PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL"

Transkripsi

1 PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

2 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan panduan bagi melaksanakan pengurusan semua rekod kualiti yang dikawal dengan terancang dan berkesan. Di antara objektifnya : a. Memastikan surat-surat yang diterima diambil tindakan segera atau dalam tempoh seminggu. b. Menyediakan Senarai Induk Rekod Kualiti yang terkini dan menyeluruh bagi semua fail yang didaftarkan untuk tujuan kemudahkesanan. c. Menyediakan kaedah yang sistematik dalam pengurusan fail rekod pensyarah (FRP) supaya dapat dirancang, dilaksana dan dikawal dengan lebih berkesan. 2.0 SKOP Prosedur ini digunakan di dalam proses pengenalpastian, pengumpulan, pengindeksan, pemfailan, penyimpanan, penyenggaraan, dan pelupusan rekod kualiti seperti yang disenaraikan di dalam dokumen kualiti. 3.0 RUJUKAN 3.1 Arahan Perbendaharaan Kerajaan Terkini 3.2 Arahan Perkhidmatan (Bab 3, 4 & 5 bagi seksyen yang berkaitan) 3.3 Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkuatkuasa 3.4 Surat Pekeliling Perkhidmatan yang berkuatkuasa 3.5 Manual Prosedur Kerja 1/18

3 4.0 DEFINISI Pegawai Dokumen Pegawai yang merekod dan memfailkan senarai induk rekod-rekod kualiti menyimpan senarai induk rekod-rekod kualiti dengan cara yang sesuai mengawal senarai induk rekod-rekod kualiti PET Pegawai Eksekutif Tertinggi PNA Penolong Akauntan KPT Ketua Pembantu Tadbir (Perkeranian & Operasi ) PBA Pembantu Akauntan PT Pembantu Tadbir (Perkeranian & Operasi) PT(Kew) PT(K) PAP Pembantu Tadbir (Kewangan) Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Pembantu Am Pejabat Rekod Kualiti Rekod Kualiti adalah hasil daripada aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan. Ia diwujudkan / disenggara untuk dijadikan bukti kepada pematuhan perlaksanaan sistem pengurusan kualiti. 2/18

4 Surat Pelajar Surat yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar seperti urusan pendaftaran, biasiswa, latihan industri dan kerjaya. Surat Rasmi Surat yang dialamatkan kepada PPTSS sama ada surat biasa atau terperingkat, dengan atau tanpa "Untuk Perhatian" pegawai tertentu. Surat Semua dokumen yang diterima atau dihantar keluar bersama surat meliputi surat terbuka/terperingkat/segera. FRP Fail Rekod Pensyarah Semester Schedule Rancangan Mengajar bagi setiap kursus untuk satu Semester Keadaan Luarjangka Peristiwa-peristiwa yang tidak dirancang seperti kemalangan, bencana alam, sakit dan seumpamanya. 3/18

5 5.0 PROSEDUR KERJA A. PENYEDIAAN SENARAI INDUK REKOD KUALITI (UMUM) Input SEDIA SENARAI INDUK REKOD KUALITI MENELITI REKOD Sumber input : 1. Dokumen Prosedur Kualiti 2. Pemegang Dokumen Kualiti 1. Menyediakan Senarai Induk Rekod Kualiti (Lampiran 1) KJ / KU LAMPIRAN 1 2. Meneliti rekod yang disenaraikan pada perkara 6.0 di setiap dokumen prosedur kualiti untuk didaftarkan. KJ / KU DAFTAR REKOD-REKOD KUALITI HANTAR SALINAN SENARAI INDUK REKOD KUALITI TELITI SENARAI INDUK REKOD KUALITI MEMULANGKAN SENARAI INDUK REKOD KUALITI MEMINDA SENARAI INDUK REKOD KUALITI MEMFAILKAN SENARAI INDUK REKOD KUALITI MEMAKLUMKAN CARA PENGURUSAN REKOD KUALITI A 3. Mendaftarkan rekod-rekod kualiti di dalam Senarai Induk Rekod Kualiti yang melibatkan Jabatan / Unit masing-masing. 4. Menghantar satu salinan Senarai Induk Rekod Kualiti jabatan / Unit yang lengkap kepada Pengurusan Atasan. 5. Meneliti Senarai Induk Rekod Kualiti tersebut untuk memastikan ia lengkap. Sistematik dan mempunyai keseragaman. 6. Memulangkan Senarai Induk Rekod Kualiti untuk pindaan jika didapati tidak lengkap. 7. Meminda Senarai Induk Rekod Kualiti Jabatan / Unit mengikut cadangan Pengurusan Atasan dan menyerahkan satu salinan kepada Pengurusan Atasan. 8. Memfailkan semua senarai Induk Rekod Kualiti Jabatan / Unit. 9. Memaklumkan cara pengurusan rekod kualiti kepada pegawai yang diberi kuasa dengan berpandu kepada Senarai Induk Rekod Kualiti Jabatan / Unit KJ / KU KJ / KU PENGURUSAN ATASAN PENGURUSAN ATASAN KJ / KU PENGURUSAN ATASAN/ PEGAWAI PENGURUSAN KUALITI/ PEGAWAI DOKUMEN KJ / KU 4/18

6 MENGENDALIKAN REKOD A 10. Mengendalikan rekod kualiti dengan cara memberikan nombor rujukan fail rekod kualiti berkenaan yang diterima daripada Pengurusan Atasan. PEGAWAI DOKUMEN MEMFAILKAN SENARAI INDUK REKOD KUALITI 11. Memfailkan senarai induk rekod kualiti. PEGAWAI DOKUMEN MEMBUAT SALINAN BACK- UP DALAM BENTUK SOFTCOPY PELUPUSAN REKOD Ouput UT 12. Membuat salinan back-up bagi senarai induk rekod kualiti dalam bentuk softcopy. 13. Melupuskan rekod kualiti apabila cukup tempoh mengikut cara yang ditetapkan dalam Senarai Induk Rekod Kualiti. Pengguna output: 1. Kakitangan PTSS PEGAWAI DOKUMEN PEGAWAI DOKUMEN 5/18

7 B. PENGURUSAN FAIL REKOD PENSYARAH (FRP) n Sumber input : Input MENYEDIAKAN PANDUAN PEMBUKAAN & PENDAFTARAN 1. Prosedur Kawalan Dokumen 2. Kurikulum 3. Panduan Penyediaan FRP 1. Menyediakan Panduan Pembukaan dan Pendaftaran FRP. MENYEDIAKAN MAKLUMAT DAFTAR MENYERAHKAN PANDUAN & MAKLUMAT DATA MENYEDIAKAN SENARAI NAMA STAF MEMAKLUMKAN CARA PENDAFTARAN A 2. Mengarahkan Ketua Jabatan supaya memaklumkan kepada pensyarah supaya menyediakan FRP pada minggu pertama sesi pengajian bermula. 3. Menyediakan maklumat daftar FRP yang mengandungi perkaraperkara berikut : a. No. Rujukan FRP : (yang mengandungi nama ringkas politeknik, jabatan akademik dan panduan nombor rujukan staf untuk semua jabatan akademik politeknik) Contoh: PTSS/JTMK/75 b. Nama dan logo Politeknik c. Nama pemegang fail d. Sesi pengajian e. Tarikh semakan fail oleh Timbalan Pengarah Akademik/ Ketua Jabatan/ Ketua Program/ Ketua Kursus. 4. Menyerahkan panduan pembukaan dan pendaftaran FRP dan maklumat data FRP kepada semua Ketua Jabatan 5. Menyediakan senarai nama staf akademik dan memberikan No. Siri Rujukan FRP kepada semua staf. 6. Memaklumkan cara pendaftaran FRP kepada pensyarah di jabatan masing-masing. PENGURUSAN ATASAN PENGURUSAN ATASAN KJ KJ LAMPIRAN 2 KJ 6/18

8 A MEMBUKA FRP MENYEDIA & MEMASUKKAN SENARAI KANDUNGAN MEMASUKKAN REKOD KUALITI SERAH REKOD KUALITI YANG TELAH DIKEMASKINI MEMASTIKAN REKOD LENGKAP ARAH PENSYARAH SERAH TUGAS KEMASKINI SEMUA REKOD SERAH SEMUA REKOD KUALITI KURSUS B 7. Membuka FRP dan meletakkan maklumat daftar FRP pada muka hadapan FRP 8. Menyediakan dan memasukkan Senarai Kandungan FRP yang mempunyai pengindeksan yang memudahkan rujukan kepada rekod kualiti ke dalam FRP 9. Memasukkan rekod kualiti berkaitan ke dalam FRP PENYERAHAN TUGAS a. Keadaan Yang Dijangka 10. Sekiranya kursus diambilalih oleh pensyarah lain, menyerahkan rekod kualiti yang telah dikemaskinikan dan mencatatkan tarikh penyerahan serta menandatangani di ruang catatan pada Rancangan Mengajar Semester 11. Memastikan semua rekod kualiti lengkap dan kemaskini. Contohnya, Penilaian Berterusan telah dilaksanakan sepertimana yang dinyatakan dalam Rancangan Mengajar Semester. 12. Mengarahkan pensyarah yang menyerahkan tugas untuk mengemaskinikan semua rekod kualiti 13. Mengemaskini semua rekod kualiti. Contohnya, memastikan semua tugasan dan kuiz telah dinilai dan rekod markah telah dicatatkan 14. Menyerahkan semua rekod kualiti kursus kepada pensyarah yang PENSYARAH PENSYARAH YANG MENYERAHKAN TUGAS PENSYARAH YANG MENGAMBIL ALIH TUGAS KJ PENSYARAH YANG MENYERAHKAN TUGAS PENSYARAH YANG MENYERAHKAN TUGAS 7/18

9 B MEMAKLUMKAN KEPADA TPA/ KJ/ KP/ KK TENTANG SERAH TUGAS b. Keadaan Luar Jangka 15. Memaklumkan kepada Timbalan Pengarah Akademik/ Ketua Jabatan/ Ketua Program/ Ketua Kursus tentang penyerahan tugas disebabkan keadaan luar jangka PENSYARAH YANG MENYERAHKAN TUGAS ARAH PENSYARAH AMBILALIH KURSUS 16. Mengarahkan pensyarah supaya mengambilalih kursus TPA/ KJ/ KP/ KK LENGKAP DAN KEMASKINI REKOD CATAT TARIKH AMBILALIH KURSUS MELETAKKAN FRP DI ATAS MEJA SIMPAN FRP MENGAWAL SEMUA REKOD KUALITI LUPUS REKOD SELEPAS TAMAT TEMPOH SIMPANAN 17. Memastikan semua rekod kualiti lengkap dan kemaskini 18. Mencatat tarikh mengambilalih kursus serta menandatangani di ruang catatan Rancangan Mengajar Semester. PENYIMPANAN FRP 19. Meletakkan FRP semasa di atas meja pensyarah 20. Menyimpan FRP selepas tamat satu semester di pejabat pensyarah 21. Mengawal semua rekod kualiti lama sehingga tamat tempoh penyimpanan. PELUPUSAN KANDUNGAN FRP 22. Melupuskan rekod kualiti selepas tamat tempoh simpanan. PENSYARAH YANG MENGAMBILALIH KURSUS PENSYARAH YANG MENGAMBILALIH KURSUS PENSYARAH KJ/ KP/ PEGAWAI/ KERANI YANG DIBERI KJ/ KP/ PEGAWAI/ KERANI YANG DIBERI Output Pengguna output : 1. Pensyarah 8/18

10 C. PENGURUSAN REKOD KUALITI DALAM BENTUK PANGKALAN DATA KOMPUTER. Input Sumber input : 1. Prosedur Kualiti MEWUJUDKAN BACK-UP DAN SIMPAN LUPUS DATA DENGAN CARA YANG SESUAI 1. Rekod dalam pangkalan data akan di back-up dan akan disimpan di dalam server itu sendiri atau Network Access Storage (NAS) sebelum dipindahkan ke CD/ DVD atau external Hard-Disc. PELUPUSAN REKOD KUALITI DALAM PANGKALAN DATA KOMPUTER 2. Melupuskan data yang disimpan di dalam hard disk, disket dan CD dengan cara yang bersesuaian. PEGAWAI DOKUMEN/ PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT PEGAWAI DOKUMEN/ PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT Output Pengguna output : 1. JKQ 2. Pegawai Kualiti Jabatan 9/18

11 D. PENGURUSAN REKOD KUALITI SURAT-MENYURAT (i) Penerimaan Dan Pendaftaran Surat Masuk Input Sumber input : 1. MPK MENERIMA, MENGASINGKAN & MENGELUARKAN SURAT- SURAT MEMBUKA & MENGECOP TARIKH TERIMA MEREKOD SURAT DALAM BUKU DAFTAR SERAH SURAT KEPADA PENGARAH MENELITI & MEMINITKAN SURAT SERAH SEMULA SURAT KEPADA PT(K) PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN SURAT MASUK 1. Menerima, mengasingkan dan mengeluarkan suratsurat mengikut perkara dibawah : a. Surat Rasmi (Biasa dan Terperingkat) dihantar kepada PT(K). b. Surat peribadi pelajar dihantar ke JHEP/ Kamsis untuk diambil oleh pelajar berkenaan 2. Membuka dan mengecop tarikh terima di muka depan surat. 3. Merekod maklumat surat dalam Buku Daftar Penerimaan Surat Biasa dan Buku Daftar Penerimaan Surat Terperingkat atau dalam komputer dengan perkara-perkara berikut : a. Tarikh terima surat b. Tajuk surat (ringkas) c. Rujukan surat d. Tarikh surat e. Nama Jabatan /Syarikat pengirim 4. Menyerahkan surat kepada Pengarah 5. Meneliti surat dan meminitkan arahan kepada Pegawai yang berkenaan untuk tindakan. 6. Menyerahkan semula surat kepada PT(K) PAP / PT / PEGAWAI PT(K) PT(K) PT(K) PENGARAH PTSS A 10/18

12 A REKOD MAKLUMAT MINIT DALAM BUKU DAFTAR MENYERAHKAN SURAT MEMASUKKAN & MEREKODKAN SALINAN SURAT EDAR SURAT 7. Merekodkan maklumat minit ke dalam Buku Daftar penerimaan Surat Biasa dan Buku Daftar Penerimaan Surat Terperingkat atau dalam komputer. 8. Menyerahkan surat kepada PAP untuk diserahkan kepada PT yang berkenaan. 9. Memasukkan salinan surat dan merekodkan surat ke dalam fail serta menyerah surat untuk diedarkan oleh PAP kepada pegawai yang diminitkan. 10. Mengedarkan surat kepada pegawai yang diminitkan. PT(K) PT TELITI SURAT & AMBIL TINDAKAN 11. Meneliti surat dan mengambil tindakan selanjutnya. PAP / PEGAWAI YANG DIMINITKAN Output Pengguna output: 1. Kakitangan PTSS 11/18

13 (ii) Pembukaan Dan Pendaftaran Fail Input Sumber Input : 1. MPK MENDAPATKAN KULIT FAIL DAFTAR TAJUK & NO. RUJUKAN FAIL MASUKKAN KERTAS MINIT DALAM FAIL MENGKANDUNGKAN SURAT SURAT YANG DITERIMA CATAT NOMBOR KANDUNGAN & MAKLUMAT SURAT 1. Mendapatkan kulit fail berwarna putih untuk Fail Biasa dan kulit Fail berwarna hijau untuk Fail Terperingkat. 2. Memberi dan mendaftarkan tajuk dan nombor rujukan fail berdasarkan panduan pengkelasan fail serta mencatatkan tajuk dan nombor rujukan fail di bahagian atas kulit fail. 3. Memasukkan kertas minit ke dalam fail berkenaan. KANDUNG SURAT 4. Mengkandungkan surat ke dalam fail yang berkaitan dengan mengambil tindakantindakan berikut : a. Surat yang diterima i. Mencatatkan nombor kandungan surat dalam bulatan di sudut kanan atas surat menggunakan pen berdakwat merah. ii. Mencatatkan tarikh surat, pengirim, tajuk, nombor rujukan dan tarikh surat dikandung di atas kertas minit dengan menggunakan pen berdakwat merah. A 12/18

14 A SURAT YANG DIHANTAR KELUAR CATAT NOMBOR KANDUNGAN & MAKLUMAT SURAT MENYIMPAN FAIL REKOD PERGERAKKAN FAIL MENGEDARKAN FAIL b. Surat yang dihantar keluar i. Mencatatkan nombor kandungan surat dalam bulatan di sudut kanan atas surat menggunakan pen berdakwat biru atau hitam. ii. Mencatatkan tarikh surat, penerima dan tajuk surat di atas kertas minit dengan menggunakan pen berdakwat biru atau hitam. 5. Menyimpan fail di tempat yang disediakan (Rujuk Senarai Induk Rekod Kualiti) PERGERAKAN FAIL 6. Merekod pergerakan fail dengan mencatat tarikh, nama pemohon/ penerima, tarikh dikembalikan dan catan jika ada ke dalam Kad atau buku Keluar/ Masuk Fail sekiranya pergerakan fail diantara jabatan/ unit yang berlainan. 7. Mengedarkan fail kepada pemohon atau penerima. MENYIMPAN FAIL YANG TELAH DIPROSES PENYIMPANAN A. Fail 8. Menyimpan fail-fail yang diproses: a. Di tempat simpanan fail di pejabat / jabatan / unit masing-masing bagi fail biasa mengikut pengkelasan fail. b. Di tempat yang berkunci di bilik PET bagi fail terperingkat. PT B 13/18

15 B MENERIMA, MEREKOD/ MENYIMPAN SALINAN- SALINAN BAUCER BAYARAN MENGAMBIL TINDAKAN MENYIMPAN BAUCER- BAUCER BAYARAN MENGENALPASTI FAIL- FAIL MENCATAT PERKATAAN MENCATAT NOMBOR RUJUKAN MENYIMPAN FAIL-FAIL DITUTUP C B. Rekod Kewangan 9. Menerima, merekod/ menyimpan salinan-salinan Baucer-baucer Bayaran, Dokumen Sokongan bersama-sama laporanlaporan yang telah diluluskan oleh Jabatan Akauntan Negara 10. Mengambil tindakantindakan di bawah : a. Menyusun baucerbaucer bayaran mengikut turutan nombor b. Melabelkan jenis, bulan dan tahun laporan pada kulit laporan 11. Menyimpan baucer-baucer bayaran dan laporan-laporan di tempat simpanan yang disediakan. MEMBUKA FAIL SAMBUNGAN 12. Mengenalpasti fail-fail yang hendak disambung berdasarkan kriteria dibawah: a. Bilangan kandungan mencapai 100 atau b. Muatan fail telah penuh 13. Mencatatkan perkataan DITUTUP JILID II DIBUKA dan tarikh fail ditutup dengan jelas di atas kulit fail yang hendak ditutup. 14. Mencatatkan nombor rujukan yang sama dan disertai dengan catatatan JILID II. Bilangan kandungan dalam kulit baru akan dimulakan dengan nombor Menyimpan fail-fail yang ditutup di Bilik Fail (Tutup) atau tempat yang disediakan. PAP / PT(Kew) PAP / PT(Kew) KPT/ PT/ PEGAWAI KPT/ PT/ PEGAWAI PAP 14/18

16 C MEMBUKA FAIL-FAIL MEMBUKA FAIL SEMNTARA 16. Membuka fail-fail sementara apabila : a. Surat-surat atau dokumen memerlukan tindakan segera sedangkan fail yang berkenaan telah hilang atau tidak dapat dikesan. b. Lebih daripada seorang pegawai perlu mengambil tindakan ke atas fail yang sama. MENGGUNAKAN SAMPUL MEMBERI RUJUKAN DAN TAJUK FAIL MEMASUKKAN KEMBALI ISI KANDUNGAN MEMBUKA FAIL BARU MENGENALPASTI FAIL-FAIL D 17. Menggunakan Sampul Kecil (Am 435A-Pin 1/82) sebagai kulit fail. 18. Memberikan nombor rujukan dan tajuk fail sementara yang sama dengan nombor dan tajuk fail asal. 19. Memasukkan kembali isi kandungan beserta kulit fail sementara ke dalam fail asal apabila fail yang hilang dapat dikesan atau tindakantindakan serentak telah selesai dilakukan. 20. Membuka fail baru bagi menggantikan fail sementara jika fail asal tidak dapat dikesan sehingga satu tempoh tertentu sedangkan surat-surat yang perlu dimasukkan ke dalam fail berkenaan masih diterima. PELUPUSAN REKOD A. Fail 21. Mengenalpasti fail-fail yang perlu dilupuskan : a. Fail am yang boleh dilupuskan mengikut Arahan Perkhidmatan Terkini dan Surat Pekeliling yang berkuatkuasa. b. Fail yang hendak disimpan selamanya 15/18

17 D MENGUMPUL & MENYENARAIKAN FAIL- FAIL MENGEMUKAKAN BORANG KEPADA PET MENYEDIAKAN SURAT PEMINDAHAN FAIL MENGEMUKAKAN SURAT & BORANG-BORANG MELAKUKAN TINDAKAN (a) DAN (b) MENGENALPASTI PELUPUSAN BAUCER MENYEDIAKAN SURAT KELULUSAN E 22. Mengumpul dan menyenaraikan fail-fail berkenaan dalam borang yang disediakan khas oleh Arkib Negara. 23. Mengemukakan borang kepada PET atau pegawai yang bertanggungjawab. 24. Menyediakan surat pemindahan fail kepada Arkib Negara Malaysia dan mengisi borang-borang yang disediakan khas oleh Arkib Negara. 25. Mengemukakan surat dan borang-borang kepada Pengarah untuk ditandatangani. 26. Melakukan tindakan di bawah setelah surat ditandatangani oleh PPTSS : a. Memasukkan fail-fail ke dalam kotak khas untuk dihantar kepada Arkib Negara Malaysia. b. Menghantar surat bersama kotak ke Arkib Negara Malaysia. B. Rekod Kewangan 27. Mengenalpasti pelupusan baucer-baucer bayaran, Dokumen Sokongan dan laporan-laporan mengikut Arahan Perbendaharaan yang berkuatkuasa. 28. Menyediakan surat bagi mendapatkan ulasan dan kelulusan pelupusan daripada : a. Jabatan Akauntan Negara b. Pengarah Audit Negara c. Pengarah Arkib Negara PAP / PEGAWAI PET / PEGAWAI PAP / PEGAWAI PNA 16/18

18 E ARAH PAP MENYUSUN BAUCER-BAUCER MEMBUAT PELUPUSAN MENYEDIAKAN SIJIL PELUPUSAN Output 29. Mengarahkan PAP untuk menyusun baucer-baucer bayaran, Dokumen Sokongan dan Laporanlaporan yang hendak dilupuskan. 30. Membuat pelupusan setelah perkara-perkara di bawah diperolehi : a. Pihak Audit Negara datang menyemak rekod-rekod yang hendak dilupuskan serta memberi kelulusan. b. Mendapat kelulusan daripada Jabatan Akauntan Negara dan Pengarah Arkib Negara. 31. Menyediakan Sijil Pelupusan dan mengedarkannya kepada Jabatan Akauntan Negara. Pengguna Output : 1. Kakitangan PTSS PAP PNA 17/18

19 6.0 REKOD KUALITI Bil Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran 1. Buku Daftar Penerimaan Surat Rasmi Setahun setelah habis digunakan Meja PTK Buku Daftar Penerimaan Surat Rasmi Terperingkat Rekod Penerimaan Surat Menggunakan Komputer 7 Tahun Meja PTK 7 Tahun Meja PTK 4. Fail Baucar Bayaran 7 Tahun Bilik PNA 5. Sijil Pelupusan Selamanya Bilik PETdan PNA 9. Senarai Induk Rekod Kualiti Sehingga terdapat pindaan baru Bilik Kualiti / Ketua Jabatan / Ketua Unit / Pegawai yang diberi kuasa 1 10 Senarai Daftar FRP 5 Tahun Bilik KJ 2 11 FRP Satu Kohot Pejabat Pensyarah 18/18

20 LAMPIRAN 1 SENARAI INDUK REKOD KUALITI Bil Rekod Kualiti Prosedur Kualiti Tajuk Fail No Rujukan Lokasi Cara Penyimpanan Tempoh Simpanan Pegawai Yang Bertanggung-jawab Cara Pelupusan Catatan PS-03(1) ( )

21 Lampiran 2 SENARAI DAFTAR FRP Jabatan : Sesi : BIL NAMA STAF NO. RUJUKAN FRP TANDATANGAN Tandatangan KJ: Tarikh: PS-03(2) ( )

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09 PENGURUSAN REKOD NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 PMM-PK-PS-09 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/10 T/tangan PK.UiTM..(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Jawatan Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 MUKA SURAT 1/8 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh 15 JUN 2014 Tarikh 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).02 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Nor Hana Nasrudin Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02 OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).02 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan. Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai Eksekutif Pen. Pendaftar Kanan Dekan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02 MUKA SURAT : 1/23 PROSEDUR PK.UiTMPs.(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Jawatan Zulkefli Sohaimi Timbalan Pendaftar Kanan Ismalaili Bt. Ismail Wakil Pengurusan Prof Dr.

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

1.0 PENGENALAN PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UNIVERSITI 1.1 TUJUAN

1.0 PENGENALAN PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UNIVERSITI 1.1 TUJUAN 1.0 PENGENALAN 1.1 TUJUAN Panduan ini disediakan bagi menerangkan mengenai tatacara dan amalan pengendalian fail di Universiti Putra Malaysia. Penyediaan panduan ini adalah selaras dengan peruntukan seksyen

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA POLIMAS-PK-PS-14 PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pustakawan Wakil Pengurusan TARIKH 26

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PSIKOLOGI PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PK. UiTM..(O).12 02 02 22/9/2013 1/14 T/tangan Nama Jawatan PK.UiTM..(O).12 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Dr. Arba iyah Ab. Aziz

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).01

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).01 MUKA SURAT : 1/10 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).01 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh... Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai Eksekutif

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

4 i. PK.UiTM.(P).02 PROSEDUR KAWALAN REKOD SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL. PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).

4 i. PK.UiTM.(P).02 PROSEDUR KAWALAN REKOD SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL. PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P). -41.10- ----,...--,-.,-- -..-4-----. ' PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 1 /14 PROSEDUR PK.UiTM.(P).02 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH 4 i. Timb:la Wakil Pengurusan DILULUSKAN

Lebih terperinci

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan PK.UiTM.(P).01 KAWALAN DOKUMEN Muka Surat : 1 /11 KAWALAN DOKUMEN PK.UiTM.(P).01 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Penol it g Pendaftar Kanan InQKA Wak' en san UiTM DILULUSKAN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(0).10 Muka Surat : 1/12 T/tangan Nama Jawatan PENYEDIAAN JADUAL PK.UiTM..(O).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Dr. Arba iyah Ab. Aziz Profesor

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Mukasurat 1/14 PROSEDUR PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG BENDAHARI TIMBALAN BENDAHARI Diluluskan oleh : BENDAHARI Mukasurat 2/14 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

DOKUMEN DAN PERALATAN PK.UiTM.APB.(P).11

DOKUMEN DAN PERALATAN PK.UiTM.APB.(P).11 RUJUKAN MUKA SURAT : 1/13 PK.UiTM.APB.(P).11 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Zakaria Abdul Wahab Bosirah Daud Prof. Madya Dr. Normah Abdullah Jawatan Penolong Jurutera Pen.

Lebih terperinci

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT [SELEPAS PENGUATKUASAAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 (PINDAAN 1986)] BAGI JABATAN YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI (DEFUNCT) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

Lebih terperinci

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL NO.KELUARAN 05 MUKA SURAT 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama RAMLAH BT. MOHAMED Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008

Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 ELAUN NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 ELAUN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr. SHARIFAH FETOM BINTI SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA

Lebih terperinci

PENGURUSAN ARKIB Pelupusan Fail

PENGURUSAN ARKIB Pelupusan Fail PENGURUSAN ARKIB Pelupusan Fail 1.0 PENDAHULUAN Pelupusan adalah aktiviti menguruskan pengasingan fail yang mengandungi surat rasmi dengan tujuan pemusnahan, pemindahan atau selainnya. Fail yang tidak

Lebih terperinci

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR MUKA SURAT : 1/6 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PPP 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 10 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR MUKA SURAT : 1/7 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: PN. AIDAWATI BINTI MISDAR Nama: Dr. LEE BOON HUA Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan: Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: TIMBALAN REKTOR

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf tetap yang tidak memilih skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) semasa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 KANDUNGAN MUKA SURAT A. TUJUAN 3 B. LATAR BELAKANG 3 C. TANGGUNGJAWAB FAKULTI DAN PUSAT 3 a. Dekan/Timbalan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05 MUKA SURAT : 1/10 PK.UiTM APB (O). 05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noor Ida Ramli Dr Saidatul Akmar Zainal Abidin Jawatan Ketua Program BMKP Timbalan Dekan (Akademik)

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses Penganjuran Kejohanan Sukan Kolej yang dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Sukan, Seksyen Pembangunan Sukan, Pusat Sukan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-09 PENGURUSAN KEBAJIKAN, AKTIVITI DAN DISIPLIN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP (KD) Wakil

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

MANUAL PROSEDUR KERJA Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-ULPL-08 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-ULPL-08 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

Lebih terperinci

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi:

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: M / S : 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: a. Penyediaan dan kelulusan dokumen; b. Pengurusan

Lebih terperinci

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN REKOD

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN REKOD PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN REKOD OBJEKTIF Melaksanakan pengendalian, pengedaran, pengesanan, penyimpanan dan penyenggaraan rekod mengikut prosedur yang betul 2 KANDUNGAN Pendaftaran Suratan rasmi Pengendalian

Lebih terperinci

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN

Lebih terperinci

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU ASET DAN MUKA SURAT 1/12 ASET DAN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN PEPERIKSAAN. PK.UiTM.CNS(O).15

PROSEDUR PENGURUSAN PEPERIKSAAN. PK.UiTM.CNS(O).15 MUKA SURAT 1 dari 22 PROSEDUR PEPERIKSAAN PK.UiTM.CNS(O).15 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama 1. Azlina Baha 2. Amariah Hanum Hussin Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01 MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA.(O).03

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA.(O).03 1 dari 15 PROSEDUR PK.UiTM.CNS.HEA. T/Tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama 1. Nor Zakiahanim Zakaria 2. Normala Mamat Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA 1. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk menentukan prosedur

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(0).10

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(0).10 MUKA SURAT : 1 dari 16 PK.UiTM.CNS(0).10 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Mardiana Ahmad Sabariyah Zainal Abidin Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04 KAWALAN : PK. UiTM..(P).04 Muka Surat : 1/16 KAWALAN PK.UiTM (P).04 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain

Lebih terperinci

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua jenis pembayaran dan pelarasan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci