ROSELIZAM DAUD, 1. ROSLAN AB RAHMAN 1 AMIRAH WAHIDAH ADNAN.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ROSELIZAM DAUD, 1. ROSLAN AB RAHMAN 1 AMIRAH WAHIDAH ADNAN."

Transkripsi

1 KEBERKESANAN PETA PEMIKIRAN I-THINK DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) [THE EFFECTIVENESS OF I-THINK THINKING MAPS IN IMPROVING HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS)] *1 ROSELIZAM DAUD, 1 ROSLAN AB RAHMAN 1 AMIRAH WAHIDAH ADNAN Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Kampus Gong Badak, Universiti Sultan Zainal Abidin,, Kuala Nerus Terengganu, Malaysia. *Corresponding Author ABSTRACT Education in Malaysia requires highly qualified teachers to meet the needs of the 21st century educational system. One of the key dimensions of teacher effectiveness is teaching strategies. Higher order thinking skills (HOTS) is one of the skills in teaching and learning today. HOTS is the ability to apply knowledge, skills and values in reasoning and reflection to solve problems, to make decisions, to innovate and to work on something. These skills also require teachers' understanding and input to develop or implement them in daily teaching and learning. Meanwhile, the definition of i-think is explained through eight mind maps for its implementation. HOTS is also described for their connection to the i-think program. As such, teachers are the group or agent of change to meet the Ministry of Education and Education Development Plan of Malaysia to enhance the country's educational performance. Through the library analysis, it is hoped to create a positive mind set among the teachers in actualizing the i-think mind maps in schools. From this highlighted view, it indicated that teachers who are always positive will also have a positive impact on student learning outcomes and learning, whereas in learning lessons, applying own thinking skills is an approach that allows students to solve problems and engage students in active learning environments. As such, this article will further explore the importance of the i-think application in enhancing high-level thinking skills to produce students who think creatively and critically. Keywords: Higher Order Thinking Skills (HOTS), i-think Maps. ABSTRAK Pendidikan di Malaysia pada memerlukan guru yang berdedikasi tinggi bagi memenuhi kehendak Pendidikan abad ke-21. Salah satu dimensi penting dalam efikasi guru ialah strategi pengajaran. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) merupakan salah satu kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. KBAT adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Kemahiran ini juga menuntut pemahaman dan 64

2 penguasaan guru untuk membangunkannya atau melaksanakannya dalam pengajaran dam pembelajaran setiap hari. Manakala definisi i-think yang diperkenalkan dalam kertas konsep ini dijelaskan melalui lapan peta pemikiran untuk perlaksanaannya. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) juga diterangkan bagi perkaitannya dengan program i-think. Justeru itu, guru merupakan golongan atau agen perubahan bagi mencapai hasrat Kementerian Pendidikan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan prestasi pendidikan negara. Melalui analisis kepustakaan, diharapkan dapat membuka minda yang positif di kalangan guru dalam merealisasikan peta pemikiran i-think di sekolah. Dapatan daripada sorotan ini, didapati guru yang sentiasa bersikap positif akan turut menghasilkan impak yang positif terhadap hasil pembelajaran dan kemenjadian pelajar, manakala dalam konteks pembelajaran, pengaplikasian peta pemikiran i-think merupakan satu pendekatan yang membolehkan murid menyelesaikan permasalahan dan murid dapat terlibat dalam suasana pembelajaran aktif. Justeru, artikel ini akan mengupas lebih lanjut tentang kesan dan cabaran dalam penggunaan peta pemikiran i-think bagi menghasilkan pelajar yang berfikir secara kreatif dan kritis. Kata kunci: Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Peta Pemikiran i-think. PENGENALAN Berdasarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) , kerajaan menyatakan pengabaian terhadap asas Pendidikan tidak akan membantu Malaysia dalam membentuk sebuah negara yang maju. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mula mengorak langkah untuk menyediakan kurikulum berdasarkan tanda aras antarabangsa serta memperkenalkan pentaksiran yang lebih holistik. Oleh yang demikian, antara inisiatif yang dilaksanakan salah satu daripadanya ialah penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan Program i-think (KPM, 2013). Dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, unsur-unsur dalam kemahiran berfikir aras tinggi harus digunakan bersesuaian dengan tahap kognitif murid. Guru seharusnya memandang serius kerana ia mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan. Pada abad ke 21, KBAT amat penting bagi menentukan kejayaan murid. KBAT didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi serta berupaya mencipta sesuatu. Oleh kerana itu, teknik mengajar menggunakan peta pemikiran i-think merupakan salah satu usaha dalam membantu guru mengubah mentaliti dan amalan lama. Teknik ini mampu mewujudkan suasana pengajaran yang menyeronokkan dan berkesan (Nurhafizah Zaidi et al. 2015a). Bagi merealisasikan aspirasi yang telah termaktub dalam PPPM adalah menjadi tugas dan tanggungjawab guru. Oleh itu, guru perlu merancang kaedah yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam kalangan pelajar. Kaedah yang dipilih oleh guru perlulah menepati dan sesuai dengan objektif di atas supaya dapat mendorong pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis serta melatih pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada dalam menghubung kait dengan isi pembelajaran yang dipelajari (Rosnidar Mansor, Haeidatul Nashrah Hassan, Norazilawati Abdullah, Nik Azmah Nik Yussuf 2015). Kemahiran berfikir juga adalah salah satu ciri utama yang terkandung dalam PPPM 65

3 (Hassan et al. 2016) diberi penekanan yang khusus dalam system pendidikan supaya dapat melahirkan pelajar yang berdaya saing dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Kesimpulannya, penggunaan peta pemikiran i-think dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah satu teknik pengajaran yang diperkenalkan untuk menggalakkan pelajar berfikir dan lebih fokus dalam memahami tajuk yang dipelajari (Pardieck 2011). Setiap peta pemikiran mempunyai proses pemikiran yang disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran. Peta pemikiran i- Think juga membantu pelajar merangsang pemikiran secara aktif. Kaedah ini juga secara tidak langsung memperkembangkan potensi dan melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif yang mampu berfikir pada aras tinggi sekali gus mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara (Muhamad Sidek Said et al. 2013), (Rosnidar Mansor, Haeidatul Nashrah Hassan, Norazilawati Abdullah, Nik Azmah Nik Yussuf 2015). SOROTAN LITERATUR Peta Pemikiran i-think Melalui Program i-think, Peta Pemikiran telah diperkenalkan. i-think merupakan singkatan kepada innovative THINKing ( Pemikiran Inovatif). Pengalaman pembelajaran yang menarik dan kreatif diperoleh melalui kemahiran berfikir yang dijalankan kepada murid. Peta pemikiran i-think yang kerap dilaksanakan turut membantu pelajar dalam membudayakan kemahiran berfikir (Khalidah Othman et al. 2014). Penggunaan peta pemikiran i-think ini boleh disesuaikan mengikut tajuk atau unik pelajaran berdasarkan sub topik yang berkaitan. Peta pemikiran i-think ini boleh digunakan untuk diolah dan dikembangkan isi utamanya dan menjadi pecahan kepada isi penting yang lainnya. Isi utama boleh di kembangkan sehingga menjadi nota atau ranting pecahan kecil agar menjadi lebih mudah untuk difahami dan diingati. Penggunaan pelbagai bentuk peta pemikiran i-think juga mampu melahirkan murid yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Selain itu, ianya juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Namun yang demikian, bagi murid yang belajar secara konkrit ianya tergolong dalam field dependent mereka akan mudah memahami beberapa konsep, prinsip, peraturan dan hukum sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi, rajah, latihan atau amalan. Rajah 1 menunjukkan jenis-jenis Peta Pemikiran i-think. 66

4 Rajah 1 : Konsep Peta Pemikiran i-think (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2012). Aplikasi penggunaan teknik i-think ini membolehkan guru mengambil peluang untuk melaksanakan pembelajaran kolaboratif dalam bilik darjah. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan murid dan guru berinteraksi antara dua hala semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru, ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan di kalangan murid di samping dapat memperkukuhkan serta memantapkan kemahiran berkomunikasi di kalangan murid. Dalam konteks pembelajaran, pengaplikasian teknik peta pemikiran i-think dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai satu pendekatan atau pemudah cara bagi murid untuk menyelesaikan permasalahan atau membuat perkaitan antara sesuatu topik yang telah dipelajari. Selain itu, murid juga akan terlibat dalam suasana pembelajaran yang aktif serta dapat memperbaiki kemahiran komunikasi antara murid. Corak pembelajaran seperti ini adalah berbentuk pembelajaran koperatif. Pembelajaran secara kolaboratif atau koperatif ini telah menjadi satu metodologi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ianya menggalakkan penglibatan yang aktif daripada murid murid semasa proses pembelajaran. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif berlangsung, komunikasi telah berlaku di antara murid dengan bahan pengajaran, murid dengan murid dan murid dengan guru. Oleh kerana itu, pengaplikasian peta pemikiran i-think ini merupakan sebahagian daripada aplikasi teknik kemahiran berfikir aras tinggi yang boleh digunakan sebaik yang mungkin supaya pembelajaran yang berlangsung akan lebih bermakna kepada murid khususnya pada peringkat sekolah rendah. Perbezaan Antara Peta Pemikiran i-think dengan Peta Minda Program i-think telah diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia bermula pada tahun 2012 di mana sebanyak 10 buah sekolah menjadi perintis kepada program ini. Kemudian, program ini diperluaskan ke seluruh sekolah di Malaysia pada tahun Program ini mula dilaksanakan di sekolah- sekolah di Malaysia berdasarkan pencapaian Malaysia dalam beberapa program di peringkat antarabangsa. Antaranya pencapaian Malaysia dalam Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) di kedudukan ke 20 terbaik dunia daripada 49 buah negara pada tahun 200 PISA.7 dan Program For International Student Assessment(PISA) (KPM 2012) di mana prestasi Malaysia di kedudukan ke 57 untuk Matematik, sains pada kedudukan ke 55 dan kefahaman pada kedudukan ke 52 daripada kalangan 74 buah negara di seluruh dunia. Menurut Shamsazila Sa ban & Muhammad Faizal Abdul Ghani dan Ghazali Darusalam (2015) program i-think yang mula diperkenalkan pada 2011 dan dilaksanakan pada tahun 2012 bertujuan untuk memperkukuhkan dan menerapkan budaya kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Menurut Jamian, Misdon, & Sabil (2017) peta pemikiran I-think yang terbahagi kepada lapan jenis iaitu, peta bulatan, peta buih, peta buih berganda, peta pokok, peta dakap, peta alir, peta pelbagai alir dan peta titi dapat meningkatkan pemikiran berfikir dan keupayaan berkomunikasi dengan berkesan. Peta pemikiran i-think berfungsi sebagai alat berfikir bagi merangsang pemikiran murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Peta Minda pula ialah alat pemikir yang dirintis penciptaannya oleh Tony Buzan. Ia merupakan salah satu alat berfikir yang diperkenalkan sejak tahun Peta minda digunakan untuk menjana, menggambarkan, menstrukturkan dan mengklasifikasikan idea dan juga berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran, pengorganisasian, 67

5 penyelesaian masalah, membuat keputusan dan penulisan (Buzan 2003). Rajah 2 menunjukkan peta minda oleh Buzan. Rajah 2: Peta Minda Tony Buzan Seterusnya, perbezaan konsep antara peta minda dan peta pemikiran i-think dapat dijelaskan dalam Jadual 1. Peta minda Perbezaan i-think Suatu lakaran yang mempunyai tajuk atau tema di bahagian tengahnya dan beberapa garisan yang dikembangkan dari sekelilingnya untuk menggambarkan idea-idea penting serta dengan cabangcabang kecil sebagai huraian. Digunakan untuk membuat nota pada sesebuah topik untuk suatu mata pelajaran berdasarkan prinsip penggunaannya. Definisi Kegunaan Satu program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid kea rah menghasilkan murid berinovatif. I bermaksud inovasi dan THINK bermaksud pemikiran secara inovatif. Menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak. 68

6 Dipersembahkan lakaran yang mempunyai tajuk atau tema. Bentuk dipersembahkan Dipersembahkan dalam 8 bentuk peta pemikiran secara visual yang mudah diguna pakai dan difahami merentas kurikulum. Mencatat nota dengan mudah. Merancang sesuatu seperti penulisan karangan, persembahan dan ucapan. Tujuan Sekolah memupuk kemahiran berfikir. Menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat. Rajah 4: Perbezaan antara peta minda dan peta pemikiran i-think (Buzan Tony 2003). Kepentingan Peta Minda Penggunaan peta minda dalam mata pelajaran Sejarah dapat meningkatkan rangsangan visual dalam kalangan pelajar agar lebih kreatif dalam penulisan sekali gus dapat meningkatkan kemahiran pelajar berkomunikasi secara lisan dan menggalakkan pelajar untuk belajar secara yakin dan kendiri. Penggunaan peta minda juga dapat memudahkan pemikiran pelajar, membantu mengukuhkan daya ingatan, dan pelajar dapat mengingati fakta-fakta penting yang kemudiannya boleh dihuraikan dengan baik. Ia menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan (Mohd Mahzan & Rahman, Abdul Razaq 2014). Kajian lepas menunjukkan bahawa masih ramai pelajar menghadapi kesukaran mengingati fakta Sejarah dalam jangka masa yang panjang. Hal ini adalah kerana, mata pelajaran Sejarah mempunyai banyak idea yang abstrak serta konsep yang sukar untuk difahami. Konsep ini memainkan peranan yang amat penting dalam mencorakkan daya pemikiran seseorang individu dan membentuk daya intelektual pelajar dengan menggunakan kaedah peta minda, segala nota Sejarah yang dipenuhi dengan fakta dapat dipendekkan dengan menggunakan pelbagai simbol, warna, corak dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan pelajar untuk mengingati segala fakta yang telah dipelbagaikan melalui peta minda (Tee et al. 2010). Dapatan ini selari dengan dapatan (Yahya Othman & Azemy Othman 2012) bahawa penggunaan strategi peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran berjaya meningkatkan pencapaian penulisan karangan murid. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi) merupakan keupayaan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran serta nilai dalam membuat penaakulan mahupun refleksi untuk menyelesaikan sesuatu masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu yang baru (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2013). Menurut (S. Othman et al. 2014), asas kepada proses pembelajaran kognitif adalah menjana dan menyusun atur maklumat, kemahiran menganalisis, mensintesiskan serta proses kreativiti dan menilai. Dalam KBAT, terdapat empat aras dalam domain kognitif yang dikenal pasti iaitu : Mengaplikasikan, menganalisis, menilai dan mencipta. Rajah 5 menunjukkan tentang huraian Taksonomi Bloom (M. S. Othman & Kassim 2017). 69

7 1) Mengaplikasikan: Menjalankan atau menggunakan aturan tertentu dengan melaksanakannya atau menerapkannya. Pelajar harus menunjukkan, melengkapkan, mengelaskan, melukiskan, menggunakan dan menyelesaikan. 2) Menganalisis: Membahagikan bahan atau konsep kepada bahagian kecil, menentukan bagaimana bahagian kecil berkait antara satu sama lain atau menerangkan keseluruhan bahan atau maksud. Pelajar perlu membanding beza, menerangkan, mengenal pasti, mengelaskan dan menyiasat. 3) Menilai: Membuat justifikasi berdasarkan kriteria melalui semakan dan kritikan. Pelajar perlu membuat penentuan, menaksir, mencadangkan, menghakimi dan membuat pilihan. 4) Mencipta: Menggabungkan elemen-elemen berlainan bersama untuk membentuk suatu yang bersepadu atau berfungsi sepenuhnya, mengatur semula elemen berlainan menjadi suatu bentuk baru melalui penjanaan, perancangan atau penghasilan. Pelajar perlu mereka cipta, mereka bentuk, membina dan membayangkan. Rajah 4 menunjukkan Taksonomi Bloom. Rajah 4 : Taksonomi Bloom (M. S. Othman & Kassim 2017) 70

8 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN Bermula sejak enam dekad yang lepas lagi pihak KPM sentiasa berusaha menambah baik dan menaik taraf serta menjalankan kajian secara komprehensif ke atas sistem penyampaian pendidikan dan latihan keguruan ke arah pembelajaran berkesan. Apatah lagi setelah abad ke-21 telah menghampiri dekad kedua, isu KBAT masih tetap diperbincangkan oleh para sarjana pendidikan sama ada di dalam negara mahupun di luar negara. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, pihak KPM telah memperuntukkan sejumlah dana yang besar untuk kegunaan teknologi maklumat dan komunikasi di sekolah-sekolah di Malaysia. Contohnya pelaburan untuk Sekolah Bestari, projek My School Net, pusat akses sekolah, Eduweb dan 1BestariNet untuk menyediakan pelajar-pelajar sekolah dengan kemahiran komunikasi yang bersesuaian dan sangat diperlukan dalam abad ke-21 ini (Nurhafizah Zaidi et al. 2015b). Bahkan menerusi Belanjawan 2020 kerajaan juga telah memberikan peruntukan terbesar daripada keseluruhan peruntukan belanjawan negara kepada pihak KPM iaitu sebanyak RM64.1 bilion pada tahun ini sekali gus mencerminkan komitmen kerajaan terhadap pendidikan negara. Menteri Kewangan, Lim Guan Eng berkata, peruntukan penyelenggaraan dan menaik taraf sekolah bertambah daripada RM652 juta pada 2019 kepada RM735 juta pada (KPM, 2020). Tindakan ini memperlihatkan komitmen tinggi kerajaan dalam membangunkan generasi pelajar yang berkemahiran abad ke-21 seperti yang tertera dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini, kajian-kajian berkaitan penggunaan peta pemikiran i-think di sekolah-sekolah di Malaysia telah hampir merangkumi semua mata pelajaran seperti dalam kajian mata pelajaran Bahasa Melayu (Rohaida Yusop & Zamri Mahamod 2015) (Aloysius Anthony Akup & Yahya Othman 2017) (Abdul Rasid Jamian 2017) (Rothman et al. 2018) (Abdul Rasid Jamian 2017) (Arfah Ahamad et al. 2016) (Rothman et al. 2018), Matematik (Nurhafizah Zaidi et al. 2015a), (Nurhafizah Zaidi et al. 2015a), Sains (Rosnidar Mansor, Haeidatul Nashrah Hassan, Norazilawati Abdullah, Nik Azmah Nik Yussuf 2015), (Suhanna Zainudin & Zanaton Hj Iksan 2015), (Azlili Murad & Norazilawati Abdullah 2016), Ekonomi (Lee & Muhammad 2015), Sejarah (Muhammad Faiz Tamdjis 2017). Terdapat juga kajian tentang pendedahan program i-think di peringkat sekolah mengikut pendekatan sekolah secara menyeluruh (Shamsazila Sa ban & Muhammad Faizal Abdul Ghani dan Ghazali Darusalam 2015). Begitu juga dengan kajian tentang aplikasi peta pemikiran i-think dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang dikaji oleh (Normah Zakaria, Azita Ali, Nur Izeanty Hamidon 2018). Namun, permasalahannya ialah sistem persekolahan kurang memberi penekanan terhadap tugas memperkembang daya pemikiran murid. Tumpuan hanya lebih tertumpu kepada penyediaan maklumat dengan tujuan menyediakan murid menghadapi peperiksaan dan menghabiskan sukatan. Terdapat beberapa sebab kemahiran berfikir tidak ditekankan antaranya sesetengah guru hanya berpendapat bahawa murid terlebih dahulu menguasai semua fakta dan konsep sesuatu mata pelajaran sebelum murid boleh digalakkan berfikir (Rohaida Yusop & Zamri Mahamod 2015). Berdasarkan sorotan kajian lepas menunjukkan tahap penggunaan peta pemikiran i-think masih perlu dipertingkatkan. Sebagai contoh, dalam tahap kesediaan penggunaan peta pemikiran i- think berada pada tahap sederhana, iaitu lebih 60% guru mengamalkan amalan kemahiran berfikir. Guru didapati tetap mengaplikasikan penggunaan peta pemikiran i-think dalam proses PdP bagi menambahkan pengetahuan pembelajaran murid walaupun tahap amalan guru terletak pada tahap sederhana (Fadillah Anak Layang & Zamri Mahamod 2019), (Hasan & Mahamod 2016). Hal ini 71

9 berlaku kerana tahap pengetahuan dan tahap sikap guru terhadap penggunaan peta pemikiran i-think adalah tinggi. Guru semestinya menguasai tahap amalan penggunaan kaedah kerana guru berperanan untuk mendidik seseorang individu untuk menjadi lebih baik dan memberikan penilaian terhadap murid. Penggunaan bahan-bahan grafik dan bergambar dapat merangsang pemikiran, mengukuhkan daya ingatan dan memudahkan pemahaman murid (Hasan & Mahamod 2016). Oleh yang demikian, penyelidikan sebelum ini telah melaporkan bahawa kaedah pendekatan guru untuk proses pembelajaran murid dianggap penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut (Rothman et al. 2018). Fadhil & Yamat, (2019) mendapati bahawa pelajar tidak merancang sebelum memulakan penulisan dalam pembelajaran mereka sehingga menyebabkan mereka tidak mempunyai idea untuk membina ayat. Guru seharusnya memandang serius kerana ia mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan dengan membimbing murid menggunakan peta pemikiran i-think. Justeru, kajian ini akan mengenal pasti kesan dan cabaran dalam penggunaan peta pemikiran i-think dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah sehingga mampu merangsang pemikiran murid-murid ke aras pemikiran yang lebih tinggi. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk: i. Untuk mengenal pasti kepentingan aplikasi peta pemikiran i-think dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). METODOLOGI Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk kajian kepustakaan. Sorotan literatur dilakukan terhadap bahan-bahan akademik berkaitan kepentingan aplikasi peta pemikiran i-think dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. KEPENTINGAN APLIKASI PETA PEMIKIRAN I-THINK DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kepentingan terhadap guru Guru yang sentiasa bersikap positif akan turut menghasilkan impak yang positif terhadap hasil pembelajaran dan kemenjadian pelajar. Kenyataan ini disokong penuh oleh hasil dapatan kajian (Mohamad Nurul Azmi Mat Nor & Nurzatulshima Kamarudin 2017) yang mendapati sikap positif guru terhadap pendekatan mempunyai hubungan dengan tahap sikap dan kemahiran pelaksanaan guru. Hasil dapatan tahap sikap guru berada pada tahap tinggi juga selaras dengan kajian (Rohaida Yusop & Zamri Mahamod 2015) yang menjelaskan bahawa kejayaan dan kecemerlangan dalam sesuatu mata pelajaran tidak akan menjadi kenyataan sekiranya pengajaran guru masih menggunakan kaedah tradisional dan tidak mengira aspek kemahiran berfikir yang dilihat banyak mempengaruhi pencapaian pelajar. Merujuk (Rohaida Yusop & Zamri Mahamod 2015), sikap merangkumi perasaan, kepercayaan dan pemikiran yang mempengaruhi seseorang dalam memberikan nilai terhadap sesuatu 72

10 aspek yang disukai atau yang tidak disukainya. Sikap adalah satu persediaan mental yang boleh memberi pengaruh reaksi seseorang terhadap sesuatu dengan dinamik. (Rothman et al. 2018) telah melakukan pembahagian sikap kepada tiga komponen utama iaitu kognitif (idea dan kepercayaan), afektif (perasaan dan kecenderungan) dan tingkah laku (tindakan dan jawapan). Tahap kecenderungan tingkah laku atau sikap seseorang yang boleh dicerap melalui gerak balas dan tingkah laku atau sikap terhadap pengamatan sesuatu dipengaruhi oleh ketiga-tiga komponen utama ini. Sikap setiap individu antara satu sama lain adalah berbeza. Secara tuntas, tahap sikap penggunaan i-think dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah kebangsaan boleh dipertingkatkan lagi walaupun hasil dapatan kajian menunjukkan tahap sikap guru berada pada tahap tinggi dengan cara memperluas lagi pendedahan penggunaan i-think dalam bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam fitrah kehidupan seharian manusia dalam melakukan tugasan harian. Tidak terkecuali juga bagi seorang guru dalam usaha menyalurkan ilmu pengetahuan yang diketahui kepada pelajar-pelajarnya. Seorang guru haruslah mempunyai pengetahuan yang terperinci mengenai mata pelajaran yang diajarkan atau kaedah yang ingin diterapkan dalam proses Pengajaran dan pembelajaran (Fadilla, 2019). Penyataan ini disokong sepenuhnya oleh (Hasan & Mahamod 2016) yang menyatakan bahawa guru sebagai penterjemah kurikulum di sekolah harus mempunyai pengetahuan, kefahaman dan keyakinan dalam menyampaikan pengajaran kepada pelajar supaya dapat menjayakan proses pengajaran yang dirancang. Sebelum penggunaan kaedah i-think, guru perlu mempunyai pengetahuan terlebih dahulu mengenai kaedah i-think, kemahiran sewaktu melaksanakan kaedah i-think dalam mata pelajaran yang diajar dan bersikap positif terhadap kaedah yang ingin dilaksanakan dengan memberi tanggapan bahawa kaedah tersebut dapat membantu kefahaman pembelajaran pelajar. Hal ini kerana, guru yang berkesan adalah guru yang dapat memberikan pandangan yang positif pelajar terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Pelaksanaan peta pemikiran i-think ini harus dipandang serius dari pelbagai sudut. Dari segi pelaksanaan di sekolah, ia bukanlah satu program atau menjadi mata pelajaran yang wajib, namun ia seharusnya diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti yang dibuat oleh guru. Guru juga boleh berkongsikan peta pemikiran yang dibina sebagai salah satu alat bantu mengajar dalam PdP. Namun begitu, dalam melaksanakan peta pemikiran i-think ini, terdapat cabaran yang perlu disedari oleh semua pihak terutamanya guru dan murid sendiri, sistem pendidikan di Malaysia kini adalah sistem yang menjadikan peperiksaan sebagai asas dalam penilaian terhadap murid dengan menekankan mereka dengan menghafal dan mengimbas kembali fakta-fakta. Menyedari kepentingan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang telah ditekankan berdasarkan analisis PISA dan TIMSS serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ( ), peta pemikiran i- Think diperkenalkan di semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Sungguh pun alat berfikir ini membantu murid dalam mencari ilmu pengetahuan, inisiatif perlu dilakukan dan mereka juga perlu membangunkan kemahiran dalam pengetahuan tersebut agar mereka berjaya dalam persekitaran dunia yang kian berubah (Fadilla, 2019). Aplikasi penggunaan Teknik i-think ini membolehkan guru mengambil peluang untuk melaksanakan pembelajaran kolaboratif dalam bilik darjah. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan guru dan murid berinteraksi antara dua hala semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru, ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan di kalangan murid dan dapat memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi di kalangan murid (Normah Zakaria, Azita Ali, Nur Izeanty Hamidon 2018). Tugas seorang guru adalah untuk memastikan objektif pengajaran dan 73

11 pembelajaran dapat dicapai pada hari itu. Sehubungan itu, guru seharusnya mahir dalam menggunakan alat berfikir ini untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan keperluan dan masa. Oleh kerana itu, penggunaan peta pemikiran i-think ini merupakan sebahagian daripada teknik untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan murid. Penggunaan peta pemikiran i-think ini boleh disesuaikan mengikut tajuk atau unik pelajaran berdasarkan sub topik yang berkaitan. Peta pemikiran i-think ini boleh digunakan untuk diolah dan dikembangkan isi utamanya dan menjadi pecahan kepada isi penting yang lainnya. Isi utama boleh di kembangkan sehingga menjadi nota atau ranting pecahan kecil agar menjadi lebih mudah untuk difahami dan diingati. Penggunaan pelbagai bentuk peta pemikiran i-think juga mampu melahirkan murid yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Selain itu, ianya juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Namun yang demikian, bagi murid yang belajar secara konkrit ianya tergolong dalam field dependent mereka akan mudah memahami beberapa konsep, prinsip, peraturan dan hukum sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi, rajah, latihan atau amalan (Normah Zakaria, Azita Ali, Nur Izeanty Hamidon 2018). Penggunaan teknik i-think ini membolehkan guru mengambil peluang untuk melaksanakan pembelajaran kolaboratif dalam bilik darjah. Kaedah ini digunakan untuk membolehkan murid dan guru berinteraksi antara dua hala semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru, ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan di kalangan murid di samping dapat memperkukuhkan serta memantapkan kemahiran berkomunikasi di kalangan murid. Dalam konteks pembelajaran, pengaplikasian teknik peta pemikiran i-think dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai satu pendekatan atau pemudah cara bagi murid untuk menyelesaikan permasalahan atau membuat perkaitan antara sesuatu topik yang telah dipelajari. Selain itu, murid juga akan terlibat dalam suasana pembelajaran yang aktif serta dapat memperbaiki kemahiran komunikasi antara murid. Corak pembelajaran seperti ini adalah berbentuk pembelajaran koperatif (Normah Zakaria, Azita Ali, Nur Izeanty Hamidon 2018). Pembelajaran secara kolaboratif atau koperatif ini telah menjadi satu metodologi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ianya menggalakkan penglibatan yang aktif daripada murid-murid semasa proses pembelajaran. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif berlangsung, komunikasi telah berlaku di antara murid dengan bahan pengajaran, murid dengan murid dan murid dengan guru. Pembelajaran kolaboratif melebihi aktiviti bekerjasama kerana ianya melibatkan perkongsian hasil penemuan dan hasil pembelajaran baru. Guru sebagai agen perubahan perlulah bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan yang bakal berlaku. Tugas seorang guru adalah untuk memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai pada hari itu. Oleh kerana itu, pengaplikasian peta pemikiran i-think ini merupakan sebahagian daripada aplikasi teknik kemahiran berfikir aras tinggi yang boleh digunakan sebaik yang mungkin supaya pembelajaran yang berlangsung akan lebih bermakna kepada murid khususnya pada peringkat sekolah rendah (Normah Zakaria, Azita Ali, Nur Izeanty Hamidon 2018). Penggunaan Modul Peta Pemikiran i-think juga boleh dijadikan panduan kepada guru dalam menggunakan i-think di dalam bilik darjah. Selain itu, ia boleh mengurangkan beban guru sekali gus menjadikan i-think sebagai bahan utama dalam membantu murid dalam menguasai mata pelajaran Sains (Azlili Murad & Norazilawati Abdullah 2016). Begitu juga menurut (Rosnidar Mansor, Haeidatul Nashrah Hassan, Norazilawati Abdullah, Nik Azmah Nik Yussuf 2015), bahawa program i-think diterima baik oleh guru dan pelajar di sekolah. Penggunaan peta pemikiran i-think telah memberi impak berguna kepada pelajar dalam aspek pemikiran kritis terutamanya berkaitan teknik 74

12 belajar dan daya mengingat yang dianggap jauh berbeza kesannya dari teknik-teknik tradisional sebelum ini. Guru juga harus membimbing pelajar dalam menggunakan peta i-think terutamanya dalam penyelesaian masalah dan menjawab soalan. Kenyataan ini disokong oleh hasil kajian Ping, Ahmad, Adnan, & Hua, ( 2017). Kepentingan Terhadap Murid Penggunaan peta pemikiran i-think boleh disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran berdasarkan sub topik yang berkaitan. Penggunaan pelbagai bentuk peta pemikiran i-think mampu melahirkan murid yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Selain itu, ianya juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dalam konteks pembelajaran, pengaplikasian peta pemikiran i-think merupakan satu pendekatan yang membolehkan murid menyelesaikan permasalahan. Selain itu juga, murid dapat terlibat dalam suasana pembelajaran aktif. Corak pembelajaran seperti ini adalah berbentuk pembelajaran koperatif. Menurut kajian (Rohaida Yusop & Zamri Mahamod 2015), penggunaan teknik peta pemikiran dalam pengajaran penulisan karangan berjaya meningkatkan penguasaan subjek dalam aspek olahan karangan. (Rosnidar Mansor, Haeidatul Nashrah Hassan, Norazilawati Abdullah, Nik Azmah Nik Yussuf 2015), juga menyatakan dalam kajiannya, implikasi daripada kajiannya membolehkan pelajar memahami peta pemikiran i- Think dengan lebih jelas dan secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan meningkatkan pencapaian pelajar. Oleh itu, penggunaan peta pemikiran sebagai satu cara yang dapat merangsang murid-murid berfikir aras tinggi. (Muhammad Faiz Tamdjis 2017) juga mendapati bahawa minat pelajar secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi. Peta i-think sememangnya penting dalam meningkatkan keupayaan pedagogi guru dalam mempelbagaikan kemahiran guru abad ke-21 selaras dengan perkembangan teknologi dan era ledakan maklumat pada masa kini. Rajah 4 menunjukkan piramid pembelajaran daripada Dale. Rajah 4 : Piramid Pembelajaran (Dale, 1946a; Dale, 1946b). \ 75

13 KESIMPULAN Secara kesimpulannya, perubahan pembelajaran melalui aplikasi peta pemikiran i-think ini harus dilalui dan di laksana dengan sebaik mungkin bagi mewujudkan pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid dan guru sebagai pemudah cara. Pengaplikasian peta pemikiran i-think harus ditekankan bagi menghasilkan murid yang kreatif, kritis dalam pemikiran mereka. Hal ini kerana, mereka perlu menghadapi perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam kehidupan mereka. Guru juga perlu berhadapan dengan cabaran ini bagi mendidik dan membentuk peribadi insan dalam kalangan generasi Z dan Alpha. Justeru itu, penggunaan peta pemikiran i-think telah membantu guru dalam proses PdPc. Kajian ini juga mendapati bahawa kaedah PdPc yang lebih terkini sifatnya amat sesuai untuk melahirkan murid yang berfikiran kreatif dan kritis. Dengan pengamalan budaya berfikir yang tinggi dalam kalangan guru, sudah semestinya membantu para guru menarik minat murid terhadap mata pelajaran bahasa melayu terutama ketika di dalam bilik darjah. Hal ini bermakna kaedah PdPc yang lebih bersifat konvensional, iaitu pengajaran yang lebih berfokus guru sudah tidak relevan lagi pada masa ini. Sehubungan dengan itu, kaedah PdPc yang lebih bersifat terkini seperti penggunaan peta pemikiran i-think perlu menjadi pegangan warga guru pada era globalisasi ini demi melahirkan murid yang mempunyai minda kelas pertama. RUJUKAN Abdul Rasid Jamian, Martini Misdon,Azhar Md Sabil, Penggunaan Peta Pemikiran I-Think dalam Pemahaman KOMSAS Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia. Abdul Rasid Jamian, M. M. & A. M. S Penggunaan Peta Pemikiran I-Think dalam Pemahaman KOMSAS Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia. Aloysius Anthony Akup & Yahya Othman Keberkesanan Peta Pemikiran Dalam Meningkatkan Kemahiran Menulis Esei Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 6. Malay Language Education Journal MyLEJ. Arfah Ahamad, Fadzilah Amzah & Rozihani Yaakub Aplikasi Peta Bulatan dan Peta Alir Dalam Proses Mencipta Sajak. International Conference on Education and Psychology 2016 (ICEduPsy16). Azlili Murad & Norazilawati Abdullah Pembangunan modul peta pemikiran i-think bagi mata pelajaran sains tahun 5 sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia. Buzan Tony Mind Maps For Kids-An Introduction- The Shortcut To Success at School. London: Thonrsons. Fadhil, F. & Yamat, H I-Think Map in Organization of Ideas in Argumentative Writing. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 10(1): doi: /ijarbss/v10-i1/6808 Fadillah Anak Layang & Zamri Mahamod Tahap Pengetahuan, Kesediaan dan Sikap Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Peta Pemikiran i-think. (Malay). Knowledge, Readiness and Attitude of Malay Language Primary School Teachers at Kapit district to Implementing i-think Map in Teaching and Learning. (English). Hasan, N. H. & Mahamod, Z Persepsi Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (The Perception of Malay Language Teachers at Secondary 76

14 School Towards Higher Order Thinking Skills). Malay Language Education Journal. Hassan, S. R., Rosli, R. & Zakaria, E The Use of i-think Map and Questioning to Promote Higher-Order Thinking Skills in Mathematics. Creative Education 07(07): doi: /ce Khalidah Othman, Saodah Ismail, Aminah Samsudin & Haslina Jaafar Kajian Tinjauan : Aplikasi Peta Pemikiran i-think Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Literasi Nombor. Jurnal Penyelidikan Tempawan. KPM Membudayakan Kemahiran Berfikir. Buku. Lee, Y. H. & Muhammad, B. H Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Penggunaan Peta Pemikiran i-think Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Ekonomi. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5. Mohamad Nurul Azmi Mat Nor,. & Nurzatulshima Kamarudin, Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam kurikulum reka bentuk dan teknologi (RBT) sekolah rendah. International Research Journal of Education and Sciences (IRJES). doi: / Mohd Mahzan, A. & Rahman, Abdul Razaq, A. & M. M. A Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah (The Use of Mind Maps by Gifted Students in Learning History). Jurnal Pendidikan Malaysia. doi: /jpen-2014-%x Muhamad Sidek Said, Mohamad Ab.Kadir & Mohamad Sabri Awang Hitam Penilaian Pelaksanaan Program i-think: Satu Pengenalan Oleh. Ejurnal.Ipgmksm.Edu.My. Muhammad Faiz Tamdjis, A. A Penggunaan Peta I-Think Terhadap Pencapaian dan Minat Pelajar Dalam Pendidikan Sejarah. International Conference on Global Education V. Normah Zakaria, Azita Ali, Nur Izeanty Hamidon, S. A. R Aplikasi Peta Pemikiran I-Think Dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Uthm. Nurhafizah Zaidi, Roslinda Rosli & Mohamed Yusoff Mohd Nor. 2015a. Aplikasi Peta Pemikiran i- THINK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. World Academic And Research Congres doi: /j.jbiomech Nurhafizah Zaidi, Roslinda Rosli & Mohamed Yusoff Mohd Nor. 2015b. Aplikasi Peta Pemikiran i- THINK Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. World Academic And Research Congres Othman, M. S. & Kassim, A. Y Isu Dan Permasalahan (Pdp) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Amalan Pengajaran Guru Menurut Pandangan Ibn Khaldun. Journal of Human Capital Development. Othman, S. Aris, B., Mohammed, H., Zaid, N. M. & Abdullah, Z Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Model Stesen Rotasi Pelbagai Mod. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik doi: /rg Pardieck, S. C Visual Literacy: Reading and Analyzing E-Primary sources Teaching with Primary sources. IllInoIs ReadIng CounCIl JouRnal. Ping, O. W., Ahmad, A., Adnan, M. & Hua, A. K Effectiveness of higher order thinking skills (HOTS) based i-think map concept towards primary students. AIP Conference Proceedings 1847: doi: / Rohaida Yusop & Zamri Mahamod Keberkesanan Peta Pemikiran (i-think) Dalam Meningkatkan Pencapaian Penulisan Bahasa Melayu Murid Tahun 6. Malay Language 77

15 Education Journal MyLEJ. Rosnidar Mansor, Haeidatul Nashrah Hassan, Norazilawati Abdullah, Nik Azmah Nik Yussuf, Keberkesanan Penggunaan I-Think Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Dalam Tajuk Sifat Bahan, Sains Tahun 4. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia. Rothman, J., Slabakova, R., Hashim, H. U., Yunus, M. M., Dayang Sulfilkawany Ujai, Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad, Chew Fong Peng, et al Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Kedua 2019 (SAPBaSBuM ) Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. doi: /cbo Shamsazila Sa ban & Muhammad Faizal Abdul Ghani dan Ghazali Darusalam Pendedahan Program i-think di Peringkat Sekolah Mengikut Pendekatan sekolah Secara Menyeluruh: Satu Kajian Awal. Jurnal Kepimpinan Pendidikan 3(1): Suhanna Zainudin & Zanaton Hj Iksan Pemerkasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Sains. Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5. Tee, T. K., Jailani Md Yunos, Baharom Mohamad, Widad Othman & Yee, M. H Kepentingan peta minda sebagai alat berfikir dalam mengambil nota kuliah. International Conference On Education Yahya Othman & Azemy Othman Keberkesanan penggunaan peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran karangan argumentatif di sebuah Sekolah Menengah Arab di Negara Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ). 78

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru Kesinambungan PPPM : Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah (2013-2025) ke Pengajian Tinggi (2015-2025) Guru Abad Ke-21

Lebih terperinci

INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU

INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU ARAHAN: Isikan maklumat dalam ruang yang disediakan : 1. Nama guru: 2. Kategori guru:

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan kemajuan sesebuah negara. Dewasa ini perkembangan sistem pendidikan di Malaysia semakin mencabar dan seiring dengan

Lebih terperinci

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Kementerian Pelajaran Malaysia Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Buku Sukatan Pelajaran Matematik, Kurikulum

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar

Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar Mohamad Hashim Bin Othman Ph.D Sharifah Amnah binti Syed Ahmad Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang shim@usm.my Abstrak: Program

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan di Malaysia telah mengalami gelombang reformasi yang begitu pesat sesuai dengan tuntutan era teknologi maklumat. Anjakan paradigma dan pengubahsuaian pada

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA Lam Yat Chaw Yau Yee Shin Yeo Chui Eng Chew Chui Kian Lee Sung Ping Jabatan Bahasa Lee Vui Lin Jabatan Kajian Sosial ABSTRAK

Lebih terperinci

Oleh : Firdaus bt Abdul Fatah, Norlela bt Ali & Mohd Aminuddin b Ab Rahaman

Oleh : Firdaus bt Abdul Fatah, Norlela bt Ali & Mohd Aminuddin b Ab Rahaman Oleh : Firdaus bt Abdul Fatah, Norlela bt Ali & Mohd Aminuddin b Ab Rahaman Jabatan Pendidikan Islam & Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2 Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education,

Lebih terperinci

PROGRAM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PROGRAM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PROGRAM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KONSEP KBAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 1 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 66 ciri ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sering dikaitkan dengan era penggunaan digital dalam aktiviti manusia untuk memudahkan komunikasi ataupun menjalankan tugas masing-masing.

Lebih terperinci

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran

Lebih terperinci

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak 07 Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus Zarina Sidik zarina_sidik@moe.edu.sg Nur Adawiyah Rosli nur_adawiyah_rosli@moe.edu.sg Sekolah Rendah Ang Mo Kio Abstrak Murid

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak 17 Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan Manisah Osman manisah_osman@moe.edu.sg Sekolah Rendah Yio Chu Kang Abstrak Hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan, murid didapati mempunyai

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun masih wujud jurang yang ketara jika dibandingkan dengan industri

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan komputer di negara kita telah melalui satu gerakan reformasi dan pembaharuan yang canggih bersesuaian dengan perkembangan infrastukturnya. Perkembangan penggunaan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BERDIALOG TIGA BAHASA MENERUSI PEMBANGUNAN APLIKASI DIALOGUE TRILOGY GAME

KEMAHIRAN BERDIALOG TIGA BAHASA MENERUSI PEMBANGUNAN APLIKASI DIALOGUE TRILOGY GAME KEMAHIRAN BERDIALOG TIGA BAHASA MENERUSI PEMBANGUNAN APLIKASI DIALOGUE TRILOGY GAME Nor Musliza Mustafa, Muhammad Ali Reza Ahmad, Mohd Jusoh Husin, Jahari Abd Wahab, Muhamad Faizal Abdul Jalil Kolej Universiti

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Merealisasikan matlamat utama dalam sesuatu sistem pendidikan adalah dengan memperkembangkan dan mempertingkatkan pemahaman pelajar terutama dalam konsep asas. Ini memungkinkan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR Hasil Pembelajaran Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenal pasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan Menghayati falsafah dan penekanan baru

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan

Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan ATIKAN, 1(1) 2011 NIK HASSAN BASRI NIK AB KADIR Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan ABSTRAK: Tiada satu pendekatan pun yang boleh

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut Ramlah dan Mahani (2002), konstruktivisme bukanlah suatu konsep baru. Ia berasal daripada falsafah dan telah diaplikasikan dalam bidang sosiologi, antropologi

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan adalah merupakan salah satu bidang yang sangat mencabar. Berbanding dengan industri lain, industri pembinaan terdedah

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

Abstrak. Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Fauziah Muhamad Fadzillah Sekolah Rendah Fengshan

Abstrak. Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Fauziah Muhamad Fadzillah Sekolah Rendah Fengshan 28 Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran Fauziah Muhamad Fadzillah fauziah_muhd_fadzillah@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fengshan Abstrak Komponen pantun dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2002 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek Setiap projek / program yang ingin dilaksanakan merupakan

Lebih terperinci

Ulasan Buku/Book Review

Ulasan Buku/Book Review Peranan dan Orientasi Akademika Sains Sosial 70 Malaysia (Januari) 2007: 159-163 159 Ulasan Buku/Book Review Peranan dan Orientasi Sains Sosial Malaysia (Role and Orientation of Malaysian Social Science).

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN

BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Setelah menjalankan kajian secara menyeluruh terhadap teknik dan kaedah muhawarah di Sekolah Kebangsaan Sungai Kapar Indah, Sekolah Kebangsaan Meru dan Sekolah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

TAHAP PERSEDIAAN BAKAL GURU FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN FIZIK DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS LOW BEE YEN

TAHAP PERSEDIAAN BAKAL GURU FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN FIZIK DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS LOW BEE YEN TAHAP PERSEDIAAN BAKAL GURU FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN FIZIK DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS LOW BEE YEN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat sebahagian guru masih kurang memahami konsepnya. Dekad

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH 16 PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH Rosnita Hamid Sekolah Rendah East Spring Sarifah Hassan Sekolah Rendah Greendale Abstrak Antara matlamat penerapan sastera ialah untuk mengukuhkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN SULIT LAMPIRAN 2-17 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN BORANG PR2/ML BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

Hj. Mustapha Kamal Hj. Ahmad Kassim Jabatan hal Ehwal Pelajar,IPG Kampus Ilmu Khas, KL & Dr. Hjh. Zahiah Hj. Harith Jabatan Pendidikan Islam

Hj. Mustapha Kamal Hj. Ahmad Kassim Jabatan hal Ehwal Pelajar,IPG Kampus Ilmu Khas, KL & Dr. Hjh. Zahiah Hj. Harith Jabatan Pendidikan Islam Hj. Mustapha Kamal Hj. Ahmad Kassim Jabatan hal Ehwal Pelajar,IPG Kampus Ilmu Khas, KL & Dr. Hjh. Zahiah Hj. Haris @ Harith Jabatan Pendidikan Islam & Moral, IPG Kampus Ilmu Khas, KL KEMAHIRAN BERFIKIR

Lebih terperinci

Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT.

Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT. Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT. 2. Pelaksanaan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku Tahap I Di Sekolah Rendah.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

Projek MTE3102E_PPG Jan2014

Projek MTE3102E_PPG Jan2014 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM TUGASAN PROJEK Program : PISMP-PPG Nama Pelajar : Kod & Nama Kursus : MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik Semester : 1 / 2014 Tarikh Mula : 22 Feb

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang utama di dalam program pembangunan negara ini yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, sekaligus

Lebih terperinci

PERSEPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERSEPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1087 PERSEPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH-SEKOLAH TERPILIH DI NUSANTARA Md Noor Bin Hussin, Adnan Mat Ali, Idi Hamdi, Nor Efendy Ahmad Sokeri, Zulhazmi Anwar,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Program Doktor Pendidikan Tinggi Program Doktor Pengenalan Program Doktor adalah satu program kedoktoran baharu yang ditawarkan secara bersama oleh Fakulti Pendidikan (FPEN) dan Pusat Pembangunan Akademik (PPA), Universiti Kebangsaan

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

KAEDAH KUMPULAN KECIL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH

KAEDAH KUMPULAN KECIL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH KAEDAH KUMPULAN KECIL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH Ariegusrini Agus Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia (IIUM) Pengenalan Tidak ada satu kaedah mutlak yang boleh

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK [Type text] FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK NAMA : ZUNIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN NO. KAD MATRIKULASI : 821016145780001 NO. KAD PENGENALAN : 821016145780

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci