BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan"

Transkripsi

1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran serta pengubahsuaian dalam misi dan visi pendidikan. Selari dengan itu, guru merupakan elemen yang paling penting dalam mencorakkan stail pengajaran yang berkesan agar segala matlamat dalam dunia pendidikan dapat dicapai secara optimum. Ledakan dunia sains dan teknologi pada masa kini menambahkan lagi cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dalam menentukan mod pengajaran yang baik. Sekiranya satu ketika dahulu tugas utama guru adalah sebagai penyampai pengajaran namun pada masa kini guru lebih bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu juga seseorang guru itu mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memastikan pembentukan sahsiah pelajar yang cemerlang. Guru perlu sentiasa menonjolkan model tingkahlaku yang baik kepada para pelajar. Dalam aspek pengajaran pula, seseorang guru itu perlu sentiasa mengamalkan sikap keterbukaan dalam menerima segala kritikan dan pendapat dari orang sekeliling. Hal ini penting bagi memastikan usaha untuk mengangkasakan martabat profesion perguruan dapat

2 2 dicapai. Sehubungan itu, adalah amat penting untuk seseorang yang memilih kerjaya sebagai guru menjalani latihan sebelum memulakan perkhidmatan. Untuk menjadi seorang guru yang professional dan mencapai standard yang baik, program latihan intensif merupakan peluang terbaik bagi bakal-bakal guru menggilap kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki dunia perguruan yang sebenar. Sepanjang menjalani Program Latihan Mengajar, guru pelatih berpeluag untuk meningkatkan kecekapan penyampaian pengajaran, meluaskan pengalaman serta mendapatkan wawasan dan teori serta amali pengajaran dan pembelajaran kerana program ini mengandungi beberapa komponen yang dapat membentuk golongan guru yang berkualiti. (Kamaruddin, 1998). Latihan mengajar atau juga dikenali sabagai latihan praktikal bagi pelajar insititusi-institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta merupakan antara bentuk latihan yang perlu dijalani oleh para pelajar sebagai salah satu latihan amali yang komprehensif. Program latihan mengajar ini secara umumnya memberi latihan kepada bakal-bakal guru untuk mengajar di sekolah dengan mempraktikkan segala ilmu serta kemahiran asas mengajar yang telah dipelajari sepanjang pengajian di institusi masing-masing dalam suasana sekolah yang sebenar. Sepanjang menjalani program latihan ini, bakal-bakal guru akan didedahkan realiti sebenar berkenaan profesion perguruan serta tanggungjawabnya. Matlamat ini amat penting untuk dicapai agar guru-guru pelatih ini mendapat pengalaman sebenar serta tidak mengalami kejutan budaya apabila masuk ke dalam dunia kerjaya yang sebenar kelak. Program Latihan Mengajar secara umumnya menyediakan platform kepada guru pelatih untuk menjadi seorang guru yang kompeten dalam menjalankan tugas. Menurut Panduan Latihan Mengajar UTM (2010), objektif bagi program ini ialah memberi latihan kepada bakal guru untuk mengajar di dalam persekitaran sekolah yang sebenar. Selain itu, program ini memberi pendedahan kepada bakal-bakal guru tentang profesion perguruan dan tanggungjawabnya serta memberi bimbingan dan menilai kebolehan guru pelatih menjalankan tugas seorang guru sepertimana yang dikehendaki oleh etika profesion perguruan. Selaras dengan itu, Bahagian Pendidikan

3 3 Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) pula menetapkan antara objektif Program Latihan Mengajar adalah untuk memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri serta mengamal nilai profesional keguruan, membina daya suai, daya tahan, daya saing dan daya cipta meningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaan terhadap murid, menyesuaikan diri dengan budaya sekolah mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran dan seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru serta membuat renungan dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas guru. Semasa Program Latihan Mengajar bimbingan dan penilaian dari pensyarah pembimbing adalah amat diperlukan oleh guru-guru pelatih bagi membantu mereka terutamanya dalam pemilihan kaedah penyampaian pengajaran yang berkesan dan efisien. Hal ini juga menunjukkan proses penilaian penting dalam memantapkan pembangunan diri seseorang guru pelatih. Sepanjang proses menjalani latihan mengajar guru-guru pelatih akan lebih peka terhadap dunia profesion perguruan yang sebenar. Mereka sentiasa perlu mempersiapkan diri dalam menerima apa jua tugas dan arahan yang diberikan pihak sekolah. Melalui latihan ini, guru pelatih juga wajib menerima tanggungjawab sebagai salah seorang warga sekolah di mana guru pelatih menjalani latihan mengajar. Guru pelatih tersebut harus berusaha sedaya upaya untuk maju dalam semua aspek latihan mengajar. Proses penyeliaan yang merangkumi bimbingan dan penilaian oleh pensyarah pembimbing, guru pembimbing, pengetua sekolah mahupun guru mata pelajaran yang diambil alih kelasnya adalah satu proses yang penting dalam memastikan objektif program latihan mengajar tercapai. Bimbingan dan penilaian daripada panel penilai berpengalaman luas dan berkemahiran tinggi yang telah dilantik bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan mengajar guru pelatih disamping membentuk pembangunan diri yang mantap. Penyelia berperanan sebagai agen sosialisasi dan perubahan dalam diri guru pelatih yang sedang menjalani program latihan mengajar. Melalui bimbingan yang diberikan, diharapkan akan berlaku perubahan terutamanya dalam aspek mutu penyampaian pengajaran dan juga pembentukan sikap profesionalisme dikalangan guru pelatih.

4 4 Proses penilaian ini adalah elemen yang paling penting dalam memastikan segala objektif yang dirangka dalam Program Latihan Mengajar tercapai. Bimbingan dan penilaian ini menjadi penanda aras bagi menilai sejauhmanakah seseorang guru pelatih itu sudah bersedia dan yakin untuk melibatkan diri dalam realiti dunia kerjaya perguruan. Proses penilaian semasa latihan mengajar menguji sejauh mana prestasi pencapaian seorang guru pelatih (Mohd Zolkifli Abd.Hamid, 2007). Proses penilaian adalah satu proses sistematik yang melibatkan proses kumpul, analisa dan intepretasi tahap pencapaian guru dalam melaksanakan objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Sehubungan itu, guru-guru pelatih perlu sedar akan kepentingan menjalani latihan mengajar. Proses bimbingan dari panel penilai seharusnya dilihat secara kritikal agar segala panduan yang diberikan dapat dimanfaatkan dalam usaha mengenalpasti kelemahan dalam penyampaian pengajaran sekaligus memperbaiki dan meningkatkan kemahiran pengajaran melalui perbincangan dua hala antara guru pelatih dengan panel penilai. 1.2 Latar Belakang Masalah Penyeliaan dan penilaian merupakan aspek penting dalam memastikan keberkesanan Program Latihan Mengajar. Sekiranya penyeliaan dan penilaian dapat dilakukan secara optimum, guru-guru pelatih dapat dibimbing dengan berkesan. Terdapat beberapa aspek yang berkait-rapat dengan penyeliaan dan penilaian, antaranya adalah seperti berikut: Pengajaran Mikro Bagi seseorang bakal guru pelatih yang ingin menjalani Program Latihan Mengajar antara prasyarat yang melayakkannya untuk menjalani Program Latihan

5 5 Mengajar ialah telah mengambil subjek Pengajaran Mikro. Pengajaran mikro secara umumnya melatih bakal guru pelatih dalam mengaplikasikan segala pengetahuan yang berkaitan dengan teknik, kaedah, model serta gaya pengajaran yang telah dipelajari. Semasa menjalani subjek ini, bakal guru pelatih berpeluang untuk bertindak sebagai seorang guru dan mengajar rakan-rakan yang lain dalam kumpulan yang kecil. Di sinilah mereka akan dilatih, dibimbing dan dinilai oleh pensyarah tentang sejauhmanakah mereka telah dapat mempraktikkan teori-teori pengajaran dalam mempersiapkan diri dengan kualiti yang perlu ada oleh setiap guru. Menurut Esah Sulaiman (2003), berbeza dengan pengajaran makro, pengajaran mikro hanya memerlukan guru pelatih untuk berlatih mengajar kemahiran-kemahiran yang perlu dilengkapi pada diri seorang guru. Kemahiran ini termasuklah membuat set induksi, mengawal kelas, merancang isi pelajaran dan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bersesuaian. Dengan cara ini, para pelajar berupaya untuk menguasai teknik-teknik asas pengajaran dan membantu dalam meningkatkan keyakinan guru. Pengajaran mikro ini juga menjadi medium untuk mengasah kemahiran untuk menjadi seorang guru yang meliputi semua aspek seperti perancangan pengajaran, penyampaian pengajaran, pengurusan kelas serta refleksi diri. Yang menjadi persoalan adalah mengapa walaupun setiap guru pelatih yang ingin menjalani Program Latihan Mengajar perlu lulus dalam subjek pengajaran mikro, tetapi peratusan yang diperolehi mereka tidaklah begitu cemerlang kerana bilangan pelajar yang mendapat gred A mahupun A- masih lagi rendah. Sudahkah penyeliaan antara guru pembimbing dan pensyarah pembimbing mencapai standard yang ditetapkan? Penyeliaan bersekutu seharusnya mengikuti garis panduan yang telah digariskan bagi memastikan proses penilaian adalah setara bagi kedua-dua pihak Peranan penyeliaan Penyelia berperanan sebagai agen sosialisasi dan perubahan dalam diri guru pelatih yang sedang menjalani program latihan mengajar. Melalui bimbingan yang diberikan, perubahan yang diharapkan terutamanya dalam aspek mutu penyampaian

6 6 pengajaran dan juga pembentukan sikap profesionalisme dikalangan guru pelatih. Peranan seorang penyelia merangkumi sebagai pembantu, penunjuk cara, orang kepercayaan dan penyelesai masalah yang bergantung kepada bagaimana proses penyeliaan dilaksanakan. Memandangkan kepelbagaian peranan yang perlu dimainkan oleh seorang penyelia maka mereka perlu lebih peka dalam memberikan bimbingan yang berkesan. Hapidah et. al (2002) dalam kajiannya mengatakan bahawa terdapat guruguru terlatih di sekolah yang tidak senang dengan guru pelatih yang bersungguhsungguh dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga tidak memberikan kerjasama dalam memberikan tunjuk ajar dan panduan kepada guru pelatih tersebut. Hal ini sememangnya akan membantutkan usaha guru pelatih untuk menunjukkan keadaan diri mereka yang sebenar kerana mereka takut dilabel ingin menunjuk-nunjuk. Konsep penyeliaan yang dipraktikkan dalam Program Latihan Mengajar di UTM ialah penyeliaan bersekutu yang mana seorang guru pelatih akan diselia dan dibimbing oleh dua pihak iaitu guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Persoalan yang timbul ialah adakah berlaku proses bimbingan dari pensyarah dan guru pembimbing kepada guru pelatih sepanjang Program Latihan Mengajar berlangsung. Perkara ini perlu diambil perhatian yang sewajarnya memandangkan pensyarah dan guru pembimbing merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mencapai matlamat latihan mengajar. Guru pelatih yang masih mentah memerlukan acuan yang terbaik daripada pensyarah dan guru pembimbing untuk membantu dalam membentuk personaliti unggul yang perlu ada pada seorang guru Penilaian Gred Pensyarah dan guru pembimbing juga berperanan dalam memberi penilaian dan gred kepada guru pelatih. Penilaian yang dilakukan ke atas guru pelatih ini mengambil kira empat domain utama iaitu persediaan pengajaran, penyampaian pengajaran, personaliti dan profesionalisme serta refleksi kendiri. Penilaian yang dilakukan oleh penyelia adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang telah digariskan.

7 7 Walaupun begitu, masih berlaku ketidakselarasan dalam proses penyeliaan. Hal ini berlaku kerana para pensyarah dan guru pembimbing mempunyai latarbelakang, kemahuan dan pandangan yang berbeza. Hal ini akhirnya akan memberi kesan langsung kepada pemarkahan yang akan diberikan kepada guru pelatih. Oleh itu, proses penilaian perlu diselaraskan agar tidak berlaku jurang besar dalam gred yang diberikan. 1.3 Penyataan Masalah Penyeliaan yang diakukan oleh panel penilai ke atas guru-guru pelatih semasa Program Latihan Mengajar merupakan elemen yang penting bagi menentukan matlamat dalam melahirkan bakal guru-guru terlatih yang berkaliber dan mempunyai sahsiah yang dinamik. Fungsi dan peranan pensyarah pembimbing contohnya sudahpun dirangka dengan jelas seperti yang terdapat di dalam panduan latihan praktik yang telah disediakan oleh Jabatan Latihan Praktik Universiti Teknologi Malaysia. Persoalannya adakah fungsi dan peranan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing ini dilaksanakan dan adakah penilaian yang diberikan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing ini kepada guru-guru pelatih di bawah seliaan mereka mencapai standard yang ditetapkan? 1.4 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk: i) Mengenalpasti min penilaian pensyarah pembimbing ke atas guru pelatih daripada Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Jabatan Pendidikan Sosial dan Jabatan Teknikal dan Kejuruteraan.

8 8 ii) Mengenalpasti min penilaian guru pembimbing ke atas guru pelatih daripada Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Jabatan Pendidikan Sosial dan Jabatan Teknikal dan Kejuruteraan. iii) Mengenalpasti min penilaian pensyarah pembimbing dan guru pembimbing daripada aspek perancangan pengajaran, penyampaian pengajaran, personaliti dan profesionalisme serta refleksi kendiri. iv) Membandingkan penilaian antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing ke atas guru pelatih daripada Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Jabatan Pendidikan Sosial dan Jabatan Teknikal dan Kejuruteraan. 1.5 Persoalan Kajian Persoalan kajian berdasarkan objektif yang menjadi asas penyelidikan ini adalah seperti berikut: i) Adakah terdapat perbezaan signifikan penilaian pensyarah pembimbing ke atas guru pelatih daripada Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Jabatan Pendidikan Sosial dan Jabatan Teknikal dan Kejuruteraan? ii) Adakah terdapat perbezaan signifikan penilaian guru pembimbing ke atas guru pelatih daripada Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Jabatan Pendidikan Sosial dan Jabatan Teknikal dan Kejuruteraan? iii) Apakah tahap penilaian pensyarah pembimbing dan guru pembimbing kepada guru pelatih daripada aspek perancangan pengajaran, penyampaian pengajaran, personaliti dan profesionalisme serta refleksi kendiri? iv) Adakah terdapat perbezaan signifikan penilaian antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing ke atas guru pelatih daripada Jabatan

9 9 Pendidikan Sains dan Matematik, Jabatan Pendidikan Sosial dan Jabatan Teknikal dan Kejuruteraan. 1.6 Kepentingan Kajian Kajian yang bertujuan untuk mengenalpasti perbandingan penyeliaan dan penilaian guru pembimbing dan pensyarah pembimbing kepada guru pelatih yang sedang menjalani Program Latihan Mengajar ini mempunyai beberapa kepentingan tertentu. Hasil data dan maklumat yang diperolehi dapat dijadikan sebagai panduan kepada guru pelatih, pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Guru pelatih harus sedar bahawa semasa mengikuti Program Latihan Mengajar inilah merupakan peluang terbaik mereka untuk mengasah segala kemahiran dan teknik mengajar yang baik. Sepanjang mendapat penyeliaan daripada pensyarah pembimbing dan guru pembimbing, mereka perlu mengambil kesempatan untuk bertanyakan kepada penyelia mereka tentang kelemahan dan penambahbaikan yang perlu diambil. Melalui penilaian yang diterima, guru pelatih perlu peka akan corak dan stail penilaian dan memperbaiki diri untuk mencapai kriteria yang dikehendaki. Selain itu juga, kajian ini dapat memberi panduan kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing berkaitan perbandingan penilaian yang diberikan oleh mereka. Daripada itu, mereka dapat menilai sendiri sejauhmanakah penilaian yang diberikan oleh mereka mencapai standard dan piawai yang digariskan. Sehubungan itu, mereka boleh mengambil inisiatif untuk mengemaskini dan membuat penambahbaikan dari segi corak dan stail penyeliaan mereka agar selari dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, pihak Fakulti Pendidikan khususnya Jabatan Latihan Praktik perlu mengambil kira perbezaan penyeliaan yang wujud serta pencapaian guru

10 10 pelatih yang masih lagi sederhana untuk merangka satu sistem penilaian yang lebih efektif yang boleh membawa kepada kejituan dalam mencapai standard penilaian 1.7 Batasan Kajian Kajian dijalankan berdasarkan penilaian 76 orang pensyarah pembimbing dan 236 orang guru pembimbing yang menyelia 236 guru pelatih Universiti Teknologi Malaysia yang mengikuti Program Latihan Mengajar bagi sesi 2010/2011 sahaja. Kajian ini juga terbatas kepada persoalan kajian yang dibina sahaja. Selain itu, kejituan kajian adalah berdasarkan tahap profesionalisme guru pembimbing dan pensyarah pembibmng dalam memberikan skor penilaian kepada guru pelatih semasa proses penyeliaan diadakan. 1.8 Definisi Istilah Terdapat beberapa istilah dan terminologi yang digunakan dalam penulisan kajian ini. Istilah-istilah tersebut mempunyai makna dan definisi yang perlu difahami seperti berikut: Penilaian Penilaian melibatkan proses mengumpul, mensintesis, dan mengintepretasi maklumat (Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P. 2009). Dalam kajian ini, penilaian merujuk kepada perbincangan strategi pengajaran sebelum pengajaran bermula, memberikan input yang membina kepada guru pelatih bagi meningkatkan mutu kerja mereka, menilai aktiviti dan kemajuan guru pelatih secara berterusan. Kesemua proses ini melibatkan konsep penyeliaan secara klinikal.

11 Penyeliaan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), penyeliaan bermaksud perbuatan menyelian atau pengawasan. Dalam kajian ini, penyeliaan ialah proses menilai, membimbing dan mengawasi guru pelatih yang mendatangkan kesan kepada guru untuk mempertingkatkan lagi pembelajaran murid-murid dan seterunya mencapai sesuatu matlamat tertentu. Peranan dan fungsi sebagai penyelia adalah seperti yang telah ditetapkan dalam panduan latihan praktik Unversiti Teknologi Malaysia Bimbingan Bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya (Hapidah Mohamed, 2000). Dalam kajian ini pula bimbingan adalah proses membantu oleh penyelia pembimbing kepada guru pelatih dari aspek perancangan pengajaran, penyampaian pengajaran, personaliti dan profesionalisme serta refleksi kendiri Pensyarah Pembimbing Pensyarah pembimbing merupakan pensyarah yang dilantik oleh pengarah untuk membimbing, menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. (Garis Panduan Praktikum Latihan Perguruan Praperkhidmatan, Bahagian Pendidkan Guru, 2006). Dalam kajian ini pula, pensyarah pembimbing merujuk kepada pensyarah yang dilantik oleh pihak Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia bagi menyelia guru-guru pelatih yang sedang mengikuti Program Latihan Mengajar bagi sesi pengajian 2010/2011.

12 Guru Pembimbing Guru Pembimbing dalam kajian ini merujuk kepada guru sekolah yang dilantik oleh Fakulti Pendidikan UTM untuk menjalankan tugas bimbingan dan penyeliaan secara bersama (Panduan Latihan Praktik 2010). Tugas mereka merangkumi lima aspek utama iaitu melibatkan orientasi, pengajaran bilik darjah, penilaian, perkembangan profesional dan kegiatan ko-kurikulum Latihan Mengajar Latihan mengajar merupakan situasi apabila seseorang guru pelatih itu dihantar ke sekolah untuk mencuba dan mempraktikkan segala kemahiran mengajar kepada situasi bilik darjah yang sebenar. (Abdul Rahim et al., 1992). Dalam kajian ini, latihan mengajar merujuk kepada Program latihan amali yang dijalani oleh pelajar tahun empat jurusan pendidikan Universiti Teknologi Malaysia di sekolahsekolah yang telah ditetapkan bagi mengaplikasikan segala teori dan kemahiran yang telah dipelajari. 1.9 Penutup Pensyarah pembimbing memainkan peranan yang besar dan penting dalam memberikan bimbingan yang berkesan kepada guru-guru pelatih. Bimbingan ini merangkumi aspek penyampaian pengajaran, pengawalan bilik darjah dan juga kemahiran dalam pembinaan rangkaian sosial. Kepentingan penyeliaan dan bimbingan ini bagi menjamin bakal-bakal guru yang dilahirkan lengkap dengan kemahiran yang seharusnya ada dalam diri seorang guru.

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph. PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM m.nor@uum.edu.my> MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.D KUNG TEIK SENG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK, KEDAH ABSTRAK

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2005 PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Tajuk Muka

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pendahuluan Menurut Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979)... Kurikulum bermaksud segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sejarah telah membuktikan bahawa kemunculan Tamadun Latin, India, China, Mesir dan Tamadun Islam adalah berkait rapat dengan kemajuan ilmu dalam masyarakat tersebut (Abd

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat Soalan berkumpulan. Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar.manakala

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

Program Team Building dikalangan pegawai kanan UTM

Program Team Building dikalangan pegawai kanan UTM Program Team Building dikalangan pegawai kanan UTM Pengurusan & Pembangunan Modal Insan Pembangunan dan kemajuan sesebuah negara, bergantung kepada modal insannya. Modal insan merupakan faktor paling penting

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT.

Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT. Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT. 2. Pelaksanaan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku Tahap I Di Sekolah Rendah.

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN Rohayu Zulkapli (rohayu@jrv.ptss.edu.my) Mazidah Mohamed Hashim (mazidah@jrv.ptss.edu.my) Siti Sullia

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat sebahagian guru masih kurang memahami konsepnya. Dekad

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM 2016-2025 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 2016-2025 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

Lebih terperinci

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 1 ISI KANDUNGAN Pengenalan 2 Visi Misi Objektif 3 Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang 2013-2015 4 Strategi Utama 1 : Sisitem

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME NAMA NURUL AMIRAH BINTI MOKHTAR NOMBOR MATRIK A146234

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME NAMA NURUL AMIRAH BINTI MOKHTAR NOMBOR MATRIK A146234 HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME NAMA NURUL AMIRAH BINTI MOKHTAR NOMBOR MATRIK A146234 NAMA PROGRAM KELAS TAMBAHAN SUBJEK KRITIKAL TAHUN 1 FTSM TEMPAT INNOVATION SPACE JAWATAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

HHHC9401: NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

HHHC9401: NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME HHHC9401: NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME NAMA : DARRSHNI A/P TANABBAL NO.MATRIK : SET KURSUS : 2 PENSYARAH : Prof. Madya Ir. Dr. NORHANA BINTI ARSAD : Sr. Dr. SUHANA BINTI JOHAR JABATAN KEJURUTERAAN

Lebih terperinci

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Program Doktor Pendidikan Tinggi Program Doktor Pengenalan Program Doktor adalah satu program kedoktoran baharu yang ditawarkan secara bersama oleh Fakulti Pendidikan (FPEN) dan Pusat Pembangunan Akademik (PPA), Universiti Kebangsaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri Ahmad Johari Sihes & Mariati Muda Fakulti Pendidikan,

Lebih terperinci

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Kata Alu-aluan Bab Satu - Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 2.0 Matlamat Rancangan Pendidikan Guru PPIP 9 2.1 Matlamat

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru Kesinambungan PPPM : Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah (2013-2025) ke Pengajian Tinggi (2015-2025) Guru Abad Ke-21

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

SISTEM PENILAIAN AKTIVITI PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN CD

SISTEM PENILAIAN AKTIVITI PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN CD SISTEM PENILAIAN AKTIVITI PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN CD FERNANDER JONATHAN FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2015 ABSTRAK ABSTRAK Pihak kolej kediaman sentiasa mendapat permohonan

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011

Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 PPROGRAM PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PELAJARAN SARAWAK TAHUN 2011 1 1.0 TEMA Budayakan Pencerapan, Penyampaian Berkesan 2.0 RASIONAL Pelaksanaan Kurikulum dijalankan melalui proses dan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat.

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat. BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bidang penterjemahan merupakan salah satu cabang dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penterjemahan adalah satu kemahiran seni yang membantu mengembangkan pengetahuan

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kemahiran pengurusan yang berwibawa dan berkualiti merupakan asas dalam menggerakkan institusi pendidikan yang berkesan dan berjaya. Cabaran globalisasi, di mana aspirasi

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

BAB 14 AUDIT DALAMAN

BAB 14 AUDIT DALAMAN BAB 14 AUDIT DALAMAN 14.1 Pendahuluan 14.1.1 Pengauditan atas pengurusan kewangan dan perakaunan Universiti amatlah penting untuk memastikan kewujudan akauntibiliti. 14.1.2 Oleh yang demikian, pemeriksaan

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

UNIT PRAKTIKUM IPGKBL REFLEKSI

UNIT PRAKTIKUM IPGKBL REFLEKSI REFLEKSI Refleksi Satu pemikiran secara mendalam di mana seseorang itu akan memikirkan atau merenung semula situasi yang telah dilalui untuk menganalisis apa yang telah dilakukan dan mengapa dilakukan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan suatu elemen yang penting untuk menyampai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengajaran berkesan dilihat sebagai suatu

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1)

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1) FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Kod Kursus : GGGW8111 Nama Kursus : Kefahaman Pendidikan Tinggi (1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas serta memupuk

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS

POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS 1.0 PENGENALAN 1.1 Universiti bertanggungjawab untuk menyediakan peluang latihan dan pembangunan staf sejajar dengan visi dan misi UNIMAS. Latihan dan pembangunan

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

BAB 2 JABATAN DI KEMENTERIAN PELAJARAN YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN SAINS

BAB 2 JABATAN DI KEMENTERIAN PELAJARAN YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN SAINS BAB 2 JABATAN DI KEMENTERIAN PELAJARAN YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN SAINS Pewujudan struktur organisasi di peringkat kementerian, jabatan pelajaran negeri, pejabat pelajaran daerah dan sekolah seharusnya

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN KAJIAN PROGRAM SARJANA HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI Mr. X xx xxxx JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KERTAS CADANGAN KAJIAN PROGRAM SARJANA HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI Mr. X xx xxxx JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERTAS CADANGAN KAJIAN PROGRAM SARJANA HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SESI 2011 Mr. X 791226 xx xxxx JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 1 KERTAS CADANGAN PENGAJIAN PROGRAM SARJANA PERKHIDMATAN GUNASAMA HADIAH

Lebih terperinci

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Mohd Anuar Bin Abdul Rahman & Khamsawati Binti Jaafar Fakulti Pendidikan Universiti

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS)

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) 1. KONSEP 1.1 Program Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) bertujuan memberi peluang kepada

Lebih terperinci

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PENGURUSAN (PRAKTIKUM) DG 32/34 PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2011 SENARAI TUGAS ( Pembantu

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..52 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci