Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda."

Transkripsi

1 TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. 1.0 AM 1.1 Amaun dan tempoh ( Tempoh ) Pinjaman ialah amaun dan tempoh yang diluluskan oleh kami pada budi bicara mutlak kami, tetapi ia tidak akan melebihi amaun dan tempoh yang telah dipohon oleh anda. 1.2 Tujuan Pinjaman ini adalah terhad kepada penggunaan peribadi atau perniagaan. 1.3 Kami akan memaklumkan anda secara bertulis setelah kami meluluskan Pinjaman ( Surat Kelulusan ). Kandungan Surat Kelulusan tersebut akan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat yang akan mentadbirkan Pinjaman. 1.4 Kami kemudiannya akan mewujudkan satu akaun pinjaman peribadi ( Akaun ) di bawah nama anda. 1.5 Kami akan menolak duti setem dan sebarang fi atau caj lain yang dikenakan atau ditanggung oleh kami pada bila-bila masa, termasuk sebarang fi Giro Antara Bank (Interbank Giro atau IBG ) daripada Pinjaman sebelum mengkredit ke dalam akaun yang ditentukan oleh anda dalam borang permohonan ( Akaun yang Dipilih ). Pada masa yang sama, Pinjaman akan didebitkan daripada Akaun anda. 1.6 Jika Akaun yang Dipilih ialah akaun simpanan atau semasa yang anda kekalkan bersama kami, Pinjaman akan dikreditkan secara langsung ke dalam akaun tersebut. Jika Akaun yang Dipilih ialah akaun simpanan atau semasa yang dikekalkan dengan mana-mana institusi kewangan lain di Malaysia, Pinjaman akan dihantar ke akaun tersebut melalui IBG.

2 1.7 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang caj, kerugian, ganti rugi atau liabiliti dalam apa-apa bentuk sekalipun yang anda mungkin mengalami akibat kelewatan atau kegagalan kami dalam meluluskan sebarang permohonan atau dalam menghantarkan Pinjaman kepada Akaun yang Dipilih oleh anda. 1.8 Anda mesti membayar balik Pinjaman melalui ansuran bulanan untuk prinsipal dan faedah sepanjang Tempoh, atau sehingga Pinjaman dan semua faedah dan wang lain yang mesti dibayar di bawah Pinjaman telah dibayar sepenuhnya. 1.9 Amaun ansuran bulanan dan permulaan bayaran ansuran bulanan akan dinyatakan dalam surat Kelulusan. Kami boleh mengubah amaun ansuran bulanan dan Tempoh pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami dengan memberikan anda notis dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu Ansuran bulanan perlu dibayar walaupun anda tidak mengeluarkan sebarang jumlah daripada Pinjaman yang telah dikreditkan atau dihantar ke dalam Akaun yang Dipilih oleh anda Anda boleh melaksanakan bayaran dengan mana-mana cara berikut atau manamana cara lain yang diluluskan oleh kami dari masa ke semasa, pada budi bicara mutlak kami:- (a) di mana-mana mesin deposit tunai kami; (b) di mana-mana mesin deposit cek kami; (c) melalui IBG; (d) melalui perkhidmatan Perbankan Internet Peribadi kami; (e) di mana-mana mesin juruwang automatik; (f) di mana-mana cawangan kami; (g) melalui penghantaran cek, draf bank atau kiriman wang ke alamat yang dinyatakan pada slip pembayaran pinjaman; (h) melalui arahan tersedia dari salah satu daripada akaun yang anda kekalkan bersama kami Bayaran anda tidak akan dianggap telah diterima sehingga kami mendapati dana telah diterima dengan sempurna. Sebarang bayaran berhubung dengan Pinjaman yang diterima daripada anda akan dikreditkan ke dalam Akaun.

3 2.0 CAJ FAEDAH 2.1 Faedah pada Pinjaman akan dicajkan pada kadar rata yang dinyatakan dalam Surat Kelulusan ( Kadar yang Ditentukan ). 2.2 Kadar faedah seperti berikut (atau sebarang kadar lain yang kami mungkin kenakan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami), yang akan dikira pada baki harian ( Kadar Faedah Keingkaran ), akan dicajkan pada wang tertunggak dan belum dibayar kepada kami, termasuk faedah, fi, komisen dan caj yang belum dibayar apabila tamat tempoh: 1% setahun ke atas Kadar Faedah Efektif pada sebarang ansuran tertunggak, tertakluk kepada bayaran minimum RM10.00 (atau sebarang jumlah minimum lain yang kami mungkin kenakan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami). 2.3 Kadar Faedah Efektif adalah dikira seperti berikut: Kadar Faedah Efektif = 2NF (300C + NF) 2N²F + 300C (N+1) Di mana: N = Jumlah bilangan ansuran dalam Tempoh C = Jumlah ansuran yang akan dibayar dalam setahun F ditentukan oleh formula berikut:- F = 100C x T N x A Di mana: C = Sama seperti di atas T = Jumlah faedah perlu dibayar pada Pinjaman di bawah Tempoh N = Jumlah bilangan ansuran dalam Tempoh A = Jumlah Pinjaman

4 2.4 Kadar Faedah Keingkaran akan dicajkan daripada tarikh keingkaran sehingga tarikh pembayaran penuh, kedua-dua selepas dan sebelum sebarang tuntutan atau pengadilan, dan walaupun jika hubungan jurubank-pelanggan telah berakhir. 2.5 Jika berlaku sesuatu Peristiwa Keingkaran (seperti yang dinyatakan dalam klausa 5.2), kadar faedah yang digunakan (atau sebarang kadar lain yang kami mungkin kenakan pada bila-bila masa pada budi bicara kami) yang kami akan caj pada Baki Tertunggak Terselaras Baru (seperti yang ditakrifkan dalam klausa 2.7 di bawah) adalah seperti berikut dan dikira pada dasar kadar harian ( Kadar Faedah Panggil Balik ) :- 1% setahun melebihi Kadar Faedah Efektif pada Baki Tertunggak Terselaras Baru tolak sebarang bayaran yang dilakukan oleh anda terhadap penyelesaian Pinjaman selepas Peristiwa Keingkaran telah berlaku. 2.6 Jumlah faedah yang dicajkan selaras dengan klausa 2.5 akan dikompaunkan pada akhir setiap bulan ( Faedah Dikompaun ) dan Faedah Dikompaun tersebut akan dimasukkan ke dalam kiraan Baki Tertunggak Terselaras Baru untuk bulan yang berikut. 2.7 Baki Tertunggak Terselaras Baru ialah jumlah dari yang berikut:- a. Pinjaman tolak ansuran bulanan sebelumnya (tidak termasuk caj dan faedah); b. Wang tertunggak dan patut dibayar kepada kami di bawah Akaun termasuk ansuran bulanan tertunggak, faedah, fi, komisen dan caj yang masih belum dibayar apabila dijangka pada tarikh berlakunya Peristiwa Keingkaran;: c. Faedah Dikompaun untuk bulan sebelumnya, jika ada. 2.8 Kadar Faedah Dipanggil Balik akan dicajkan dari tarikh di mana Peristiwa Keingkaran berlaku sehingga tarikh pembayaran penuh, kedua-dua selepas dan sebelum sebarang tuntutan atau penghakiman, dan walaupun perhubungan pelanggan-juru bank telah ditamatkan. Ini tidak akan menjejaskan hak kami untuk meminta bayaran untuk wang yang patut dibayar..

5 2.9 Kami boleh menukar sebarang kadar faedah pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami dengan memberi anda notis dua puluh satu (21) hari. 3.0 PRABAYARAN/PEMBATALAN 3.1 Anda tidak boleh melakukan prapembayaran atau membatalkan Pinjaman tanpa kebenaran kami, yang adalah pada budi bicara mutlak kami. 4.0 PENYELESAIAN AWAL 4.1 Anda boleh menyelesaikan Pinjaman dengan sepenuhnya sebelum tarikh akhir Tempoh dengan memberikan kami notis bertulis sebulan (atau tempoh notis lain sedemikian seperti yang kami mungkin tentukan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami), atau dengan membayar faedah untuk tempoh notis sebagai ganti kepada notis. 4.2 Suatu Fi penyelesaian awal sebanyak 3.0% (atau kadar lain yang kami mungkin tentukan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami) akan dicajkan pada jumlah tertunggak pada masa tersebut, tertakluk kepada jumlah minimum RM (atau jumlah minimum lain yang kami mungkin tentukan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami). 4.3 Jumlah amaun yang anda mesti bayar kepada kami pada penyelesaian awal Pinjaman adalah agregat seperti berikut: a. Jumlah baki yang masih perlu dibayar di bawah Tempoh asal dan ansuran. b. Jumlah perlu dibayar di bawah Klausa 4.2. c. Sebarang jumlah lain yang patut dan perlu dibayar kepada kami di bawah Pinjaman atau sebaliknya, tolak rebat untuk penyelesaian awal ( Rebat ). Rebat tersebut dikira seperti berikut (atau berdasarkan pada formula lain yang kami mungkin tentukan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami): Rebat = C^r(r+1) t (t+1)

6 Di mana: C = Faedah perlu dibayar untuk keseluruhan Tempoh r = Jumlah baki ansuran bulanan untuk Tempoh t = Keseluruhan Tempoh dalam bulan 5.0 PERISTIWA KEINGKARAN 5.1 Jika mana-mana peristiwa yang disenaraikan dalam Klausa 5.2 (setiap satu adalah Peristiwa Keingkaran ) berlaku, kami tidak lagi bertanggungjawab untuk melaksanakan sebarang tanggungjawab kami kepada anda menurut Terma dan Syarat. Berikutan suatu Peristiwa Keingkaran - a. semua jumlah wang (termasuk prinsipal atau faedah) yang terhutang pada masa tersebut mesti dibayar oleh anda kepada kami dengan serta-merta apabila dituntut; dan b. kami akan berhak untuk mendapat balik wang tersebut dengan faedah pada Kadar Faedah Keingkaran; dan c. kami akan berhak untuk melaksanakan sebarang hak dan kuasa di bawah Terma dan Syarat dan di bawah undang-undang yang boleh dilaksanakan terhadap suatu keingkaran tanpa memaklumkan anda. 5.2 Peristiwa Keingkaran adalah seperti berikut: a. Anda gagal membayar sebarang wang, atau melepaskan sebarang tanggungjawab atau liabiliti yang perlu dibayar oleh anda kepada kami pada tarikh tamat tempoh berkenaan. b. Anda gagal mematuhi Terma dan Syarat, Surat Kelulusan, borang permohonan, notis, atau sebarang dokumen sekuriti lain. c. Anda meninggal dunia atau menjadi tidak waras. d. Anda menjadi muflis atau tidak mampu bayar, atau tidak menjelaskan sebarang pengadilan untuk dua puluh satu (21) hari atau lebih.

7 e. Anda melakukan suatu tindakan kebankrapan, atau tidak dapat membayar hutang anda, menggantungkan bayaran hutang anda, atau memasuki sebarang komposisi atau pengaturan dengan atau untuk manfaat pemiutang anda. f. Terdapat sebarang litigasi (sama ada sivil atau jenayah), penimbangtaraan atau prosiding pentadbiran yang belum selesai, masih berterusan atau dilaksanakan ke atas anda; g. Suatu kebankrapan, pengurusan penghakiman atau petisyen penggulungan atau proses lain yang setara dikemukakan berhubung dengan anda atau suatu resolusi diluluskan untuk melaksanakan yang sama. h. Anda berhenti, atau mengugut untuk berhenti, menjalankan perniagaan anda, atau memindah atau menjual, atau berniat untuk memindah atau menjual, sebahagian besar daripada aset anda, atau menukar, atau berniat untuk menukar jenis atau skop perniagaan anda. i. Pada pendapat kami, terdapat pertukaran atau ugutan pertukaran dalam keadaan yang akan menjejaskan perniagaan atau keadaan kewangan anda dengan ketara dan secara material, keupayaan anda untuk melaksanakan sebarang tanggungjawab anda kepada kami atau status anda sebagai seorang pemastautin. j. Ia telah melanggari undang-undang untuk kami mematuhi tanggungjawab kami atau untuk terus menyediakan Pinjaman disebabkan oleh pertukaran dalam undang-undang, peraturan atau keperluan pengawalan, atau dalam interpretasi atau penggunaannya oleh mana-mana pihak berkuasa yang relevan; k. Terdapat sebarang penyiasatan oleh polis atau pengawal selia yang belum selesai, masih berterusan atau dilaksanakan terhadap anda; l. Suatu notis atau cadangan untuk pemerolehan yang wajib terhadap manamana hartanah anda dikeluarkan atau dilaksanakan di bawah sebarang undang-undang;

8 m. Anda disenaraihitamkan menurut garis panduan Sistem Maklumat Cek Tidak Laku (Dishonoured Cheques Information System atau DCHEQS) atau manamana garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ( BNM ) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami; n. Mana-mana akaun anda ditutup oleh kami untuk apa-apa sebab. o. Kami memutuskan pada budi bicara mutlak kami bahawa penerusan Pinjaman mungkin menjejaskan kedudukan kami sendiri atau sebaliknya tidak sesuai, atau kedudukan keterjaminan kami berada dalam keadaan yang memudaratkan. p. Jika mana-mana keterhutangan anda layak, di bawah terma yang relevan, untuk diisytiharkan sebagai patut dijelaskan sebelum tamat tempohnya disebabkan oleh keingkaran anda terhadap tanggungjawab anda, atau anda gagal membayar keterhutangan tersebut apabila perlu dijelaskan atau diminta, atau sekuriti untuk mana-mana keterhutangan tidak boleh dikuatkuasakan. 6.0 KEINGKARAN SILANG 6.1 Kami akan berhak untuk menjalankan tindakan undang-undang terhadap anda atau menarik balik Pinjaman, faedah, dan semua wang lain yang perlu dijelaskan kepada kami di bawah Pinjaman, atau menahan atau menarik balik Pinjaman, jika - a. anda gagal melepaskan sebarang tanggungjawab atau liabiliti kepada kami atau mana-mana individu lain; b. anda melakukan sesuatu keingkaran dalam sebarang pinjaman, kemudahan atau pengaturan yang sama dengan mana-mana individu (termasuk kami) yang memberi hak kepada pemiutang berkenaan (termasuk kami) untuk menuntut pembayaran balik pinjaman, kemudahan atau pengaturan sebelum tempoh pembayarannya, untuk menarik balik pinjaman, kemudahan atau pengaturan, atau untuk menguatkuasakan sekuriti untuk pinjaman, kemudahan atau pengaturan; atau

9 c. terdapat sesuatu keingkaran dalam pembayaran sebarang wang di bawah akaun mana-mana individu lain di mana anda menyediakan sekuriti. 7.0 NOTIS 7.1 Anda mesti mengekalkan satu alamat surat-menyurat tempatan yang tetap di Malaysia 7.2 Anda mesti memaklumkan kami dengan serta-merta mengenai sebarang pertukaran alamat dan/atau pekerjaan atau perniagaan, atau jika anda berhasrat untuk meninggalkan Malaysia bagi tempoh selama lebih daripada tiga puluh (30) hari. 7.3 Sebarang maklumat akaun, promosi pemasaran atau kempen kami, Penyata Akaun, surat-menyurat atau notis kepada anda boleh dihantar secara peribadi atau melalui telefaks atau pos (berdaftar, AR Berdaftar, biasa atau sebaliknya) atau melalui SMS atau MMS atau mel elektronik, ke alamat atau nombor hubungan telefon bimbit anda yang akhir diketahui oleh kami, dan perkhidmatan tersebut akan dianggap telah dilaksanakan pada masa penghantaran atau transmisi melalui telefaks, SMS, MMS atau tiga (3) Hari Perniagaan selepas tarikh pengeposan, walaupun ia gagal dihantar atau dikembalikan. 7.4 Jika anda tidak memaklumkan kami mengenai sebarang pertukaran alamat, anda bersetuju bahawa kami boleh pada budi bicara mutlak kami, bergantung pada - a) sebarang alamat ternyata dalam borang permohonan atau sebarang alamat lain yang didapati dalam sistem kami, atau b) sebarang alamat yang kami memperoleh daripada sebarang komunikasi yang dikatakan telah dikeluarkan oleh anda kepada kami. 7.5 Sebarang kegagalan oleh anda untuk memaklumkan kami mengenai pertukaran alamat akan mengakibatkan penangguhan atau tiada penghantaran sebarang Penyata Akaun, surat-menyurat dan/atau notis yang tidak akan menjejaskan hak atau hak milik kami di bawah Terma dan Syarat. 7.6 Tanpa menghiraukan sebarang peruntukan dalam Klausa 7, kami boleh, pada budi bicara mutlak kami, memberi notis kepada anda dengan kaedah lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada -

10 a) pengiklanan dalam satu akhbar harian; b) memaparkan notis, di mana sesuai, di premis kami; dan notis akan dianggap telah diberi kepada anda pada tarikh iklan tersebut keluar dalam akhbar, atau tarikh notis mula dipaparkan di premis kami. 8.0 PENDEDAHAN 8.1 Anda bersetuju bahawa kami (termasuk pegawai, kakitangan, agen atau manamana individu lain yang dibenarkan oleh kami untuk mengakses rekod, suratmenyurat atau sebarang material lain berkaitan dengan anda atau Pinjaman anda) boleh mendedahkan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami tanpa memaklumkan anda, sebarang maklumat berkaitan dengan anda, akaun anda bersama kami, Pinjaman ini dan Terma dan Syarat ini, kepada individuindividu berikut:- (a) mana-mana cawangan kami, agensi, pegawai wakil, syarikat bersekutu, gabungan atau berkaitan, dan pegawai, kakitangan atau agen masing-masing mereka, sama ada di Malaysia atau di tempat lain ( Kumpulan Bank ), untuk mana-mana tujuan berikut::- (i) menyediakan perkhidmatan perbankan kepada anda. (ii) pelaporan. (iii) pemadanan data. (iv) mempromosi, meningkatkan dan melanjutkan penyediaan perkhidmatan lain oleh kami. (v) pencegahan penipuan atau jenayah. (vi) menyiasat, mencegah atau sebaliknya berhubung dengan pengubahan wang haram dan aktiviti jenayah. (vii) kutipan hutang. (viii) khidmat kepakaran luar untuk operasi kami. (ix) pelaksanaan tugas sebagai pegawai kami atau berkaitan dengan kelakuan audit atau menjalankan pengurusan risiko. (x) memudahkan pelaksanaan tugas kami atau fungsi mana-mana ahli Kumpulan Bank. (xi) pematuhan kepada polisi, garis panduan, arahan atau keperluan Kumpulan Bank. (xii) pelaksanaan peraturan korporat. (xiii) sebarang proses undang-undang yang dimulakan oleh atau dilaksanakan ke atas kami.

11 (b) (c) (xiv) mana-mana individu untuk atau berkaitan dengan sebarang tindakan atau prosiding yang diambil untuk mendapat kembali wang yang perlu dijelaskan dan dibayar oleh anda kepada kami di bawah Perjanjian ini. mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang menyediakan perkhidmatan elektronik atau perkhidmatan lain kepada kami bagi tujuan menyediakan, mengemaskini, menyenggarakan dan meningkatkan perkhidmatan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyiasatan percanggahan, kesilapan atau tuntutan. (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang kami lantik bagi tujuan menjalankan atau berkaitan dengan prestasi perkhidmatan atau fungsi operasi yang telah menggunakan khidmat kepakaran luar. pihak polis atau mana-mana pegawai awam yang menjalankan penyiasatan berkaitan dengan sebarang kesalahan termasuk kesalahan yang disyaki. syarikat kad kredit dan institusi kewangan berkaitan dengan pertanyaan kad kredit. kepada bank, institusi kewangan, biro kredit atau agen rujukan kredit yang lain (hanya untuk maklumat kredit). juruaudit, peguam cara dan penasihat profesional kami. pencetak alat tulis kami, vendor sistem komputer yang digunakan oleh kami dan individu sedemikian yang memasang dan menyenggarakannya dan pembekal bahan atau penyedia perkhidmatan lain yang digunakan oleh kami. sebarang biro kredit di mana kami adalah ahli, dan mana-mana ahli lain dan/atau jawatankuasa pematuhan biro kredit sedemikian. mana-mana agensi penarafan, rakan kongsi perniagaan bersekutu, pembekal insurans atau broker insurans atau penyedia perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung. mana-mana peserta atau sub-peserta sebenar atau berpotensi berhubung dengan sebarang tanggungjawab kami di bawah perjanjian perbankan di antara kami dan anda, atau pemegang serah hak, novatee atau penerima pindahan (atau mana-mana pegawai, kakitangan, agen atau penasihat) atau mana-mana dari mereka. mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separa-kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami atau mana-mana ahli Kumpulan Bank.

12 (n) (o) mana-mana individu yang kami atau mana-mana ahli Kumpulan Bank dibenarkan atau diperlukan untuk memberi pendedahan di bawah undangundang mana-mana negara. mana-mana individu lain di mana pendedahan tersebut dianggap oleh kami adalah untuk kepentingan kami, atau kepentingan mana-mana ahli Kumpulan Bank (tidak digunakan untuk perkongsian strategik bagi tujuan pemasaran dan promosi). 8.2 Klausa 8.1 akan dikekalkan selepas penamatan Perjanjian ini PERINTAH MAHKAMAH 9.1 Kami boleh bertindak dalam apa-apa cara yang kami anggap sesuai, tanpa berunding dengan anda sebelumnya, jika kami dilaksanakan sesuatu perintah mahkamah yang dikeluarkan oleh sebuah mahkamah dalam sebarang bidang kuasa. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mempertanggungjawabkan kami untuk sebarang kerugian atau ganti rugi berhubung dengan tindakan kami. 9.2 Klausa 9.1 akan dikekalkan selepas penamatan Perjanjian ini PERLINDUNGAN DATA 10.1 Anda bersetuju bahawa kami (termasuk pegawai, kakitangan atau agen kami) dan Kumpulan Bank dibenarkan untuk mengutip, merekodkan, memegang, mengguna, menyimpan dan mengatur Data Peribadi anda Data Peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama anda, tarikh lahir, kad pengenalan (NRIC), jantina, status perkahwinan, bangsa, alamat kediaman terkini, nombor telefon rumah, nombor telefon pejabat, nombor telefon bimbit, alamat e-mel, butiran kad kredit, nama majikan, nama perniagaan yang dimiliki oleh anda, pekerjaan, nama keluarga ibu anda sebelum beliau berkahwin, kelayakan pendidikan tertinggi, pendapatan tahunan, ID pengguna dan kata laluan anda untuk perbankan internet, maklumat terkandung dalam Pinjaman anda dan sebarang kemudahan lain yang anda mungkin kekalkan dengan kami sama ada secara tunggal atau bersama dengan mana-mana individu lain dan/atau sebarang maklumat lain yang kami mungkin terima berhubung dengan Pinjaman dan

13 sebarang kemudahan lain yang anda mungkin kekalkan dengan kami sama ada secara tunggal atau bersama dengan mana-mana individu lain Tujuan kami mengutip Data Peribadi termasuk yang berikut: (a) memproses permohonan anda bagi sebarang produk dan perkhidmatan perbankan; (b) untuk membolehkan kami mempertimbangkan sama ada kami patut menyediakan atau menerus menyediakan sebarang produk dan perkhidmatan perbankan kepada anda; (c) menyediakan perkhidmatan perbankan kepada anda; (d) untuk pemprosesan data atau tujuan pelaporan; (e) untuk membalas sebarang pertanyaan atau aduan daripada anda; (f) untuk mempromosikan, meningkatkan dan melanjutkan penyediaan perkhidmatan lain oleh kami atau mana-mana ahli Kumpulan Bank kepada anda; (g) untuk tujuan pengutipan hutang; (h) untuk menguatkuasakan hak dan tanggungjawab kami di bawah Terma dan Syarat; (i) untuk mematuhi sebarang undang-undang dan/atau keperluan regulatori; (j) untuk memproses arahan anda dan menjanakan sebarang surat-menyurat, pengesahan, nasihat dan/atau Penyata Akaun; (k) untuk memastikan bahawa maklumat dalam rekod Usaha Wajar Pelanggan kami adalah tepat; atau (l) untuk sebarang pemasaran secara langsung bagi produk dan perkhidmatan perbankan dan/atau insurans kami Anda bersetuju dan memberi kebenaran bahawa kami boleh memindahkan Data Peribadi ke luar Malaysia. Negara-negara lain mungkin tidak menyediakan tahap perlindungan yang sama untuk data berbanding Malaysia. Semua Data Peribadi yang dipegang oleh kami dan Kumpulan Bank akan diberi tahap perlindungan yang wajar terhadap sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, serta pendedahan, penukaran atau pengeluaran yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja.

14 10.5 Anda berhak untuk meminta sebarang maklumat secara bertulis berhubung dengan Data Peribadi anda yang kami pegang atau simpan, setelah membayar fi yang ditetapkan Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang bahan pemasaran secara langsung mengenai perkhidmatan dan produk kami. Anda boleh menghubungi Pusat Kad kami melalui telefon atau faksimile mengenai permintaan anda dan kami akan mengeluarkan nama anda daripada senarai penghantaran pemasaran secara langsung kami tanpa sebarang caj TERMA DAN SYARAT LAIN 11.1 Sebarang pertukaran pada Terma dan Syarat akan dikuatkuasakan selepas pemberian notis dua puluh satu (21) hari kepada anda. Mod pemakluman mungkin secara bertulis, melalui cara elektronik, atau dipaparkan di premis perniagaan dan laman web kami, pada budi bicara mutlak kami Kami tidak diwajibkan untuk memberi Pinjaman tersebut jika, pada bila-bila masa sebelum pelepasan Pinjaman, suatu Peristiwa Keingkaran seperti yang dihuraikan dalam Klausa 5.2 telah berlaku. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang akibat daripada penarikan balik Pinjaman, dan anda akan bertanggungjawab untuk sebarang caj yang ditanggung Liabiliti dan tanggungjawab anda di bawah Terma dan Syarat akan terus sah dan terikat untuk semua tujuan walaupun berlakunya sebarang perubahan yang diakibatkan oleh kebankrapan, kematian anda atau sebaliknya Tanggungjawab kami untuk menyediakan dan terus menyediakan Pinjaman adalah tertakluk kepada yang berikut: a. Anda atau pasangan anda, ibu bapa atau anak anda tidak digaji oleh atau bukan seorang ahli Lembaga Pengarah sebarang institusi kewangan dalam Kumpulan Bank. b. Tiada Peristiwa Keingkaran telah berlaku, sedang berlaku, atau akan berlaku akibat penyediaan sebarang pendahuluan atau penerusan penyediaan Pinjaman tersebut.

15 c. Pematuhan pada undang-undang Malaysia dan peraturan dan pengawalan BNM atau mana-mana pihak berkuasa relevan lain. d. Pinjaman atau prestasi atau pematuhan pada sebarang tanggungjawab di bawah Terma dan Syarat tidak akan bercanggah dengan atau mengakibatkan pelanggaran sebarang undang-undang, statut, pengawalan, pengadilan, arahan, kontrak, perjanjian, surat ikatan amanah atau instrumen lain, pengaturan, tanggungjawab atau tugasan di mana anda adalah tertakluk padanya. e. Anda tidak mengingkari sebarang perjanjian, dan tiada litigasi, penimbangtaraan atau tindakan undang-undang terkini, belum selesai atau akan dilaksanakan yang mungkin menjejas kemampuan bayar anda secara material atau keupayaan anda untuk melaksanakan tanggungjawab anda. f. Anda tidak mempunyai sebarang penyiasatan oleh polis atau pihak pengawal selia yang masih belum selesai, masih berterusan atau dilaksanakan ke atas anda. g. Semua maklumat yang anda telah berikan apabila memohon Pinjaman tidak mengandungi sebarang kenyataan yang tidak benar atau meninggalkan sebarang fakta yang membuat mana-mana kenyataan mengelirukan, dan anda tidak menyedari bahawa sebarang fakta material atau keadaan yang belum didedahkan kepada kami yang mungkin, jika didedahkan, menjejas keputusan kami dengan ketara untuk memberi atau terus memberi Pinjaman. h. Tiada Peristiwa Keingkaran telah berlaku atau sedang berlaku. i. Penyelesaian dokumentasi undang-undang dan perlaksanaan sebarang syarat duluan yang diperlukan oleh kami Kami boleh melakukan yang berikut pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami, tanpa menjejaskan liabiliti dan tanggungjawab di bawah Terma dan Syarat: a. Menetapkan, mengubah, meningkat atau mengurangkan Pinjaman atau mana-mana kemudahan lain yang diberi kepada anda dengan memberi pemberitahuan dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu kepada anda. b. Memberi anda kemudahan lain. c. Memberi anda masa atau peruntukan. d. Berurusan dengan, menukar ganti, melepaskan atau mengubah sebarang hak yang kami miliki daripada atau terhadap anda pada bila-bila masa. e. Memasuki satu surat ikatan kandungan dengan anda.

16 f. Pada permintaan anda, menerima sebarang bayaran untuk apa-apa wang yang perlu dijelaskan atau yang akan perlu dijelaskan di bawah Terma dan Syarat dalam amaun ansuran sedemikian yang bertambah atau berkurangan. g. Menyemak semula atau menukar sebarang Terma dan Syarat dengan memberi pemberitahuan dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu kepada anda. h. Menggunakan sebarang remedi atau cara yang kami anggap sesuai untuk memperoleh semula sebarang wang yang perlu dijelaskan kepada kami Kami boleh menyemak semula Pinjaman pada bila-bila masa, sama ada suatu Peristiwa Keingkaran telah berlaku atau tidak, dan mengenakan syarat-syarat lanjutan yang kami anggap perlu. Kami tidak diwajibkan untuk menyediakan atau terus menyediakan Pinjaman kepada anda. Walaupun dengan apa-apa yang ternyata dalam Terma dan Syarat, Pinjaman dan semua faedah, kos dan fi berikutannya akan perlu dijelaskan pada tuntutan Jika ia menjadi lebih mahal untuk kami mengekalkan Pinjaman oleh sebab perubahan dalam pencukaian, keperluan rizab yang lebih tinggi, atau sebarang perubahan ketara lain dalam keadaan kewangan atau persekitaran ekonomi, anda akan bertanggungjawab untuk kos tambahan bagi mengekalkan Pinjaman. Untuk memenuhi kos tambahan ini, kami akan (pada budi bicara tunggal kami selepas memberi anda notis dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu) sama ada menghantar bil kos tambahan kepada anda atau melakukan penyelarasan yang diperlukan untuk meningkatkan bilangan ansuran yang perlu dibayar dan/atau amaun ansuran bulanan anda Kami boleh, pada bila-bila masa dan pada budi bicara mutlak kami, dan tanpa memberi anda sebarang sebab, menggantung atau membatalkan Pinjaman dan menuntut pembayaran balik amaun Pinjaman dengan serta-merta. Tiada apaapa dalam dokumen ini mewajibkan kami untuk memberi Pinjaman kepada anda Anda akan melindungi kami terhadap sebarang kerugian atau perbelanjaan (termasuk perbelanjaan guaman) yang ditanggung oleh kami kerana keingkaran anda dalam pembayaran sebarang jumlah yang perlu dibayar berkaitan dengan Pinjaman.

17 11.10 Pada permintaan kami, anda akan melaksanakan sebarang gadai janji, caj, penyerahan hak, pemindahan atau perjanjian yang berpihak kepada kami yang kami mungkin perlukan dan pada semua atau mana-mana bahagian estet, aset atau perniagaan anda, dan manfaat semua lesen berkaitan, bagi mendapatkan semua wang dan liabiliti yang patut dan perlu dibayar kepada kami di bawah Pinjaman. Gadai janji, caj, penyerahan hak, pemindahan atau perjanjian akan disediakan oleh kami pada kos anda, dan akan mengandungi sebarang terma dan syarat yang kami perlukan Jika sebarang jumlah yang dibayar atau diperolehi balik berkaitan dengan liabiliti anda di bawah Pinjaman adalah kurang daripada amaun terhutang, kami boleh pada budi bicara mutlak kami menggunakan jumlah tersebut pada faedah, fi, prinsipal, atau sebarang amaun yang patut dibayar dalam perkadaran, aturan, dan cara sedemikian yang kami anggap sesuai, atau mengkreditkan semua atau sebahagian yang sama kepada akaun tergantung tanpa faedah. Tanpa menghiraukan sebarang pembayaran sedemikian, jika terdapat sebarang prosiding terhadap anda untuk kebankrapan atau ketakmampuan bayar, kami mungkin membuktikan dan bersetuju untuk menerima sebarang dividen atau komposisi berkaitan dengan keseluruhan atau apa-apa bahagian amaun tertunggak terhadap anda pada baki am sedemikian dalam cara yang sama seolah-olah sekuriti tidak diwujudkan di bawah klausa 9.10 di atas, dan tiada wang atau dividen yang diterima oleh kami akan dianggap sebagai diterima, sehingga kami telah menerima seratus sen dalam Ringgit pada baki muktamad sepenuhnya terhadap anda daripada semua sumber. Selepas kami menerima baki muktamad sedemikian dengan sepenuhnya, apa-apa tuntutan oleh anda bagi sebarang lebihan adalah semata-mata penyelarasan di antara kami dan anda dan/atau sesiapa yang membuat tuntutan pada amaun lebihan tersebut. Anda akan bertanggungjawab untuk pembayaran penuh semua kos dan perbelanjaan (termasuk semua kos guaman) berkaitan dengan peruntukan, penyenggaraan, perlindungan, pemprosesan, pelaksanaan dan perolehan semula wang yang tertunggak di bawah Pinjaman, termasuk faedah ( pada kadar yang akan kami tentukan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami) dari tarikh kos dan perbelanjaan ditanggung sehingga tarikh pembayaran penuh. Anda akan bertanggungjawab untuk pembayaran penuh semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung untuk peruntukan sekuriti (termasuk penyediaan dokumen sekuriti) walaupun berlakunya pembatalan Pinjaman sebelum pelepasan pinjaman untuk apa-apa sebab sekalipun.

18 12.0 HAK UNTUK MENDEBIT 12.1 Tanpa memerlukan pengesahan anda selepas memberi anda notis tujuh (7) hari, kami boleh memilih untuk mendebitkan mana-mana akaun anda bersama kami dan/atau mendebitkan baki dalam kemudahan overdraf (jika ada) dengan semua faedah terakru, ansuran bulanan belum dibayar, indemniti, fi, caj, kos, perbelanjaan dan semua wang lain yang perlu dibayar pada Pinjaman Jika kami mendebitkan akaun anda, pendebitan tersebut tidak akan menjejaskan sebarang hak lain yang kami mungkin miliki, dan tidak akan dianggap sebagai bayaran untuk amaun yang perlu dibayar (kecuali sehingga takat sebarang amaun yang dikreditkan ke dalam akaun anda) atau satu penepian untuk sebarang Peristiwa Keingkaran dalam Terma dan Syarat Jika sebarang pendebitan dari akaun anda mengakibatkan akaun anda terlebih keluar, faedah pada Kadar Faedah Keingkaran perlu dibayar sewajarnya PENYATA KEWANGAN DAN MAKLUMAT 13.1 Pada permintaan kami, anda mesti memberi kami semua penyata, maklumat, bahan dan penerangan berkaitan dengan perniagaan dan kedudukan kewangan anda, yang mesti disediakan dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas penutupan setiap tahun kewangan perniagaan anda HAK UNTUK TOLAK SELESAI DAN PENGGABUNGAN 14.1 Sebagai tambahan kepada sebarang hak am untuk menolak selesai di bawah undang-undang atau apa-apa perjanjian lain, anda bersetuju bahawa kami boleh, pada budi bicara mutlak kami, menggabungkan atau menyatukan baki tertunggak pada Pinjaman dengan semua atau mana-mana akaun sedia ada anda dengan kami, sama ada secara tunggal atau bergabung dengan manamana individu lain. Anda membenarkan kami, selepas memberi anda notis selama tujuh (7) hari, untuk menolak selesai atau memindahkan sebarang jumlah tertunggak pada kredit dari mana-mana akaun anda terhadap menyelesaikan sebarang jumlah yang dijangka dan perlu dibayar oleh anda kepada kami di bawah Terma dan Syarat.

19 14.2 Setelah pengeluaran notis yang dinyatakan dalam Klausa 12.1 di atas, anda bersetuju bahawa anda mempunyai hak untuk memperuntukkan atau memegang kepada apa-apa wang yang berada pada kredit dalam semua atau mana-mana akaun sedia ada anda dengan kami, sebelum menolak selesaikannya dan anda tidak akan berhak untuk mengeluarkan wang tersebut tanpa sebelum mendapatkan kebenaran bertulis kami Di mana sesuatu kombinasi, tolak selesai atau pemindahan memerlukan pertukaran antara mata wang, pertukaran tersebut akan dikira pada kadar pertukaran lazim kami pada masa tersebut (seperti yang ditetapkan oleh kami pada budi bicara mutlak kami) untuk membeli mata wang tersebut yang adalah merupakan tanggungjawab anda PENEPIAN 15.1 Jika kami tidak melaksanakan mana-mana Terma dan Syarat ini, atau bertindak terhadap sesuatu pelanggaran oleh anda, ia tidak akan menjejaskan hak kami pada bila-bila masa selepas ini untuk bertindak dengan tegas mengikut Terma dan Syarat berkaitan dengan sebarang pelanggaran pada masa lampau atau masa hadapan SIJIL 16.1 Sebarang sijil atau penyata yang dikeluarkan oleh kami yang menyatakan amaun tertunggak yang perlu dibayar dan yang anda hutang kepada kami berhubung dengan Pinjaman akan dijadikan bukti muktamad sebagai amaun tertunggak yang perlu dibayar dan yang anda hutang kepada kami berhubung dengan Pinjaman; sijil atau penyata ini akan mengikatkan anda untuk semua tujuan termasuk tujuan untuk sebarang tindakan undang-undang PERUBAHAN 17.1 Terma dan Syarat ini dan kesediaan, had, kadar faedah, fi dan caj Pinjaman adalah tertakluk kepada garis panduan dari BNM atau mana-mana pihak berkuasa berkaitan yang lain, dan penyemakan semula dan perubahan kami dari

20 masa ke semasa pada budi bicara mutlak kami. Jika terdapat sebarang pindaan atau perubahan, kami akan memberi anda notis dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu sebelum perubahan tersebut dikuatkuasakan KEBOLEHASINGAN 18.1 Jika mana-mana Terma dan Syarat ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia tidak akan menjejaskan kesahan atau penguatkuasaan Terma dan Syarat lain, yang akan kekal berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya PENYERAHAN HAK / PERTUKARAN DALAM PENUBUHAN 19.1 Kami boleh menyerah hak dan/atau memindah semua hak, faedah, manfaat dan tanggungjawab kami kepada mana-mana individu atau syarikat yang kami pilih, tanpa memaklumkan anda. Anda akan membayar semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh kami, pemegang serah hak atau penerima pindahan berkaitan dengan penyerahan hak atau pemindahan. Berikutan penyerahan hak atau pemindahan, pemegang serah hak atau penerima pindahan akan berhak kepada hak, faedah dan tanggungjawab kami seolah-olah pemegang serah hak atau penerima pindahan telah menjadi pihak kepada Terma dan Syarat selain daripada kami, dan anda akan diikat oleh sebarang Penyata Akaun yang menyatakan jumlah perlu dibayar kepada kami Liabiliti dan/atau tanggungjawab anda di bawah Terma dan Syarat akan terus sah dan mengikat walaupun dengan adanya pemindahan atau penyerahan hak perniagaan, operasi, aset atau liabiliti kami, atau pertukaran akibat penyatuan, penggabungan, pembentukan semula atau sebaliknya yang melibatkan kami atau sebuah syarikat di mana perniagaan kami sedang dijalankan UNDANG-UNDANG 20.1 Terma dan Syarat akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia, dan anda secara muktamad -

21 a. menyerah kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah di Malaysia; b. mengetepikan sebarang bantahan pada dasar tempat atau forum adalah tidak sesuai atau pada sebarang dasar yang sama; dan c. bersetuju kepada proses perkhidmatan melalui mel biasa atau dalam apaapa cara yang dibenarkan oleh undang-undang Malaysia PENGEKALAN HAK 21.1 Hak kami di bawah dokumen ini akan terus dikuatkuasakan dan dilaksanakan, dan akan terus wujud mahupun terdapat sebarang pembatalan, penarikan balik atau penggantungan Pinjaman PENTAKRIFAN DAN PENAFSIRAN 22.1 Kita dan kami merujuk kepada United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat K). Anda dan awak merujuk kepada pemohon Pinjaman dalam borang permohonan Penyata Akaun merujuk kepada yang berikut: (i) notis pendahuluan pada ansuran yang perlu dibayar yang kami akan keluarkan kepada anda pada setiap bulan, yang menunjukkan jumlah amaun yang anda perlu bayar untuk Pinjaman pada atau sebelum tarikh perlu bayar yang dinyatakan dalam notis pendahuluan; dan (ii) Penyata yang akan dikeluarkan kepada anda setiap tahun, menunjukkan jumlah baki tertunggak di bawah Pinjaman, bayaran yang telah dilakukan oleh anda terhadap penyelesaian Pinjaman dan faedah, fi dan caj yang ditanggung (jika ada).

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD.

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. PERJANJIAN CLUB CARD NOTIS PENTING 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. 2. Apabila anda mengesahkan penerimaan atau penggunaan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

1.3 Tujuan pinjaman adalah terhad kepada penggunaan peribadi atau perniagaan.

1.3 Tujuan pinjaman adalah terhad kepada penggunaan peribadi atau perniagaan. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat ini ("Terma dan Syarat") Pinjaman Peribadi UOB akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ("Pinjaman") yang kami akan berikan kepada anda. Dengan memohon

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB

TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat ini ("Terma dan Syarat") Pinjaman Peribadi UOB akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ("Pinjaman") yang kami akan berikan kepada anda. Dengan memohon

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik. Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Hari DCHEQS EFTPOS Kadar Faedah Pengawalan

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) akan dijalankan dari 1 Mac 2018

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) Tafsiran ATM Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank, UOBM, atau kami

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Terma dan Syarat OCBC SME Access

Terma dan Syarat OCBC SME Access OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Terma dan Syarat OCBC SME Access Dengan mendaftar SME Access OCBC ( SME Access ), Pelanggan Layak (seperti dinyatakan di bawah)

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan 1. Definisi Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) Definisi Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu ATM BNM BLR (Base Lending Rate atau Kadar Pinjaman Asas) BR (Base Rate atau

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Di Affin Hwang Asset Management Berhad (dahulu dikenali sebagai Hwang Investment Management Berhad) ( Affin Hwang Asset Management ), kami menghargai privasi anda dan berusaha

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) Tafsiran Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Individu yang Dibenarkan Hari Perniagaan Kod Makluman

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014) PEMBUKAAN AKAUN 1. (a) Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, akaun boleh dibuka dalam mana-mana matawang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG Last updated on 15 June 2017 KEMPEN Perayaan SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Perayaan SIFAR 12 Bulan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) akan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Akaun Panggilan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) Definisi ATM Pemegang Akaun, anda atau kamu Penyata Penerimaan Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank,

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut: PERJANJIAN KAD KELAB NOTA PENTING 1. Sila baca terma dan syarat dalam dokumen ini sebelum mengakui menerima dan/atau mengguna Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2. Setelah anda mengakui penerimaan atau menggunakan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) 1. Definisi dan Tafsiran 1.1 Untuk terma dan syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna seperti yang diberikan di bawah,

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) Definisi ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Penandatangan yang Dibenarkan Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN EDUCATION FINANCING-i Borang Permohonan Version 2017:4 Sila isikan borang ini dengan HURUF BESAR BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN Yuran Universiti (Ujrah) Amaun Tajaan Amaun Dipohon Amaun Diluluskan Amaun

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMER kpd-cp(konsumer)/2018 No. Daftar

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 010 Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 010 yang baru digubal dan dalam usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat.

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR PERKHIDMATAN PELABURAN 1. DEFINISI Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda: NOTIS PRIVASI NOTIS PRIVASI ini dikeluarkan oleh AmMetLife Insurance Berhad ( AmMetLife ). Sebagai sebahagian daripada urusniaga harian, kami mengumpul Maklumat Peribadi anda apabila anda memohon untuk

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami. Definisi ATM Akaun Semasa TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna sebuah mesin juruwang automatik. bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Nama Produk: Akaun Simpanan-i Aqil Apakah Akaun Simpanan-i Aqil? Akaun Simpanan secara Islam yang memulakan langkah pertama kepada kewangan Islam. 1 Maklumat Am Kontrak Syariah Definisi Pematuhan Syariah

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci