG MENGGUNAKAN DANA PENYELIDIKAN

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2014 TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI AKTIVITI YANG MENGGUNAKAN DANA PENYELIDIKAN PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2014 TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI AKTIVITI YANG MENGGUNAKAN DANA PENYELIDIKAN PEJABAT BENDAHARI MAC 2014 Kandungan Mukasurat 1.0 Tujuan 1 2.0 Definisi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/KP/9999/020101/02 JLD.5(SJ.1)(5 ) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 1 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 GARIS PANDUAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR

UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 GARIS PANDUAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR BEN-PKL(14/2008)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Assalamualaikum wrt. wbt. YH Prof. Dato/YBhg. Prof/Prof Madya/Tuan/Puan, KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA

Lebih terperinci

PEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK

PEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK PEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK P.UTeM (ISO)/PO/PK02 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Mohd Mawardi bin Badruddin 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3

Lebih terperinci

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014 LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0007

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 BEN-SPKL(1/2009)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 Tahun 2014 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 Tahun 2014 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(04) Tarikh : 23 April 2014 Bersamaan : 23 Jamadilakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2003 PEJABAT BENDAHARI PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004

PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2003 PEJABAT BENDAHARI PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004 PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2003 PEJABAT BENDAHARI Semua Ketua Bahagian/Ketua Pusat/Dekan Fakulti/Pengarah Kampus Y.Bhg. Datuk/Dato /Prof/Tuan/Puan, PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2004 Dengan

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SOKONGAN KEWANGAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100,000.00 Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY No. Semakan : 00 No. Isu : 02 Tarikh Kuat kuasa : 03/01/2011

Lebih terperinci