KEMBALI DARI PERLAWATAN. KE EUROPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMBALI DARI PERLAWATAN. KE EUROPA"

Transkripsi

1

2 KEMBALI DARI PERLAWATAN. KE EUROPA OLEH DITJITAK DAN DIDJOEAL OLEH. N. V. HANDEL MIJ. & DRUKKERIJ SJARIKAT TAPANOELI MEDAN-DELI:

3 a Kata Pendahoeloean. - Djilid pertama dari karangan Melawat ke Barat soedah siap dan soedah didjoeal. Djilid jang iain dari serie itoe sedang dalam oeroesan Volkslectuur. Tidak lama lagi tentoe kita akan melihat terhitnja djiiid jang kedoea dan ketiga. Serie jang baroe. dioesahakan oleh Sjarikat Tapanoeli pentjitak s. k. Pewarta Deli. Serie itoe dipotong doea sadja jaitoe bagian pertama: Kembali dari Perlawatan ke Barat, mentjeritakan ha1 ihwal saja semendjak meninggalkan benoea Eropah sampai ke Medan kembali. Negeri-negeri jang kita bawa kemoeka pemandangan pembatja dalam kitab ini pertanla sekali: Italia. Dari Italia dengan meliwati laoetan Adria serta laoetan Teneah kita bawa oembatia kernhall ketanah Masir dan din sana kedjadjahan Itaiia ERITREA nan~anja, tempat orang hitam belaka." Djoega India tidak diliwati sadja pada perdialanan kita kimbali dari - perlawatan ke Barat. India tempat Gandhi beroesaha. tempat Bande Mataram. Kitah ini ditoelis dikapal ditengah laoetan besar. Meskipoen omhak kadang-kadang membikin Irepala poesing tapi kewadjiban kita teroes didjalankan, mesin toelis tidak boleh dibiarkan pensioen menganggoer sadja. Dengan sedatangnja saja di Medan kembali berachirlah zaman mengembara bagi saja, zaman jang dinamakan orang Djerman,,WANDERJAHRE" dan beimoelalah zaman baroe zaman mempraktijkkan apa jang dipeladjari dan mentjampoerkan din kedalam journalistiek Indonesia. Bahwasanja penghidoepan manoesia ini ada stasioen - stasioennja. Stasioen jang pertama soedah saja tinggaikan, sekarang Idta mengiiadap kestasioen baroe lagi. Seperti soeatoe mimpi rasanja zaman jang di Eropah itoe bagi saja seteiah Izemhali dalam harihaan tanah air..... soeatos niimpi jang indah. Dengan pengharapan soepaja sap serie jang baroe ini berpaedah djoega oentoek bangsa dan tanah air Idta, kita serahkan soembangan ini kepada pembatja. Adi Negoro. KESAWAN 114 MEDAN I Juli STACK ELALOE tidak enak kalau meninggalkan negeri jang kita telah kenal baik dan kita tjintai selama ini. Kalau laloe lalang sadja dalam satoe kota dan kita pergi kembali sebagaimana kita datang, tentoe sekali kita tidak akan mendapat perasaan jang lemah lemboet sebagaimana banjak terdapat dalam pantoen dan sair berhiba-hiba. Tapi kalau seperti saja ini telah lebih 3 tahoen dinegeri Djerman, memang banjak kenalan jang mesti ditinggalkan. Bagi orang Timoer tempat orang Djerman satoe negeri jang balk oentoek berladjar, memang disini kita diterima dengan hati terboeka. Sebab itoe tiap-tiap student jang pergi kembali kenegerinja, ke Tiongkok, ke Masir selaloe berangkat poelang dengan hati jang sedih. (* * Distasioen Munchen pada malam hari! Kereta malam jang akan beraagkat ke Venezia soedah sedia menoenggoe. Adi Negoro berdjabat tangan dengan kawan-kawan. Dengan sedih hati. Tapi zaman sekarang tidak modern lagi kalau perasaan itoe diperlihatkan,. melainkan mesti direm dengan segera djoega, soepaja hati itoe djangan koetjar katjir. Di Europa orang moeda-moeda sekarang adjar bersikeras perasaan. Z a k e 1 y k- h e i d, kata orang dalam bahasa Belandanja. Orang Djerman bilang Sachlichkeit dan orang Inggeris bilang efticiency. Kita bilang djaman,,tjepat kaki ringan tangan" alias.zaman.,i n d o n e s i a M o e d a". Ja, Indonesia Moeda tidak kenal lagi zaman bertangis-tangisan kalau satoe dan lain berpisah. Kita sekarang terlepas dari segala perasaan jang haloeshaloes. Itoe tidak benar 100 pct. Karena perasaan itoe memang ada, hanja tidak dikeloearkan seperti sediakala dengan ratap tangis. Kita sekarang berpikir, ah ja kalau soedah datang djangkanja akan berpisah, kita mesti pergi, tidak._qsa x,. dialihatau.:s dioebah lagi. Basta, kata orang Italia. <>/~.-, * *, >:#+-'' * *s7%.-w :!r.,-,vp$,{~: Dalam kereta api malam ke Venezia! Penoeh penoempang, karena saisoen pelantjongan beloem habis, meskipoen sekarang boelan September soedah ditengahnja. Tapi moesim zomer ta- 6,. 337

4 A' i b hoen ini laat datangnja, dan laat habisnja, hingga tentoe sadja orang berdoejoen-doejoen akan mempergoenakan hari jang tinggal lagi. Di Eropah begitoelah penghidoepan orang. Kalau ada hari baik artinja hari jang penoeh tjahaja matahari, sekalian orang maoe mempergoenakannja (genieten van het mooie weer, kata orang Belanda). Kalau ditoenggoe - toenggoekamja sampai besok, siapa tahoe katanja b3sok barangkali hoedjan datang atau kaboet seminggoenja. Sebab itoe kalau hari jang baik, berkeroemoen, orang kemana-mana akan plesir. Dengan tjara sedemikian kadang-kadang kita jang hidoep di Eropah terbawa poela oleh keadaan jang seroepa itoe. Tidak begitoe dinegeri kita. Ditempat kita setiap hari ada tjahaja matahari. Boeat orang Eropah hari baik selamanja itoe dikenalnja dalam angan-angan sadja atau dari kitab romans. Di Italia banjak boelan tjahaja matahari bersinar. Lebih lama dari di Eropa Oetara. Sebagoes di Venezia beloem ada saja lihat di Eropa Oetara matahari bersimaharadjalela. Oemoemnja di Italia, di Napoli, Napels kata orang Belanda dan d i,,g e - n o v a 1 a S u p e r b a'. atau di Riviera begitoe keadaannja. Bagi -. pendoedoek Erooa Oetara tanah Italia iaitoe tanah tjita-tjita. Sekali dalam hidoepnja ia maoe djoega mengoendjoenginja dan sigadis jang bertoenangan, keinginannja ja.ng terbesar sekali jaitoe akan beristirahat ke Venezia atau ke Riviera. Djoega achli-achli gambar keinginannja fang besar sekali jaitoe akan ke Italia sekali dalam hidoepnja. Iialia jaitoe seperti tanah dingin bagi pendoedoek negeri Trnnika ~~ ~. r! ~~ Banjak negeri di Italia seperti Venezia hidoepnja dari orang asing. Dan pemerintah Italia serta gemeentebestuuknja bikin sedapat dapatnja akan menjenangkan hati orang jang datang. Mentjari oeang tidak bisa dengan djalan lain dari menjenangkan hati si poeblik! Konigsee,,,,danau radja", dl Djerman. Boekan paberik meriam sadja ada di Djerman malainkan alamnja.ooen. ~ indah sangat seperti di Beierea ini!

5 VENEZIA. Panorama dtsebagian kota Venetia, dihhat dan atas ocdara. Banjak sekalikota di Eropa seperti Venezia ini jang hidoep dari kedatangan orang asing. Negeri Zwitserland boleh dikatakan sestaatnja dapat makanan haqja dari t o u r i s m e itoe. Di Eropa tourisme itoe soedah lama mode besar. orang maoz berdjalan - djalan kian kemari pada waktoe jang baik, tidak seperti dinegeri kita kalau engkoe N. N. oempamanja dapat perlop keinginannja akan senang-senang tinggal dikampoeng atau anak sekolah kalau vakansi tjita-tjitanja akan bermenoeng atau berperam dikampoeng seboelan - boelannja. Tidak begitoe di Eropa. Kalau moesim zorner dan vakansi serta waktoe verlop dakang, orang berkemas akan pergi ketepi pantai atau keatas pergoenoengan akan melepaskan lelah dan mentjari hawa jang sedjoek. Tidak masoek kedalam pikirannja masing-masing akan tinggal dikampoeng tempatnja lahir, karena bagi tiap-tiap orang Eropa kampoengnja ialah staatnja jang lebarnja selebar watas negerinja itoe, bagi orang Belanda oempamanja sampai kewatas Djerman eian watas Belgia, bagi orang Djerman kampoengnja ialah seloeas tanah DJerman. Touiistik dinegeri kita haroes dimadjoekan seloeroeh Indonesia soepaja tanah air itoe dipandang oleh anak tjoetjoe kita sebagai. ' kampoengnja. Dan lagi dia masing-masing bisa berladjar bergeiak leloeasa kian kemari dengan tidak takoet -'takoet atau maloe-maloe. Kalau diperam sianak dikampoeng, pengetahoeannja, dan sipat-sipatnja menoeroet oekoeran jang biasa dipakai orang dikampoengnja, jaitoe oekoeran desa, maka tabiatnja akan djaoeh berganggangan dari kehendak Indonesia Moeda dan itoelah jang tidak ada orang jang akan inginkan boeatzaman dimoeka. Djoega touristik dinegeri loearan haroes kita madjoekan soepaja pertalian kita dengan negeri asing selaloe dibaroekan dengan pengetahoean jang aneli-aneh. Negeri kita Indonesia ini terletak ditengah dfalan, dari Eropa ke Amerika, dari Eropa ke Australia dan dari Eropa ke Far East (ja'ni Tiongkok dan Japan.) Orang asing datang berkeroemoen seperti semoet berkoempoe1.- koempoel dekat manisan kenegeri kita, bikin pertalian jang baroe tiap tahoen, sedang kita diam-diam sadja berkoempoel dalam lingkoengan ke Indonesiaan. ' Orang India, orang Arab, keloear dari negerinja dan tempatnja. Sekarang dimana-mana sadja keliling laoetan India ada mereka itoe. Orang Tionghoa dan Japan riboean keloear negerinja tiap tahoen dan tidak sedikit jang bertempat dinegeri kita. Barang siapa jang merantau keloear negerinja, selaloe pemandangannja bertambah lebar, demikian djoega halnja dengan orang Arab, orang India, orang Japan dan Tionghoa dinegeri.kits. Boekan karena mereka itoe semendjak moelanja ada menjimpan ilmoe lebih banjak dalam kepalanja masing-masing, melainkan karena mereka itoe mengadjar otaknja berpikir lebih dalam dan lebih lebar. Perantauan, ialah bagi orang. Djawa jang teroetama sekali penting diperhatikan, karena poelau Djawa dan begitoe djoega Madoera dan Bali soedah mendapat pendoedoek jang melimpahlimpah, hingga tanah Djawa tidak koeat lagi memberi makan pada -mereka itoe. Karena itoe maka koeli-koeli Djawa dengan moedah dapat pikatan koeliwerek akan bekerdja dionderneming. Itoe boekan kesalahan sikoeli atau siwerek sebetoelnja, melainkan karena poelau Djawa telah kepenoehan orang. Merantau kenegeri Seberang orang Djawa ta' soeka, karena tjintanja besar sekali ketanah air. Tanah airnja beloem lagi diperlebarnja, melainkan masih tinggal Djawa. Kalau anak-anak moeda angkatan sekarang dan angkatan jang akan tiba, berladjar memandang tanah airnja selebar Indonesia Raja, tidaklah akan dapat ganggoean tetek bengek kalau ia hendak merantau ketanah seberang, karena tanah seberang itoe, bask Soematera, baik Borneo, baik Selebes atau Nieuw Guinea, ialah tanah airnja semata-mata, bangsa-bangsa jang diam. diatasnja tida orang asing, melainkan saudaranja. &" &" ;..,.</- Kita sekarang berdiri ditengah lapang jang terbesar di Venezia jang aneh dan termasjhoer diseloeroeh doenia. Disanalah biasanja

6 sitoerist kalau ia berada di Venezia berhenti minoem kopi doea tiga djam sekoerang-koerangnja dan mengamat-amati segala keanehan dan keindahan Piazza San Marka itoe. Dan orang jang bikin huwelijksreisnja kesini atau orang bsrdoea jang bertoenangan menghabiskan hari perlopnja ke Venezia, sekoerang-koerangnja sekali laloe mereka itoe mesti berpotret ditengah-tengah tanah lapang ini, dengan membelakang kegeredja San Markus atau sedang memberi makanan boeroeng merpati jang bilang riboean berterbangan disini. Orang 1 t a 1 i a, ja'ni toekang jang besar-besar. Mendirikan gedong, menara dsb. nja, memboeat tanah lapang jang besar-besac mereka itoe terpoedji. Saja soedah persaksikan itoe dimana-mana. Di Napoli (Napels kata orang Belanda) di Roma (Rome), di Florence dan Bologna, pendeknja kemana toean pergi di Italia ataupoen kedjadjahan Italia, maka akan tertjengang toean akan kemaoeannja orang Italia memboeat gedoeng jang indah, besar dan tegoeh. Tidak sekarang sadja, melainkan keinginan mereka itoe perkara mendirikan roemah-roemah soedah beratoes, ja beriboe tahoen oemoernja, Itoelah satoe sipat- jang diterima oleh.. orang Italia sebagai poesaka dari orang Roemawi doeloedoeloe. Djoega kalau tidak dipandang dari pihak toeristik, melainkan dari pihak architectuur, orang jang vakman akan ter~erandjat dan menghormati gedong-gedong dikeliling Piazza San Marka ini. Semoeanja dalam stijl jang dikenal orang dalam zaman pertengahan, tjantik, pintoenja bergabang-gabang, dan dimoekanja ada arkaden dimana orang bisa pesiar-pesiar, melihat barang-barang perhiasan, kain-kain dll. nja dalam toko-toko jang memoeka ke San Marka itoe. Tanah lapang itoe lantainja marmar dan batoe oebin jang besar-besar dan keempat seginja lapangan jang besar ini ditoetoep oleh gedong jang tiga tingkat tingginja dan geredja, fang indahnja boleh dikatakan djarang saja lihat di Europa. Piazza jang lebar inilah mendjadi tempat beikoeiapoel bagi orang jang datang, dan bagi pendoedoek kota ini. Het middelpunt dari Venezia. Kapan toean datang kesini selaloe penoeh dan ramai manoesia djalan bersilang sioer disini. Dari stasioen toean sewa sampai kesini satoe motorboot harganja sepoeloeh atau lima belas lira, dan dalam seperempat djam toean tiba dipelaboehan ketjil di Piazza San Marka, ja'ni tanah lapang ketjil dikanannja. Atau toean boleh menoempang kapal trem,. ja'ni kapal ketjil jang sekali sepoeloeh menit herangkat dari stasioen melaloei Kanal Grande sampai ke Lindo, berhenti di San Marka beberapa menit. Atau toean boleh toeroen didekat Ponte di Rialto, satoe djambatan jang aneh sekali, bertoko diatasnja, presses pasar ketjil. Dari Ponte di Rialto tosan djalan kaki. karena trem atau kenderaan jang lain-lain tidak ada disegenap Venezia ini. Kian kemari berdjaian, melaloei strada (straat bahasa Belandanja) jang ketjil-ketjil, jang berkelok-kelok, dan dieana sini kita mesti awas soepaja djangan keliroe djalan. Tapi toean toeroet sadja kemana banjak orang djalan, dan achirnja toean bersama-sama dengan orang banjak itoe tersoemboer di Piazza San Marca. Tiba-tiba sadja toean akan terperandjat melihat geredfa San Marca berdiri diseberang tanah laoana. " itoe denuan - keindahannia., woentiaknia.,, dihiasa oleh singa dan patoeng-patoeng orang jang soetii-soetji namanja dalam ilmoe Roomsch Katholik, Cafe banjak timbal batik, hingga kalau toean soedah penat melihat geredfa, istana radja-radja Venezia doeloe, jang bernama Palazzo Ducale, kalau kaki itoe telah penat mendaki menara djam jang tingginja setinggi dom di Utrecht kira.-kira, toean boleh lepaskan lelah dicafe dikiri atau disebelah kanan, dimana toean bisa dapatkan kopi jang enak, sedap dan haroem. Dan soedah itoe pergi ke Lido (pantai tempat mandi-mandi). Jang tidak akan dapat saja hilang lenjapkan dari dalam teloek kenang-kenangan saja dibelakang hari dari kota ini ialah keindahan alamnja, kebagoesan tamasjanja, teroetama sekali pada petang hari kalau matahari akan terbenam dan memantjarkan tjahajanja fang penghabisan kelaoet dan kepantai serta daratan dengan sinarnja jang menaboerkan dan menimboelkan warna-warna jang bermain-main ditepi langit dan bertoekar-toekar diatas ombak jang sepi - sepi ketjilnja, Atiawkali saia berdiri di Riva Sciafonie memwersaksikan segala 'kkindahan' tamasja itoe jang djarang-djarang iaja lihat di Bropah Oetara. Sebetoelnja saja tidak mempersaksikan lagi, melainkan. bermimpi seolah-olah tidak berada lagi dimoeka boemi. Saja lihat kapal jang banjak itoe dimoeka saja, geredja dan roemah-roemah dipoelau-poelau ketjil dan dipenandjoengan diseberang langit dan laoetan jang bersaingan mengeloearkan tjahaja aneka warna. Hilanglah rasanja segala pengetahoean, bahwa kita berada diboemi ini. Apalagi malam hari, kalau boelan poernama menggantikan kewadjiban simatahari dan menimboelkan tjahaja jang banjak dan lain poela ragamnja dari pada siang hari.. Boekan Napels melainkan Venezia fang mesti dilihat sekoerang - koerangnja sekali dalam hidoepnja, Pergilah kesini diwaktoe moesim zomer dan orang tidak akan menjesalkan djadi manoesia.

7 Piazza San Marca dan Lido itoelah doea tempat jang mengharoemkan nama Venezia, sampai kemana-mana., Orang asing datang dari Inggeris, Djerman, Perantjis dan Amerika, datang mengalamkan penghidoepan di Venezia ini dan mempersaksikan dengan mats kepalanja sendiri bagaimana bagoesnja alam disini dan saja pertjaja kalau soedah sekali laloe ia kesini ia tidak akan meloepakan selama hidoepnja apa jang soedah dilihatnja disini. Dengan kapal atau sampan (gondola namanja dalam bahasa Italia) kita pergi ke Lido, jaitoe satoe poelau pandjang dimoeka Venezia. Poelau pandjang ini disebelah kelaoetan Adriana berpasir pandjang. Djadi seperti ia membelakang kekota Venezia. Orang Europa Oetara, kalau mendengar kata Lido ia samakan nama itoe dengan Venezia. Dalam advertensi - advertensi hotel-hotel jang besar-besar di kota ini djadi kebiasaan menjeboet berapa lamanja antara hotel itoe dengan Lido. karena Lido jaitoe seperti Scheveningen oentoek Den Haag, dimana orang bisa mandi-mandi dan sebagainja didekat laoetan. Segala matjam kepelesiran ada di Lido ini, moesik, dansa, bioscoop dan sebagainja. Satoe bagian kota jang mondain sekali, dimana orang bisa hidoep setjara di Paris atau dilain negeri jang besar-besar; Dalam reisseizoenseperti waktoe sekarang ini tiap hari kereta api dan kapal datang membawa toeristen kesini. Hari ini saja lihat dipelaboehan kapal dari Perantjis dan dari Londen: Kapal Inggeris itoe kesoedahannja bedaboefa dimoeka Riva Sciafoni, hingga kelihatan penoempangnja dan. pintoe kamar saja. Kapal itoe banjak membawa penoempang orang Inggeris dan Amerika dari Londen. Kapal itoe besar dan bagoes. Anak kapalnja banjak orang India. Pada petang hari mereka itoe lepas kerdja dan berkeliaran diseloeroeh kot*, mendjadi tontonan orang banjak poela karena mereka itoe pesiar dalam sampan dengan pakaian nasionalnja. Kelasi kapal dan djongos-djongosnja semoeanja Islam belaka, besar-besar ba'dannja, koeat sebagaimana matros Europa djoega. Doea dari pada orang India itoe jang ingin diportret saja ambil gambarnja di Piazza San Marco, dan saja djandjikan kepada mereka itoe akan.mengirimkan copienja ke London. Insja Allah, tidak akan saja loepakan, kata saja kepada mereka itoe. Hanja anak kapal, tapi baik hati dan tahoe beramah-ramah. Mereka mentjeritakan penghidoepannja d.ikapa1 Inggeris, dizaman perang dan sebagainja. Interessant sekali! Dari penghidoepan satoesatoenja boleh orang toelis kitab roman jang tebal, Doea kranie kapal Ittggeris orang islam di Venezia, tidak ada kcberatan kalau. Â digambar,. <. ' Pergi poelang bagi saja adalah seperti orang kembali dari pertapaan. Tiga setengah tahoen dalam perantauan, tiga tahoen kian kemari mendjadjah tanah Eropah menimboelkan serba perasaan, mendjadikan kita orang lain, orang baroe. Perdjalanan saja dalam batinnja boekan perdjalanan oentoek pesiar-pesiar, boekan perdjalanan perlop. Apa jang'akan saja ketahoei, apa jang akan saja lihat dan rasai soedah d?soesoen dan diatoer sebeloemnja saja mengindjak kapal jang membawa saja ke Eropah. Pergi poelang artinja bagi saja ibarat orang jang menjoedahkan soeatoe kalimat, menoeangkan air dalam geleta jang beloem penoeh. Sebab itoe tidak djalan jang biasa saja ambil akan kembali ketanah air. S- Djalan jang biasa jaitoe dengan kapal Belanda d.ari Rotterdam atau Amsterdam, teroes ke Genua atau Marseille,^:inelaloei Port Said, Suez, Colombo dan kalau kapal telah tiba di Sabang, kita soedah ditanah air. Djalan itoe lebih tjepat, tapi tidak saja toeroet. Saja maoe menjoedahkanperlawatan saja ke Barat dengan mengoendjoengi Italia berikoet koloninja Eritrea, mengoendjoengi i

8 India, dan baroelah rasanja air itoe sampai sepsnoeh-penoehnja ditoeangkan kedalam geleta. Pergi poelang itoe lengkap disertai dengan perkakas-perkakas jang mesti ditaroehi oleh pengarang jang modern, dengan. mesin, toelis, fototoestel dan radio apparat, tjoekoep dengan bekalanjang perloe ditaroeh, kitab-kitab penoendjoek djalan, ja, thermometer dan kompaspoen tidak keloepaan. Semoeanja komplet tersimpan dalam doea boeah kopor koelit, enteng dibawa kian kemari. Seorang djoernalis dalam perdialanan mesti banjak kimerdekaan bergerak [bewegingsvryheid) selaloe sedia akan mengambil gambar dengan fototoestel, sedia menangkap kabaran jang dikirimkan orang diatas awang-awang, sedia mentjatet dengan ~otlod, bikin stenografisch versing dengan pendek, sedia bisa toeliskan pemandangannja dengan mesin toelis dan kirimkan kabar itoe kekoran jang mengoetoesnja. Sidjoernalis jang begitoe jaitoe satoe symbol dari zaman tjepat kaki ringan tangan, satoe symbol dari zaman kemadjoean. Tidak heran kita kenapa Keyserling toelis dalam salah satoe kitabnja, kalau saja tidak salah dalam : Die neu entstehende Welt : Pengandjoer jang besar-bzsar dalam zaman sekarang ialah djoerna-lis jang besar-besar karena padanja ada berkoemp.oel sipat-sipat jang bisa mengatoer dan menjoesoen segala perkara ~ein~hidoepan dengan lekas. Tentoe sadja semoeanja pzkerdjaan sid.joernalis tidak bisa presis, tidak bisa wetenschappelyk sebagai mana dikehendaki ole11 seorang professor dari universiteit. Boekankah Hadji Agoes Salim, kalau kita akan mengambil peroempamaan dari negeri kita sendiri seorang psngandjoer jang besar berikoet djoernalis jang bisa ditempatkan dimoeka. Di Eropa Lloyd George, Mussolini, Lenin dan sebagainja. Akan mznjosdahi perlawatan seorang penoelis Indonesia ke Barat saja pikir saja mesti persaksikan poela bagaimana p211ghidoepan bangsa lain jang hidoep dalam pemerintahan orang ;sing dan sebab itoe saja mesti melihat kolonie Italia dan kolonie Inggeris, Eritrea dan India. Saja kenal negeri Inggzris, dan saja kenal negeri Italia, sekarang saja toeroet djalan kekolonienja masing-masing soepaja kita bisa mengalamkan semoeanja, systeem dari orang Europa terhadap kepada orang koelit berwarna. Tidak baik segala pengetahoean kita diambil dari boekoe sadja karenaapa jang tertoelis dalam boekoe itoe ialah pemandangan orang diloear Indonesia. Biasanja orang Europa jang toelis. Pemandangan saja dikapal Italia tjoekoep dan lengkap. Inilah pelajaran saja jang interessant sekali. EUROPA JANG SAJA TINGGALKAN. Europa jang saja tinggalkan masih dalam kekaloetan, dalam chaos. Atau boleh djadi dalam satoe kcisisstadium, Semangat Europa sekarang dalam keadaan antara djelek dengan baik. Kemadjoeannja menentang keadaan jang lebih terang dan djernih daci pada jang soedah-soedah.- Dari permoeraan abaci ke XX sampai szkacang masih bersimaharadjalela dibenoea' ini sipat materialismus, sipat kelobaan dan egoisme jang tidak berhingga, zamm kapitalismus, industrialismus dan k o m m u n ism us jang memboenosh segala perasaan kemanoesiaan dalam hati pzndoedoeknja, Orang maoe hidoep leloeasa, perempoean-perempoean Europa banjak jang tidak soeka beranak, karena anak itoe menjoesahkan penghidoepan dan menghambat djalan kepadang kesenangan. Apa artinja agama dalam pehghidoepan orang Europa jang modern sekali, tidak lebih dari satoe pakaian sadja. Bertambah lama bertambah banjak orang jang memalingkan moekanja dari agama Kristen. Siapa jang salah, agamakah atau manossiakah? Kalau begitoe banjak orang dibenoea ini membelakang kepada soeroehan agamanja siapa jang akan kita toedoeh? Boekan di Asia, melainkan dibenoea orang Kristen telah pernah timboel bandjir darah, toea dan moeda dalam peperangan empat tahoen lamanja, dan sampai sekarang keadaan perhoeboengan antara bangsabangsa Europa masih sebagaimana doeloe-doe-loe djoega. Karena apa? Karena satos-satoe bangsa maoe oentoeng lebih banjak dari pada tetangganja, karena Inggeris tidak bisa lihat Djerman madjoe kembali kemoeka doenia, karena Inggeris maoe tinggal radja doenia selama-lamanja. Perang besar jang berlaloe sepoeloeli tahoen berselang. banjak mendatangkan gadoeh dan bala bentjana dalam penghidoepan bangsa-bangsa di Europa. Anak-anak moeda Djerman hatinja mengandoeng dendam, dan masing - masing mengatakan bahwa perang jang telah laloe boekannja perang jang penghabisan. Mereka itoe bekerdja membanting toelang akan meninggikan deradjat bangsanja kembali soepaja bisa bersaing dengan bangsa jang lain-lain. Dan mereka soedah memberi boekti bahwa dia bisa berkonkurent dengars. lain-lain bangsa. Mereka soedah kasih boekti dengan Zeppelinnja, dengan kapal apinja jang besar-besar, jang terbesar didoenia ini. Katanja: kita soedah malang, alah perang, tapi itoe soedah terdjadi, apa boleh boeat, nasi soedah mendjadi boeboer, tapi apa jang akan 'datang itoe kita perhatikan, pengharapan kita,, :, masih hidoep, tidak mati-matinja.... ; Segala tenaganja bangsa Djerman sekarang dihadapkannja kepada industrienja dan perdagangannja. Segala paberik jang doeloe

9 membikin sendjata, sekarang dipergoenakan orang oentoek bikin barang dagangan jang dikirim kemana-mana didoenia ini karena barang Djerman masih haroem namanja, meskipoen orang Inggeris. jang mengoeasai segala pihak diboemi ini. Politiek Djerman terhadap kepada bangsa jang terperintah, oemoemnja kepada bangsa koelit berwarna, ialah politiek jang mengandoeng sympathie. Djerman ridla hati tidak menaroeh kolo-~ nie, karena dalam keadaan jang begitoe dia bisa bersilepas tangan menetapkan haloeannja terhadap kepada bangsa jang terperintah. Lain' halnja dengan negeri-negeri jang berkoloiiie seperti Inggeris, Perantjis dllnja, karena satoe-satoe negeri itoe tangannja terikat oleh prestigenja, tegasnja oleh hak pertoeanannja. Benar, sekarang orangmengadakan koloniale politiek jang modern, dan memperhatikan djoega keloeh kesahnja anak negeri' jang terperintah. Sjoekoerlah keadaan jang doeloe-doeloe itoe soedah moelai hilang dari moeka boemi ini. Tapi, apa Jong Asia ridla hati dengan moderne koloniale politiek itoe selama Asia masih berdiri dibawah-bawah orang koelit poetih, tidak berdiri disisin'a sebagai sobat jang sama hak,. sama rata sama rasa,. iano " doedoek sama rendah dan berdiri sama tinggi? Sedoenianja sekarang berteriak minta keadilan, teroetama bangsa-bangsa Asia. Orang Europa sekarang soedah insafkan itoe, teroetama sekali'di Djerman dan di Rusland. Adakah Europa berhak (dalam ha1 ini agama Roomsch Katholik) jang berpoesat di R o m e mengatakan bahwa agamanja itoe lebih baik dari pada pengadjaran pengadjaran K o n g F o e T s e atau Boedha jang dipertjajai oleh orang Tionghoa semendjak berabad-abad lamanja? Kalau dibandingkan k u 1 t u u r E u r o p a, njata sekali bahwa kultuur Tiongkok lebih toea dan tidak alah oleh kultuur Europa. Achli achli Europapoen telah membenarkan ha1 itoe. Dalam zamam sekarang ini dimana Tiongkok memadjoekan kenasionalannja orang Tionghoa maoe mengatoerpenghidoepannja sendiri sebagaimana tersoerat dalam kitab-kitab jang tertoelis dalam zaman poerbakala sebeloem ada bijbel. Dan kedapatan bahwa isi kitab kitab itoe masih modern sampai sekarang ini. Saja tahoe orang Tionghoa t i d a k d i p a k s a akan menoeroet agama Kristen. Meskipoen demikian tidak ada saja lihat satoe djalan jang terang mengapa non-non dan pastor itoe dikirim kenegeri-negeri jang tidak memintanja datang. NONNEN DAN PASTOR DIKAPAL. Bersama dengan saja naik- di Venezia berapa n o n n en dengan pastor kira-kira doea poeloeh banjaknja diantaranja tiga pastor. Satoe-satoe dari pada non itoe berpakaian rok jang ber-- warna oengoe dan berkap hitam dikepalanja. Didadanja tergantoeng silang perak jang sedjangka pandjangnja, dihiasi oleh patoeng Kristoes jang ketjil. Mereka itoe pergi ke Tiongkok, moela-moela kabarnja ke Shanghai dan dari sana dibagi-bagi kelain-lain tempat oentoek mengembangkan agama Kristen special R o o m s c h K a t 1 o 1 i k. Saja bertanja dalam hati saja apa.orang Tionghoa mintak mereka itoe datang ketanahnja dan inginkan sangat agama Roomsch Katholik? Saja tahoe mereka itoe pergi karena soeroehan Missie sadja ' jang merasa kewadjiban mengeristenkan seloeroeh doenia. Ramainja dikapal kalau akan berangkat. Moeatan aelimpah sampai ke dsk Apa jang soedah saja persaksikan di Europa dalam perlawatan saja kesana sini? Ada boekti-boekti jang menoendjoekkan kepada saja bahwa dalam ha1 boedi, dalam ha1 mocaal orang Eropah boleh beriadjar ke Asia. Menahan hawa nafsoe jang berlebih-lebih, orang Eropa oemoemnja tidak tahoe, karena bathinnja soedah hilang lenjap. Keadaan Eropa pada =man sekarang perloe dapat reform jang dalam. dan berhoeboeng dengan ha1 itoe kenapa segala pastor itoe tidak bekerdja ditanahnja sendiri akan mempecbaiki keadaan tanah airnja?

10 Eropa kekoerangan pastor dan non jang bekerdja memperbaiki keadaan disana, tapi meskipoen begitoe tiap. tahoen bilang ratoesan pastor dan non orang koelit poetih dikirim kenegeri asing akan mengadjari orang Asia perkara-perkara jang di Eropa sendiri mengandoeng tanda tanja jang besar dibelakangnja. Orang Europa sendiri sering saja tanja-tanjai pendapatannja tentang perkara zendingnja agama Roomsch Katholik. Mereka itoe mengangkat bahoenja karena dia djoega tidak mengerti itoe. Katanj'a dalam zaman sekarang soedah liwat waktoenja boeat menakloekan bangsa-bangsa asing menocroeti sesoeatoe agama seperti Roomsch Katholik apa lagi setelah bangsa Asia soedah bangoen dan pandai serta mengetahoei sendiri bagaimana letaknja agama didalam penghidoepan orang koelit poetih. Perang besar jang terlampau telah menggambarkan bagaimana kristennja orang Europa dan menggambarkan kepada sedoenianja bahwa sebetoelnja orang Europa djaoeh sekali dari tempat tjita-tjitanja jang soetji. Djoega anak-anak moeda angkatan sekasang berdiri dengan pandangan jang s k e p - ti s c h (bimbang) sekali terhadap kepada missie dari Roomsch Katholik toe. Apa jang koerang pada Asia jaitoe b o e k a n n j a a g a m a serta boedi, mdainkan ilmoe pengetahoean dan techn i k.! EIUME. seboeah kota jang tedetak dilereng boekit, diseberang negeri Italia, tetapi masih masoek djadjahannja djoega, Sekarang! Doeloe masoek djadjahan 0 o s t en r ij k- H o n g a r ij e dan setelah petjah keradjaan jang besar itoe orang Italia jang berezeki mendapatnja, bersama-sama dengan T r i e s t.

11 Fiume! Sedjarahmoe banjak mfengandoengkesedihan, tetapi apa goena saja oelang celang perdjalanan. sedjarah rang tidak enak - didengar itoe. Marilah saja tjeritakan apa jang saja dapati sekarang sadja. Kami berdoea masoek kota melihat keliling-keliling, doedoekdoedoek dicafe, dan beli ini itoe. Dikabarkan orang bahwa kota ini doeloenja lebih ramai dan lebih penting dari pada sekarang. Tanja sana sini dan orang jang mendjawabnja membenarkan perasaan kita. Fiume doeloenja satoe pelaboehan fang terpenting oentoek H o n g a r ij e, satoe bagian dari keradjaan Oostenrijk H o n g a r y. Sekarang e e n d o o d e stad. Banjak saudagar jang pindahkan tokonja ke S p a 1 a to dan ke T r i e s t, karena orang disini soedah djadi miskin. Pemerentah Italia tidak oesahakan betoel negeri ini. Kota ini dibelah doea ole11 watas negeri 1 t a 1 i a dan Jug o S 1 a w i a. Bagian jang terletak disebelah Timoer dari watas itoe miliknja J u g o S l a w i a, pakai bendera belaoe poetih merah, djadi seperti bendera Belaada jang ditoen ggang balikkan. Bendera  * Italia jaitoe hidjau, poetih merali membelintang, (vertika). Kapal?&ni datang pagi liari 'dan berangkat petang poekoel lima. Doedoek kami diatas dek dengan setjangkir kopi diatas media dan memandang kekota Fiume fang terbentang diatas lereng boekit seolah-olah merindoe kami tinggalkan. Diseberang teloek Fiume kelihatan negeri A b a z z i a memoetik. Ditengah-tengah teloek itoe bersilang kapal ketjil doea boeah, jakni doea motorbcot fang memperhoeboengkaii Fiume dan Abazzia tiap djam. Beberapa lajar menghidoepkan peffiandangan dalam teloek jang indah itoe. Indah sekali tamasja dipantai laoetan Adria disebelah sini. Matahari jang sedia akan terbenam disebelah Barat melajangkan tjahafanja jang penghabisan kepoentjak goenoeng serta boekit dari D a l m a t i a n, hingga adalah dalam segalanja itoe tersimpan lceadaan alam tidak terkirakan amannja* hinaaa kita djadi termenoena dan kita diserana - oleh kenana- " kenkngan jang banjak roepa Jan " banjak bagai. Sobat saja termenoeng, karena dalam angan-angannja kelihatan I olehnja dibelakang boekit-boekit jang dilipoec sinar matahari jang? I akan hilang itoe tanah airnja! Dia akan meninggalkan tanah aiznja. Saja tahoe bagaimana.t perasaan itoe. Tiga setengali tahoen berselang setelah melihat kota - Sabang mendjaoeh dari pemandangan saja, boekankah termenoeng badan dan berhenti fikiran. Perasaan itoe masih hidoepseperti sekarang dalam kenang-kenangan saja. Saja sekarang akan poelang ketanah air jang tidak saja loepakan satoe menit, I selama saja didalam perantauan. Bertambah djaoeh kapal ke Selatan, makin besar hati saja. Sobat saja betjerita sedikit-sedikit. Riwajat penghidoepannja! Pelajarannja jang sekarang boekannja pelajaran jang pertama ke Tiongkok melainkan pelajaran jang kedoea kalinja, tapi berapa besar bedanja sekarang dengan d,oeloe. Enam tahoeii berselang ia bekerja dibank, datang in f 1 a s i e dan bank itoe petjah bankroet. Dalam satoe hari ia dari orang kaja raja mendjadi orang mislcin. la sedia akan memboenoeh diri, karena oemoer soedah empat poeloeh, dan daliim oemoer sebegitoe akan memoelai penghidoepan

12 -- ~ ~~ ~ ~ ~. jang baroe. siapa tahoe melarat djoega. Tapi achirnja ia maoe bertan~~oeh den~an dirinia sendiri. Kalau dalam tiaa emoat POLITIK DILAOETAN ADRIA... tahoegia tidak dapat posisi jang baik kembali baroelah i+ akan. -- boenoeh diri. Laoetan Adria ada menaroeh. doenia politiknja sendiri. Sebagai dekpasasir ia naik kapal di Fiume, dan merantauke Seakan-akan mendjadi penambah k'esoekaran pertjatoeran politik Tiongkok, ke Mandsjoeria. Oemoer empat poeloehtahoen! Tap$ ' Laoetan Tengahlah pertjatoeran politik di laoetan Adria hi. dalam 3 tahoen ia djadi kaja kembali! la kenal H a r b i n pada Semendjak doeloenja laoetan ini mendapat p o l i ti e k e at m o s- waktoe ia lari dari Siberia waktoe perang besar: Lari dari tang-, f e e r jang koerang sedap baoenja. Semendjak perang langit polikapan Roesland... tik laoetan Adria ini bertambah kelam dan gelap.... Oemoemnia,.~ neneranaan,~-~ -~ besar iana baroe laloe di Eurona. ~ > ~ ~ " tidak membawa manoesia kepadang perdamaian melainkan benang politik disini bertambah koesoet. Kalau perang itoe goenanja akan mengadakan perdamaian njata Eropa ini perloe ditimpa perang satoe kali lagi, disengsarakan oleh bahaja perang jang lebih hebat dari pada jang terlampau. Saja bilang begitoe boekan xarena apa-apa, Dalam perdjalanan saja seloeroeh Eropa saja perhatikan soeara pers dan soeara anak-anak moeda disatoe-satoe negeri, bagaimana mereka itoe berpikir tentang t o e k o m s t negerinja. Pengharapan mereka itoe ialah gelap sekali tentang apa jang akan terdjadi dibenoea Eropa dibelakang hari. Eropa sekarang dalam k.r i s i s s t a d i u xn. Sebagim dari segala p r o b 1 e m e n jang timboel -sesoedah perang dilaoetan Adria ini mengenai se Eropanja, sebagian besar menqenai Italia, Oostenryk, Hongaria, - Jucfo " Slawia, A-lbania dan Griek. Laoetan Adria maoe dimiliki habis-habis oieh Italia. Semendjak perang dia memperbesar dan memperkoeat pengaroehnja dilaoetan ini. Orang tahoe bahwa Triest doeloe miliknja Oostenrijk, sekarang Italia jang berkoeasa disana. Orang tahoe! lakonnja djenderal De An n u nz i o jang telah merampas! F i u m e..... S p a 1 a t o djoega sekarang masoek bagian Italia meskipoen letak negeri itoe ditanah orang Jugo Slowakia. I Sekarang jang bermoeka kelaoetan ini jaitoe 1 t a 1 i a, I Jugo Slawia, Albania dan Griek, doeloe hanja Ita- Ha, Oostencijk Hongarije dan Griek. Doeloe tiga, sekarang empat. Dan pembatja ma'loem, bertambah banjak e orang dalam kampoeng bertambah mendjadi katjau balau.? Demikianlah di Adria ini. Bala dan bentjana bertambah I besar, lebih dad sebeloem perang ' Oemoemnja perang besar jang laloe k a t a n j a sadja jang membawa per- 7 damaian dan kesenangan antara bangsa-bangsa dimoeka boemi. Melihat kapal perang Italia, Inggeris dan Jugo Slawia jang.moendar - mandir, dilaoetan ini, poelang balik berganti - ganti, maka datang pertanjaan apakah artinja itoe semoeanja. Saja tahoe bagaimana. keadaan politik di Jug0 Slawia. Masih djelas dalam ingatan saja apa jang saja lihat doea tahoen

13 ,. jang telah liwat, distasion Be 1 g r a d o iboe negerinja. Anakanak ketjil jang baroe enam belas..tahoen oemoernja soedah diadjar perang dan dimasoekkan milisi, dikirim kewatas. Djoega dikirim kepantai laoetan Adria ini. Dan serdadoe Jugo Slawia itoe berdjaga-djaga siang malam diwatasnja, jang berhadapan dengan Hongaria, Oostenrijk dan Albania. Keradjaan Jugo Slowakia merasa dirinja dikepoeng oleh moesoeh doea tiga banjaknja,. boekan Italia sadja. M u s s o l i n i mengerti betoel kepada siapa -ia mesti memperlihatkan moeka masam. Hongaria dan Albania dibawanja bersobat dan kepada Hongaria didjandjikannja F i u m e kalau orang Hongaria nanti tolong Italia dalam perang melawan orang Jugo Slawia. Jug0 Slawia sekarang telah mendjadi negeri besar. Nama-. nja dalam bahasa Slawia jaitoe K r a 1 j e v i n a S r b a H a r-. v a t a i S 1 o v e n i c a, artinja keradjaan orang Serb. Kroat dan. Slowak. Tiga bangsa jang mendjadikan keradjaan itoe, karena itoe persatoean mesti ditjari dan dihidoepkan soepaja staat itoe mendjadi koeat. Persatoean dianara orang jang itoe tidak selamanja ada, tapi sampai sekarang staat itoe masih berdiri dan bisa diharap dalam sepoeloeh doea poeloeh tahoen. ini akan bertambah. koeat djoea dalam negeri itoe. Besarnja kira-kira doea kali poelau Djawa. ORANG TIONGHOA DIKAPAL. Orang Tionghoa ada bertiga dikapal. Jang satoenja naik di Brindisi kelas satoe akan pergi ke Sjanghai dan H a r b i n. Jang lain terhitoeng masoek orang kapal, toekang tjoetji, dapat makanan dan kamar tempat tidoer dari maskapai Lloyd Triestino. Pertjoetjian itoe dikerdjakan oleh anak moeda jang berdoea itoe bersarna-sama, dan oepah mentjoetji dan mendobi jang ditagihnja dari pasasir serta anak kapal dibaginja doea. Sekali belajar mereka bisa mendapat oeang kira-kira seratoes lima poeloeh seboelan. Tidak sedikit pendapatan jang berdoea itoe kalau dipikirkan bahwa mereka itoe dapat prij makan dan tidoer dikapal. Radjin sekali kedoea itoe bekerdja sebagaimana biasanja orang Tionghoa dimana-mana, sangat koeat bekerdja dan keperloeannja sedikit. Saja melihat anak-anak moeda Tionghoa bekerdja koeat itoe merasa gemar sekali. Mereka itoe bersipat ekonomisch, sebagai- mana djoega -s t u d e n t e n Ti o n g h o a jang saja adjar kenal d i D j e r m a n dan dimana-mana negeri besar di Europa.: Tentoe ada ketjoealinja ja'ni jang boroskan oeang ajahnja plesir-. plesir dengan awewe-awewe tapi sebagian besar kawan-kawan anak-anak moeda Tionghoa jang beladjar di Europa boleh djadi tjontoh pada anak-anak moeda Asia jang pergi berladjar di Europa. Di Berlin, di Miinchen, Frankfort, Leipzig. dan sebagainja sekarang ada ratoesan studenten Tionghoa jang sedang berladjar. Mereka it'oe koeat nationalismenja. Sebagian besar. dari ad-anak. - moeda itoe datang dari daerah Oetara Tiongkok, dari P e k i n g, M a n s c h o e r i a dan sebagainja. Semoeanja lantjar berbahasa Djerman dan ada jang bisa djoega bahasa lain-lainnja. Gembira hati kita melihat mereka itoe, karena s%laloe tersimpan dalam hatinja masing-masing perasaan nasionalisme dan panasiatisme. Saja tidak loepakan seorang sobat saja jang soedah bikin eksamennja baroe ini, bilang :,,Kita orang Timoer mesti kasi lihat pada orang Barat bahwa kita tidak kalah dalam ha1 apa djoega. Apa jang studenten Barat bisa bikin, kita d;oega bisa adakan dan pikirkan denganilmoe,, pengetahoean jang kita soedah peladjari dari mereka itoe. Dia maoe tinggal lagi doear-tahoen akan bikin doktorarbeidnja jakni akan mengambil titel doktor dalam ilmoe technik (chemische technologie). P r a c h t k e r e 1 s itoe anak-anak moeda Tionghoa jang saja adjar kenal di Djerman. Radjin beroesaha, hidoep ekonomisch dan djoendjoeng tinggi sekali dia poenja tanah air. Kita mesti angkat topi pads mereka itoe, jang merantau kenegeri lain, djadi toekang tjoetji, toekang ini itoe, pendjoeal teh dan sebagainja. Dimana-mana mereka itoe datang orang t e v re den sekali, karena kerdjanja baik, bersih dan radjin, serta tidak banjak tjerewet. Karena keradjinan orang Tionghoa, karena keekonomiannja koeat, karena kenasionalannja, maka sebab itoelah Tiongkok tidak terkolonikan oleh orang asing bagaimana djoega petjah belahnja negeri. itoe. Orang Tionghoa dari sebelah Selatan tidak mengerti bahasa orang Tionghoa di Oetara. Di Tiongkok banjak bagai bahasa, lebih banjal: lagi ragamnja dari pads bahasa-bahasa Indonesia ditempat kita. Tapi to e 1 is a n n j a sama diseloeroeh Tiongkok. Sipatnja bangsa. itoe, sipat pedagaug, sipat kekoelian sipat keekonomian hidoep dan tjinta tanah air. Mesti kita hormati. Anak moeda Tionghoa jang naik di Brindisi asalnja dart Harbin. Dia disoeroeh oleh pemerintah M an d s j o e r i a rnembeli barang besi oentoek djalan kereta api ke Europa, achirnja tiba di T j e k o S 1 o w a k i a. Disana ada paberik - paberilc

14 S k o d a w e r k e n jang lebih moerah bisa djoeal kepadanja itoe barang-barang, lebih moerah dari pada Djerman. Meskipoen barang Djerman lebih baik, katanja, dis ambil djoega b'arang dari Tjeko Slowak sebagai pertjobaan. Anak moeda itoe sajang tidak bisa bitjara lain bahasa dari pada Tionghoa dan Roesia. Bangsa Tionghoa moelai bangoen, katanja. Dalam sepoeloeh tahoen ini orang asing akan adjar kenal kekoeatan Tiongkok Moeda! t GADIS-GADIS BANGSA ASIA DIKAPAL. Di B r i n d i s i naik poela beberapa anak gadis, jang boekan masoek bangsa koelit poetih melainkan berkoelit langsep. Saja kira moela-moela gadis-gadis Indonesia, tapi boekannja begitoe. Seorang dari gadis itoe bersama-sama dengan ajahnja, jang sakit. jang lain berdoea sekawan, diiringkan oleh seorang perempoean Tapan jang telah toea oemoer. Dari sekaliannja saja ambil portretnja ketika mereka itoe tiba diatas dek. Kemoediannja datang lagi doea anak moeda dengan andjing doea ekor jang roepanja kepoenjaan gadis jang doeaitoe. Andjing itoe besar-besar, njata sekali boekan andjing Asia melainkan andjing Djerman fang bernama Deutsche Schafershund. Diatas kapal lekas sekali kami berkenalan masing-masing. Ketika kapal meninggalkan B r i n d i s i, saja soedah mengomongngomong dengan gadis-gadis itoe. Berdoea datang dari R o m e. Melibat ombak Kenapa begitoe tenang? stuqtrnt dari Paiestina (orang Arab). Tiga gadis dan Siam. Seoraag Disana ajahnja djadi consul generaal dari keradjaan S i a m. Sekarang mereka itoe dalam rindoe karena ajahnja berpoelang disana, dan merekaitoe terpaksa kembali poelang. Kedoeanja gadis Siam itoe lantjar berbitjara Inggeris dan Italia. Sipatnja modern sekali, makloemlah mereka itoe selaloe tjampoer dalam pergaoelan diplomatik di Rome dan tiap tahoen sekoerangkoerangnja sekali mereka itoe perlop ke Z w i t s e r 1 a n d, Djerman dan Paris. Penghidoepan jang sedemikian sekarang bagi gadis jang doea itoe ditinggalkannja dengan sedih hati. Roepanja hidoep di Eropa soedah memikat jang doea itoe, hingga tidak ada lagi jang lebih tinggi tjita-tjita baginja melainkan akan selama-lama hidoepnja tinggal dibenoea orang koelit poetih sadja. Seorang dari pada gadis itoe tiga tahoen berada di Tokio. Disana ia soedah mendapat peladjaran moesik, piano, biola dan sebagainja. Dari sana dibawanja baboe Japan jang selama dia di Eropa selaloe menoeroet dengan dia.- Sangat setia katanja baboe Japan dan bersih serta bisa dipertjaja. Andjingnja jang doea itoe menarik hati penoempang kapal karena besar dan bagoes potongan badannja. Seekor lelaki dan seekor lagi betina, kedoeanja soedah doea tahoen dipeliharanja. Dibelinja andjing jang doea itoe ketika tentoonstelling di Berlin dari seorang saudagar andjing. _Kedoeanja ada pakai stamboom, dan karena itoelah harganja mahal, lima ratoes roepiah. Andjing jang tidak pakai stamboom harganja moerah sekali. Perdjdanannja ke Bangkok dengan kapal Italia dari Brindisi sampai ke Singapoera. Soedah itoe dari sana dengan kapal Siam berlajar sampai ketanah airnja. Mereka itoe diam di Bangkok, iboe negeri Siam, Tjantik sekali roepanja jang doea itoe,apa lagi -kalau dalam pakaian nasionalnja. Sangat menarik hati dan. menggembirakan. Gadis jang bersama-sama dengan ajahnja datang kekapal roepanja agak kemaloe-maloean sedikit atau pendiam, atau roesoeh hati karena memikirkan penjakit ajahnja.. Sepatah doea patah keloear perkataan dari moeloetnja dan itbepocn rasanja dengan soekar keloearnja. Gadis itoe anak F i 1 i p p i n a, dari I s 1 as. Z e b u. Pada moela saja berkena- Ian dengan dia, dia sangka saja anak moeda dari Filippina djoega, karena tidak ada obahnja, katanja. Saja terangkan kepadanja bahwa Filippina itoe djoega didiami oleh bangsa Indonesia, meskipoen sekarang dibawah ~erentah Amerika. Dia pandai bahasa Indonesia tapi hanja sepatah doea patah, Jang apal olehnja hanja angka-angka, tapi bahasa Inggerisnja serta bahasa S p a n j o 1 n j a vioeiend sekali.

15 Seorang gadis dari Philippina. Saja tanja apa dia soedah ke Djerman dan ditjeritakannja bahwa dia ingin sekali berladjar bahasa Djerman. Dia soedah pergi ke Berlin, ke Frankfort dan Miinchen, soedah lihat di F r a n k- fort roemahnja Goethe dan Goethemuseum dan sebagainja. Saja bilang sajang sekali saja tidak bertemoe nona di Munchen, karena restaurant bier jang terbesar disana Hofbrauhaus jang mashoer kemana-mana beloem dilihatnja. LAOETAN TENGAH, Inilah d e o u d e w e r e 1 d z e e. Sebeloemaja orang Ero-" pa Barat bangoen, ja'ni ketika di Eropa hanja orang G r i e k dan Roe m a w i sadja jang tinggi keadabannja, maka zaman itoelah laoetan ini mendjadi laoetan tempat pertempoeran politik doenia bagi orang Eropa sebelah Selatannja dan Afrika Oetara. Orang Eropa jang diam disebelah ke Oetara. dan didaerah ke Baratnja mass itoe beloem terhitoeng masoek bangsa jang mainkan rolnja diatas panggoeng perpoetaran politik. Bangsa Griek dan bangsa Roemawi jang berkoeasa bergantiganti di laoetan ini. Dan satoe doea kali kelihatan bangsa P e r s i a mengalahkan negeri. Griek. Dimana orang Toerki jang sekarang bertempat disanalah bersarang. Masa itoe orang Toerki masih bertempat ditanah leloehoernja ja'ni C en t r a a 1 As i a dan agama Islam atau Kristenpoen beloem ada. Antara kedoea bangsa jang terseboet Griek dan Roehoem selaloe timboel pertjektjokan, karena masing - masing hendak mereboet kekoeasaan jang terbesar dilaoetan ini. Afrika oetara zaman doeloe didiami oleh bangsa Kart h a g o jang pada satoe kali dialahkan serta dimoesnahkan sama sekali oleh laskar Roemawi hingga lenjaplah bangsa jang terseboet dari moeka boemi. Laoetan ini soedah toea sedjarahnja. Berapa banjaknja bangsa-bangsa fang dilihatnja naik toeroen. Bangsa P h o en i c i e r s jang bertempat antara L i b a n o n dan laoetan ' Tengah ja'ni kira-kira dimana tanah soetji sekarang jang bernama P a 1 e s- ti n a. Kapal mereka itoe memperhoeboengkan Asia dengan Eropa dan Afrika..Banjak nama negerinja jang kita tidak kenal lagi sekarang. Siapa jang telah pernah mendengar nama-nama seperti Biblus, Berythus, Sidon dan Tyrus tentoe sedikit sekali diantara pembatja. Tapi zaman poerbakala negerinegeri jang terseboet terkenal diseloeroeh pantai laoetan Tengah ini. Orang P h o e n i c i e r s itoe orang pelajar dan pedagang. Karthago ialah satoe kolonisatie dari mereka itoe. Sebab itoe bangsa Karthago dinamai orang djoega orang Punfa, karena asalnja dari orang Phoenici$rs itoe. Barang siapa dian- tara pembatja jang telah berladjar sedjarah bangsa Roemawi tentoe dia telah dengar ha1 ihwal bangsa Karthago itoe. Tentoe sadja segala kegagahan laskar orang Roemawi itoe ada jang tak benar, karena penoelis - penoelis sedjarah zaman doeloe tidak obahnja dengan toekang sair radja-radja Melajoe jaw meninggikan nama radjanja dan mengoerangkan toeah radja-radja asing. Tapi benar sekali bahwa orang Roemawi menang dan Karthago moesnah. Soedah dimoesnahkannja didirikannja lagi Karthago itoe kembali, didjadikannja kota Roemawi dan orang Roemawilah jang mendiaminja. Datang poela beberapa ratoes tahoen kemoedian dari pada itoe orang A r a b dan dialahkannja kota Roemaw itoe dan dibakarnja. Kita lihat seperti dalam film bangsa-bangsa keliling laoetan Tengah ini berganti-ganti memainkan rolnja diatas panggoeng sedjarah. Orang Griek jang beratoes tahoen tersoedah memboeboeng tinggi! Siapa jang beloem mendengar nama Is k a n da r. Zoelkarnain. atau bahasa Eropahnja Alexander de

16 Groote. Dan Lykurgus di Spart.a,So.lon jang tee lah mengadakan oendang-oendang oentoek orang Griek dari Perikles Orang Persia dan orang Arab soedah, pernah poela memperlihatkan kemegahannja disekeliling laoetan.ini dan bekasbekasnja sampai sekarang masih ada. Dizaman fang lebih dekat kepada kita, setelah bangsa-bangsa jang saja seboetkan diataq itoe lenjap kebesarannja, kelihatan orang Toerki, Perantjis, Spanjol dan Portoegal, dan orang Venezia bertoekar-toekar memainkan rolnja diatas papan pertjatoeran jang lebar ini.. Dan dizaman jang bernama abad kedoea poeloeh ini kelihatan orang Inggeris bersarang di G i b r a l t a r, M a 1 t a, E g y p t e (Mesir, Suez), C y p r u s, S y r i a dan dilaoetan Merah hingga bolehlah dikatakan bahwa Inggeris bisa menoetoep laoetan Tengah ini waktoe perang. MENINGGALKAN EUROPA. Tidak ada saja simpan kebentjian terhadap kepada Europa. Sebaliknjasaja hargai tinggi apa jang telah saja persaksikan dan peladjari disana, dalam tjara penghidoepannja sociaal, dalam doenia pengetahoean dalam sipat keradjinannja bekerdja dan kekoeatan tenaganja. Di Europa kita dapat berkenalan dengan segala matjam pemandangan tentang penghidoepan dan keadaan didoenia jang modern. Pemandangan atau pendirian pikiran satoe-satoe bangsa meskipoen perkara jang gaib-gaib dan soekar diertikan oleh orang banjak, itoelah satoe kwestie jang penting dalam kemadjoeannja. Kalan seperti orang. India masih banjak berpendirian bersikeras keagama dalam mentjari persatoean nasional, dalam waktoe mentjari kemerdekaan tanah airnja, jakinlah kita bahwa persatoean dan kemerdekaan jang ditjarinja itoe lebih soekar didapatinja dari pada bangsa lain jang tidak mengemoekakan agama itoe ketengahtengah padang hingga kebangsaan sadjalah fang mendjadi pedoman bagi kemadjoean pergerakan bangsa. Kalau orang bersipat o r t h o d o x, bersikeras hidoeng kepada kitab-kitab jang tertoelis riboean tahoen jang telah soedah tertoelis oentoek bangsa-bangsa jang hidoep sebeloemnja doenia ini mendapat moeka seperti sekarang, herankah kita kalau orang itoe mendjadi bahaja besar dan hambatan jang koeat dalam pergerakan kemodernan? Penghidoepan zaman sekarang begitoe lebar padangnja, dalam loeboeknja dan tinggi-tinggi poentjaknja, hingga kita tidak bisa berdiri dengan tangan didada pada satoe tempat sadja, seperti satoe patoeng. Lebarkan pemandangan, perhatikan dan peladjari bagaimana oran0 asing merentjah sawahnja, memoepoek ladangnja, memproduceer ini itoe, dan mengirimkan barang-barang hasilnja kepasar doenia. Pemandangan itoe djangan seloeas halaman roemah sadja ; melainkan lepaskan kemoeka, sepoeloeh doea poeloeh tahoen kedepan, hingga tidak sadja kita jang hidoep sekarang melainkan anak dan tjoeeoe. kita mendapat pokok haloean dan pahalanja. Kita tidak inginkan bangsa Asia djadi tiroe-tiroean bangsa koelit poetih. Karena satoe-satoe bangsa mesti menimboelkan pikiran, perasaan dan tjara penghidoepann]'a sendiri jang beroerat berakar dalam alam tanah airnja. Bodensfaendig kata orang Djerman. Kalau Timoer djadi imitasi Europa ke Timoerannja mendjadi palsoe dan ke Baratannia djoega tidak toelen. Half7culfuur! Sekarang Asia soedah bangoen. Soedah insaf akan harga dirinja dan soedah moelai tahoe djalan mana dan bagaimana rnempestahankan penghidoepannja. Lama lambat akan djadi bailc djoega, Bangsa Indonesia djoega rasanja tidak bisa akan hanjoet dan hilang sadja lagi seperti bangsa Indian di Amerika. Banqsa jang banjaknja lebi!~ dari lima poeloeh millioen tidak bisa hilang lenjap sadja dari moeka doenia ini. Kata peri bahasa Melajoe : Te' Melajoe hilafig didoenia. Di Indonesiakan : Ta' Indonesia hilang didoenia.. Asia lebih lekas mengetahoei rahsia penghidoepan Europa dari pada sebaliknja. Sampai sekarang orang Belanda raba-raba dan tfari-tjari rahsia djiwa orang Indonesia, djiwa si koeli. djiwa si Indonesier jang terpeladiar dan trots alle et/znopsychologische studies dan kolleges dalam vak itoe, orang Belanda jang datang kekolonie akan memerintah serta akan memimpin masih banjak djoega jang salah raba. Orang Indonesia fang ter~eladjar tahoe betoel bagaimana bergaoelan dengan orang Europa. Orang Belanda banjak jang tidak insaf bergaoelan dengan lcita. Peigaoelan hidoep itoe ada djiwanja, banjak sjaratnja dan haloes ildimnja. Djiwa orang Indonesia jang timboel dalam pengasoeh alam Indonesia, djaoeh berlainan dari djiwa orang Belanda jang dipengarofehi oleh sebagian alam di Europa terletak antara soengai Schelde, Filaas dan Rijn. Indonesia tahoe diaffak dan diagih. Europa tahoe dilagak dan ditagih. Europa mendasarkan penghidoepannja kepada hawa nafsoe (begeerte),,europa dafang kepada kita dengan hawa nafsoenja", kata seorang ahli sair Hindu

17 R a b i n d r a n a t h T a g o r e, dan sebab itoe didapatnja pintoe hati kita tertoetoep dan terkoentji. Patoet dimenoengkan! Europa saja tinggalkan dibelakang. Bagi saja membelakang ke Europa itoe dan memoeka ke Timoer memaknakan satoe keadaan diri saja jang berarti satoe symbool. Dalam tiga setengah tahoen saja berladjar mengenal dan mentjintai Europa. Tapi pertjintaan kepada tanah air lebih koeat kembangnja dalam hati saja hingga besar hati itoe meninggalkan benoea jang mendjaoeh dari pemandangan saja itoe. Dari mana keriangan, Dari mana kerindoean, Dari bertemoe berkenalan, Dari meitjintai berpisahan. Siapa jang soedah mendjadjah tanah Europa satoe kali dalam hidoepnja banjak sedikitnja akan mendapat gambaran jang mendatangkan takdjoeb dan keheranan dalam hatinja, karena banjak hal-ha1 dan barang jang bacoe-baroe dibenoza ini jang dinegerinja beloem ada dalam persangkaannjapoen, bagaimana djoega dinegen kits sipat kemodernan berkembang dan berboenga dalam hatinja. Orang mesti adjar kenal Europa dengan mata kepala sendiri soepaja tahoe dilagoe lagaknja benoea orang koelit poetih ini, satoe benoea jang didiami oleh beberapa bangsa jang mendjadi adja dibeberapa daerah di Asia dan Afrika, Sebagian besar dari doenia ini sekarang takloek kepada infellekf Europa, kepada tenaganja jang tidak habis-habisnja itoe, karena i~~tellekt dan tenaga mereka itoe kasih boekti jang djelas dan jang tahan osdji. Mereka itoe toendjoekkan kepada bangsa jang lain-lain bagaimana mengoeasai kekoeatan alam dengan ilmae pengetahoean serta technik, bagaimana memboeat mzsin-mesin jang meringankan pekerdjaan, mendirikan paberik msmboeat barang-barang jang perloe bagi penghidoepan manoesia dan staat, listrik, kapal api, kereta api, kapal terbang dan oentoek mempsrtahankan kekoeasaannja..... sendjata api besar ketjil, senapang rnesin, meriam, born jaag berisi ga3 beratjoen dsb.nja. Saja kenal ini Europa dengan kebesarannja dankeketjilannja, tinggi, rendahnja dsn lahir - bathinnja. Eropah soedah madjoe kemoeka semendjak 1800, dimoeka segala bangsa-bangsa jang didoenia sekarang. Apa akan teroeskah keadaan itoe selamalamanja ialah pertanjaan jang terboeka. Europa pandai mengoeasai alam, tapi tidak pandai mengoeasai dirinja sendiri. Kemdjoeannja jaitoe kemadjoean lahir jana teroetama, ciuilisatie boekan kemadjoean bathin. Timoer jang oesahakan kemadjoean bathin, pandai menahan hawa nafsoe, menahan keinginan fang lebih-lebih pandai mengoeasai dirinja menoentoet keimanan dan keamanan. Civilisatie fang terdiri dari kemadjoean lahir jang didemonstreer (diperlihatkan atau diboektikan) oleh kemadjoean wetenschap dan technik itoe semoeanja pindah-pindah dengan lekas (uebertragbar kata seorang philosoof Dferman bernama Keyserling, dalam kitabnja (Die neu enfsfehende Welt}. Boekankah kita soedah persaksikan! Dengan ha1 jang sedemikian itoe maka ilmoe technik Eropa bisa mendirikan paberik jang diketahoeinja berapa hasil paberik itoe dalam setahoen sebeloem satoe mesin ja, sebeloemnja paberik itoe terdiri. Inilah labanja dan koeasanja jang besar, jakni bisa menentoekan lebih doeloe, sepoeloeh doea poeloeh tahoen kemoeka. f. Â '. /,,,.j..2 ~,,,**. - d#,..*'.&.*.+,. EUROPA, HOLLAND DAN INDONESIA. Kita sekarang dalam zaman n as i on a1 ism e dan in - t e r 11 a s i o n a 1 i s m e. Artinja kita mempertalikan kebangsaan itoe dengan kebangsaan fang lain-lain didoenia ini. Pertalian fang pertama telah berlaloe kira-kira tiga ratoes tahoen sampai sekarang, ialah dengan kebangsaan orang B e 1 a n d a. Tanah a mereka itoe, berada riboean my1 dari Indonesia, djaoeh disebelah Oetara benoea Eropa, lebih djaoeh lagi dari ke Mek a h, atau ke T o e r k i atau Ice M e s i r, ja banjak lagi negerinegeri orang koelit poetill jang kita mesti liwati, baroelah kita smai kesana. Pertalian antara tanah Belanda dengan tanah Indonesia jaitoe perhoeboengan antara tanah dingin dengan tanali panas, satoe perhoeboengan antara tanah ketjil dengan tanah jang besar, sebab boekankah Indonesia besamja ada lebih koerang enam poeloeh kali sebesar Nederland? Dalam ha1 kebangsaan negeri jang doea itoe, ada perbedaan seperti siang dengan malam, karena bangsa Belanda masoek kepada bangsa G e r m a a n s c h ras, sedang bangsa Indonesia setengah Mongoolsch dan setengall Indo Arisch dengan tjampoeran I n d o A us t r a l i s c h (dengan pendek : Indonesische ras). Dalam ha1 kultuurpoen, Nederland dan Indonesia djaoeh pertikaiannja, jang satoe masoek lingkoengan kultuur Barat, sepecial negeri Belanda, ialah tempat pertemoean tiga tjabang dari kultuur Barat itoe, ja'ni tjabang kultuur I n g g e r i s,

18 D j e r m a n dan P e r a n t j i s. Indonesia ialah satoe daerah tempat pertemoean tiga tjabang dari kultuur Timoer, ja'ni kultuur Malajopolynesier, Hindu dan Arab, dengan sedikit tjampoeran kultuur Ti o n g k o k. Demikianlah dengan pendek kita djelaskan bagaimana dalam perbedaannja antara tanah Nederland dengan tanah Indonesia. Tidaklah heran kita, kenapa bangsa jang doea itoe soekar menjimpan pertjintaan satoe dan lain, karena jang satoe tidak mengerti keadaan jang lain, meskipoen lcedoeanja soedah bertjampoer baoer lebih koerang tiga ratoes tahoen. Onbekend maakt onbemind-kata pepatah orang Belanda sendiri - hingga dengan peri bahasa itoe, kita telah katakan sebagian besar dari segali isi artikel ini. Orang Belanda mesti sediakan waktoe v o o r b e r e i d in g akan mempeladjari keadaan tan a h, b an g s a dan k u 1 t u u r Indonesia, kalau sekiranja ia benar-benar akan mempertegoeh djembatan antara kedoea negeri itoe. Apa artinja Nederland bagi kita Indonesier? Dizaman jaig achir ini, banjak orang kita pergi ke Nederland, ada jang disoeroeh dan diongkosi oleh pemerintah dan ada poela jang dengan ongkos sendiri. Pertanjaan seperti jang di lajangkan diatas, sekaranglah mendjadi penting didjawab. Nederland itoe ialah s a to e p i n t o e akan mendjengoek kelain-lain negeri di Eropa, ke D j e r m a n jang terletak di Timoernja, ke In g g e r i s jang terletak di Baratnja dan ke P e ran t j i s jang terletak di Selatannja. ( B e 1 g i a d a la m ha1 ini, kita pandang sebagai satoe bagian dari kultuur Perantjis). Bahasa Belanda ialah satoe bahasa jang boleh didjadikan d j end j an g akan naik lceroemah orang Djerman, orang Inggeris dan orang Perantjis. Apa jang kita persaksikan di Nederland, semoeanja baroe bagi kita jang datang dari Indonesia dan menimboelkan keta'- djoeban dan keheranan jang boekan-boekan. Apa jang dapat dilihat di Nederland ada poela dinegeri loearan, tapi lebih besar, karena negeri-negeri jang mengelilingi negeri Belanda, ialah negeri jang besar - besar poela ; pendoedoeknja, sedikit - dikitnja emwat poeloeh millioen seperti tanah Perantjis. Sebab itoe, maka dinegeri loearan hampir segalanja diterbitkan orang lebih besar dari dinegeri Belanda. Bandingkan sadja koran Ti m e s, jang terbit di London. Kalau kita membatjanja, segenap badan kita tertoetoep oleh satoe halaman koran Inggeris itoe. Koran jang sebesar-besarnja dine~eri Belanda, jaitoe D e N i e u w e R o t t e r d a m m e r, tidak seperdoea besarnja dari Times. Sebab itoe djanganlah tinggal berdiri dipintoe sadja, kalau pergi ke Nederland, melainkaft teroeslah keloear watas tanah itoe baroe sempoerna pemandangan. Adi moeka Port Said. PORT SAID.. Pada pagi hari, kapal kami sampai dikanal Sue z dimoeka P o r t - S a i d. Dengan segera datang kapal ketjil membawa loods, dan jang kedoea membawa doktor. Setelah habis perkara pemeriksaan ini dan itoe, ja'ni perkara pas dan kesehatan anak kapal serta pasasirnja, kami boleh toeroen. Dengan sampan jang dikajoeh oleh anak Mesir, kami sampai ditepi pelaboehan. Sewanja sampan itoe pergi balik, doea s hi 11 in g, itoepoen soedah termahal. Tapi penghidoepiin di Port-Said bagi orang datang, memang mahal sekali, apalagi di K a i r o. Tapi kalau orang hidoep sebagaimana anak boemi disini, dan pandai bahasa Arab,

19 tidak djadi mahal segalanja, asal maoe menginap dihotel jang ketjil-ketjil, dimana atjapkali kasoernja berkepinding. Port Said, jaitoe seboeah kota pada permoelaan kanal Suez. Tidak begitoe besar kota ini. Tapi penting sekali, karena disinilah permoelaan orang merasai kekoeasaan Inggeris di Azia jang berachir di Hongkongi Betoel bendera Mesir jang berkibar dari atap roemah-roemah dan gedoeng-gedoeng jang opisil, akan tetapi jang berkoeasa sedjati, ialah orang Inggeris. Seorang penoelis jang termashoer dan politikus, menarnai kanal Suez ini d e h a 1 s- s 1 a g a d e r dari keradjaan Inggeris, artinja oerat lehernja jang membawa darah kekepala. Kalau poetoes oerat leher itoe njawa Inggeris akan hilang. Demikianlah keadaannja kanal Suez ini, kalau lepas dari fangan Inggeris, maka djalan ke India baginja tertoetoep dan kita mengerti bahwa India, jaitoe djantoeng hati keradjaan Inggeris. Zonder India geen Engeland dan zonder Suez g e 6 n I n d i a. Begitoelah Port Said inilah tertarik kedalam pesawat keradjaan Inggeris sebagai kota jang besar sekali artinja. Barang siapa jang telah melawat ke Eropa akan teringat olehnja, satoe pemandangan dimoeka pelaboehan P o r t S a i d. Pemandangan itoe kalau ia lihat satoe kali, tidak akan diloepakannja, karena sangat dalam artinja bagi politiek Inggeris terhadap kepada M a s i r dan terhadap kepada 0 r i e n t (Timoer). Ja'ni kapan djoega kita liwat dikanal Suez, malam atau siang, selaloe ada mendjaga dimoeloet kanal itoe ja'ni dimoeka Port Said satoe atau doea raksasa laoet d r e d n o u g h t dengan meriam terboeka. Kapal perang jang besar itoe menarik pemandangan karena kebesarannja dan karena ada artinja jang dalam. Dengan sendjata seper.ti itoelah Inggeris mempertahankan kekoeatannja, semendjak. dari P o r t S a i:d sampai ke India dan teroes ke Australia. Orang Masir boleh bikin apa sekehendaknja, dia boleh menamakan dirinja merdeka, dia boleh beradja. berparlement, dia boleh adakan wakil - wakil ditanah lain, dia boleh adakan rniliter sendiri, tapi dia djangan tjampoer tangan dalam mengoeasai teroesan Suez. Biar bendera Masir jang berkibar di Port Said dan di Kairo, tapi dalam batinnja orang Inggeris djoega jang mengemoedikan segalanja, karena teroesan ini ialah dia jang poenja dan dia jang mendjaganja. Demikianlah dengan pendek akan menerangkan kepada pembatja, bagaimana lagoe lagaknja keadaan di Port Said. Saja katakan diatas. Port Said tidak besar. Tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota jang besar dinegeri kita, boleh djoega kita kagkan masoek kota jang ramai, karenapendoedoeknja jaitoe kira-kira djiwa, djadi sebagai S em a ran g. Kairo dan Alexandria atau Iskandaryah dfaoeh lebih besar dari Port Said ini, karena K a i r o pendoedoeknja ada satoe setengah millioen dan I s k a n d a r y a h tiga perapat millioen. Berapa matjam bangsa jang saja dapati di Port Said ini, tidak terbilang. Seolah-olah segala negeri ditepi laoetan Tengah mengirimkan kelebihan orangnja kesini, G r i e k, T o e r k i, Italia, Perantjis, Maroko, Algeria, Arab dan beberapa S u d a n e z e n. Masing - masing dengan pakaiannja jang nasional, dan masing-masing membawa iklimnja jang special poela. TEROESAN SUEZ. " Raksasa laoet Inggeris tang mendiaga moeloet teroesan Suez. Dikiri kaninnja tanah pesir belaka. ~ekirihati lenjap peeandangan kita keatas boekit pasir. Pasir sengsara sadja tidak ada achirnja sampai ketepi langit. Siang hari pasir itoe berkilat-kilat kena tjahaja matahari jang tidak berhingga koeatnja. memantjar disini. Demikianlah tanah Arab, soenji senjap terbenam kedalam lembah dan boekit pasir jang lebar itoe. Dikanan kita pemandangan hidoep, meskipoen tidak meriangkan. Daerah sebelah kanan teroesan itoe, jaitoe masoek djadjahan M e s i r. Djalan kereta api seboedjoer djalannja dengan teroesan S u e z, Tiap-tiap setengah djam kira-kira liwatlah kereta api derigan kentjangnja dimoeka kami, dekat sekali kekanal, hingga djelas sekali tam~ak orang jang doedoek dalam wagons itoe.,

20 Disana sini pemandangan kita berhenti pada sekoempoel batang korma. Sampai malam hari saja doedoek memperhatikan tamasja jang kami lewati itoi. Kapal jang beclajar melaloei teroesan ini mesti lambat-lambat djalannja; soepaja teroesan ini djangan roesak kena ombak jang diterbitkan oleh tiap-tiap kapal dimoeka dan belakangnja. Dari Port Said sampai ke Suez tiap-tiap kapal mempergoenakan doea belas djam. Kalau ada kapal akan berselisih djalan jang besar mesti berhenti ditepi membiarkan jang ketjil liwat. Kalau banjak kapal jang dipasseernja, lama poela perhentian. Karena kapal kami masoek jang terbesar, maka dalam semalam ini banjak kali berhenti ditepi. Tiap-tiap kapal ada memasang re f 1 e k to r jang besar didepannja. R e f l e kt o r itoe sinarnja sangat koeat memantjar kemoeka hingga doea tiga ratoes meter kemoeka terang tjoeatja dibikinnja. Doea laoetan besar diperhoeboengkan oleh Teroesan Suez ini. Laoetan jaitoe tempat beriajar, tempat membawa barang perniagaan, tempat memperhoeboengkan bangsa-bangsa didoenia ini. Laoetan India samboengannja ke Timoer kelaoetan Besar atau Tedoeh. Berapa banjaknja negeri-negeri jang terletak ditepi pantai laoetan Tedoeh sebelah ke Baratnja. Berapa poela banjaknja negeri jang berada ditepi pantai laoetan India. Segala pendoedoek negeri d i I n do p a c i f i k itoe menghasilkan barang kepasar doenia, banjak sedikitnja menoeroet kemadjoean ekonominja. J a p an mengirimkan soeteranja ke E r o p ah, S i a m kopi, I n do n e s i a goela, kopi, teh, karet dan kokos, In d i a mengirimkan soeteranja dan teh, P e r s i a minjak tanah, A r a b dan A f r i k a kopi dan sebagainja. Segala hasil boemi itoe melaloei teroesan Suez semoeanja diangkoet olehkapal Inggeris, Japan. Belanda, Italia dan P e ran t j i s. Berapa banjaknja kapal jang laloe lalang tiap hari disini tidak terbilangkan banjaknja. poelang pergi, poelang pergi. Eropa kirimkan kemana-mana hasil paberiknja, karena industrie Europa tinggi sekali peilnja. Barang-barang kasar jang dibawa oleh kapal jang banjak itoe ke Eropa, goenanja akan dikerdjakan dalam paberik segala matjam. Kapoek dan kapas jang datang ke Eropa dalam sedikit tempo kembali ke Asia sebagai kain, minjak kelapa sebagai saboen, dan sebagainja. Tambahan lagi barang-barang besi dari Djerman atau negeri jang lain-lain berkapal-kapal d i t r a n s p o r t e e r ke Asia clan ke Afrika karena negeri-negeri itoe baroe berkenalan dengan kekoeatan mesin dan lestriek. Negeri baroe. diboeka, perloe berauto, berkereta api bermotorboot dan lain-iainnja. Segalanja itoe meliwati kanal Suez ini, terketjoeali kalau barang jang datang dari Amerika, Begitoe pentingnja kanal ini boeat perdagangan doenia. ~emacdan~an pada satoe djalan di Port Said,

Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Lebih terperinci

DJAWA SINBUN DJAKARTA T J E T A K A N KE I.

DJAWA SINBUN DJAKARTA T J E T A K A N KE I. ! oleh: DJAWA SINBUN KAl DJAKARTA 055858 T J E T A K A N KE I. Harga f 1. Diperiksa oleh : G U N KEN - E T U H A N D J A K A R T A No. 174 Syoowa 20-5-12 Diterbifkan dengan soerat izin: HÖDÖHAN DJAKARTA

Lebih terperinci

GERAKAN PEREMPUAN MELALUI SURAT KABAR PEREMPOEAN BERGERAK DI MEDAN 1919 LIZA TANURA NIM

GERAKAN PEREMPUAN MELALUI SURAT KABAR PEREMPOEAN BERGERAK DI MEDAN 1919 LIZA TANURA NIM GERAKAN PEREMPUAN MELALUI SURAT KABAR PEREMPOEAN BERGERAK DI MEDAN 1919 JURNAL Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan OLEH: LIZA TANURA NIM. 309 321 023 JURUSAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Sikap Hidjrah P.S.I.I. 2 Ditetapkan oleh: Madjlis Tahkim Party Sjarikat Islam Indonesia ke 22 Tjetak Pertama

Sikap Hidjrah P.S.I.I. 2 Ditetapkan oleh: Madjlis Tahkim Party Sjarikat Islam Indonesia ke 22 Tjetak Pertama Sikap Hidjrah P.S.I.I. 2 Ditetapkan oleh: Madjlis Tahkim Party Sjarikat Islam Indonesia ke 22 Tjetak Pertama Didjelaskan oleh: S.M. Kartosoewirjo, Vitje- President Dewan P.S.I.I. PENGIRING KALAM BAGIAN

Lebih terperinci

GOEROE INDJIL. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

GOEROE INDJIL. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. GOEROE INDJIL Ellen G. White 1929 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Tabel 1. Kodifikasi Teks 1 TEKS 1 Evolusi dan Revolusi dalam Praktijk Tanggal 25 Juni 1946 Pandji Ra jat KODIFIKASI NASKAH

LAMPIRAN. Tabel 1. Kodifikasi Teks 1 TEKS 1 Evolusi dan Revolusi dalam Praktijk Tanggal 25 Juni 1946 Pandji Ra jat KODIFIKASI NASKAH LAMPIRAN Kodifikasi Naskah Tabel 1. Kodifikasi Teks 1 TEKS 1 Judul Evolusi dan Revolusi dalam Praktijk Tanggal 25 Juni 1946 Media Pandji Ra jat KODIFIKASI NASKAH Struktur Hal yang Diamati Framing Devices:

Lebih terperinci

SOELTAN ATJEH MARHOEM

SOELTAN ATJEH MARHOEM 0.30 HIKAJAT SOELTAN ATJEH MARHOEM (SOELTAN ISKANDAR MOEDA) DIMELAJOEKAN DARI BAHASA ATJÉH OLEH T. MOHAMAD SABIL BALAI POESTAKA BATAVIA-CENTRUM If Serie No. 448 HIKAJAT SOELTAN ATJÉH MARHOEM (SOELTAN ISKANDAR

Lebih terperinci

Bab III SURAT KABAR SINAR BAROE. A. Surat Kabar dan Peraturannya

Bab III SURAT KABAR SINAR BAROE. A. Surat Kabar dan Peraturannya digilib.uns.ac.id 40 Bab III SURAT KABAR SINAR BAROE 1. Surat Kabar Jaman Jepang A. Surat Kabar dan Peraturannya Di jaman pendudukan Jepang, pers sebagai alat Jepang dan kabar-kabar karangan-karangan dan

Lebih terperinci

INTERPRETASI ISI SURAT KABAR SOEARA IBOE 1932 TERBITAN SIBOLGA PROPINSI SUMATERA UTARA SELA GRAFICA SARI NIM

INTERPRETASI ISI SURAT KABAR SOEARA IBOE 1932 TERBITAN SIBOLGA PROPINSI SUMATERA UTARA SELA GRAFICA SARI NIM INTERPRETASI ISI SURAT KABAR SOEARA IBOE 1932 TERBITAN SIBOLGA PROPINSI SUMATERA UTARA SELA GRAFICA SARI NIM 309321047 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan ABSTRAK Permasalahan dalam

Lebih terperinci

TJERITA-TJERITA NEGERI ATJBH, TF.RTJE1UTA PAI1A lîfhasa WOÏ.ANP.A, J. I\ S C II 0 E n A K E R, Kapitein der Infanterie.

TJERITA-TJERITA NEGERI ATJBH, TF.RTJE1UTA PAI1A lîfhasa WOÏ.ANP.A, J. I\ S C II 0 E n A K E R, Kapitein der Infanterie. zw Harga 35 cent. TJERITA-TJERITA NEGERI ATJBH, TF.RTJE1UTA PAI1A lîfhasa WOÏ.ANP.A, i: U m H ^ J. I\ S C II 0 E n A K E R, Kapitein der Infanterie. TF.nriNT>AII KAT'ADA NF.IIASA. MFI.A.IOF, _fci_.^\.

Lebih terperinci

ROMAN MOETIARA BERLUMPUR DAN PATJAR MERAH KEMBALI KE TANAH AIR KARYA YUSDJA: NASIONALISME ALA AKTIVIS PERGERAKAN MERAH

ROMAN MOETIARA BERLUMPUR DAN PATJAR MERAH KEMBALI KE TANAH AIR KARYA YUSDJA: NASIONALISME ALA AKTIVIS PERGERAKAN MERAH ROMAN MOETIARA BERLUMPUR DAN PATJAR MERAH KEMBALI KE TANAH AIR KARYA YUSDJA: NASIONALISME ALA AKTIVIS PERGERAKAN MERAH The Story of Moetiara Berlumpur and Patjar Merah Kembali ke Tanah Air Written Yusdja:

Lebih terperinci

Andai Haji Misbach mimpin Ormas Islam

Andai Haji Misbach mimpin Ormas Islam Andai Haji Misbach mimpin Ormas Islam Eko Prasetyo http://indoprogress.com/2015/12/andai-haji-misbach-mimpin-ormas-islam/ Harian Indoprogress, 4 December 2015 Sekarang sebuah perkumpulan yang tidak berdiri

Lebih terperinci

Jahja pertama 1 Kenjataan hidup jang kekal, salam doa Nasehat akan hidup ditengah terang dengan kebenaran, mendjadi tanda persekutuan dengan Allah

Jahja pertama 1 Kenjataan hidup jang kekal, salam doa Nasehat akan hidup ditengah terang dengan kebenaran, mendjadi tanda persekutuan dengan Allah Jahja pertama 1 Kenjataan hidup jang kekal, salam doa 1 Maka barang jang sudah ada daripada mulanja, barang jang telah kami dengar, barang jang telah kami tampak dengan mata kami, barang jang telah kami

Lebih terperinci

Perempuan Bergerak : Surat Kabar Soenting Melajoe

Perempuan Bergerak : Surat Kabar Soenting Melajoe 80 Perempuan Bergerak : Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921 Danil M. Chaniago/ Kafa ah: Jurnal Ilmiah Kajian GenderVol. IV No.1 Tahun 2014 PEREMPUAN BERGERAK Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921 Danil

Lebih terperinci

HIKAJAT TANAH HINDIA

HIKAJAT TANAH HINDIA 1 1 /// r? ENAMBELAS TJERITERA l'a DA MEAMATAKAN HIKAJAT TANAH HINDIA TERKARANfi IM.EII I f Tertjitak di bandar Batawi, pada pertjitakan Goebernemen 1894. BIBLIOTHEEK KITLV 0003 0922 O S -2-oS 0«} L

Lebih terperinci

BAB II KEBERADAAN GRANT SULTAN SAAT INI SEBAGAI BUKTI HAK ATAS TANAH. A. Sejarah lahirnya atau diterbitannya Grant Sultan di Deli Sumatera Utara

BAB II KEBERADAAN GRANT SULTAN SAAT INI SEBAGAI BUKTI HAK ATAS TANAH. A. Sejarah lahirnya atau diterbitannya Grant Sultan di Deli Sumatera Utara BAB II KEBERADAAN GRANT SULTAN SAAT INI SEBAGAI BUKTI HAK ATAS TANAH A. Sejarah lahirnya atau diterbitannya Grant Sultan di Deli Sumatera Utara Di jaman kuno dimasa hidupnya Aristoteles, dia telah menyatakan

Lebih terperinci

Harga 55 cent. ^»lmm p M:M^^^^M^MââM^^MM^- TERKARANG HERTA TERPINDAH DAIU-PAUA BEHASA WOLANDA KAPADA BEHASA MELAJOE,

Harga 55 cent. ^»lmm p M:M^^^^M^MââM^^MM^- TERKARANG HERTA TERPINDAH DAIU-PAUA BEHASA WOLANDA KAPADA BEHASA MELAJOE, W f, Harga 55 cent. ^»lmm p M:M^^^^M^MââM^^MM^- «4S ÏÏIKAJAT PERANG TERKARANG HERTA TERPINDAH DAIU-PAUA BEHASA WOLANDA KAPADA BEHASA MELAJOE, H_ A. A IR, S, /s7( Liiiliiiiinl ilir lil/iiii/erii: BEHAGIAN

Lebih terperinci

BAB III PENGELOLAAN KONSEP PAGURON TAMAN SISWA ( ). pendidikan diluar kerangka tujuan pendidikan Belanda dan Eropa.

BAB III PENGELOLAAN KONSEP PAGURON TAMAN SISWA ( ). pendidikan diluar kerangka tujuan pendidikan Belanda dan Eropa. BAB III PENGELOLAAN KONSEP PAGURON TAMAN SISWA (1922-1945). A. Deskripsi Umum Taman Siswa Sistem pendidikan yang diberikan hanya untuk memenuhi kepentingan penjajah tidak banyak memberikan keuntungan dan

Lebih terperinci

Hikajat dan Dongeng Djawa Purba

Hikajat dan Dongeng Djawa Purba TIDAK DIPERJUALBELIKAN Proyek Bahan Pustaka Lokal Konten Berbasis Etnis Nusantara Perpustakaan Nasional, 2011 Hikajat dan Dongeng Djawa Purba DITJERITAKAN OLEH da Kach a Perpustakaan Nasional R e p u b

Lebih terperinci

GAGASAN PERGERAKAN SOSIAL DALAM TAUFAN DIATAS ASIA DAN TIGA BUAH SANDIWARA LAIN

GAGASAN PERGERAKAN SOSIAL DALAM TAUFAN DIATAS ASIA DAN TIGA BUAH SANDIWARA LAIN GAGASAN PERGERAKAN SOSIAL DALAM TAUFAN DIATAS ASIA DAN TIGA BUAH SANDIWARA LAIN Ananto S.S. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia Email: ananto.sutyasno@gmail.com

Lebih terperinci

Varia No. 406 Hal (26 Januari) Usmar Ismail tentang kesenian nasional Kegairahan untuk mentjipta harus di-kobar2kan lagi

Varia No. 406 Hal (26 Januari) Usmar Ismail tentang kesenian nasional Kegairahan untuk mentjipta harus di-kobar2kan lagi Hasil ketik ulang dari dokumen asli (dokumen asli terlampir di bawah) : Varia No. 406 Hal. 4 1966 (26 Januari) Usmar Ismail tentang kesenian nasional Kegairahan untuk mentjipta harus di-kobar2kan lagi

Lebih terperinci

BAB III PERANAN IPPI DALAM MENYEBARKAN GAGASAN NASIONALISME MELALUI PERS

BAB III PERANAN IPPI DALAM MENYEBARKAN GAGASAN NASIONALISME MELALUI PERS 42 BAB III PERANAN IPPI DALAM MENYEBARKAN GAGASAN NASIONALISME MELALUI PERS Perkembangan dan perjalanan pers di Indonesia yang senantiasa mengalami pasang surut perubahan tentunya menuntut adanya penjelasan

Lebih terperinci

SUMBANGAN ARTIS FILM TERHADAP PEMBANGUNAN DJIWA BANGSA

SUMBANGAN ARTIS FILM TERHADAP PEMBANGUNAN DJIWA BANGSA Kencana, No. 2 Hal. 6 Th I - 1958 Drs. Asrul Sani SUMBANGAN ARTIS FILM TERHADAP PEMBANGUNAN DJIWA BANGSA Tjatatan: Drs. Asrul Sani adalah terkenal sebagai seorang essays jang djuga termasuk salah seorang

Lebih terperinci

Madjaliah oentoek keperloean Kaboepaten. Commissie van Redactie:

Madjaliah oentoek keperloean Kaboepaten. Commissie van Redactie: Madjaliah oentoek keperloean Kaboepaten. Lampiran orgaan Perhimpoean Locale Belangen tertanggal 1 November 1930 No. 21. Commissie van Redactie: F. W. m. KERCHMAN, G. de RAAD, R. SLAMET. Redactie-Secretaris:

Lebih terperinci

Peterus kedua 1 Salam doa Beberapa hal jang menjebabkan rasul memberi nasehat

Peterus kedua 1 Salam doa Beberapa hal jang menjebabkan rasul memberi nasehat Peterus kedua 1 Salam doa 1 Daripada Simon Petrus, hamba dan rasul Jesus Keristus, kepada segala orang jang sudah beroleh iman, jang sama indahnja dengan iman kami oleh karena keadilan Allah, Tuhan kita,

Lebih terperinci

BAB III ISTERI SOESILA SEBAGAI PERS MUSLIMAH

BAB III ISTERI SOESILA SEBAGAI PERS MUSLIMAH BAB III ISTERI SOESILA SEBAGAI PERS MUSLIMAH 3.1 Lahirnya Isteri Soesila Majalah Isteri Soesila (IS) adalah majalah perempuan yang terbit satu bulan sekali. Biasanya majalah ini terbit sekitar akhir bulan

Lebih terperinci

PANDOMAN : OENTOEK! P[NOIDIKnN nnak-nnnk TIONGHWn, i, KOO fiotj"an BLIIAR

PANDOMAN : OENTOEK! P[NOIDIKnN nnak-nnnk TIONGHWn, i, KOO fiotjan BLIIAR 11. e ai!!!!!!l!!lli,.,. e,.,,.,,., iiilji l fiarga to,40 -e-e"e-e-e - - - - - - - - - e-e"e-e e-e"e-e--e-e"e-e---e-e-e"e-eee"e-e-e"e-e-e i PANDOMAN : OENTOEK!, P[NOIDIKnN nnak-nnnk TIONGHWn, i,. nl!-ni

Lebih terperinci

REFLEKSI SISTEM PERKAWINAN TIONGHOA DALAM NOVEL TAKDIR KARYA SOE LIE PIET DAN KERAS HATI KARYA K. S. TIO. Lintang C. A.

REFLEKSI SISTEM PERKAWINAN TIONGHOA DALAM NOVEL TAKDIR KARYA SOE LIE PIET DAN KERAS HATI KARYA K. S. TIO. Lintang C. A. REFLEKSI SISTEM PERKAWINAN TIONGHOA DALAM NOVEL TAKDIR KARYA SOE LIE PIET DAN KERAS HATI KARYA K. S. TIO Lintang C. A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui refleksi sistem perkawinan Tionghoa dalam

Lebih terperinci

Aneka No. 31 Th. VIII/1958 MASAALAH KEDUDUKAN SASTRA DALAM FILM (I) ASRUL SANI

Aneka No. 31 Th. VIII/1958 MASAALAH KEDUDUKAN SASTRA DALAM FILM (I) ASRUL SANI Aneka No. 31 Th. VIII/1958 MASAALAH KEDUDUKAN SASTRA DALAM FILM (I) ASRUL SANI Menurut surat undangan jang diedarkan, maka tugas jang harus saja pikul hari ini, ialah: membitjarakan Kedudukan sastra dalam

Lebih terperinci

RESOLUSI JIHAD DAN LASKAR SABILILLAH MALANG DALAM PERANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN SURABAYA 10 NOPEMBER

RESOLUSI JIHAD DAN LASKAR SABILILLAH MALANG DALAM PERANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN SURABAYA 10 NOPEMBER RESOLUSI JIHAD DAN LASKAR SABILILLAH MALANG DALAM PERANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN SURABAYA 10 NOPEMBER 1945 Najib Jauhari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Email: najibsejum@yahoo.co.id

Lebih terperinci

BAB III KEPEMIMPINAN DAN IDEOLOGI DALAM GERAKAN PROTES BURUH DI PURWOREJO TAHUN

BAB III KEPEMIMPINAN DAN IDEOLOGI DALAM GERAKAN PROTES BURUH DI PURWOREJO TAHUN BAB III KEPEMIMPINAN DAN IDEOLOGI DALAM GERAKAN PROTES BURUH DI PURWOREJO TAHUN 1919-1926 Sebelum membicarakan mengenai protes buruh di Purworejo tahun 1919-1926, terlebih dulu harus diketahui ideologi

Lebih terperinci

BAB IV BERITA-BERITA DAN GAGASAN PENDIDIKAN DALAM SURAT KABAR RETNODHOEMILAH. Perkembangan suatu media massa ditentukan oleh frekuensi berita yang

BAB IV BERITA-BERITA DAN GAGASAN PENDIDIKAN DALAM SURAT KABAR RETNODHOEMILAH. Perkembangan suatu media massa ditentukan oleh frekuensi berita yang BAB IV BERITA-BERITA DAN GAGASAN PENDIDIKAN DALAM SURAT KABAR RETNODHOEMILAH A. Kolom Berita Pendidikan dalam Retnodhoemilah Perkembangan suatu media massa ditentukan oleh frekuensi berita yang disajikan

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1958 TENTANG PENGGUANAAN LAMBANG NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1958 TENTANG PENGGUANAAN LAMBANG NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1958 TENTANG PENGGUANAAN LAMBANG NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa perlu diadakan peratuaran tentang penggunaan Lambang Negara

Lebih terperinci

POLA KOMUNIKASI PADA ENKULTURASI BAHASA JAWA. Muhammad Irawan Saputra, S.I.Kom., M.I.Kom

POLA KOMUNIKASI PADA ENKULTURASI BAHASA JAWA. Muhammad Irawan Saputra, S.I.Kom., M.I.Kom POLA KOMUNIKASI PADA ENKULTURASI BAHASA JAWA Muhammad Irawan Saputra, S.I.Kom., M.I.Kom TIGA BAGIAN PADA POLA ENKULTURASI BAHASA JAWA: Peniruan Mbasakne Kontrol penggunaan bahasa PENIRUAN Bahasa Krama

Lebih terperinci

Abstract. Key Word: Krakatoa eruption 1883, Karangantu, Ong Leng Yauw

Abstract. Key Word: Krakatoa eruption 1883, Karangantu, Ong Leng Yauw Xxxxxxxxxxx... LETUSAN KRAKATAU 1883 DAN KORBAN-KORBANNYA DI DESA NELAYAN KARANGANTU BANTEN: KESAKSIAN ONG LENG YAUW Abstract Romi Zarman This article is based on Ong Leng Yauw s testimony about Krakatoa

Lebih terperinci

AKSARA ARAB MELAYU (JAWI) DAN NASKAH MELAYU

AKSARA ARAB MELAYU (JAWI) DAN NASKAH MELAYU AKSARA ARAB MELAYU (JAWI) DAN NASKAH MELAYU Universitas Gadjah Mada 1 PELADJARAN I 1. Huruf Arab Indonesia, semula dinamai huruf Melaju Arab. Sesuai dengan perkembangan bahasa Melaju hingga mendjadi bahasa

Lebih terperinci

Baden-Powell dan Indonesia

Baden-Powell dan Indonesia Baden-Powell dan Indonesia Bagian I: Baden-Powell ke Indonesia Berthold Sinaulan Indonesia Scout Journalist*) Tulisan ini dipersiapkan untuk mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidang Kesejarahan

Lebih terperinci

Iklan-Iklan. Dari Media Massa

Iklan-Iklan. Dari Media Massa Iklan-Iklan Dari Media Massa Periklanan di Barat Pada masa Yunani Kuno, praktik periklanan dalam bentuknya yang paling awal yaitu periklanan lisan/oral telah dilakukan oleh para penjaja yang berteriak

Lebih terperinci

LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DICIPTAKAN PADA TAHUN Written by Joesoef Adipatah Monday, 26 September :48 -

LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DICIPTAKAN PADA TAHUN Written by Joesoef Adipatah Monday, 26 September :48 - Lagu Kebangsaan kita Indonesia Raya telah diciptakan oleh Pemuda Wage Rudolf Supratman jauh sebelum Indonesia merdeka. Lagu itu pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober disela sela acara konggres

Lebih terperinci

BERTEMPOER ATAU BEROENDING: TANGGAPAN PERS DI JAWA PADA MASA AWAL REVOLUSI INDONESIA

BERTEMPOER ATAU BEROENDING: TANGGAPAN PERS DI JAWA PADA MASA AWAL REVOLUSI INDONESIA BERTEMPOER ATAU BEROENDING: TANGGAPAN PERS DI JAWA PADA MASA AWAL REVOLUSI INDONESIA Andi Suwirta *) ABSTRACT One of crucial political issues in the beginning of Indonesian revolution was to decide whether

Lebih terperinci

Undang-undang 1946, No. 22 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Undang-undang 1946, No. 22 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Undang-undang 1946, No. 22 PENTJATATAN NIKAH. Peraturan tentang pentjatatan nikah, talak dan rudjuk. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : 1) bahwa peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 1 th. Ke V tgl. 1 Djan PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 1 TAHUN 1955.

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 1 th. Ke V tgl. 1 Djan PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 1 TAHUN 1955. Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 1 th. Ke V tgl. 1 Djan. 1955. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 1 TAHUN 1955. Tentang TANDA-NOMOR DAN SURAT-TANDA-NOMOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR DEWAN PERWAKILAN

Lebih terperinci

DIBALIK SANDIWARA MASA PENDUDUKAN JEPANG ( ) Dio Yulian Sofansyah. Sri Mastuti Purwaningsih

DIBALIK SANDIWARA MASA PENDUDUKAN JEPANG ( ) Dio Yulian Sofansyah. Sri Mastuti Purwaningsih DIBALIK SANDIWARA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945) Dio Yulian Sofansyah Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya E-mail: io_sofansyah@yahoo.com Sri Mastuti Purwaningsih

Lebih terperinci

Dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Tahun 1972 Seri B Nomor 8

Dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Tahun 1972 Seri B Nomor 8 Dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Tahun 1972 Seri B Nomor 8 No.10/ 1971 DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KOTAMADYA SURAKARTA Menetapkan Peraturan

Lebih terperinci

Salam doa 1 Salam daripada aku, Jakub, hamba Allah dan hamba Tuhan Jesus Keristus, kepada kedua belas suku bangsa jang bertaburan.

Salam doa 1 Salam daripada aku, Jakub, hamba Allah dan hamba Tuhan Jesus Keristus, kepada kedua belas suku bangsa jang bertaburan. Jakub 1 Salam doa 1 Salam daripada aku, Jakub, hamba Allah dan hamba Tuhan Jesus Keristus, kepada kedua belas suku bangsa jang bertaburan. Faedah bertekun didalam kehidupan iman 2 Hai saudara-saudaraku,

Lebih terperinci

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KOTAPRADJA S U R A K A R T A. PERATURAN-DAERAH Kotapradja Surakarta tentang padjak potong hewan. Pasal 1.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KOTAPRADJA S U R A K A R T A. PERATURAN-DAERAH Kotapradja Surakarta tentang padjak potong hewan. Pasal 1. No.6/ 1959. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KOTAPRADJA S U R A K A R T A. menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut : PERATURAN-DAERAH Kotapradja Surakarta tentang padjak potong hewan. Pasal 1. (1) Dalam

Lebih terperinci

Lampiran 1. Isi mandat Presiden Soekarno Kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara MANDAT PRESIDEN KEPADA MR. SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Lampiran 1. Isi mandat Presiden Soekarno Kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara MANDAT PRESIDEN KEPADA MR. SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA LAMPIRAN Lampiran 1. Isi mandat Presiden Soekarno Kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara MANDAT PRESIDEN KEPADA MR. SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan, bahwa Pada hari

Lebih terperinci

Khalifah adalah Milik Umat Islam Sedunia

Khalifah adalah Milik Umat Islam Sedunia Khalifah adalah Milik Umat Islam Sedunia Tanjung Priok. Mendengar nama pelabuhan yang berada di Jakarta paling utara itu tentu akan mengingatkan kaum Muslim terhadap tragedi makam Mbah Priok, seorang ulama

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI ( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI ) No. 12/1968 30 Agustus 1968 No. 1/DPRD.GR/1966. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN Menetapkan Peraturan

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN No. 180 TAHUN 1953 TENTANG PERATURAN TENTANG PEMERIKSAAN-KAS PADA PARA BENDAHARAWAN JANG MENERIMA UANG UNTUK DIPERTANGGUNG DJAWABKAN DARI KANTOR-KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN OLEH PARA

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska no. 5 th. Ke III tg. 1 Djuni 1953 No. 5

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska no. 5 th. Ke III tg. 1 Djuni 1953 No. 5 Tambahan Lembaran Kota Besar Ska no. 5 th. Ke III tg. 1 Djuni 1953 No. 5 PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 9 TAHUN 1953 TENTANG PENDJUALAN MINUMAN KERAS DAN PEMUNGUTAN PADJAK ATAS IZIN PENDJUALAN

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI ( PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI ) No. 16/1963 20 April 1963 No. 7/DPRD-GR/1963.- DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BADUNG Menetapkan

Lebih terperinci

Kutipan dari Lembaran Kota Besar Ska. No. 3 th. II tg. 27 Des PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 2 tahun TENTANG PEMADAM API

Kutipan dari Lembaran Kota Besar Ska. No. 3 th. II tg. 27 Des PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 2 tahun TENTANG PEMADAM API Kutipan dari Lembaran Kota Besar Ska. No. 3 th. II tg. 27 Des.1952. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 2 tahun 1952. TENTANG PEMADAM API DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA KOTA BESAR SURAKARTA

Lebih terperinci

SMP kelas 8 - BAHASA INDONESIA BAB 1. TEKS CERITA MORAL/FABELLatihan Soal 1.6

SMP kelas 8 - BAHASA INDONESIA BAB 1. TEKS CERITA MORAL/FABELLatihan Soal 1.6 SMP kelas 8 - BAHASA INDONESIA BAB 1. TEKS CERITA MORAL/FABELLatihan Soal 1.6 1. Merpati, Elang, dan Bangau akan pamer kecepatan. Setelah semua siap, Rajawali memberi aba-aba. Tapi belum hitungan ketiga,

Lebih terperinci

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG PERATURAN PEMUNGUTAN SUMBANGAN IURAN UNTUK MEMBANTU PEMBIAJAAN PENJELENGGARAAN RADIO REPUBLIK INDONESIA KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Lebih terperinci

DJAKARTA. Sekarang tiba gilirannja: dia djuga mau pergi ke Djakarta.

DJAKARTA. Sekarang tiba gilirannja: dia djuga mau pergi ke Djakarta. http://duniadalamebook.blogspot.com/ DJAKARTA PRAMUDYA ANANTA TOER Almanak Seni 1957 Sekarang tiba gilirannja: dia djuga mau pergi ke Djakarta. Aku takkan salahkan kau, mengapa kau ingin djadi wargakota

Lebih terperinci

Aneka No. 32 Th. VIII/1958 MASAALAH KEDUDUKAN SASTRA DALAM FILM (II) ASRUL SANI

Aneka No. 32 Th. VIII/1958 MASAALAH KEDUDUKAN SASTRA DALAM FILM (II) ASRUL SANI Aneka No. 32 Th. VIII/1958 MASAALAH KEDUDUKAN SASTRA DALAM FILM (II) ASRUL SANI Djika pada kesusasteraan kesatuan-komunikasi terketjil adalah kalimat jang dibatjakan oleh kata-kata, maka pada film kesatuan

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 29 tahun Mei 1969

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 29 tahun Mei 1969 LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 29 tahun 1969 28 Mei 1969 No. 6 a 1/DPRDGR/1966. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BULELENG Menetapkan Peraturan

Lebih terperinci

KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN KAUM MUSLIMIN DI INDONESIA ( )

KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN KAUM MUSLIMIN DI INDONESIA ( ) KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN KAUM MUSLIMIN DI INDONESIA (1942-1945) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Oleh:

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 51 tahun Oktober 1969

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 51 tahun Oktober 1969 LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 51 tahun 1969 16 Oktober 1969 No. 4/DPRDGR/A/Per/23 DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BULELENG Menetapkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. beranggapan bahwa sejarah perempuan kurang menarik. Karena keberadaan

BAB I PENDAHULUAN. beranggapan bahwa sejarah perempuan kurang menarik. Karena keberadaan 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penulisan sejarah perempuan dapat dikatakan masih sangat kurang mendapat perhatian dalam penulisan sejarah Indonesia. Ini dikarenakan sejarawan selama ini

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1948 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1948 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Status : Mendjadi UU No.3 Th.1951 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1948 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mengawasi berlakunja Undang-undang

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja

Lebih terperinci

Epesus 1 Salam doa Doa sjukur kepada Allah karena anugerahnja didalam Tuhan Jesus Keristus

Epesus 1 Salam doa Doa sjukur kepada Allah karena anugerahnja didalam Tuhan Jesus Keristus Epesus 1 Salam doa 1 Daripada Paulus rasul Keristus Jesus dengan kehendak Allah, kepada segala orang sutji jang ada di-epesus dan jang beriman kepada Keristus Jesus, 2 turunlah kiranja atas kamu anugerah

Lebih terperinci

PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN: GERAKAN PEREMPUAN DALAM PUISI TJOEMBOEAN (1919) DAN ADJAKAN (1931)

PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN: GERAKAN PEREMPUAN DALAM PUISI TJOEMBOEAN (1919) DAN ADJAKAN (1931) PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN: GERAKAN PEREMPUAN DALAM PUISI TJOEMBOEAN (1919) DAN ADJAKAN (1931) Women and Education: Women Movement in the Poem Tjoemboean (1919) and Adjakan (1931) Sartika Sari, Aquarini

Lebih terperinci

Janji YESUS KRISTUS. 2. Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Janji YESUS KRISTUS. 2. Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji YESUS KRISTUS 1. Wahyu 21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #37 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #37 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #37 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #37 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

BAB III SEJARAH SURAT KABAR BUMIPUTRA SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN 1930-AN. A. Perkembangan Surat Kabar Bumiputra sampai dengan Awal Tahun 1930-an

BAB III SEJARAH SURAT KABAR BUMIPUTRA SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN 1930-AN. A. Perkembangan Surat Kabar Bumiputra sampai dengan Awal Tahun 1930-an BAB III SEJARAH SURAT KABAR BUMIPUTRA SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN 1930-AN A. Perkembangan Surat Kabar Bumiputra sampai dengan Awal Tahun 1930-an Perkembangan surat kabar secara umum di Hindia Belanda sudah

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Surakarta No. 6 th. ke III tgl. 1 Djuli No. 2. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 11 TAHUN 1953.

Tambahan Lembaran Kota Besar Surakarta No. 6 th. ke III tgl. 1 Djuli No. 2. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 11 TAHUN 1953. Tambahan Lembaran Kota Besar Surakarta No. 6 th. ke III tgl. 1 Djuli. 1953 No. 2. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 11 TAHUN 1953. TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMBANTAIAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING

Lebih terperinci

Harta jang Tersembunji

Harta jang Tersembunji Harta jang Tersembunji Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lebih terperinci

Pilipi 1 Salam doa Utjapan sjukur kepada Allah karena persekutuan sidang djumaat Berita tentang keadaan rasul waktu ia terbelenggu

Pilipi 1 Salam doa Utjapan sjukur kepada Allah karena persekutuan sidang djumaat Berita tentang keadaan rasul waktu ia terbelenggu Pilipi 1 Salam doa 1 Daripada Paulus dan Timotius, hamba-hamba Keristus Jesus, kepada segala orang sutji didalam Keristus Jesus dinegeri Pilipi, serta dengan segala pemimpin dan pembela sidang, 2 turunlah

Lebih terperinci

WA H Y U 1 2. Pdt Gerry CJ Takaria

WA H Y U 1 2. Pdt Gerry CJ Takaria PEREMPUAN DAN NAGA WA H Y U 1 2 WAHYU 12:1-2 Seorang Perempuan sedang Mengandung Berselubung Matahari Bulan di bawah kakinya Mahkota dengan dua belas bintang ARTI DARI LAMBANG Perempuan melambangkan jemaat

Lebih terperinci

Timotius kedua 1 Salam doa Utjapan sjukur Nasehat kepada Timotius supaja berusaha Teladan rasul dan Onesiporus

Timotius kedua 1 Salam doa Utjapan sjukur Nasehat kepada Timotius supaja berusaha Teladan rasul dan Onesiporus Timotius kedua 1 Salam doa 1 Daripada Paulus, rasul Keristus Jesus dengan kehendak Allah memberitakan djandji kehidupan jang ada didalam Keristus Jesus, 2 datang kepada Timotius, anakku jang dikasihi.

Lebih terperinci

Heritage through digitisation

Heritage through digitisation Heritage through digitisation Tom Hoogervorst (tomhoogervorst@hotmail.com) Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) ASEASUK 14, 10-12 September 2014, Brighton Language

Lebih terperinci

Dari Bandung ke Tasikmalaya: Suratkabar Soeara Merdeka pada Masa Revolusi Indonesia, Oleh: Andi Suwirta

Dari Bandung ke Tasikmalaya: Suratkabar Soeara Merdeka pada Masa Revolusi Indonesia, Oleh: Andi Suwirta Dari Bandung ke Tasikmalaya: Suratkabar Soeara Merdeka pada Masa Revolusi Indonesia, 1945-1947 Oleh: Andi Suwirta Pengantar *) Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II (1939-1945) membawa pengaruh bagi perkembangan

Lebih terperinci

Indonesian Beginners

Indonesian Beginners 2011 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Indonesian Beginners (Section I Listening) Transcript Familiarisation Text FE FE FE Sudah pindah rumah, Sri? Sudah Joko. Bagaimana rumah barumu? Bagus Joko. Aku

Lebih terperinci

Bab II. Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia

Bab II. Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia 28 Bab II Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia II.1 Pergerakan kaum Perempuan Indonesia Peranan perempuan Indonesia dalam menegakkan kehidupan bangsa tidak dapat diabaikan begitu saja. Sudah sejak lama

Lebih terperinci

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I I Resolusi atas Lapiran Umum Setelah bersidang 5 hari lamanja dan mempertimbangkan setjara mendalam dan seksama Laporan Umum Pimpinan Pusat Lekra jang disampaikan

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 9 tahun 1969 24 Pebruari 1969 No. 1/DPRDGR/67. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BANGLI Menetapkan Peraturan

Lebih terperinci

Bagaimana acuan, begitulah kuihnya Perangai anak mirip perangai ibu bapanya

Bagaimana acuan, begitulah kuihnya Perangai anak mirip perangai ibu bapanya Anak dipangkuan diletakkan, beruk dirimba disusui Orang yang mengabaikan tugas menjaga kepentingan keluarga sendiri tetapi mengutamakan kepentingan orang lain Ada ubi ada batas, ada masa dapat balas Perbuatan

Lebih terperinci

ÜUBAKAR ATJEH. (Ilmu Kalam) Tittotw-ea DJAKARTA PENERBIT!

ÜUBAKAR ATJEH. (Ilmu Kalam) Tittotw-ea DJAKARTA PENERBIT! 3g 145 ÜUBAKAR ATJEH N V (Ilmu Kalam) PENERBIT! Tittotw-ea DJAKARTA BIBLIOTHEEK KITLV 0027 8406 Wsitqyzt ILMU KETUHANAN Tjetakan pertama D januari 1966 Je /Lf 5* A/ (Ilmu Kalam) Oleh: H. Aboebakar Atjeh

Lebih terperinci

Seni Lukis Indonesia. Sekarang dan yang Akan Datang. S. Sujojono

Seni Lukis Indonesia. Sekarang dan yang Akan Datang. S. Sujojono Seni Lukis Indonesia Sekarang dan yang Akan Datang S. Sujojono Lukisan-lukisan yang kita lihat pada waktu sekarang, tidak lain yang terbanyak adalah lukisan-lukisan pemandangan (landschappen): sawah yang

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska no. 5 th. Ke III tg. 1 Djuni 1953 No. 5. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 12 TAHUN 1953, TENTANG AIR MINUM.

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska no. 5 th. Ke III tg. 1 Djuni 1953 No. 5. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 12 TAHUN 1953, TENTANG AIR MINUM. Tambahan Lembaran Kota Besar Ska no. 5 th. Ke III tg. 1 Djuni 1953 No. 5 PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 12 TAHUN 1953, TENTANG AIR MINUM. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA KOTA BESAR

Lebih terperinci

P E R K E M B A N G A N PERIKLANAN INDONESIA. To to H a r ya d i, M. D s

P E R K E M B A N G A N PERIKLANAN INDONESIA. To to H a r ya d i, M. D s P E R K E M B A N G A N PERIKLANAN INDONESIA To to H a r ya d i, M. D s KAPAN PERTAMA KALI BANGSA INDONESIA MENGENAL PERIKLANAN? PERKEMBANGAN IKLAN di INDONESIA DIMULAI DARI SURAT KABAR - SURAT KABAR -

Lebih terperinci

LEMBAGA PENDIDIKAN MA ARIF

LEMBAGA PENDIDIKAN MA ARIF Nomor : 508 /PW.11/LPM/UM/X/2015 08 Muharrom 1437 H Lamp. : 1 (satu) bendel Semarang, -------------------------- Hal : Himbauan 21 Oktober 2015 M Yth. Pengurus Cabang LP Ma arif NU Se-Jawa Tengah di Tempat

Lebih terperinci

Asal Mula Candi Prambanan

Asal Mula Candi Prambanan Asal Mula Candi Prambanan Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Pengging. sang raja mempunyai seorang putera bernama Joko Bandung. Joko bandung adalah seorang pemuda perkasa, seperti halnya sang ayah, ia

Lebih terperinci

REKONSTRUKSI PENONTON FILM INDONESIA: KETEGANGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN PENGHIBURAN ( )

REKONSTRUKSI PENONTON FILM INDONESIA: KETEGANGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN PENGHIBURAN ( ) REKONSTRUKSI PENONTON FILM INDONESIA: KETEGANGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN PENGHIBURAN (1940-2010) Dyna Herlina S Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Karang Malang, Yogyakarta dyna.herlina@gmail.com,

Lebih terperinci

NASIONALISME BURUH DALAM SEJARAH INDONESIA. Oleh Dewi Yuliati Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ABSTRACT

NASIONALISME BURUH DALAM SEJARAH INDONESIA. Oleh Dewi Yuliati Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ABSTRACT NASIONALISME BURUH DALAM SEJARAH INDONESIA Oleh Dewi Yuliati Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ABSTRACT The state and the workers have close relationship, because the

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 4 th. Ke IV tgl. 1 Djuni PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 4 TAHUN 1954.

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 4 th. Ke IV tgl. 1 Djuni PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 4 TAHUN 1954. Tjetakan ke 2 tgl. Mei 1958. Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 4 th. Ke IV tgl. 1 Djuni 1954. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 4 TAHUN 1954. Tentang PERIZINAN MEMBUAT REKLAME DAN PEMUNGUTAN

Lebih terperinci

SATUAN KORPS MARECHAUSSE DI ACEH TAHUN I anah Wulandari. Sri Mastuti

SATUAN KORPS MARECHAUSSE DI ACEH TAHUN I anah Wulandari. Sri Mastuti SATUAN KORPS MARECHAUSSE DI ACEH TAHUN 1890-1930 I anah Wulandari Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya E-mail: anastar203@yahoo.co.id Sri Mastuti Jurusan Pendidikan

Lebih terperinci

KELELAWAR YANG PENGECUT WRITTEN BY. AMINATUN

KELELAWAR YANG PENGECUT WRITTEN BY. AMINATUN Screenplay YANG PENGECUT WRITTEN BY. AMINATUN 1. SINOPSIS Di sebuah padang rumput di Afrika seekor singa sedang menyantap makanan. Tiba tiba seekor burung elang terbang da menyambar makanan kepunyaan singa.

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa untuk mendjamin bagian jang lajak dari

Lebih terperinci

Jahja 1 Keadaan dan pekerdjaan Firman jang kekal Kesaksian Jahja Pembaptis akan dirinja dan akan hal Tuhan Jesus

Jahja 1 Keadaan dan pekerdjaan Firman jang kekal Kesaksian Jahja Pembaptis akan dirinja dan akan hal Tuhan Jesus Jahja 1 Keadaan dan pekerdjaan Firman jang kekal 1 Maka pada awal pertama adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itulah djuga Allah. 2 Adalah Ia pada mulanja beserta dengan

Lebih terperinci

HUBUNGAN PELA DI MALUKU-TENGAH DAN DI NEDERLAND

HUBUNGAN PELA DI MALUKU-TENGAH DAN DI NEDERLAND HUBUNGAN PELA DI MALUKU-TENGAH DAN DI NEDERLAND Suatu tindjauan singkat oleh Dr. Dieter Bartels Karangan ini adalah berdasarkan penelitian anthropologis jang dilaksanakan oleh penulis selama tahun 1974-75

Lebih terperinci

Tujuan 1. Mengenali keempat masyarakat dalam Kisah 1:8.

Tujuan 1. Mengenali keempat masyarakat dalam Kisah 1:8. Masyarakat Kristen Seorang lurah adalah kepala desanya. Seorang walikota adalah pemimpin sebuah kota. Seorang polisi memelihara hukum dan tata tertib di suatu lingkungan tertentu. Lurah dan walikota itu

Lebih terperinci

PENGUSAHA NASIONAL SWASTA, DJADILAH PENJUMBANG KONSTRUKTIF UNTUK JPENJELESAIAN REVOLUSI!

PENGUSAHA NASIONAL SWASTA, DJADILAH PENJUMBANG KONSTRUKTIF UNTUK JPENJELESAIAN REVOLUSI! PENGUSAHA NASIONAL SWASTA, DJADILAH PENJUMBANG KONSTRUKTIF * UNTUK JPENJELESAIAN REVOLUSI! ersitas Indonesia nkultasssastra a jf Perpustakaamf 7 a :r p u xs t a k a.a n [ j^ J L T A S S A S T R \ jjfcpakxbmen

Lebih terperinci

BAB II LASYKAR SABILILLAH SURABAYA. di Sumatra pada jauh sebelum pendaratan di jawa dilakukan. Orang orang

BAB II LASYKAR SABILILLAH SURABAYA. di Sumatra pada jauh sebelum pendaratan di jawa dilakukan. Orang orang BAB II LASYKAR SABILILLAH SURABAYA A. Sejarah Berdirinya Laskar Sabilillah Surabaya Sejak awal kedatanganya, Jepang telah mengetahui besarnya peran Pempinan Islam, dan upaya pendekatan terhadap para ulama

Lebih terperinci

Menabur Kebiasaan: Propaganda Gerakan Menabung Jepang ( )

Menabur Kebiasaan: Propaganda Gerakan Menabung Jepang ( ) Menabur Kebiasaan: Propaganda Gerakan Menabung Jepang (1941-1945) Mufidha Brilian Irianti Mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Abstrak Japan colonialism during World War II brought

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska No. 2 th. Ke IV tg. 1 April 1954 No. 1

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska No. 2 th. Ke IV tg. 1 April 1954 No. 1 Tambahan Lembaran Kota Besar Ska No. 2 th. Ke IV tg. 1 April 1954 No. 1 PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 1 TAHUN 1954, TENTANG SURAT MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Lebih terperinci