PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERJANJIAN CLUB CARD. 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD."

Transkripsi

1 PERJANJIAN CLUB CARD NOTIS PENTING 1. Sila baca terma dan syarat di dalam dokumen ini sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan CLUB CARD. 2. Apabila anda mengesahkan penerimaan atau penggunaan CLUB CARD buat kali pertama, anda menerima dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang terkandung di dalam dokumen ini. TERMA DAN SYARAT Pengeluaran CLUB CARD oleh kami kepada anda adalah di bawah Program dengan Kelab, dan penggunaan CLUB CARD anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat di dalam dokumen ini, termasuk sebarang pindaan dan tambahan yang kami mungkin tentukan dari masa ke semasa. A. Kelab telah melantik kami di bawah Perjanjian CLUB PLUS UOB untuk mengurus program keahlian Kelab bagi penghasilan dan pengeluaran CLUB CARD, pengurusan dan pengebilan (termasuk pengeluaran Penyata Bulanan untuk caj yang ditanggung oleh anda), kawalan kredit, kutipan caj daripada anda, dan semua tindakan lain yang berkaitan diperlukan di bawah program keahlian Kelab. B. Kelab telah melantik kami atau mana-mana pegawai yang dibenarkan oleh kami sebagai wakil untuk melaksanakan sebarang tindakan atau dokumen yang diperlukan dengan anda berhubung nama Kelab atau bagi pihak Kelab. C. Anda telah memasuki satu Perjanjian Keahlian Kelab dengan Kelab. 1. DEFINISI 1.1 Perkataan dan ungkapan berikut yang digunakan dalam dokumen ini

2 mempunyai makna berikut: Pedagang yang Dibenarkan Selaras dengan perjanjian saudagar, mana-mana individu atau peruncit bersetuju untuk menerima atau menyebabkan kedainya untuk menerima CLUB CARD sebagai pembayaran untuk barangan atau perkhidmatan. Hari Perniagaan Mana-mana hari di mana bank adalah terbuka untuk perniagaan di Wilayah Persekutuan. Pusat Kad Tempat atau lokasi yang kami pilih untuk mengendalikan operasi harian CLUB CARD. Kelab [**] CLUB CARD Kad yang dikeluarkan oleh kami kepada anda yang merupakan kad keahlian Kelab dan kad caj yang dikaitkan kepada Akaun CLUB CARD. Akaun CLUB CARD Akaun anda yang dikekalkan dengan kami menurut dokumen ini. Ahli Kelab Seseorang dengan hak kontraktual yang dibenarkan oleh Kelab di bawah Perjanjian Keahlian Kelab dan didaftar sebagai seorang ahli dalam daftar ahli Kelab. Perjanjian Keahlian Kelab Perjanjian yang dimasuki di antara seseorang individu dan Kelab yang memberi hak kontraktual kepada individu tersebut sebagai seorang Ahli Kelab.

3 Had Kredit Amaun maksimum (ditetapkan oleh kami pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami) tertunggak yang anda dibenarkan dalam Akaun CLUB CARD. Kami atau Kita United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( K) yang mempunyai pejabat berdaftar di Aras 11, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur dan mempunyai cawangan-cawangan di Malaysia. Tarikh Bayaran Patut Dibuat Tarikh bayaran patut dilakukan yang ditetapkan dalam Penyata. Deposit Boleh Dibayar Balik Jumlah deposit yang anda telah bayar kepada Kelab apabila memohon keahlian Kelab, termasuk semua jumlah deposit tambahan yang didepositkan oleh anda dari masa ke semasa. Dokumen Jualan Dokumen yang diberikan kepada kami oleh Kelab dan/atau Pedagang yang Dibenarkan untuk merekodkan pembelian barangan yang menggunakan CLUB CARD. Penyata Penyata yang kami keluarkan kepada anda setiap bulan yang menunjukkan cajcaj terperinci kepada, transaksi di bawah, dan jumlah tertunggak di bawah Akaun CLUB CARD. Tarikh Penyata Tarikh pada Penyata. Perjanjian CLUB PLUS UOB Perjanjian yang dimasuki di antara kami dengan Kelab.

4 Tempoh Kesahan Tempoh kesahan yang dinyatakan pada CLUB CARD. Anda atau Kamu Individu yang dinamakan dalam Akaun CLUB CARD. 1.2 Rujukan kepada - (a) bilangan mufrad termasuk majmuk, dan sebaliknya; (b) genus maskulin termasuk jantina feminin dan neuter, dan sebaliknya; (c) seseorang termasuk seorang individu, satu perkongsian, sebuah pertubuhan korporat, sebuah persatuan yang tidak diperbadankan, sebuah kerajaan, sebuah negeri, sebuah agensi negeri, dan satu amanah; (d) seseorang termasuk wasi individu tersebut, pentadbir, waris, pengganti, dan yang ditugaskan, dan dokumen ini akan mengikat individu-individu tersebut; dan (e) termasuk atau sebagai contoh (atau kata-kata serupa lain) apabila memperkenalkan satu contoh tidak mengehadkan erti kata bagi contohcontoh tersebut. 2. CARIAN DAN PENERIMAAN CLUB CARD 2.1 Kami boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk menjalankan carian kebankrapan atau carian berkaitan kredit daripada mana-mana agensi/pembekal rujukan kredit atau agensi pelaporan kredit, pangkalan data atau sistem mengenai anda sebelum dan pada bila-bila masa selepas pengeluaran CLUB CARD. 2.2 Anda membenarkan kami menjalankan carian sedemikian mengenai anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. 2.3 Apabila anda mengesahkan penerimaan atau penggunaan pertama CLUB CARD, anda menerima dan bersetuju untuk diikat oleh terma dan syarat di dalam dokumen ini.

5 2.4 Jika anda tidak bersetuju dengan kandungan di dalam dokumen ini, anda tidak boleh menjalankan sebarang transaksi yang menggunakan CLUB CARD. 3. KEMUDAHAN CLUB CARD 3.1 CLUB CARD anda ialah kedua-dua kad keahlian Kelab dan kad caj. 3.2 Penggunaan CLUB CARD anda sebagai kad caj adalah tertakluk kepada Had Kredit. 3.3 Semasa Tempoh Kesahan dan tertakluk kepada terma dan syarat dalam dokumen ini, anda akan berhak kepada yang berikut: (a) Pembelian barangan dari dan/atau penyediaan perkhidmatan oleh Kelab dan/atau mana-mana Pedagang yang Dibenarkan. (b) Bayaran fi dan wang yang anda perlu bayar kepada Kelab di bawah Perjanjian Keahlian Kelab. (c) Kemudahan CLUB CARD lain di mana kami dan Kelab (tertakluk kepada kelulusan terdahulu kami) mungkin sediakan dari masa ke semasa. 4. CARA PENGGUNAAN 4.1 Untuk menggunakan Club Card bagi pembelian barangan dan/atau perkhidmatan di Kelab dan/atau di Pedagang yang Dibenarkan, anda mesti menandatangani satu Dokumen Jualan. 4.2 Anda membenarkan kami untuk mendebitkan Akaun CLUB CARD anda untuk semua pembelian dan/atau perkhidmatan yang dilakukan dengan menggunakan CLUB CARD, fi (termasuk fi langganan bulanan/berkala) dan sebarang caj lain yang anda perlu bayar kepada Kelab di bawah Perjanjian Keahlian Kelab. Anda mesti memaklumkan kami secara bertulis jika anda berhenti menjadi seorang Ahli Kelab. Anda mesti memaklumkan kami secara

6 bertulis jika anda berhenti menjadi seorang Ahli Kelab. Jika anda gagal berbuat demikian, anda akan bertanggungjawab untuk membayar balik kepada kami keseluruhan amaun yang didebitkan ke dalam Akaun CLUB CARD anda. 4.3 Untuk melaksanakan bayaran fi dan wang yang anda perlu bayar kepada Kelab di bawah Perjanjian Keahlian Kelab, anda membenarkan kami membayar Kelab untuk jumlah yang didebitkan oleh Kelab kepada Akaun CLUB CARD anda. 4.4 (a) Kami akan membayar amaun pada Dokumen Jualan kepada Kelab dan/atau Pedagang yang Dibenarkan dan debitkan Akaun CLUB CARD anda. (b) Anda masih bertanggungjawab kepada kami untuk transaksi di mana anda tidak memperoleh atau menandatangani Dokumen Jualan jika kami memutuskan bahawa pengabaian tersebut adalah disebabkan oleh sifat transaksi tersebut, atau adalah satu kesilapan oleh anda atau Pedagang yang Dibenarkan. 4.5 Anda mesti mematuhi semua keperluan, arahan, petunjuk dan garis panduan yang kami keluarkan pada bila-bila masa. 5. PENYATA BULANAN 5.1 Kami akan menghantar Penyata bulanan kepada anda. 5.2 Jika anda menganggap bahawa terdapat satu kesilapan dalam Penyata anda, anda mesti memaklumkan kami secara bertulis dalam tempoh 14 hari dari Tarikh Penyata, dan anda mesti memberi kami maklumat berkaitan dan bantuan sewajarnya dalam penyiasatan perkara tersebut. Jika anda tidak berbuat demikian, Penyata akan dianggap sebagai tepat, dan anda akan terikat olehnya. 5.3 Jika anda memaklumkan kami mengenai sesuatu kesilapan dalam tempoh 14 hari dari Tarikh Penyata -

7 (a) ia tidak akan menjejaskan tanggungjawab anda di bawah Klausa 7, dan sebarang caj yang dilakukan dengan menggunakan CLUB CARD akan terus didebitkan ke dalam Akaun CLUB CARD anda; (b) anda masih terikat oleh kandungan lain dalam Penyata yang tidak terjejas oleh kesilapan yang didakwa tersebut; dan (c) kami akan menyiasat kesilapan yang didakwa tersebut, dan anda bersetuju untuk diikat oleh sebarang keputusan yang kami lakukan. 6. HAD KREDIT 6.1 Kami akan memaklumkan Had Kredit kepada anda. 6.2 Anda semata-mata bertanggungjawab bagi memastikan anda tidak melebihi Had Kredit. 6.3 Jika anda melebihi Had Kredit, anda mesti membayar kami dengan serta-merta jumlah berlebihan Had Kredit tersebut apabila anda menerima Penyata anda, atau mana-mana notis bertulis yang kami mungkin keluarkan. 6.4 Anda bersetuju bahawa kami boleh menukar Had Kredit pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami, tanpa memaklumkan anda terlebih dahulu. 7. PEMBAYARAN 7.1 Pada atau sebelum Tarikh Bayaran Patut Dibuat, anda mesti membayar baki tertunggak dalam Penyata. 7.2 Anda bertanggungjawab untuk membayar walaupun anda tidak menerima Penyata untuk apa-apa sebab. 7.3 Anda mesti membayar kami dalam Ringgit Malaysia.

8 7.4 Bayaran anda tidak akan dianggap telah diterima sehingga kami mendapati bahawa wang tersebut telah diterima sewajarnya. 7.5 Penerimaan kami untuk bayaran lewat atau sebahagian, cek atau kiriman wang yang dinyatakan sebagai bayaran penuh, atau sebarang penepian hak kami tidak akan menghalang kami daripada melaksanakan mana-mana hak kami di bawah dokumen ini untuk mengutip bayaran tertunggak yang perlu dibayar. 7.6 Bayaran anda kepada kami mesti bebas daripada sebarang potongan, sama ada untuk tuntutan balas dan/atau penyelesaian terhadap kami, Pedagang yang Dibenarkan, dan/atau Kelab. 7.7 Anda boleh membayar di Pusat Kad atau mana-mana cawangan atau lokasi yang kami nyatakan dalam mod pembayaran yang kami luluskan. 8. FI, CAJ DAN HAK UNTUK MENDEBIT 8.1 Anda bersetuju untuk membayar dan membenarkan kami mendebitkan Akaun CLUB CARD anda dengan fi, caj, cukai, duti dan levi berikut apabila ia perlu dibayar: (a) Caj kewangan Satu caj kewangan yang dikira pada 18% setahun atau kadar lain sedemikian yang kami mungkin tentukan dari masa ke semasa untuk semua baki transaksi runcit tertunggak yang belum dibayar sepenuhnya menjelang Tarikh Bayaran Perlu Dibuat, dikira daripada Tarikh Bayaran Perlu Dibuat berikutnya sehingga bayaran balik sepenuhnya. Formula yang digunakan untuk mengira caj kewangan (F) pada pendahuluan tunai dan baki transaksi runcit adalah seperti berikut: F = (B) x (P/D) x R Di mana:

9 B = Baki yang boleh dikenakan caj dengan caj kewangan. P = Tempoh berkenaan dalam hari di mana baki boleh dikenakan caj dengan caj kewangan. D = Bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar tahunan. R = Caj kewangan pada kadar yang dinyatakan. Semua caj kewangan yang masih belum dijelaskan selepas ia dijangka akan dimodalkan dan ditambah kepada baki tertunggak di bawah Akaun CLUB CARD, dan seterusnya dikenakan caj kewangan pada kadar 18% setahun (atau kadar lain sedemikian yang kami mungkin tentukan pada bila-bila masa) sehingga dibayar sepenuhnya. (b) Caj pembayaran lewat Jika anda tidak membayar sebarang amaun perlu dibayar pada Tarikh Bayaran Patut Dibayar, satu caj lewat 1% sebulan pada baki jumlah tertunggak seperti pada Tarikh Penyata akan didebitkan ke Akaun CLUB CARD anda (tertakluk kepada minimum RM5 sebulan). Jumlah yang didebitkan akan dikenakan caj pembiayaan pada kadar 18% setahun (atau kadar lain sedemikian yang kami mungkin tentukan pada bila-bila masa) sehingga dibayar sepenuhnya, dan peruntukan berkaitan dengan permodalan caj pembiayaan akan digunakan. (c) Caj Perkhidmatan Caj perkhidmatan pada kadar yang kami pilih pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami untuk perkhidmatan yang kami sediakan bersama dengan kos dan perbelanjaan yang ditanggung, termasuk yang berikut: (i) Di mana cek yang dihantar oleh anda untuk pembayaran kepada Akaun CLUB CARD tidak diterima sebagai pembayaran penuh yang dinyatakan pada cek.

10 (ii) Mengeluarkan atau membuat salinan Dokumen Jualan atau dokumen lain pada permintaan anda atau untuk tujuan anda. (iii) Menggantikan CLUB CARD yang hilang atau dicuri. (d) Kos dan Fi Guaman Kos dan fi guaman (di mana anda akan melindungi kami sepenuhnya) dan perbelanjaan lain yang ditanggung oleh kami dalam pelaksanaan hak kami dalam dokumen ini, dan untuk mendapat balik wang yang anda berhutang kepada kami di bawah Akaun CLUB CARD. (e) Fi Perkhidmatan Fi perkhidmatan sepadan dengan baki kredit dalam Akaun CLUB CARD, atau RM25.00 (yang mana lebih tinggi) apabila CLUB CARD dibatalkan untuk apa-apa sebab dan sebarang baki kredit yang tidak dituntut oleh anda dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pembatalan. (f) Fi dan Caj Lain Anda mesti membayar sebarang fi dan/atau caj lain yang kami kenakan pada bila-bila masa atau oleh mana-mana pihak berkuasa berkaitan untuk perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan kepada anda. (g) Cukai, Duti atau Levi (i) Anda bertanggungjawab untuk membayar sebarang cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain di mana, pada tarikh pengeluaran CLUB CARD atau pada mana-mana tarikh selepas tarikh pengeluaran CLUB CARD, diperlukan oleh undang-undang (termasuk Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan) untuk dibayar kepada mana-mana pertubuhan atau pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas

11 (ii) kami, berkaitan dengan sebarang fi dan caj yang dikenakan atau ditanggung oleh kami berhubung dengan CLUB CARD. Sebarang cukai barangan dan perkhidmatan atau cukai atau levi lain yang ditanggung oleh kami berhubung dengan penggunaan CLUB CARD dan apa-apa barangan atau perkhidmatan lain yang disediakan di bawah CLUB CARD akan ditanggung oleh dan dikenakan kepada anda dan jika kami melakukan bayaran bagi pihak anda, anda bertanggungjawab untuk membayar balik amaun sedemikian yang dibayar kepada kami. 8.2 Kami boleh, pada bila-bila masa pada budi bicara tunggal kami, menukar kadar sebarang fi atau caj di atas dan/atau cara pengiraan. Kami akan memaklumkan anda mengenai pertukaran sedemikian dengan memberikan anda notis 21 hari, sama ada melalui Penyata anda atau apa-apa cara lain yang kami pilih. Pertukaran tersebut akan berkuat kuasa daripada tarikh yang dinyatakan dalam notis. 8.3 Anda bersetuju bahawa fi dan caj di atas tidak boleh dipulangkan balik sepenuhnya atau sebahagiannya walaupun CLUB CARD dibatalkan untuk apaapa sebab, atau dokumen ini ditamatkan. 9. KESAHAN CLUB CARD 9.1 CLUB CARD adalah sah dalam Tempoh Kesahan, melainkan ia dibatalkan. Berikutan tamat Tempoh Kesahan, CLUB CARD akan dibatalkan kecuali Tempoh Kesahan dilanjutkan oleh kami untuk suatu tempoh yang lebih panjang pada budi bicara mutlak kami. 9.2 Kami boleh membatalkan CLUB CARD dan menamatkan penggunaannya, atau enggan memperbaharui CLUB CARD anda, menggantung atau mengehadkan penggunaan CLUB CARD anda atau mana-mana CLUB CARD tambahan di bawah Akaun CLUB CARD anda, dan boleh (tetapi tidak di bawah tanggungjawab guaman untuk berbuat demikian) memaklumkan anda yang sama secara bertulis jika -

12 (a) keahlian anda dengan Kelab ditarik balik, digantung, ditamatkan atau dibatalkan mengikut Perjanjian Keahlian Kelab atau untuk apa-apa sebab; (b) anda gagal membayar sebarang wang yang perlu dibayar di bawah dokumen ini; (c) anda melebihi Had Kredit; (d) anda melanggar mana-mana terma dalam dokumen ini; (e) apa-apa perintah pelaksanaan, writ penahanan, garnisan atau sebarang prosiding undang-undang lain yang dikeluarkan terhadap anda; (f) anda meninggal dunia atau tidak mampu bayar, atau melakukan satu tindakan kebankrapan; (g) Perjanjian CLUB PLUS UOB dengan Kelab ditamatkan untuk apa-apa sebab; (h) Kelab melanggar mana-mana terma dalam Perjanjian Keahlian Kelab; atau (i) kami memutuskan pada budi bicara mutlak kami bahawa kedudukan kewangan anda adalah atau telah menjadi tidak stabil dan/atau anda tidak mampu memenuhi terma dalam dokumen ini; (j) anda melanggar mana-mana terma dalam apa-apa perjanjian dengan kami untuk penggunaan sebarang kad kredit lain yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh kami untuk mana-mana kemudahan perbankan/kredit. 9.3 Anda tidak boleh menggunakan CLUB CARD, dan mesti mengembalikan yang

13 sama dipotong dua dengan segera kepada kami untuk pembatalan jika - (a) Tempoh Kesahan telah tamat; (b) anda membatalkan, menamatkan atau menyerahkan CLUB CARD; (c) kami menuntut pengembalian CLUB CARD; (d) kami menamatkan, membatalkan, menarik balik atau menggantung penggunaan CLUB CARD; atau (e) anda tidak bersetuju dengan sebarang pertukaran, pemindaan atau perubahan dalam terma dan syarat untuk penggunaan CLUB CARD. 9.4 Jika CLUB CARD dibatalkan, anda mesti membayar balik dengan serta-merta semua wang yang terhutang oleh anda kepada kami (termasuk keseluruhan baki tertunggak dalam Akaun CLUB CARD bersama dengan semua amaun berhutang lain berkaitan dengan transaksi yang dilaksanakan dengan mengguna CLUB CARD yang belum diposkan ke Akaun CLUB CARD, dan sebarang ansuran tertunggak yang belum matang tetapi adalah tanggungjawab anda. Semua fi dan caj pada kadar yang dinyatakan dalam Klausa 8 di atas akan terus dikenakan caj pada semua jumlah tertunggak dari tarikh pembatalan sehingga pembayaran penuh. 9.5 Sebagai tambahan kepada, dan tanpa menjejaskan peruntukan dalam dokumen ini, kami akan membatalkan, mengehadkan, menggantung, menarik balik atau menamatkan penggunaan CLUB CARD anda jika diarahkan oleh Kelab tanpa diwajibkan untuk mendapatkan bukti daripada, atau mengenakan syarat kepada, Kelab sebelum berbuat demikian. Dalam keadaan sedemikian, Klausa 9.4 juga akan digunakan. 9.6 Jika CLUB CARD anda dibatalkan atau di mana penggunaannya telah ditarik balik atau ditamatkan, anda mungkin akan diletakkan dalam suatu senarai yang

14 mungkin diedarkan dalam Kelab dan kepada semua Pedagang yang Dibenarkan. 9.7 Pada - (a) pembatalan, penyerahan atau penamatan Club Card; (b) penarikan balik, penggantungan atau penyekatan penggunaan CLUB CARD atau hak anda di bawah dokumen ini; atau (c) sebarang keingkaran terma dalam dokumen ini, anda bersetuju bahawa kami mempunyai budi bicara mutlak tanpa memerlukan persetujuan anda terdahulu untuk - (d) menuntut bayaran dari Kelab untuk jumlah tertunggak yang perlu dibayar kepada kami di bawah Akaun CLUB CARD; dan/atau (e) mengarahkan Kelab untuk - (i) memindah dan/atau menyebabkan pemindahan keahlian anda dalam Kelab pada nilai pasaran lazim dan melaksanakan atau menyebabkan pelaksanaan sebarang perjanjian dengan manamana individu untuk melaksanakan pemindahan sedemikian; dan (ii) mengarahkan Kelab untuk menghantar sepenuhnya semua wang diterima daripada pemindahan tersebut untuk menyelesaikan sepenuhnya atau sebahagian daripada jumlah tertunggak di bawah Akaun CLUB CARD. Tanpa menghiraukan di atas, kami mempunyai hak untuk memulakan prosiding guaman terhadap anda untuk mendapat balik semua jumlah yang anda patut dibayar dan terhutang kepada kami.

15 9.8 Tanpa mengira sebarang peruntukan lain dalam dokumen ini, anda akan melindungi kami sepenuhnya untuk sebarang kerugian, ganti rugi, kos dan perbelanjaan (guaman atau sebaliknya termasuk kos pada dasar indemniti penuh), fi dan caj yang kami mungkin tanggung dalam penguatkuasaan hak kami terhadap anda. 10. PEMILIKAN CLUB CARD 10.1 CLUB CARD adalah kekal milik kami pada setiap masa, dan mesti dipulangkan kepada kami pada permintaan Anda tidak boleh melepaskan kawalan atau pemilikan CLUB CARD untuk apaapa sebab pun CLUB CARD tidak boleh dipindah milik dan akan digunakan secara eksklusif oleh anda dan tidak boleh ditugaskan, dicajkan atau dijamin sebagai sekuriti Anda mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan kehilangan atau kecurian CLUB CARD. Anda mesti menghubungi Pusat Kad dengan serta-merta melalui telefon atau faksimile jika CLUB CARD anda hilang atau dicuri Anda mesti mengambil tindakan susulan untuk pemberitahuan anda dalam Klausa 10.4 dengan pengesahan bertulis dan laporan polis dalam tempoh tujuh hari daripada tarikh kehilangan/kecurian. Anda akan kekal bertanggungjawab untuk semua caj dan transaksi yang ditanggung pada CLUB CARD sehingga Pusat Kad menerima pengesahan bertulis dan laporan polis Anda tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang transaksi tidak dibenarkan yang dilakukan selepas kami telah dimaklumkan selaras dengan Klausa 10.4 dan 10.5 di atas, melainkan penyiasatan mendedahkan bahawa anda terlibat dalam sebarang transaksi dan caj yang tidak dibenarkan. Kami boleh (pada budi bicara mutlak kami) mengehadkan liabiliti anda ke RM250 (atau amaun lain yang kami pilih pada bila-bila masa) untuk transaksi yang dilakukan dengan

16 CLUB CARD sebelum kami dimaklumkan, jika kami memutuskan bahawa anda tidak menipu atau gagal memaklumkan kami dengan serta-merta apabila mendapati bahawa CLUB CARD telah hilang atau dicuri Di mana anda diperlukan menurut dokumen ini untuk mengembalikan CLUB CARD yang dipotong dua kepada kami, dan jika anda gagal berbuat demikian, anda akan terus bertanggungjawab untuk semua transaksi yang ditanggung di bawah Akaun CLUB CARD yang menggunakan CLUB CARD, termasuk amaun dikeluarkan yang melebihi dana tersedia dalam Akaun CLUB CARD sama ada dibenarkan oleh anda atau sebaliknya sehingga CLUB CARD telah dikembalikan kepada kami dengan cara yang ditetapkan dalam dokumen ini. 11. CLUB CARD TAMBAHAN 11.1 Di bawah Perjanjian Keahlian Kelab, isteri, suami dan anak (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Perjanjian Keahlian Kelab) Ahli dibenarkan untuk menggunakan kemudahan Kelab Jika diminta oleh anda, dan dengan kelulusan Kelab, kami mungkin pada budi bicara mutlak kami mengeluarkan satu kad tambahan CLUB CARD untuk mana-mana individu yang dinyatakan dalam Klausa 11.1 di atas yang telah dilantik oleh anda. Pemegang kad tambahan CLUB CARD bersetuju bahawa semua terma dan syarat dokumen ini akan digunakan (dengan caj yang diperlukan) terhadap beliau Kedua-dua anda dan pemegang kad tambahan akan bertanggungjawab secara bersama dan/atau berasingan untuk semua transaksi, caj dan fi yang ditanggung di bawah Akaun CLUB CARD anda. Anda mesti memastikan bahawa pemegang kad tambahan mematuhi terma dan syarat dalam dokumen ini Sesuatu kad tambahan CLUB CARD yang dikeluarkan kepada seorang pemegang kad tambahan boleh dibatalkan jika diminta oleh pemegang kad utama. Pembatalan sedemikian tidak akan menjejaskan hak dan hak milik,

17 tugas dan tanggungjawab kepada kami, anda, dan pemegang kad tambahan yang timbul sebelum pembatalan tersebut Permintaan oleh pemegang kad utama dalam Klausa 11.4 mesti dilakukan secara bertulis, dan disertakan dengan pengembalian kad tambahan CLUB CARD, dipotong dua. Fi tahunan atau apa-apa bahagian darinya tidak akan dipulangkan ketika pembatalan kad tambahan CLUB CARD Pembatalan sesuatu kad tambahan CLUB CARD tidak akan menjejas, memberi kesan atau membatalkan penggunaan CLUB CARD anda. Walau bagaimanapun, pembatalan CLUB CARD pemegang utama akan mengakibatkan pembatalan secara automatik mana-mana kad tambahan CLUB CARD di bawah Akaun CLUB CARD pemegang utama. 12. PENGECUALIAN LIABILITI 12.1 Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa kejadian sekalipun untuk sebarang ganti rugi yang dialami atau kerugian yang ditanggung oleh anda (termasuk kehilangan reputasi atau rasa malu) - (a) berhubung dengan apa-apa perwakilan kurang baik atau implikasi yang mungkin timbul akibat daripada - (i) sebarang penamatan atau pembatalan CLUB CARD atau keengganan pihak kami untuk menggantikan CLUB CARD; (ii) sebarang penarikan balik, penggantungan atau sekatan dalam penggunaan CLUB CARD; (iii) pengeluaran sebarang manfaat, perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan untuk anda di bawah CLUB CARD;

18 (iv) pemindaan, perubahan, pembatalan atau penggantungan semua atau apa-apa manfaat, perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan untuk anda di bawah CLUB CARD; (v) sebarang ketidakpuasan dengan kualiti, keberkesanan dan/atau ketulenan barangan yang dibeli dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh Kelab atau Pedagang yang Dibenarkan; dan/atau (vi) pembelian, transaksi, kontrak dan/atau perjanjian yang melibatkan aktiviti penipuan yang dilakukan atau dimasuki oleh anda dengan Kelab atau mana-mana Pedagang yang Dibenarkan; (b) yang timbul daripada sebarang tindakan atau pengabaian Kelab atau Pedagang yang Dibenarkan; (c) yang timbul daripada keengganan Kelab atau Pedagang yang Dibenarkan untuk menerima CLUB CARD; (d) berhubung dengan apa-apa penyata, perwakilan atau komunikasi yang dilakukan oleh Kelab atau mana-mana Pedagang yang Dibenarkan; (e) akibat kerosakan atau kekurangan barangan yang dibeli dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh Kelab atau mana-mana Pedagang yang Dibenarkan; (f) jika CLUB CARD tidak diterima oleh anda selepas penghantaran CLUB CARD di bawah terma dan syarat ini, atau CLUB CARD dipintas atau ditahan oleh mana-mana individu selain daripada anda semasa dalam perjalanan; (g) akibat keengganan kami untuk menerima semua atau sebarang transaksi yang dilaksanakan melalui penggunaan CLUB CARD; (h) penyenaraian anda dalam senarai yang dinyatakan dalam Klausa 9.6; dan/atau (i) jika terdapat sebarang arahan yang timbul daripada individu-individu tanpa kebenaran yang dikatakan adalah dalam nama anda Anda mesti menangani apa-apa tuntutan atau pertikaian dengan Kelab atau Pedagang yang Dibenarkan atau dan tanpa mengira sebarang tuntutan atau

19 pertikaian atau sambil menunggu resolusi atau penyelesaian yang sama, anda akan kekal bertanggungjawab dan tidak boleh menahan sebarang pembayaran yang patut dan perlu dibayar kepada kami di bawah dokumen ini. 13. KEISTIMEWAAN DAN MANFAAT SECARA AM Kami boleh pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami, dan tanpa memaklumkan anda atau memberikan anda sesuatu sebab, meminda, mengubahsuai, menyemak, mengehadkan, menambah, menggantung, membatalkan atau menarik balik kesemua atau mana-mana kemudahan, perkhidmatan, manfaat dan keistimewaan yang disediakan untuk anda. 14. HAK UNTUK MENGGUNAKAN BAYARAN 14.1 Bayaran yang kami terima daripada anda berkaitan dengan Akaun CLUB CARD akan digunakan untuk atau terhadap pembayaran sebarang faedah, caj, fi dan kos guaman yang tertunggak, dan kemudiannya terhadap transaksi menggunakan CLUB CARD Kami boleh menggunakan sebarang bayaran yang kami terima daripada anda dalam apa-apa cara sebagaimana kami, pada budi bicara mutlak kami, pilih, termasuk menempatkan dan menyimpannya dalam kredit pada satu akaun tergantung untuk tempoh seberapa lama yang kami pilih, tanpa diwajibkan pada masa yang sama untuk menggunakan semua atau sebahagian yang sama untuk atau terhadap pengeluaran sebarang wang atau liabiliti yang perlu dibayar atau ditanggung oleh anda Jika berlakunya sebarang prosiding dalam atau seakan-akan sama dengan kebankrapan atau ketidakmampuan anda, kami mungkin membuktikannya dan bersetuju untuk menerima sebarang dividen atau komposisi berkaitan dengan keseluruhan atau mana-mana bahagian wang dan liabiliti sedemikian terhadap anda.

20 15. HAK PENYELESAIAN DAN PENGGABUNGAN 15.1 Sebagai tambahan kepada mana-mana hak am untuk penyelesaian di bawah undang-undang atau mana-mana dokumen lain, anda bersetuju bahawa kami boleh, pada budi bicara mutlak kami, selepas memberikan anda notis 21 hari, menggabungkan atau menyatukan baki tertunggak dalam Akaun CLUB CARD dengan semua atau mana-mana akaun sedia ada anda dengan kami, sama ada berasingan atau bersama dengan mana-mana individu lain Anda membenarkan kami untuk menyelesaikan atau memindahkan sebarang jumlah yang berada dalam kredit daripada mana-mana akaun anda terhadap penyelesaian sebarang jumlah yang dijangka dan perlu dibayar kepada kami di bawah dokumen ini Di mana kombinasi, penyelesaian, penggabungan, penyelesaian atau pemindahan sedemikian memerlukan pertukaran dari satu mata wang ke yang lain, pertukaran tersebut akan dikira pada kadar pertukaran lazim kami seperti mana yang ditentukan oleh kami pada budi bicara tunggal kami. 16. PENEPIAN 16.1 Masa adalah inti pati dokumen ini Kegagalan untuk melaksanakan, atau suatu penangguhan dalam pelaksanaan, sebarang hak, kuasa, keutamaan atau remedi oleh kami tidak akan dianggap sebagai suatu penepian. Begitu juga dengan pelaksanaan tunggal atau sebahagian sebarang hak, kuasa, keutamaan atau remedi lain. Hak dan pemulihan yang disediakan di sini adalah kumulatif dan tidak eksklusif kepada sebarang hak atau remedi yang disediakan oleh undang-undang. 17. PENGEKALAN HAK Hak dan hak milik kami di bawah dokumen ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan akan terus wujud jika berlaku sebarang pembatalan,

21 penarikan balik atau penggantungan penggunaan CLUB CARD. 18. PERUBAHAN 18.1 Kami boleh, pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami, mengubah, menambah kepada, membatalkan atau meminda kadar, fi, caj serta sebarang terma dan syarat dalam dokumen ini dengan memberi anda notis 21 hari, sama ada melalui Penyata anda atau apa-apa cara lain yang kami pilih Sebarang perubahan yang dirujukkan dalam Klausa 18.1 akan berkuat kuasa pada tarikh yang ditentukan oleh kami. Pengekalan atau penggunaan CLUB CARD selepas tarikh kuat kuasa tersebut akan dianggap sebagai penerimaan anda tanpa keraguan terhadap perubahan tersebut. 19. PENDEDAHAN Anda bersetuju bahawa kami (termasuk pegawai, kaki tangan, agen kami atau mana-mana individu yang kami benarkan untuk mengakses rekod, suratmenyurat mereka atau mana-mana bahan berkaitan dengan anda atau Akaun CLUB CARD) boleh mendedahkan pada bila-bila masa pada budi bicara mutlak kami tanpa memaklumkan anda terlebih dahulu, sebarang maklumat berkaitan dengan anda, akaun anda bersama kami, dan dokumen ini kepada individuindividu berikut: (a) Mana-mana ahli Kumpulan kami (yang bermakna cawangan, agensi, pejabat wakil, syarikat bergabung, sekutu atau berkaitan kami, dan pegawai, kakitangan atau agen mereka, sama ada di dalam atau di luar Malaysia), untuk sebarang tujuan berikut: (i) Menyediakan anda dengan perkhidmatan perbankan. (ii) Pelaporan. (iii) Pemadanan data. (iv) Mempromosi, meningkatkan dan melanjutkan penyediaan perkhidmatan lain oleh kami atau mana-mana ahli Kumpulan kami kepada anda.

22 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (v) Pencegahan penipuan atau jenayah. (vi) Menyiasat, mencegah atau sebaliknya berhubung dengan pengubahan wang haram dan aktiviti jenayah. (vii) Pengutipan hutang. (viii) Khidmat sumber luar untuk operasi kami. (ix) Pelaksanaan tugas sebagai seorang pegawai bank atau berkaitan dengan pengauditan atau menjalankan pengurusan risiko. (x) Memudahkan pelaksanaan tugas kami atau mana-mana fungsi ahli Kumpulan kami. (xi) Pematuhan kepada polisi, garis panduan, arahan atau keperluan Kumpulan kami. (xii) Pelaksanaan peraturan korporat. (xiii) Sebarang proses undang-undang yang dimulakan oleh atau dilaksanakan ke atas kami. Mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang menyediakan perkhidmatan elektronik atau yang lain kepada kami untuk tujuan menyediakan, mengemas kini, mengekal dan mempertingkatkan perkhidmatan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada siasatan percanggahan, kesilapan atau tuntutan. Mana-mana individu, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, yang dilantik oleh kami untuk tujuan menjalankan atau berkaitan dengan prestasi perkhidmatan atau fungsi operasi yang telah menggunakan khidmat pakar luar. Pihak polis atau mana-mana pegawai awam yang menjalankan suatu siasatan berkaitan dengan sebarang kesalahan termasuk kesalahan yang disyaki. Syarikat kad kredit dan institusi kewangan yang berkaitan dengan pertanyaan kad kredit. Bank, institusi kewangan, biro kredit atau agen rujukan kredit yang lain (hanya untuk maklumat kredit). Juruaudit, peguam cara dan penasihat profesional kami. Pencetak alat tulis kami, vendor sistem komputer yang kami gunakan, dan individu sedemikian yang memasang dan menyenggarakannya, dan

23 pembekal barangan atau pembekal perkhidmatan lain yang kami gunakan. (i) Mana-mana penerima yang dilantik oleh kami atau mana-mana pihak lain. (j) Mana-mana biro kredit di mana kami adalah ahli, dan mana-mana ahli dan/atau jawatankuasa pematuhan biro kredit sedemikian. (k) Mana-mana agensi penarafan, pembekal insurans atau broker insurans atau penyedia perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung. (l) Mana-mana peserta atau sub-peserta sebenar atau berpotensi berhubung dengan sebarang tanggungjawab kami di bawah persetujuan perbankan di antara anda dan kami, atau pemegang serah hak, NOVATEE atau penerima pindahan (atau mana-mana pegawai, kakitangan, agen atau penasihat) atau mana-mana dari mereka. (m) Untuk transaksi yang dilaksanakan atau diproseskan dengan atau tanpa kebenaran anda dalam atau melalui ATM bank atau institusi kewangan atau bukan kewangan yang lain atau mesin atau peranti dikendalikan kad lain yang diluluskan oleh kami, kepada bank, institusi kewangan atau bukan kewangan, pedagang atau pihak lain yang menerima kad ATM dan agen atau kontraktor mereka masing-masing. (n) Mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separa-kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami atau mana-mana ahli Kumpulan kami. (o) Biro Kredit Pusat atau pihak berkuasa atau badan sedemikian lain yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami. (p) Mana-mana individu di mana kami atau mana-mana ahli Kumpulan kami dibenarkan atau diperlukan untuk tujuan pendedahan di bawah undangundang mana-mana negara. (q) Mana-mana individu lain di mana pendedahan tersebut dianggap oleh kami adalah untuk kepentingan kami, atau kepentingan mana-mana ahli Kumpulan kami.

24 20. PERINTAH MAHKAMAH Kami boleh bertindak dalam apa-apa cara yang kami anggap sesuai, tanpa berunding dengan anda terlebih dahulu, jika kami dikemukakan dengan perintah mahkamah yang dikeluarkan oleh sebuah mahkamah dari sebarang bidang kuasa. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mempertanggungjawabkan kami untuk sebarang kerugian atau ganti rugi berhubung dengan tindakan kami. 21. PERLINDUNGAN DATA 21.1 Anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah menerima, membaca, memahami dan bersetuju untuk diikat oleh Notis Privasi yang dikeluarkan oleh kami (yang boleh didapati di cawangan kami serta di laman web kami di dan klausa dalam dokumen ini yang mungkin berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut akan dianggap telah dimasukkan secara rujukan ke dalam terma dan syarat dokumen ini Anda mengizin dan bersetuju bahawa kami boleh memindahkan Data Peribadi di luar Malaysia. Semua Data Peribadi yang dipegang oleh kami dan Kumpulan Bank akan diberi tahap perlindungan yang wajar terhadap sebarang kerugian, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau tidak sengaja atau pendedahan, pengubahan atau pemotongan Jika anda memberikan Data Peribadi berhubung dengan pihak ketiga, termasuk data berkaitan dengan waris terdekat dan tanggungan anda (di mana anda ialah seorang individu) atau data berkaitan dengan pengarah, pemegang saham, pegawai, penjamin individu dan pembekal keselamatan anda (di mana anda ialah sebuah syarikat), bagi tujuan pembukaan atau pengendalian Akaun Kad Club Card dengan kami atau sebaliknya bagi melanggan produk dan perkhidmatan kami, anda: (a) mengesahkan bahawa anda telah mendapatkan persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk menyediakan data ini kepada kami dan untuk kami menggunakannya selaras dengan terma dan syarat dalam dokumen ini;

25 (b) (c) (d) (e) (f) berjanji bahawa anda telah memaklumkan pihak ketiga sedemikian untuk membaca Notis Privasi di laman web kami di telah memaklumkan pihak ketiga sedemikian:- (i) bahawa kami boleh mengutip atau mengesahkan data peribadi dan kewangan mereka dengan sumber-sumber pihak ketiga; (ii) bahawa kami boleh mendedahkan data peribadi mereka kepada kelas pihak ketiga yang dinyatakan dalam Notis Privasi kami; bersetuju untuk memastikan bahawa data peribadi dan kewangan pihak ketiga tersebut adalah tepat; bersetuju untuk mengemaskini kami secara bertulis jika terdapat apaapa perubahan penting kepada data peribadi dan kewangan tersebut; dan bersetuju kepada hak kami untuk menamatkan dokumen ini jika persetujuan sedemikian ditarik balik oleh pihak ketiga tersebut Di mana anda telah mengarahkan kami dan/atau agen kami untuk melaksanakan sebarang bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk melakukan atau menerima bayaran), butiran berkenaan transaksi merentas sempadan (termasuk data berhubung dengan mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut) boleh diterima dari atau dihantar ke luar negara, di mana ia boleh diakses oleh pengawal selia dan pihak berkuasa luar negara yang berhubung dengan tugasan sah mereka (contoh, pencegahan jenayah). Dalam mengarahkan kami dan/atau agen kami untuk melaksanakan sebarang transaksi merentas sempadan bagi pihak anda, anda bersetuju dengan pendedahan tersebut di atas bagi pihak anda dan individu lain yang terlibat dalam transaksi merentas sempadan tersebut Sebagai tambahan, tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang digunakan oleh kami atau Kumpulan Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia), anda bersetuju bahawa kami dan Kumpulan Bank, serta pedagang dan rakan kongsi strategik kami boleh menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang kami percayai mungkin menarik minat anda atau memanfaatkan anda dari segi kewangan. Walau apa-apa pun yang tersebut di atas, kami

26 hanya akan mendedahkan Data Peribadi anda (tidak termasuk data berhubung dengan hal ehwal anda atau Akaun Club Card) kepada pedagang dan rakan kongsi strategik kami di mana persetujuan anda telah diperolehi terlebih dahulu Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang bahan pemasaran langsung daripada kami dan Kumpulan Bank dengan menulis kepada kami di Perkhidmatan Kewangan Persendirian, Peti Surat 13525, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur (atau alamat lain sedemikian yang dimaklumkan oleh kami) dengan permintaan anda dan kami akan mematuhi arahan bertulis terkini anda kepada kami Anda mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti Penyata dan laman web kami mengandungi maklumat standard mengenai produk dan perkhidmatan lain kami yang tidak boleh dikeluarkan tanpa menjejaskan penghantaran/penyediaan perkhidmatan dan/atau produk kami, pengendalian Akaun Club Card anda dan/atau kemudahan dengan kami, dan/atau tanpa mengenakan kos tambahan kepada anda Anda berhak untuk meminta secara bertulis: (a) untuk apa-apa maklumat berhubung dengan Data Peribadi anda yang dipegang atau disimpan oleh kami, selepas pembayaran fi yang ditetapkan; (b) untuk sebarang maklumat yang dipegang atau disimpan oleh kami untuk dikemaskinikan, dipinda dan/atau diperbetulkan; (c) untuk kami mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda yang dipegang atau disimpan oleh kami; dan (d) untuk membuat pertanyaan atau aduan mengenai pemprosesan Data Peribadi anda. Untuk permintaan di bawah (a) atau (b), anda boleh membuat permintaan kepada kami melalui Borang Permintaan Mengakses Data atau Borang Permintaan Pembetulan Data masing-masing. Borang-borang ini boleh didapati di cawangan kami serta di laman web kami di

27 Anda boleh mengarahkan permintaan anda ke mana-mana cawangan kami atau Pengurusan Perhubungan Pelanggan, Pusat Panggilan UOB, Peti Surat 11212, Menara UOB, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Kami boleh mengenakan fi untuk memproses permintaan anda untuk pengaksesan atau pembetulan. Kami juga boleh menolak untuk mematuhi permintaan anda berhubung dengan (a) atau (b) di atas jika maklumat yang diberi oleh anda tidak mencukupi (seperti yang ditentukan oleh kami) atau di mana permintaan sedemikian mungkin memungkiri atau melanggar sebarang undang-undang atau syarat atau apa-apa sebab lain yang kami anggap bukan pada kepentingan kami untuk berbuat demikian. Jika kami menolak untuk mematuhi permintaan tersebut, kami akan memaklumkan anda mengenai penolakan kami dan sebab penolakan tersebut Anda bertanggungjawab bagi memastikan bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan maklumat tersebut telah dikemaskinikan Sila maklum bahawa jika anda kemudiannya menarik balik persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi anda seperti yang diberikan kepada kami sebelum ini, kami tidak boleh memproses dan/atau mendedahkan Data Peribadi anda berhubung dengan tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini. Kami akan berhak untuk tidak menyediakan atau tidak meneruskan penyediaan mana-mana produk, perkhidmatan, Akaun Club Card dan/atau kemudahan berkaitan dengan Data Peribadi sedemikian Kami berhak untuk meminda klausa ini dari masa ke semasa pada budi bicara tunggal kami dan akan memberikan notis terlebih dahulu kepada anda secara bertulis dan memaparkan pindaan sedemikian dalam laman web atau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di kawasan utama dalam cawangan kami atau dengan apa-apa cara komunikasi lain sedemikian yang dianggap sesuai oleh kami.

28 21.12 Klausa ini tidak akan menjejaskan apa-apa klausa lain dalam dokumen ini yang menyediakan pendedahan data Anda dengan nyata bersetuju dan membenarkan kami dan/atau pegawai kami untuk menyemak baki yang sedia ada dalam Akaun Club Card pada bila-bila masa dan bila kami anggap sesuai tanpa perlu merujuk kepada anda. 22. NOTIS 22.1 Apa-apa maklumat akaun, promosi atau kempen pemasaran, Penyata, suratmenyurat atau notis kepada anda mungkin dihantar dengan tangan atau dihantar melalui telefaks atau pos (berdaftar, Berdaftar AR, biasa atau sebaliknya) atau melalui SMS atau MMS atau mel elektronik, ke alamat atau nombor telefon bimbit terakhir anda yang diketahui oleh kami, dan perkhidmatan tersebut akan dianggap berkesan pada masa penghantaran atau transmisi melalui telefaks, SMS, MMS atau tiga (3) Hari Perniagaan selepas tarikh pengeposan Kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa yang mungkin berlaku kepada notis atau komunikasi selepas ia dihantar, contohnya, jika apa-apa notis atau komunikasi ditangguhkan, dipintas, hilang, gagal untuk disampaikan atau didedahkan kepada mana-mana pihak semasa transit Anda mesti memaklumkan kami dengan serta-merta secara bertulis jika anda bukan lagi Ahli untuk apa-apa sebab Anda mesti mengekalkan alamat surat-menyurat tempatan yang tetap di Malaysia Anda mesti memaklumkan kami dengan serta-merta mengenai apa-apa perubahan alamat dan/atau pekerjaan atau perniagaan, atau jika anda ingin berada di luar Malaysia selama lebih daripada 30 hari.

29 22.6 Jika anda tidak memaklumkan kami mengenai apa-apa perubahan alamat, anda bersetuju bahawa kami boleh pada budi bicara mutlak kami, akan bergantung pada - a) apa-apa alamat yang dinyatakan dalam borang permohonan atau apaapa alamat lain seperti yang dinyatakan dalam sistem kami; atau b) apa-apa alamat yang kami perolehi daripada mana-mana komunikasi yang dikatakan telah diberikan oleh anda kepada kami Sebarang kegagalan oleh anda untuk memaklumkan kami mengenai perubahan alamat yang menyebabkan kelewatan atau tiada penghantaran sebarang Penyata, surat-menyurat dan/atau notis tidak akan menjejaskan hak atau kelayakan kami di bawah dokumen ini Anda juga perlu memaklumkan kami dengan serta-merta mengenai sebarang perubahan kepada nombor telefon bimbit anda Jika anda tidak memaklumkan kami mengenai sebarang perubahan dalam nombor telefon bimbit anda, anda bersetuju bahawa kami boleh pada budi bicara mutlak kami, bergantung pada - a) apa-apa nombor telefon bimbit yang dinyatakan dalam borang permohonan atau apa-apa nombor telefon bimbit yang dinyatakan dalam sistem kami; atau b) apa-apa nombor telefon bimbit yang kami perolehi daripada mana-mana komunikasi yang dikatakan telah diberikan oleh anda kepada kami Sebarang kegagalan oleh anda untuk memaklumkan kami mengenai perubahan dalam nombor telefon bimbit yang menyebabkan apa-apa transaksi yang berjaya menggunakan Club Card tidak akan menjejaskan hak atau kelayakan kami di bawah dokumen ini Tanpa mengira apa-apa peruntukan dalam Klausa 22, kami boleh, pada budi bicara mutlak kami, memberi notis kepada anda dengan apa-apa cara lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada - a) iklan dalam sebuah akhbar harian; atau

30 b) memaparkan notis, di mana sesuai, di mana-mana cawangan kami; dan notis tersebut akan dianggap telah disampaikan kepada anda pada tarikh iklan dikeluarkan dalam akhbar, atau pada tarikh notis tersebut mula dipaparkan di premis kami. 23. PROSES PERKHIDMATAN GUAMAN 23.1 Perkhidmatan untuk sebarang writ atau saman atau proses guaman lain berhubung dengan suatu tuntutan yang timbul daripada atau berhubung dengan dokumen ini boleh dilaksanakan terhadap anda dengan cara pos berdaftar prabayar yang telah dihantar ke alamat terakhir anda yang dimaklumkan kepada kami Perkhidmatan sedemikian akan dianggap perkhidmatan yang memuaskan dan mencukupi kepada anda selepas penamatan tempoh tujuh hari dari tarikh pengeposan, walaupun ia dikembalikan tanpa dihantar. 24. HAK UNTUK DEPOSIT BOLEH DIBAYAR BALIK Anda bersetuju bahawa kami mungkin pada budi bicara mutlak kami pada bilabila masa dan tanpa notis kepada anda, meminta semua atau sebahagian daripada Deposit Boleh Dibayar Balik daripada Kelab terhadap penyelesaian sebarang jumlah terhutang anda kepada kami di bawah dokumen ini. 25. SIJIL KETERHUTANGAN Sijil yang ditandatangani oleh pegawai kami sebagai wang yang perlu dibayar dan terhutang pada masa kini kepada kami daripada atau oleh anda akan merupakan bukti konklusif terhadap anda untuk semua tujuan, termasuk prosiding undang-undang. 26. KEBOLEHASINGAN Jika sebarang peruntukan dalam dokumen ini menjadi tidak sah atau tidak

31 boleh dikuatkuasakan, peruntukan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan diasingkan dan akan dianggap sebagai tidak dimasukkan dalam dokumen ini. Ini tidak akan menjejaskan bahagian lain dalam dokumen ini, yang akan terus berkesan dan berkuat kuasa. 27. PERATURAN KELAB Jika terdapat percanggahan antara terma dan syarat Perjanjian Keahlian Kelab dan dokumen ini, dokumen ini akan dikekalkan. 28. PERJANJIAN PENGGANTIAN Semua terma dan syarat, peraturan dan pengawalan, perjanjian jika ada, yang dilakukan sebelum ini di antara kami dan anda, sama ada secara bertulis atau lisan berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan CLUB CARD, adalah dengan ini dibatalkan dan digantikan oleh terma dan syarat ini. 29. KEINGKARAN BERSILANG Jika anda melanggari sebarang terma dan syarat dalam mana-mana perjanjian lain dengan kami, sama ada untuk penggunaan sebarang kad kredit lain atau untuk sebarang kemudahan perbankan/kredit, kami mungkin pada budi bicara mutlaknya, menamatkan dokumen ini dengan mengeluarkan notis 30 hari, dan selepas itu semua wang yang terhutang kepada kami adalah dijangka dan perlu dibayar dengan serta-merta. 30. PELANTIKAN AGEN 30.1 Kami boleh, pada budi bicara mutlak kami, melantik mana-mana agen dan/atau sebuah agensi pengutipan hutang untuk mengutip semua dan sebarang jumlah yang perlu dibayar kepada kami di bawah dokumen ini Anda bersetuju secara muktamad membenarkan kami dan/atau pegawai kami untuk mendedahkan sebarang maklumat berkaitan dengan anda dan/atau

32 Akaun CLUB CARD anda kepada mana-mana agen sedemikian dan/atau agensi pengutipan hutang. 31. PENAMATAN 31.1 Anda boleh memberhentikan penggunaan CLUB CARD pada bila-bila masa dengan mengembalikan CLUB CARD yang dipotong dua kepada kami bersama notis bertulis dan anda mesti dengan serta-merta pada permintaan kami menyelesaikan semua wang terhutang di bawah Akaun CLUB CARD anda dengan sepenuhnya termasuk semua fi, kos, cukai, duti, levi yang terakru sehingga tarikh penamatan CLUB CARD Walaupun penamatan penggunaan CLUB CARD anda, hak kami dan hak milik di bawah dokumen ini akan terus kekal berkuat kuasa dan berkesan Anda adalah bertanggungjawab untuk semua caj yang ditanggung melalui penggunaan CLUB CARD sehingga kami telah menerima CLUB CARD dan notis bertulis selaras dengan Klausa 31.1 di atas. 32. INDEMNITI Anda bersetuju untuk melindungi kami daripada semua tindakan, prosiding, tuntutan, permintaan, kerugian, ganti rugi, kos dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada perbelanjaan guaman pada dasar indemniti penuh) yang kami mungkin tanggung atau alami dalam menguatkuasakan atau percubaan untuk menguatkuasakan hak kami di bawah Perjanjian ini atau yang timbul daripada atau berhubung dengan sebarang undang-undang pencukaian atau peraturan mana-mana negara yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami. 33. PENYIMPANAN REKOD ANDA Anda bersetuju bahawa kami tidak diwajibkan untuk mengekalkan sebarang rekod untuk Akaun CLUB CARD anda termasuk tetapi tidak terhad kepada borang pembukaan CLUB CARD, dokumen transaksi, Penyata, surat-menyurat

33 atau dokumen yang disediakan kepada kami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga lain, melebihi sebarang tempoh pengekalan seperti yang dinyatakan di bawah polisi dalaman, garis panduan dan prosedur kami dan/atau sebagaimana yang diperuntukkan di bawah sebarang undang-undang atau peraturan yang digunakan di mana-mana negara yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami. 34. UNDANG-UNDANG Dokumen ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia dan anda secara muktamad - (a) menyerah kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah di Malaysia; (b) mengetepikan sebarang bantahan pada alasan tempat atau ketidaksesuaian forum atau sebarang alasan yang setara; (c) bersetuju kepada perkhidmatan proses melalui mel berdaftar atau dalam apa-apa cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang berkaitan.

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda.

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. 1.0 AM 1.1

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut: PERJANJIAN KAD KELAB NOTA PENTING 1. Sila baca terma dan syarat dalam dokumen ini sebelum mengakui menerima dan/atau mengguna Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2. Setelah anda mengakui penerimaan atau menggunakan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Di Affin Hwang Asset Management Berhad (dahulu dikenali sebagai Hwang Investment Management Berhad) ( Affin Hwang Asset Management ), kami menghargai privasi anda dan berusaha

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATAWANG ASING ( Terma dan Syarat ) (Berkuatkuasa 1 Julai 2014) PEMBUKAAN AKAUN 1. (a) Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, akaun boleh dibuka dalam mana-mana matawang

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik.

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL. bermakna sebuah mesin juruwang automatik. Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Hari DCHEQS EFTPOS Kadar Faedah Pengawalan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions 1. "Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu" ("Kempen")

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda: NOTIS PRIVASI NOTIS PRIVASI ini dikeluarkan oleh AmMetLife Insurance Berhad ( AmMetLife ). Sebagai sebahagian daripada urusniaga harian, kami mengumpul Maklumat Peribadi anda apabila anda memohon untuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN MATA WANG ASING (13 Jun 2017) 1. Definisi dan Tafsiran 1.1 Untuk terma dan syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna seperti yang diberikan di bawah,

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON UOB (Berkuatkuasa mulai 1 November 2015) Definisi Terma-terma dan ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam Terma-terma dan Syaratsyarat ini

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014)

TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) Definisi TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR AKAUN PREMIUM MATA WANG GLOBAL (berkuatkuasa dari 1hb Julai 2014) ATM Akaun Pemegang Akaun, anda atau kamu Bank, kami, kita BNM Cawangan Hari Perniagaan Akaun Panggilan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda: NOTIS PRIVASI Pelanggan Notis privasi ini dikeluarkan oleh AmFunds Management Berhad (dahulunya dikenali sebagai AmInvestment Services Berhad) dan AmIslamic Funds Management Sdn Bhd ( AmInvest ). Sebagai

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci