Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang"

Transkripsi

1

2 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 1 ISI KANDUNGAN Pengenalan 2 Visi Misi Objektif 3 Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang Strategi Utama 1 : Sisitem Kualiti Pengurusan Sumber Manusia 5 Definisi Operasi Rangka Kerja Pembangunan Sistem Fasa Pembangunan Sistem Perincian Perancangan Aktiviti Garis Masa Pelaksanaan Strategi Utama 2 : Pengurusan Bakat Bersepadu 9 Definasi Operasi Perincian Perancangan Aktiviti Garis Masa Pelaksanaan Strategi Utama 3 : Budaya Kerja Berprestasi Tinggi dan Berteraskan Nilai & Etika 12 Definasi Operasi Perincian Perancangan Aktiviti Garis Masa Pelaksanaan Penutup 15

3 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 2 Pengenalan Sumber manusia merupakan aset terpenting yang perlu dibangun dan diurus secara strategik oleh sesebuah organisasi bagi memastikan pencapaian visi, misi serta objektif yang ditetapkan dapat direalisasi. Antara langkah untuk merealisasikan pencapaian tersebut, Universiti Malaysia Pahang (UMP) membangunkan Pelan Strategik Sumber Manusia sebagai satu perancangan yang komprehensif untuk mengendalikan pengurusan sumber manusia sedia ada dan yang akan datang. Pelan Strategik Sumber Manusia (PSSM) UMP disediakan dengan mengambil kira aspek-aspek utama dalam menentukan hala tuju pengurusan sumber manusia secara sistematik adalah selari dengan Pelan Strategik UMP Bagi tujuan tersebut, PSSM ini dibangunkan secara menyeluruh dan memfokuskan kepada pemantapan sumber manusia berteraskan empat (4) KRA Pelan Strategik UMP , melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan berdasarkan lapan (8) Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan seperti berikut :- KRA 1 : Peningkatan Kualiti Akademik KPI 1 a : Pengambilan pelajar yang berkualiti KPI 1 b : Staf yang kompeten KPI 1 c : Graduan berketerampilan KRA 2 : Kelestarian Kewangan KPI 2 a : Kelestarian operasi KRA 3 : Pembangunan Sosio Ekonomi KPI 3 a : Pembangunan modal insan yang professional KPI 3 b : Penubuhan enterpris KRA 4 : Penjenamaan Untuk Penjajaran Strategik KPI 4 a : Kepuasan Staf KPI 4 b : Ekuiti jenama PSSM ini juga disediakan dengan mengambil kira aspek pengambilan, penempatan, pembangunan kerjaya, latihan, pengiktirafan dan penghargaan serta pelan penggantian staf UMP. Melalui pelan strategik yang komprehensif ini, akan membolehkan UMP mempunyai bilangan staf berpengetahuan tinggi, kompeten, berintegriti yang mencukupi serta dapat melaksanakan tugasan diberi secara cekap dan berkesan.

4 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 3 Visi Membangunkan sumber manusia yang mengamalkan budaya kerja cemerlang untuk menyokong Visi dan Misi Universiti. Misi Menyediakan pengurusan dan membangunkan sumber manusia yang dapat menarik, mengekalkan dan melahirkan bakat yang cemerlang. Objektif Objektif 1 Budaya kerja Cemerlang dan beretika Mengekalkan dan meningkatkan kecemerlangan sumber manusia bagi mencapai universiti teknologi bertaraf dunia. Objektif 2 Persekitaran kerja kondusif Menyediakan infrastruktur dan iklim yang harmoni, inklusif, selamat dan sihat. Objektif 3 Kepemimpinan Cemerlang Menyediakan pengurusan bakat yang berfokuskan strategi, berasaskan nilai dan berpandukan prestasi. Objektif 4 Inovasi dan Kreativiti; Menyediakan persekitaran yang menggalakkan inovasi dan kreativiti melalui jalinan kerjasama antara bidang. Objektif 5 Sistem penyampaian berkualiti yang berfokuskan pelanggan Menyediakan Perkhidmatan yang Berfokuskan Pelanggan. Objektif 6 Kelestarian operasi Pengurusan sumber yang cekap dan berkesan.

5 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 4 STRATEGI STRATEGI UTAMA PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Dalam menyediakan Pelan Strategik Sumber Manusia (PSSM) UMP bagi tahun , tiga (3) Strategi Utama telah dikenal pasti bagi memantapkan sumber manusia UMP yang kompetetif dan berteraskan nilai yang ditetapkan. Tiga (3) Strategi Utama ini akan menjadi asas dan pegangan dalam menentukan hala tuju dan matlamat sumber manusia di UMP bagi tempoh yang disasarkan iaitu menjelang tahun Strategi Utama yang dikenal pasti dan mencakupi semua aspek pengurusan dan pembangunan manusia di UMP adalah seperti berikut :- Sistem Kualiti Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Bakat Bersepadu Budaya Kerja Berprestasi Tinggi Berasaskan Nilai & Etika STRATEGI UTAMA

6 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 5 1. SISTEM KUALITI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KOMPONEN UTAMA Definasi Operasi Menyediakan cara yang sistematik berdisiplin untuk mencapai visi organisasi dengan mengejar tindakan taktikal diutamakan. Membangunkan proses yang sesuai dalam pengurusan dan meningkatkan prestasi sumber melalui fleksibiliti inovasi dan kelebihan daya saing. Budaya kecemerlangan Rangka Kerja Pembangunan Sistem Pembangunan sistem sumber manusia memenuhi keseluruhan perspektif pemegang taruh samada kepada pengguna sistem, pentadbiran sistem mahupun masyarakat umum. Sehingga kini proses pembangunan dan penambahbaikan sedang giat di pertingkatkan khusunya fasa 1 yang menambahbaik beberapa modul ke arah penggunaan sistem yang lebih dinamik. Dengan pembangunan sistem ini, kerja-kerja operasi dapat dipertingkatkan dan memberi kemudahan sistem penyampaian yang terbaik kepada staf UMP khususnya. Permohonan, pengambilan dan perkhidmatan serta pasca persaraan dapat ditadbir dengan sistematik dan sempurna.

7 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 6 Fasa Pembangunan Sistem Rangka Konsep keseluruhan pembangunan sistem sumber manusia telah dikemaskini dengan menetapkan proses pembangunan setiap modul secara berfasa. Pembangunan ini mengambilkira kesemua aspek aplikasi, pelaporan dan intergrasi dengan subsistem lain bagi memastikan kepintaran sistem dalam mengeluarkan laporan data yang dipercayai dan releven dalam sebarang keputusan pengurusan. Fasa Pembangunan ini menjurus kepada tiga (3) komponen utama yang merangkumi aspek perjawatan, latihan dan pengiktirafan dan penganugerahan seperti berikut:- 1. Sistem Strategik 2. Sistem Taktikal 3. Sistem Operasi

8 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 7 Perincian Perancangan Aktiviti Strategi Utama 1 : Sistem Kualiti Pengurusan Sumber Manusia INISIATIF/ KPI Perancangan & Strategi Sumber Manusia Membangunkan sistem pengurusan sumber manusia yang berkualiti dan berinovatif PETUNJUK/ INDICATOR Blue-Print Sumber Manusia Hala tuju dan polisi Strategi operasi Pemantauan Penambahbaikan berterusan Executive Information System Komponen Strategik KomponenTaktikal Komponen Operasi Fasa Pembangunan Fasa 1 : Pengurusan Pengambilan dan kemasukan Fasa 2 : Pengurusan Orientasi Staf Baharu Fasa 3 : Pengurusan Operasi Sumber Manusia Fasa 4 : Pra Persaraan & Pasca Perkhidmatan

9 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 8 Garis Masa Pelaksanaan Pembangunan sistem kualiti pengurusan sumber manusia akan dilaksanakan secara berfasa dan dijangkakan kesempurnaan bagi semua modul dan skop sistem adalah pada pertengahan tahun Namun demikian semua modul yang dibangunkan akan dilaksanakn secara test run & deploy yang mana sistem boleh diuji secara dalam pembangunan dan secara tidak langsung permasalahan yang wujud dapat diselesai pada peringkat awal pembangunan serta dapat meminimumkan masalah teknikal yang tinggi pada akhir pembangunan sistem.

10 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 9 2.PENGURUSAN BAKAT BERSEPADU KOMPONEN UTAMA Definisi Operasi Pengurusan Bakat Bersepadu adalah kaedah yang sistematik bagi memastikan kesesuaian individu berdasarkan penempatan posisi yang sesuai pada masa yang tepat dan mempunyai kemahiran yang diperlukan bagi memenuhi cabaran pada masa hadapan. Pendekatan ini selaras dengan strategi bakat, pengurusan prestasi dan pembelajaran dan pembangunan melalui pembangunan program yang intensif bagi mewujudkan bakal pengganti dan pemimpin. Pelaksanaan pengurusan bakat bersepadu ini adalah elemen yang penting bagi merealisasikan Pelan Strategik UMP bagi mewujudkan staf yang berprestasi tinggi dalam persediaan kearah universiti bertaraf dunia. Proses Pengurusan Bakat Bersepadu PENGURUSAN BAKAT BERSEPADU ANALISA JURANG (GAP ANALYSIS)

11 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 10 Perincian Perancangan Aktiviti Strategi Utama 2 : Pengurusan Bakat Bersepadu INISIATIF / KPI PETUNJUK / INDICATOR Pembangunan latihan yang berstruktur & komprehensif Pelan Penggantian yang komprehensif Pembangunan kepimpinan yang mampan Kerangka (framework) Latihan Pelaksanaan Program Latihan Penilaian Latihan Penilaian efektif program Penilaian efektif kompetensi staf Kerangka (framework) Pelan Penggantian Senarai Pengganti (Talent Pool) Kerangka (framework) pembangunan kepimpinan Potensi kumpulan berbakat dalam High Impact Profesional Executive Team (HIPET) Program pembangunan & kepimpinan

12 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 11 Garis Masa Pelaksanaan Proses integrasi adalah satu proses yang kritikal dimana wujudkan hubungkait diantara setiap proses dengan operasi yang sedia ada. Ia juga akan memperlihatkan penyelarasan menyeluruh bagi memastikan hasil proses akan menjurus kepada tiga (3) keutamaan berikut:- 1.PDR performance development review 2.Pelan penggantian yang sistematik 3.Kumpulan Bakat dan kepemimpinan yang berwibawa

13 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 12 3.BUDAYA KERJA BERPRESTASI TINGGI BERASASKAN NILAI & ETIKA KOMPONEN UTAMA Definisi Operasi Mewujudkan warga UMP yang diiktiraf sebagai sebuah komuniti yang mengamalkan budaya kerja berprestasi tinggi berteraskan nilai dan sentiasa menyumbang kepada kesejahteraan sejagat. Budaya kerja berprestasi tinggi merupakan elemen utama dalam Pelan Strategik Sumber Manusia yang mana penerapan identiti yang melambangkan icon UMP perlu dilengkapkan dengan nilai-nilai teras yang menjadi asas dalam pembentukan warga UMP. Perincian kepada tiga (3) komponen utama dalam strategi ini menjelaskan kepada beberapa elemen pentng seperti berikut:- 1. Nilai & Etika Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara kompeten, profesional dan berintegriti berasaskan nilai teras UMP. 2. Tanggungjawab Sosial Kewajipan organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang menambah nilai dan melangkaui kehendak pemegang taruh. 3. Kesejahteraan & Kesihatan Mewujudkan suatu persekitaran kerja yang kondusif dan harmoni

14 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 13 Perincian Perancangan Aktiviti Strategi Utama 3 : Budaya kerja Berprestasi Tinggi Berasaskan Nilai & Etika INISIATIF / KPI PETUNJUK / INDICATOR Menyediakan modul Nilai Teras Staf UMP Membangunkan Sistem Penilaian Perkhidmatan Pelanggan Program Tanggungjawab Sosial (CSR) Memperkasakan Kebajikan Staf Kemudahan Perkhidmatan dan Infrastruktur Modul Nilai Teras Sistem Maklumbalas Pelanggan Kemasyarakatan & kesukarelawan pengiktirafan kepakaran di pelbagai peringkat Penganjuran aktiviti kemasyarakatan yang berimpak tinggi. Program Sokongan Pekerja (PSP) Kesihatan & keselamatan Persekitaran kerja yang kondusif Program keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara berterusan Pelaksanaan Inisiatif Green Campus

15 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 14 Garis Masa Pelaksanaan Pelaksanaan yang kukuh dan pemantauan secara berterusan dan menyeluruh memerlukan kajian penstrukturan asas bagi menganalisa situasi sediada bagi menentukan kaedah terbaik dalam menghasilkan warga kerja yang berbudaya prestasi tinggi. Oleh yang demikian, satu penstrukturan semula diusulkan dalam tempoh jangkaan dua (2) bulan pada tahun 2013 bagi meneliti pembudyaan yang perlu diterapkan dan jurang analisi yang masih wujud dikalangan staf.

16 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 15 Penutup Pelan Strategik Sumber Manusia UMP ini diharapkan akan dapat meningkatkan perkhidmatan staf yang berprestasi tinggi di dalam pelbagai bidang dan kumpulan yang menjadi penyumbang utama kepada pembangunan pendidikan tinggi khususnya di peringkat universiti dan negara amnya. Mempunyai sumber manusia yang berkompetensi dan kemahiran tinggi merupakan satu keperluan untuk menangani cabaran dan perubahan persekitaran organisasi yang sukar diramal di masa depan. Dengan adanya Pelan Strategik Sumber Manusia ini, akan memudahkan UMP mengenalpasti keperluan tenaga manusia di masa depan yang menepati ciri dan berdasarkan keperluan strategik orgasnisasi.

17

PERANCANGAN ORGANISASI PENDAHULUAN TUJUAN LATAR BELAKANG ASAS PERTIMBANGAN (RASIONAL) LANGKAH PERANCANGAN STRATEGIK VISI MISI ISU ISU UTAMA

PERANCANGAN ORGANISASI PENDAHULUAN TUJUAN LATAR BELAKANG ASAS PERTIMBANGAN (RASIONAL) LANGKAH PERANCANGAN STRATEGIK VISI MISI ISU ISU UTAMA PERANCANGAN ORGANISASI PENDAHULUAN TUJUAN LATAR BELAKANG ASAS PERTIMBANGAN (RASIONAL) LANGKAH PERANCANGAN STRATEGIK VISI MISI ISU ISU UTAMA KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN MATLAMAT STRATEGIK NILSI-NILAI

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPNM 2016-2025 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 2016-2025 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

Lebih terperinci

POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS

POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS 1.0 PENGENALAN 1.1 Universiti bertanggungjawab untuk menyediakan peluang latihan dan pembangunan staf sejajar dengan visi dan misi UNIMAS. Latihan dan pembangunan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH MAJLIS ANUGERAH KECEMERANGAN UNIVERSITI (AKU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 17 GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1.0 Pengenalan Pemimpin merupakan nadi, key player dan

Lebih terperinci

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00 JAWATAN KOSONG UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS adalah sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN

ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERANGAN UNIVERSITI (AKU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 2016 ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN 1.0 GARIS PANDUAN ANUGERAH a) Pengenalan Pemimpin merupakan nadi, key player dan agen perubahan

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ISI KANDUNGAN M/S 1.0 LATAR BELAKANG 4 2.0

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA adalah sebuah Universiti Tinggi Awam yang ditubuhkan dibawah Akta Universiti dan Kolej Universiti

Lebih terperinci

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA 1. Tujuan Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM tentang status sumber manusia UPM dari 1 Januari 2017 sehingga

Lebih terperinci

* Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

* Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA * UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA * Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI PENGAJARAN DAN

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA i ii DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik Edisi 1, 2012 i ii DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH Pendahuluan Modul ini bertujuan untuk membantu Pengetua/ Guru Besar (PGB) bagaimana untuk memotivasi dan menggerakkan warga sekolah supaya

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Naib Canselor

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Naib Canselor UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Naib Canselor ANUGERAH INOVASI NAIB CANSELOR I. PENGENALAN Anugerah ini memberikan pengiktirafan kepada warga Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Unit UKM dengan

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

Bab 7: Struktur Sistem

Bab 7: Struktur Sistem Bab 7: Struktur Sistem Struktur Sistem Struktur sistem pendidikan Kelas Pintas Apa dia Sistem pembelajaran Enrolmen sejagat Laluan pendidikan 2 Struktur Sistem: Matlamat Akses kepada peluang pilihan pendidikan

Lebih terperinci

POLISI E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

POLISI E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA POLISI E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dokumen ini disediakan bagi memperihal polisi e-pembelajaran Universiti Putra Malaysia (UPM) sebagai panduan dalam pelaksanaan pengintegrasian

Lebih terperinci

INPUT UCAPAN Y.BHG. DATUK NAIB CANSELOR UTeM MAJLIS PERASMIAN BENGKEL PELAN STRATEGIK DAN PERANCANGAN TAHUNAN UTeM

INPUT UCAPAN Y.BHG. DATUK NAIB CANSELOR UTeM MAJLIS PERASMIAN BENGKEL PELAN STRATEGIK DAN PERANCANGAN TAHUNAN UTeM INPUT UCAPAN Y.BHG. DATUK NAIB CANSELOR UTeM MAJLIS PERASMIAN BENGKEL PELAN STRATEGIK DAN PERANCANGAN TAHUNAN UTeM INPUT UCAPAN Y.BHG DATUK NAIB CANSELOR UTeM MAJLIS PERASMIAN BENGKEL PELAN STRATEGIK DAN

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2005 PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Tajuk Muka

Lebih terperinci

TERMA ASAS RUJUKAN PERUNTUKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI KAJIAN KEMUNGKINAN PENGGUBALAN AKTA STANDARD KESELAMATAN SIBER

TERMA ASAS RUJUKAN PERUNTUKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI KAJIAN KEMUNGKINAN PENGGUBALAN AKTA STANDARD KESELAMATAN SIBER TERMA ASAS RUJUKAN PERUNTUKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI KAJIAN KEMUNGKINAN PENGGUBALAN AKTA STANDARD KESELAMATAN SIBER LATARBELAKANG 1. Trend serangan dan insiden keselamatan siber kini semakin meningkat

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN NOVEMBER 2014

TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN NOVEMBER 2014 TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2014 6 NOVEMBER 2014 DEWAN BESAR, PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Program Doktor Pendidikan Tinggi Program Doktor Pengenalan Program Doktor adalah satu program kedoktoran baharu yang ditawarkan secara bersama oleh Fakulti Pendidikan (FPEN) dan Pusat Pembangunan Akademik (PPA), Universiti Kebangsaan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:- Pejabat Am Tel : 6088 320 000 Ext : 1413/1298/1519 Fax : 6088 320 360 E-mail : pejfpep@ums.edu.my Pengenalan Fakulti Perniagaan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KELULUSAN OLEH MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI (JKPU) KALI KE 100 BILANGAN 6/2016 (SAMBUNGAN) BERSIDANG PADA 7 SEPTEMBER 2016 GARIS

Lebih terperinci

Oleh : Y. BHG. DATO MANGSOR BIN SAAD PENGERUSI EKSEKUTIF SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

Oleh : Y. BHG. DATO MANGSOR BIN SAAD PENGERUSI EKSEKUTIF SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA Oleh : Y. BHG. DATO MANGSOR BIN SAAD PENGERUSI EKSEKUTIF SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 1 KANDUNGAN Sepintas Lalu Gerakan Koperasi Identiti Koperasi Kenyataan Dasar Objektif Lanskap DKN Teras Strategik

Lebih terperinci

INOVASI MELALUI PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) Ahmad Manfazi bin Manaf, Nurul Aina binti Ismayuddin UMP Advanced Education

INOVASI MELALUI PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) Ahmad Manfazi bin Manaf, Nurul Aina binti Ismayuddin UMP Advanced Education INOVASI MELALUI PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) Abstrak Ahmad Manfazi bin Manaf, Nurul Aina binti Ismayuddin UMP Advanced Education E-mel: ahmadmanfazi@gmail.com, ainaisma87uae@gmail.com Pembelajaran

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48

UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48 UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..48 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN UPM 2019

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN UPM 2019 GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENYERTAI PERTANDINGAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN UPM 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPSI

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPSI PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA UPSI Sony DILULUSKAN DALAM MESYUARAT KHAS LPU KALI KE-2, BIL.1/2015 PADA 26 MEI 2015. 2015- Pelan Strategik Sumber Manusia (PSSM) UPSI 1.0 PENDAHULUAN Bagi menumpukan usaha

Lebih terperinci

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik

Lebih terperinci

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP)

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN... 3 2.0 OBJEKTIF... 4 3.0 TAFSIRAN... 5 4.0 ETIKA DAN PRINSIP... 6 5.0 KELAYAKAN PENYERTAAN PROGRAM...

Lebih terperinci

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada organisasi dalam UTM untuk menyertai Anugerah Kualiti Perkhidmatan AKP. Panduan ini menggariskan tatacara penyertaan, format laporan dan kriteria

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM)

GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM) Universiti Malaysia Pahang GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM) Disediakan oleh: Jabatan Jaringan Industri & Masyarakat JJIM Tahun 2017 ANUGERAH RAKAN INDUSTRI TERBAIK ANUGERAH

Lebih terperinci

PANDUAN MEWUJUDKAN SEARCH COMMITTEE DAN PROSES PELAKSANAAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING)

PANDUAN MEWUJUDKAN SEARCH COMMITTEE DAN PROSES PELAKSANAAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2006 PANDUAN MEWUJUDKAN SEARCH COMMITTEE DAN PROSES PELAKSANAAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING) TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52 1. MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai dalam perancangan dan pengurusan rekabentuk pelan pembangunan landskap serta kebolehannya memberikan

Lebih terperinci

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah) KANDUNGAN

Lebih terperinci

Profil Jabatan : Persekitaran, Pertalian Hubungan dan Tahap Kedudukan Strategik

Profil Jabatan : Persekitaran, Pertalian Hubungan dan Tahap Kedudukan Strategik KRITERIA AKNC 2019 Setiap penyertaan mengandungi tiga (3) bahagian: i - Profil Jabatan ii - Kriteria 1 hingga 6 iii- Kriteria 7 Bahagian 1: Profil Jabatan Profil Jabatan merupakan gambaran ringkas yang

Lebih terperinci

Pelan Strategik KTSN Ke Arah Pembangunan Insaniah Pelajar. Prof. Madya Dr. Ruzita Abd. Talib Pengetua

Pelan Strategik KTSN Ke Arah Pembangunan Insaniah Pelajar. Prof. Madya Dr. Ruzita Abd. Talib Pengetua Pelan Strategik KTSN Ke Arah Pembangunan Insaniah Pelajar Prof. Madya Dr. Ruzita Abd. Talib Pengetua JAKSA merupakan: Pendahuluan 1. perantara di antara pentadbir dan pelajar dalam urusan kebajikan mereka

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Kepimpinan Inovatif UKM 162 ANUGERAH KEPIMPINAN INOVATIF UKM 1. PENGENALAN Pemimpin merupakan nadi, key player dan agen perubahan dalam sesebuah organisasi. Dia

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..52 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Selaras dengan komitmen dan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan pendidikan (Centre for academic excellence) di

Lebih terperinci

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER NAMA KUMPULAN: BUBPK ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan. 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

www.inqka.uitm.edu.my TAKLIMAT AKNC 2018 Tempat: Dewan Seminar Melati Perak, Kolej Melati, UiTM Shah Alam 3 FINALIS AKNC 2017 4 PROSES DAN JADUAL AKTIVITI AKNC 2018 5 PROSES PENGANUGERAHAN 6 KALENDAR AKTIVITI

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM

TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakan senibina dan prasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatan digital yang menyeluruh, efisien dan berorientasi pengguna O 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam Dasar

Lebih terperinci

MISI KORPORAT. LPI Capital Bhd Laporan Tahunan

MISI KORPORAT. LPI Capital Bhd Laporan Tahunan MISI KORPORAT Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik bertaraf antarabangsa kepada pelanggan, disokong oleh kekuatan teknikal dan kewangan yang terbukti selaras dengan Pelan Induk Sektor Kewangan.

Lebih terperinci

PERANCANGAN STRATEGIK UITM CAWANGAN JOHOR

PERANCANGAN STRATEGIK UITM CAWANGAN JOHOR PERANCANGAN K UITM CAWANGAN JOHOR 2013 (A) PROGRAM AKADEMIK DAN KEMASUKAN PELAJAR (ENROLMEN) MATLAMAT (A) Menjadi lebih responsif ke atas keperluan sumber manusia di negeri Johor. OBJEKTIF (A) Membuat

Lebih terperinci

TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM

TERAS PELAN STRATEGIK ICT UKM O1 Menyediakan senibina dan prasarana digital bersepadu O2 Menyediakan perkhidmatan digital yang menyeluruh, efisien dan berorientasi pengguna O 1 Menerapkan pemahaman, penghayatan danetika dalam Dasar

Lebih terperinci

Satu hari nanti, semua kanak-kanak di Malaysia akan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Satu hari nanti, semua kanak-kanak di Malaysia akan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Satu hari nanti, semua kanak-kanak di Malaysia akan mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik www.teachformalaysia.org Jangan sekali-kali beranggapan bahawa adalah mustahil

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM)

GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM) Universiti Malaysia Pahang GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM) Disediakan oleh: Jabatan Jaringan Industri & Masyarakat JJIM Tahun 2017 ANUGERAH KUALITI KERJASAMA INDUSTRI

Lebih terperinci

2.ANUGERAH KHIDMAT TERPUJI 3.ANUGERAH KHIDMAT BAKTI

2.ANUGERAH KHIDMAT TERPUJI 3.ANUGERAH KHIDMAT BAKTI 1. ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2.ANUGERAH KHIDMAT TERPUJI 3.ANUGERAH KHIDMAT BAKTI Prof Ahmad Yusoff bin Hassan NC UTeM 23 JUN 2009 DEWAN MITC AGENDA: 1. PENDAHULUAN 2. PERUBAHAN UTK CEMERLANG 3. TAHNIAH

Lebih terperinci

PENYERTAAN BERKUMPULAN (PUSAT TANGGUNGJAWAB) INDIVIDU

PENYERTAAN BERKUMPULAN (PUSAT TANGGUNGJAWAB) INDIVIDU PENYERTAAN BERKUMPULAN (PUSAT TANGGUNGJAWAB) INDIVIDU ISTILAH INOVASI SECARA KONSEPTUAL Inovasi adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan

Lebih terperinci

PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyediakan dan melaksanakan pelan strategik

Lebih terperinci

KRITERIA AKNC 2017 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011

KRITERIA AKNC 2017 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011 Profil Jabatan hendaklah ditulis terlebih dahulu. a) merupakan titik permulaan yang sangat sesuai untuk tujuan penilaian kendiri; b) membantu sesebuah

Lebih terperinci

Program Team Building dikalangan pegawai kanan UTM

Program Team Building dikalangan pegawai kanan UTM Program Team Building dikalangan pegawai kanan UTM Pengurusan & Pembangunan Modal Insan Pembangunan dan kemajuan sesebuah negara, bergantung kepada modal insannya. Modal insan merupakan faktor paling penting

Lebih terperinci

PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN

PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN Asas PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN Jom Mula! Apa yang Diperlukan Untuk Menjadi Seorang Usahawan Berjaya? Adakah Anda Seorang Peniaga atau Usahawan? Kenalpasti Jurang Anda Dalam Menjadi Seorang Usahawan 0 0

Lebih terperinci

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN Anugerah Kualiti Perkhidmatan 1 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada PTJ dalam UTM untuk menyertai Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP). Panduan ini menggariskan tatacara penyertaan,

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

TAKLIMAT AKNC Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017

TAKLIMAT AKNC Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017 TAKLIMAT AKNC 2017 Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017 1 ATURCARA MASA AKTIVITI 0900 Pendaftaran dan Minum Pagi 0930 Ucapan Aluan Penolong Naib Canselor

Lebih terperinci

PENILAIAN PRESTASI EST

PENILAIAN PRESTASI EST PENILAIAN PRESTASI Penilaian prestasi adalah salah satu aktiviti terpenting dalam amalan pengurusan sumber manusia. Impak dari sistem penilaian prestasi adalah sangat signifikan kepada pekerja kerana kaitan

Lebih terperinci

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik dan perancangan

Lebih terperinci

i

i i ii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 5 2 4 1 AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI 10 6 10 7 3 11 7 5 3 PEGAWAI UTAMA UNIVERSITI 12 4 6 2 1 13 14 15 CANSELOR LPU SENAT NAIB CANSELOR PEJABAT NAIB CANSELOR UNIT PERUNDANGAN

Lebih terperinci

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia PERANCANGAN STRATEGIK Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia 204 205 PELAN STRATEGIK PSIS 204 205 FOKUS: INSTITUSI BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TANGGUNG JAWAB. Meningkatkan keterlihatan

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM)

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM) 1 Pengurusan 55% Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Membantu merancang Perancangan Strategik Tahunan Unit Praktikum. Membantu melaksana

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK ICT AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA (NADMA) JABATAN PERDANA MENTERI

PELAN STRATEGIK ICT AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA (NADMA) JABATAN PERDANA MENTERI PELAN STRATEGIK ICT AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA (NADMA) JABATAN PERDANA MENTERI 2018-2020 ISI KANDUNGAN PERUTUSAN KETUA PENGARAH PERUTUSAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT 1.0 PENGENALAN 2.0 SKOP PROJEK 3.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN BAGI MEMPERTINGKATKAN TADBIR URUS DALAM SEKTOR AWAM

GARIS PANDUAN BAGI MEMPERTINGKATKAN TADBIR URUS DALAM SEKTOR AWAM Lampiran A GARIS PANDUAN BAGI MEMPERTINGKATKAN TADBIR URUS DALAM SEKTOR AWAM Tujuan 1. Arahan ini bertujuan untuk menginstitusikan prinsip dan amalan tadbir urus yang terbaik dalam sektor awam bagi mempertingkat

Lebih terperinci

BENGKEL PENILAIAN PENCAPAIAN KPI SUKU KEDUA 2017

BENGKEL PENILAIAN PENCAPAIAN KPI SUKU KEDUA 2017 BENGKEL PENILAIAN PENCAPAIAN KPI SUKU KEDUA 2017 DEWAN SENAT 27 JULAI 2017 VISI, MISI DAN NILAI VISI Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa MISI Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1. Pengenalan Kanak-kanak adalah bakal pemimpin negara yang menentukan hala tuju negara. Pendidikan adalah saluran utama untuk pemupukan ilmu, sahsiah, emosi dan rohani kanak-kanak.

Lebih terperinci

RASIONAL MUKA DEPAN. Ianya bukan hanya mengenai ringgit dan sen; ia adalah mengenai membina sebuah legasi.

RASIONAL MUKA DEPAN. Ianya bukan hanya mengenai ringgit dan sen; ia adalah mengenai membina sebuah legasi. RASIONAL MUKA DEPAN Prinsip utama LPI Capital sebagai sebuah syarikat korporat yang bertanggungjawab terbina dari falsafah yang tertumpu kepada pertumbuhan yang kukuh dan pengekalan. Falsafah inilah yang

Lebih terperinci

PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN

PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN 1. SKIM PERKHIDMATAN Pustakawan Gred S41, S44, S48, S52, S54. 2. PERINGKAT ORGANISASI Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Awam Negeri dan pelbagai perpustakaan

Lebih terperinci

Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik

Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik. Secara umumnya kakitangan bukan akademik akan di bahagikan kepada lima kategori kumpulan iaitu.. Pengurusan dan Profesional Gred Utama JUSA..

Lebih terperinci

DASAR e-pembelajaran NEGARA (DePAN)

DASAR e-pembelajaran NEGARA (DePAN) DASAR e-pembelajaran NEGARA (DePAN) Dasar e-pembelajaran Negara telah dilancarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 2011 bagi menyokong Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Ia juga menjadi

Lebih terperinci

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Maksud Bekalan/Pembangunan 7 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 2015) DAN PERUNTUKAN ( ) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN 3,000 2,500 2,436 2,557 2,670 2,437 juta 2,000 1,500 Mengurus

Lebih terperinci

OVERVIEW PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM

OVERVIEW PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM OVERVIEW PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM KANDUNGAN 1 PUNCA KUASA 6 PENETAPAN KONTEKS 2 LATAR BELAKANG 7 PENILAIAN RISIKO 3 OBJEKTIF PENGURUSAN RISIKO 8 PENETAPAN STRATEGI KAWALAN RISIKO 4 KOMPONEN MANUAL

Lebih terperinci

ReQA Rector s Quality Award. ReQA. Unit Pengurusan Kualiti UiTM Kedah

ReQA Rector s Quality Award. ReQA. Unit Pengurusan Kualiti UiTM Kedah Pengenalan () UiTM Kedah 2018 adalah satu inisiatif Unit Pengurusan Kualiti Kedah dalam mempertingkatkan mutu penghasilan laporan tahunan Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC) UiTM. Pengenalan adalah satu

Lebih terperinci

ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR

ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR HARI KUALITI & INOVASI UMP ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR (AKNC) 1.0 LATAR BELAKANG Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan

Lebih terperinci

Penyedia Modul: PN ASMAH BINTI ABD HAMID PENGETUA SMK SULTANAH ENGKU TUN AMINAH PN. TAY SUAT GAN PENGETUA SMK INFANT JESUS CONVENT, JB

Penyedia Modul: PN ASMAH BINTI ABD HAMID PENGETUA SMK SULTANAH ENGKU TUN AMINAH PN. TAY SUAT GAN PENGETUA SMK INFANT JESUS CONVENT, JB Penyedia Modul: PN ASMAH BINTI ABD HAMID PENGETUA SMK SULTANAH ENGKU TUN AMINAH PN. TAY SUAT GAN PENGETUA SMK INFANT JESUS CONVENT, JB MITOS DALAM ORGANISASI SEKOLAH MITOS DALAM ORGANISASI ( 1 ) Hanya

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru besar mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan kemajuan sesebuah sekolah. Gaya kepimpinan mereka sentiasa diberi perhatian,

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 meletakkan Pembelajaran Dalam Talian Secara Global sebagai

Lebih terperinci

Cadangan Penambahbaikan Penawaran Kursus Citra Universiti Kebangsaan Malaysia

Cadangan Penambahbaikan Penawaran Kursus Citra Universiti Kebangsaan Malaysia JPPA Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia SULIT KERTAS BIL /015 Cadangan Penambahbaikan Penawaran Kursus Citra Universiti Kebangsaan Malaysia Disertakan sebagai

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 6 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI N54

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 6 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI N54 1. MATLAMAT KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 6 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI N54 Menilai kepimpinan dan pengurusan pegawai dalam memenuhi misi, visi dan objektif universiti serta mengemudikan perubahan

Lebih terperinci

PERUTUSAN HARI GURU 2010 MENTERI PELAJARAN MALAYSIA Y.A.B. TAN SRI HAJI MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN SEMPENA PERAYAAN HARI GURU KE-39 TEMA

PERUTUSAN HARI GURU 2010 MENTERI PELAJARAN MALAYSIA Y.A.B. TAN SRI HAJI MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN SEMPENA PERAYAAN HARI GURU KE-39 TEMA PERUTUSAN HARI GURU 2010 MENTERI PELAJARAN MALAYSIA Y.A.B. TAN SRI HAJI MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN SEMPENA PERAYAAN HARI GURU KE-39 TEMA GURU PEMBINA NEGARA BANGSA Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Kesedaran mengenai betapa pentingnya latihan di Malaysia menyebabkan organisasi-organisasi awam mahupun swasta mewujudkan pusat latihan untuk melatih tenaga kerja menurut

Lebih terperinci

KE ARAH MEMPERKASAKAN PROFESION PUSTAKAWAN DALAM PENGURUSAN ILMU DIKALANGAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN DI MALAYSIA

KE ARAH MEMPERKASAKAN PROFESION PUSTAKAWAN DALAM PENGURUSAN ILMU DIKALANGAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN DI MALAYSIA NATIONAL CONFERENCE ON ACADEMIC LIBRARIES (NCOAL 2015) KE ARAH MEMPERKASAKAN PROFESION PUSTAKAWAN DALAM PENGURUSAN ILMU DIKALANGAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN DI MALAYSIA Anuar Talib & Nor Asikin Mohamad Perpustakaan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PERUTUSAN HARI GURU 2012 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA

PERUTUSAN HARI GURU 2012 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA PERUTUSAN HARI GURU 2012 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA 1 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan

Lebih terperinci