TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014)"

Transkripsi

1 Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Akaun Panggilan Kod Hari DCHEQS EFTPOS epenyata FATCA Kadar Faedah Data Peribadi bermakna sebuah mesin juruwang automatik. bermakna akaun premium mata wang global yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami. bermakna seorang pemegang akaun untuk Akaun, sama ada secara tunggal atau bersama, yang mana sesuai. bermakna United Overseas Bank (Malaysia) Bhd dan, di mana boleh digunakan, termasuk pengganti hak milik dan pemegang serah haknya. bermakna Bank Negara Malaysia. bermakna pejabat cawangan kami di mana Akaun dibuka dan/atau dikekalkan. bermakna hari di mana Bank dibuka untuk perniagaan di Wilayah Persekutuan dan di negara mata wang asing. bermakna akaun panggilan pelbagai matawai yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh AS. bermakna satu hari kalendar dalam kalendar Gregory. bermakna Sistem Maklumat Cek-cek Tidak Laku bermakna perkhidmatan pemindahan dana elektronik yang disediakan pada masa jualan yang dilakukan di antara anda dan pihak ketiga. bermakna penyata elektronik yang disediakan untuk penelitian melalui Perbankan Internet Peribadi UOB anda (untuk individu) atau Perbankan Internet Perniagaan UOB (untuk syarikat-syarikat, perkongsian atau pemilik tunggal) berikutan pendaftaran anda untuk perkhidmatan epenyata bagi Akaun Semasa. bermakna seksyen 1471 hingga 1474 dalam Kod serta peraturan dan garis panduan lain yang dikeluarkan di bawah Kod, setiap daripadanya dipinda dari masa ke semasa (secara amnya dikenali sebagai Akta Pematuhan Pencukaian Akaun Asing) ( FATCA ) atau mana-mana perjanjian lain yang dimasuki dengan atau di antara pihak berkuasa untuk pelaksanaan FATCA. bermakna kadar faedah yang ditetapkan oleh kami dari masa ke semasa sebagai kadar faedah yang digunakan untuk Akaun. boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat, pekerjaan, butir-butir hubungan, maklumat yang ditangkap dalam sistem keselamatan (termasuk rakaman imej anda daripada Televisyen Litar 1

2 Tertutup (CCTV)), maklumat yang terkandung di dalam mana-mana akaun anda yang anda punyai dengan Bank sama ada secara tunggal atau bersesama dengan mana-mana orang lain, jenis produk dan/atau perkhidmatan yang anda telah melanggan dengan Bank dan data lain yang diperlukan berkaitan diri anda dan transaksi anda dengan Bank. Pengawalan Penyata Akaun Terma dan Syarat AS Rakyat AS bermakna mana-mana Garis Panduan BNM, pengawalan atau peraturan daripada mana-mana badan kerajaan atau pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami, yang mungkin diubah atau dilaksanakan dari masa ke semasa. bermakna salinan penyata fizikal yang kami keluarkan kepada anda setiap bulan atau pada permintaan anda, yang menunjukkan semua transaksi dalam Akaun termasuk penempatan, pengeluaran dan baki wang dalam Akaun. bermakna Terma dan Syarat yang mentadbir Akaun (termasuk sebarang perubahan atau penambahan kepadanya yang kami mungkin tentukan dari masa ke semasa). bermakna Amerika Syarikat. bermakna warganegara atau pemastautin individu AS, perkongsian atau syarikat yang diperbadankan di AS atau di bawah undang-undang AS atau mana-mana negeri di AS, suatu amanah jika (i) mahkamah di AS akan mempunyai kuasa di bawah undang-undang berkenaan untuk memberi perintah atau penghakiman mengenai sebahagian besar isu-isu berkenaan pentadbiran amanah, dan (ii) satu atau lebih daripada satu Rakyat AS mempunyai kuasa untuk mengawal semua keputusan utama amanah tersebut, atau estet bagi keturunan seseorang yang merupakan warganegara atau penduduk AS. Definisi ini akan ditafsirkan mengikut Kod. Sila dimaklumkan bahawa individu yang telah kehilangan kewarganegaraan AS mereka dan yang menetap di luar AS mungkin dianggap sebagai Rakyat AS dalam keadaan tertentu. 1 Terma dan Syarat Dengan membuka, mengekal dan menggunakan Akaun, anda bersetuju untuk diikat oleh Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini digunakan pada dan mentadbir semua Akaun yang dibuka dan dikekalkan pada masa kini, dan yang dibuka dengan kami pada masa hadapan. Anda dianggap telah membaca, memahami dan menerima setiap terma. 2 Deposit 2.1 Deposit permulaan minimum yang diperlukan untuk membuka Deposit dan baki minimum perlu berada dalam amaun sedemikian yang kami tetapkan dari masa ke semasa. Kami mengekalkan hak untuk mengenakan sebarang had ke atas jumlah yang didepositkan ke dalam dan dikeluarkan dari Akaun serta tempohnya. Jenis matawang yang ditawarkan berhubung dengan Akaun akan ditentukan oleh kami. 2.2 Apabila anda melakukan deposit:- (a) deposit mesti dilakukan dengan cara atau kaedah sedemikian yang kami tetapkan dari masa ke semasa, sama ada di kaunter cawangan atau melalui penggunaan apa-apa perkhidmatan yang kami sediakan dari masa ke semasa; (b) kami boleh (tetapi tidak diwajibkan) untuk memberi kredit serta-merta untuk cek (termasuk cek bertanda), draf dan semua instrumen lain yang didepositkan ke dalam Akaun. 2

3 2.3 Jika deposit dilakukan melalui cek atau instrumen bukan tunai lain, tarikh nilai hanya akan bermula apabila prosid sebenar diterima dari bank penyuruh bayar. 2.4 Semua cek yang didepositkan akan diterima oleh kami semata-mata sebagai agen pengutipan, dan kami tidak menganggap sebarang tanggungjawab untuk:- (a) sebarang pembayaran yang tidak dilakukan atau kerugian kepada anda akibat daripada sebarang ketidakupayaan pihak kami untuk mengutip, sama ada disebabkan oleh sebarang sekatan pembayaran atau apa-apa undang-undang atau pengawalan manamana negara di mana cek tersebut dijelaskan/dikutip; atau (b) sebarang bantahan, atau apa-apa keingkaran, pengabaian atau ketakmampuan manamana koresponden atau bank pembayar atau mana-mana agen atau sub-agen; atau (c) apa-apa sebab di luar kawalan kami. 2.5 Kami mengekalkan hak untuk mendebit atau menyemak amaun dikreditkan sedemikian daripada Akaun jika:- (a) cek, draf dan instrumen lain sedemikian untuk melaksanakan deposit telah dikembalikan; (b) jika bayaran yang kami terima untuk cek, draf dan instrumen lain sedemikian adalah kurang daripada amaun yang dikreditkan ke dalam Akaun; atau (c) walaupun selepas kami menerima bayaran, bank pembayar koresponden atau manamana agen atau sub-agen menuntut bayaran balik atau pembayaran semula amaun sedemikian pada bila-bila masa dan pada apa-apa alasan (sama ada dapat dipertikaikan atau sebaliknya), termasuk tanpa had pada alasan bahawa cek, draf, kiriman wang, pindahan telegraf atau arahan pembayaran lain atau instrumen adalah terbatal, tidak sah atau dikeluarkan dengan tipu muslihat, atau dalam apa-apa keadaan lain yang mengakibatkan amaun cek, draf, kiriman wang, pindahan telegraf atau arahan pembayaran lain sedemikian atau mana-mana bahagian daripadanya tertakluk kepada tuntutan sebenar atau berpotensi untuk pembayaran semula atau bayaran balik oleh mana-mana pihak. 2.6 Deposit tidak boleh dipindah, diserah hak, dicagar, dicaj atau sebaliknya dihalang atau diberikan dengan cara jaminan kepada mana-mana pihak kecuali berpihak pada kami atau dengan persetujuan bertulis kami terlebih dahulu. 3 Pengeluaran 3.1 Pengeluaran daripada Akaun boleh dilakukan dalam apa-apa kaedah atau cara dan pada terma dan syarat sedemikian yang kami mungkin tentukan dari masa ke semasa. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang kaedah atau cara pengeluaran tertentu mungkin ditukar atau ditamatkan oleh kami dari masa ke semasa, dengan pemberian notis kepada anda. 3.2 Amaun pengeluaran minimum setiap transaksi mungkin akan ditentukan oleh kami. 3.3 Pengeluaran akan tertakluk kepada:- (a) ketersediaan mata wang asing; (b) bayaran untuk fi yang digunakan; (c) pemberian sebarang notis terlebih dahulu; dan (d) apa-apa syarat lain yang kami mungkin kenakan dan akan dibayar melalui cara tunai, bayaran kabel, pemindahan telegraf atau elektronik, atau melalui draf yang dikeluarkan, atau dalam apa-apa kaedah atau cara yang kami mungkin tentukan. 3.4 Pengeluaran daripada setiap Akaun boleh dilakukan apabila kami telah menerima arahan pengeluaran yang memuaskan kami, dan anda akan bertanggungjawab ke atas semua arahan tersebut tanpa mengira sama ada Akaun berkenaan berada dalam kredit atau sebaliknya, 3

4 Dengan syarat bahawa dalam ketiadaan sebarang perjanjian nyata sebaliknya, kami tidak terikat untuk menerima apa-apa arahan pengeluaran jika terdapat dana yang tidak mencukupi dalam Akaun. 4 Pematuhan pada Peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan/atau Pengawal Pertukaran Asing 4.1 Anda mengesahkan bahawa satu salinan pemberitahuan Bank mengenai syarat kelayakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia ("BNM") dan/atau Pengawal Pertukaran Asing berhubung dengan pembukaan dan pengendalian Akaun telah diterima, dibaca dan difahami dan anda bersetuju untuk mematuhi peraturan sedemikian pada setiap masa. Satu salinan peraturan tersebut boleh didapati di laman web BNM: Anda perlu menyemak peraturan tersebut dari masa ke semasa untuk mendapatkan maklumat terkini. 4.2 Sebagai tambahan kepada dan tanpa mengira di atas, kami boleh mengenakan syarat tambahan ke atas Akaun. 4.3 Kami mengekalkan hak mutlak untuk menolak atau membalikkan sebarang deposit atau prosid secara keseluruhan melalui pengiriman wang dalaman yang boleh mengakibatkan pelanggaran syarat-syarat yang dinyatakan di atas secara langsung atau tidak langsung dan/atau untuk membalikkan jumlah sedemikian atau jumlah daripada Akaun yang telah melanggar syarat yang tersebut di atas disebabkan oleh sebab-sebab lain termasuk tetapi tidak terhad kepada pengkreditan faedah dan turun naik kadar pertukaran di mana Bank akan dianggap telah dibenarkan oleh anda untuk menukar deposit lebihan, hasil atau jumlah tersebut ke dalam Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran lazim Bank sepertimana yang kami tentukan secara muktamad untuk mengkredit akaun anda yang lain dengan kami dalam denominasi Ringgit Malaysia atau melalui Arahan Juruwang atau Draf Permintaan yang boleh diambil oleh anda sendiri atau oleh wakil yang dibenarkan oleh anda atau dikembalikan melalui pos kepada anda di alamat terakhir anda yang diketahui yang didaftarkan dengan kami pada risiko dan perbelanjaan anda sendiri. 5 Mata Wang Asing 5.1 Risiko: Anda mengakui dan menerima bahawa apabila anda membuka Akaun: - (a) pasaran mata wang asing yang tidak menentu; (b) kerugian mungkin dialami akibat daripada pergerakan kadar pertukaran yang kurang baik; (c) kadar faedah yang mungkin turun naik setiap hari dan tertakluk kepada perubahan. 5.2 Kami boleh menerima atau menolak mana-mana mata wang asing untuk pendepositan ke dalam Akaun. Sekiranya kami menerima mata wang asing tersebut, kami berhak untuk mengenakan fi pada kadar yang ditetapkan oleh Bank ke atas deposit tersebut. 5.3 Anda bersetuju bahawa sebagai tambahan kepada dan tanpa menjejaskan apa-apa hak dan remedi lain Bank, kami mempunyai hak pada bila-bila masa dengan pemberian notis terlebih dahulu kepada anda untuk mendebit Akaun pada nilai muka mata wang asing yang didapati atau diketahui sebagai palsu atau dipalsukan. 5.4 Kami mempunyai hak untuk menukar satu mata wang kepada yang lain dengan cara yang kami mungkin tentukan dan pada kadar pertukaran lazim kami. Anda mesti melindungi kami daripada sebarang kekurangan dan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian dan risiko yang timbul daripada penukaran. Ini akan digunakan untuk penukaran yang termasuk:- (a) penukaran sebarang baki kredit dalam Akaun anda atau jumlah lain yang kami mungkin berhutang kepada anda untuk apa-apa mata wang lain bagi tujuan untuk melaksanakan sebarang arahan, mengkreditkan mana-mana akaun, menilai liabiliti anda atau menguatkuasakan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini (termasuk untuk melaksanakan sebarang penyelesaian atau penggabungan oleh kami ke atas akaun); 4

5 (b) (c) penukaran sebarang baki akaun atau apa-apa bahagiannya (dan jika kami memilih, bersama dengan faedah terakru atas amaun yang ditukar) ke dalam mana-mana mata wang lain yang kami boleh memilih pada masa baki sedemikian atau sebahagian daripadanya menjadi terhutang dan perlu dibayar oleh kami. Apabila kami membayar balik kepada anda yang sama dalam mata wang sedemikian, ia merupakan pelepasan penuh dan lengkap untuk kewajipan kami; penukaran sebarang wang yang kami terima (sama ada untuk pengkreditan ke dalam mana-mana akaun atau untuk pembayaran sebarang liabiliti) dalam apa-apa mata wang kepada mata wang Akaun atau mata wang di mana bayaran perlu dilakukan. 5.5 Kami tidak bertanggungjawab dalam apa-apa cara apabila:- (a) nilai dana dalam Akaun berkurangan disebabkan oleh cukai, susut nilai atau turun naik dalam kadar pertukaran atau apa-apa sebab lain; (b) kami tidak mampu untuk membayar anda wang dalam Akaun atau faedah ke atas dana di dalam Akaun dalam mata wang yang anda perlukan; (c) dana dalam Akaun tidak tersedia untuk apa-apa sebab termasuk:- (i) apa-apa perubahan atau undang-undang, kaedah atau peraturan baru, atau apaapa tindakan daripada kerajaan, bank pusat, pihak berkuasa kewangan atau entiti lain di mana-mana negara yang berkaitan dengan, tanpa had, kepada kawalan pertukaran asing, sekatan terhadap kebolehtukaran, pembekuan, penangguhan, perampasan, tuntutan, perubahan dalam mata wang negara untuk apa-apa sebab (termasuk negara-negara yang merupakan sebahagian daripada mana-mana kesatuan kewangan), pemindahan luar kawal atau kejatuhan dalam sebarang bentuk; (ii) force majeure, bencana alam, tindakan perindustrian, peperangan, keganasan, perang saudara, rusuhan atau keadaan huru-hara politik atau ekonomi di manamana negara; atau (iii) apa-apa keadaan di luar kawalan kami. Jika peristiwa yang dinyatakan di atas berlaku, kami boleh, tanpa memberi notis kepada anda, menukar mata wang deposit kepada mana-mana mata wang lain dan mendapat balik kos untuk menggantikan dana atau apa-apa kos lain yang ditanggung daripada anda. 5.6 Berhubung dengan kesatuan kewangan di kalangan mana-mana kumpulan negara (seperti Kesatuan Kewangan Eropah), kami tidak perlu membayar anda wang dalam Akaun (dalam mata wang deposit atau mana-mana mata wang lain) jika pembentukan, pembubaran atau perubahan dalam komposisi negara yang mengambil bahagian, polisi, amalan atau persekitaran kawal selia kesatuan kewangan:- (a) mengakibatkan sekatan dalam ketersediaan, kredit atau pemindahan mata wang yang berkenaan; atau (b) sebaliknya, ia adalah mustahil atau tidak praktikal untuk kami melaksanakan tanggungjawab kami berhubung dengan deposit dan baki dalam mata wang berkenaan. 6 Mandat/Arahan 6.1 Mandat Pengendalian untuk mengendali atau menggunakan Akaun:- (a) anda mesti memberikan kami semua maklumat mengenai diri anda; (b) anda mesti membenarkan kami mengendali Akaun jika Akaun adalah akaun bersama. 6.2 Perubahan dalam mandat pengendalian:- (a) anda mesti memaklumkan kami dengan serta-merta secara bertulis mengenai sebarang perubahan atau pengubahan dalam mandat pengendalian atau jika anda ingin mengubah tandatangan anda; (b) kami berhak untuk mendapat tempoh masa yang berpatutan (tidak kurang dari tujuh (7) Hari Perniagaan daripada tarikh penerimaan) untuk memproses pemakluman perubahan sedemikian. Kami mungkin, pada budi bicara mutlak kami, menjelaskan sebarang cek 5

6 atau instrumen lain, atau bertindak atas sebarang Arahan yang ditandatangani oleh anda sebelum kami memproses pemakluman perubahan sedemikian. 6.3 Arahan:- (a) Semua arahan yang diberi oleh anda adalah muktamad dan terikat pada anda. (b) Kami berhak untuk menolak atau bertindak ke atas sebarang Arahan, sama ada untuk pengeluaran atau apa-apa transaksi lain atau apa-apa perkara berhubung dengan Akaun, jika:- (i) kami tidak dapat mengesahkan identiti anda mengikut kepuasan kami; (ii) kami mempunyai sebarang keraguan mengenai kesahihan, kejelasan atau kesempurnaan Arahan; (iii) bentuk atau kandungan Arahan sedemikian tidak sejajar dengan keperluan atau polisi atau amalan yang kami tentukan dari masa ke semasa; (iv) Arahan tidak sejajar dengan mandat yang sedang dikuatkuasakan berhubung dengan operasi Akaun tersebut; (v) kami yakin atau mengesyaki bahawa arahan tersebut tidak dibenarkan, palsu atau dipalsukan; (vi) tandatangan pada arahan berbeza daripada tandatangan contoh dalam rekod kami; (vii) ia menyebabkan Akaun dikeluarkan melebihi had dan kami tidak akan dipertanggungjawabkan akibat daripada penolakan tersebut. 6.4 Kami mungkin bertindak atas sebarang Arahan yang kami percaya berniat baik daripada anda, tanpa pertanyaan mengenai:- (a) identiti atau kebenaran individu yang memberi atau dikatakan memberi Arahan sedemikian; atau (b) kesahihannya, atau walaupun:- (i) Arahan sedemikian mungkin bercanggah dengan Arahan lain yang diberikan oleh anda kepada kami; atau (ii) sebarang kesilapan, salah faham, penipuan, pemalsuan atau kurang kejelasan dalam terma Arahan sedemikian. 6.5 Pada kematian, ketidakmampuan mental atau kebankrapan mana-mana pemegang akaun, kami mungkin pada budi bicara mutlak kami menggantung Akaun tanpa bertanggungjawab kepada anda sehingga kami menerima bukti pada kepuasan kami mengenai individu yang mempunyai kuasa undang-undang untuk mengendali Akaun. 6.6 Berhubung dengan akaun bersama, kami akan bertindak mengikut mandat bertulis anda jika kami:- (a) menerima arahan yang tidak jelas atau bercanggah berhubung dengan Akaun; (b) menerima Arahan berhubung dengan penutupan Akaun tersebut; (c) menyedari mengenai apa-apa pertikaian; atau (d) dalam apa-apa hal keadaan lain yang kami anggap sesuai di mana kami akan mempunyai hak untuk menolak pelaksanaan dan menegaskan bahawa kami hanya akan bertindak atas Arahan daripada semua pemegang akaun. Dalam semua dan manamana kes yang dinyatakan dalam Klausa 6 ini, kami tidak mempunyai sebarang liabiliti kepada mana-mana pemegang akaun bersama untuk bertindak atau enggan untuk bertindak sedemikian. 6.7 Anda mengakui bahawa kami mungkin melaksanakan apa-apa prosedur dan ciri-ciri keselamatan yang kami anggap sesuai dan/atau diperlukan dari masa ke semasa untuk mengesahkan identiti anda dan bahawa transaksi tersebut telah dibenarkan oleh anda. Tanpa menjejaskan perkara di atas, kami mungkin memerlukan pengesahan untuk mana-mana Arahan daripada anda dalam sebarang bentuk atau cara yang kami anggap sesuai. 6

7 7 Penyataan dan Pengesahan 7.1 Kami mungkin menghantar Penyata Akaun atau makluman pengesahan kepada anda melalui pos biasa pada penghujung setiap bulan atau pada dasar berkala sedemikian yang kami anggap sesuai. Jika anda telah berjaya memohon untuk mendapatkan Perkhidmatan epenyata kami, penyata fizikal tidak akan dihantar kepada anda. Namun demikian, satu salinan fizikal masih boleh dihantar kepada anda pada permintaan anda tertakluk kepada bayaran caj lazim kepada kami. 7.2 Anda bertanggungjawab untuk:- (a) memeriksa semua kemasukan dalam Penyata Akaun; (b) melaporkan kepada kami dengan serta-merta jika terdapat sebarang kesilapan atau peninggalan; (c) menandatangani dan mengembalikan sebarang slip pengesahan, termasuk apa-apa yang diperlukan bagi tujuan audit (jika diperlukan untuk berbuat demikian); (d) memaklumkan kami jika anda tidak menerima Penyata Akaun; (e) memantau semua baki anda pada setiap masa dan melaporkan kepada kami jika anda mendapati sebarang transaksi tidak dibenarkan telah berlaku. 7.3 Jika kami tidak menerima bantahan secara bertulis dari anda dalam tempoh lima belas (15) hari dari tarikh penyata atau makluman pengesahan sedemikian atau enam puluh (60) hari untuk pemindahan dana secara elektronik:- (a) anda akan dianggap secara muktamad:- (i) telah menerima, dan akan terikat oleh kesahan, kebenaran dan ketepatan transaksi/kemasukan serta baki yang dinyatakan dalam penyata atau makluman tersebut; (ii) telah menentusah dan mengesahkan setiap dan semua transaksi yang diwakili oleh kemasukan yang dinyatakan dalamnya. (b) penyata, makluman atau kemasukan, sebagaimana kes yang mungkin berlaku, akan dianggap sebagai bukti muktamad bahawa anda telah membenarkan kami untuk melaksanakan transaksi/kemasukan yang dinyatakan dalamnya; dan (c) anda tidak akan mempunyai tuntutan terhadap kami dalam apa-apa cara yang mungkin timbul akibat daripada, berhubung dengan atau disebabkan oleh sebarang transaksi/kemasukan yang dirujuk di atas. 7.4 Pembalikan: Kami berhak untuk menyesuaikan, membalikkan, membatalkan atau mendebitkan Akaun pada bila-bila masa jika:- (a) kami perlu membetulkan sebarang kesilapan atau peninggalan; (b) kami dikehendaki untuk memulangkan wang kepada pembayar atau penyuruh bayar; (c) kami belum menerima dana yang dijelaskan atau tanpa syarat sepenuhnya atau tepat pada masanya; Mana-mana Penyata Akaun yang dibetulkan akan terikat terhadap anda. 7.5 Sebarang permintaan untuk Penyata Akaun tambahan mesti dilakukan secara bertulis kepada kami dan akan tertakluk kepada caj sedemikian yang kami mungkin tentukan dari masa ke semasa. 8 Faedah 8.1 Kami akan membayar faedah atas baki kredit Akaun hanya di mana kami telah bersetuju secara nyata untuk berbuat demikian, pada kadar sedemikian dan dikira mengikut dasar yang kami mungkin tentukan dari masa ke semasa. 8.2 Anda tidak boleh memindah, menyerah hak, mengenakan caj atau sebaliknya membebankan atau mewujudkan apa-apa kepentingan dalam Akaun yang memihak kepada mana-mana pihak ketiga. 7

8 8.3 Dari masa ke semasa, kami mungkin mengubah kadar apa-apa faedah yang perlu dibayar, dasar pengiraan atau selang masa di mana faedah perlu dibayar. Notis kepada anda akan diberi dalam cara sedemikian yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini. 8.4 Bayaran faedah ke atas setiap deposit yang dilakukan adalah tertakluk kepada sebarang undang-undang atau peraturan ke atas cukai pegangan. 9 Akaun Bersama 9.1 Jika Akaun mempunyai nama bersama:- (a) setiap pemegang akaun adalah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan untuk semua liabiliti yang ditanggung pada atau untuk baki debit dalam Akaun; (b) setiap pemegang akaun bersetuju secara bersama dan berasingan untuk diikat oleh Terma dan Syarat ini (termasuk sebarang pindaan dari masa ke semasa); (c) kami akan bertindak pada Arahan anda mengikut mandat bertulis yang anda berikan kepada kami; (d) jika kami menerima arahan berlainan dari pemegang akaun lain sebelum kami bertindak pada arahan yang diterima daripada seorang pemegang akaun, kami mungkin enggan untuk melaksanakan arahan tersebut dan memerlukan mandat daripada semua pemegang akaun bersama; (e) cek yang belum dibayar kepada mana-mana pemegang akaun bersama akan didepositkan ke dalam Akaun. 9.2 Pada kematian mana-mana pemegang akaun bersama:- (a) wang dalam kredit atau yang dikekalkan dalam Akaun akan dibayar kepada pemegang akaun yang masih hidup atau dikekalkan pada arahan pemegang akaun yang masih hidup sebagai tambahan kepada dan tanpa menjejaskan sebarang hak yang kami mungkin ada berhubung dengan baki sedemikian yang timbul daripada, antara lain, sebarang lien, caj, cagaran, penyelesaian atau apa-apa tuntutan atau tuntutan balas lain, sama ada sebenar atau di luar jangkaan; (b) apa-apa bayaran yang kami lakukan kepada pemegang akaun yang masih hidup akan membentuk pelepasan lengkap tanggungjawab kami yang mengikat semua pemegang akaun serta wakil peribadi dan pengganti mereka. 9.3 Pada ketidakmampuan mental atau kebankrapan mana-mana pemegang akaun bersama, kami mungkin pada budi bicara mutlak kami menggantung Akaun tanpa bertanggungjawab kepada anda sehingga kami menerima bukti yang memuaskan kami mengenai individu yang mempunyai kuasa undang-undang untuk mengendali Akaun tersebut. 10 Caj dan hak untuk mendebit 10.1 Anda mungkin perlu membayar fi dan caj bagi penggunaan Akaun dan fi serta caj sedemikian mungkin berubah dari masa ke semasa termasuk tetapi tidak terhad kepada fi yang dinyatakan di bawah dalam klausa ini. Kadar semasa untuk fi dan caj akan disediakan kepada anda di Cawangan kami, laman web rasmi di atau pada permintaan anda Anda bertanggungjawab untuk membayar sebarang cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain yang, pada tarikh pembukaan Akaun atau pada mana-mana tarikh selepas tarikh pembukaan Akaun, diperlukan oleh undang-undang (termasuk Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan) untuk dibayar kepada mana-mana pertubuhan atau pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami, berhubung dengan sebarang fi dan caj yang dikenakan atau ditanggung oleh kami berhubung dengan Akaun. 8

9 10.3 Sebarang cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain yang ditanggung oleh kami berhubung dengan penggunaan Akaun dan apa-apa barangan atau perkhidmatan yang disediakan di bawah Akaun akan ditanggung dan dikenakan kepada anda dan jika kami melakukan pembayaran bagi pihak anda, anda akan bertanggungjawab untuk membayar balik kepada kami amaun sedemikian yang dibayar Kami mungkin, pada budi bicara mutlak kami, dari masa ke semasa, mengenakan sebarang caj perkhidmatan baru lain, menaikkan atau mengurangkan amaun caj, selepas memberikan anda notis 21 hari terlebih dahulu. Kadar terkini untuk fi dan caj akan disediakan kepada anda di Cawangan kami, laman web rasmi di atau pada permintaan anda. 11 Agen Bank Kami boleh menggunakan perkhidmatan mana-mana bank atau agen di mana-mana lokasi yang dianggap sesuai berhubung dengan sebarang pemungutan untuk atau untuk transaksi perbankan lain anda. Bank atau agen sedemikian adalah dianggap sebagai agen dan kami tidak akan, dalam apa-apa keadaan, bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan oleh anda untuk sebarang tindakan atau pengabaian oleh mana-mana bank atau agen tersebut, atau pada sebab kehilangan, pencurian, kemusnahan atau kelewatan penghantaran sebarang instrumen sementara dalam transit atau dalam pemilikan mana-mana bank atau agen tersebut. Semua caj yang ditanggung oleh kami adalah untuk Akaun anda. 12 Permintaan Maklumat 12.1 Anda mesti menyediakan dan mendedahkan kepada kami dalam tempoh yang kami tentukan, sebarang maklumat, kenyataan dan penjelasan yang kami anggap perlu berkenaan dengan Akaun bagi:- (a) mematuhi undang-undang atau sekatan di Malaysia atau di mana-mana negara lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram atau pencegahan keganasan); dan/atau (b) menguruskan risiko pengubahan wang haram atau risiko pembiayaan keganasan atau risiko sekatan ekonomi dan perdagangan Sementara menunggu penerimaan maklumat daripada anda dan sehingga kami telah mengesahkan maklumat tersebut pada kepuasan kami, kami tidak wajib untuk meneruskan sebarang transaksi atau pembayaran Anda mengakui dan berjanji kepada kami bahawa pemprosesan sebarang transaksi tidak akan melanggar sebarang undang-undang atau sekatan di Malaysia atau di mana-mana negara lain. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang timbul daripada kelewatan atau kegagalan untuk memproses sebarang transaksi disebabkan oleh maklumat atau dokumentasi yang tidak mencukupi daripada anda. 13 Penyimpanan Rekod Anda Anda bersetuju bahawa kami tidak diwajibkan untuk mengekalkan sebarang rekod Akaun termasuk tetapi tidak terhad kepada borang pembukaan akaun, Penyata Akaun, imej cek, slip deposit dan pengeluaran, surat-menyurat atau dokumen berhubung dengan Akaun, melebihi sebarang tempoh pengekalan seperti yang dinyatakan di bawah polisi dalaman, garis panduan dan prosedur kami dan/atau sebagaimana yang diperuntukkan di bawah sebarang undangundang atau peraturan mana-mana negara yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami. 9

10 14 Penutupan Akaun 14.1 Anda boleh menutup Akaun di Cawangan dengan memberikan notis bertulis dalam bentuk dan kandungan yang boleh diterima oleh kami, menyelesaikan semua amaun tertunggak (prinsipal, faedah dan apa-apa kos lain) yang perlu dibayar kepada kami. Akaun akan ditutup secara automatik dan serentak pada penerimaan arahan anda Walaupun dengan apa-apa yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini, kami boleh menutup, menarik balik, menggantung atau membatalkan Akaun: (a) sebagaimana yang kami menggangap sesuai dengan pemberian notis terlebih dahulu kepada anda; (b) jika Akaun tidak aktif untuk tempoh berterusan selama 12 bulan dan baki di dalam Akaun dalam tempoh tersebut ialah RM10.00 atau kurang, dengan pemberian notis bertulis terlebih dahulu kepada anda. Kami akan mendebitkan baki keseluruhan di dalam akaun sebagai bayaran perkhidmatan; (c) jika anda tidak mengikuti arahan kami berhubung dengan Terma dan Syarat ini atau jika pada pendapat kami, anda tidak mematuhi mana-mana undang-undang yang digunakan; (d) jika pada pendapat kami Akaun tidak dikendalikan dengan cara yang betul atau wajar; (e) jika anda mengugut untuk melanggar atau anda telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini atau terma dan/atau syarat lain yang digunakan terhadap anda atau manamana perjanjian lain sama ada yang berkaitan dengan pinjaman dana atau pemberian pendahuluan atau kredit atau sebaliknya; (f) jika anda memberikan kami maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak lengkap atau yang mengelirukan; (g) jika anda tidak membayar sebarang amaun terhutang kepada kami tepat pada masanya; (h) jika anda meninggal dunia atau menjadi tidak berupaya, tidak waras, tidak mampu bayar, bankrap atau tertakluk kepada prosiding kehakiman; (i) jika peristiwa keingkaran berlaku di bawah mana-mana perjanjian atau penyusunan lain di antara kami; (j) penyiasatan oleh pihak polis, pihak berkuasa atau pengawal selia yang belum selesai, berterusan atau diambil terhadap anda, atau (k) jika anda telah didakwa atau disabitkan dengan sebarang kesalahan jenayah atau mempunyai apa-apa rekod jenayah; atau (l) jika apa-apa laporan telah dibuat terhadap anda di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001; atau (m) jika lokasi anda tidak diketahui kami Pada penutupan Akaun anda mesti: (a) membayar semua fi, kos dan amaun terakru pada tarikh penutupan; (b) memulangkan semua hartanah yang kami miliki kepada kami dengan secepat mungkin; 14.4 Anda tidak boleh menggunakan Akaun untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang. Jika kami mendapati, mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mempercayai Akaun anda telah digunakan untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, kami mungkin mengambil apa-apa tindakan yang dianggap wajar bagi memenuhi sebarang tanggungjawab atau keperluan di Malaysia atau di tempat lain berhubung dengan pencegahannya atau sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, aktiviti keganasan, sogokan, rasuah atau pengelakan cukai atau penguatkuasaan manamana sekatan ekonomi atau perdagangan. Tindakan yang kami mungkin ambil termasuk penutupan Akaun dengan serta-merta, membuat laporan dan mengambil tindakan sedemikian yang kami anggap wajar. 10

11 14.5 Sebarang tanggungjawab pembayaran oleh kami kepada anda selepas penutupan Akaun akan dianggap sebagai disempurnakan dan telah dibayar sewajarnya dalam bentuk tunai, draf atau arahan juruwang atau dalam apa-apa cara lain yang kami anggap sesuai. 15 Hak Penyelesaian dan Penggabungan 15.1 Sebagai tambahan kepada sebarang hak am untuk menolak selesai di bawah undang-undang atau mana-mana perjanjian lain, anda bersetuju bahawa kami boleh, pada budi bicara mutlak kami, menggabungkan atau menyatukan semua atau mana-mana Akaun anda (sama ada akaun semasa, deposit, pinjaman atau sebaliknya) dengan kami, sama ada secara tunggal atau bersama dengan mana-mana individu lain. Anda membenarkan kami, selepas memberikan anda notis 7 hari, untuk menolak selesai atau memindah sebarang jumlah tertunggak yang berada dalam kredit untuk mana-mana Akaun sedemikian, termasuk Akaun (sama ada telah matang atau tidak) ( Deposit ) untuk atau terhadap penyelesaian liabiliti anda di bawah Terma dan Syarat ini atau di bawah mana-mana perjanjian lain atau untuk apa-apa sebab, sama ada liabiliti tersebut adalah untuk masa kini atau masa hadapan, sebenar atau di luar jangkaan, utama atau kolateral, dan berasingan atau bersama ( Liabiliti ) Pada pengeluaran notis yang dinyatakan dalam Klausa 14.1 Terma dan Syarat ini, anda bersetuju bahawa kami berhak untuk menguntukkan atau memegang kepada Deposit sebelum penyelesaian dan anda tidak layak untuk mengeluarkan sebarang Deposit tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu Di mana penyatuan, penyelesaian, penggabungan atau pemindahan memerlukan penukaran dari satu mata wang ke yang lain, penukaran sedemikian akan dikira pada kadar pertukaran lazim kami seperti yang kami tentukan pada budi bicara mutlak kami Seterusnya, kami boleh menjual sebarang kolateral yang termasuk tetapi tidak terhad kepada dana, dokumen, instrumen, catel, bon, debentur, saham atau sekuriti lain serta barang bernilai lain yang dipegang oleh kami dalam nama anda, termasuk untuk penjagaan selamat, melalui jualan awam atau peribadi tanpa sebarang prosiding kehakiman, dan mengekalkan prosid daripada jualan tersebut, jumlah amaun yang patut dan perlu dibayar oleh anda kepada kami, termasuk fi dan kos guaman (pada dasar indemniti penuh), caj dan perbelanjaan sampingan lain berhubung dengan jualan sedemikian Jika terdapat kekurangan antara amaun dijangka dan amaun terealisasi, anda mesti membayar amaun perbezaan tersebut kepada kami dengan serta-merta apabila diminta, dan sehingga kami menerima bayaran sepenuhnya, anda juga perlu membayar faedah ke atas baki tersebut pada kadar sedemikian yang kami mungkin tentukan dari masa ke semasa, selepas dan sebelum apaapa pengadilan, dan tidak mengira sama ada hubungan bank dan pelanggan antara anda dan kami telah terhenti atau ditamatkan Deposit atau mana-mana hak, hak milik atau kepentingan anda dalamnya tidak boleh diserah hak, dipindah atau dibebankan (melainkan untuk kepentingan kami atau dengan kebenaran bertulis kami). Anda berjanji untuk tidak, atau tidak bertujuan untuk, menjual, menyerah hak, memindah, menggadai janji, mengenakan caj atau sebaliknya mengurus atau membebankan Deposit atau mana-mana hak, hak milik atau kepentingan anda dalamnya, dan sebarang jualan, penyerahan hak, pemindahan, gadai janji, caj atau urusan lain sedemikian akan terbatal. 16 Terma dan Syarat Perkhidmatan Perbankan Telefon UOB 121 Sebagai tambahan kepada Terma dan Syarat ini, jika anda meminta perkhidmatan kami melalui Perkhidmatan Perbankan Telefon UOB 121, Terma dan Syarat Perkhidmatan Perbankan Telefon UOB 121 akan tergunapakai sebagai tambahan kepada dan bukan penggantian untuk manamana Terma dan Syarat ini. Anda boleh membaca Terma dan Syarat Perkhidmatan Perbankan Telefon UOB 121 di 11

12 17 Terma dan Syarat Perbankan Internet UOB Sebagai tambahan kepada Terma dan Syarat ini, jika anda meminta untuk mendapat perkhidmatan kami melalui Perkhidmatan Perbankan Internet UOB, Terma dan Syarat Perkhidmatan Perbankan Internet UOB akan digunakan sebagai tambahan kepada dan bukan sebagai ganti untuk mana-mana Terma dan Syarat ini. Anda boleh meneliti Terma dan Syarat Perkhidmatan Perbankan Internet UOB di 18 Tiada Penyelesaian atau Tuntutan Balas Sehingga semua wang yang terhutang dibayar atau diselesaikan dengan sepenuhnya, anda tidak akan berhak untuk menuntut sebarang penyelesaian atau tuntutan balas terhadap kami berkaitan dengan sebarang liabiliti kami kepada anda, dengan membayar sebarang jumlah yang boleh didapatkan balik oleh kami atau pada apa-apa alasan lain. Anda bersetuju bahawa tiada apa-apa dalam pengaturan antara kami akan dianggap sebagai mengandungi perjanjian tersirat yang mengehadkan atau menafikan sebarang lien, caj, jaminan, hak penyelesaian atau hak lain yang telah wujud atau tersirat dari segi undang-undang. 19 Kos dan Perbelanjaan 19.1 Semua kos dan perbelanjaan termasuk kos guaman, caj dan perbelanjaan yang ditanggung oleh kami berhubung dengan Akaun dan penguatkuasaan atau percubaan untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini akan dibayar oleh anda pada permintaan dan pada dasar indemniti penuh, bersama dengan faedah bermula daripada tarikh tuntutan ke tarikh pembayaran penuh pada kadar sedemikian yang kami tentukan Kami berhak untuk mendebitkan Akaun anda untuk semua kos, perbelanjaan dan fi guaman yang ditanggung atau perlu dibayar oleh anda kepada kami berkenaan dengan Akaun Kami berhak untuk menggunakan sebarang bayaran yang diterima daripada anda untuk menyelesaikan semua kos, caj dan perbelanjaan dalam perkadaran dan keutamaan sedemikian yang kami anggap sesuai, pada budi bicara mutlak kami, dan kami berhak untuk menempat dan mengekalkan sebarang bayaran yang diterima daripada anda pada kredit Akaun tergantung sepanjang tempoh yang kami pilih. Sementara itu, kami tidak diwajibkan untuk menggunakan kesemua atau sebahagian yang sama terhadap pelepasan sebarang wang atau liabiliti yang dijangka atau ditanggung oleh anda di bawah Akaun ini. 20 Pemindaan 20.1 Kami boleh pada budi bicara mutlak kami dari masa ke semasa, mengubah, menambah, mengeluarkan atau meminda Terma dan Syarat ini dengan memberikan anda notis 21 hari terlebih dahulu, sama ada melalui Penyata Akaun anda atau melalui pemaparan pada laman web rasmi kami di atau di Cawangan kami, atau melalui apa-apa cara yang kami pilih. Jika anda tidak menerima pindaan tersebut, anda mesti menutup Akaun dalam tempoh 7 hari daripada tarikh pemakluman. Jika anda tidak berbuat demikian, anda akan dianggap telah menerima dan bersetuju dengan perubahan sedemikian dan perubahan tersebut akan terikat terhadap anda Kami boleh, pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami, meminda, mengubah, menyemak, mengehadkan, menambah, menggantung, membatalkan atau mengeluarkan semua atau mana- 12

13 mana kemudahan, perkhidmatan, manfaat dan keistimewaan Akaun dengan memberikan notis terlebih dahulu kepada anda. 21 Pendedahan Maklumat Anda bersetuju bahawa kami (termasuk pegawai, kakitangan, agen atau mana-mana individu lain yang dibenarkan oleh kami untuk mengakses rekod kami, surat-menyurat atau sebarang bahan berhubung dengan anda atau Akaun) boleh mendedahkan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami dan tanpa notis terdahulu kepada anda, sebarang maklumat berkaitan dengan anda, Akaun anda dengan kami atau Akaun kepada pihak berikut:- (a) mana-mana satu atau lebih ahli Kumpulan (iaitu cawangan, agensi, wakil, pegawai, syarikat bergabung, sekutu atau berkaitan, dan pegawai, kakitangan atau agen masingmasing mereka, sama ada di dalam atau di luar Malaysia) untuk sebarang tujuan berikut:- (i) menyediakan anda dengan perkhidmatan perbankan; (ii) pelaporan; (iii) pemadanan data; (iv) meningkat dan melanjutkan penyediaan perkhidmatan lain oleh kami; (v) pencegahan penipuan atau jenayah; (vi) menyiasat, mencegah atau sebaliknya berhubung dengan pengubahan wang haram atau apa-apa aktiviti jenayah lain; (vii) kutipan hutang; (viii) khidmat sumber luar; (ix) pelaksanaan tugas sebagai seorang pegawai atau berkaitan dengan pengauditan atau menjalankan pengurusan risiko; (x) memudahkan pelaksanaan tugas kami atau mana-mana fungsi ahli Kumpulan; (xi) pematuhan pada polisi, garis panduan, arahan atau keperluan Kumpulan; (xii) pelaksanaan peraturan korporat; (xiii) sebarang proses undang-undang yang dimulakan oleh atau dilaksanakan ke atas kami. (b) mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang menyediakan perkhidmatan elektronik atau perkhidmatan lain kepada kami untuk tujuan menyediakan, mengemas kini, menyenggarakan dan mempertingkatkan perkhidmatan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada siasatan percanggahan, kesilapan atau tuntutan; (c) mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang dilantik oleh kami untuk tujuan menjalankan atau berkaitan dengan pelaksanaan perkhidmatan atau fungsi operasi yang telah menggunakan khidmat pakar luar; (d) pihak polis atau mana-mana pegawai awam yang menjalankan suatu penyiasatan berkaitan dengan sebarang kesalahan termasuk kesalahan yang disyaki; (e) syarikat kad kredit dan institusi kewangan yang berkaitan dengan pertanyaan kad kredit; (f) bank, institusi kewangan, biro kredit atau agen rujukan kredit yang lain (hanya untuk maklumat kredit); (g) (h) (i) (j) (k) (l) juruaudit, peguam cara dan penasihat profesional kami; pencetak alat tulis kami, vendor sistem komputer yang kami gunakan, dan individu sedemikian yang memasang dan menyenggarakannya, serta pembekal barangan atau pembekal perkhidmatan lain yang dilantik oleh kami; mana-mana penerima yang dilantik oleh kami atau mana-mana pihak lain; mana-mana biro kredit di mana kami adalah ahli, dan mana-mana ahli dan/atau jawatankuasa pematuhan biro kredit sedemikian; mana-mana agensi penarafan, pembekal insurans atau broker insurans atau penyedia perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung; mana-mana peserta atau sub-peserta sebenar atau berpotensi berhubung dengan sebarang tanggungjawab kami di bawah perjanjian perbankan di antara kami dan anda, atau pemegang serah hak, novatee atau penerima pindahan (atau mana-mana pegawai, kakitangan, agen atau penasihat) atau mana-mana daripada mereka; 13

14 (m) (n) (o) (p) (q) (r) untuk transaksi yang dilaksanakan atau diproseskan dengan atau tanpa kebenaran anda dalam atau melalui ATM bank atau institusi kewangan atau bukan kewangan lain atau terminal atau mesin atau peranti dikendalikan kad lain yang diluluskan oleh kami, kepada kami, institusi kewangan atau bukan kewangan, pedagang atau pihak lain yang menerima penggunaan kad mesin juruwang automatik dan agen atau kontraktor mereka masing-masing; mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separakerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami atau mana-mana ahli Kumpulan; mana-mana individu di mana kami, atau mana-mana ahli Kumpulan, dibenarkan atau diperlukan untuk melakukan pendedahan di bawah undang-undang mana-mana negara; mana-mana individu lain di mana pendedahan sedemikian dianggap sebagai untuk kepentingan kami, atau kepentingan mana-mana ahli Kumpulan (tidak termasuk perkongsian strategik untuk tujuan pemasaran dan promosi); mana-mana individu yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau perlindungan sebarang hak kami di bawah Terma dan Syarat ini; Biro Kredit Pusat atau mana-mana pihak berkuasa atau badan lain yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami. 22 Pematuhan pada Perintah Mahkamah Kami dan Kumpulan boleh bertindak dalam apa-apa cara yang kami anggap sesuai, tanpa berunding dengan anda terlebih dahulu, jika kami dikemukakan dengan suatu perintah mahkamah oleh mahkamah daripada sebarang bidang kuasa. Anda bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan kami untuk sebarang kerugian atau ganti rugi berhubung dengan tindakan kami. 23 Perlindungan data 23.1 Anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah menerima, membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi yang dikeluarkan oleh kami (yang boleh didapati di cawangan-cawangan kami dan juga di laman web kami di dan klausa-klausa dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini yang berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi anda. Bagi mengelakkan keraguan, anda bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut akan disifatkan sebagai diperbadankan melalui rujukan ke dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini Anda bersetuju dan membenarkan kami memindahkan Data Peribadi ke luar Malaysia. Semua Data Peribadi yang dipegang oleh kami dan Kumpulan akan diberi tahap perlindungan yang munasabah terhadap apa-apa kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau penzahiran yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, pengubahan atau penghapusan Sekiranya anda memberikan Data Peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuk data yang berkaitan dengan saudara kadim dan tanggungan anda (di mana anda seorang individu) atau data yang berkaitan dengan pengarah, pemegang saham, pegawai, penjamin individu dan pemberi sekuriti anda (di mana anda adalah sebuah syarikat), bagi maksud membuka atau mengendalikan Akaun anda dengan kami atau melanggan produk dan perkhidmatan kami, anda: (a) mengesahkan bahawa anda telah memperolehi kebenaran atau sebaliknya berhak untuk memberi data ini kepada kami dan untuk kami menggunakannya menurut Terma-terma dan Syarat-syarat ini; 14

15 (b) mengakujanji bahawa anda telah memaklumkan pihak ketiga tersebut untuk membaca Notis Privasi di dalam laman web kami di (c) (d) (e) (f) telah memaklumkan pihak ketiga tersebut:- (ci) bahawa kami akan mengumpul atau mengesahkan data peribadi dan kewangan mereka dengan sumber-sumber pihak ketiga; (cii) bahawa kami akan menzahirkan data peribadi mereka kepada kelas-kelas pihak ketiga yang dibutirkan di dalam Notis Privasi kami; bersetuju memastikan bahawa data peribadi dan kewangan pihak ketiga tersebut adalah tepat; bersetuju mengemas kini kami secara bertulis sekiranya terdapat sebarang perubahan material kepada data peribadi dan kewangan tersebut; dan bersetuju akan hak kami untuk menamatkan Terma-terma dan Syarat-syarat ini sekiranya kebenaran sedemikian ditarik balik oleh pihak ketiga tersebut Jika anda mengarahkan kami untuk melaksanakan apa-apa jenis transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau menerima pembayaran), butir-butir yang berkaitan dengan transaksi merentas sempadan (termasuk data yang berkaitan dengan mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara, di mana ia boleh diakses oleh pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka yang sah (seperti pencegahan jenayah). Dalam mengarahkan kami dan/atau ejen-ejen kami untuk memasuki ke dalam mana-mana transaksi merentas sempadan bagi pihak anda, anda bersetuju dengan penzahiran yang dinyatakan di atas bagi pihak diri anda sendiri dan orang lain yang terlibat di dalam transaksi merentas sempadan ini Tambahan lagi, tetapi sentiasa tertakluk kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan/atau obligasi) berkaitan dengan Kumpulan (sama ada di dalam atau di luar Malaysia), anda bersetuju bahawa Kumpulan, dan saudagar dan rakan kongsi strategik kami boleh menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang kami percaya mungkin menarik kepada anda atau memberi manfaat kewangan kepada anda. Walau apa pun, kami hanya akan mendedahkan Data Peribadi anda (tidak termasuk data yang berhubungan dengan hal ehwal atau Akaun anda) dengan saudagar dan rakan kongsi strategik kami di mana persetujuan nyata anda terlebih dahulu telah diperolehi Anda boleh memilih untuk tidak menerima apa-apa bahan-bahan pemasaran langsung dari Kumpulan dengan menulis kepada kami di 'Personal Financial Services, Peti Surat 13525, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur (atau alamat lain yang dimaklumkan oleh kami) dengan permintaan anda dan kami akan mematuhi arahan bertulis terkini anda kepada kami Anda mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti Penyata Akaun dan laman web kami mengandungi maklumat standard berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami yang lain yang tidak boleh dikeluarkan tanpa menjejaskan penghantaran/penyediaan perkhidmatan dan/atau produk kami, pengendalian Akaun anda dan/atau kemudahan dengan kami, dan/atau tanpa mengenakan kos tambahan kepada anda Anda berhak untuk meminta secara bertulis: (a) untuk apa-apa maklumat berkaitan Data Peribadi anda yang kami pegang atau simpan, setelah membuat bayaran fi yang ditetapkan; 15

16 (b) (c) (d) untuk apa-apa maklumat yang dipegang atau disimpan oleh kami untuk dikemas kini, dipinda dan/atau dibetulkan; untuk kami mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda yang dipegang atau disimpan oleh kami; dan untuk membuat pertanyaan atau aduan berkaitan pemprosesan Data Peribadi anda. Untuk permintaan di bawah (a) atau (b), anda boleh membuat permintaan kepada kami melalui Borang Permohonan Akses Data Peribadi atau Borang Permohonan Pembetulan Data Peribadi kami, masing-masing. Borang-borang tersebut boleh didapati di cawangan kami dan juga di laman web kami di Anda boleh mengemukakan semua permohonan anda kepada mana-mana cawangancawangan kami atau Customer Communications Management, UOB Call Centre, Peti Surat 11212, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Kami boleh mengenakan fi untuk memproses permohonan anda untuk akses atau pembetulan. Kami juga boleh enggan mematuhi permohonan anda berhubung dengan (a) atau (b) di atas jika maklumat yang diberikan oleh anda adalah tidak mencukupi (seperti yang ditentukan oleh kami) atau di mana permintaan itu mungkin melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan atau apa-apa sebab lain yang kami anggap tidak dalam kepentingan kami untuk berbuat demikian. Jika kami enggan mematuhi permohonan tersebut, kami akan memaklumkan kepada anda mengenai keengganan itu dan sebab bagi penolakan kami Anda adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa maklumat tersebut dikemas kini Sila ambil perhatian bahawa jika anda kemudiannya menarik balik persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi anda yang diberikan lebih awal kepada kami, kerana kami tidak akan dapat memproses dan/atau mendedahkan Data Peribadi anda berhubung dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan di dalam Notis Privasi, kami akan mempunyai hak untuk tidak memberikan atau menghentikan penyediaan mana-mana produk, perkhidmatan, Akaun dan/atau kemudahan yang dikaitkan dengan Data Peribadi berkenaan Kami berhak untuk meminda klausa ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami dan akan memberi notis terlebih dahulu kepada anda secara bertulis dan meletakkan apa-apa pindaan tersebut pada laman web kami atau dengan meletakkan notis di dewan perbankan atau di lokasi-lokasi yang menonjol dalam cawangan-cawangan kami atau melalui komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh kami Klausa ini hendaklah tanpa menjejaskan mana-mana klausa lain dalam Terma-terma dan Syaratsyarat ini yang memperuntukkan penzahiran data. 24 Pematuhan FATCA 24.1 Anda perlu menyediakan semua dokumentasi atau maklumat yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada tarikh lahir, negara kewarganegaraan, negara-negara kediaman tetap, negara-negara kediaman cukai dan nombor pengenalan pembayar cukai yang berkaitan, yang mungkin diperlukan untuk membolehkan kami atau mana-mana ahli Kumpulan mematuhi semua keperluan FATCA atau perjanjian lain oleh atau antara kerajaan. Anda perlu memaklumkan kami secara bertulis dalam tempoh tiga puluh (30) hari mengenai sebarang perubahan yang menjejaskan status cukai anda berhubung dengan FATCA di bawah sebarang undang-undang, peraturan atau perjanjian lain oleh atau antara kerajaan. 16

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SIMPANAN (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2015) Definisi ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Penandatangan yang Dibenarkan Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan dengan kami. Definisi ATM Akaun Semasa TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN SEMASA (Berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) bermakna sebuah mesin juruwang automatik. bermakna Akaun Semasa yang dibuka dan/atau dikekalkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik. Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Hari DCHEQS EFTPOS Kadar Faedah Pengawalan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) 1. Definisi dan Tafsiran 1.1 Untuk terma dan syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna seperti yang diberikan di bawah,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuatkusa dari 1hb September 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuatkusa dari 1hb September 2014) Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuatkusa dari 1hb September 2014) Pemegang Akaun, anda atau kamu Penandatangan yang Dibenarkan Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN WEALTH PREMIUM (Berkuat kuasa dari 15 November 2015) Tafsiran ATM Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank, UOBM, atau kami

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR i-account (berkuatkuasa dari 2hb Januari 2015) Definisi Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu ATM BNM BLR (Base Lending Rate atau Kadar Pinjaman Asas) BR (Base Rate atau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Akaun Pelaburan Bon

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Akaun Pelaburan Bon Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Akaun Pelaburan Bon ( Terma dan Syarat ) 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai makna seperti berikut:- Akaun Pemegang Akaun, atau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN DEPOSIT TETAP (Berkuat kuasa dari 1 Mei 2017) Tafsiran Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Individu yang Dibenarkan Hari Perniagaan Kod Makluman

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PRIVILEGE (berkuatkuasa dari 1hb Mei 2017) Definisi ATM Pemegang Akaun, anda atau kamu Penyata Penerimaan Undang-undang yang Digunakan Aset Di Bawah Pengurusan Bank,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014) PEMBUKAAN AKAUN 1. (a) Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, akaun boleh dibuka dalam mana-mana matawang

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan 1. Definisi Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat.

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR PERKHIDMATAN PELABURAN 1. DEFINISI Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD.

PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. PERJANJIAN CLUB CARD NOTIS PENTING 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. 2. Apabila anda mengesahkan penerimaan atau penggunaan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR ONE ACCOUNT (Berkuatkuasa 16 Oktober 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR ONE ACCOUNT (Berkuatkuasa 16 Oktober 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR ONE ACCOUNT (Berkuatkuasa 16 Oktober 2017) Definisi ATM Pemegang Akaun atau anda Undang-undang yang Digunakan Baki Purata Penghujung Hari Bank, UOBM, atau kami Faedah Asas

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda: NOTIS PRIVASI NOTIS PRIVASI ini dikeluarkan oleh AmMetLife Insurance Berhad ( AmMetLife ). Sebagai sebahagian daripada urusniaga harian, kami mengumpul Maklumat Peribadi anda apabila anda memohon untuk

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut: PERJANJIAN KAD KELAB NOTA PENTING 1. Sila baca terma dan syarat dalam dokumen ini sebelum mengakui menerima dan/atau mengguna Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2. Setelah anda mengakui penerimaan atau menggunakan

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda: NOTIS PRIVASI Pelanggan Notis privasi ini dikeluarkan oleh AmFunds Management Berhad (dahulunya dikenali sebagai AmInvestment Services Berhad) dan AmIslamic Funds Management Sdn Bhd ( AmInvest ). Sebagai

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda.

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. 1.0 AM 1.1

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Di Affin Hwang Asset Management Berhad (dahulu dikenali sebagai Hwang Investment Management Berhad) ( Affin Hwang Asset Management ), kami menghargai privasi anda dan berusaha

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Perbankan Umum

Terma dan Syarat Perbankan Umum Terma dan Syarat Perbankan Umum Untuk pelanggan perbankan komersial Bank Malaysia Berhad Terma dan syarat umum ini terpakai pada akaun dan pelbagai jenis perkhidmatan perbankan yang disediakan oleh Standard

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) Definisi Terma-terma dan ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam Terma-terma dan Syaratsyarat ini

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 010 Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 010 yang baru digubal dan dalam usaha berterusan

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

1.3 Tujuan pinjaman adalah terhad kepada penggunaan peribadi atau perniagaan.

1.3 Tujuan pinjaman adalah terhad kepada penggunaan peribadi atau perniagaan. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat ini ("Terma dan Syarat") Pinjaman Peribadi UOB akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ("Pinjaman") yang kami akan berikan kepada anda. Dengan memohon

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB

TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat ini ("Terma dan Syarat") Pinjaman Peribadi UOB akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ("Pinjaman") yang kami akan berikan kepada anda. Dengan memohon

Lebih terperinci

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB Berkuatkuasa 13 November 2016 NOTIS PENTING I. Sila baca terma dan syarat ini ("Terma dan Syarat") sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan Kad Debit. II.

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci