9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan"

Transkripsi

1 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah ujian pasca yang ketara bagi empat orang murid selepas mereka telah menguasai teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan perbandingan markah dan peningkatan peratus murid bagi ujian pra dan ujian pasca. Peningkatan markah ujian pasca yang paling terbaik iaitu Zoey yang memperoleh 100%, Alex dan Brian telah meningkatkan kemahiran sebanyak 97.5% dan 92.5% manakala Janet didapati meningkatkan sebanyak 87.5% dalam ujian ini. Peningkatan markah ujian pasca ini juga membuktikan bahawa murid telah berjaya menguasai teknik ENIS untuk melengkapkan jadual sifir 2 hingga 5 dengan betul dan baik. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, kita dapat melihat teknik ENIS mempunyai kekuatan untuk membimbing murid menguasai kemahiran sifir serta mencapai keputusan yang cemerlang dalam ujian pasca. Hal ini disebabkan kekuatan teknik ENIS ini dapat membekalkan pelbagai cara dan peluang kepada murid untuk membina kefahaman dan jawapan sendiri. Antara caranya ialah menggunakan bahan konkrit, melukis perwakilan, dan menulis ayat Matematik berpandukan gambar rajah. Justeru itu, murid boleh belajar kemahiran sifir secara berperingkat dan mendapat bimbingan yang sepenuhnya daripada guru. 70

2 Perbincangan pandangan ini juga selaras dengan pandangan Van Luit dan Naglieri (dalam Kroesbergen & Johannes, 2005) yang menyatakan bahawa pengajaran yang berurutan daripada konkrit kepada abstrak, penggunaan bahan manipulasi kepada melukis perwakilan dan memberi contoh soalan yang bersesuaian dengan tajuk pelajaran mesti dapat membantu murid belajar Matematik. Sehubungan dengan pandangan ini, teknik ENIS dapat memenuhi keperluan pembelajaran murid di mana ia menegaskan pembelajaran sesuatu kemahiran mesti bermula dari peringkat konkrit sehingga ke peringkat abstrak. Impaknya melalui penggunaan teknik ENIS ialah membantu murid menguasai kemahiran sifir dengan baik. Pada peringkat 1, teknik ENIS ini menggalakkan para guru menggunakan bahan konkrit untuk menyampaikan konsep operasi darab yang abstrak. Pandangan tentang penggunaan bahan bantu mengajar konkrit selari dengan Post (1981) yang menyokong bahawa bahan manipulasi dapat mempengaruhi tahap perkembangan pemahaman konsep Matematik. Melalui penggunaan Joyboard, murid mempunyai peluang untuk menyusun konsep kumpulan dan bilangan ahli dengan meletakkan butang secara satu per satu. Teknik ENIS ini juga menggalakkan murid sentiasa berfikiran logik dan sistematik semasa membina jawapan pada Joyboard. Hasil susunan kumpulan objek yang betul dan kemas telah membuktikan bahawa teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir dengan baik dan progresif. Dalam proses penguasaan kemahiran sifir, penggunaan Joyboard dapat membantu murid membina konsep kefahaman secara konkrit. Oleh kerana murid dapat menyentuh dan merasai cara penyusunan konsep pendaraban yang sebenar. Apabila murid menguasai cara menyusun konsep dengan betul, mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi untuk memberi sebab dan menerangkan langkah-langkah penyusunan konsep kepada guru dan rakannya. Maka, penguasaan kemahiran pada 71

3 peringkat konkrit merupakan satu asas yang amat penting untuk membantu murid membina kefahaman konsep secara kukuh dan mantap. Secara tidak langsung, pembelajaran ini menjadi lebih bermakna apabila murid dapat belajar dengan membuat. Mengikut Dewey (1966), belajar dengan membuat (learning by doing) dapat membantu murid berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Setelah murid menguasai kemahiran sifir melalui penggunaan bahan konkrit, murid didedahkan dengan cara melukis konsep pendaraban bagi sifir 2 hingga 5. Kelebihan teknik ENIS pada peringkat 2 ini ialah murid berupaya menggambarkan bentuk susunan yang teratur dalam fikirannya. Murid mampu melukis konsep pendaraban yang berhubung dengan apa yang dilihat dan dimanipulasikan pada Joyboard. Di samping itu, cara melukis bagi teknik ENIS ini menegaskan kepentingan melukis susunan bentuk secara melintang. Murid dikehendaki melukis petak dahulu bagi mewakili konsep kumpulan dan kemudiannya diikuti dengan bentuk bulat yang mewakili ahli bilangan. Sekiranya murid melukis secara tidak teratur, ia menjejaskan murid melihat bilangan bentuk bulat dan keupayaan membilang jumlah bentuk bulat serta gagal membina konsep pendaraban yang betul dan sistematik. Rajah 14 menunjukkan perbandingan antara bentuk susunan yang teratur dan tidak teratur. Rajah 14. Perbandingan antara bentuk susunan yang teratur dan tidak teratur. 72

4 Berpandukan kepada Rajah 14, teknik ENIS mengalakkan murid melukis konsep pendaraban dalam bentuk susunan yang teratur seperti yang ditunjukkan dalam gambar (a). Tujuannya adalah untuk membantu menyusun idea konsep pendaraban secara sistematik. Berbanding dengan gambar (b), bentuk susunan yang tidak teratur kurang dapat membantu murid menvisualisasikan konsep pendaraban dengan baik. Bagi murid yang lemah, mereka tidak dapat menggambarkan bentuk yang tidak teratur dalam fikirannya serta melahirkan perasaan keliru apabila melihat bilangan bentuk bulat bertambah banyak dalam satu petak. Oleh itu, teknik ENIS dalam kajian ini menegaskan kepentingan melukis bentuk susunan yang teratur agar murid dapat mevisualisasikan konsep mendarab dalam fikirannya secara jelas supaya ia memudahkan murid menguasai kemahiran sifir 2-5 dengan baik. Kajian ini juga menyokong pandangan Baig dan Halai (2006) bahawa murid belajar dengan menggunakan bahan konkrit dan perwakilan adalah berguna untuk membantu mereka membina kefahaman yang mendalam tentang operasi. Keistimewaan teknik ENIS ialah teknik ini membimbing murid menguasai kemahiran sifir melalui penggunaan bahan konkrit di samping mempraktikkan pendekatan Konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Borich dan Tombari (1997) telah menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. Penggunaan teknik ENIS dalam pembelajaran kemahiran sifir dapat mempraktikkan pendekatan konstruktivisme seperti membantu murid membina kefahaman sendiri dengan menghubungkaitkan konsep mendarab dan kemahiran sifir melalui penggunaan Joyboard. Murid boleh menggunakan dua jenis warna untuk membanding beza konsep kumpulan dan bilangan ahli dalam setiap 73

5 kumpulan. Dalam proses ini, ia memerlukan murid berfikir secara logik dan rasional untuk menyusun konsep pendaraban dengan betul. Apabila murid mampu menggunakan warna butang yang berbeza untuk mewakili konsep pendaraban, mereka dapat melihat secara jelas untuk mendapat jawapan yang betul di Joyboard dan juga meningkatkan keyakinan diri untuk menguasai kemahiran sifir 2-5. Justeru, teknik ENIS ini memainkan peranan penting untuk membimbing murid membina konsep sendiri dan menguasai kemahiran sifir dengan baik melalui penggunaan bahan konkrit yang sesuai. Kesimpulannya, teknik ENIS merupakan satu urutan tindakan pengajaran dan pembelajaran yang teratur untuk membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5 dengan baik. Pada peringkat enaktif, murid menggunakan bahan konkrit untuk menguasai kemahiran sifir melalui cara menyusun butang di Joyboard. Seterusnya pada peringkat ikonik, murid juga berjaya menguasai kemahiran melukis untuk melukiskan konsep pendaraban supaya dapat menjawab soalan sifir dengan betul. Pada peringkat simbolik, murid mampu menggunakan simbol matematik untuk melengkapkan jadual sifir 2-5 dengan betul dan memperoleh keputusan yang baik dalam ujian pasca. Justeru, kajian tindakan ini telah menunjukkan teknik ENIS ini telah berjaya membantu murid melalui setiap peringkat untuk menguasai kemahiran sifir 2-5 secara berkesan. 74

6 Soalan 2: Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kefahaman konsep pendaraban? Melalui hasil pemerhatian daripada rakaman video, ia telah menunjukkan bahawa teknik ENIS ini telah berjaya membantu murid menguasai kefahaman konsep pendaraban. Rajah 15 menunjukkan semasa murid menggunakan teknik ENIS untuk menjawab soalan. Rajah 15. Murid menggunakan teknik ENIS pada setiap peringkat. Daripada hasil pemerhatian tersebut, murid menggunakan teknik ENIS ini untuk menguasai kefahaman konsep pendaraban semasa menjawab soalan. Cara mengesan murid menguasai kefahaman adalah memerhati cara murid menyusun setiap butang pada kedudukan yang betul di atas Joyboard. Murid juga digalakkan menggunakan dua warna yang berbeza untuk membezakan konsep kumpulan dan bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Pada peringkat enaktif, murid mudah menyusun konsep pendaraban pada Joyboard. Hasil susunan bentuk yang betul dihasilkan oleh murid dapat membuktikan bahawa murid telah berjaya menguasai konsep pendaraban melalui penggunaan teknik ENIS ini. Teknik ENIS menekankan kepentingan membentuk visualisasi terhadap kefahaman konsep pendaraban melalui peringkat ikonik. Menurut Moses (dalam Samsudin & Fatimah, n.d), visualisasi adalah berguna untuk setiap peringkat 75

7 penyelesaian masalah. Bagi menjawab soalan sifir, murid perlu memahami konsep dahulu supaya dapat menghasilkan imej visual yang mewakili konsep pendaraban dengan tepat. Teknik ENIS juga membimbing murid merancang strategi untuk melukis konsep dan membuat lakaran yang betul untuk menggambarkan konsep dengan baik. Dengan menggunakan teknik ENIS, ia dapat membantu murid meningkatkan keupayaan visualisasi murid untuk membentuk semula konsep dengan menggunakan perkataan sendiri. Penerangan yang diberi oleh murid adalah selaras dengan apa-apa yang mereka fikirkan dalam otaknya. Sehubungan dengan itu, teknik ENIS ini juga menggalakkan murid membuat penaakulan tentang cara menyusun bahan konkrit dan melukis konsep pendaraban. Semasa murid mempelajari konsep pendaraban melalui teknik ENIS, murid diberi peluang untuk menyelidik, menyiasat, menerokai idea operasi darab, dan juga membuat penaakulan berdasarkan kefahaman yang dibina oleh diri sendiri. Apabila murid berjaya membuat penaakulan yang betul, murid dapat menyatakan buah fikiran tentang konsep pendaraban kepada rakannya secara koheren. Secara tidak langsung, teknik ENIS ini membantu murid menganalisis dan menilai cara yang mana sesuai dengan tahap kebolehan diri sama ada penggunaan Joyboard atau cara melukis untuk menguasai kefahaman konsep pendaraban dengan baik. Di samping itu, teknik ENIS juga menggalakkan murid menyusun dan mengukuhkan pemikiran tentang konsep pendaraban melalui komunikasi. Misalnya, melalui komunikasi, ia dapat membantu murid membina makna, menstabilkan idea dan menyampaikan idea yang teratur kepada guru dan rakannya. Murid yang dapat menjelaskan hasil pemikirannya kepada rakan dapat menyakinkan guru bahawa teknik ENIS ini dapat membantu murid menguasai kefahaman konsep pendaraban dengan baik. Manakala, murid lain yang mendengar penjelasan tersebut dapat 76

8 membantu diri membuat refleksi terhadap pemahaman sendiri dan mengukuhkan lagi pemahaman konsep melalui komunikasi. Penguasaan konsep Matematik merupakan satu perkara yang sangat penting dalam mempelajari mata pelajaran Matematik. Apabila murid dapat memahami konsep Matematik, mereka akan mengingati dan menyimpan kefahaman tersebut untuk jangka masa yang panjang. Begitu juga dengan teknik ENIS ini, ia mementingkan kepada penguasaan konsep dan kemahiran sifir pada setiap peringkat yang berbeza. Sekiranya murid tidak menguasai lagi cara penyusunan konsep kumpulan objek pada peringkat enaktif, mereka tidak boleh beralih ke peringkat yang seterusnya. Selepas sesi bimbingan pada setiap peringkat, guru menjalankan aktiviti permainan untuk menilai sejauhmana murid dapat menguasai konsep pendaraban dengan baik. Melalui aktiviti permainan, ia dapat mengukuhkan kefahaman konsep mendarab murid dengan mengaplikasikan cara menyusun butang di Joyboard, melukiskan konsep pendaraban dan menulis ayat matematik yang betul berpandukan kepada gambar rajah yang diberi. Berbanding dengan kaedah tradisional iaitu kaedah penghafalan sifir yang digunakan oleh guru sekolah rendah, ia dapat dilihat kurang efektif kepada murid yang gagal menghafal sifir dan tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan operasi darab. Menurut Anthonysamy (dipetik dalam Zatur, 2004) menyatakan konsep pembelajaran Matematik berdasarkan penghafalan dan penyaluran ilmu dari guru kepada para pelajar semakin tidak popular kerana kaedah ini menunjukkan bahawa murid gagal mengaplikasikan kemahiran di luar bilik darjah. Hal ini disebabkan murid masih tidak menguasai kefahaman konsep dan menyebabkan mereka tidak boleh menggunakan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. 77

9 Pada pandangan saya, guru tidak sepatutnya terikat dengan satu kaedah penghafalan sahaja. Pengajaran yang bersifat hafalan akan menyebabkan murid melahirkan perasaan takut dan hilang minat terhadap pembelajaran Matematik. Oleh itu, guru digalakkan menggunakan teknik ENIS untuk membimbing murid belajar konsep pendaraban melalui peringkat konkrit, semi-konkrit dan simbolik. Berdasarkan pandangan Clabaugh (2010) telah menyatakan bahawa matlamat pendidikan kini ialah guru perlu membimbing murid membina konsep kefahaman asas kendiri tentang sesuatu ilmu pengetahuan dan ia lebih penting daripada hanya fokus mengajar murid menghafal fakta asas Matematik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran konsep sifir secara penghafalan kurang dapat membantu murid membina kefahaman dengan baik. Manakala berbanding dengan teknik ENIS, ia merupakan teknik yang kreatif kerana dapat mengalakkan murid dalam proses pembelajaran konsep pendaraban melalui aktiviti yang bersifat hands on dan minds on. Murid bukan sahaja belajar sifir sambil bermain, mereka juga perlu berfikir secara kreatif tentang strategi menyusun konsep pada Joyboard dan melukis konsep pendaraban dengan betul. Pandangan ini juga disokong oleh National Council of Teacher of Mathematics (dipetik daripada Zatur, 2004) menegaskan bahawa matlamat yang perlu difokuskan dalam pendedahan awal pengajaran dan pembelajaran Matematik kepada kanak-kanak pada peringkat awal persekolahan ialah pembinaan pemahaman konseptual awal Matematik, kebolehan berkomunikasi tentang Matematik dan penggunaan Matematik dalam penyelesaian masalah. Melalui aktiviti hands on dan minds on, murid dapat membina kefahaman konseptual tentang pendaraban dan memahami cara membina jawapan dengan betul. Justeru itu, teknik ENIS yang 78

10 menekankan kepentingan pembinaan konseptual pendaraban awal adalah lebih baik daripada kaedah penghafalan sifir. Kesimpulannya, teknik ENIS ini telah menunjukkan kekuatannya untuk membantu murid meningkatkan kefahaman konsep darab melalui tiga peringkat tersebut. Teknik ini dapat meningkatkan daya imaginasi murid berfikir secara kreatif dan berkeupayaan menyusun, menganalisis, serta menyampaikan konsep kepada orang lain. Akhirnya, murid yang menguasai teknik ENIS dapat membantu diri membuat pertimbangan dan keputusan yang teliti terhadap jawapan yang dibina serta mengaplikasikan teknik ENIS ini untuk menyemak jawapan latihan. 79

11 Soalan 3: Apakah persepsi murid Tahun 3 terhadap penggunaan teknik ENIS? Daripada hasil temu bual saya dengan empat orang murid, ia dapat dirumuskan bahawa murid mempunyai persepsi yang baik terhadap penggunaan teknik ENIS semasa mempelajari kefahaman dan kemahiran sifir 2 hingga 5. Murid telah memberitahu saya bahawa mereka sangat gembira kerana teknik ENIS dapat membantu mereka mencari jawapan dengan lebih mudah dan tepat. Mereka hanya perlu memberi tumpuan yang sepenuhnya semasa mengira jumlah bilangan butang yang ada pada Joyboard. Melalui penggunaan Joyboard dalam proses pembelajaran sifir, teknik ENIS telah berjaya meningkatkan semangat murid untuk mencari jawapan dengan cepat dan mudah. Di samping itu, murid juga menyatakan bahawa penggunaan teknik ENIS dapat membantu mereka mencari jawapan yang betul. Apabila murid berasa senang menjawab soalan darab, ia dapat meningkatkan keinginan murid mempelajari sifir. Selain daripada itu, apabila selesai satu sesi pengajaran dan pembelajaran, murid meminta latihan tambahan daripada guru untuk tujuan mengukuhkan lagi kemahiran dan mengembangkan kefahaman konsep melalui penggunaan teknik ENIS. Justeru, hasil dapatan tersebut telah menunjukkan murid mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknik ENIS dalam menguasai kemahiran sifir 2 hingga 5. Persepsi murid terhadap penggunaan teknik ENIS adalah positif kerana mereka boleh menggunakan Joyboard untuk mencari jawapan, melukis gambar bagi mewakili konsep pendaraban serta mampu menulis ayat matematik yang betul dan melengkapkan jadual sifir 2 hingga 5. Oleh kerana sebelum ini murid diajar menghafal sifir, mereka jarang mempunyai peluang untuk mempelajari sifir melalui teknik yang lain. Setelah murid menguasai teknik ENIS, mereka bertambah lebih 80

12 yakin untuk menjawab soalan darab. Justeru itu, teknik ENIS disambut baik oleh murid dalam proses menguasai kefahaman dan kemahiran sifir. Salah satu sebab murid suka terhadap teknik ENIS kerana ia berjaya menimbulkan minat murid semasa mempelajari kemahiran sifir. Misalnya, murid meminta soalan tambahan daripada guru apabila menjalankan aktiviti permainan, murid berusaha membilang butang yang disusun di Joyboard untuk menjawab soalan sifir, tidak berputus asa untuk melukis konsep pendaraban walaupun melakukan sedikit kesilapan dalam latihan, dan juga menyatakan perasaan suka melibatkan diri dalam aktiviti hands on dan minds on. Menurut Zainuddin dan Fadzilah (2004), minat memainkan peranan yang penting bagi membantu seseorang murid mencapai kejayaan dalam dunia pendidikan. Tambahan lagi, minat yang wujud dalam diri sendiri pada seseorang murid akan mempengaruhi proses pembelajaran. Apabila minat murid ditingkatkan, murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Antaranya ialah memberi tumpuan perhatian yang sepenuhnya, bersungguh-sungguh menyelesaikan latihan, dan memberi maklum balas yang cepat semasa sesi soal jawab. Melalui penggunaan teknik ENIS, ia dapat mengubah sikap murid kepada positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran sifir. Selain itu, teknik ENIS juga menerapkan unsur belajar sambil bermain dalam proses pengajaran dan pembelajaran sifir darab. Apabila murid belajar sesuatu konsep atau kemahiran melalui cara bermain, mereka berasa sangat seronok dan mempunyai semangat ingin tahu yang kuat untuk menerokai jawapan. Saayah (n.d) juga menyatakan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran yang berunsur belajar sambil bermain dapat mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Melalui aktiviti belajar sambil 81

13 bermain, ia membolehkan fikiran murid berkembang dengan baik seperti menguasai strategi menyusun butang pada Joyboard atau teknik melukis konsep pendaraban. Menurut Caplan dan Caplan (dalam Saayah, n.d), main sebagai penentu penting perkembangan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan murid. Melalui aktiviti permainan ENIS yang dijalankan, murid dapat mengukuhkan koordinasi motor kasar dan motor halus untuk menyusun konsep dengan menggunakan bahan konkrit. Murid juga menggunakan daya kreatif untuk membina jawapan berdasarkan pengalaman dan kefahaman sendiri. Tambahan lagi, murid dapat mendisiplinkan diri dan mematuhi peraturan aktiviti permainan yang ditetapkan serta membina keyakinan diri yang tinggi semasa memberi jawapan dalam aktiviti tersebut. Teknik ENIS juga memupuk semangat kerjasama yang baik dalam kalangan murid. Hal ini kerana murid mempunyai peluang untuk meluahkan perasaan dan memberi pendapat terhadap apa yang mereka faham tentang konsep pendaraban. Sekiranya murid menghadapi masalah, mereka boleh berbincang dan mendapat bantuan daripada kawan. Secara tidak langsung, murid yang sudah menguasai konsep pendaraban boleh memainkan peranan sebagai mentor untuk memberi bimbingan kepada kawannya. Justeru itu, suasana pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkesan kerana murid saling membantu, menghormati dan memupuk semangat belajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, teknik ENIS juga menerapkan unsur kecerdasan kinestetik, visual-spatial, verbal-linguistik dan logikal matematik. Dari segi kecerdasan kinestetik, murid dapat mempraktikkannya melalui penggunaan Joyboard. Murid boleh menggunakan pergerakan tangan untuk menyusun konsep pendaraban secara 82

14 aktif dan bermakna. Apabila murid dapat memahami konsep, barulah mereka dapat menyusun jawapan dengan betul di Joyboard. Manakala, murid mempraktikkan kecerdasan visual spatial melalui teknik melukis konsep pendaraban dalam bentuk perwakilan yang jelas. Imej-imej yang dilukis oleh murid dapat menggambarkan fikiran murid secara menyeluruh. Kecerdasan verbal linguistik dan logikal matematik adalah dipraktikkan melalui cara murid menerangkan cara konsep dan memberi sebab tentang kepentingan menguasai konsep pendaraban dalam kehidupan seharian. Oleh itu, murid menunjukkan kesungguhan untuk menguasai teknik ENIS supaya dapat membantu diri memperkembang lagi kecerdasan pelbagai ke arah yang lebih baik dan maju. Secara keseluruhanya, persepsi murid terhadap penggunaan teknik ENIS dalam menguasai kemahiran adalah positif dan baik. Ia juga melahirkan perasaan suka, gembira, minat, seronok, yakin dan aktif dalam kalangan murid semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran sifir. Selain itu, penggunaan teknik ENIS juga membolehkan murid berinteraksi aktif dan membentuk murid yang berfikiran kreatif serta memperkembang lagi kecerdasan pelbagai murid untuk menguasai kemahiran sifir. Justeru itu, murid digalakkan mengaplikasikan teknik ENIS dengan baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran kefahaman dan kemahiran sifir. 83

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang 6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Dalam kajian ini, saya telah melaksanakan teknik ENIS untuk membantu murid menguasai kemahiran dan kefahaman konsep pendaraban bagi sifir darab 2 hingga 5. Saya telah memberi

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut Ramlah dan Mahani (2002), konstruktivisme bukanlah suatu konsep baru. Ia berasal daripada falsafah dan telah diaplikasikan dalam bidang sosiologi, antropologi

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK [Type text] FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK NAMA : ZUNIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN NO. KAD MATRIKULASI : 821016145780001 NO. KAD PENGENALAN : 821016145780

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK OH, ITUNYA DARAB! Oleh Chai Mei Ling ABSTRAK Kajian ini bertujuan membantu Liu menguasai kemahiran mendarab. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan untuk membantu Liu menguasai kemahiran mendarab adalah

Lebih terperinci

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian saya bermula apabila tumpuan saya diberi terhadap seorang murid tahun 5 ketika

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh MODEL PENGAJARAN Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Model Ekspositori Model Pemprosesan maklumat Model Inkuiri Model Projek. Model Ekspositori Istilah ekspositori diperoleh daripada konsep penjelasan, yang bermakna

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 1. Nama Guru : Rohaiza Azlina Binti Zakaria 2. Nama Sekolah : Sk. Syed Ibrahim, Pendang, Kedah 3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 6. Tajuk : Tulis, Sapu dan Kira 7. SINOPSIS

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

TEORI PEMBELAJARAN. IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu.

TEORI PEMBELAJARAN. IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. TEORI PEMBELAJARAN IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Manusia belajar melalui berbagai-bagai cara. Cara belajar dibahagikan kepada mazhab behavioris, kognitif, sosial dan humanis. Mazhab behavioris

Lebih terperinci

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal Topik 5 Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan konsep kemahiran interpersonal; 2. Menerangkan konsep kemahiran intrapersonal;

Lebih terperinci

Banding beza antara 5 teori pembelajaran yang telah anda pelajari. Teori. pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilik dajah anda?

Banding beza antara 5 teori pembelajaran yang telah anda pelajari. Teori. pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilik dajah anda? SOALAN 5(a) Banding beza antara 5 teori pembelajaran yang telah anda pelajari. Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilik dajah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pembelajaran

Lebih terperinci

Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai. pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada

Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai. pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada Soalan 2 Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada tajuk-tajuk berikut : Teori-teori perkembangan manusia

Lebih terperinci

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU: Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai pembelajaran eksplisit. Strategi pemusatan guru meletakkan

Lebih terperinci

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA TAJUK 7 PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA 7.1 Sinopsis Tajuk ini disusun bagi membolehkan pelajar mengetahui kaedah-kaedah yang boleh digunakan bagi mengumpulkan data dalam Kajian Tindakan.

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Merealisasikan matlamat utama dalam sesuatu sistem pendidikan adalah dengan memperkembangkan dan mempertingkatkan pemahaman pelajar terutama dalam konsep asas. Ini memungkinkan

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

Bab 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

Bab 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan 1 Bab 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Komunikasi merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Tanpa komunikasi yang berkesan, sesuatu pengajaran dan pembelajaran matematik itu menjadi

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENULIS NOMBOR 0 HINGGA 10 Oleh Law Hie Hieng @ Law Hui Hui Sek. Jenis Keb. Cina Chung Hua Lingga, 94900 Lingga, Sri Aman. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Ah Yew, seorang murid Tahun

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan

Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan ATIKAN, 1(1) 2011 NIK HASSAN BASRI NIK AB KADIR Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan ABSTRAK: Tiada satu pendekatan pun yang boleh

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Kementerian Pelajaran Malaysia Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Buku Sukatan Pelajaran Matematik, Kurikulum

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya sains dan teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetetif,

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ILMU PENDIDIKAN. ANGKA GILIRAN: MASA : 3 jam PUSAT :

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ILMU PENDIDIKAN. ANGKA GILIRAN: MASA : 3 jam PUSAT : KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ILMU PENDIDIKAN ANGKA GILIRAN: MASA : 3 jam PUSAT : ARAHAN KEPADA CALON. 1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : 30 soalan objektif Bahagian B

Lebih terperinci

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3.

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Tajuk : Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Sinopsis :Saya telah diamanahkan berdampingan dengan guru mata pelajaran Bahasa

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh Pelajar mengaplikasi konsep dan prinsip yang dipelajari Pelajar memformulasi masalah menggunakan maklumat yang diterima daripada pembacaan dan syarahan Pelajar menilai dengan kritis konsep dan prinsip

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

Abstrak. Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis. Muhammad Faizrin Hashim

Abstrak. Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis. Muhammad Faizrin Hashim 23 Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Muhammad Faizrin Hashim muhammad_faizrin_hashim@moe.edu.sg Muliana Mohammad muliana_mohammad@moe.edu.sg Sekolah Rendah Jiemin

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG SEKOLAH RENDAH PEI TONG 1 PROGRAM YOK KITA TEROKA! PENGENALAN Berdasarkan keputusan penilaian Semester 1 2010, 64.5% murid mendapat 10-15 markah. Peratusan yang mendapat 16-20 markah hanya 9.7%. Keputusan

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PENGENALAN Murid-murid yang mengambil subjek Bahasa Melayu di Sekolah Mee Toh merangkumi kurang daripada 3%. 70% daripada mereka lebih kerap

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di BAB 5 PENUTUP 5.1 Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan membincangkan berkenaan sejauhmana dapatan kajian berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di PASTI Ummu

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Perkembangan arus modenisasi ini menuntut para pelajar untuk bersaing dan menggarap perkembangan ilmu yang tanpa sempadan. Kini, selaras dengan wawasan 2020, pihak kerajaan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR Hasil Pembelajaran Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenal pasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan Menghayati falsafah dan penekanan baru

Lebih terperinci

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 (SMP KHAS) HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 (SMP KHAS) HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 (SMP KHAS) HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK NAMA : ASLINA BINTI MOHAMED YAHAYA NO MATRIK : 720823145098001 NO KAD PENGENALAN : 720823-14-5098 NO

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN Sukacita dimaklumkan anda telah dipilih untuk kajian ilmiah ini yang bertujuan mendapatkan fakta berhubung dengan gaya pembelajaran yang menjadi keutamaan anda, khususnya

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

BAB 2: KEMAHIRAN MENDENGAR

BAB 2: KEMAHIRAN MENDENGAR BAB 2: KEMAHIRAN MENDENGAR Pengenalan Seseorang pendengar yang baik ialah apabila dia dapat mengecam, mengenal, mengamati serta mendiskriminasikan bunyi-bunyi bahasa dari sekeliling mereka. Kemahiran mendengar

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV Oleh Abdillah Bin Nurdin Asis ABSTRAK Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

MATEMATIK TINGKATAN 2

MATEMATIK TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TINGKATAN 2 MATEMATIK TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran

Lebih terperinci

CONTOH KERTAS ARAHAN KEMAHIRAN SOSIAL (KENDIRI) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, PARCEL D PUTRAJAYA

CONTOH KERTAS ARAHAN KEMAHIRAN SOSIAL (KENDIRI) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, PARCEL D PUTRAJAYA LAMPIRAN C CONTOH KERTAS ARAHAN KEMAHIRAN SOSIAL (KENDIRI) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, PARCEL D 62530 PUTRAJAYA NAMA SYARIKAT & NO PENDAFTARAN SLDN NAMA

Lebih terperinci

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat Soalan berkumpulan. Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar.manakala

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

PROGRAM BAHASA MALAYSIA MASTER LAB

PROGRAM BAHASA MALAYSIA MASTER LAB PROGRAM BAHASA MALAYSIA MASTER LAB Program Suku Kata MASTER LAB Disediakan khas untuk membimbing anak-anak kecil untuk mula membaca dan menulis dengan berkesan. Mereka akan mengenal dan membunyikan huruf

Lebih terperinci

Pengurusan Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah Topik 7 Pengurusan Bilik Darjah HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah; 2. Mengenal pasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus

Lebih terperinci

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah KKD 2063 Pembangunan Sahsiah Teori Kognitif : Teori Pilihan Dan Terapi Realiti Pengenalan Teori Kognitif adalah teori yang berpusatkan kepada pemikiran manusia. Terdapat banyak teori-teori yang dikategorikan

Lebih terperinci

PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21, 2011 by admin Pengenalan Tajuk ini akan membincangkan berkaitan pendekatan, kaedah, teknik

Lebih terperinci

Projek MTE3102E_PPG Jan2014

Projek MTE3102E_PPG Jan2014 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM TUGASAN PROJEK Program : PISMP-PPG Nama Pelajar : Kod & Nama Kursus : MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik Semester : 1 / 2014 Tarikh Mula : 22 Feb

Lebih terperinci

MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN KATA ADJEKTIF MELALUI PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN

MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN KATA ADJEKTIF MELALUI PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN 8 MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN KATA ADJEKTIF MELALUI PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN Mohamad Khair Johari Noraini Abdullah Hee Zubaidah Zainal Abidin Sekolah Rendah Rivervale Abstrak Jabatan

Lebih terperinci

Unit 5 Pendekatan Tematik

Unit 5 Pendekatan Tematik Unit 5 Pendekatan Tematik Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I 67 PERANCANGAN SESI PENDEKATAN TEMATIK Unit

Lebih terperinci

PEMBELAJARAN MASTERI

PEMBELAJARAN MASTERI Pentingnya Pembelajaran Masteri PEMBELAJARAN MASTERI Merupakan salah satu daripada strategi yang boleh guru gunakan untuk mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam akademik, khasnya pencapaian minimum

Lebih terperinci

PENGENALAN KEPADA RESIPAN

PENGENALAN KEPADA RESIPAN C4008/1/1 UNIT 1 PENGENALAN KEPADA RESIPAN OBJEKTIF Objektif Am : Memahami tentang resipan dalam tanah Objektif Khusus :Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :- 1. menyatakan maksud resipan dalam tanah.

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

PENULISAN ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN

PENULISAN ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN TAJUK 12 PENULISAN ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN 12.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan memahami cara menulis artikel penyelidikan tindakan. Dalam tajuk ini, pelajar akan

Lebih terperinci

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN MENDENGAR

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN MENDENGAR BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pengenalan Kemahiran Mendengar Keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan,

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci