8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk"

Transkripsi

1 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua data yang telah dikumpulkan seperti ujian, soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif telah dianalisis secara pola, kandungan atau dalam bentuk graf. Setelah menganalisis kesemua data, saya telah mengintepretasi setiap data dengan jelas untuk menjawab semua soalan kajian yang telah dikemukakan. 8.1 Ujian Bagi ujian pra dan ujian pasca, soalan telah disediakan dalam bentuk subjektif. Terdapat empat jadual sifir darab yang perlu dilengkapkan oleh murid seperti sifir darab 2 hingga 5. Jumlah bilangan soalan daripada empat jadual sifir adalah empat puluh soalan. Berdasarkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul, satu formula digunakan untuk mengira markah peserta dan menentukan pencapaian secara jelas. Bilangan soalan yang betul % = Oleh itu, bilangan jawapan soalan yang betul telah dikira dalam bentuk peratusan (%) dan gred. Perbandingan peratusan (%) dan gred bagi ujian pra dan ujian pasca turut dilakukan untuk membuat perbandingan antara perkembangan murid dalam penguasaan kemahiran sifir 2-5 melalui teknik ENIS. Hasil dapatan 46

2 bagi kedua-dua ujian tersebut telah dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Jadi, keseluruhan markah ujian pra dan pasca bagi empat orang peserta telah dalam bentuk jadual dan graf. Selepas saya menjalankan ujian pra dan pasca, saya telah merekod markah ujian peserta dalam borang permarkahan. Gred ditentukan berdasarkan markah yang diperoleh. Panduan penentuan gred dan interpretasi ditunjukkan di dalam Jadual 4. Jadual 4 Panduan Penentuan Gred dan Intepretasi Markah Gred Intepretasi A Cemerlang, berjaya menguasai B Baik, boleh menguasai C Memuaskan, kurang menguasai D Lemah, masih belum menguasai 0-24 E Sangat lemah, tidak menguasai Tujuan saya berpandukan kepada Jadual 4 adalah untuk melihat sama ada peserta berjaya atau tidak dalam menguasai sifir 2 hingga 5 pada sebelum dan selepas teknik ENIS diperkenalkan. Markah keputusan yang diperolehi oleh peserta dapat menonjolkan keupayaan murid menguasai sifir darab secara jelas. Jadual 5 dan Jadual 6 pula menunjukkan pencapaian empat orang peserta dalam ujian pra dan ujian pasca. Jadual 5 Pencapaian Empat Orang Peserta dalam Ujian Pra Nama Sifir 2 Sifir 3 Sifir 4 Sifir 5 Jumlah bilangan soalan Gred Peserta yang betul, (%) Janet 2/10 0/10 0/10 2/10 4/40 (10.0%) E Zoey 0/10 0/10 0/10 0/10 0/40 (0%) E Alex 1/10 0/10 0/10 0/10 1/40 (2.5%) E Brian 2/10 0/10 0/10 1/10 3/40 (7.5%) E 47

3 Berpandukan kepada Jadual 5, setiap peserta didapati memang lemah dalam menguasai sifir 2 hingga 5 dengan hanya memperoleh markah peratusan di antara 0% hingga 11%. Terutamanya, Zoey gagal menjawab soalan dan mendapat 0% markah dalam ujian pra ini. Manakala, Alex hanya dapat menjawab satu soalan yang betul dan memperolehi 2.5% sahaja. Janet dan Brian masing-masing dapat menjawab empat dan tiga soalan daripada empat puluh soalan dan mendapat skor 10.5% dan 7.5%. Setiap peserta juga telah menunjukkan prestasi yang amat ketara lemah dalam menguasai sifir 3 dan 4. Keempat-empat orang peserta telah memperoleh gred E dalam ujian pra. Oleh itu, ia jelas menunjukkan bahawa murid masih tidak menguasai sifir darab 2 hingga 5. Jadual 6 Pencapaian Bagi Empat Orang Peserta dalam Ujian Pasca Nama Peserta Sifir 2 Sifir 3 Sifir 4 Sifir 5 Jumlah bilangan soalan yang betul, (%) Janet 10/10 10/10 9/10 10/10 39/40 (97.5%) A Zoey 10/10 10/10 10/10 10/10 40/40 (100%) A Alex 10/10 10/10 10/10 10/10 40/40 (100%) A Brian 10/10 10/10 10/10 10/10 40/40 (100%) A Gred Daripada Jadual 6, ia menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian yang sangat tinggi dalam ujian pasca ini. Terdapat tiga orang peserta iaitu Zoey, Alex dan Brian telah berjaya menjawab empat puluh soalan dan melengkapkan empat jadual sifir dengan betul. Mereka juga memperoleh markah 100% dalam ujian pasca. Manakala, Janet hanya menjawab satu soalan dengan salah untuk jadual sifir 4 dan telah memperoleh 97.5% dalam ujian ini. Kesilapan Janet disebabkan kecuaian dalam membilang jumlah bilangan kumpulan objek semasa dia menjawab soalan ujian. Namun begitu, Janet masih berjaya menjawab sifir 2, 3 dan 5 dengan betul. Keempat-empat orang murid juga memperoleh gred A dalam ujian pasca. Ini 48

4 Markah Ujian (%) bermakna peserta telah berjaya menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5 dengan baik. Secara keseluruhan, ia jelas menunjukkan bahawa penggunaan teknik ENIS telah berjaya membantu mereka menguasai kemahiran sifir 2-5. Selain itu, saya juga telah membuat satu perbandingan markah peserta bagi ujian pra dan ujian pasca. Tujuannya adalah untuk menganalisis peningkatan yang wujud di antara ujian pra dan ujian pasca. Rajah 10 menunjukkan perbandingan markah peserta bagi ujian pra dan ujian pasca Janet Zoey Alex Brian Ujian Pra Ujian Pasca Peningkatan Rajah 10. Perbandingan markah peserta dalam ujian pra dan ujian pasca. Daripada Rajah 10, kita dapat melihat bahawa Zoey merupakan peserta kajian yang menunjukkan peningkatan yang amat tinggi. Dari keputusan ujian pranya, dia memperoleh 0% dan gagal menguasai sifir 2 5 sebelum teknik ENIS diperkenalkan. Setelah Zoey menguasai teknik ENIS, dia dapat berjaya melengkapkan semua sifir dan mendapat 100% dalam ujian pasca. Oleh itu, keputusan Zoey telah membuktikan bahawa dia telah menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam sepanjang proses pembelajaran sifir melalui teknik ENIS. 49

5 Di samping itu, Alex dan Brian juga menunjukkan peningkatan yang baik dalam ujian pasca ini seperti 97.5% dan 92.5%. Sebelum mempelajari sifir melalui teknik ENIS, Alex dan Brian gagal menguasai sifir 3 dan 4 serta memperoleh markah yang terendah dalam kelas. Setelah mereka belajar sifir secara berperingkat, mereka telah berjaya menguasai sifir tersebut. Kini, hasil peningkatan mereka telah menunjukkan bahawa mereka menguasai kemahiran sifir 2-5 dengan baik. Walaupun Janet telah menunjukkan peningkatan yang rendah berbanding dengan peserta lain iaitu 87.5%, dia tetap berjaya melengkapkan semua jadual sifir dengan baik. Hanya disebabkan sifat kecuaian menyebabkan Janet tidak dapat memperolehi 100% dalam ujian pasca. Kesimpulannya, prestasi pencapaian yang baik bagi keempat-empat orang murid telah menunjukkan bahawa teknik ENIS berjaya membantu mereka menguasai kemahiran sifir Dokumen (Lembaran Kerja) Setelah saya mengumpulkan dokumen yang dihasil oleh peserta, saya telah membuat analisis yang jelas dalam bentuk jadual. Tujuan saya menganalisis hasil lembaran kerja adalah untuk membanding beza perkembangan murid menguasai kemahiran sifir darab 2-5. Hasil analisis dokumen dapat membantu saya menilai kesesuaian teknik ENIS dalam membantu murid menguasai kemahiran sifir darab dan kefahaman konsep pendaraban. Dalam proses menganalisis hasil lembaran kerja murid, saya telah mendapati beberapa jenis kesilapan yang sering dilakukan oleh empat orang murid. Kemudiannya, saya mengkategorikan jenis-jenis kesilapan dalam kategori tertentu. Saya juga telah meringkaskan jenis-jenis kesilapan dalam bentuk jadual untuk 50

6 memudahkan saya lebih menumpukan perhatian terhadap masalah kesilapan yang sering dihadapi oleh murid. Jadual 7 Jenis-jenis Kesilapan Murid Jenis-jenis Kesilapan Janet Zoey Alex Brian Jumlah 1. Tidak membilang jumlah - 3 kumpulan objek dengan betul 2. Tidak faham konsep kumpulan Cuai Tersilap pandang nombor pada soalan Tersilap melihat nombor soalan Tulis nombor terbalik Berdasarkan kepada Jadual 7 telah menunjukkan bahawa terdapat tiga orang murid iaitu Janet, Zoey dan Brian sering melakukan kesilapan membilang jumlah kumpulan objek. Kesilapan ini telah menyebabkan murid tidak dapat memberi jawapan yang betul semasa membuat latihan. Manakala, jenis kesilapan 2 sering dilakukan oleh Janet dan Alex iaitu cuai dalam tersilap pandang nombor soalan atau menulis nombor secara terbalik. Kesilapan yang jarang berlaku dalam hasil kerja rumah murid iaitu terlebih melukis konsep kumpulan. Kesilapan ini telah didapati daripada hasil kuiz Zoey. Saya juga telah mengenal pasti sebab Zoey terlebih melukis bentuk kumpulan semasa menjawab soalan kerana dia ingin menjawab soalan dengan cepat tanpa membuat semakan semula. Contoh-contoh jenis kesilapan ditunjukkan dalam bentuk Rajah

7 Zoey dapat melukis perwakilan rajah tetapi dia terlebih melukis konsep kumpulan dan tidak dapat memberi jawapan yang betul. Rajah 11. Contoh jenis kesilapan murid (1). Berdasarkan Rajah 11, ia jelas menunjukkan bahawa Zoey dapat melukis perwakilan rajah dengan kemas dan cantik tetapi dia terlebih melukis konsep kumpulan dan menyebabkan dia tidak dapat memberi jawapan yang betul. Manakala Gambar (a) dan (b) telah menunjukkan kesilapan yang telah dilakukan oleh Janet seperti yang ditunjukkan di Rajah 12. Gambar (a) ukkan di Rajah 12. Gambar (b) Janet berupaya menulis ayat matematik bagi kumpulan darab dengan ahli bilangan dalam setiap kumpulan tetapi dia tidak dapat memberi jawapan yang betul. Janet tidak membilang jumlah kumpulan objek dengan betul. Rajah 12. Contoh kesilapan murid (2). Berpandukan Rajah 12, gambar (a) dan (b) telah menunjukkan Janet tidak membilang jumlah kumpulan objek dengan betul. Daripada hasil kerja Janet, dia 52

8 berupaya menulis ayat matematik dengan bentuk tetapi disebabkan tidak membilang jumlah bilangan kumpulan objek yang betul dan menyebabkan dia gagal menjawab soalan dengan betul. Akan tetapi, setelah memberi bimbingan kepada murid pada setiap sesi pengajaran dan pembelajaran, murid memberi perhatian dan bersikap cermat melakukan pengiraan. Hasil peningkatan menjawab soalan lembaran kerja juga dapat ditunjukkan dalam Jadual 8. Jadual 8 Hasil Peningkatan Menjawab Soalan Lembaran Kerja bagi Empat Orang Peserta Jumlah Bilangan Soalan Yang Dijawab Dengan Betul Nama Peserta Lembaran Kerja 1 Lembaran Kerja 2 Lembaran Kerja 3 Janet 6/10 8/10 10/10 Zoey 3/10 7/10 10/10 Alex 8/10 10/10 10/10 Brian 5/10 8/10 9/10 Daripada Jadual 8, saya mendapati setiap orang peserta menunjukkan peningkatan dalam penguasaan konsep mendarab dan kemahiran sifir 2-5. Melalui teknik ENIS yang diperkenalkan, setiap peserta telah memberi usaha untuk menggunakan teknik melukis untuk melakarkan perwakilan rajah berpandukan soalan yang diberi. Merujuk kepada lembaran kerja 1 dan lembaran kerja 2, murid dikehendaki melatih diri menggunakan teknik melukis untuk melukis konsep kumpulan objek bagi menguasai kemahiran sifir. Hasil telah menunjukkan bahawa Alex mampu menggunakan teknik melukis untuk menjawab semua soalan yang betul pada lembaran kerja 2. Hal ini disebabkan lukisan konsep pendaraban yang dihasilkan oleh Alex telah membantunya mendapat jumlah hasil jawapan yang betul. Oleh itu, teknik ENIS dapat membantu murid menguasai konsep mendarab dengan baik melalui teknik melukis. Bagi peserta yang lain, mereka juga menunjukkan 53

9 peningkatan tetapi sering melakukan kesilapan semasa menjawab soalan disebabkan cuai dan sifat keinginan menjawab soalan cepat. Manakala bagi lembaran kerja 3, ia adalah latihan yang mengukuhkan kemahiran murid menulis ayat matematik dengan tepat. Dalam lembaran kerja 3 ini, Janet, Zoey dan Alex telah berjaya menulis ayat matematik dengan betul. Namun, Brian hanya menjawab satu soalan yang salah kerana cuai dalam membilang jumlah kumpulan objek melalui perwakilan rajah yang diberi. Oleh itu, Brian hanya menjawab sembilan soalan daripada sepuluh soalan dengan betul. Secara jelasnya, saya dapat merumuskan bahawa keempat-empat orang peserta berjaya menguasai kefahaman konsep sifir atas sebab peningkatan yang jelas daripada lembaran satu ke lembaran kerja ketiga. Kesimpulannya, hasil tersebut menunjukkan bahawa keempat-empat orang murid mampu menguasai kefahaman konsep pendaraban dengan baik. 8.3 Borang Pemerhatian Bagi setiap sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya laksanakan, saya telah menganalisis semua gerak balas peserta terhadap penguasaan kemahiran dan konsep sifir melalui teknik ENIS melalui borang pemerhatian. Data-data yang diperoleh dalam borang pemerhatian telah dianalisis secara jelas berdasarkan tingkah laku dan perkembangan peserta serta refleksi diri terhadap kesesuaian teknik ENIS ini digunakan dalam kajian ini. Rajah 13 menunjukkan contoh cara menganalisis borang pemerhatian. 54

10 Rajah 13. Contoh cara menganalisis borang pemerhatian. Berpandukan kepada Rajah 13, cara saya menganalisis kandungan borang pemerhatian iaitu membaca teliti kandungan pemerhatian, fokus kepada aspek yang hendak diketahui, analisis kandungan dengan menghitamkan dan membulatkan isi-isi penting atau maklumat yang berhubung dengan soalan kajian tindakan ini. Setelah saya menganalisis kesemua kandungan borang pemerhatian, saya merujuk semula maklumat yang ditandakan dan tentukan maklumat tersebut dalam kategori yang sesuai.setiap aspek telah diberi satu tema dan kod namanya. Bagi peringkat yang 1, saya telah mengkategorikan kandungan pemerhatian kepada beberapa tema. Kemudiannya, tema dianalisis secara ringkas dalam bentuk huraian untuk memudahkan saya menginterpretasikan setiap aspek dengan berkesan. Jadual 9 menunjukkan pembinaan kategori tema-tema untuk peringkat enaktif. 55

11 Jadual 9 Pembinaan Kategori Tema-tema untuk Peringkat Enaktif Tema (Kod) Mentor (M) Minat (MT) Seronok (SK) Kecerdasan Pelbagai (KP) Menguasai Konsep (MP) Menguasai Kemahiran (MK) Huraian Meminta bantuan kawan mengajar. Berbincang dengan kawan. Menerangkan konsep pendaraban kepada rakan. Meminta latihan tambahan daripada guru. Terlibat secara aktif dalam aktiviti hands-on dan minds-on. Suka belajar dengan menggunakan bahan konkrit iaitu Joyboard. Berusaha membilang butang yang disusun di atas Joyboard. Meluahkan perasaan gembira dan seronok apabila dapat menyusun konsep. pendaraban dan mendapat jawapan betul. Menyatakan bahawa teknik ENIS adalah sangat mudah untuk belajar sifir. Boleh belajar sambil bermain. Visual spatial :Jawapan boleh dilihat secara jelas di Joyboard. Kinestetik: boleh menguasai cara menyusun konsep pendaraban di Joyboard. Matematik-logikal : Mencari jawapan dengan menggunakan Joyboard lebih senang berbanding menghafal sifir. Penjelasan tentang strategi menyusun konsep di Joyboard adalah tepat. Murid dapat menyusun konsep pendaraban dengan mengikut kumpulan dan bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Murid menggunakan dua jenis warna butang untuk membezakan konsep kumpulan dan bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Murid dapat memberi jawapan dengan pantas dan betul. Murid dapat menunjukkan cara pengiraan jumlah bilangan butang yang betul. Murid dapat menjawab semua soalan dengan betul dalam lembaran kerja. 56

12 Pemikiran Konstruktivis (PK) Semasa menyusun konsep di Joyboard, murid mendapati sifir darab adalah asas bentuk daripada penambahan secara berulangan. Sifir darab boleh disusun dalam pelbagai bentuk untuk mendapat jawapan yang sama. Daripada Jadual 9 telah menghuraikan tema-tema secara ringkas tentang perkembangan dan tingkah laku murid belajar sifir darab dalam sepanjang masa peringkat Enaktif ini dijalankan. Melalui peringkat enaktif, murid telah menguasai cara menyusun butang di Joyboard dengan berpandukan kepada konsep pendaraban. Ada dua orang murid telah memainkan peranan sebagai mentor untuk menerangkan setiap langkah penyusunan konsep dengan jelas kepada rakannya. Hasil permerhatian ini telah menunjukkan bahawa teknik ENIS membantu murid menguasai konsep pendaraban dan mempunyai kemampuan untuk menerangkan konsep pendaraban kepada rakannya. Daripada permerhatian saya, penggunaan teknik ENIS juga mewujudkan suatu semangat koperatif dan kolaborasi dalam kalangan murid. Murid suka berkongsi ilmu dengan rakan dan sentiasa bersedia untuk membantu rakannya apabila mereka tidak tahu menyelesaikan soalan sifir. Sehubungan dengan ini, murid berkebolehan berfikir secara konstruktivis untuk menyusun jawapan di Joyboard serta menjawab soalan sifir dengan cepat dan tepat. Keseluruhan suasana pembelajaran menjadi aktif, seronok dan berjaya menimbulkan minat murid serta membantu murid boleh belajar sambil bermain untuk menerokai konsep pendaraban dengan menggunakan teknik ENIS. Bagi peringkat 2 pula, saya juga mengkategorikan segala tindakan yang dilakukan oleh empat peserta semasa belajar sifir darab melalui teknik melukis 57

13 konsep pendaraban. Jadual 10 menunjukkan pengkategorian tema-tema untuk peringkat Ikonik. Jadual 10 Pembinaan Kategori Tema-tema untuk Peringkat Ikonik Tema (Kod) Aktif (A) Minat (MT) Seronok (SK) Koperatif (K) Pemikiran Reflektif (PR) Huraian Memberi gerak balas yang pantas dan tepat. Asyik mengangkat tangan untuk memberi jawapan. Meminta guru memberi contoh soalan. Tidak berputus asa dalam melukis konsep pendaraban walaupun melakukan sedikit kesilapan. Memberi perhatian yang sepenuhnya apabila guru sedang memberi penjelasan. Menunjukkan perasaan gembira apabila dapat melukis konsep pendaraban dengan betul. Cara melukis konsep lagi cepat mendapat jawapan berbanding dengan menyusun butang di Joyboard. Mendapat jawapan dengan pantas dan mengira dengan tepat. Menyemak jawapan bersama-sama dengan rakan. Berbincang jawapan dengan rakan tanpa meniru. Menunjukkan cara melukis konsep yang betul kepada rakan. Membuat pembetulan terhadap soalan yang dibincang. Mereflek jawapan sendiri dari segi kesilapan membilang jumlah kumpulan objek. Berpandukan kepada Jadual 10 telah menunjukkan perkembangan dan tingkah laku murid yang positif semasa belajar cara melukis konsep pendaraban. Aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam peringkat ikonik ini merangkumi aktif, minat, seronok, koperatif dan pemikiran reflektif murid. Kesemua aspek ini dapat membantu menilai kesesuian teknik ENIS ini digunakan untuk menguasai konsep mendarab dan kemahiran sifir darab

14 Secara keseluruhan, murid menunjukkan minat terhadap penggunaan cara melukis konsep pendaraban serta meminta guru memberi latihan tambahan untuk mengukuhkan kefahaman konsep pendaraban. Namun begitu, ada seorang murid sering cuai melakukan kesilapan semasa melukis konsep pendaraban. Antara sebabsebabnya ialah membilang jumlah bentuk bulat yang salah dan tersilap melihat nombor soalan atau nombor yang diberi pada soalan. Impaknya ialah sifat cuai murid telah menyebabkan dia gagal memberi jawapan yang betul. Manakala pada peringkat simbolik, murid telah mempelajari cara menulis ayat matematik berpandukan kepada gambar rajah yang diberikan ataupun susunan konsep pendaraban di Joyboard. Segala perlakuan tindakan telah dikategorikan kepada dua tema iaitu menguasai kemahira, konsep dan suka. Jadual 11 menunjukkan pencategorian tema-tema untuk peringkat simbolik. Jadual 11 Pembinaan Kategori Tema-tema untuk Peringkat Simbolik Tema (Kod) Menguasai Kemahiran dan Konsep (MK/MP) Suka (S) Huraian Boleh menulis ayat matematik dengan tepat. Dapat memberi jawapan yang tepat. Mendapat jawapan yang betul dengan memilih cara penyusunan atau melukis konsep pendaraban. Dapat menerangkan konsep pendaraban secara spontan. Tidak berasa takut kerana tidak perlu bergantung kepada kaedah penghafalan sifir atau nyanyian untuk menjawab soalan pendaraban. Suka menjawab soalan sifir dengan bantuan penggunaan Joyboard. Tidak pernah belajar sifir dengan menggunakan bahan konkrit. Menimbulkan perasaan ingin tahu yang kuat untuk menerokai konsep pendaraban di Joyboard. Jimatkan masa: menggunakan teknik melukis semasa menjawab soalan kuiz. Tidak perlu menghafal sifir. 59

15 Mudah faham konsep pendaraban. Daripada Jadual 11, perkembangan murid menguasai konsep mendarab dan kemahiran sifir semakin meningkat. Melalui pemerhatian saya, murid menjadi lebih yakin semasa menulis ayat matematik dengan betul. Mereka juga menunjukkan reaksi bangga diri apabila berjaya menjawab soalan dengan betul. Murid diberi peluang menggunakan kemahiran menyusun konsep pada Joyboard atau teknik melukis konsep pendaraban untuk menjawab soalan. Selain itu, murid yang berjaya menguasai konsep mendarab, mereka mampu menerangkan konsep kepada guru dan rakan secara spontan. Bagi murid yang telah menguasai kemahiran sifir, mereka boleh menyiapkan latihan dengan usaha sendiri tanpa dibantu dengan bahan konkrit dan teknik melukis. Daripada pemerhatian saya, murid didapati lebih meminati teknik ENIS kerana mereka tidak pernah diajar dengan menggunakan teknik ini. Berbanding dengan dahulu, murid hanya diajar dengan menghafal sifir dan menyanyikan sifir, kaedah ini kurang menegaskan kepada kepentingan pemahaman konsep dan kemahiran. Dengan adanya penguasaan teknik ENIS, murid tidak berasa bimbang dan takut kerana mereka tidak perlu bergantung kepada hafalam sifir semata-mata untuk menjawab soalan. Selain itu, teknik ENIS yang menggunakan bahan konkrit dapat menimbulkan perasaan ingin tahu yang kuat dalam diri seseorang murid. Oleh kerana, mereka boleh menerokai konsep dan membina kefahaman sendiri dengan menyusun butang pada Joyboard. Hasil susunan yang dihasilkan oleh murid dapat memudahkan mereka melihat dan memahami konsep pendaraban dengan baik. Manakala berbanding dengan kaedah hafalan, ia lebih menumpukan kepada mengingati nombor yang tidak memberi makna kepada murid. 60

16 Melalui kaedah analisis permerhatian, ia membantu saya menganalisis dan mengintepretasi perkembangan dan tingkah laku murid dengan baik semasa menjalankan kajian tindakan ini. Segala perlakuan yang ditunjukkan oleh murid dapat membantu saya menjawab soalan kajian dengan baik. Bagi menjawab soalan kajian ini, saya telah merumuskan analisis pengkategorian tema-tema untuk setiap peringkat dalam satu bentuk jadual. Tujuannya adalah membantu pembaca memahami tema-tema yang dihuraikan adalah berkaitan dengan soalan kajian tindakan ini serta mendapat pemahaman yang dalam tentang kesesuaian penggunaan teknik ENIS ini. Jadual 12 Rumusan analisis pembinaan kategori tema-tema untuk menjawab setiap soalan kajian. Jadual 12 Rumusan Analisis Pembinaan Kategori Tema-Tema untuk Menjawab Setiap Soalan Kajian Soalan Kajian 1. Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2-5? Tema/ Kod Menguasai Kemahiran (MK), Yakin (Y), Pemikiran Konstruktivis (PK) 2. Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kefahaman konsep pendaraban? 3. Apakah persepsi murid Tahun 3 terhadap penggunaan teknik ENIS? Mentor (M), Menguasai Konsep (MP), Aktif (A), Yakin (Y) Minat (MT), Seronok (SK), Aktif (A), Koperatif (K), Suka (S), Kecerdasan Pelbagai (KP) 8.4 Soal Selidik Soal selidik telah dijalankan pada peringkat 4. Tujuan soal selidik dianalisis adalah untuk menentukan persepsi murid terhadap penggunaan teknik ENIS dan 61

17 kebolehan murid menguasai kemahiran sifir darab 2-5. Hasil data soal selidik telah dianalisis dari segi minat, perasaan dan pemahaman peserta terhadap penggunaan teknik ENIS. Seterusnya, pilihan jawapan peserta juga dianalisis sama ada memilih Ya atau Tidak untuk menunjukkan pendapat mereka dalam bentuk peratusan (%) seperti yang ditunjukkan di Jadual 13. Jadual 13 Hasil Dapatan Analisis Soal Selidik Bil Item-item Peratusan, (%) Kekerapan (Ya) 1. Saya faham cara cikgu mengajar. 100% 2. Saya gembira kerana dapat menjawab soalan operasi darab. (4) 100% (4) Peratusan, (%) Kekerapan (Tidak) 0% - 0% - 3. Saya suka menggunakan papan Joyboard untuk mencari jawapan. 4. Saya suka melukis gambar bagi mewakili konsep pendaraban. 100% (4) 100% (4) 0% - 0% - 5. Saya boleh menulis ayat Matematik. 100% (4) 0% - 6. Saya dapat melengkapkan jadual sifir darab dengan betul. 7. Cara menyusun butang mengikut kumpulan objek di papan Joyboard telah memudahkan saya faham sifir darab 2 hingga 5 dengan baik. 8. Saya yakin apabila menjawab soalan operasi darab dengan betul melalui teknik ENIS. 9. Saya seronok dapat belajar sifir melalui teknik ENIS selain daripada kaedah hafalan dan nyanyian. 10. Teknik ENIS ini mudah saya faham sifir darab 2 hinga 5 dengan jelas. 100% (4) 100% (4) 100% (4) 100% (4) 100% (4) 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 62

18 Berdasarkan kepada Jadual 13, ia telah membuktikan bahawa empat orang peserta yang terlibat dalam kajian tindakan ini mempunyai persepsi yang positif dan baik terhadap teknik ENIS. Setiap item juga memperoleh 100% dan menonjolkan respon daripada empat orang peserta adalah bersetuju dengan setiap item soal selidk yang menggambarkan pendapat mereka secara jelas semasa dalam pelaksanaan tindakan ini. Dalam menganalisis kandungan data soal selidik yang dikumpul, saya meneliti setiap item dengan membuat garisan tentang aspek yang penting untuk menjawab soalan kajian tindakan ini iaitu penggunan teknik ENIS membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5 dan menentukan persepsi murid terhadap penggunaan teknik ENIS dalam proses pembelajaran sifir. Oleh itu, kedua-dua aspek ini telah yang saya analisis sebagai dua tema untuk mengkategorikan item-item soal selidik dalam satu kumpulan supaya dapat melihat secara jelas tentang pendapat peserta yang berkaitan dengan soalan kajian tersebut. Jadual 14 Pengkategorian Item Soal Selidik Mengikut Soal Kajian Soalan Kajian/Tema Soalan Kajian 1: Teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir darab 2-5 Tema: Menguasai kemahiran sifir Soalan Kajian 3: Persepsi murid terhadap teknik ENIS Tema : Berminat, perasaan suka Item-item 1. Saya faham cara cikgu mengajar. 2. Saya gembira kerana dapat menjawab soalan operasi darab. 3. Saya boleh menulis ayat Matematik. 4. Saya dapat melengkapkan jadual sifir darab dengan betul. 1. Saya suka menggunakan papan Joyboard untuk mencari jawapan. 2. Saya suka melukis gambar bagi mewakili konsep pendaraban. 63

19 3. Cara menyusun butang mengikut kumpulan objek di papan Joyboard telah memudahkan saya faham sifir darab 2 hingga 5 dengan baik. 4. Saya yakin apabila menjawab soalan operasi darab dengan betul melalui teknik ENIS. 5. Saya seronok dapat belajar sifir melalui teknik ENIS selain daripada kaedah hafalan dan nyanyian. 6. Teknik ENIS ini mudah saya faham sifir darab 2 hingga 5 dengan jelas. Berpandukan kepada Jadual 14 menunjukkan item-item soal selidik dikategorikan adalah bersesuaian mengikut tema-tema yang berkaitan dengan soalan kajian. Tema yang pertama berkaitan dengan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai sifir 2-5 telah mendapat maklum balas yang aktif daripada empat orang murid. Mereka menyatakan pendapat bahawa mereka faham cara guru mengajar dengan menggunakan teknik ENIS dan membantu mereka dapat menjawab soalan sifir dengan betul. Secara beransur maju, murid dapat menulis ayat matematik dan melengkapkan jadual sifir 2-5 dengan berjaya pada peringkat terakhir. Apabila murid boleh menguasai kemahiran sifir 2-5, mereka menjadi lebih yakin untuk menjawab soalan pendaraban. Justeru, murid melahirkan perasaan minat belajar sifir dengan menggunakan teknik ENIS. Tema yang kedua berkaitan dengan persepsi murid terhadap penggunaan teknik ENIS. Murid telah memberi respon yang positif dan menyatakan bahawa mereka suka belajar sifir darab melalui penggunaan Joyboard untuk menyusun konsep kumpulan dan bilangan ahli serta melukis gambar untuk mewakili konsep pendaraban. Setelah peserta menguasai teknik ENIS, ia memudahkan mereka menjawab soalan sifir darab dengan cepat dan tepat. Sehubungan dengan itu, teknik 64

20 ini berjaya meningkatkan keyakinan peserta semasa membuat lembaran kerja atau menjawab soalan ujian. Kesimpulannya, hasil analisis soal selidik menunjukkan keempat-empat orang murid mempunyai persepsi yang positif dan baik terhadap penggunaan teknik ENIS. 8.5 Temu Bual Data yang diperolehi melalui temu bual telah ditukarkan dalam bentuk transkrip. Tujuan saya menganalisis gerak balas dan maklum balas peserta melalui transkrip adalah untuk memudahkan saya mengkategorikan isi-isi penting dan menilai sama ada peserta memberikan gerak balas yang positif atau negatif terhadap penggunaan teknik ENIS serta kesesuaian teknik ENIS membantu murid menguasai kefahaman konsep pendaraban. Kemudiannya, saya membaca seluruh transkrip untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penting yang hendak disampaikan oleh peserta melalui temu bual. Salah satu cara analisis saya ialah membaca berulang kali dengan menggariskan dan menghitamkan kata kunci yang terdapat dalam transkrip tersebut. Apabila saya membaca sekali lagi, saya lebih menumpukan perhatian kepada aspek-aspek yang hendak dibincang dengan mengkategorikan maklumat dalam kategori yang tertentu. Di samping itu, saya membentuk tema yang bersesuaian dengan aspek yang digariskan. Sekiranya terdapat beberapa tema yang mempunyai maksud yang sama, saya menggabungkan tema-tema tersebut dalam satu kategori utama selepas saya semak semula tema-tema yang telah dibuat. Tema-tema yang dikategorikan telah diberi satu kod nombor khas untuk memudahkan saya mengintepretasi maklumat dengan jelas. Contoh pembinaan kategori dalam transkripsi temu bual ditunjukkan 65

21 dalam Lampiran L. Pembinaan kategori dalam setiap transkripsi dapat membantu menghuraikan isi-isi penting dengan jelas. Terdapat sebanyak sembilan transkripsi telah dikategorikan dengan kod nombor khas untuk sebagai satu penentuan bagi setiap tema yang berbeza. Jadual 15 menunjukkan contoh penentuan kod nombor khas untuk tema-tema yang digariskan. Jadual 15 Contoh Penentuan Kod Nombor Khas bagi Tema-tema Temu Bual Kod Tema Huraian Nombor Khas 1 Kefahaman Memberi penerangan yang jelas tentang konsep pendaraban Berbincang dengan kawan 2 Menguasai konsep mendarab Menunjukkan cara penyusunan konsep pendaraban di Joyboard Menunjukkan cara melukis konsep pendaraban Menunjukkan cara melengkapkan jadual sifir 3 Minat Menunjukkan keseronokan belajar Menyatakan perasaan suka Menunjukkan persepsi positif 4 Aktif Memberi respon yang positif Daripada Jadual 15 telah menunjukkan cara menganalisis setiap transkripsi untuk peringkat bagi memahami pendapat dan perasaan murid terhadap penggunaan teknik ENIS serta tahap murid dalam penguasaan kemahiran dan konsep pendaraban. Dalam kajian ini, terdapat sembilan transkrip dianalisis dengan mengikut temanya sendiri. Jadual 16 adalah ringkasan penentuan tema bagi sembilan transkripsi temu bual. 66

22 Jadual 16 Ringkasan Penentuan Tema bagi Sembilan Transkripsi Temu Bual Tema Jumlah bilangan kod nombor dikenal pasti dalam transkripsi temu bual Menguasai konsep mendarab 8 Minat 6 Perasaan suka 8 Persepsi Positif 8 Kefahaman 8 Gembira 7 Seronok 7 Daripada Jadual 16 telah menunjukkan kekerapan tema yang didapati dalam kesembilan-sembilan transkripsi yang dihasilkan. Kekerapan tema yang paling banyak didapati ialah kefahaman, perasaan suka, persepsi positif dan kebolehan menguasai konsep mendarab. Melalui temu bual dengan murid selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, murid menyatakan perasaan dan pendapat mereka terhadap teknik ENIS. Empat orang murid juga bersetuju bahawa mereka amat menyukai teknik ENIS kerana membantu mereka menguasai konsep mendarab dan kemahiran sifir dengan baik. Mereka juga membuat perbandingan antara teknik ENIS dengan kaedah penghafalan dan kaedah nyanyi sifir. Semua murid telah menyokong bahawa teknik ENIS lebih memudahkan mereka memahami dan menguasai sifir berbanding mengingati sifir yang melibatkan nombor besar. Oleh itu, murid lebih suka mengaplikasikan teknik ENIS ini semasa menjawab soalan sifir. Secara keseluruhannya, kaedah menganalisis semua data yang dikumpul telah membuka minda saya terhadap kesesuaian penggunaan teknik ENIS ini sesuai digunakan untuk mengajar murid menguasai kemahiran dan konsep pendaraban. 67

23 Daripada kesemua hasil analisis ini, teknik ENIS dapat membantu empat orang murid menguasai konsep mendarab dan kemahiran sifir 2-5 dengan baik serta mendapat persepsi yang positif terhadap penggunaan teknik ENIS dalam proses pembelajaran tajuk pendaraban. Dari segi peningkatan pencapaian murid yang baik dalam ujian pasca, ia jelas menunjukkan bahawa teknik ENIS membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5 dengan baik. Berbanding dengan dahulu, keempat-empat murid gagal melengkapkan jadual sifir 2-5. Kini, murid mampu melengkapkan jadual sifir 2-5 dengan betul dan baik melalui penggunaan teknik ENIS. Dari segi keupayaan murid menguasai konsep mendarab telah dinilai melalui analisis dokumen dan permerhatian. Hasil analisis dokumen juga menunjukkan perkembangan murid yang maju dalam menjawab soalan serta berkolaborasi dengan rakan sebaya untuk menyemak jawapan soalan. Murid mampu menggunakan teknik melukis untuk melukiskan konsep pendaraban semasa menjawab soalan sifir. Hasil lukisan juga membantu murid menjawab soalan dengan betul. Melalui pemerhatian, murid dapat menunjukkan strategi menyusun konsep pendaraban di Joyboard dan menerangkan konsep pendaraban secara spontan kepada guru dan rakan. Ia juga membuktikan bahawa teknik ENIS dapat membantu murid membina kefahaman konsep yang betul dan kukuh dalam pemikiran mereka. Melalui hasil analisis soal selidik, 100% peserta menyatakan bahawa mereka berminat menggunakan teknik ENIS untuk belajar sifir. Manakala analisis temu bual telah menunjukkan bahawa semua peserta menunjukkan perasaan suka yang tinggi terhadap teknik ENIS melalui peringkat enaktif, ikonik dan simbolik. Kesimpulannya, persepsi murid terhadap penggunaan teknik ENIS adalah positif kerana mereka berjaya menggunakan Joyboard untuk mencari jawapan, melukis gambar bagi 68

24 mewakili konsep pendaraban serta mampu menulis ayat matematik yang betul dan melengkapkan jadual sifir 2-5. Ia juga melahirkan perasaan suka, gembira, minat, seronok, yakin dan aktif dalam kalangan murid semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran sifir. Justeru, penggunaan teknik ENIS membolehkan murid berinteraksi aktif dan membentuk pemikiran murid yang kreatif serta memperkembang lagi kecerdasan pelbagai murid untuk menguasai konsep mendarab dan kemahiran sifir. 69

25 70

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang 6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Dalam kajian ini, saya telah melaksanakan teknik ENIS untuk membantu murid menguasai kemahiran dan kefahaman konsep pendaraban bagi sifir darab 2 hingga 5. Saya telah memberi

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

015/025/035 MATEMATIK

015/025/035 MATEMATIK 015/025/035 MATEMATIK INSTRUMEN PENTAKSIRAN Kod Mata Pelajaran : 015 (SK), 025 (SJKC), 035 (SJKT) Bentuk Ujian : Ujian Subjektif Markah Penuh : 40 Masa : 40 minit REKA BENTUK INSTRUMEN PENTAKSIRAN Kertas

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN TOPIK BELANJAWAN TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN AKRONIM Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK OH, ITUNYA DARAB! Oleh Chai Mei Ling ABSTRAK Kajian ini bertujuan membantu Liu menguasai kemahiran mendarab. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan untuk membantu Liu menguasai kemahiran mendarab adalah

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

KRM3023 ASAS UKURAN GROUP : UPSI08 PENSYARAH : PROF. DR. MARZITA BT PUTEH DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE BT ABDULLAH TAJUK TUGASAN :

KRM3023 ASAS UKURAN GROUP : UPSI08 PENSYARAH : PROF. DR. MARZITA BT PUTEH DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE BT ABDULLAH TAJUK TUGASAN : KRM3023 ASAS UKURAN GROUP : UPSI08 PENSYARAH : PROF. DR. MARZITA BT PUTEH DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE BT ABDULLAH TAJUK TUGASAN : TUGASAN 3 BINCANGKAN LIMA KESUKARAN YANG BERPUNCA DARIPADA MISKONSEPSI YANG

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV Oleh Abdillah Bin Nurdin Asis ABSTRAK Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam

Lebih terperinci

BAB IV METODOLOGI KAJIAN. mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang

BAB IV METODOLOGI KAJIAN. mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.1 Pengenalan. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang

Lebih terperinci

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran

Lebih terperinci

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian saya bermula apabila tumpuan saya diberi terhadap seorang murid tahun 5 ketika

Lebih terperinci

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya 1.0 Pendahuluan Isu kelas peralihan sering mendapat perhatian para guru,ibu bapa dan masyarakat secara umumnya. Kelas peralihan

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 71 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAHBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.1 Post-Mortem 5.1.1 Post-mortem ialah pemeriksaan sesuatu rancangan yang gagal

Lebih terperinci

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PENGENALAN Murid-murid yang mengambil subjek Bahasa Melayu di Sekolah Mee Toh merangkumi kurang daripada 3%. 70% daripada mereka lebih kerap

Lebih terperinci

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3.

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Kandungan 1 Kajian Tindakan : Meningkatkan Penguasaan Pelajar Dalam

Lebih terperinci

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 1. Nama Guru : Rohaiza Azlina Binti Zakaria 2. Nama Sekolah : Sk. Syed Ibrahim, Pendang, Kedah 3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 6. Tajuk : Tulis, Sapu dan Kira 7. SINOPSIS

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak 17 Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan Manisah Osman manisah_osman@moe.edu.sg Sekolah Rendah Yio Chu Kang Abstrak Hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan, murid didapati mempunyai

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENULIS NOMBOR 0 HINGGA 10 Oleh Law Hie Hieng @ Law Hui Hui Sek. Jenis Keb. Cina Chung Hua Lingga, 94900 Lingga, Sri Aman. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Ah Yew, seorang murid Tahun

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN SULIT LAMPIRAN 2-17 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN BORANG PR2/ML BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: ANALISIS DATA. Analisis Data. 9.1 Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: ANALISIS DATA. Analisis Data. 9.1 Sinopsis TAJUK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN: ANALISIS DATA 9.1 Sinopsis Data yang dikutip perlu dimasukkan ke dalam fail data komputer dan disemak supaya apa yang dimasukkan adalah betul, sebelum analisis data dibuat.

Lebih terperinci

TAJUK 6: KEMAHIRAN BELAJAR 1. NordinTahir IPG Kampus Ipoh

TAJUK 6: KEMAHIRAN BELAJAR 1. NordinTahir IPG Kampus Ipoh TAJUK 6: KEMAHIRAN BELAJAR 1 NordinTahir IPG Kampus Ipoh KEMAHIRAN MEMBACA Membaca secara berhati-hati Membaca secara menyeluruh Membaca secara berulang-ulang Membaca dalam suasana yang selesa Membaca

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3.

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Tajuk : Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Sinopsis :Saya telah diamanahkan berdampingan dengan guru mata pelajaran Bahasa

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN Kognitif TIGA DOMAIN PENGUJIAN - bidang mengenai pengetahuan, faktafakta, teori dan kefahaman - merujuk secara langsung kepada Taksonomi Bloom (pengetahuan,

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh MODEL PENGAJARAN Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Model Ekspositori Model Pemprosesan maklumat Model Inkuiri Model Projek. Model Ekspositori Istilah ekspositori diperoleh daripada konsep penjelasan, yang bermakna

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut:

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut: BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan data berdasarkan kepada instrumen kajian yang telah digunakan iaitu soal selidik, ujian kemahiran menulis, dan temu bual.

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

DIY GRAF KOMBINASI. Oleh. Ho Wei Wei ABSTRAK

DIY GRAF KOMBINASI. Oleh. Ho Wei Wei ABSTRAK DIY GRAF KOMBINASI Oleh Ho Wei Wei ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk meneroka kesan kaedah DIY Graf Kombinasi terhadap pelajar L6AM di sebuah sekolah di bandaraya Kuching yang mempelajari Bahagian D,

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

PBS MATEMATIK TAHUN 3 ( BUKU AKTIVITI )

PBS MATEMATIK TAHUN 3 ( BUKU AKTIVITI ) Edisi 1.5 1. UNIT 1 : NOMBOR HINGGA 10 000 Kenal Nombor 1 B1 D1 E1 (01) - Menyatakan sebarang nombor bulat hingga 10 000. Tulis Nombor 3 B2 D1 E1 (01) B2 D1 E1 (02) - Menulis nombor dalam angka. - Menulis

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Bab ini akan membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Bab ini akan membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pengenalan Bab ini akan membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul data dan cara kaedah itu dikendalikan. Menurut Othman Mohamed (2001), metodologi adalah suatu

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN Sukacita dimaklumkan anda telah dipilih untuk kajian ilmiah ini yang bertujuan mendapatkan fakta berhubung dengan gaya pembelajaran yang menjadi keutamaan anda, khususnya

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum satu alat untuk menyokong pembelajaran

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA ProTiM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM 3M ProTiM MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA (Edisi Ketiga) TERBITAN

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

PEMBELAJARAN MASTERI

PEMBELAJARAN MASTERI Pentingnya Pembelajaran Masteri PEMBELAJARAN MASTERI Merupakan salah satu daripada strategi yang boleh guru gunakan untuk mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam akademik, khasnya pencapaian minimum

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG SEKOLAH RENDAH PEI TONG 1 PROGRAM YOK KITA TEROKA! PENGENALAN Berdasarkan keputusan penilaian Semester 1 2010, 64.5% murid mendapat 10-15 markah. Peratusan yang mendapat 16-20 markah hanya 9.7%. Keputusan

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA TAJUK 7 PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA 7.1 Sinopsis Tajuk ini disusun bagi membolehkan pelajar mengetahui kaedah-kaedah yang boleh digunakan bagi mengumpulkan data dalam Kajian Tindakan.

Lebih terperinci

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Pengenalan BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Kehidupan dikampus adalah menyeronokkan; tetapi ianya juga penuh dengan suasana persaingan. Pendidikan yang kamu diperolehi disitu, dan sikap yang terbentuk,

Lebih terperinci

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN DISEDIAKAN OLEH : KHADIJAH BINTI MD AHAD PENSYARAH: DR. ASWATI HAMZAH REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN 1.0 PENGENALAN Berdasarkan Berdasarkan tugasan yang diberikan dalam pengajaran mikro,

Lebih terperinci

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA Lam Yat Chaw Yau Yee Shin Yeo Chui Eng Chew Chui Kian Lee Sung Ping Jabatan Bahasa Lee Vui Lin Jabatan Kajian Sosial ABSTRAK

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

PENGENALAN KEPADA RESIPAN

PENGENALAN KEPADA RESIPAN C4008/1/1 UNIT 1 PENGENALAN KEPADA RESIPAN OBJEKTIF Objektif Am : Memahami tentang resipan dalam tanah Objektif Khusus :Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :- 1. menyatakan maksud resipan dalam tanah.

Lebih terperinci

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK Oleh Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK Kajian ini dijalankan ke atas seorang murid yang mengalami masalah dalam kemahiran menulis iaitu hanya nombor dan abjad tertentu

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

BAB TIGA : KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB TIGA : KAEDAH PENYELIDIKAN BAB TIGA : KAEDAH PENYELIDIKAN 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan kaedah penyelidikan yang diguna pakai bagi menjayakan penyelidikan ini. Antara aspek yang disentuh ialah prosedur penyelidikan, reka

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2 Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education,

Lebih terperinci

DARI BURUK KE BAIK. Oleh. June Sim Mei Lin ABSTRAK

DARI BURUK KE BAIK. Oleh. June Sim Mei Lin ABSTRAK DARI BURUK KE BAIK Oleh June Sim Mei Lin ABSTRAK Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati ramai murid dalam kelas pemulihan yang sudah pandai mengganggu rakan mereka yang lebih lemah dengan bercakap

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

Lebih terperinci

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU: Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai pembelajaran eksplisit. Strategi pemusatan guru meletakkan

Lebih terperinci

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34 INSTRUMEN HADIS BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis - Ujian Objektif (10 Soalan) - Ujian Subjektif 2 Jenis Item Item Subjektif - Item Respon Terhad - Item Respon Terbuka - Item struktur KETERANGAN

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dan akan menjawab persoalan-persoalan kajian yang

Lebih terperinci

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH YANGZHENG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH YANGZHENG SEKOLAH RENDAH YANGZHENG 1 PROGRAM BAHASA MELALUI MUZIK @MUZIK BOOMZ! PENGENALAN Berdasarkan rekod pencapaian murid Darjah 5, kemahiran mendengar dan bertutur mereka perlu dipertingkatkan. Penguasaan kosa

Lebih terperinci

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak BESAR dan kecil Oleh Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Joji, seorang murid tahun 5 menghadapi masalah menulis huruf

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan: Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi bab sebelum ini mengikut aspek yang ditimbulkan dalam persoalan kajian serta

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh Pelajar mengaplikasi konsep dan prinsip yang dipelajari Pelajar memformulasi masalah menggunakan maklumat yang diterima daripada pembacaan dan syarahan Pelajar menilai dengan kritis konsep dan prinsip

Lebih terperinci

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan PENGAJARAN 6 2.0 PERWAKILAN DATA 2. Sistem Nombor Perduaan 2.. Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 72 Lampiran 6-77 Lembaran Kerja 6-82 Lembaran

Lebih terperinci

KESTABILAN CERUN (ANALISIS TEGASAN JUMLAH)

KESTABILAN CERUN (ANALISIS TEGASAN JUMLAH) C4008/13/1 UNIT 13 KESTABILAN CERUN (ANALISIS TEGASAN JUMLAH) OBJEKTIF Objektif Am : Menggunakan Kaedah Analisis Tegasan Jumlah untuk mendapatkan faktor keselamatan cerun Objektif Khusus : Di akhir unit

Lebih terperinci