TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014)"

Transkripsi

1 TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014) PEMBUKAAN AKAUN 1. (a) Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, akaun boleh dibuka dalam mana-mana matawang asing yang boleh diterima oleh UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD. ( Bank ). Dalam pembukaan akaun matawang asing sedemikian ( Akaun ), pemohon ( Pemegang Akaun ) bersetuju untuk mematuhi dan diikat oleh Terma dan Syarat ini dan seperti yang dipinda dan berkuatkuasa dari masa ke semasa serta terma dan syarat lazim Bank dari masa ke semasa bagi pengendalian akaun dan amalan perbankan, undang-undang Malaysia, peraturan dan pengawalan Bank Negara Malaysia atau pihak berkuasa atau pertubuhan sedemikian yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank. Bank berhak untuk menyemak, menambah, meminda, mengubah dan mengubahsuai mana-mana atau semua terma dan syarat Akaun pada bila-bila masa pada budi bicaranya sendiri dan untuk mengenakan terma baru dari masa ke semasa melalui notis kepada Pemegang Akaun. Untuk membuka Akaun, Pemegang Akaun perlu melakukan deposit permulaan minimum, melengkapkan dokumen sedemikian dan memberi rujukan seperti yang mungkin diperlukan oleh Bank. PENGENDALIAN AKAUN 2. Buku cek dan Borang (baucar) (a) Buku cek tidak akan dikeluarkan. Pemegang Akaun perlu melengkapkan borang sedemikian yang disediakan oleh Bank dan seperti yang mungkin diperlukan oleh Bank untuk melakukan pembayaran ke dalam dan pengeluaran daripada Akaun. Pemegang Akaun perlu memastikan bahawa slip deposit telah disahkan oleh mesin dengan kemasukan yang sewajarnya atau ditandatangani oleh seorang pegawai Bank yang dibenarkan dengan pengesahan cop Bank sebelum meninggalkan kaunter selepas melakukan setiap pembayaran. Apa-apa percanggahan atau ketidakteraturan yang didapati mesti dilaporkan kepada Bank secara bertulis dengan serta-merta. Bank tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan oleh Pemegang Akaun jika Pemegang Akaun gagal memaklumkan Bank secara bertulis mengenai apa-apa percanggahan atau ketidakteraturan. Tanpa mengira apa-apa yang tersebut di atas, Bank berhak mengubah sebarang butiran salah yang dinyatakan di dalam slip deposit. Rekod yang disimpan oleh Bank adalah muktamad dan konklusif terhadap Pemegang Akaun melainkan terdapat sesuatu kesilapan yang nyata. Page 1 of 22

2 3. Tandatangan Akaun yang Dibenarkan (a) Pemegang Akaun perlu memaklumkan Bank secara bertulis dengan serta-merta mengenai sebarang perubahan atau pengubahan dalam tanda tangan beliau atau penandatangan yang dibenarkan atau cara menandatangan yang dibenarkan. Bank berhak kepada tempoh masa yang munasabah (tidak kurang daripada tujuh (7) hari perniagaan dari penerimaan) untuk memproses pemakluman perubahan tersebut. Bank berhak untuk tidak melayan apa-apa dokumen yang mengandungi tandatangan yang berbeza daripada tandatangan contoh Pemegang Akaun atau penandatangan yang dibenarkan (sebagaimana kes yang mungkin berlaku) atau yang tidak mengikuti senarai penandatangan yang dibenarkan atau tidak menandatangan mengikut cara lazim yang dibenarkan pada waktu pengemukaan. Bank boleh pada budi bicara mutlaknya melayan sebarang arahan bertulis atau instrumen lain: (i) yang ditandatangani oleh penandatangan yang dibenarkan tetapi dikemukakan selepas kematian beliau, tidak kira sama ada Bank telah menerima notis kematian tersebut; atau (ii) yang mengandungi tandatangan faksimile yang sama dengan contoh tandatangan dengan Bank, iaitu tandatangan Faksimile yang termasuk apaapa tandatangan faksimile yang menggunakan cop getah. (d) Cek dan instrumen boleh niaga yang dibayar dan yang tidak laku boleh dikutip oleh Pemegang Akaun secara peribadi, atau oleh wakil yang dibenarkan beliau atau dipulangkan melalui pos kepada Pemegang Akaun ke alamat terakhir yang didaftarkan dengan Bank pada risiko dan perbelanjaan Pemegang Akaun sendiri. (e) Bank mempunyai hak tuntut penuh terhadap Pemegang Akaun untuk item tidak laku sedemikian serta semua caj yang berkaitan. 4. Arahan Pendeposit (a) Bank hanya akan bertindak mengikut arahan bertulis Pemegang Akaun yang ditandatangani menurut mandat akaun. Jika arahan Pemegang akaun menyangsikan atau tidak jelas atau jika Bank mempunyai sebarang keraguan mengenai kesahihan arahan Pemegang Akaun, Pemegang Akaun bersetuju bahawa Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti akibat kegagalan untuk bertindak ke atas arahan tersebut. Jika Akaun berada dalam nama bersama atau terdapat lebih daripada satu penandatangan yang dibenarkan: (i) semua arahan untuk mendebitkan Akaun akan dilaksanakan oleh Bank menurut mandat bertulis Akaun; dan (ii) untuk semua perkara lain, Bank berhak untuk bertindak atas arahan (sama ada secara lisan atau bertulis) daripada mana-mana satu Pemegang Akaun Page 2 of 22

3 atau penandatangan yang dibenarkan, sebagaimana kes yang mungkin berlaku. Jika Bank menerima arahan bercanggah daripada penandatangan lain sebelum bertindak atas arahan yang diterima daripada seorang penandatangan, Bank akan bertindak dengan serta-merta hanya selepas menerima mandat daripada semua penandatangan Akaun. 5. Pematuhan pada Pengawal Pertukaran Asing, Peraturan Bank Negara Malaysia dan Had Semalaman/Ditetapkan (a) Pemegang Akaun dengan ini mengesahkan bahawa satu salinan pemakluman Bank mengenai syarat, had semalaman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia ( BNM ) dan/atau Pengawal Pertukaran Asing berhubung dengan pembukaan dan pengendalian Akaun telah diterima, dibaca dan difahami. Pemegang Akaun bersetuju untuk sentiasa mematuhi syarat, had semalaman dan peraturan yang tersebut di atas yang tertakluk kepada perubahan oleh BNM dan/atau Pengawal Pertukaran Asing dari masa ke semasa tanpa notis selanjutnya oleh Bank kepada Pemegang Akaun. Sebagai tambahan kepada dan tanpa mengambil kira yang di atas, Bank mempunyai budi bicara tunggal dan mutlak untuk mengenakan apa-apa syarat dan/atau had semalaman sedemikian ke atas Pemegang Akaun. (d) Bank mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk menolak atau membalikkan secara keseluruhannya sebarang deposit atau prosid melalui pengiriman wang dalaman jika tidak menerima sebarang arahan jelas dan khusus atau yang boleh mengakibatkan pelanggaran syarat dan/atau had semalaman yang tersebut di atas secara langsung atau tidak langsung dan/atau untuk membalikkan jumlah sedemikian atau jumlah daripada Akaun yang telah melanggar syarat dan/atau had semalaman yang tersebut di atas yang diakibatkan oleh sebab-sebab lain termasuk tetapi tidak terhad kepada pengkreditan faedah dan turun naik kadar pertukaran di mana Bank kemudiannya dianggap telah dibenarkan oleh Pemegang Akaun untuk menukar apa-apa deposit, prosid atau jumlah yang berlebihan sedemikian ke Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran semasa seperti yang ditentukan secara muktamad oleh Bank untuk pengkreditan akaun lain beliau/mereka dalam denominasi Ringgit Malaysia dengan Bank atau melalui Perintah Juruwang atau Draf Permintaan yang boleh dikutip oleh Pemegang Akaun sendiri atau oleh wakil yang dibenarkan beliau atau dipulangkan melalui pos kepada Pemegang Akaun ke alamat terakhir beliau/mereka yang didaftarkan dengan Bank pada risiko dan perbelanjaan Pemegang Akaun sendiri. 6. Nota Matawang Asing dan Pemalsuan (a) Bank mempunyai budi bicara tunggal dan mutlak untuk menerima atau menolak manamana nota matawang asing untuk didepositkan ke dalam Akaun. Jika Bank menerima nota matawang asing tersebut, Bank berhak untuk mengenakan fi pada kadar yang Page 3 of 22

4 ditetapkan oleh Bank atas deposit tersebut. Pemegang Akaun dengan ini bersetuju bahawa sebagai tambahan kepada dan tanpa menjejaskan sebarang hak dan remedi lain Bank, Bank mempunyai hak pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada Pemegang Akaun untuk mendebitkan Akaun dengan nilai muka nota matawang asing yang didapati atau ditemui sebagai palsu atau dipalsukan. 7. Cek Bertanda Bank boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, mengemukakan cek bagi pihak Pemegang Akaun kepada bank pembayar untuk ditandakan bagi mengesahkan bahawa cek tersebut wajar dibayar apabila dikemukakan kepada bank pembayar untuk pembayaran. 8. Instrumen Di Bawah Kutipan Melainkan melalui pengaturan khas dan pada budi bicara mutlak Bank dan tertakluk kepada sebarang undang-undang yang digunakan dan sedang dikuatkuasakan, cek (termasuk cek bertanda) dan instrumen lain yang didepositkan ke dalam Akaun tidak boleh dikeluarkan sehingga prosid untuknya telah diterima oleh Bank dan wang tunai yang didepositkan tidak boleh dikeluarkan sehingga Hari Perniagaan berikutnya. Sebarang kredit yang diberikan oleh Bank kepada Pemegang Akaun untuk instrumen yang didepositkan ke dalam Akaun adalah untuk sementara waktu dan akan dibalikkan jika prosid penuh untuknya tidak diterima oleh Bank sebelum atau pada tarikh yang dijangka. 9. Deposit/Pengeluaran (a) Tanpa mengira sebarang peruntukan di sini, dengan ini dipersetujui bahawa Bank boleh, pada budi bicara tunggal dan mutlaknya, memberi nilai kepada nota matawang asing dan/atau apa-apa bayaran dalam matawang selain daripada matawang Akaun yang didepositkan ke dalam Akaun hanya selepas pengesahan bahawa nota tersebut adalah tidak palsu atau dipalsukan dan bahawa bayaran akan diterima pada Hari Perniagaan. Jika bayaran tersebut diterima pada hari yang bukan Hari Perniagaan, Bank mungkin pada budi bicara tunggal dan mutlaknya memberi nilai kepada bayaran pada Hari Perniagaan yang berikutnya. Bank boleh, pada budi bicara tunggal dan mutlaknya, enggan menerima cek kembara yang dikemukakan untuk deposit dan/atau kutipan kecuali ia disertakan dengan Perjanjian Pembelian untuknya. Bank boleh, pada budi bicara tunggal dan mutlaknya, enggan menerima sebarang deposit atau pengeluaran selepas had masa yang ditentukan oleh Bank pada budi bicara tunggal dan mutlaknya dari masa ke semasa. Bank boleh, pada budi bicara tunggal dan mutlaknya, juga enggan menerima sebarang deposit atau pengeluaran jika perniagaan atau operasi Bank terhalang, terganggu atau tergendala atau akibat penangguhan, kegagalan atau ketinggalan yang disebabkan oleh force majeure, bencana alam, peperangan, permusuhan seakan peperangan, gangguan atau Page 4 of 22

5 kerosakan atau kegagalan bekalan elektrik atau kuasa atau telekomunikasi atau rangkaian komunikasi lain atau sistem, rusuhan, sekatan, pemogokan, embargo atau kegagalan mesin atau peralatan, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian. (d) Bank boleh mengenakan komisen dan caj pada kadar yang ditetapkan oleh Bank atas mana-mana deposit dan/atau pengeluaran pada kadar sedemikian yang mungkin ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa dan memaklumkan Pemegang Akaun menurut peruntukan dalam klausa 20 dan 23 di bawah. (e) Pengeluaran wang tunai boleh dilakukan tertakluk kepada ketersediaan nota matawang asing dan selepas Bank menerima notis terlebih dahulu yang memadai dari Pemegang Akaun. (f) Pengeluaran daripada Akaun dalam matawang selain daripada matawang Akaun adalah pada kadar penukaran yang akan ditentukan oleh Bank dari masa ke semasa dan dimaklumkan kepada Pemegang Akaun menurut peruntukan dalam klausa 20 dan 23 di bawah. 10. Penutupan Akaun Jika apa-apa perakuan Pemegang Akaun didapati tidak benar atau Pemegang Akaun melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, Bank boleh menutup Akaun tanpa memberi notis terlebih dahulu. Tanpa menghiraukan atau mengira apa yang dinyatakan di atas, Bank boleh, pada bilabila masa pada budi bicara mutlaknya dan tanpa memberi sebarang alasan kepada Pemegang Akaun, menutup Akaun selepas memberi notis tujuh (7) hari kepada Pemegang Akaun menurut klausa 23. Pada penutupan Akaun, Bank akan menukar deposit tersebut ke Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran semasa Bank seperti yang ditentukan secara muktamad oleh Bank bagi kredit di akaun lain Pemegang Akaun dengan Bank dalam denominasi Ringgit Malaysia atau melalui Perintah Juruwang atau Draf Permintaan yang boleh dikutip oleh Pemegang Akaun secara peribadi atau oleh wakil yang dibenarkan beliau atau dipulangkan melalui pos kepada Pemegang Akaun di alamat terakhir beliau yang didaftarkan dengan Bank pada risiko dan perbelanjaan Pemegang Akaun sendiri. 11. Overdraf (a) Akaun ini tidak boleh terlebih keluar. Jika Akaun terlebih keluar akibat pendebitan apa-apa caj oleh Bank atau disebabkan oleh mana-mana nota matawang palsu atau dipalsukan yang didepositkan ke dalam Akaun atau untuk apa-apa sebab lain sekalipun, Pemegang Akaun akan membayar Bank jumlah yang terlebih keluar dengan serta-merta apabila diminta oleh Bank. Sehingga bayaran tersebut diterima, faedah pada kadar sedemikian yang mungkin ditentukan oleh Bank pada budi bicara tunggal dan mutlaknya akan dikenakan ke atas semua jumlah yang dikeluarkan melebihi had yang diluluskan (sebelum dan selepas penghakiman atau permintaan). Bank berhak untuk menukar amaun yang terlebih keluar kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran semasa Bank seperti yang ditentukan secara muktamad oleh Bank Page 5 of 22

6 dan dipindahkan ke akaun semasa Pemegang Akaun dengan Bank. (d) Apabila pihak Bank menerima atau menanggung sebarang liabiliti di atas permintaan Pemegang Akaun, atau apabila Akaun terlebih keluar, apa-apa dana, dokumen, instrumen, catel, bon, debentur, saham atau sekuriti lain dan barangan berharga lain yang dipegang oleh Bank atas nama Pemegang Akaun (selepas ini dirujuk sebagai Kolateral ) sama ada dalam penjagaan selamat atau sebaliknya akan dianggap sebagai dicagar dan dicaj secara automatik dan merupakan sekuriti berterusan kepada Bank untuk pelepasan liabiliti dan pembayaran balik overdraf tersebut. Bank mempunyai hak untuk mengekalkan Kolateral tersebut (walaupun jika ini memerlukan atau melibatkan atau menyebabkan cek Pemegang Akaun tidak dilayan), atau manamana bahagian daripadanya sehingga liabiliti dan/atau overdraf dijelaskan dan/atau dibayar balik. 12. Penyata dan Pengesahan (a) Penyata Akaun ( Penyata Akaun ) dalam apa-apa bentuk yang dianggap sesuai oleh Bank akan dihantar kepada Pemegang Akaun setiap bulan atau secara berkala seperti yang mungkin ditentukan oleh Bank dari masa ke semasa atau pada dasar berkala lain sedemikian yang mungkin diminta oleh Pemegang Akaun dan dipersetujui oleh Bank. Pemegang Akaun akan memaklumkan Bank dengan serta-merta secara bertulis jika beliau tidak menerima Penyata Akaun dalam tempoh empat belas (14) hari dari jangkaan tarikh penerimaan untuknya. Pemegang Akaun bertanggungjawab untuk: (i) (ii) (iii) (iv) memantau baki Akaun pada setiap masa; memeriksa semua butiran dalam Penyata Akaun; memaklumkan Bank secara bertulis mengenai sebarang peninggalan atau pendebitan/pengkreditan silap yang dilakukan atau pemasukan tidak tepat yang dilakukan tanpa kebenaran dalam Penyata Akaun tersebut dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh Penyata Akaun; dan menandatangani dan mengembalikan sebarang slip pengesahan, termasuk apa-apa yang diperlukan untuk tujuan audit (jika diminta untuk berbuat demikian). Jika Bank tidak menerima apa-apa pemakluman bertulis menurut sub Klausa (iii) di atas dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh Penyata Akaun, maka, pada akhir tiga puluh (30) hari tersebut, Penyata Akaun akan menjadi bukti muktamad, tanpa apaapa bukti selanjutnya (kecuali sebarang kesilapan didakwa yang telah dimaklumkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari) bahawa Penyata Akaun mengandungi semua kredit yang perlu dimasukkan dan tiada debit yang tidak perlu dimasukkan di dalamnya dan bahawa semua kemasukan tersebut adalah betul. Dalam keadaan sedemikian, Pemegang Akaun akan diikat oleh kemasukan sedemikian dalam Penyata Akaun dan Bank adalah bebas daripada segala tuntutan berhubung dengan Akaun. Tanpa mengira apa-apa yang tersebut di atas, Bank berhak, selepas memberikan notis kepada Pemegang Akaun, untuk menambah dan/atau mengubah kemasukan dalam Penyata Page 6 of 22

7 Akaun jika terdapat sebarang kemasukan atau jumlah di dalamnya yang tertinggal dan/atau tidak betul. PENDEDAHAN 13. Pemegang Akaun bersetuju bahawa Bank (termasuk pegawai, kakitangan, agen atau manamana individu lain yang dibenarkan oleh Bank untuk mengakses rekod, surat-menyurat atau sebarang bahan berhubung dengan Pemegang Akaun atau Akaun) boleh mendedahkan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak Bank dan tanpa notis terdahulu kepada Pemegang Akaun, sebarang maklumat berkaitan dengan Akaun atau Pemegang Akaun atau mana-mana individu yang dibenarkan oleh Pemegang Akaun (sama ada secara tunggal atau sebaliknya) untuk mengendalikan Akaun, atau bertindak bagi pihak Pemegang Akaun dalam memberi arahan atau melaksanakan mana-mana tindakan di bawah, kepada individu seperti berikut: - (a) mana-mana cawangan, agensi, pejabat wakil, syarikat gabungan, bersekutu atau berkaitan dengan Bank serta pegawai, kakitangan atau agennya, sama ada terletak di dalam atau di luar Malaysia (secara kolektif Ahli Kumpulan UOB ) untuk apa-apa tujuan seperti berikut : (i) menyediakan Pemegang Akaun dengan perkhidmatan perbankan; (ii) pelaporan; (iii) pemadanan data; (iv) meningkat dan melanjutkan penyediaan perkhidmatan lain oleh Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB kepada Pemegang Akaun; (v) pencegahan penipuan atau jenayah; (vi) menyiasat, mencegah atau sebaliknya berhubung dengan pengubahan wang haram atau apa-apa aktiviti jenayah lain; (vii) kutipan hutang; (viii) khidmat sumber luar operasi Bank; (ix) pelaksanaan tugas sebagai seorang pegawai Bank atau berkaitan dengan pengauditan atau menjalankan pengurusan risiko; (x) memudahkan pelaksanaan tugas Bank atau mana-mana fungsi Ahli Kumpulan UOB; (xi) pematuhan pada polisi, garis panduan, arahan atau keperluan Kumpulan UOB; (xii) pelaksanaan peraturan korporat; (xiii) sebarang proses undang-undang yang dimulakan oleh atau dilaksanakan ke atas Bank. mana-mana individu atau organisasi, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang menyediakan perkhidmatan elektronik atau perkhidmatan lain kepada Bank untuk tujuan menyediakan, mengemas kini, menyenggarakan dan mempertingkatkan perkhidmatan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada siasatan percanggahan, kesilapan atau tuntutan; mana-mana individu atau organisasi, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang dilantik oleh Bank untuk tujuan menjalankan atau berkaitan dengan pelaksanaan perkhidmatan atau fungsi operasi yang telah menggunakan khidmat pakar luar; Page 7 of 22

8 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) pihak polis atau mana-mana pegawai awam yang menjalankan suatu penyiasatan berkaitan dengan sebarang kesalahan termasuk kesalahan yang disyaki; syarikat kad kredit dan institusi kewangan yang berkaitan dengan pertanyaan kad kredit; bank, institusi kewangan, biro kredit atau agen rujukan kredit yang lain (hanya untuk maklumat kredit); juruaudit, peguam cara dan penasihat profesional Bank; pencetak alat tulis Bank, vendor sistem komputer yang digunakan oleh Bank, dan individu sedemikian yang memasang dan menyenggarakannya, serta pembekal barangan atau pembekal perkhidmatan lain yang dilantik oleh Bank; mana-mana penerima yang dilantik oleh Bank atau mana-mana pihak lain; mana-mana biro kredit di mana Bank adalah ahli, dan mana-mana ahli dan/atau jawatankuasa pematuhan biro kredit sedemikian; mana-mana agensi penarafan, pembekal insurans atau broker insurans atau penyedia perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung; mana-mana peserta atau sub-peserta sebenar atau berpotensi berhubung dengan sebarang tanggungjawab Bank di bawah perjanjian perbankan di antara Pemegang Akaun dan Bank, atau pemegang serah hak, novatee atau penerima pindahan (atau mana-mana pegawai, kakitangan, agen atau penasihat) atau mana-mana daripada mereka; untuk transaksi yang dilaksanakan atau diproseskan dengan atau tanpa kebenaran Pemegang Akaun dalam atau melalui mesin juruwang automatik bank atau institusi kewangan atau bukan kewangan lain atau terminal atau mesin atau peranti dikendalikan kad lain yang diluluskan oleh Bank, kepada bank, institusi kewangan atau bukan kewangan, pedagang atau pihak lain yang menerima penggunaan kad mesin juruwang automatik dan agen atau kontraktor mereka masing-masing; mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separakerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB; mana-mana individu di mana Bank, atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB, dibenarkan atau diperlukan untuk melakukan pendedahan di bawah undang-undang mana-mana negara; mana-mana individu lain di mana pendedahan sedemikian dianggap sebagai untuk kepentingan Bank, atau kepentingan mana-mana Ahli Kumpulan UOB; dan badan-badan berkaitan yang berhubung dengan permohonan saham yang dilakukan oleh Pemegang Akaun dan syarikat-syarikat di mana bilnya boleh dibayar oleh Pemegang Akaun dengan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank berhubung dengan Akaun. PERLINDUNGAN DATA 14. (a) Pemegang Akaun dengan ini mengesahkan bahawa Pemegang Akaun telah menerima, membaca, memahami dan bersetuju untuk diikat oleh Notis Privasi yang dikeluarkan oleh Bank (yang boleh didapati di cawangan Bank dan juga di laman web Bank di dan klausa dalam Terma dan Syarat ini yang mungkin berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi Pemegang Akaun, mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama Pemegang Akaun, alamat, pekerjaan, butiran hubungan, Page 8 of 22

9 maklumat yang diperoleh daripada sistem keselamatan (termasuk rakaman imej Pemegang Akaun di Televisyen Litar Tertutup (CCTV)), maklumat yang terkandung dalam Akaun yang dipegang oleh Pemegang Akaun sama ada secara tunggal atau bersama dengan mana-mana individu lain, jenis produk dan/atau perkhidmatan yang Pemegang Akaun telah melanggan dengan Bank dan data lain sedemikian yang diperlukan mengenai Pemegang Akaun dan transaksi Pemegang Akaun dengan Bank ( Data Peribadi ). Bagi mengelakkan keraguan, Pemegang Akaun bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut akan dianggap telah dimasukkan sebagai rujukan ke dalam Terma dan Syarat ini. Pemegang Akaun mengizin dan bersetuju bahawa Bank boleh memindahkan Data Peribadi di luar Malaysia. Semua Data Peribadi yang dipegang oleh Bank dan Ahli Kumpulan UOB akan diberi tahap perlindungan yang wajar terhadap apa-apa kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau tidak sengaja atau pendedahan, pengubahan atau pemotongan. Jika Pemegang Akaun memberi Data Peribadi berhubung dengan pihak ketiga, termasuk data berhubung dengan waris terdekat dan tanggungan Pemegang Akaun (di mana Pemegang Akaun adalah seorang individu) atau data berhubung dengan pengarah, pemegang saham, pegawai, penjamin individu dan pembekal keselamatan anda (di mana Pemegang Akaun sebuah syarikat), bagi tujuan pembukaan atau pengendalian Akaun dengan Bank atau sebaliknya untuk melanggan produk dan perkhidmatan Bank, Pemegang Akaun: (i) mengesahkan bahawa Pemegang Akaun telah mendapatkan persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk menyediakan data ini kepada Bank dan untuk Bank menggunakannya selaras dengan Terma dan Syarat ini; (ii) berjanji bahawa Pemegang Akaun telah memaklumkan pihak ketiga sedemikian untuk membaca Notis Privasi di laman web Bank di (iii) telah memaklumkan pihak ketiga sedemikian:- (1) bahawa Bank mungkin mengumpul atau mengesahkan data peribadi dan kewangan mereka dengan sumber-sumber pihak ketiga; (2) bahawa Bank boleh mendedahkan data peribadi mereka kepada kelas pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi Bank; (iv) bersetuju untuk memastikan bahawa data peribadi dan kewangan pihak ketiga sedemikian adalah tepat; (v) bersetuju untuk mengemas kini Bank secara bertulis jika terdapat sebarang perubahan ketara kepada data peribadi dan kewangan tersebut; dan (vi) bersetuju kepada hak Bank untuk menamatkan Terma dan Syarat ini jika persetujuan sedemikian ditarik balik oleh pihak ketiga tersebut. Page 9 of 22

10 (d) Di mana Pemegang Akaun mengarahkan Bank untuk melaksanakan sebarang bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk melakukan atau menerima bayaran), butiran berkaitan transaksi merentas sempadan (termasuk data berhubung dengan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara, di mana ia boleh diakses oleh pengawal selia dan pihak berkuasa luar negara yang berkenaan dengan kewajipan sah mereka (contoh, pencegahan jenayah). Dalam mengarahkan Bank dan/atau agen Bank untuk melakukan sebarang transaksi merentas sempadan bagi pihak Pemegang Akaun, Pemegang Akaun bersetuju dengan pendedahan tersebut di atas bagi pihak Pemegang Akaun dan individu lain yang terlibat dalam transaksi merentas sempadan tersebut. (e) Selain itu, tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau tanggungjawab) yang digunakan oleh Bank dan Ahli Kumpulan UOB (sama ada di dalam atau di luar Malaysia), Pemegang Akaun bersetuju bahawa Bank dan Ahli Kumpulan UOB, serta pedagang dan rakan strategiknya boleh menghubungi Pemegang Akaun mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang Bank percaya mungkin menarik minat Pemegang Akaun atau memanfaatkan Pemegang Akaun dari segi kewangan. Walau dengan apa-apapun yang tersebut di atas, Bank hanya akan mendedahkan Data Peribadi Pemegang Akaun (tidak termasuk data yang berhubung dengan hal ehwal atau Akaun Pemegang Akaun) kepada pedagang dan rakan kongsi strategik Bank di mana persetujuan nyata Pemegang Akaun telah diperolehi terlebih dahulu. (f) Pemegang Akaun boleh memilih untuk tidak menerima apa-apa bahan pemasaran langsung dari Bank atau Ahli Kumpulan UOB dengan menulis kepada Bank di Perkhidmatan Kewangan Peribadi, Peti Surat 13525, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur (atau alamat lain sedemikian yang dimaklumkan oleh Bank) dengan permintaan Pemegang Akaun dan Bank akan mematuhi arahan bertulis terkini Pemegang Akaun kepada Bank. (g) Pemegang Akaun mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti Penyata Akaun dan laman web Bank mengandungi maklumat standard mengenai produk dan perkhidmatan Bank yang lain yang tidak boleh dikeluarkan tanpa menjejaskan penghantaran/penyediaan perkhidmatan dan/atau produk Bank, pengendalian Akaun anda dan/atau kemudahan dengan Bank, dan/atau tanpa mengenakan kos tambahan kepada Pemegang Akaun. (h) Pemegang Akaun berhak untuk meminta secara bertulis: (i) untuk apa-apa maklumat berhubung dengan Data Peribadi Pemegang Akaun yang dipegang atau disimpan oleh Bank, pada pembayaran fi yang ditetapkan; (ii) untuk apa-apa maklumat yang dipegang atau disimpan oleh Bank yang perlu dikemaskini, dipinda dan/atau diperbetulkan; (iii) untuk Bank menghadkan pemprosesan Data Peribadi Pemegang Akaun yang dipegang atau disimpan oleh Bank; dan Page 10 of 22

11 (iv) untuk membuat pertanyaan atau aduan berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi Pemegang Akaun oleh Bank. Untuk pertanyaan di bawah (i) atau (ii), Pemegang Akaun boleh membuat permintaan kepada Bank melalui Borang Permintaan Mengakses Data atau Borang Permintaan Membetulkan Data masing-masing. Borang-borang ini boleh didapati di cawangancawangan Bank dan juga di laman web Bank di Pemegang Akaun boleh mengarahkan semua permintaan ke mana-mana cawangan Bank atau ke Pengurusan Komunikasi Pelanggan, Pusat Panggilan UOB, Peti Surat 11212, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Bank mungkin mengenakan fi untuk memproses permintaan Pemegang Akaun untuk akses atau pembetulan. Bank juga mungkin enggan mematuhi permintaan Pemegang Akaun berkenaan dengan (i) atau (ii) di atas jika maklumat yang diberikan oleh Pemegang Akaun tidak mencukupi (seperti yang ditentukan oleh Bank) atau di mana permintaan sedemikian mungkin memungkiri atau melanggar sebarang undang-undang atau peraturan atau apa-apa sebab lain yang Bank anggap bukan pada kepentingan Bank untuk berbuat demikian. Jika Bank enggan mematuhi permintaan tersebut, Bank akan memaklumkan Pemegang Akaun mengenai keengganan dan sebab keengganan tersebut. (i) Pemegang Akaun bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan oleh Pemegang Akaun kepada Bank adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa maklumat tersebut sentiasa dikemaskinikan. (j) Sila maklum bahawa jika Pemegang Akaun kemudiannya menarik balik kebenaran untuk memproses Data Peribadi Pemegang Akaun seperti yang diberikan sebelum ini kepada Bank, Bank tidak dapat memproses dan/atau mendedahkan Data Peribadi Pemegang Akaun berhubung dengan tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini, dengan itu, Bank berhak untuk tidak menyediakan atau tidak meneruskan penyediaan mana-mana produk, perkhidmatan, Akaun dan/atau kemudahan yang dikaitkan dengan Data Peribadi sedemikian. (k) Bank mengekalkan hak untuk meminda klausa ini dari masa ke semasa pada budi bicara mutlaknya dan akan memberikan notis terlebih dahulu secara bertulis kepada Pemegang Akaun dan meletakkan apa-apa pindaan sedemikian di laman web Bank atau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di kawasan utama dalam cawangan Bank atau dengan apa-apa cara komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh Bank. (l) Klausa ini tidak akan menjejaskan sebarang klausa lain dalam Terma dan Syarat ini yang menyediakan pendedahan data. Page 11 of 22

12 15 PEMATUHAN FATCA 15.1 Pemegang Akaun perlu menyediakan semua dokumentasi atau maklumat yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada tarikh lahir, negara kewarganegaraan, negara-negara kediaman tetap, negara-negara kediaman cukai dan nombor pengenalan pembayar cukai yang berkaitan, yang mungkin diperlukan untuk membolehkan Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB mematuhi semua keperluan FATCA (seksyen 1471 hingga 1474 dalam Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat ( Kod ) serta peraturan dan garis panduan lain yang dikeluarkan di bawah Kod, setiap daripadanya dipinda dari masa ke semasa (secara amnya dikenali sebagai Akta Pematuhan Pencukaian Akaun Asing) ( FATCA ) atau mana-mana perjanjian lain yang dimasuki dengan atau di antara pihak berkuasa untuk pelaksanaan FATCA atau perjanjian lain oleh atau antara kerajaan. Pemegang Akaun perlu memaklumkan kami secara bertulis dalam tempoh tiga puluh (30) hari mengenai sebarang perubahan yang menjejaskan status cukai Pemegang Akaun berhubung dengan FATCA di bawah sebarang undang-undang, peraturan atau perjanjian lain oleh atau antara kerajaan Pemegang Akaun mewakili dan menjamin bahawa Pemegang Akaun telah memberikan semua dokumentasi atau maklumat lain kepada Bank sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Bank untuk mematuhi FATCA dan berhubung dengan perubahan dalam status cukai dan akan menyediakan semua dokumentasi atau maklumat lain yang diperlukan dalam tempoh tujuh (7) hari dari permintaan daripada Bank secara bertulis atau sebaliknya. Pemegang Akaun selanjutnya mengakui bahawa apa-apa kegagalan di pihak Pemegang Akaun untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya menurut keperluan dan permintaan Bank boleh menyebabkan Bank menganggap bahawa Pemegang Akaun bersikap degil dan/atau boleh dilaporkan dan mengambil segala tindakan yang diperlukan terhadap Pemegang Akaun dalam usaha Bank untuk mematuhi keperluan di bawah FATCA, undangundang tempatan berhubung dengan FATCA dan mana-mana peruntukan lain yang timbul daripada perjanjian antara kerajaan yang berkaitan dengan FATCA Bagi pelanggan individu, Pemegang Akaun bersetuju dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendedahan oleh Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB mengenai apa-apa Data Peribadi kepada individu-individu di mana Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB menerima atau melakukan pembayaran bagi pihak Pemegang Akaun dan kepada pihak berkuasa kerajaan seperti yang diperlukan oleh undang-undang atau perjanjian lain oleh atau antara kerajaan. Kebenaran Pemegang Akaun akan berkuatkuasa tanpa mengira sebarang perjanjian tiada pendedahan yang digunakan. Pemegang Akaun menyatakan bahawa Pemegang Akaun telah memperolehi sebarang persetujuan atau penepian yang diperlukan daripada mana-mana pihak ketiga di mana maklumatnya telah diberikan kepada Bank bagi membenarkan Bank atau manamana Ahli Kumpulan UOB menjalankan tindakan seperti yang dinyatakan dalam Klausa 15 ini, dan bahawa Pemegang Akaun akan memperolehi persetujuan dan penepian sedemikian terlebih dahulu sebelum memberikan maklumat yang sama kepada kami pada masa hadapan Bagi pelanggan yang merupakan pemilik tunggal, perkongsian atau entiti perniagaan lain, syarikat, atau persatuan, kelab atau pertubuhan atau amanah, Pemegang Akaun bersetuju Page 12 of 22

13 dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendedahan oleh Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB mengenai sebarang Maklumat Sulit kepada individu-individu di mana Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB menerima atau melakukan pembayaran bagi pihak Pemegang Akaun dan kepada pihak berkuasa kerajaan seperti yang diperlukan oleh undang-undang atau perjanjian lain oleh atau antara kerajaan. Maklumat Sulit termasuk data peribadi Pemegang Akaun, butiran akaun bank, maklumat transaksi, dan apa-apa maklumat lain yang dianggap bersifat sulit atau proprietari oleh seseorang yang munasabah. Kebenaran Pemegang Akaun akan berkuatkuasa tanpa mengira sebarang perjanjian tiada pendedahan yang digunakan. Pemegang Akaun menyatakan bahawa Pemegang Akaun telah memperolehi sebarang persetujuan atau penepian yang diperlukan daripada mana-mana pihak ketiga di mana maklumatnya telah diberikan kepada Bank bagi membenarkan Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB untuk menjalankan tindakan seperti yang dinyatakan dalam Klausa 15 ini, dan bahawa Pemegang Akaun akan memperolehi persetujuan dan penepian sedemikian terlebih dahulu sebelum memberikan maklumat yang sama kepada Bank pada masa hadapan Pemegang Akaun bersetuju dan mengakui bahawa Bank berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi dan kekal mematuhi FATCA sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang atau perjanjian lain oleh atau antara kerajaan. Jika sebahagian daripada pendapatan Pemegang Akaun boleh dilaporkan dan sebahagiannya tidak, Bank akan melaporkan semua pendapatan kecuali jika Bank dapat menentukan jumlah yang boleh dilaporkan dengan sewajarnya. Pemegang Akaun dengan ini membenarkan Bank atau manamana Ahli Kumpulan UOB, di mana sesuai, untuk menahan atau mengutip sebarang bayaran, sebarang cukai atau penilaian kerajaan lain yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang keperluan untuk menahan atau memotong jumlah di bawah Kod serta peraturan dan garis panduan lain yang dikeluarkan di bawah Amerika Syarikat ( AS ), di mana setiap daripadanya dipinda dari masa ke semasa atau mana-mana perjanjian lain dengan atau antara pihak berkuasa Bank atau mana-mana Ahli Kumpulan UOB, boleh mengambil apa-apa tindakan yang Bank anggap sesuai untuk memenuhi sebarang tanggungjawab, sama ada di Malaysia atau di tempat lain di dunia, berhubung dengan pencegahan pengelakan cukai. Ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menyiasat dan memintas bayaran ke dalam dan keluar daripada akaun anda (terutamanya dalam hal pemindahan dana antarabangsa), menyiasat sumber atau penerima yang dimaksudkan untuk dana, perkongsian maklumat dan dokumen dengan pihak berkuasa cukai tempatan dan antarabangsa dan menahan pendapatan dari akaun Pemegang Akaun dan memindahkannya kepada pihak berkuasa cukai tersebut. Jika Bank tidak berpuas hati bahawa suatu pembayaran ke dalam atau ke luar daripada akaun Pemegang Akaun adalah sah, Bank boleh menolak pelaksanaannya Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Bank tidak akan bertanggungjawab kepada Pemegang Akaun untuk sebarang kerugian, kos, perbelanjaan, ganti rugi, liabiliti yang Pemegang Akaun mungkin alami akibat daripada pematuhan Bank kepada undang-undang, peraturan, perintah atau perjanjian dengan pihak berkuasa cukai atau oleh dan antara pihak berkuasa cukai atau jika Bank melakukan penentuan yang salah sama ada Pemegang Akaun patut dianggap sebagai tertakluk kepada cukai atau tanggungjawab pelaporan cukai. Page 13 of 22

14 15.8 Klausa 15 ini akan mengatasi mana-mana terma yang tidak konsisten atau persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Akaun di bawah mana-mana perjanjian dengan Bank setakat perjanjian sedemikian menyediakan hak yang berkurangan bagi kami, sama ada sebelum atau selepas tarikh Terma dan Syarat ini. Klausa 15 ini tidak akan mempengaruhi sebarang klausa lain dalam Terma dan Syarat ini yang menyediakan permintaan untuk maklumat atau pendedahan data Rakyat Amerika Syarikat bermakna warganegara Syarikat atau pemastautin individu Amerika Syarikat, perkongsian atau syarikat yang diperbadankan di Amerika Syarikat atau di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau mana-mana negeri di Amerika Syarikat, suatu amanah jika (i) mahkamah di Amerika Syarikat akan mempunyai kuasa di bawah undang-undang yang digunakan untuk memberi arahan atau penghakiman mengenai sebahagian besar isu-isu berkenaan pentadbiran amanah, dan (ii) satu atau lebih daripada satu Rakyat Amerika Syarikat mempunyai kuasa untuk mengawal semua keputusan utama amanah tersebut, atau estet bagi keturunan seseorang yang merupakan warganegara atau penduduk Amerika Syarikat. Definisi ini akan ditafsirkan mengikut Kod. Sila dimaklumkan bahawa individu yang telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Syarikat mereka dan yang menetap di luar Amerika Syarikat mungkin dianggap sebagai Rakyat Amerika Syarikat dalam keadaan tertentu. AKAUN BERSAMA 16. (a) Untuk akaun bersama, Pemegang Akaun akan bertanggungjawab secara bersama dan berasingan untuk semua liabiliti yang ditanggung atau debit, baki di dalam Akaun dan pada kematian atau kebankrapan mana-mana Pemegang Akaun, Bank boleh, pada budi bicara mutlaknya, menggantung Akaun tersebut. Untuk akaun bersama, Pemegang Akaun membenarkan Bank untuk memegang sebarang baki kredit dalam Akaun mengikut arahan individu yang masih hidup sekiranya salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Untuk akaun bersama, Pemegang Akaun meminta dan membenarkan Bank untuk menerima dan membayar ke dalam Akaun dari masa ke semasa apa-apa cek, bil pertukaran dan/atau instrumen lain yang perlu dibayar kepada mana-mana atau salah satu daripada Pemegang Akaun, sebagaimana kes yang mungkin berlaku, tanpa memerlukan penerima untuk mengesahkan instrumen tersebut. Pemegang Akaun mengesahkan dan bersetuju secara bersama dan berasingan untuk melucut dan melepaskan Bank daripada semua liabiliti yang timbul daripada penerimaan manamana instrumen yang tersebut di atas oleh Bank dari masa ke semasa untuk pembayaran ke dalam Akaun. PERUNTUKAN KHAS UNTUK PERKONGSIAN 17. (a) Jika Pemegang Akaun merupakan suatu perkongsian, pada perubahan perlembagaan syarikat yang disebabkan oleh kematian atau peletakan jawatan atau kebankrapan rakan kongsi atau sebaliknya, Bank boleh, jika tiada notis bertulis yang bertentangan, menganggap rakan kongsi yang masih ada sebagai mempunyai kuasa penuh untuk meneruskan perniagaan syarikat dan untuk mengendalikan Akaun seolah-olahnya tidak Page 14 of 22

15 terdapat sebarang perubahan dalam perlembagaan syarikat. Semua peruntukan yang terkandung di sini akan mengikat semua rakan kongsi secara bersama dan berasingan tanpa mengira dan tanpa menghiraukan sebarang perubahan dalam perlembagaan atau nama syarikat atau kemasukan mana-mana rakan kongsi baru atau pengubahsuaian atau penamatan sebarang kuasa mana-mana rakan kongsi. AKAUN DALAM AMANAH 18. Bank tidak perlu mengenalpasti mana-mana individu selain daripada Pemegang Akaun sebagai mempunyai apa-apa kepentingan dalam Akaun. Jika Bank perlu membuka Akaun dalam amanah atau sebagai penama atau menggunakan gelaran yang sama atas nama Pemegang Akaun, sama ada untuk pihak ketiga yang ditentukan atau tidak, Bank berhak dan layak, pada budi bicara tunggalnya, menerima cek dan kiriman bayaran lain dan arahan lain berhubung dengan Akaun dari Pemegang Akaun sahaja dan tidak diperlukan untuk mendapat sebarang persetujuan atau melaksanakan apa-apa amanah bagi mana-mana individu, kecuali Bank bersetuju dengan jelas secara bertulis untuk yang sebaliknya. AGEN BANK 19. (a) Bank boleh menggunakan perkhidmatan mana-mana bank atau agen di mana-mana lokasi yang dianggap sesuai berhubung dengan sebarang kutipan atau perniagaan perbankan lain bagi Pemegang Akaun. Bank atau agen sedemikian akan dianggap sebagai agen Pemegang Akaun dan Bank tidak boleh, dalam apa-apa keadaan, bertanggungjawab untuk atau dipertanggungjawabkan oleh Pemegang Akaun akibat sebarang tindakan atau peninggalan oleh mana-mana bank atau agen sedemikian, atau akibat kehilangan, kecurian, kemusnahan atau kelewatan penghantaran manamana instrumen semasa dalam transit atau di dalam pemilikan bank atau agen tersebut. Semua caj yang ditanggung oleh Bank akan ditanggung oleh Pemegang Akaun. Bank mempunyai kebebasan bagi pihak Pemegang Akaun untuk menggunakan sebarang koresponden, agen atau sub-agen atau agensi lain dalam mengeluarkan Draf Permintaan atau Perintah Juruwang atau dalam melaksanakan Pemindahan Bertelegraf. Bank tidak mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang kelewatan, tiada kiriman atau tiada penerimaan prosid yang timbul daripada surat-menyurat Bank atau agen, sub-agen atau agensi lain yang berada di luar kawalan Bank. CAJ DAN HAK UNTUK MENDEBIT 20. (a) Bank boleh mengenakan caj sedemikian yang ia mungkin tentukan untuk apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh Bank dan ke atas Akaun jika Akaun mempunyai baki kredit di bawah baki minimum yang ditetapkan pada bila-bila masa, oleh Bank dari masa ke semasa untuk akaun matawang asing. Bank akan dari masa ke semasa memaklumkan Pemegang Akaun mengenai caj kadar semasa menurut klausa 23 di bawah. Page 15 of 22

16 Pemegang Akaun bertanggungjawab untuk membayar semua kos, caj, fi dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada fi dan perbelanjaan guaman yang bagaimana sekalipun ditanggung oleh Bank) berhubung atau bersampingan dengan Akaun, termasuk tetapi tidak terhad kepada penguatkuasaan atau pengekalan sebarang hak Bank di bawah Akaun. Pemegang Akaun bertanggungjawab untuk membayar apa-apa cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain yang, pada tarikh pembukaan Akaun atau apaapa tarikh selepas tarikh pembukaan Akaun, diperlukan oleh undang-undang (termasuk Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan) untuk dibayar kepada mana-mana pertubuhan atau pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami, berhubung dengan sebarang fi dan caj yang dikenakan atau ditanggung oleh kami berhubung dengan Akaun. (d) Apa-apa cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain yang ditanggung oleh kami berhubung dengan penggunaan Akaun dan apa-apa barangan atau perkhidmatan lain yang disediakan di bawah Akaun akan ditanggung oleh dan dikenakan kepada anda dan jika kami melaksanakan pembayaran bagi pihak anda, anda bertanggungjawab untuk membayar balik kepada kami amaun sedemikian yang dibayar. (e) Pemegang Akaun membenarkan Bank untuk mendebitkan Akaun pada bila-bila masa dengan faedah dan semua amaun yang perlu dibayar kepada Bank. (f) Semua kadar, komisen dan caj adalah tertakluk kepada pindaan atau perubahan apabila tamat tempoh, iaitu tidak kurang daripada notis dua puluh satu (21) hari daripada Bank kepada Pemegang Akaun. HAK UNTUK TOLAK SELESAI 21. Bank berhak pada bila-bila masa tanpa pemberian notis, untuk menggabungkan atau menyatukan semua atau mana-mana akaun sedia ada Pemegang Akaun termasuk akaun atas nama Bank atau Pemegang Akaun bersama dengan individu lain (sama ada semasa, deposit, pinjaman atau dalam apa-apa bentuk lain) atau semua atau mana-mana akaun atas nama mana-mana satu atau lebih daripada satu Pemegang Akaun. Bank berhak dan layak untuk, selepas memberikan notis tidak kurang daripada tujuh (7) hari atau tempoh lain sedemikian sebagaimana yang diperlukan oleh peraturan, untuk menolak selesai sebarang baki kredit (sama ada matang atau tidak) dalam mana-mana satu atau lebih dari satu akaun sedemikian di mana jua ia ditempatkan terhadap sebarang liabiliti Pemegang Akaun atau untuk satu atau lebih daripada satu untuk mana-mana akaun lain atau dalam apa-apa aspek sekalipun, sama ada liabiliti tersebut adalah pada masa kini atau masa hadapan, sebenar atau kontinjen, utama atau berkaitan, dan berasingan atau bersama. Di mana tolak selesai tersebut memerlukan pertukaran dari satu matawang kepada yang lain, pertukaran sedemikian akan dikira pada kadar pertukaran semasa (yang ditentukan secara muktamad oleh Bank) pada tarikh tolak selesai tersebut. Sebagai tambahan, jika berlaku sebarang pelanggaran dalam Terma dan Syarat ini oleh Pemegang Akaun atau sebarang keingkaran atau tiada pembayaran untuk sebarang hutang, Page 16 of 22

17 tanggungjawab atau liabiliti lain oleh Pemegang Akaun kepada Bank dalam apa-apa bentuk atau jenis, Bank berhak untuk menjual apa-apa Kolateral (seperti yang ditakrifkan dalam Klausa 11 di sini) melalui jualan umum atau swasta tanpa apa-apa prosiding kehakiman sekalipun. Pada jualan sedemikian, Bank berhak dan layak untuk menyimpan prosid jualan yang diperolehi daripada jumlah keseluruhan yang masih belum dibayar termasuk semua kos, sebarang fi dan kos guaman bagaimana sekalipun ditanggung, caj dan perbelanjaan, cukai, duti dan levi lain yang bersampingan dengan jualan tersebut. Apabila dituntut, Pemegang Akaun akan membayar Bank dengan serta-merta amaun untuk apa-apa kekurangan jika prosid jualan atau amaun yang diterima atau diperolehi daripada jualan tersebut tidak mencukupi untuk menyelesaikan dan membayar balik kepada Bank keseluruhan amaun tertunggak atau perlu dibayar oleh Pemegang Akaun kepada Bank. INDEMNITI DARI PEMEGANG AKAUN 22. Pemegang Akaun bersetuju untuk melindungi Bank dari semua kerugian, kos, ganti rugi, tuntutan, cukai, duti, levi dan perbelanjaan, termasuk apa-apa fi dan kos guaman bagaimana sekalipun ditanggung, bagaimana sekalipun dialami atau ditanggung oleh Bank: (a) dalam pelaksanaan fungsinya sebagai jurubank kepada Pemegang Akaun termasuk sebagai jurubank kutipan yang menjamin apa-apa pengesahan atau pelepasan untuk cek, bil, nota, draf, waran dividen atau instrumen lain yang dikemukakan untuk pengutipan dan jaminan sedemikian akan dianggap telah diberikan oleh Bank pada permintaan nyata Pemegang Akaun dalam setiap kes; dan berhubung dengan penguatkuasaan hak Bank di sini atau akibat daripada sebarang ketidakpatuhan terhadapnya oleh Pemegang Akaun. berhubung dengan pembatalan urusan transaksi yang dipersetujui oleh Pemegang Akaun. KOMUNIKASI 23. (1) Pemegang Akaun perlu memaklumkan Bank secara bertulis dengan serta-merta mengenai sebarang perubahan yang boleh menjejaskan operasi Akaun secara langsung atau tidak langsung termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pertukaran alamat, status pemastautin, perlembagaan perniagaan, nama Pemegang Akaun, penandatangan yang dibenarkan, pindaan dalam Memorandum dan Artikel Persatuan (untuk akaun syarikat); perubahan dalam volum perolehan eksport dalam kes pengeksport, perubahan dalam syarat kelayakan yang menjejaskan had semalaman yang ditetapkan dan sebarang pelanggaran dalam syarat kelayakan dan/atau had semalaman yang dikenakan oleh BNM dan/atau Pengawal Pertukaran Asing dan/atau Bank dalam operasi Akaun. (2) Di mana sebarang notis atau komunikasi yang diberikan oleh Bank kepada mana-mana Pemegang Akaun, Bank boleh, pada budi bicara mutlaknya, memberikan notis atau komunikasi tersebut dalam apa-apa cara berikut: Page 17 of 22

18 (a) melalui mel elektronik kepada alamat e-mel terakhir yang diketahui dalam rekod Bank untuk Pemegang Akaun dan notis sedemikian akan dianggap telah diterima selepas 24 jam penghantarannya; atau (d) (e) (f) melalui pos biasa atau pos berdaftar atau kurier atau penghantaran tangan yang dihantar kepada atau ditinggalkan di alamat terakhir Pemegang Akaun tersebut yang didaftar dengan Bank dan akan dianggap telah diterima oleh Pemegang Akaun tersebut dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan dari pengeposan jika dihantar melalui pos biasa atau berdaftar dan, jika dihantar melalui kurier atau penghantaran tangan, dalam tempoh tiga (3) Hari Perniagaan dari tarikh notis atau komunikasi tersebut dihantar atau ditinggalkan di alamat terakhir yang didaftar dengan Bank untuk Pemegang Akaun tersebut; atau dengan memaparkan notis atau komunikasi di premis cawangan Bank di mana Akaun dikekalkan atau pada laman web Bank dan notis atau komunikasi sedemikian akan dianggap berkuatkuasa dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh paparan tersebut; atau dengan cara pengiklanan atau notis am dalam satu akhbar utama negara yang diedarkan di Malaysia dan notis tersebut akan dianggap telah berkuatkuasa dari tarikh pengiklanan notis atau komunikasi sedemikian atau tarikh yang dinyatakan dalam notis atau komunikasi sedemikian, sebagaimana kes yang mungkin berlaku; atau dengan menggunakan siaran radio atau televisyen atau mana-mana media lain yang dipilih oleh Bank dan notis atau komunikasi sedemikian akan dianggap telah diterima pada tarikh siaran tersebut; atau melalui faksimile atau teleks kepada nombor faksimile atau teleks terakhir yang diketahui dalam rekod Bank untuk Pemegang Akaun tersebut dan notis atau komunikasi tersebut akan dianggap telah diterima selepas pengesahan penghantaran dari mesin penghantar. (3) Bank tidak bertanggungjawab untuk apa-apa yang mungkin berlaku kepada notis atau komunikasi selepas ia dihantar, contohnya, jika apa-apa notis atau komunikasi tersebut terlewat, terpintas, hilang, gagal diterima atau terdedah kepada mana-mana individu semasa transit. KEADAAN DI LUAR KAWALAN BANK 24. Bank boleh, pada budi bicara mutlaknya dan tanpa notis kepada Pemegang Akaun, menggantung operasi Akaun jika rekod pelanggan Bank, akaun atau perkhidmatan tidak dapat disediakan atau akses kepada rekod, akaun atau perkhidmatan tersebut dihalang akibat daripada keadaan di luar kawalan Bank (force majeure), apa-apa bencana atau keadaan, tindakan industri, kerosakan komputer atau sabotaj atau apa-apa sebab lain sekalipun. Page 18 of 22

19 PENYUSUTAN DAN KETIADAAN DANA 25. Bank tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti kepada Pemegang Akaun untuk sebarang penyusutan nilai dana akibat sekatan ke atas tuntutan kebolehtukaran, pemindahan paksaan, perampasan dalam apa-apa bentuk, peperangan atau pemogokan awam atau apa-apa sebab lain di luar kawalan Bank. Jika negara asal matawang yang berkenaan menghadkan ketersediaan, kredit atau pemindahan dana tersebut, Bank tidak mempunyai kewajipan untuk membayar dana dalam Akaun kepada Pemegang Akaun sama ada melalui draf atau wang tunai dalam matawang yang berkenaan atau melalui apa-apa matawang lain. PENEPIAN 26. Bank boleh, pada budi bicaranya, mengetepikan pematuhan pada mana-mana peraturan yang mentadbir operasi Akaun, tetapi penepian sedemikian adalah sebagai tambahan kepada dan tidak akan menjejaskan mana-mana hak Bank termasuk hak untuk menguatkuasakan pematuhan kepada peraturan sedemikian di mana-mana tarikh pada masa hadapan. PENYERAHAN HAK 27. Pemegang Akaun tidak boleh menyerah hak, memindah, mengenakan caj, membebankan atau mewujudkan apa-apa sekuriti atau kepentingan lain di dalam atau sebaliknya melupuskan atau dikatakan melakukan perkara yang sama berhubung dengan Akaun atau apa-apa wang di dalamnya atau mana-mana hak, hak milik atau kepentingan Pemegang Akaun di dalamnya atau berhubung dengannya atau mana-mana bahagian daripadanya atau apa-apa kepentingan di dalamnya, jika berkenaan, kecuali dengan kebenaran Bank. HARI PERNIAGAAN 28. Hari Perniagaan merujuk kepada hari di mana kedua-dua Bank dan pusat kewangan utama untuk matawang asing dibuka untuk perniagaan dan perdagangan di pasaran matawang asing. PEMINDAAN 29. (a) Bank berhak dari masa ke semasa dan melalui notis kepada Pemegang Akaun untuk melakukan penambahan kepada peraturan dan pengawalan sedemikian serta pindaan sedemikian kepada Terma dan Syarat ini jika ia dianggap perlu dan wajar pada budi bicara mutlaknya. Pemindaan atau perubahan kepada Terma dan Syarat ini akan dimaklumkan kepada Pemegang Akaun dalam apa-apa cara yang dinyatakan dalam klausa 23. Pemegang Akaun akan diikat oleh pindaan atau terma dan syarat baru tersebut dari tarikh pemaparan, pengiklanan atau pengeposan sedemikian. Jika Pemegang Akaun tidak menerima apa-apa penambahan, perubahan, pengubahan atau pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun boleh menamatkan operasi Akaun dan menutup Akaun dengan serta-merta. Jika Pemegang Akaun terus mengendalikan Akaun selepas pemakluman sedemikian, Pemegang Akaun akan dianggap telah bersetuju tanpa keraguan kepada penambahan, perubahan atau pengubahsuaian tersebut. Page 19 of 22

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Akaun Panggilan

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) Definisi ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Penandatangan yang Dibenarkan Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami. Definisi ATM Akaun Semasa TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna sebuah mesin juruwang automatik. bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan

Lebih terperinci

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD.

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. PERJANJIAN CLUB CARD NOTIS PENTING 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. 2. Apabila anda mengesahkan penerimaan atau penggunaan

Lebih terperinci

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan 1. Definisi Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik. Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Hari DCHEQS EFTPOS Kadar Faedah Pengawalan

Lebih terperinci

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Akaun Pelaburan Bon

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Akaun Pelaburan Bon Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Akaun Pelaburan Bon ( Terma dan Syarat ) 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai makna seperti berikut:- Akaun Pemegang Akaun, atau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) 1. Definisi dan Tafsiran 1.1 Untuk terma dan syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna seperti yang diberikan di bawah,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuatkusa dari 1hb September 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuatkusa dari 1hb September 2014) Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuatkusa dari 1hb September 2014) Pemegang Akaun, anda atau kamu Penandatangan yang Dibenarkan Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat.

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR PERKHIDMATAN PELABURAN 1. DEFINISI Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) Tafsiran Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Individu yang Dibenarkan Hari Perniagaan Kod Makluman

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda.

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. 1.0 AM 1.1

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) Definisi ATM Pemegang Akaun, anda atau kamu Penyata Penerimaan Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) Tafsiran ATM Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank, UOBM, atau kami

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) Definisi Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu ATM BNM BLR (Base Lending Rate atau Kadar Pinjaman Asas) BR (Base Rate atau

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda: NOTIS PRIVASI NOTIS PRIVASI ini dikeluarkan oleh AmMetLife Insurance Berhad ( AmMetLife ). Sebagai sebahagian daripada urusniaga harian, kami mengumpul Maklumat Peribadi anda apabila anda memohon untuk

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Di Affin Hwang Asset Management Berhad (dahulu dikenali sebagai Hwang Investment Management Berhad) ( Affin Hwang Asset Management ), kami menghargai privasi anda dan berusaha

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang;

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang; TERMA DAN SYARAT 1. Perkhidmatan yang disediakan termasuklah pengeluaran Draf ( DDs ) dan Cek Jurubank ( BCs ), pemindahan dana melalui Pindahan Bertelegraf ( TT ), SuperRemit, Giro Antara Bank ( IBG )

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Perbankan Umum

Terma dan Syarat Perbankan Umum Terma dan Syarat Perbankan Umum Untuk pelanggan perbankan komersial Bank Malaysia Berhad Terma dan syarat umum ini terpakai pada akaun dan pelbagai jenis perkhidmatan perbankan yang disediakan oleh Standard

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut: PERJANJIAN KAD KELAB NOTA PENTING 1. Sila baca terma dan syarat dalam dokumen ini sebelum mengakui menerima dan/atau mengguna Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2. Setelah anda mengakui penerimaan atau menggunakan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN TERMA DAN SYARAT Perjanjian Ahli PENTING SILA BACA DENGAN TELITI Dokumen ini meliputi terma dan syarat untuk kedua-dua: 1)

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

Borang Permohonan bermaksud borang permohonan yang dikeluarkan oleh Bank untuk langganan kepada Perkhidmatan (seperti yang ditafsirkan di sini).

Borang Permohonan bermaksud borang permohonan yang dikeluarkan oleh Bank untuk langganan kepada Perkhidmatan (seperti yang ditafsirkan di sini). 1. Penggunaan 1.1 Terma dan Syarat ini mentadbir penggunaan Perkhidmatan Gaji Autobayar yang disediakan oleh Bank (seperti yang ditafsirkan di sini) dan adalah mengikat dan berkuatkuasa ke atas Pelanggan.

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) Definisi Terma-terma dan ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam Terma-terma dan Syaratsyarat ini

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

1.3 Tujuan pinjaman adalah terhad kepada penggunaan peribadi atau perniagaan.

1.3 Tujuan pinjaman adalah terhad kepada penggunaan peribadi atau perniagaan. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat ini ("Terma dan Syarat") Pinjaman Peribadi UOB akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ("Pinjaman") yang kami akan berikan kepada anda. Dengan memohon

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda: NOTIS PRIVASI Pelanggan Notis privasi ini dikeluarkan oleh AmFunds Management Berhad (dahulunya dikenali sebagai AmInvestment Services Berhad) dan AmIslamic Funds Management Sdn Bhd ( AmInvest ). Sebagai

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING 1. DEFINISI a. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. Mata Bonus bermaksud mata bonus yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan

Lebih terperinci