KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh: KOL.BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL RASHID K.M.N Penyelaras Jaminan Kualiti Pengarah

2 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 2 /12 Tarikh KANDUNGAN 1. OBJEKTIF PROSES KERJA SKOP PROSES PELANGGAN PROSES PEMILIK PROSES (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR RISIKO PROSES KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR DEFINISI SINGKATAN SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA SIPOC DIAGRAM PROSES KERJA REKOD LAMPIRAN PETUNJUK PRESTASI (PI)... 12

3 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 3 /12 Tarikh OBJEKTIF PROSES KERJA Prosedur ini menerangkan garis panduan umum pengendalian untuk kaedah menyemak semula, melulus, mengeluar, mengemaskini, menyenggara dan mengawal semua salinan dokumen yang berkaitan dengan keperluan sistem kualiti PSA. 2. SKOP PROSES Prosedur ini sah digunakan untuk semua dokumen dan data yang berkaitan dengan keperluan sistem pengurusan kualiti PSA, jabatan/ bahagian/ unit/ jawatankuasa dan pegawai yang dinyatakan dalam prosedur ini. 2.2 Prosedur ini meliputi: i. Kawalan kelulusan, pengedaran, pengfailan, penyimpanan, pengemaskini, pelupusan dan sistem pengkodan dokumen dan rekod kualiti PSA. ii. Kaedah yang berkesan untuk mengawal dokumen yang terkawal, tidak terkawal dan tidak digunapakai. iii. Satu cara pengawalan pindaan atau pembaharuan dokumen. iv. Tanggungjawap setiap jabatan/ bahagian/ unit/ jawatankuasa untuk menjalankan tugas ke atas pengawalan sistem dokumentasi masingmasing yang sejajar dengan standard Unit Jaminan Kualiti. 3. PELANGGAN PROSES Semua Kakitangan PSA 4. PEMILIK PROSES (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN 7.2 PEMILIK PROSES KOMPETENSI MINIMUM YANG DIPERLUKAN 7.2 PENGETAHUAN SKIL ATITUD PENGALAMAN Pemilik Dokumen Pengurusan Penyediaan prosedur kualiti Menyediakan dokumen prosedur kualiti Bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kualiti Pernah mengikuti sesi taklimat dan bengkel penyediaan dokumen kualiti

4 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 4 /12 Tarikh Penyelaras Jaminan Kualiti PSA Pengurusan Penyediaan prosedur kualiti Memproses dokumen baru/pindaan dokumen prosedur kualiti Berminat dan bertanggungjawab dalam memproses dokumen kualiti Pernah mengikuti sesi taklimat dan bengkel penyediaan dokumen prosedur kualiti Pegawai Pengurusan Kualiti Pengurusan Penyediaan prosedur kualiti Memuatnaik dokumen kualiti yang lengkap dan yang telah diluluskan dalam storan di rangkaian intranet PSA Bertanggungjawab dalam memuatnaik dokumen kualiti Pernah mengikuti sesi taklimat dan bengkel penyediaan dokumen prosedur kualiti 5. KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN 8.2 KEPERLUAN Maklumat yang perlu dirujuk Komunikasi dengan pelanggan Harta hak milik pelanggan Identifikasi dan kemudahkesanan Pemuliharaan Peraturan dan perundangan (a) Perubahan dan kajian semula (e) KRITERIA 1. ISO 9001 : 2015 Borang Permohonan Dokumen Baru/Pindaan Rekod Nombor Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen kualiti dalam sistem - Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

5 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 5 /12 Tarikh SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C JENIS SUMBER KEPERLUAN Sumber manusia a. Pengarah b. Pengawai Pengurusan Kualiti c. Penyelaras Jaminan Kualiti PSA d. Pemilik Dokumen kualiti Peralatan a. Alat tulis b. Komputer c. Sistem semasa Bahan a. Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen b. Rekod Nombor DokumenBaru/ Pindaan c. Borang Pengesahan Pengagihan Keperluan lain - 7. KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR 8.4 JENIS KHIDMAT LUAR KAEDAH KAWALAN Tidak Berkenaan - 8. RISIKO PROSES 6.1 PROSES RISIKO TINDAKAN PENCEGAHAN Mewujudkan baru/pindaan dokumen kualiti Kegagalan membuat pindaan dokumen Dokumen perlu diupload dalam intranet PSA TINDAK BALAS JIKA BERLAKU Fail Back-up hardcopy

6 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 6 /12 Tarikh KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.7 POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR Dokumen Kualiti Baru/pindaan dalam storan Rangkain Intranet tidak dikemaskini dan dokumen yang lama digunakan TINDAKAN PERLU DIAMBIL JIKA BERLAKU Dokumen perlu dikemaskini. TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK ELAK BERLAKU Pemilik dokumen perlu membuat hebahan kepada pengguna tentang dokumen baru/ pindaan dan membuat semakan dokumen setiap tahun. 10. DEFINISI Terminologi & Definisi 1. Pengarah Merujuk kepada Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. 2. Pegawai Pengurusan Kualiti Pegawai yang dilantik oleh JPP bagi membantu tugastugas Wakil Pengurusan dan menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan semasa ketiadaan Wakil Pengurusan. 3. Pemilik Dokumen Pemilik proses bagi prosedur kualiti 4. Prosedur Kerja Prosedur Kerja menerangkan keseluruhan prosedur operasi sistem PSA yang menyeluruh untuk membantu setiap kakitangan sedar akan kepentingan tugas-tugasnya dan bagaimana mereka menyumbang kepada pencapaian objektif-objektif kualiti. 5. Dokumen Kualiti Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001:2015 PSA yang mengandungi Prosedur Kualiti. 6. Penyelaras Jaminan Kualiti PSA Pegawai yang menyelenggara dokumen di peringkat PSA di Unit Jaminan Kualiti (UJK)

7 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 7 /12 Tarikh SINGKATAN 4.4 Singkatan JPP PSA UJK MKSP Maksud Jabatan Pengajian Politeknik Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Unit Jaminan Kualiti Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

8 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 8 /12 Tarikh SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA 4.4 Permohonan Dokumen baru/pindaan PEGAWAI PENGURUSAN KUALITI PEMILIK DOKUMEN PENYELARAS JAMINAN KUALITI PSA PENGARAH KENALPASTI PROSEDUR BARU/PINDAAN PROSES PERMOHONAN BARU/ PINDAAN LULUS DOKUMEN SEDIAKAN DOKUMEN BARU/ PINDAAN DOKUMEN KUALITI YANG SEDIA ADA BERI KODING PADA DOKUMEN BARU KEMASKINI SENARAI DOKUMEN KUALITI DOKUMEN KUALITI DIMUATKAN DALAM STORAN RANGKAIAN INTRANET PSA E-DOKUMEN LENGKAPKAN BORANG PERMOHONAN DOKUMEN BARU/PINDAAN KEMASKINI SENARAI PENDAFTARAN DOKUMEN KEMASKINI REKOD NOMBOR PINDAAN HANTAR SOFTCOPY KE PEMILIK DOKUMEN UNTUK SEMAKAN SERAH SOFTCOPY & BORANG PENGAGIHAN MEMBUAT HEBAHAN/TAKLIMAT KEPADA PENGGUNA TENTANG DOKUMEN BARU/PINDAAN KELUARKAN & COPKAN OBSOLETE PADA DOKUMEN LAMA

9 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 9 /12 Tarikh SIPOC DIAGRAM 4.4 PEMBEKAL INPUT PROSES OUTPUT PELANGGAN Pemilik Dokumen Borang Permohonan Dokumen Baru/pindaan Permohonan dokumen Baru/pindaan dan kawalan dokumen kualiti Dokumen Kualiti Semua Kakitangan PSA 14. PROSES KERJA Mewujudkan Dokumen Baru /Pindaan dokumen T.JAWAB BIL TINDAKAN PEMILIK DOKUMEN 1 Kenalpasti Prosedur Kualiti yang akan dibangunkan atau pindaan terhadap yang Prosedur Kualiti sedia ada. 2 Sedia cadangan dokumen kualiti baru dokumen kualiti sediaada mengikut keperluan proses/ jawatankuasa/ organisasi. 3 Lengkapkan bahagian untuk diisi oleh pemohon pada Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen (KLT-PK-01 (L4)) dan hantar ke UJK dengan memastikan: i. Perkara yang dipinda dan sebab pindaan dinyatakan. ii. Dokumen yang disediakan/ dipinda telah diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah proses tersebut. iii. Dapatkan nombor dokumen baru/pindaan daripada UJK.

10 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 10 /12 Tarikh T.JAWAB BIL TINDAKAN PENYELARAS JAMINAN KUALITI PSA 4 Proses Borang permohonan dokumen baru/pindaan dengan memastikan; i. Pindaan selaras dengan keperluan standard MS ISO 9001:2015 dan peraturan yang sedang berkuatkuasa. ii. Melengkapkan Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen (KLT-PK-01 (L4)) di bahagian untuk diisi oleh UJK. iii. Serah prosedur yang baru/dipinda bersama Borang Permohonan Dokumen Baru/Pindaan Dokumen (KLT-PK-01- (L4)) kepada Pengarah. PENGARAH 5 Lulus permohonan pindaan di bahagian kelulusan pengarah di Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan Dokumen (KLT-PK- 01(L4)). PENYELARAS JAMINAN KUALITI PSA 6 Beri kod kepada dokumen baru dengan merujuk Sistem Koding Dokumen Kualiti (KLT-PK-01(L1)). 7 Kemaskini Senarai Dokumen Kualiti (KLT-PK-01(L2)) 8 Kemaskini Senarai Pendaftaran Dokumen (KLT-PK 01 (L3)) 9 Kemaskini dan rekodkan pindaan dalam Rekod Nombor Pindaan (KLT-PK-01 (L5)) 10 Kemaskini Butiran Pindaan di prosedur yang dipinda dan Dokumen Kualiti yang terlibat. Butiran di header Dokumen Kualiti mengikut kaedah di bawah; i. Nombor keluaran akan bermula dari satu (1) dan akan menambah satu (1) sekiranya terdapat pindaan. ii. Nombor pindaan akan bermula daripada kosong (0) dan akan menambah satu (1) sekiranya terdapat pindaan. iii. Nombor mukasurat adalah mengikut turutan nombor berbanding bilangan keseluruhan muka surat. iv. Tarikh adalah tarikh kuatkuasa yang ditetapkan oleh pemilik dokumen untuk pindaan tersebut mula dilaksanakan. 11 Hantar softcopy dokumen yang dipinda kepada pemilik dokumen untuk penyemakan dan pengesahan. 12 Hantar soft copy dokumen kualiti yang baru/di pinda kepada Pegawai Pengurusan Kualiti untuk dimuatnaik ke dalam storan rangkaian intranet PSA (e-dokumen) setelah disahkan oleh pemilik proses dan menyerahkan Borang Pengesahan Pengagihan (KLT-PK-01 (L7) untuk ditandatangani oleh Pegawai Pengurusan Kualiti. 13 Keluarkan dokumen lama daripada fail Dokumen Kualiti. i. Label dokumen/rekod kualiti yang tidak digunapakai dengan perkataan OBSOLETE. ii. Kemaskini Senarai Rekod Dokumen Arkib (KLT-PK-01 (L6)) 14 Cetak hardcopy dokumen kualiti yang baru/selepas pindaan dan masukkan ke dalam Fail Dokumen Kualiti

11 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 11 /12 Tarikh T.JAWAB BIL TINDAKAN PEGAWAI PENGURUSAN KUALITI 15 Dokumen kualiti yang sempurna dimuatkan dalam storan di rangkaian intranet PSA dan hanya boleh dicapai oleh staf PSA yang berdaftar sahaja. PEMILIK DOKUMEN Dokumen yang dimuatkan dalam storan adalah merupakan Dokumen Terkawal dan dokumen cetakan dari intranet PSA adalah Dokumen Tidak terkawal. 16 Membuat hebahan/ taklimat kepada pengguna tentang pindaan yang telah dibuat (jika perlu). 15. REKOD 7.5 BIL NAMA REKOD TEMPOH SIMPANAN TEMPAT SIMPANAN 1. Sistem Koding Dokumen Kualiti 3 Tahun UJK 2. Senarai Dokumen Kualiti 3 Tahun UJK 3. Senarai Pendaftaran Dokumen 3 Tahun UJK 4. Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan 3 Tahun UJK Dokumen 5. Rekod Nombor Pindaan 3 Tahun UJK 6. Senarai Rekod Dokumen Arkib 3 Tahun UJK 7. Borang Pengesahan Pengagihan 3 Tahun UJK 8. Dokumen Arkib 3 Tahun UJK

12 KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Keluaran 1 Pindaan 0 Mukasurat 12 /12 Tarikh LAMPIRAN BIL NAMA LAMPIRAN RUJUKAN 1. Sistem Koding Dokumen Kualiti KLT-PK-01(L1) 2. Senarai Dokumen Kualiti KLT-PK-01(L2) 3. Senarai Pendaftaran Dokumen KLT-PK-01(L3) 4. Borang Permohonan Dokumen Baru/ Pindaan KLT-PK-01(L4) Dokumen 5. Rekod Nombor Pindaan KLT-PK-01(L5) 6. Senarai Rekod Dokumen Arkib KLT-PK-01(L6) 7. Borang Pengesahan Pengagihan KLT-PK-01(L7) 17. PETUNJUK PRESTASI (PI) Permohonan dokumen baru/pindaan dokumen yang lengkap diproses dalam tempoh 10 hari bekerja.

13 SISTEM KODING DOKUMEN KUALITI 1.0 Prosedur Kualiti (PK) KOD DOKUMEN- PK- XX Mengikut Kod Dokumen pada Senarai Sistem Pengekodan Dokumen Kualiti (KLT-PK-01-(L3)) Prosedur Kualiti PSA Nombor Dokumen bagi PK bermula daripada 01 dan bertambah satu (1) setiap kali bilangan dokumen PK daripada jenis yang sama bertambah. (Iaitu PK dengan kod dokumen yang sama) Contoh 1: KLT-PK-01 - Dokumen ini merupakan Prosedur Kualiti (PK) pertama bagi Pengurusan Kualiti 2.0 Lampiran untuk dokumen rujukan 2.1 Lampiran untuk dokumen rujukan KOD DOKUMEN- PK- XX - XX Mengikut Kod Dokumen pada Senarai Sistem Pengekodan Dokumen Kualiti (KLT-PK-01-(L3)) Prosedur Kualiti PSA Bil Lampiran Contoh 1: KLT-PK-01(L1) - Dokumen ini merupakan Prosedur Kualiti (PK)-01 Merujuk kepada lampiran contoh L1 lampiran 1 KLT-PK-01(L1) P:

14 DOKUMEN KUALITI Bil Kod Nama Prosedur Kualiti Pemilik Dokumen 1. KLT-PK-01 Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti Unit Jaminan Kualiti 2. KLT-PK-02 Audit Dalaman Unit Jaminan Kualiti 3. KLT-PK-03 Tindakan Pembetulan Unit Jaminan Kualiti 4. KLT-PK-04 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Unit Jaminan Kualiti 5. HEP-PK-01 Pengurusan Borang Jawapan Tawaran Pelajar Baharu Jabatan Hal Ehwal Pelajar 6. HEP-PK-02 Pendaftaran Pelajar Baharu Jabatan Hal Ehwal Pelajar 7. HEP-PK-03 Pengurusan Disiplin Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar 8. HEP-PK-04 Penginapan Pelajar Di Kamsis Kamsis 9. PPP-PK-01 Perancangan Keperluan Program Jabatan Pengajian Am 10. PPP-PK-02 Penyediaan Takwim Akademik Jabatan Pengajian Am 11. PPP-PK-03 Pengurusan Pendaftaran Kursus Jabatan Kejuruteraan Elektrik 12. PPP-PK-04 Perancangan dan Pelaksanaan Jabatan Perdagangan Pengajaran dan Pembelajaran 13. PPP-PK-05 Pengurusan Kehadiran Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam 14. PPP-PK-06 Pengurusan Pertukaran Program Jabatan Matematik, Sains dan Komputer 15. PPP-PK-07 Pengurusan Penilaian Kerja Kursus Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 16. PLI-PK-01 Pengurusan Latihan Industri Unit Perhubungan dan Latihan Industri 17. PEP-PK-01 Pengurusan Bank Soalan Unit Peperiksaan 18. PEP-PK-02 Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan Unit Peperiksaan Akhir 19. PEP-PK-03 Pemprosesan Keputusan Peperiksaan Unit Peperiksaan Akhir 20. PEP-PK-04 Penyediaan dan Penganugerahan Sijil Unit Peperiksaan 21. PEP-PK-05 Kes Tidak Memenuhi Syarat Menduduki Unit Peperiksaan Peperiksaan 22. PEP-PK-06 Pengawasan dan Pemeriksaan Skrip Unit Peperiksaan Jawapan 23. PEP-PK-07 Pelanggaran Peraturan dan Arahan Am Unit Peperiksaan Peperiksaan Akhir 24. LS-PK-01 Perancangan dan Pengurusan Latihan Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan 25. MBP-PK-01 Maklumbalas Pelanggan Unit Perhubungan Awam 26. SLG-PK-01 Penyelenggaraan Pembaikan Perkakasan ICT Unit Teknologi Maklumat KLT-PK-01(L2) P:

15 Bil Kod Nama Prosedur Kualiti Pemilik Dokumen 27. SLG-PK-02 Penyelenggaraan Bangunan/Insfrastruktur Unit Pembangunan dan Senggaraan 28. UPI-PK-01 Pembentangan Kertas Penyelidikan Unit Penyelidikan & Inovasi 29. UPI-PK-02 Pengurusan Harta Intelek Unit Penyelidikan & Inovasi 30. UPK-PK-01 Pengurusan Inventori Psikologi Unit Psikologi & Kerjaya KLT-PK-01(L2) P:

16 SENARAI PENDAFTARAN DOKUMEN JABATAN/ BAHAGIAN/ UNIT/ JAWATANKUASA: Kod Dokumen Nama Dokumen Tarikh Pendaftaran Terkini Kel Pin TarikhKuat kuasa Rekod Pendaftaran Sebelum Kel Pin TarikhKuat kuasa KLT-PK-01(L3) P:

17 Senarai Pegawai-Pegawai Yang Menyedia Dan Meluluskan Dokumen Kualiti Nama Dokumen : Kod Dokumen : Peringkat Pemilik Dokumen Peringkat Pengurusan Bil. Nama Pegawai Disediakan oleh Diluluskan oleh Diluluskan oleh Jawatan Tarikh Kuatkuasa Nama Pegawai Jawatan Tarikh Kuatkuasa Nama Pegawai Jawatan Tarikh Kuatkuasa KLT-PK-01(L3) P:

18 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH BORANG PERMOHONAN DOKUMEN BARU / PINDAAN DOKUMEN Bahagian A: (diisi oleh pemohon) No. Pindaan (dapatkan dari UJK) Nama Dokumen Kod Dokumen Perkara yang dipinda (Mohon isi pada rekod pindaan dokumen) Sebab Permohonan / Pindaan Cadangan tarikh kuatkuasa Nama Pemohon: Nama Pelulus :... ( )... ( ) Tarikh: Tarikh: Bahagian B: Kegunaan Unit Jaminan Kualiti (UJK) Permohonan ini diluluskan / ditolak Diluluskan Oleh :... ( Pengarah ) Tarikh Diluluskan: Senarai Semak Tindakan Penyelaras Jaminan Kualiti PSA: Rekod Nombor Pindaan Tandatangan Kelulusan Kemaskini Senarai Dokumen Kualiti (KLT-PK-01(L2) Kemaskini Senarai Pendaftaran Dokumen (KLT-PK- 01(L3)) Senarai Rekod Dokumen Arkib (KLT-PK-01-(L6)). Borang Pengesahan Pengagihan (KLT-PK-01-(L7) Cetak Dokumen Tekini Dimuatkan dalam storan di rangkaian intranet PSA KLT-PK-01(L4) P:

19 TARIKH KUATKUASA NO KELUARAN/ NO.PINDAAN REKOD PINDAAN DOKUMEN BUTIR-BUTIR PINDAAN KLT-PK-01(L4) P:

20 REKOD NOMBOR PINDAAN Bil Nombor Pindaan Kod Dokumen Nama Dokumen Tarikh Dipohon Dipohon Oleh KLT-PK-01 (L5) P:

21 REKOD DOKUMEN ARKIB JABATAN / BAHAGIAN / UNIT / JAWATANKUASA: NAMA DOKUMEN : KOD DOKUMEN: No Muka surat / Lampiran / Borang No. Keluaran No. Pindaan Tempoh Penyimpanan Cara Pelupusan Nombor Pindaan yang Berkaitan Tarikh Difailkan T/tangan dan Nama (Penyelaras Jaminan Kualiti PSA) Catatan KLT-PK-01 (L6) P:

22 BORANG PENGESAHAN PENGAGIHAN Nama Dokumen: Kod Dokumen: SALINAN NOMBOR PINDAAN PENERIMA Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh KLT-PK-01(L7) P:

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-02 Disediakan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-03 Disediakan Oleh: SITI HAJAR BINTI ABDUL HAMID Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU(PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL

Lebih terperinci

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN Disediakan Oleh: NORHAYATI CHE HUSIN PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA)

Lebih terperinci

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-01 PERANCANGAN PROGRAM / KURSUS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KES TIDAK MEMENUHI SYARAT MENDUDUKI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: ZULLHYZRIFEE ISHRAF BIN ZULKIFLY

Lebih terperinci

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NORASLINDA BINTI HARUN NORHAZAIWATI

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Disediakan Oleh: JULIA BINTI MARJUKI ISHAK BIN HASAN Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN Disediakan Oleh: KHASNIZA BINTI ABD KARIM DARNI BINTI MOHAMED YUSOFF

Lebih terperinci

HEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS

HEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: FAZILAH BINTI M YUSOF KOL. BERSEKUTU(PA)

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENYELIDIKAN, DAN HARTA INTELEK SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : DR. ROSNANI BT AFFANDI Jawatan : Ketua Unit Penyelidikan,

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-10 PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL QAMAR BIN HAZNI NAMA :

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA:RENI SURIANI BINTI HASHIM Jawatan:Pegawai Kerjaya :08 September 2017 NAMA: HJ. ABDUL

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PERKHIDMATAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA Jawatan : HADI MOHD NASARUDIN BIN ALI : Pustakawan NAMA Jawatan : HJ ABDUL AZIZ

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).10 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Disemak Oleh Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Diluluskan Oleh Dekan Fakulti

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN

Lebih terperinci

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. KELUARAN 06 MUKA SURAT 2 PK.UiTM.FSKM(O).11 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : NURHIDAYAH BINTI AZMI Jawatan: Pegawai Tarikh : 8 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA : HILMUN

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-09 PENGURUSAN KEBAJIKAN, AKTIVITI DAN DISIPLIN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP (KD) Wakil

Lebih terperinci

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02 OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN PEPERIKSAAN. PK.UiTM.CNS(O).15

PROSEDUR PENGURUSAN PEPERIKSAAN. PK.UiTM.CNS(O).15 MUKA SURAT 1 dari 22 PROSEDUR PEPERIKSAAN PK.UiTM.CNS(O).15 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama 1. Azlina Baha 2. Amariah Hanum Hussin Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(0).10 Muka Surat : 1/12 T/tangan Nama Jawatan PENYEDIAAN JADUAL PK.UiTM..(O).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Dr. Arba iyah Ab. Aziz Profesor

Lebih terperinci

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PLSP-04 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 1/6 1.0

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07 PROSEDUR KUALITI Muka Surat : -1- PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).07 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan PK.UiTM.(P).01 KAWALAN DOKUMEN Muka Surat : 1 /11 KAWALAN DOKUMEN PK.UiTM.(P).01 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Penol it g Pendaftar Kanan InQKA Wak' en san UiTM DILULUSKAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).10 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Dr. Nik Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal Dokumen Diluluskan

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi:

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: M / S : 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: a. Penyediaan dan kelulusan dokumen; b. Pengurusan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : GAN LAI KUEN Jawatan : Ketua Jabatan Pengajian Am Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD KHAIRUDDIN BIN AHMAD KHAIR Jawatan : Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q07 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama : MOHD NAZIM BIN ZAKARIA Jawatan : Pegawai Latihan Dan Pendidikan Lanjutan Tarikh : 08-09-2017

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-04 TINDAKAN PENCEGAHAN SALINAN TERKAWAL NO : PKB-PK-PS-04 1/5 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dilaksanakan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL UITM..(0).04 Muka Surat : 1/11 T/tangan PERANCANGAN DAN PK.UiTM..(O).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama En. Danuri Sakijan Dr. Arba iyah Ab Aziz Jawatan Pengerusi Misi Akademik Timbalan

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA POLIMAS-PK-PS-14 PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pustakawan Wakil Pengurusan TARIKH 26

Lebih terperinci

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini. 4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti

Lebih terperinci

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh:

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh: KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM Diluluskan Oleh: PENGARAH KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Tarikh : 18.08.2010 REKOD DOKUMEN KUALITI BIL DOKUMEN KUALITI LAMA DOKUMEN

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-04. PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m

PTSS-PK-PPP-04. PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-04 PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PEROLEHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-S03 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN NAMA TANDATANGAN

Lebih terperinci

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PSIKOLOGI PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09 MUKA SURAT : 1 dari 8 PK.UiTM.CNS(P).09 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Siti Norazura Jamal Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN .(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PROSEDUR PROGRAM/PENGAJAR. PK.UiTM.CNS.HEA (O).04

PROSEDUR PROGRAM/PENGAJAR. PK.UiTM.CNS.HEA (O).04 MUKA SURAT : 1 dari 14 PK.UiTM.CNS.HEA (O).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Nurul Aityqah Yaacob Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pengerusi

Lebih terperinci

PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI PK.UniMAP.(O).29

PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI PK.UniMAP.(O).29 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/11 PROSEDUR PK.UniMAP.(O).29 Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (Dr. Yufridin Bin Wahab) Pengarah Pusat Kerjasama

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENGAMBILAN STAF PK.UiTM.FKM.(PA).04 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Dr. Nik Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof.Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

MEMASUKKAN MARKAH DAN PENGUMUMAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PK.UniMAP.(O).25

MEMASUKKAN MARKAH DAN PENGUMUMAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PK.UniMAP.(O).25 MS ISO 90:25 Tarikh Kuatkuasa 17 Februari 26 Muka Surat 1 daripada 18 PROSEDUR PK.UniMAP.(O).25 Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR UNIT PEPERIKSAAN KETUA PENOLONG PENDAFTAR Diluluskan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04 KAWALAN : PK. UiTM..(P).04 Muka Surat : 1/16 KAWALAN PK.UiTM (P).04 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PK. UiTM..(O).12 02 02 22/9/2013 1/14 T/tangan Nama Jawatan PK.UiTM..(O).12 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Dr. Arba iyah Ab. Aziz

Lebih terperinci

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci