1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:"

Transkripsi

1 PERJANJIAN KAD KELAB NOTA PENTING 1. Sila baca terma dan syarat dalam dokumen ini sebelum mengakui menerima dan/atau mengguna Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2. Setelah anda mengakui penerimaan atau menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) untuk kali pertama, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat dalam dokumen ini termasuk apa-apa pindaan dan/atau perubahan kepadanya. TERMA DAN SYARAT Pengeluaran Kad Kelab ClubPlus (PLC) oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Bank") kepada anda di bawah Perjanjian UOB ClubPlus dengan Kelab, dan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat dalam Perjanjian ini termasuk apaapa pindaan dan/atau perubahan kepadanya. BAHAWASANYA: a. Kelab telah melantik Bank di bawah Perjanjian UOB ClubPlus untuk menguruskan program keahlian Kelab ini untuk pengeluaran dan pengisuan Kad Kelab ClubPlus (PLC), bil (termasuk pengisuan Penyata bulanan bagi caj yang dicajkan kepada anda), kawalan kredit, pengutipan bayaran daripada anda, dan segala tindakan lain yang berkaitan dan perlu di bawah program keahlian Kelab. b. Kelab telah melantik Bank atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa sebagai wakil Kelab untuk melaksanakan apa-apa surat ikatan atau dokumen yang diperlukan dengan anda atas nama Kelab atau bagi pihak Kelab. c. Anda telah memeterai Perjanjian Keahlian Kelab dengan Kelab ini. 1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut: "Akuan Penerimaan Slip" Pengakuan penerimaan slip atau mengikut mana yang mungkin berkenaan pengakuan kad tertentu atau borang pengutipan kad atau dokumen, resit atau borang berkenaan yang lain yang boleh diterima oleh Bank dan ditandatangani oleh Ahli Kad dengan kehadiran pihak yang ditetapkan oleh Kelab untuk tujuan pengakuan penerimaan Kad Kelab ClubPlus (PLC). "Rakan Dagang Yang Diluluskan" Mana-mana individu atau peruncit yang menurut perjanjian rakan dagang bersetuju untuk menerima atau menyebabkan ruang perniagaannya menerima Kad Kelab ClubPlus (PLC) untuk bayaran barangan atau perkhidmatan. Hari Perniagaan Mana-mana hari bank dibuka untuk perniagaan di Wilayah Persekutuan. "Senarai Pembatalan" Satu senarai Ahli Kelab yang Kad Kelab ClubPlus (PLC) kepunyaannya telah dibatalkan atau penggunaannya telah dihentikan atau ditamatkan. Kad Kelab ClubPlus (PLC) Kad yang diisukan oleh Bank kepada anda yang berfungsi sebagai kad keahlian Kelab. PLC adalah kad caj kelab yang membolehkan ahli-ahli kelab untuk mengecajkan perbelanjaan/bil mereka di Kelab tersebut kepada Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) mereka.

2 Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) Akaun anda yang berada dibawah jagaan bank menurut dokumen ini. "Perjanjian Keahlian Kelab" Perjanjian antara individu dan Kelab yang memberikan individu tersebut hak berkontrak sebagai Ahli Kelab. "Ahli Kad" atau "anda" Individu yang dinamakan pada Kad Kelab ClubPlus (PLC), sama ada ahli kad utama atau ahli kad tambahan. "Pusat Kad" Tempat atau lokasi yang ditetapkan untuk mengendalikan operasi harian kad Bank termasuk Kad Kelab ClubPlus (PLC). "Had Kredit" Had kredit yang diberikan untuk Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) oleh Bank dan dimaklumkan kepada Ahli Kelab pada masa Kad Kelab ClubPlus (PLC) diisukan atau apa-apa had kredit yang lain sebagaimana yang dipinda oleh Bank dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya. "Ahli Kelab" Seseorang yang mempunyai hak berkontrak yang diberikan oleh Kelab di bawah Perjanjian Keahlian Kelab dan didaftarkan sebagai ahli dalam rekod Kelab tersebut. "Bulan" Satu bulan kalendar. "Penyata Akaun" Salinan fizikal penyata yang Bank akan isu kepada Ahli Kad setiap bulan atau atas permintaan Ahli Kad atau epenyata bulanan yang disediakan untuk paparan melalui Perbankan Internet Peribadi UOB Ahli Kad tersebut, yang menunjukkan jumlah baki tertunggak di bawah Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC), dan pembelian barangan dan/atau perkhidmatan, transaksi, yuran dan caj yang dikenakan serta apa-apa transaksi lain yang dicajkan melalui penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC). "epenyata" Penyata elektronik yang disediakan untuk paparan melalui Perbankan Internet Peribadi UOB Ahli Kad berikutan pendaftaran Ahli Kad untuk perkhidmatan epenyata bagi Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC). "Tarikh Akhir Pembayaran" Tarikh akhir yang dinyatakan dalam Penyata Akaun, yang bersamaan dengan tempoh tamat 20 hari dari Tarikh Penyata. "Draf Jualan" Dokumen yang diberikan oleh Bank atau mana-mana rakan niaga Visa/MasterCard International kepada Rakan Dagang Yang Diluluskan untuk merekodkan pembelian barangan menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC). "Tarikh Penyata" Tarikh Penyata Akaun. "Caj Kewangan" Caj-caj yang dinyatakan dalam Fasal 8. "Tempoh Tanpa Faedah" Tempoh dua puluh (20) hari dari Tarikh Penyata dan sah jika Ahli Kad membuat pembayaran sepenuhnya sebelum Tarikh Akhir Pembayaran. Untuk bayaran yang dibuat secara sebahagian, Caj Kewangan ke atas baki Transaksi Runcit akan dikira dari hari Transaksi Runcit direkodkan pada Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC).

3 "Proses Undang-Undang" Mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana proses pemula termasuk saman perintah rasmi dan saman pemula serta apa-apa bentuk proses pemula, rayuan, permohonan interlokutori, afidavit, arahan, penghakiman dan mana-mana dokumen lain yang perlu diserahkan di bawah sebarang undang-undang bertulis dan notis sedemikian di bawah Akta Kebankrapan 1967 dan Kanun Tanah Negara Data Peribadi Mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama anda, alamat, pekerjaan, butiran perhubungan, maklumat yang diperoleh daripada sistem keselamatan (termasuk rakaman imej anda melalui Televisyen Litar Tertutup (CCTV)), maklumat yang terkandung dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC)yang dipegang oleh anda sama ada secara tunggal atau bersama dengan mana-mana individu lain, jenis produk dan/atau perkhidmatan yang anda telah melanggan dengan kami dan data lain sedemikian yang diperlukan mengenai diri anda dan transaksi anda dengan kami. "Transaksi Runcit" Semua transaksi untuk membeli barangan dan/atau perkhidmatan dengan menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC). "Tempoh Sah" Tempoh yang dinyatakan pada Kad Kelab ClubPlus (PLC). "Perjanjian ClubPlus UOB" Perjanjian antara kami dengan Kelab. "UOBM", "Bank", "kami" atau "kita" United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( K) dengan pejabat berdaftar di Tingkat 11, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur dan cawangan-cawangannya di Malaysia. 1.2 Rujukan kepada a) bilangan tunggal juga termasuk bilangan jamak, dan sebaliknya; b) jantina maskulin juga termasuk jantina feminin dan neuter, dan sebaliknya; c) seseorang termasuk individu, perkongsian, badan korporat, persatuan yang tidak diperbadankan, kerajaan, negeri, agensi negeri, dan badan amanah; d) seseorang termasuk wasi, pentadbir, waris, pengganti dan penerima serah hak orang itu, dan dokumen ini mengikat individu-individu tersebut; dan e) apabila memperkenalkan sesuatu contoh, termasuk atau sebagai contoh (atau perkataan lain yang sama) tidak mengehadkan maksud perkataan bagi contoh-contoh tersebut. 2. CARIAN 2.1 Kami boleh, tetapi tidak diwajibkan melakukan carian kebankrapan atau carian berkaitan kredit dengan mana-mana agensi/penyedia rujukan kredit atau agensi pelapor kredit, pangkalan data atau sistem mengenai anda sebelum dan/atau pada bila-bila masa selepas pengisuan Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2.2 Anda memberi keizinan kepada kami untuk menjalankan carian tersebut ke atas anda setakat yang dibenarkan undang-undang. 2A. PENERIMAAN KAD KELAB CLUBPLUS (PLC) 2A.1 Setelah anda bersetuju untuk menerima Kad Kelab ini selaras dengan syarat-syarat Perjanjian ini atau menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) untuk kali pertama, anda dianggap telah mengizin, menerima dan bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini. 2A.2 Sekiranya anda tidak ingin menerima Kad Kelab ClubPlus (PLC) atau terikat dengan Perjanjian ini, anda tidak boleh menjalankan sebarang transaksi menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan hendaklah dengan serta-merta mengembalikan Kad Kelab ClubPlus (PLC) kepada Bank.

4 3. KEMUDAHAN KAD KELAB CLUBPLUS (PLC) 3.1 Kad Kelab ClubPlus (PLC) merupakan kad ahli Kelab dan juga kad caj kelab. 3.2 Penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda sebagai kad caj kelab adalah tertakluk kepada Had Kredit dan terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini dan apa-apa terma dan syarat lain yang boleh ditambah, dipinda, ditukar atau diubahsuai oleh Bank dari semasa ke semasa. 3.3 Dalam masa Tempoh Sah dan tertakluk kepada terma dan syarat dalam Perjanjian ini, Kad Kelab ClubPlus (PLC) melayakkan anda untuk yang berikut: a) Pembelian barang-barang dari dan/atau penyediaan perkhidmatan oleh Kelab dan/atau mana-mana Rakan Dagang Yang Diluluskan; b) Pembayaran yuran dan wang yang perlu dibayar oleh anda kepada Kelab di bawah terma dan syarat Perjanjian Keahlian Kelab; dan c) Lain-lain kemudahan Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang kami dan Kelab (tertakluk kepada kelulusan terlebih dahulu daripada kami) mungkin memperuntukkan dari semasa ke semasa. 4. CARA PENGGUNAAN 4.1 Untuk menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) untuk membeli barangan dan/atau perkhidmatan di Kelab dan/atau dari mana-mana Rakan Dagang Yang Diluluskan, anda hendaklah menandatangani Draf Jualan yang disediakan di Kelab dan/atau premis Rakan Dagang Yang Diluluskan. 4.2 Anda dengan ini membenarkan dan membolehkan kami untuk mendebitkan Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda untuk segala pembelian dan/atau perkhidmatan yang menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC), yuran (termasuk yuran langganan bulanan/berkala) dan apa-apa caj lain yang perlu dibayar oleh anda kepada Kelab di bawah Perjanjian Keahlian Kelab. Anda mesti memberitahu kami secara bertulis jika anda berhenti menjadi Ahli Kelab, jika tidak, anda akan bertanggungjawab untuk membayar balik sepenuhnya kepada kami semua jumlah yang didebitkan ke dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda. 4.3 Untuk melaksanakan pembayaran yuran dan wang yang perlu dibayar oleh anda kepada Kelab di bawah Perjanjian Keahlian Kelab, anda dengan ini membenarkan dan membolehkan kita untuk membayar kepada Kelab jumlah wang yang didebitkan oleh Kelab tersebut kepada Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda. 4.4 Oleh sebab anda memerhati dan mematuhi syarat-syarat perjanjian ini, kami akan membayar Kelab dan/atau Rakan Dagang Yang Diluluskan jumlah pada Draf Jualan dan mendebitkan Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda dengan sewajarnya. 4.5 Meskipun Fasal 4.4 di atas, anda masih bertanggungjawab kepada kami untuk transaksi di mana anda tidak mendapatkan atau menandatangani Draf Jualan, jika kita berpendapat, dengan bukti dokumen yang mencukupi, bahawa pengecualian tersebut adalah kerana sifat transaksi itu, atau jika ia disebabkan oleh kesilapan oleh anda dan/atau Kelab dan/atau Rakan Dagang Yang Diluluskan, atau jika Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan membuat caj yang terkurang kepada anda. Bagi tujuan yang dinyatakan di atas, anda mengesahkan bahawa kegagalan anda untuk menandatangani mana-mana Draf Jualan tidak akan membatalkan liabiliti anda kepada kami untuk bayaran yang dibuat oleh kami kepada Kelab dan/atau Rakan Dagang Yang Diluluskan pada Draf Jualan yang tidak ditandatangani. 4.6 Anda hendaklah mematuhi semua keperluan, arahan, penyuruhan dan garis panduan yang berkaitan, yang kita boleh mengeluarkan pada bila-bila masa atau dari masa ke semasa berkenaan dengan kemudahan dan/atau perkhidmatan Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang diberikan kepada anda. 5. PENYATA BULANAN

5 5.1 Kami akan menghantar Penyata bulanan yang menyatakan pembelian barangan dan/atau perkhidmatan, yuran dan wang yang dibayar kepada Kelab di bawah syarat-syarat Perjanjian Keahlian Kelab serta yuran dan caj yang ditanggung oleh anda menurut syarat-syarat Perjanjian ini bersama dengan jumlah urus niaga masing-masing dan jumlah baki debit tertunggak dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus anda (PLC). 5.2 Rekod dan catatan dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus anda seperti yang dinyatakan pada Penyata bulanan akan dianggap sebagai betul, tepat dan terikat kepada anda melainkan anda memberitahu kami secara bertulis dalam tempoh empat belas (14) hari dari Tarikh Penyata atau tempoh lain sebagaimana yang dipinda oleh kami dari semasa ke semasa. Anda hendaklah memberikan kami semua maklumat yang berkaitan dan bantuan yang munasabah dalam penyiasatan perkara tersebut. Tanpa pemberitahuan itu, Penyata bulanan akan menjadi bukti yang muktamad mengenai pengesahan dan penerimaan anda ke atas jumlah yang perlu dibayar kepada kami dan anda bertanggungjawab ke atas jumlah yang dinyatakan. 5.3 Setelah menerima notis bertulis anda dalam tempoh yang telah ditetapkan: a) kami akan menyiasat dakwaan kesilapan tersebut dan anda dengan ini bersetuju untuk terikat dengan keputusan yang dibuat oleh kami; b) fasal ini tidak akan dalam apa-apa cara menjejaskan atau memberi kesan ke atas tanggungjawab anda di bawah Fasal 7, dan semua atau mana-mana bayaran yang dibuat menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) akan terus didebitkan ke dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda; dan c) anda akan masih terikat dengan baki kandungan Penyata yang tidak terjejas oleh dakwaan kesilapan tersebut. 6. HAD KREDIT 6.1 Kami akan memaklumkan kepada anda Had Kredit yang diberikan kepada anda. 6.2 Anda dengan ini terima bahawa anda tidak akan melebihi Had Kredit yang diberikan kepada anda dan akan membayar jumlah terlebih tersebut sepenuhnya sebaik sahaja menerima Penyata bulanan atau apa-apa notis bertulis lain yang kita mungkin mengisukan kepada anda. 6.3 Kami berhak untuk menyemak semula Had Kredit pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, tanpa notis terlebih dahulu kepada anda. 7. BAYARAN 7.1 Setelah menerima Penyata bulanan, anda hendaklah membayar baki tertunggak dalam Penyata Bulanan pada atau sebelum Tarikh Akhir Pembayaran. 7.2 Anda tetap dikehendaki membayar baki tertunggak dalam Penyata bulanan walaupun anda tidak menerima Penyata Akaun kerana apa jua sebab. Jika anda berada di luar Malaysia, anda bertanggungjawab untuk menguruskan bayaran yang perlu dibayar di bawah Perjanjian ini bagi pihak anda. 7.3 Segala pembayaran mestilah dibuat dalam Ringgit Malaysia. Bayaran tidak tertakluk kepada apaapa jua potongan, sama ada sebagai tuntutan balas atau tolak selesai terhadap kami dan/atau Rakan Dagang Yang Diluluskan Bayaran anda tidak akan dianggap telah dibuat sehinggalah kami memastikan wang bayaran berkenaan telah diterima dengan betul. 7.5 Bayaran boleh dilakukan di Pusat Kad atau mana-mana cawangan atau lokasi yang ditetapkan, mengikut kaedah bayaran yang kami luluskan. 7.6 Jika anda membayar dengan cek, pastikan anda menyertakan apa-apa komisen pertukaran dalaman yang berkenaan. Jika tidak, kami berhak mendebit Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda bagi komisen tersebut atau menggunakan hak tolak selesai kami di bawah Fasal 17 Perjanjian ini. 7.7 Bayaran yang kami terima daripada anda berhubung dengan Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) akan digunakan untuk atau sebagai pembayaran bagi apa-apa faedah, caj, yuran dan kos guaman yang tertunggak, dan selepas itu, bagi transaksi yang menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC).

6 7.8 Tanpa mengambil kira Fasal 7.7, kami mempunyai hak untuk menggunakan apa-apa bayaran yang kami terima dari anda dengan apa cara yang kami pilih, atas budi bicara mutlak kami, termasuk meletakkan dan menyimpan bayaran itu sebagai kredit dalam akaun tergantung selama tempoh yang kami pilih, tanpa diwajibkan buat masa tersebut untuk menggunakan kesemua atau sebahagian bayaran tersebut untuk atau sebagai penyelesaian wang atau liabiliti yang perlu dibayar atau dikenakan terhadap anda. 7.9 Tanpa mengira pembayaran sedemikian dibuat sekiranya berlaku apa-apa prosiding dalam atau mirip dengan kebankrapan atau ketidakmampuan bayar di pihak anda, kami boleh membuktikan dan bersetuju untuk menerima apa-apa dividen atau komposisi berkenaan dengan keseluruhan atau sebahagian daripada wang dan liabiliti sedemikian terhadap anda. 8. YURAN, CAJ DAN HAK UNTUK MENDEBIT 8.1 Anda dengan ini bersetuju untuk membayar, dan membenarkan kami mendebit daripada Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC), pada bila-bila masa tanpa memaklumkan anda terlebih dahulu, semua yuran, caj, faedah, cukai, duti atau levi yang ditanggung berhubung dengan pengisuan dan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC), semua kos, caj dan perbelanjaan guaman yang mungkin dicaj kepada kami dalam menguatkuasakan atau usaha untuk menguatkuasakan Perjanjian ini, atau dalam mendapatkan dan usaha mendapatkan pembayaran bagi kesemua atau sebahagian wang yang anda berhutang kepada kami. 8.2 Caj Kewangan tidak akan dikenakan atas baki tertunggak Transaksi Runcit anda jika kami menerima pembayaran penuh dari anda pada atau sebelum Tarikh Akhir Pembayaran, dan semua baki tertunggak dalam Penyata Akaun bulanan terdahulu telah dibayar penuh sebelum Tarikh Akhir Pembayaran. 8.3 Anda bersetuju untuk membayar dan memberi kuasa kepada kami untuk mendebitkan Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda untuk yuran, caj, cukai, duti dan levi berikut apabila perlu dibayar:- (a) Caj Kewangan Caj Kewangan dikira pada kadar 18% setahun atau apa-apa kadar lain yang mungkin ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa dan akan dikenakan ke atas semua baki tertunggak Transaksi Runcit yang tidak dibayar sepenuhnya sebelum Tarikh Akhir Pembayaran, dikira dari tarikh seterusnya selepas Tarikh Akhir Pembayaran sehingga pembayaran penuh dibuat. Formula yang digunakan untuk pengiraan Caj Kewangan (F) ke atas baki Transaksi Runcit ialah seperti berikut: F = (B) x (P/D) x R Di mana: B = Baki yang dikenakan Caj Kewangan. P = Jangka masa berkenaan dalam hari di mana baki dikenakan Caj Kewangan D = Bilangan hari digunakan sebagai dasar bagi kadar tahunan. R = Caj Kewangan berdasarkan kadar yang dinyatakan. (b) Semua Caj Kewangan yang masih tidak dibayar selepas tiba masa pembayaran akan dikira dan ditambahkan kepada baki tertunggak di bawah Akaun Kad Kelab, dan akan dikenakan Caj Kewangan pada kadar 18% setahun (atau sebarang kadar lain yang boleh kami tentukan pada bila-bila masa) sehingga bayaran dibuat secara penuh. Caj bayaran lewat Caj bayaran lewat sebanyak 1% sebulan atas jumlah keseluruhan baki tertunggak pada Tarikh Penyata akan didebitkan ke Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda (tertakluk kepada minimum RM5 sebulan) jika bayaran tidak diterima oleh kami sebelum Tarikh Akhir Pembayaran. Jumlah wang yang didebitkan akan menanggung Caj Kewangan pada

7 (c) (d) (e) kadar 18% setahun (atau kadar lain yang kami boleh tentukan pada-bila-bila masa) sehingga dibayar sepenuhnya, dan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan permodalan Caj Kewangan akan dikenakan. Caj perkhidmatan Anda dikehendaki membayar caj perkhidmatan (pada kadar yang kami pilih pada bila-bila masa atas budi bicara mutlak kami) bagi perkhidmatan yang kami beri berkaitan dengan: (i) permohonan untuk pengeluaran atau salinan dan/atau salinan asal Draf Jualan atau dokumen lain; atau (ii) gantian Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang hilang atau dicuri. Yuran dan kos guaman Yuran dan kos guaman (atas dasar indemniti penuh) dan perbelanjaan lain yang dicajkan kepada kami dalam penguatkuasaan hak dan kelayakan kami di bawah Perjanjian ini dan mendapatkan kembali wang yang anda berhutang kepada kami di bawah Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda. Yuran dan caj lain Apa-apa yuran dan/atau caj lain yang boleh dikenakan pada bila-bila masa oleh kami atau mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami untuk perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan untuk anda. 8.4 Tempoh tanpa faedah selama tempoh dua puluh (20) hari bagi semua Transaksi Runcit akan dikenakan jika anda membuat pembayaran penuh pada atau sebelum Tarikh Akhir Pembayaran Penyata Akaun bulan sebelumnya. Jika anda membuat bayaran secara sebahagian atas jumlah baki tertunggak Penyata Akaun bulan sebelumnya, Caj Kewangan (seperti dinyatakan dalam Fasal 8.3(a) Perjanjian ini) akan dikenakan atas Transaksi Runcit yang akan dikira dari hari transaksi dimasukkan ke dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) sehingga anda membuat pembayaran penuh. 8.5 Yuran dan caj di atas tidak boleh dituntut balik secara sepenuhnya atau sebahagiannya walaupun Kad Kelab ClubPlus (PLC) dibatalkan bagi apa-apa sebab, atau Perjanjian ini ditamatkan. 8.6 Kami boleh, pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami, meminda kadar mana-mana yuran atau caj di atas dan/atau kaedah pengiraan. Kami akan memaklumkan kepada anda pindaan tersebut dengan memberi notis dua puluh satu (21) hari, sama ada melalui Penyata anda atau apaapa cara lain yang kami mungkin tentukan dari semasa ke semasa. Pindaan itu akan berkuatkuasa dari tarikh yang dinyatakan dalam notis. 9. CUKAI, DUTI ATAU LEVI 9.1 Anda bertanggungjawab membayar apa-apa cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain pada tarikh pengisuan Kad Kelab ClubPlus (PLC) atau tarikh seterusnya selepas pengisuan Kad Kelab ClubPlus (PLC), yang mengikut undang-undang (termasuk Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014) atau peraturan, garis panduan, keputusan atau arahan yang dikeluarkan di bawah undang-undang tersebut (dan juga termasuk apa-apa pindaan yang dibuat kepada undang-undang, peraturan, garis panduan, keputusan atau arahan sedemikian) yang perlu dibayar kepada sesiapa atau pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami, berkenaan dengan apa-apa fi dan caj yang dikenakan atau ditanggung oleh kami berhubung dengan Kad Kelab ClubPlus (PLC). Kecuali jika dinyatakan selainnya oleh kami pada bila-bila masa, sebarang yuran dan caj yang dimaklumkan kepada anda adalah termasuk sebarang cukai barangan dan perkhidmatan yang berkaitan pada kadar semasa. Di mana kami telah menyatakan selainnya, anda akan bertanggungjawab untuk membayar cukai barangan dan perkhidmatan tersebut sebagai tambahan kepada yuran dan caj kami. 9.2 Apa-apa cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain yang dicajkan kepada kami berkaitan dengan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan apa-apa barangan atau perkhidmatan lain yang disediakan di bawah Kad Kelab ClubPlus (PLC) akan ditanggung oleh dan

8 dicajkan kepada anda dan jika kami menjelaskan bayaran bagi pihak anda, maka anda bertanggungjawab membayar balik jumlah yang dibayar kepada kami. 10. PENAMATAN, PEMBATALAN ATAU PENGGANTUNGAN KAD KELAB CLUBPLUS (PLC) 10.1 Kad Kelab ClubPlus (PLC) akan sah sepanjang Tempoh Sah, kecuali jika dibatalkan, ditamatkan atau digantung atas apa jua sebab. Berikutan dengan tarikh tamat Tempoh Sah, Kad Kelab ClubPlus (PLC) akan dibatalkan kecuali jika Tempoh Sah dilanjutkan oleh kami untuk tempoh selanjutnya mengikut budi bicara mutlak kami Kami boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, menarik balik, menamatkan atau menggantung penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC), Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC), dan/atau mana-mana perkhidmatan berkaitan yang lain oleh anda, menolak untuk mengesahkan apa-apa transaksi di bawah Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan/atau enggan mengeluarkan semula, memperbaharui atau mengganti Kad Kelab ClubPlus (PLC), tanpa memberi sebarang notis atau sebab kepada anda, jika mana-mana yang berikut ( Kejadian Ingkar ) berlaku: (a) keahlian anda dengan Kelab ditarik balik, digantung, ditamatkan atau dibatalkan mengikut Perjanjian Keahlian Kelab atau untuk apa-apa sebab; (b) Kelab melanggar mana-mana terma dalam Perjanjian Keahlian ClubPlus; (c) Perjanjian ClubPlus UOB dengan Kelab ditamatkan atas sebarang sebab; (d) anda gagal mematuhi pembayaran atau cara pembayaran wang yang perlu dibayar di bawah Perjanjian ini; (e) anda gagal mematuhi pembayaran atau cara pembayaran wang yang perlu dibayar di bawah mana-mana perjanjian lain berhubung dengan mana-mana kemudahan perbankan/kredit yang diberikan oleh kami kepada anda; (f) anda melebihi Had; (g) anda mengugut untuk melanggar atau telah melanggar terma dan syarat dalam Perjanjian ini; (h) anda meninggal dunia atau menjadi tidak berupaya, tidak siuman, tidak mampu bayar, bankrap atau menghadapi prosiding kehakiman; (i) anda melakukan perbuatan kebankrapan atau membenarkan penghakiman yang belum diselesaikan terhadap anda untuk melebihi dua puluh satu (21) hari; (j) pelaksanaan distres, penahanan atau prosiding undang-undang lain telah dikenakan, dikuatkuasakan atau dikeluarkan terhadap hartanah anda dan tidak dilepaskan atau masih kekal dalam tempoh tujuh (7) hari; (k) sebarang litigasi (sama ada sivil atau jenayah), timbang tara atau prosiding pentadbiran yang belum selesai, berterusan atau merupakan ancaman kepada anda; (l) anda memasuki atau cuba memasuki sebarang persetujuan atau pengaturan dengan atau untuk manfaat pemiutang anda; (m) anda melakukan atau mengancam untuk melakukan kemungkiran atau pelanggaran manamana perjanjian, persetujuan, ketetapan, terma atau syarat yang dimeterai antara anda dan kami, yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan; (n) pada bila-bila masa selepas pengeluaran Kad Kelab ClubPlus (PLC), undang-undang dan peraturan yang mentadbir kami menjadikannya salah dari segi undang-undang, tidak sah atau mustahil bagi kami untuk membenarkan anda atau terus membenarkan anda untuk menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) atau Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) atau untuk mematuhi tanggungjawab kami di bawah Perjanjian ini atau untuk kami menguatkuasakan mana-mana hak kami di bawah Perjanjian ini, apa-apa dokumen keselamatan atau apa-apa perjanjian lain berhubung dengan mana-mana kemudahan perbankan/kredit yang diberikan oleh kami kepada anda; (o) (p) lokasi anda tidak diketahui oleh kami; kami, pada budi bicara mutlak kami, memutuskan bahawa terdapat apa-apa perubahan dalam keadaan pasaran yang akan menyebabkan penerusan kemudahan dan perkhidmatan

9 (q) (r) (s) (t) (u) Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang ditawarkan kepada anda untuk menjadi tidak praktikal atau tidak sesuai dari segi komersial untuk sementara waktu atau selama-lamanya; penarafan kredit anda seperti yang ditentukan oleh kami telah merosot; terdapat apa-apa penyiasatan oleh pihak polis, pihak berkuasa atau pengawal selia yang belum lagi selesai, masih dijalankan atau menjadi ancaman kepada anda; jika anda telah didakwa atau disabitkan dengan sebarang kesalahan jenayah atau mempunyai sebarang rekod jenayah; jika terdapat apa-apa laporan terhadap anda di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001; atau jika kami mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Kad Kelab ClubPlus (PLC) digunakan bagi suatu aktiviti yang menyalahi undang-undang Tanpa mengambil kira Fasal 10.2, kami boleh, pada budi bicara mutlak kami, menarik balik atau menamatkan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) oleh anda dengan memberikan notis kepada anda tanpa memberi sebarang sebab Anda dilarang menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Jika kami mendapati, mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda telah atau sedang digunakan bagi apa-apa aktiviti yang tidak dibenarkan, kita boleh mengambil apa-apa tindakan yang kami anggap sesuai untuk memenuhi apa-apa kewajipan atau keperluan di Malaysia atau di tempat lain di dunia berkaitan dengan pencegahan sebarang aktiviti menyalahi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, aktiviti pengganas, sogokan, rasuah atau pengelakan cukai atau penguatkuasaan apa-apa sekatan ekonomi atau perdagangan. Tindakan yang kita mengambil termasuk menggantung, membatalkan atau menamatkan Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan/atau Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) dengan segera, membuat laporan dan mengambil apaapa tindakan kita boleh anggap sesuai Setelah Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda ditamatkan, anda tetap bertanggungjawab terhadap apaapa transaksi yang dibuat melaluipenggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) (sama ada sebelum atau selepas Kad Kelab ClubPlus (PLC) ditamatkan), termasuk transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC), dan apa-apa arahan tetap yang anda berikan kepada Rakan Dagang Yang Diluluskan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memaklumkan Rakan Dagang Yang Diluluskan tersebut dan membatalkan apa-apa arahan tetap yang sedia ada sebelum atau apabila Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda ditamatkan Jika Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan/atau Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) ditamatkan, anda mesti: (a) (b) memotong Kad Kelab ClubPlus (PLC) kepada dua bahagian di sepanjang jalur magnet; membayar semua wang yang dihutang oleh anda kepada kami dengan serta-merta (termasuk keseluruhan baki tertunggak dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) bersama dengan semua yuran, kos, cukai, duti, levi yang terkumpul sehingga tarikh penamatan Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan apa-apa amaun terhutang lain berhubung dengan transaksi yang dibuat menggunakan Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang belum dimasukkan ke dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) Jika, selepas penamatan, anda tidak memotong Kad Kelab ClubPlus (PLC) kepada dua bahagian, anda akan terus bertanggungjawab ke atas apa-apa caj dan transaksi yang dilakukan dengan Kad Kelab ClubPlus (PLC) Penamatan Kad Kelab ClubPlus (PLC) utama akan menamatkan semua Kad Kelab ClubPlus (PLC) tambahan secara automatik. Penamatan Kad Kelab ClubPlus (PLC) tambahan tidak akan menamatkan Kad Kelab ClubPlus (PLC) utama, melainkan anda memberi arahan selainnya secara bertulis kepada kami Butiran untuk mana-mana Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang dibatalkan atau ditarik balik boleh diletakkan dalam senarai pembatalan yang kami boleh edarkan kepada Kelab dan semua Rakan Dagang Yang Diluluskan.

10 10.10 Anda perlu memaklumkan kami jika anda meninggal Malaysia untuk menetap di tempat lain sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum anda berlepas. Dalam keadaan sedemikian, Kad Kelab ClubPlus (PLC) (termasuk mana-mana Kelab ClubPlus (PLC) tambahan) akan ditamatkan dengan serta-merta dan anda mesti memotong Kad Kelab ClubPlus (PLC) itu kepada dua bahagian sebelum anda berlepas Secara tambahan, dan tanpa menjejaskan peruntukan dalam dokumen ini, kami akan membatalkan, menyekat, menggantung, menghentikan atau menamatkan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda jika diarahkan oleh Kelab tanpa diwajibkan untuk mendapatkan bukti daripada, atau mengenakan syarat-syarat ke atas, Kelab sebelum berbuat demikian Jika Kad Kelab ClubPlus (PLC) dibatalkan atau jika penggunaan itu telah dibatalkan atau ditamatkan, anda boleh diletakkan dalam senarai yang boleh diedarkan kepada Kelab dan semua Rakan Dagang Yang Diluluskan Pada masa: (a) pembatalan, penyerahan balik atau penamatan Kad Kelab ClubPlus (PLC); (b) pembatalan, penggantungan atau penyekatan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) atau hak-hak anda di bawah dokumen ini; atau (c) apa-apa pelanggaran terma dalam dokumen ini, anda bersetuju bahawa kami mempunyai budi bicara mutlak tanpa mendapatkan persetujuan anda untuk:- (i) menuntut bayaran dari Kelab untuk jumlah wang yang tertunggak yang perlu dibayar kepada kami di bawah Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC); dan/atau (ii) arahkan Kelab untuk: (iia) memindahkan dan/atau menyebabkan pemindahan keahlian anda di Kelab pada nilai pasaran semasa dan untuk melaksanakan atau menyebabkan pelaksanaan apa-apa perjanjian dengan mana-mana pihak untuk melaksanakan pemindahan itu; dan (iib) mengemukakan sepenuhnya semua wang yang diterima daripada pemindahan kepada kami untuk menyelesaikan sepenuhnya atau sebahagian daripada jumlah wang yang tertunggak di bawah Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC). Tanpa mengambil kira yang di atas, kami berhak untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap anda bagi mendapatkan semua jumlah wang yang kena dibayar dan terhutang oleh anda kepada kami. 11. LIABILITI ANDA UNTUK KEHILANGAN, KECURIAN ATAU PENGGUNAAN KAD KELAB CLUBPLUS (PLC) TANPA KEBENARAN 11.1 Anda dengan ini bersetuju dan berjanji untuk menjaga dan mengambil semua langkah berwaspada yang sewajarnya bagi mengelakkan kehilangan, kecurian atau penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) tanpa kebenaran. Sekiranya kehilangan atau kecurian Kad Kelab ClubPlus (PLC) berlaku, anda hendaklah memaklumkan kepada Pusat Kad melalui telefon atau faksimili secepat mungkin. Anda memahami bahawa kegagalan untuk menjaga dan mengambil semua langkah berwaspada yang sewajarnya untuk melindungi Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda mungkin mendedahkan anda kepada kecurian dan/atau penggunaan Kad Debit yang tidak dibenarkan Anda mesti mengambil tindakan susulan selepas pemakluman anda dalam Fasal 11.1 melalui pengesahan bertulis dan penyerahan apa-apa dokumen yang diperlukan oleh kami termasuk tetapi tidak terhad kepada salinan laporan polis yang difailkan berhubung dengan kehilangan atau kecurian Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh kehilangan/kecurian dan/atau pendedahan tersebut Semua caj yang timbul daripada transaksi yang dibuat dengan Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda, sama ada dibenarkan atau tidak, akan dianggap telah dilakukan oleh anda. Anda akan terus bertanggungjawab ke atas semua caj dan transaksi yang dilakukan ke atas Kad Kelab ClubPlus (PLC) kecuali:

11 (a) (b) (c) anda telah melaporkan apa-apa kehilangan, kecurian atau penggunaan yang tidak dibenarkan ke atas Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda kepada Pusat Talian secepat mungkin apabila anda mengetahui mengenai kehilangan/kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran masing-masing; anda tidak melakukan penipuan; dan anda telah mengambil langkah-langkah munasabah untuk menjaga Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda pada setiap masa Kami boleh (mengikut budi bicara mutlak kami) mengehadkan liabiliti anda kepada RM (atau amaun lain yang boleh kami tetapkan pada bila-bila masa) untuk transaksi yang dilakukan dengan Kad Kelab ClubPlus (PLC) sebelum kami dimaklumkan, jika anda tidak membuat penipuan atau gagal memaklumkan kami dengan segera setelah mengetahui bahawa Kad Kelab ClubPlus (PLC) telah hilang atau dicuri Atas permintaan anda, kami boleh (tetapi tidak diwajibkan) mengisukan Kad Kelab ClubPlus (PLC) gantian kepada anda berikutan kehilangan atau kecuriannya. Anda perlu membayar fi yuran penggantian sebanyak RM50.00 untuk setiap gantian Kad Kelab ClubPlus (PLC). Setakat yang dibenarkan undang-undang, anda akan kekal bertanggungjawab ke atas apa-apa transaksi yang dibuat melalui penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang hilang atau dicuri, termasuk transaksi yang dibuat tetapi belum dimasukkan ke dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC), dan apa-apa arahan tetap sedia ada yang dibuat oleh anda kepada Rakan Dagang Yang Diluluskan Apabila anda menerima Kad Kelab ClubPlus (PLC) gantian, anda perlu menandatangani pada jalur tandatangannya dan anda dianggap telah menerima dan bersetuju untuk diikat oleh terma dan syarat dalam Perjanjian ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memaklumkan Rakan Dagang Yang Diluluskan untuk membatalkan atau meminda mana-mana arahan tetap sedia ada berhubung dengan Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang hilang atau dicuri dan/atau Kad Kelab ClubPlus (PLC) gantian. 12. KAD KELAB CLUBPLUS (PLC) TAMBAHAN 12.1 Di bawah Perjanjian Keahlian Kelab, isteri, suami dan anak-anak (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Perjanjian Keahlian Kelab) Ahli dibenarkan untuk menggunakan kemudahan Kelab Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengisukan Kad Kelab ClubPlus (PLC) tambahan kepada mana-mana individu yang dinyatakan dalam Fasal 12.1 di atas permintaan anda berserta dengan kelulusan Kelab. Terma dan syarat Perjanjian ini hendaklah terikat kepadanya Anda dan pemegang kad tambahan akan secara bersama dan/atau berasingan bertanggungjawab untuk semua transaksi, caj dan bayaran yang dikenakan di bawah Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda. Anda perlu memastikan bahawa pemegang tambahan mematuhi terma dan syarat dalam dokumen ini Kad Kelab ClubPlus (PLC) tambahan yang dikeluarkan kepada pemegang kad tambahan boleh dibatalkan jika diminta oleh pemegang utama. Pembatalan tersebut tidak akan menjejaskan hak dan kelayakan, tanggungjawab dan kewajipan kami, anda, dan pemegang kad tambahan yang timbul sebelum pembatalan tersebut Permintaan oleh pemegang utama dalam Fasal 12.4 hendaklah dibuat secara bertulis, dan disertakan dengan Kad Kelab ClubPlus (PLC) tambahan yang telah dipotong dua Pembatalan Kad Kelab ClubPlus (PLC) tambahan tidak akan menjejaskan, menganggu atau membatalkan penggunaan anda terhadap Kad Kelab ClubPlus (PLC). Walaubagaimanapun, pembatalan Kad Kelab ClubPlus (PLC) pemegang kad utama akan mengakibatkan pembatalan automatik mana-mana Kad Kelab ClubPlus (PLC) tambahan di bawah Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) pemegang kad utama. 13. PENGECUALIAN LIABILITI 13.1 Kami tidak akan dalam apa-apa keadaan sekalipun bertanggungjawab untuk ganti rugi yang dialami atau kerugian yang ditanggung oleh anda (termasuk kehilangan reputasi atau keaiban):

12 a) berhubung dengan sesuatu perwakilan atau implikasi yang disebabkan oleh: (i) pembatalan atau keengganan kami untuk memperbaharui Kad Kelab ClubPlus (PLC); (ii) penggantungan atau sekatan yang dikenakan oleh kami ke atas penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda; (iii) pengedaran butiran Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda kepada Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan dalam senarai Kad Kelab ClubPlus (PLC) yang dibatalkan; atau (iv) pindaan, perubahan, pembatalan, penggantungan dan/atau penarikan balik mana-mana manfaat atau keistimewaan anda di bawah Kad Kelab ClubPlus (PLC); b) disebabkan oleh sesuatu perbuatan atau pengecualian oleh Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan; c) disebabkan oleh pengekalan Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan/atau keengganan Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan untuk menerima Kad Kelab ClubPlus (PLC); d) berhubung dengan suatu kenyataan, perwakilan atau komunikasi yang dilakukan oleh Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan; e) disebabkan oleh kerosakan atau kekurangan dalam barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang disediakan oleh Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan; f) disebabkan oleh rasa tidak puas hati dengan kualiti, keberkesanan dan/atau ketulenan barangan yang dibeli dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan; dan/atau g) jika Kad Kelab ClubPlus (PLC) tidak diterima oleh anda selepas penghantaran Kad Kelab di bawah terma dan syarat ini, atau Kad Kelab ClubPlus (PLC) dipintas atau ditahan oleh manamana pihak selain daripada anda dalam transit Sebarang tuntutan atau pertikaian hendaklah dirujuk secara langsung kepada Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan. Walau apa pun tuntutan atau pertikaian atau sementara menunggu resolusi atau penyelesaian yang sama, anda akan terus bertanggungjawab ke atas apa-apa bayaran terhutang dan perlu dibayar kepada kami di bawah Perjanjian ini. 14. KEISTIMEWAAN DAN MANFAAT SECARA AM Kami boleh, pada bila-bila masa atas budi bicara mutlak kami, meminda, mengubahsuai, menukar, menghadkan, menambah, menggantung, membatalkan atau menarik balik kesemua atau manamana kemudahan, perkhidmatan, manfaat dan keistimewaan yang diberi kepada anda dengan memberi notis terlebih dahulu. 15. TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB 121 Di samping terma dan syarat Perjanjian ini, jika anda memohon untuk perkhidmatan kami melalui Perkhidmatan Perbankan Telefon UOB 121, maka Terma dan Syarat Perkhidmatan Perbankan Telefon UOB 121 juga akan digunapakai dan tidak akan menggantikan mana-mana terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini. Terma dan Syarat Perkhidmatan Perbankan Telefon UOB 121 boleh didapati di TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN INTERNET PERIBADI UOB Di samping terma dan syarat Perjanjian ini, jika anda memohon untuk perkhidmatan kami melalui Perkhidmatan Perbankan Internet Peribadi UOB, maka Terma dan Syarat Perbankan Internet Peribadi UOB juga akan digunapakai dan tidak akan menggantikan mana-mana terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini. Terma dan Syarat Perbankan Internet Peribadi UOB boleh didapati di HAK UNTUK MENOLAK SELESAI DAN PENGGABUNGAN 17.1 Sebagai tambahan kepada apa-apa hak tolak selesai umum di bawah undang-undang atau manamana perjanjian lain, anda bersetuju bahawa kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menggabung atau menyatukan baki tertunggak dalam Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) dengan

13 semua atau mana-mana akaun sedia ada anda dengan kami, sama ada secara tunggal atau bersama dengan mana-mana individu lain. Anda membenarkan kami, selepas memberi anda notis tujuh (7) hari, untuk menolak selesai atau memindahkan apa-apa jumlah wang kredit yang ada dalam mana-mana akaun anda untuk menyelesaikan apa-apa jumlah terhutang dan perlu dibayar kepada kami oleh anda di bawah Perjanjian ini Dengan pengeluaran notis yang dinyatakan dalam Klausa 17.1 di atas, anda bersetuju bahawa kami mempunyai hak untuk memperuntukkan atau memegang sebarang wang kredit yang ada dalam semua atau mana-mana akaun anda yang sedia ada dengan kami, sebelum tolak selesai tersebut dan anda tidak berhak untuk mengeluarkan wang tersebut, tanpa kebenaran bertulis dari kami terlebih dahulu Di mana penggabungan, tolak selesai atau pemindahan memerlukan penukaran antara mata wang, penukaran akan dikira pada kadar pertukaran semasa sebagaimana yang ditetapkan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami. 18. PERTIKAIAN 18.1 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk: a) keengganan Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan untuk menerima Kad Kelab ClubPlus (PLC); atau b) apa-apa kerosakanatau kekurangan dalam barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada anda oleh Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan atau pihak lain Segala aduan, tuntutan dan pertikaian terhadap Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan hendaklah diselesaikan oleh anda dengan Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan secara langsung, dan anda bersetuju tidak akan melibatkan kami dalam apa-apa tuntutan, pertikaian atau prosiding undang-undang tersebut, dan tuntutan tersebut tidak boleh ditolak selesai dari kami Setakat yang dibenarkan undang-undang, apa-apa tuntutan atau pertikaian yang mungkin anda ada terhadap Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan tidak akan melepaskan anda daripada kewajipan membayar jumlah yang terhutang kepada kami di bawah Perjanjian ini Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghubungi dan memberitahu Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan secara langsung tentang sebarang pembatalan urusan bil berulang, arahan tetap atau caj atau pembatalan Kad Kelab ClubPlus (PLC) berhubung dengan mana-mana urusan bil berulang atau arahan tetap. Kami tidak akan melayan atau bertanggungjawab dalam apa jua bentuk untuk sebarang tuntutan atau pertikaian yang berkaitan dengan bil berulang yang terdapat di dalam Penyata Akaun kepada Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan Sekiranya berlaku sebarang transaksi yang dipertikaikan terhadap Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan, anda mesti memberikan kepada kami maklumat berikut, sama ada secara lisan atau bertulis, berkaitan dengan transaksi yang dipertikaikan: a) nama anda; b) Akaun Kad Kelab ClubPlus(PLC) yang terlibat; c) tarikh and jumlah transaksi yang dipertikaikan; dan d) sebab mengapa anda percaya bahawa ia adalah transaksi yang dipertikaikan Kami berhak untuk mendebitkan jumlah penuh transaksi(-transaksi) yang dipertikaikan daripada Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda selepas diberikan bukti transaksi(-transaksi) yang dipertikaikan tersebut adalah sah dan dibenarkan oleh anda dengan memberikan notis terdahulu kepada anda Sebarang usaha dari pihak anda untuk membuat tuntutan palsu bagi transaksi yang dipertikaikan akan melayakkan kami untuk menggunakan sebarang hak kami di bawah terma dan syarat Perjanjian ini. 19. KEINGKARAN SILANG Walau apa pun peruntukan di sini, jika anda dan/atau pemegang kad tambahan atau anda dan/atau pemegang kad tambahan bersama dengan pihak lain melanggar mana-mana terma dan

14 syarat dalam mana-mana perjanjian lain dengan kami, sama ada untuk penggunaan mana-mana Kad Kelab ClubPlus (PLC ) lain yang diisu oleh kami atau bagi sebarang kemudahan perbankan/kredit, kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami, menamatkan Perjanjian ini dan selepas itu semua wang yang terhutang kepada kami perlu dibayar dengan segera perlu dibayar mengikut Fasal 10.6 (b) Perjanjian ini. 20. PERUBAHAN 20.1 Kami boleh, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, mengubah, menambah, memotong dan/atau meminda kadar, fi, caj serta sebarang terma dan syarat dalam Perjanjian ini dengan memberi anda notis dua puluh satu (21) hari, melalui Penyata Akaun anda atau melalui paparan di laman web rasmi kami di atau dalam apa-apa cara lain yang kami mungkin tentukan dari semasa ke semasa Apa-apa perubahan yang dirujuk dalam Fasal 20.1 akan berkuatkuasa pada tarikh yang kami tentukan. Pengekalan atau penerusan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) selepas tarikh kuatkuasa akan dianggap sebagai penerimaan perubahan sedemikian oleh anda Sekiranya anda tidak bersetuju dengan perubahan tersebut, anda hendaklah menyerahkan Kad Kelab ClubPlus (PLC) dan mengembalikannya kepada kami setelah dipotong dua, jika tidak, anda akan dianggap telah menerima perubahan sedemikian Pada masa penyerahan dan pemulangan Kad Kelab ClubPlus (PLC) oleh anda, semua wang yang terhutang kepada kami oleh anda di bawah Akaun Kad Kelab ClubPlus anda akan tetap perlu dibayar, dan anda hendaklah dengan segera apabila diminta oleh kami menyelesaikan Akaun Kad Kelab ClubPlus anda. 21. ARAHAN KOMUNIKASI 21.1 Anda dengan ini membenarkan kami untuk bertindak atas arahan anda yang diberikan melalui telefon, telefon bimbit [termasuk Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS) atau Perkhidmatan Pesanan Multimedia (MMS) yang dihantar daripada nombor telefon bimbit terkini anda yang diketahui oleh kami], teleks, faksimile atau cara telekomunikasi lain yang kami percaya telah diberikan oleh anda Kecuali jika dinyatakan selainnya dengan jelas dalam Perjanjian ini, kami berhak untuk bergantung dan bertindak atas apa-apa arahan yang diberi secara bertulis seperti yang dinyatakan dalam Fasal 19.1 di atas dan tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa-apa cara kerana bertindak dengan niat baik terhadap apa-apa arahan sedemikian walaupun ia kemudiannya menunjukkan bahawa ia tidak diberikan oleh anda, atau untuk apa-apa salah faham atau apa-apa kesilapan, kerugian atau kelewatan yang disebabkan oleh penggunaan peranti mudah alih, perkhidmatan pos, teleks atau mesin teletaip, peranti kabel, peranti penghantaran faksimili atau peranti komputer. Kami berhak untuk bergantung dan bertindak ke atas apa-apa arahan yang disampaikan melalui telefon atau telefon bimbit seperti yang dinyatakan dalam Fasal 21.1 di atas, dan risiko salah faham dan kesilapan serta arahan yang diberikan oleh individu yang tidak dibenarkan adalah tanggungjawab anda sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, liabiliti atau perbelanjaan yang disebabkan oleh sebarang salah faham, kesilapan atau arahan yang tidak dibenarkan Anda bersetuju untuk menanggung kerugian kami, dan kekal menanggung kerugian kami sepenuhnya dan tidak mempertanggungjawabkan kami pada bila-bila masa terhadap segala tindakan, prosiding, tuntutan, permintaan, liabiliti, kerugian, ganti rugi, kos dan perbelanjaan dalam apa-apa bentuk (termasuk kos guaman pada dasar indemniti penuh) yang timbul dalam apa-apa cara yang kami mungkin tanggung, alami atau hadapi akibat daripada persetujuan kami untuk bertindak atas arahan yang dinyatakan dalam Fasal PENDEDAHAN

15 22.1 Anda bersetuju bahawa kami (termasuk pegawai, pekerja, agen atau mana-mana individu lain yang kami benarkan untuk mengakses rekod, surat-menyurat atau sebarang bahan kami yang berkaitan dengan anda atau Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda) boleh mendedahkan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami tanpa memaklumkan anda, sebarang maklumat berkaitan dengan anda atau Akaun Kad Kelab ClubPlus (PLC) anda, kepada individu-individu seperti berikut:- a) mana-mana cawangan, agensi, wakil pegawai, syarikat bergabung, bersekutu atau berkaitan, dan pegawai, pekerja atau agen mereka masing-masing, sama ada di Malaysia atau di tempat lain ( Kumpulan Bank ), untuk tujuan berikut: - i) menyediakan anda dengan perkhidmatan perbankan; ii) pelaporan; iii) pemadanan data; iv) meningkatkan dan melanjutkan penyediaan perkhidmatan lain oleh kami; v) pencegahan penipuan atau jenayah; vi) menyiasat, mencegah atau yang berhubung dengan aktiviti pengubahan wang haram dan jenayah; vii) pengutipan hutang; viii) penggunaan khidmat sumber luar untuk operasi kami; ix) pelaksanaan tugas sebagai seorang pegawai kami atau berkaitan dengan pengauditan atau menjalankan pengurusan risiko; x) memudahkan pelaksanaan tugas kami atau mana-mana ahli fungsi Kumpulan Bank; xi) pematuhan kepada polisi, garis panduan, arahan atau keperluan Kumpulan Bank; peraturan korporat; xii) sebarang proses undang-undang yang dimulakan oleh atau dilaksanakan ke atas kami; b) Kelab atau Rakan Dagang Yang Diluluskan yang menerima Kad Kelab ClubPlus (PLC), VISA International Service Association dan/atau MASTERCARD International Inc. atau penggantinya, mana-mana ahli VISA International Service Association dan/atau MASTERCARD International Inc. dan/atau mana-mana pihak berminat lain untuk memudahkan penggunaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) atau pemprosesan sebarang transaksi yang terjejas atau penyiasatan dalam apa-apa bentuk yang akan dilaksanakan; c) mana-mana individu untuk atau berkaitan dengan sebarang tindakan atau prosiding yang diambil untuk mendapatkan kembali wang terhutang dan perlu dibayar oleh anda kepada kami di bawah Perjanjian ini; d) mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang menyediakan perkhidmatan elektronik atau perkhidmatan lain kepada kami untuk tujuan menyediakan, mengemaskinikan, menyenggarakan dan mempertingkatkan perkhidmatan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada siasatan percanggahan, kesilapan atau tuntutan; e) mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang dilantik oleh kami untuk tujuan menjalankan atau berkaitan dengan pelaksanaan perkhidmatan atau fungsi operasi yang telah menggunakan khidmat pakar luar; f) pihak polis atau mana-mana pegawai awam yang menjalankan suatu penyiasatan berkaitan dengan sebarang kesalahan termasuk kesalahan yang disyaki; g) institusi kewangan yang berkaitan dengan pertanyaan Kad Kelab ClubPlus (PLC) kepada bank, institusi kewangan, biro kredit atau agen rujukan kredit (hanya untuk maklumat kredit); h) juruaudit, peguam cara dan penasihat profesional kami; i) pencetak alat tulis kami, pembekal sistem komputer yang kami gunakan, dan individu sedemikian yang memasang dan menyenggarakannya, serta pembekal barangan atau pembekal perkhidmatan lain yang dilantik oleh kami; j) mana-mana biro kredit di mana kami adalah ahli, dan mana-mana ahli dan/atau jawatankuasa pematuhan biro kredit sedemikian;

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB Berkuatkuasa 13 November 2016 NOTIS PENTING I. Sila baca terma dan syarat ini ("Terma dan Syarat") sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan Kad Debit. II.

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD.

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. PERJANJIAN CLUB CARD NOTIS PENTING 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. 2. Apabila anda mengesahkan penerimaan atau penggunaan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB Berkuatkuasa 1 April 2017 NOTIS PENTING I. Sila baca terma dan syarat ini ("Terma dan Syarat") sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan Kad Debit. II. Apabila

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami. Definisi ATM Akaun Semasa TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna sebuah mesin juruwang automatik. bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) 1. Definisi dan Tafsiran 1.1 Untuk terma dan syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna seperti yang diberikan di bawah,

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) Tafsiran Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Individu yang Dibenarkan Hari Perniagaan Kod Makluman

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) Tafsiran ATM Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank, UOBM, atau kami

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) Definisi ATM Pemegang Akaun, anda atau kamu Penyata Penerimaan Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank,

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) Definisi ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Penandatangan yang Dibenarkan Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan 1. Definisi Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR ONE ACCOUNT (Berkuatkuasa 16 Oktober 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR ONE ACCOUNT (Berkuatkuasa 16 Oktober 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR ONE ACCOUNT (Berkuatkuasa 16 Oktober 2017) Definisi ATM Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Baki Purata Penghujung Hari Bank, UOBM, atau kami Faedah Asas

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA Pengeluaran Kad MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad ( Kad ) oleh AmBank (M) Berhad ( Bank ) kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad adalah tertakluk

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

Kad Preferred Platinum UOBM. Terma dan Syarat

Kad Preferred Platinum UOBM. Terma dan Syarat Kad Preferred Platinum UOBM Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ("UOBM") sedang menganjurkan "Pulangan Tunai 10% UOBM Preferred Platinum pada Perbelanjaan Utiliti, Makan & Pemeriksaan

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

Fi & Caj Kad Kredit UOB. Caj Kewangan (i) Transaksi Runcit (Berkuatkuas a 1 Mei 2012) Kadar Kelayakan. Peringkat Setahun (%) Peringkat 1 15%

Fi & Caj Kad Kredit UOB. Caj Kewangan (i) Transaksi Runcit (Berkuatkuas a 1 Mei 2012) Kadar Kelayakan. Peringkat Setahun (%) Peringkat 1 15% Fi & Caj Kad Kredit UOB Peringkat Setahun (%) Peringkat 1 15% Caj Kewangan (i) Transaksi Runcit (Berkuatkuas a 1 Mei 2012) (ii) Pendahuluan Tunai (iii) Fi Pendahuluan Tunai Bayaran Minimum Perlu Dibayar

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda.

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. 1.0 AM 1.1

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik. Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Hari DCHEQS EFTPOS Kadar Faedah Pengawalan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) Definisi Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu ATM BNM BLR (Base Lending Rate atau Kadar Pinjaman Asas) BR (Base Rate atau

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Akaun Panggilan

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) Definisi Terma-terma dan ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam Terma-terma dan Syaratsyarat ini

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "Ahli" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT Penyertaan dalam Program Ganjaran UNIRinggit UOBM adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat di bawah dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB ( Perjanjian

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "anda" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat.

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR PERKHIDMATAN PELABURAN 1. DEFINISI Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci