Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan"

Transkripsi

1 Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W)

2 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan antara Bank dan Penyewa. "Bank" bermaksud Alliance Bank Malaysia Berhad dan semua cawangannya di mana penyewaan Peti disediakan. "Peti" bermaksud Peti Deposit Keselamatan yang disewa oleh Penyewa. "Penyewa" bermaksud orang (atau jika lebih daripada seorang, secara kolektif orang-orang) atau entiti yang dinamakan dalam Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan. Jika Penyewa terdiri daripada lebih daripada satu orang atau terdiri daripada firma/syarikat yang terdiri lebih daripada seorang rakan kongsi/pengarah, semua syarat dalam Terma & Syarat ini akan dianggap dibuat oleh dan mengikat mereka secara bersama dan berasingan. 2 SYARAT TERDAHULU 2.1 Syarat awal untuk menyewa Peti adalah Penyewa hendaklah mempunyai satu akaun perbankan dengan Bank dan akaun tersebut hendaklah dikekalkan selagi Peti itu disewakan kepada Penyewa. Penutupan atau penamatan akaun tersebut hendaklah disifatkan sebagai arahan oleh Penyewa untuk menamatkan penyewaan Peti tersebut, melainkan jika diputuskan sebaliknya oleh Bank mengikut budi bicara mutlaknya. 3 SEWA, DEPOSIT DAN CAJ-CAJ LAIN 3.1 Penyewa dikehendaki untuk membayar sewa terlebih dahulu, bersama-sama dengan deposit untuk dua (2) kunci dan hendaklah menandatangani Perjanjian dengan Bank untuk menyewa Peti di bawah Terma dan Syarat ini. 3.2 Sewa bagi penyewaan Peti dikenakan secara tahunan atau mengikut tempoh lain seperti yang ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa dan perlu dibayar oleh Penyewa terlebih dahulu. 3.3 Bank berhak untuk mengubah kadar sewa yang perlu dibayar mengikut budi bicara mutlaknya. Apa-apa perubahan dalam jumlah sewa hendaklah berkuat kuasa serta merta daripada tarikh akhir pembayaran sewa berikutnya selepas perubahan tersebut, selepas memberi notis yang cukup tentang sebarang perubahan kepada Penyewa, sebelum perubahan itu dilaksanakan. 3.4 Bayaran sewa tidak akan dikembalikan kepada Penyewa jika penyewaan itu dihentikan sebelum tamat tempoh penuh yang diambil. 3.5 Deposit sebanyak RM200 untuk kunci kepada Peti Keselamatan hendaklah dibayar apabila menandatangani Perjanjian dengan Bank untuk menyewa Peti Keselamatan. Deposit akan dipulangkan kepada Penyewa apabila Penyewa menyerahkan Peti Keselamatan kosong dan dua (2) kunci tersebut kepada Bank, tertakluk kepada hak Bank untuk menggunakan deposit itu untuk membayar apa-apa wang yang kena bayar kepada Bank di bawah terma dan syarat ini dan diambil jumlah keseluruhannya jika kunci tidak dipulangkan atau jika kunci baru diperlukan. 3.6 Jumlah yang dikenakan di sini merangkumi Cukai Barangan dan Perkhidmatan ("GST") serta lain-lain cukai yang boleh dikenakan oleh undang-undang pada masa hadapan. Setelah pelaksanaan apa-apa cukai tersebut pada masa hadapan dan di mana berkenaan, Bank berhak untuk mendapatkan semula cukai itu daripada Penyewa. 4 KUNCI 4.1 Setelah Penyewa membayar deposit kunci, Penyewa akan diberikan dua (2) kunci untuk digunakan bagi Peti Keselamatan. Kuncikunci ini kekal sebagai harta Bank dan mesti dikembalikan kepada Bank apabila tamatnya penyewaan dan tiada kunci lain selain daripada yang dikeluarkan oleh Bank boleh digunakan. Tiada orang lain selain daripada orang yang diberi kuasa (seperti yang ditakrifkan dalam Klausa 5.1) akan dibenarkan untuk menggunakan kunci. 4.2 Kedua-dua kunci mestilah diserahkan kepada Bank dalam keadaan baik apabila Perjanjian ditamatkan. Apabila kunci hilang, Penyewa mestilah memaklumkan kepada Bank dengan segera. Sekiranya berlaku kehilangan kunci atau kegagalan untuk mengembalikan kunci kepada Bank atau jika perlu mendapatkan kunci baharu, deposit akan diambil oleh Bank. Kunci baharu boleh dikeluarkan kepada Penyewa apabila deposit yang ditetapkan serta caj dan perbelanjaan yang dikenakan untuk apa-apa perubahan yang perlu atau penggantian termasuk kos kunci baharu telah dibayar. 4.3 Pada setiap masa, semasa waktu perbankan, Penyewa hendaklah membenarkan Bank untuk mempunyai akses kepada Peti Keselamatan bagi maksud memeriksa keadaannya, untuk membuat apa-apa pembaikan atau pelarasan (jika perlu) tetapi Bank tidak boleh dianggap mengetahui apa-apa artikel yang disimpan dan tidak akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa kandungan di dalam Peti Keselamatan tersebut. 4.4 Apa-apa pembaikan atau penggantian kunci untuk Peti Keselamatan atau kunci hanya boleh dilakukan oleh Bank dan jika pembaikan bukanlah akibat haus dan lusuh yang munasabah, pembaikan atau penggantian peti atau kunci akan dibayar oleh penyewa. Page 2 of 7

3 5 OPERASI DAN AKSES 5.1 Hanya Penyewa sahaja yang mempunyai akses kepada Peti Keselamatan pada masa-masa yang munasabah pada waktu perniagaan Bank tertakluk kepada apa-apa peraturan sebagaimana yang akan dibuat oleh Bank dari semasa ke semasa. Penyewa bagaimanapun boleh memberi kuasa kepada orang lain ("orang yang diberi kuasa") untuk akses kepada Peti Keselamatannya di bawah Mandat yang dilaksanakan pada borang di Bank dan dengan itu orang tersebut disifatkan mempunyai kuasa penuh daripada Penyewa untuk mengambil atau berurusan dengan kandungan Peti Keselamatan. 5.2 Akses akan dibenarkan kepada Penyewa/setiap Penyewa hanya atas permohonan bertulis yang ditandatangani olehnya dengan tandatangan yang sama seperti yang diberikan olehnya pada kad tandatangan Peti Deposit Keselamatan; atau untuk mana-mana orang yang diberi kuasa oleh mana-mana satu atau lebih daripada penyewa pada permohonan yang sama yang ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa dengan tandatangan yang sama seperti yang diberikan olehnya pada kad tandatangan Peti Deposit Keselamatan tersebut. 5.3 Bank boleh, atas budi bicaranya, menghendaki kad pengenalan atau lain-lain tanda pengenalan tambahan dikemukakan dan mungkin memerlukan cap getah, selain daripada, dan bukannya bagi menggantikan, tandatangan. 5.4 Sebarang arahan daripada Penyewa kepada Bank berkenaan dengan Peti Keselamatan hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh Penyewa tertakluk kepada mod operasi Peti Keselamatan. Sebarang arahan sedemikian hendaklah berkuat kuasa apabila diterima oleh Bank. 5.5 Bank berhak untuk menghalang akses kepada Peti Keselamatan kepada mana-mana orang jika difikirkan bahawa orang yang meminta akses itu tidak mempunyai kuasa daripada Penyewa untuk akses tersebut. 5.6 Bank berhak untuk menggantung hak akses Penyewa kepada Peti Keselamatan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, dan untuk tempoh tertentu atau tempoh mengikut budi bicara mutlak Bank tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu, dan tanpa memberi sebarang sebab untuknya termasuk tanpa prasangka kepada perkara umum yang tersebut di atas: - (a) (b) (c) (d) Sekiranya berlaku keadaan kecemasan atau untuk membuat apa-apa perubahan atau pembaikan kepada Peti Keselamatan, atau bagi tujuan keselamatan; atau Sekiranya Bank menerima notis atas perintah mahkamah terhadap Penyewa atau sekiranya berlaku apa-apa isu perundangan, lampiran, tindakan atau prosiding lain yang berkaitan dengan Penyewa atau Peti Keselamatan atau Perjanjian ini; atau Jika dikehendaki oleh undang-undang atau untuk mematuhi mana-mana undang-undang; atau Pertikaian antara Penyewa bersama Peti Keselamatan tersebut. 6 LARANGAN PENGGUNAAN Penyewa tidak boleh memindah milik Perjanjian ini atau sublet Peti Keselamatan, mahu pun membenarkan mana-mana orang selain daripada orang yang diberi kuasa, akses atau menggunakan Peti Keselamatan atau mana-mana bahagiannya, atau membenarkannya digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada menyimpan barang-barang berharga dan harta lain yang bukannya bahan letupan, mudah terbakar, cecair atau yang bersifat haram atau berbahaya atau menyakitkan hati atau pada pendapat Bank mungkin mengganggu, jika tidak Bank berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dengan serta merta. 7 PENGECUALIAN DAN PENGASINGAN LIABILITI 7.1 Bank tidak boleh dianggap untuk menjadi baili kepada kandungan Peti Keselamatan atau mana-mana bahagian daripadanya, dan tidak akan terjejas oleh apa-apa notis amanah atau ekuiti yang bercantum dengan kandungan tersebut atau mana-mana bahagiannya. 7.2 Bank tidak boleh dianggap mengetahui akan apa-apa yang disimpan dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang berkenaan terhadap kandungan Peti Keselamatan walau apa pun sebab yang timbul. 7.3 Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh Penyewa atau mana-mana orang yang diberi kuasa dan tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang mungkin timbul daripada penggunaan cop palsu oleh manamana orang atau pihak berkuasa yang palsu atau penggunaan setem getah tanpa kebenaran daripada Penyewa untuk mendapatkan akses kepada Peti Keselamatan. Page 3 of 7

4 8 PENAMATAN 8.1 Sewa hendaklah dibayar bagi tempoh satu (1) tahun lebih awal. Jika Penyewa tidak mahu lagi meneruskan penyewaan Peti Keselamatan, mereka hendaklah memberikan notis satu bulan secara bertulis kepada Bank sebelum tamat tempoh sewa setiap tahun. Jika notis tidak diberikan dan jika kedua-dua kunci tidak dipulangkan pada atau sebelum tarikh akhir, penyewaan Peti Keselamatan akan dianggap disambung untuk setahun lagi. Walau bagaimanapun, Bank boleh pada bila-bila masa semasa penerusan sewa, memberi notis satu bulan sebelum menamatkannya. Untuk Penyewa Bersama, liabiliti Penyewa di bawah ini akan menjadi liabiliti bersama dan berasingan. 8.2 Jika sewa gagal dibayar apabila tiba masanya, sama ada diminta atau tidak, atau untuk mematuhi mana-mana terma dan syarat ini, Penyewa atau mana-mana orang yang diberi kuasa tidak mempunyai apa-apa hak akses kepada Peti Keselamatan tetapi akan tetap bertanggungjawab untuk membayar sewa. Dalam keadaan itu, Bank hendaklah memberi notis kepada Penyewa atau manamana daripada mereka di alamat terakhir yang didaftarkan dengan Bank, meminta bayaran sewa yang kena dibayar atau jika melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini. Jika selepas satu (1) bulan selepas pemberian notis itu, dan jika ada wang yang masih belum dibayar atau apa-apa syarat yang masih tidak dipenuhi, Bank tanpa menjejaskan sebarang remedi lain, bebas untuk membuka Peti Keselamatan tersebut dalam apa cara yang difikirkannya patut, tanpa perlu memberi sebarang notis. 8.3 Peti Keselamatan akan dibuka di hadapan seorang pegawai Bank dan seorang peguam panel yang akan membuat inventori kandungan Peti Keselamatan dan mengekalkan kandungan pada risiko Penyewa di mana-mana tempat sebagaimana yang difikirkannya patut pada kos dua kali ganda sewa tahunan yang kena dibayar. Inventori dibuat dan disahkan oleh peguam panel yang akan menjadi bukti muktamad terhadap Penyewa, waris, pengganti dan pemegang serah hak (termasuk Pegawai Pemegang Harta) dan terhadap mana-mana orang atau entiti lain yang mempunyai tuntutan ke atas apa-apa jenis harta dalam Peti dan dalam mana-mana prosiding mahkamah. 8.4 Jika wang yang dituntut masih belum dibayar atau syarat masih tidak dipenuhi selepas dua (2) bulan dalam tempoh selanjutnya, Bank boleh, dengan serta-merta tanpa sebarang notis, atas tanggungan Penyewa, menjual kesemua atau sebahagian daripada kandungan di dalam Peti Keselamatan melalui lelongan awam atau perjanjian persendirian dan menggunakan hasil jualan terhadap bayaran apa-apa wang yang kena bayar kepada Bank di bawah Perjanjian ini dan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin disebabkan oleh penjualan itu. Jika terdapat apa-apa lebihan daripada hasil jualan, Bank boleh, atas budi bicaranya, memegang wang lebihan tersebut tanpa faedah bagi pihak Penyewa sehingga dituntut oleh Penyewa tertakluk kepada peruntukan-peruntukan di dalam Akta Wang Tak Dituntut Selepas penamatan Perjanjian, Penyewa hendaklah dengan serta-merta menyerahkan kedua-dua kunci kepada Bank dan mengeluarkan semua kandungan dari Peti Keselamatan. Peti Keselamatan yang kosong bersama kuncinya itu akan diserahkan balik kepada Bank dalam keadaan baik. 8.6 Mana-mana salah seorang daripada Penyewa bersama Peti Keselamatan boleh menamatkan Perjanjian ini dengan syarat bahawa syarat untuk mengendalikan Peti Keselamatan adalah "Salah seorang untuk menandatangani/mengendali". 9 KEMATIAN / PENGGULUNGAN / PEMBUBARAN 9.1 Untuk Penyewa Tunggal: Sekiranya berlaku kematian Penyewa, wakil di sisi undang-undang yang menunjukkan Pemberian Probet atau Surat Kuasa Mentadbir dan kunci asal Peti Keselamatan, mungkin boleh mengakses Peti Keselamatan dan membukanya, dan mengeluarkan semua kandungan di dalamnya, dan tindakan ini akan menamatkan Perjanjian secara automatik Mengikut budi bicaranya, Bank boleh, tanpa bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan, sebelum Pemberian Probet atau Surat Kuasa Mentadbir ditunjukkan kepada Bank, membenarkan, atas apa-apa terma dan syarat yang difikirkan patut, mana-mana orang yang menuntut sebagai berhak untuk mentadbir harta Penyewa yang telah meninggal untuk membuka Peti dan memeriksa kandungannya bagi tujuan penyediaan inventori kandungannya di hadapan seorang pegawai Bank dan saksi yang akan ditentukan oleh Bank (seperti peguam panel Bank, peguam yang mewakili orang yang menuntut sebagai berhak untuk mentadbir harta Penyewa yang telah meninggal atau peguam yang mewakili waris terdekat Penyewa yang telah meninggal) dan apa-apa di dalam ini boleh menjejaskan liabiliti penyewaan Peti Keselamatan yang akan diteruskan sehingga Peti Keselamatan diserahkan kepada Bank. Walau bagaimanapun orang itu tidak akan dibenarkan untuk mengambil mana-mana kandungan kecuali kertas Wasiat, di mana orang tersebut telah dilantik menjadi wasi, dan Bank dibenarkan untuk menyimpan satu salinan dokumen itu Apa-apa kuasa yang telah diberikan kepada orang yang diberi kuasa oleh Penyewa yang telah meninggal untuk akses kepada Peti Keselamatan masih terus sah sehingga notis bertulis tentang kematian itu diberikan kepada Bank di mana setiap kuasa tersebut akan secara automatik berhenti dan ditentukan. 9.2 Bagi Penyewa Bersama: Untuk Penyewa bersama dengan mod operasinya di mana semua Penyewa perlu menurunkan tandatangan, Bank berhak untuk membekukan Peti Keselamatan tersebut apabila notis bertulis tentang kematian salah seorang Penyewa bersama diterima. Penyewa yang masih hidup boleh diberi akses kepada Peti Keselamatan selepas menandatangani dokumen akses yang berkaitan dan menunjukkan kunci asal Peti Keselamatan untuk mengambil atau menguruskan kandungan Peti Page 4 of 7

5 Keselamatan tersebut dan tiada apa di dalam ini boleh menjejaskan liabiliti sewa Peti Keselamatan yang akan diteruskan sehinggalah Peti Keselamatan itu diserahkan kepada Bank Untuk Penyewa bersama dengan mod operasinya di mana semua Penyewa perlu menurunkan tandatangan, Bank berhak untuk membekukan Peti Keselamatan tersebut apabila notis bertulis tentang kematian salah seorang Penyewa bersama diterima, dan Bank boleh atas budi bicara mutlaknya, tanpa bertanggungjawab atas sebarang kerugian, membenarkan manamana orang yang menuntut sebagai berhak untuk mentadbir harta Penyewa yang telah meninggal dan apabila menunjukkan kunci Peti Keselamatan, untuk membuka Peti dan memeriksa kandungannya di hadapan seorang pegawai Bank dan seorang saksi bebas (seorang peguam panel atau mana-mana pihak ketiga). Walau bagaimanapun, orang itu tidak dibenarkan untuk mengeluarkan apa-apa kandungan kecuali arahan bersama yang diterima oleh Bank dari kedua-dua wakil diri di sisi undangundang bagi Penyewa bersama yang telah meninggal dan Penyewa bersama yang masih hidup Pihak Bank tidak akan terikat untuk menyiasat atau dianggap sebagai mempunyai apa-apa pengetahuan atau notis, yang sebenar atau tersirat atau konstruktif, sama ada mana-mana kandungan di dalam Peti Keselamatan tersebut dimiliki oleh Penyewa bersama yang telah meninggal. Tempoh kontrak akan diteruskan selepas kematian mana-mana Penyewa dan akan mengikat wakil diri Penyewa bersama yang telah meninggal Mana-mana kuasa yang diberikan kepada orang yang diberi kuasa oleh Penyewa yang telah meninggal untuk akses kepada Peti Keselamatan akan terus sah sehinggalah notis bertulis tentang kematian itu diberikan kepada Bank di mana setiap kuasa tersebut akan secara automatik berhenti dan ditetapkan. 9.3 Bagi Syarikat Berhad, Persatuan, Kelab atau Persatuan: Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam sub-klausa dalam perjanjian ini, hak akses kepada Peti Keselamatan oleh Penyewa atau mana-mana orang yang diberi kuasa akan ditamatkan sekiranya berlaku pembubaran Penyewa atau dalam kes sebuah syarikat, meluluskan resolusi untuk penggulungan sukarela atau dibuat oleh Mahkamah penggulungan dengan syarat Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti berkenaan akses tersebut dan sehingga Bank telah menerima notis sebenar resolusi untuk penggulungan atau Perintah penggulungan oleh Mahkamah Sekiranya berlaku pembubaran atau penggulungan Penyewa, Bank boleh, atas pilihannya (dan atas apa-apa bukti yang difikirkannya perlu ditunjukkan) membenarkan sesiapa yang mengaku sebagai pelikuidasi atau penerima bagi Penyewa dan atau penasihat undang-undang mereka di hadapan seorang pegawai Bank untuk memeriksa kandungan Peti Keselamatan dan membuat inventori daripadanya dan selepas itu pelikuidasi atau penerima hendaklah mempunyai kuasa untuk berurusan dengan kandungan Peti Keselamatan dan disifatkan sebagai Penyewa Peti Keselamatan, menggantikan Penyewa asal tertakluk kepada Terma dan Syarat Setelah pembubaran atau penggulungan Penyewa, apa-apa kuasa yang diberikan kepada orang yang diberi kuasa untuk mempunyai akses kepada Peti Keselamatan akan terus sah sehingga notis pembubaran atau penggulungan itu diberikan kepada Bank, di mana setiap kuasa itu secara automatiknya akan terhenti dan ditentukan. 10 HAK TOLAKAN 10.1 Bank berkuasa untuk mendebitkan akaun deposit penyewa untuk sewa, fi dan caj dan semua jumlah lain yang kena bayar oleh Penyewa di bawah Perjanjian ini dan terma dan syarat ini sebagaimana dan apabila tiba masanya Bank berhak pada bila-bila masa dan dengan notis kepada Penyewa, menggabungkan atau menyatukan semua atau mana-mana akaun Penyewa, termasuk akaun sendiri atau akaun bersama dengan mana-mana orang lain (sama ada simpanan semasa atau dalam sebarang bentuk lain) dan menolak atau memindahkan sebarang jumlah wang yang ada dalam jumlah kredit pada manamana satu atau lebih akaun-akaun tersebut, bagi memenuhi obligasi dan tanggungan Penyewa kepada Bank di bawah Perjanjian dan terma dan syarat ini. Jika apa-apa gabungan tolakan atau pemindahan tersebut memerlukan pertukaran dari satu mata wang kepada yang lain, Bank diberi kuasa untuk melaksanakan penukaran tersebut pada kadar tukaran semasa Bank sendiri (seperti yang ditentukan secara muktamad oleh Bank). 11 INDEMNITI Penyewa hendaklah menanggung rugi Bank dan pada setiap masa menanggung rugi Bank dengan sepenuhnya terhadap semua tuntutan, permintaan, tindakan, prosiding, kerugian dan perbelanjaan termasuk kos guaman antara peguam cara dan klien atas dasar indemniti penuh dan semua liabiliti lain dalam apa jua bentuk atau jenis dan yang timbul yang boleh dibuat, diambil, ditanggung atau dialami oleh Bank berhubung dengan atau dalam apa-apa cara yang timbul daripada Perjanjian ini, Terma dan Syarat ini dan/atau kandungan di dalam Peti Keselamatan, melainkan jika liabiliti yang timbul adalah semata-mata disebabkan oleh kecuaian melampau pihak Bank atau keingkaran secara sengaja. Page 5 of 7

6 12 TELEKOMUNIKASI Tertakluk kepada pengesahan yang sewajarnya, pihak Bank boleh bergantung kepada dan bertindak ke atas apa-apa arahan secara lisan atau bertulis yang diterima daripada pelanggan melalui apa-apa cara yang boleh diterima oleh pihak Bank menurut budi bicaranya termasuk tetapi tidak terhad kepada, melalui telefon, permohonan secara dalam talian atau faksimili. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab kepada pelanggan dalam apa-apa cara sekiranya pihak Bank bertindak dengan jujur atas arahan itu walaupun didapati kemudiannya bahawa arahan tersebut tidak diberikan oleh pelanggan, atau bagi apa-apa salah faham atau kesilapan, kehilangan, kelewatan, atau kerugian yang dialami akibat daripada tindakan Bank menuruti atau menyetujui dengan arahan atau permintaan tersebut. 13 PERPINDAHAN PET KESELAMATAN Bank berhak, pada bila-bila masa, dengan memberi sekurang-kurangnya satu (1) bulan notis terlebih dahulu (atau apa-apa tempoh lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank) kepada Penyewa untuk memindahkan Peti Keselamatan. Penempatan semula Peti Keselamatan boleh dilakukan apabila habis tempoh notis tersebut. 14 INSURANS 14.1 Meskipun Bank akan melaksanakan semua langkah berjaga-jaga yang biasa, Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, perbelanjaan, kerosakan atau kerugian lain yang ditanggung oleh Penyewa yang timbul melainkan jika kerugian itu disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau Bank atau keingkaran secara sengaja. Dalam apa jua kes, liabiliti Bank hanyalah terhad kepada RM10, Oleh itu Penyewa dinasihatkan untuk menginsuranskan sebarang item yang mempunyai nilai di dalam Peti Keselamatan dengan Bank demi kepentingan mereka sendiri 15 NOTIS Apa-apa notis yang dihantar kepada Penyewa ditujukan kepada beliau di alamat terakhir yang didaftarkan dengan Bank akan disifatkan telah disampaikan dengan sewajarnya kepada Penyewa melalui perjalanan pos biasa. Perubahan alamat Penyewa tidak akan berkuat kuasa atau mengikat Bank kecuali jika Penyewa telah memberikan Bank notis sebenar akan perubahan alamat tersebut. 16 PENGUBAHAN SYARAT 16.1 Bank berhak, setelah memberi notis bertulis terlebih dahulu kepada Penyewa, untuk mengubah, menyemak atau menukar manamana satu atau lebih peruntukan Terma dan Syarat ini dan/atau menyemak semula sewa tahunan yang kena bayar dan apa-apa fi dan caj lain yang kena bayar pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya dalam mana-mana cara yang berikut yang disifatkan notis yang mencukupi kepada Penyewa: (a) (b) (c) (d) Mempamerkan notis di premis dan laman web Bank; atau Bank menghantar notis kepada Penyewa di alamat terakhir yang diketahui; atau Iklan dalam akhbar utama pilihan Bank; atau Melalui mel elektronik atau dengan cara makluman lain yang boleh dipilih oleh Bank Perubahan, penyemakan atau penukaran akan terpakai pada tarikh kuat kuasa yang ditentukan oleh Bank. Pengekalan atau penggunaan Peti Keselamatan selepas tarikh penguatkuasaan apa-apa perubahan, penyemakan atau perubahan syarat-syarat ini akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan, penyemakan atau perubahan tanpa itu keraguan oleh Penyewa 16.3 Jika Penyewa tidak menerima perubahan, penyemakan atau penukaran itu, Penyewa mestilah menamatkan sewa Peti Keselamatan dengan memberi notis bertulis terlebih dahulu dan menyerahkan semua kunci kepada Bank dan peruntukan yang berkaitan dengan penamatan akan digunapakai.. 17 AM 17.1 Sekiranya berlaku pertikaian atau percanggahan Terma dan Syarat ini yang melibatkan antara versi Bahasa Malaysia dan versi Bahasa Inggeris, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris sebagai dokumen sumber asal akan mengatasi versi Bahasa Malaysia dalam penyelesaian atau resolusi pertikaian atau percanggahan tersebut Penyewa dengan ini mengesahkan bahawa dia telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Penyata Notis & Pilihan Prinsip Bank - Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang boleh didapati di laman web Bank di dan peruntukan-peruntukan yang terkandung di sini dalam pemprosesan maklumat peribadi Penyewa. Bagi mengelakkan keraguan, Penyewa bersetuju bahawa Penyata Notis & Pilihan Prinsip tersebut hendaklah dianggap digabungkan melalui rujukan ke dalam Terma dan Syarat ini. Page 6 of 7

7 18 UNDANG-UNDANG MENTADBIR Terma dan Syarat ini ditadbir oleh dan mengikut undang-undang Malaysia. Penyewa dengan ini bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia. 19 PENDEDAHAN MAKLUMAT Penyewa bersetuju secara mutlak dan memberi kuasa kepada Bank dan pegawainya dan pekerjanya untuk mendedahkan dan memberi segala maklumat mengenai butir-butir Pelanggan dan hal ehwal (kewangan atau sebaliknya), butiran akaun, hubungan dengan Bank, terma-terma perjanjian dan perkara lain yang berhubungan dengan Pelanggan atau perniagaannya dan operasi kepada mereka-mereka seperti di bawah dengan mengikut cara yang sedemikiannya dan setakat mengikut budi bicara mutlak yang Bank fikirkan perlu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Syarikat-syarikat berkaitan dengan Bank menurut Seksyen 6 Akta Syarikat 1965 atau mana-mana syarikat bersekutu Bank (Bank bersama-sama dengan yang tersebut di atas syarikat-syarikat berkaitan/bersekutu secara kolektifnya dirujuk sebagai "Alliance Bank Group") dan pemegang serah hak dan pengambil alih perniagaan. Untuk mengelakkan keraguan, pendedahan kepada Alliance Bank Group adalah untuk memudahkan operasi, perniagaan, penjualan silang dan tujuan lain Bank dan/atau Alliance Bank Group dengan syarat bahawa pendedahan bagi tujuan penjualan silang tidak akan dilaksanakan jika pendedahan dibantah oleh Penyewa dengan pemberitahuan bertulis kepada Bank; mana-mana orang bagi atau berkaitan dengan apa-apa tindakan atau prosiding yang diambil untuk mendapatkan kembali wang yang kena dibayar dan perlu dibayar oleh Penyewa kepada Bank; badan-badan kawal selia, agensi kerajaan, pihak berkuasa cukai, polis, badan-badan penguatkuasaan undang-undang dan mahkamah, kedua-dua di dalam dan di luar Malaysia termasuk di bawah Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing Amerika Syarikat; bank atau institusi kewangan lain termasuk Cagamas Berhad, Credit Guarantee Corporation (Malaysia) Berhad (jika berkenaan) dan mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mendapatkan maklumat tersebut, atau pihak berkuasa/agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, atau mana-mana agensi yang ditubuhkan oleh Persatuan Bank-bank Malaysia/Persatuan Bank-bank Islam di Malaysia; Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat, Sistem Maklumat Cek Tidak Laku, biro kredit, agensi pelaporan kredit dan syarikat-syarikat yang ditubuhkan untuk tujuan mengumpul dan menyediakan maklumat kredit; akauntan Bank, juruaudit, peguam, penasihat, perunding dan/atau ejen lain yang diberi kuasa seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan obligasi yang sepatutnya kepada Bank dan Alliance Bank Group; pembekal perkhidmatan kepada Bank, calon, ejen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik oleh Bank dan syarikat-syarikat berkaitan atau bersekutu dengannya untuk menjalankan fungsi dan aktiviti Bank; mana-mana entiti yang disifatkan oleh Bank sebagai patut, dengan mengambil kira kepentingan awam, dakwaan penipuan/ pemalsuan / apa-apa jenayah yang didakwa dilakukan melalui Akaun dan/atau oleh Penyewa; pihak keselamatan / penjamin atau mana-mana pihak yang menyediakan cagaran berkenaan dengan Kemudahan; pihak luar yang mungkin diperlukan untuk sebarang pelaksanaan korporat / aktiviti usaha wajar dijalankan oleh Bank dan/atau Alliance Bank Group; mana-mana pihak yang pada masa depan menyatakan hasratnya untuk mengambil alih kepentingan / pegangan saham dalam Bank/menurut apa-apa cadangan pengaturan, komposisi, penggabungan, pemerolehan / penstrukturan semula antara Bank dan pihak-pihak terlibat; dan mana-mana orang atau entiti yang lain dengan persetujuan Penyewa terlebih dahulu. Penyewa dengan ini bersetuju secara mutlak dengan pendedahan tersebut dan mengesahkan bahawa Bank, Kumpulan Perbankan Alliance, pegawai dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab atas pemberian maklumat itu atau bagi sebarang akibat pergantungan yang diletakkan pada maklumat yang diberikan mengikut syarat-syarat yang terkandung di sini. Page 7 of 7

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, dimana ungkapan ini harus termasuk pengganti Bank yang ditugaskan) bersetuju untuk menyewa Peti Simpanan Keselamatan ( Peti Simpanan )

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya PA SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil yang diberikan pada hari dan tahun yang dinyatakan di dalam Bahagian 1 Jadual oleh Pihak yang namanya, kenyataan dan / atau alamatnya dinyatakan dalam Bahagian 2

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi.

1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi. Layak untuk dilindungi oleh PIDM 1. Am 1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi. 1.2 Pemegang Akaun melantik Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. 1. Takrif Dalam terma dan syarat ini, melainkan diperuntukkan selainnya, perkataan

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. 1. Takrif Dalam terma dan syarat ini, melainkan diperuntukkan selainnya, perkataan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] SURAT KUASA WAKIL Pembiayaan Hartanah Komoditi Murabahah -i Surat Kuasa Wakil (Pihak Pertama/ Ketiga 23.01.2019 SURAT

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermakna mana-mana

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur.

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur. TERMA DAN SYARAT DUITNOW Terma-terma dan syarat-syarat berikut ("Terma dan Syarat DuitNow") merangkumi penggunaan Pelanggan ke atas DuitNow (ditakrifkan di sini) seperti yang disediakan oleh Hong Leong

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, ungkapan ini termasuk pengganti hak milik Bank dan penerima serah

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ). Melainkan dan kecuali

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard 6 April 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa pindaan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFIN Islamic

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1. Takrifan TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1.1 Terma Bank hendaklah bermaksud Public Bank Berhad dan Public Islamic Bank Berhad. 1.2 Terma Ahli hendaklah merujuk pada

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Menang ipad ( Kempen ) PINJAMAN PERIBADI MAYBANK/PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019)

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019) PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari 2019 30 April 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh MCAT BOX OFFICE SDN BHD (No. Syarikat 482797-K) ( Penganjur ) dengan

Lebih terperinci

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco.

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco. Terma-terma dan Syarat-syarat berkaitan dengan Ciri-ciri dan Ganjaran yang tersedia di bawah CIMB TESCO Debit MasterCard & Akaun CIMB Tesco Savers ( Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Debit Jenama Bersama

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 13 hb June 2019

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 13 hb June 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan atau Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (secara kolektif, Bank ) dan akan bermula pada 13

Lebih terperinci

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang;

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang; TERMA DAN SYARAT 1. Perkhidmatan yang disediakan termasuklah pengeluaran Draf ( DDs ) dan Cek Jurubank ( BCs ), pemindahan dana melalui Pindahan Bertelegraf ( TT ), SuperRemit, Giro Antara Bank ( IBG )

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Terma dan Syarat National Addressing Database

Terma dan Syarat National Addressing Database Di dalam DuitNow ini ( Terma ), sebarang rujukan kepada "anda" adalah merujuk kepada pelanggan Bank yang menggunakan perkhidmatan (NAD). Sebarang rujukan kepada "kita" dan "kami" adalah merujuk kepada

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, ungkapan ini termasuk pengganti hak milik Bank dan penerima serah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh)

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) Pindaan 1/2017 SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) ANTARA Penama yang dinyatakan di Bahagian I pada Jadual (kemudian daripada ini dirujuk sebagai Pengasas sebagai satu pihak) DAN Penama-penama

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Syarikat Baru CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh dan CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (27809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30% ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (No X)

Bank Islam Malaysia Berhad (No X) KENYATAAN PRIVASI BERKAITAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI ( KENYATAAN PRIVASI ) Kenyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Kumpulan Bank Islam (dirujuk sebagai pihak bank / kami termasuk syarikat-syarikat

Lebih terperinci

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen Perbelanjaan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

2. Islamic Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujuh (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen.

2. Islamic Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujuh (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen. Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Islamic Bank ) akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 30hb Jun 2019, termasuk

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari dan akan berakhir pada 31hb Mac

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan)

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Kempen

Lebih terperinci

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen.

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen. Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 30hb Jun 2019, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] ii. [nama Anggota] Anggota Pengadu yang layak (kemudian daripada ini dirujuk

Lebih terperinci

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018)

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018) TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November 2018 31 hb Disember 2018) Kempen 1) Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer ( Kempen ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 31hb Mac 2019,

Lebih terperinci

Dasar Privasi SQM 1. UMUM

Dasar Privasi SQM 1. UMUM 1. UMUM SQM dan pihak-pihaknya ( kami atau SQM ) amat menghargai privasi anda dan dengan itu kami berusaha untuk melindungi privasi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( Akta ). Dasar Privasi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Program Ahli-Dapatkan-Ahli RHB Premier

TERMA DAN SYARAT Program Ahli-Dapatkan-Ahli RHB Premier Q2, Q3, Q4 2019 Page 1 of 5 RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) secara kolektif akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH PROGRAM 1. Program Ahli-Dapatkan-Ahli

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018 Kempen 1. Kempen Gabungan Pelaburan WM 2018 ( Kempen Gabungan Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Julai 2018 dan akan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini.

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini. TERMA & SYARAT AUTOPAY BILL UOB Terma dan syarat di sini akan diguna pakai untuk Perkhidmatan AutoPay Bill ( Perkhidmatan ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) dan mesti dibaca bersama

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci

Mana-mana orang lain yang diputuskan oleh Bank sebagai tidak layak mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan apa-apa sebab.

Mana-mana orang lain yang diputuskan oleh Bank sebagai tidak layak mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan apa-apa sebab. 1. Tempoh Kempen 1.1. ASNB Financial Planning Solution Package ("ASNB Package" atau "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("Bank") dan akan dimulakan pada 24hb April 2019 dan berakhir pada

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT Kempen PB Junior ( Kempen ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang ditawarkan kepada Peserta

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci