Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4)"

Transkripsi

1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4) Penggal 3 Tahun 2017 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan guru/calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 32 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia TERHAD

2 Kandungan Bil. Perkara Halaman BAHAGIAN I : GURU 1.0 Pengenalan Objektif Penilaian Kemahiran kognitif 2.2 Kemahiran manipulatif 2.3 Kemahiran insaniah (soft skills) 3.0 Pelaksanaan Kajian Luar Arahan umum 3.2 Tanggungjawab Pengetua 3.3 Tanggungjawab Guru 3.4 Tanggungjawab Calon 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Langkah Menjalankan Kajian Luar Kaedah Kajian Peralatan dan Kegunaannya Format Penulisan Struktur Penulisan Penskoran Skop Kajian Luar Alam Sekitar Fizikal 11.2 Alam Sekitar Manusia Lampiran BAHAGIAN II : CALON 12.0 Tanggungjawab Calon Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Format Penulisan Struktur Penulisan TERHAD

3 1.0 Pengenalan Manual ini disusun bagi membantu guru dan calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan dalam pelaksanaan dan penilaian kerja kursus (kajian luar) Geografi. Kajian luar ini hendaklah dijalankan pada penggal 3 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). 2.0 Objektif Penilaian Kajian luar ini dilaksanakan untuk menilai keupayaan calon dalam kemahiran berikut. 2.1 Kemahiran kognitif, mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya dalam konteks setempat, menjelaskan pelbagai bentuk, pola, dan proses dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia serta faktor yang mempengaruhinya, mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar di lapangan, dan mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya. 2.2 Kemahiran manipulatif, mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer, menemu bual, melakukan pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk mendapatkan data primer di lapangan, mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta serta memuat turun bahan daripada sumber Internet, memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, dan menganalisis data dan maklumat yang diperoleh, dan mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta. Calon digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) bagi menganalisis dan mempersembahkan data. 2.3 Kemahiran insaniah (soft skills), BAHAGIAN I : GURU boleh berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, boleh bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan, berupaya memimpin dan mengawal selia aktiviti kajian luar yang dilaksanakan secara berkumpulan, 3 TERHAD

4 2.3.4 berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan, berupaya menyelesaikan masalah, berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif, boleh menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik, menyedari dan menghargai tentang kepentingan alam sekitar, boleh menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan beretika, dan berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi. 3.0 Pelaksanaan Kajian Luar 3.1 Arahan Umum Kertas kerja kursus (kajian luar) Geografi wajib diambil oleh semua calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Kertas kerja kursus (kajian luar) Geografi hendaklah dibuat dalam Penggal Tanggungjawab Pengetua Mempengerusikan mesyuarat kerja kursus Tingkatan Enam peringkat sekolah Memastikan Ahli Jawatan Kuasa Kerja Kursus Sekolah menyediakan Fail Induk Kerja Kursus Tingkatan Enam dan setiap guru akademik tingkatan enam mempunyai Fail Kerja Kursus bagi mata pelajaran masing-masing Memastikan calon dibimbing dan diselia oleh guru Geografi Memastikan bahawa semua hasil penulisan kajian luar calon telah dinilai dan diberikan markah oleh guru mengikut borang markah yang disediakan Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan calon di bawah Peraturan Pelancongan Sekolah 1957 dipatuhi oleh guru dan calon Memastikan keperluan logistik/bekalan untuk melaksanakan kajian luar dipenuhi 3.3 Tanggungjawab Guru Geografi Memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahan menjalankan kerja kursus (kajian luar) Geografi Memastikan semua calon memahami keperluan menjalankan kerja kursus (kajian luar) Geografi Memuat turun Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi dari laman Web MPM dan memperbanyak salinan Bahagian II untuk diedarkan kepada calon Membimbing calon dalam aspek yang berikut: (a) memahami skop tugasan dan merancang (b) mengenal pasti lokasi yang sesuai, dan (c) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan 4 TERHAD

5 3.3.5 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti kajian luar semasa di lapangan, memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan dipatuhi oleh setiap calon semasa menjalankan aktiviti kajian luar Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi secara individu Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada para 4.0/13.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Geografi. Selain itu, guru hendaklah mengingatkan calon agar menyediakan satu folder kerja kursus untuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus (kajian luar) Geografi Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus (kajian luar) Geografi Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus (kajian luar) kepada guru Geografi pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah. Muka hadapan penulisan kerja kursus (kajian luar) hendaklah menggunakan muka hadapan yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus (kajian luar) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi dan tidak mengambil kertas 942/4 seterusnya akan gagal dalam keseluruhan kertas Geografi STPM Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama dengan kerja kursus (kajian luar) Geografi Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kajian luar) 5 TERHAD

6 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kajian luar) Geografi calon Menghantar surat iringan, hasil penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi, BMKKC, dan BRKKC bagi calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus (kajian luar) Geografi calon Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus (kajian luar) Geografi Menilai pembentangan calon dan memberi markah secara individu serta mengisi Borang Penilaian Pembentangan Kumpulan Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi (Lampiran 4) Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus (kajian luar) Geografi bagi setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 5) Mengisi Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKK) (Lampiran 6) dan mendapatkan pengesahan daripada pengetua Memasukkan markah kerja kursus (kajian luar) Geografi calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Kegagalan menghantar markah kerja kursus (kajian luar) Geografi akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi dan tidak mengambil kertas 942/ Memastikan kerja kursus (kajian luar) Geografi, BPC, BMKKC, dan salinan BRuMKK bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat (kabinet berkunci) bagi tempoh selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM keseluruhan diumumkan Memastikan salinan asal BRuMKK dihantar ke MPM (u.p SUB PSM) dalam tempoh seminggu selepas kemasukan markah ke dalam sistem e-submission. Kegagalan menghantar maklumat tersebut akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi dan dianggap tidak mengambil kertas 942/4 3.4 Tanggungjawab Calon Memahami sukatan pelajaran Geografi dan tugasan untuk melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Melaksanakan kerja kursus (kajian luar) dalam tempoh yang ditetapkan Mematuhi semua prosedur dan peraturan keselamatan sebelum, semasa, dan selepas kerja kursus (kajian luar) dijalankan Menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) secara individu Berdasarkan soalan tugasan yang dipilih, calon perlu; (a) memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, (b) mengenal pasti lokasi yang sesuai, dan 6 TERHAD

7 (c) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kajian luar Mengukuhkan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan data/maklumat Mengelak diri daripada menciplak atau meminta orang lain menulis penulisan kerja kursus (kajian luar) Menggunakan muka hadapan kerja kursus (kajian luar) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kajian luar) calon Menghantar hasil kerja kursus (kajian luar) kepada guru Geografi pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah. Kegagalan menghantar kerja kursus (kajian luar) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi dan tidak mengambil kertas 942/ Mengakui kerja kursus (kajian luar) Geografi yang dihasilkan ialah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru Geografi pada setiap kali pertemuan antara calon dengan guru bagi membincangkan proses penghasilan kerja kursus (kajian luar) Geografi Membentangkan hasil kerja kursus (kajian luar) pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru/pihak sekolah Memastikan kerja kursus (kajian luar) yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam penulisan kerja kursus (kajian luar) Menyediakan satu folder kerja kursus untuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus (kajian luar) Geografi 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi 4.1 Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus (kajian luar) Geografi ini bagi semua calonnya berdasarkan tugasan yang disediakan oleh MPM 4.2 Cadangan jadual perancangan dan pelaksanaan kerja kursus (kajian luar) Geografi adalah seperti berikut: 7 TERHAD

8 Tarikh Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Tindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon 05 Mei hingga 31 Mei 2017 MPM memuat naik bahan berikut dalam portal MPM ( my) pada 05 Mei 2017: i. Manual Kerja Kursus yang mengandungi Bahagian I: Guru, Bahagian II : Calon ii. Soalan tugasan iii. Kriteria penilaian dan pemarkahan Mesyuarat penyelarasan peringkat negeri antara JU dengan guru Geografi tingkatan enam (bermula 08 Mei 2017) Memuat turun manual kerja kursus berserta kriteria penilaian dan pemarkahan Memberi taklimat tugasan kepada calon Memilih soalan dan menetapkan lokasi kajian Merancang jadual kerja Membuat tinjauan awal lokasi Memohon kebenaran lawatan/kajian luar daripada JPN (jika perlu) Menerima soalan tugasan Memahami skop tugasan kajian luar 01 Jun hingga 23 Jun 2017 Persiapan sebelum ke lapangan Menyediakan suratmenyurat Menghubungi agensi yang berkaitan Mendapatkan sumber kewangan Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga Mengagihkan calon mengikut kumpulan Menyediakan pengangkutan dan guru pengiring Menyediakan peralatan dan instrumen kajian Mengurus sumber kewangan Menjelaskan calon tentang elemen kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah yang dinilai Menilai kemahiran insaniah Membincangkan jadual kerja bersama-sama ahli kumpulan Mengagihkan kerja dan membentuk struktur organisasi kumpulan Menyediakan kerangka tugasan Menyediakan peralatan dan instrumen seperti borang soal selidik Mencari sumber rujukan seperti sumber primer dan sekunder 8 TERHAD

9 Tarikh Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Tindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon 3 Julai hingga 7 Ogos 2017 Perlaksanaan kajian di lapangan Membimbing calon melaksanakan aktiviti di lapangan Menilai kemahiran manipulatif Menilai kemahiran insaniah Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian, pencerapan, pengukuran, temu bual, dan kaji selidik Memperoleh data dan maklumat dari sumber sekunder 8 Ogos hingga 29 Ogos 2017 Penulisan kajian setelah kembali dari lapangan Menjelaskan item-item yang dinilai dalam penulisan kajian Membimbing calon menulis penulisan kajian luar mengikut format yang ditetapkan Menilai progres/kemajuan hasil penulisan calon secara berterusan Membaiki kelemahan dan membimbing calon membuat penambahbaikan Menetapkan tarikh akhir penghantaran laporan kajian luar mengikut arahan MPM Menilai kemahiran manipulatif Menilai kemahiran insaniah Menyusun dapatan (data dan maklumat) mengikut keutamaan dan struktur tugasan Memproses, mentafsir, manganalisis, dan merumus data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk peta, jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian Membincangkan dapatan hasil kajian dan menghubungkait dengan teori yang dipelajari Menulis penulisan kajian luar yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan penulisan kajian luar 9 TERHAD

10 Tarikh Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Tindakan Penyelaras/Guru Tindakan Calon 30 Ogos hingga 27 September September hingga 23 Oktober 2017 Oktober 2018 Penilaian laporan kajian luar Pembentangan berkumpulan hasil kajian luar oleh semua calon Menerima penulisan kajian luar daripada setiap calon Membuat penilaian dan pemarkahan bagi setiap calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Menilai kemahiran manipulatif Menilai kemahiran insaniah Menilai kebolehan dan keupayaan setiap calon dalam kemahiran yang diperlukan Penyemakan silang markah kerja kursus Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus ke MPM melalui perisian e-submission Penghantaran salinan asal BRuMKK ke MPM (u.p SUB PSM) dalam tempoh seminggu selepas kemasukan markah ke dalam sistem e-submission Pelupusan evidens kerja kursus (enam bulan dari tarikh keputusan STPM dikeluarkan) Menghantar penulisan kajian luar masingmasing kepada guru Membentangkan hasil kajian luar secara berkumpulan Tidak berkenaan Tidak berkenaan 5.0 Langkah menjalankan kajian luar 5.1 MPM memberikan dua soalan tugasan berdasarkan sukatan pelajaran Geografi STPM (rujuk para 11.1 dan 11.2). Guru dan calon perlu berbincang untuk memilih hanya satu soalan tugasan sahaja. 5.2 Kawasan yang hendak dikaji mestilah sesuai dengan tajuk yang dipilih. Hanya satu kawasan kajian sahaja diperlukan bagi setiap soalan. Pada amnya, kawasan kajian yang dipilih mengandungi gabungan perkara yang berikut: Berskala mikro Unsur alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia 5.3 Pemilihan lokasi kajian luar hendaklah mengambil kira jarak dari sekolah kerana ini akan melibatkan kos pengangkutan dan masa perjalanan. Sebaik-baiknya perjalanan pergi dan balik dari lokasi kajian itu tidak memakan masa lebih daripada dua jam. Dengan itu, calon akan mempunyai masa sekurang-kurangnya enam jam berada di lapangan untuk melaksanakan kajian luar. 10 TERHAD

11 5.4 Semasa melaksanakan kajian luar, calon dibahagikan kepada kumpulan kecil (4 5 orang) untuk memudahkan mereka menjalankan kajian, dan memudahkan guru mengawasi serta menjaga keselamatan mereka. 5.5 Sebelum ke lapangan, guru membuat persiapan awal seperti berikut: Menentukan lokasi kajian dan melakukan tinjauan awal yang bersesuaian dengan soalan tugasan Menentukan kumpulan calon Menguruskan surat-menyurat seperti surat kebenaran penjaga, surat kebenaran dari sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Menghubungi agensi-agensi yang hendak dikunjungi Menyediakan pengangkutan dan guru pengiring Menyediakan peralatan dan instrumen yang diperlukan termasuklah borang soal selidik Memberikan taklimat kepada calon yang meliputi tugasan kumpulan, aspek kajian, jumlah responden yang ingin ditemu bual/soal selidik, taklimat kawalan keselamatan dan lain-lain yang bersesuaian 5.6 Semasa di lapangan, calon menjalankan pemerhatian, pencerapan, pengukuran, temu bual, dan soal selidik mengikut item-item tugasan yang telah dipilih (calon mesti mendapatkan data primer dalam melaksanakan tugasan kajian luar). 5.7 Sekembali dari lapangan, calon melaksanakan tugasan berikut: Menyusun dapatan (data dan maklumat) yang diperoleh mengikut keutamaan atau mengikut item yang telah dipecahkan dari soalan yang telah dipilih Memproses maklumat mentafsir, menganalisis, dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh Mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, graf, carta, dan rajah bagi mana-mana item yang relevan dan sesuai Membincangkan dapatan/hasil kajian menghubungkaitkan dapatan yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari di dalam bilik darjah Menyiapkan penulisan kajian mengikut format yang ditetapkan oleh MPM Membuat kesimpulan daripada hasil kajian dalam pembentangan Membentangkan hasil kajian masing-masing. Tempoh pembentangan dan soal jawab hendaklah tidak melebihi 20 minit bagi setiap kumpulan Penggunaan TMK dalam pembentangan adalah digalakkan 11 TERHAD

12 6.0 Kaedah kajian 6.1 Maklumat diperoleh dari dua jenis sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder 6.2 Bagi mendapatkan maklumat primer, kaedah berikut digunakan: kaedah mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, menemu bual, pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik 6.3 Bagi mendapatkan maklumat sekunder, kaedah berikut digunakan: kaedah mengumpul, merekod, menyalin, kajian di perpustakaan, mengumpul laporan agensi kerajaan dan swasta serta muat turun sumber Internet 7.0 Peralatan dan kegunaannya Bagi menjalankan kajian luar, peralatan/bahan berikut boleh digunakan 7.1 Peta topografi digunakan untuk menentukan lokasi dan membuat peta lakar sesuatu kawasan kajian 7.2 Borang soal selidik yang telah disediakan sebelum ke lokasi kajian 7.3 Pancang jajar digunakan untuk menjajarkan sesuatu pengukuran linear semasa mengukur profil, dan sekiranya yang diukur ialah profil pantai, pancang jajar ini boleh juga digunakan untuk mengukur ketinggian ombak serta tempohnya 7.4 Pita ukur digunakan untuk kerja-kerja pengukuran jarak 7.5 Kompas prismatik digunakan untuk menentukan arah 7.6 Alat GPS (Global Positioning System) digunakan untuk menentukan letakan, ketinggian, dan arah 7.7 Higrometer putar dan air suling digunakan untuk merekodkan suhu kering dan suhu basah dan mengira kelembapan bandingan 7.8 Termometer Sixes, tolok hujan, anemometer, dan barometer digunakan untuk mengukur unsur cuaca 7.9 Alat pengukur kecerunan (Alat Aras Abney, Klinometer, dan Teodolit digunakan untuk merekodkan kecerunan dan ketinggian sesuatu poin yang diukur) 7.10 Kamera digunakan untuk merakam gambar foto sebagai bukti tempat itu dan bahan sokongan kajian 7.11 Alat perakam suara 8.0 Format Penulisan 8.1 Calon digalakkan menggunakan TMK untuk memperoleh maklumat tambahan 8.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan penulisan kajian luar mengikut format berikut: Saiz kertas: A4 putih sahaja Tulisan: Times New Roman saiz 12 poin ditaip pada sebelah muka surat sahaja Langkau (spacing): TERHAD

13 8.2.4 Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk secara konsisten. Contoh: 2.0 Objektif kajian 2.1 Menghuraikan jenis kegiatan ekonomi di kawasan yang dikaji Panjang penulisan: tidak melebihi 25 muka surat termasuk jadual, rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran 8.3 Penulisan hasil kajian luar hendaklah menggunakan laras bahasa kajian ilmiah. Contohnya, i. "Berdasarkan pemerhatian di kawasan kajian..." ii. "Sungai X didapati telah tercemar disebabkan penggunaan racun serangga..." 8.4 Penulisan hasil kajian mestilah disokong dengan pembuktian foto, data, hasil temu bual, dan penyataan lokaliti 8.5 Susunan laporan kajian luar adalah seperti berikut: Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1) Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) Borang Penilaian Pembentangan Kumpulan Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi (Lampiran 4) Penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi 8.6 Penulisan kerja kursus (kajian luar) yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid. 9.0 Struktur Penulisan Kajian luar dilakukan secara berkumpulan tetapi penulisannya mesti disediakan secara individu. Oleh itu, satu penulisan kajian luar yang lengkap perlu dibuat setelah kembali dari lapangan. Penulisan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut: 9.1 Isi kandungan 9.2 Penghargaan 9.3 Pengenalan Huraian isu semasa yang berkaitan dengan tajuk tugasan 9.4 Objektif kajian Penyataan semua objektif mengikut tugasan soalan 9.5 Lokasi kawasan kajian Huraian ringkas tentang keluasan, kedudukan, letakan serta ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian 9.6 Kaedah kajian Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran, pencerapan, soal selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan, muat turun bahan dari sumber Internet, dan mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta 13 TERHAD

14 9.7 Hasil kajian dan perbincangan Huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding, membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya. Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta 9.8 Kesimpulan Kesimpulan hasil dari dapatan kajian dan cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan 9.9 Senarai rujukan Rujukan buku perlu merujuk format Gaya Dewan seperti contoh berikut: Jamaluddin Md. Jahi Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Anuwar Ali dan Rajah Rasiah Perindustrian dan Pembangunan Ekonomi di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan daripada terbitan rasmi jabatan seperti contoh berikut: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Lembar 7002 Kuala Langat. Majlis Daerah Tanjung Malim Pelan Strategi Tanjung Malim Tanjung Malim: MDTM Rujukan internet seperti contoh berikut: Clark, J.K Humidity sensor. Journal of Physics 2(2): 9-13 Crane, N Electronic sources: MLA style of citation. [31 Julai 2000] Rujukan akhbar seperti contoh berikut: Gunasegaran, P Overworked students: give the kids chance to relax. New Straits Times, 21 February: 20. Anon. 1992b. Peningkatan kes belia tidak membayar balik pinjaman. Utusan Malaysia, 30 Oktober: 10. (bagi yang tiada pengarang) Borang soal selidik, foto, maklumat-maklumat lain yang penting yang tidak dimasukkan dalam teks 14 TERHAD

15 10.0 Penskoran Bil. Item Penilaian Markah penuh Peratus (%) A Penulisan 1. Pengenalan Objektif kajian Lokasi kawasan kajian Kaedah kajian Hasil kajian dan perbincangan Kesimpulan kajian Senarai rujukan Lampiran 1 2 Jumlah Markah B Pembentangan 5 10 C Kemahiran manipulatif 3 6 D Kemahiran insaniah 5 10 Jumlah Markah Jumlah Besar TERHAD

16 11.0 Skop Kajian Luar 11.1 Alam Sekitar Fizikal Kajian luar alam sekitar fizikal dikhususkan kepada empat tajuk yang berikut: (a) Sistem geomorfologi (b) Sistem atmosfera (c) Sistem hidrologi (d) Sistem ekologi Kajian luar sistem geomorfologi boleh dilakukan di salah satu kawasan berikut: (i) Lembah sungai (ii) Cerun (iii) Pinggir pantai (iv) Tanah tinggi (v) Tanah pamah Tumpuan kajian bagi setiap sistem geomorfologi yang dipilih adalah seperti berikut: (i) Proses geomorfologi (ii) Faktor yang mempengaruhi (iii) Kepentingan kepada pembentukan bentuk muka bumi (iv) Interaksi dan impak kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia (v) Cadangan untuk mengurangkan impak tersebut Kajian luar berkaitan sistem atmosfera boleh dilakukan di stesen kaji cuaca atau kaji iklim. Kajian perlu ditumpukan kepada aktiviti mencerap, merekod, menganalisis unsur cuaca, menjelaskan faktor yang mempengaruhinya serta impak ke atas alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Unsur cuaca yang dikaji adalah seperti berikut: (i) Suhu (ii) Hujan (iii) Angin (iv) Sejatan (v) Kelembapan bandingan (vi) Litupan awan (vii) Tekanan udara Kajian luar berkaitan sistem hidrologi boleh dijalankan di salah satu kawasan berikut: (i) Luar bandar (ii) Bandar (iii) Perumahan (iv) Perindustrian 16 TERHAD

17 (v) Pertanian (vi) Bencana Banjir Kemarau Pencemaran air Kajian luar sistem hidrologi perlu ditumpukan kepada: (i) Aspek permintaan dan bekalan air serta faktor yang mempengaruhinya [untuk kawasan (i) hingga (v)] (ii) Kejadian banjir, kemarau, dan pencemaran air serta faktor yang mempengaruhinya [untuk kawasan (vi)] (iii) Interaksi dan impak kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia (iv) Cadangan untuk mengurangkan impak tersebut Kajian luar berkaitan sistem ekologi boleh dijalankan di salah satu kawasan berikut: (i) Hutan (ii) Tasik (iii) Sungai (iv) Pinggir pantai (v) Paya (vi) Kawasan ekosistem buatan manusia Kajian perlu ditumpukan kepada: (i) Komponen asas ekosistem (ii) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem (iii) Pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem 11.2 Alam Sekitar Manusia Kajian luar alam sekitar manusia dikhususkan kepada tiga tajuk yang berikut: (a) Penduduk (b) Transformasi desa dan pembandaran (c) Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar Pemilihan ketiga-tiga tajuk ini dibuat setelah mengambil kira masa, kos, logistik, dan kesesuaian tema dengan keupayaan dan keperluan pelajar tingkatan enam Kajian luar berkaitan dengan penduduk dilakukan terhadap subtajuk berikut: (i) Taburan penduduk (ii) Ciri-ciri penduduk (iii) Migrasi (iv) Kaitan penduduk dengan aktiviti ekonomi Tumpuan kajian bagi setiap subtajuk penduduk adalah seperti berikut: 17 TERHAD

18 (i) Taburan penduduk dari segi lokasi kediaman, pola, kepadatan, dan komposisi kaum (ii) Faktor geografi setempat yang mempengaruhi pola/corak taburan penduduk (iii) Ciri penduduk, seperti kadar kelahiran dan kematian, struktur umur dan jantina, jangka hayat, dan nisbah tanggungan (iv) Faktor yang mempengaruhi ciri penduduk di kawasan kajian (v) Pengaruh ciri penduduk di sesebuah kawasan ke atas pembangunan ekonomi dan sosial setempat (vi) Arah alir, isi padu, dan komposisi migrasi masuk dan keluar di kawasan kajian (vii) Faktor yang mempengaruhi migrasi masuk dan keluar di kawasan kajian (viii) Masalah dan isu migrasi di kawasan kajian serta cadangan mengatasinya (ix) Kaitan antara taburan dan ciri penduduk dengan aktiviti ekonomi setempat (x) Impak aktiviti penduduk terhadap alam sekitar fizikal setempat dan cadangan mengatasinya Kajian luar berkaitan dengan transformasi desa dan pembandaran boleh dijalankan di sebuah kawasan luar bandar atau bandar. Kajian di kawasan luar bandar meliputi aktiviti ekonomi desa, interaksi desa bandar, dan pembangunan dan pemodenan desa. Tumpuan kajian adalah terhadap perkara berikut: (i) Pelbagai jenis aktiviti ekonomi desa di kawasan yang dikaji (ii) Faktor yang mempengaruhi aktiviti ekonomi dan perkembangan ekonomi desa (iii) Interaksi dan saling bergantung desa bandar daripada segi pemasaran, penggunaan perkhidmatan, pengangkutan, dan penyebaran maklumat serta inovasi (iv) Impak interaksi desa bandar ke atas ekonomi dan sosial, guna tanah kawasan desa yang dikaji (v) Program pembangunan dan pemodenan desa yang dijalankan dari segi ekonomi, guna tanah, prasarana, kemudahan sosial, dan pembangunan modal insan (gunatenaga) di kawasan kajian (vi) Masalah dan isu pembangunan desa (vii) Kesan pembangunan desa terhadap persekitaran fizikal setempat (viii) Langkah untuk mengurangkan kesan pembangunan desa terhadap persekitaran fizikal setempat Kajian di kawasan bandar meliputi pelbagai fungsi bandar, kawasan pengaruh bandar, dan pembangunan serta perkembangan bandar. Tumpuan kajian adalah meliputi perkara berikut: (i) Pelbagai fungsi bandar dari segi perkhidmatan, perniagaan, pemasaran, perindustrian, pentadbiran, penyebaran maklumat, dan inovasi 18 TERHAD

19 (ii) Kawasan pengaruh bandar yang dikaji berdasarkan fungsi, kepentingan dan interaksi bandar tersebut dengan kawasan sekitar atau dengan bandarbandar lain yang berdekatan (iii) Perkembangan bandar yang dikaji dari segi ekonomi, guna tanah, prasarana, kemudahan sosial, dan perkhidmatan bandar (iv) Masalah dan isu pembandaran terhadap penduduk setempat dari segi ekonomi, sosial, dan kualiti hidup (v) Impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal setempat (vi) Langkah untuk mengurangkan impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal setempat Kajian luar berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar boleh dilakukan terhadap aktiviti ekonomi berikut; (i) Ekonomi Primer Pertanian Penternakan Perikanan Perhutanan Perlombongan atau kuari (ii) Ekonomi Sekunder Pemprosesan Pembuatan Pembinaan (iii) Ekonomi Tertier Pengangkutan dan perhubungan Pelancongan Perniagaan dan perdagangan Perkhidmatan awam dan swasta Utiliti (elektrik, air, dan gas) Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Penyelidikan dan pembangunan (R&D) Tumpuan kajian bagi setiap aktiviti ekonomi di atas meliputi perkara berikut: (i) Ciri aktiviti ekonomi di kawasan kajian yang dipilih (ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti ekonomi yang dikaji (iii) Kepentingan aktiviti ekonomi yang dikaji kepada penduduk dan sosioekonomi setempat 19 TERHAD

20 (iv) Masalah dan isu yang dihadapi oleh sektor ekonomi berkenaan (v) Program pembangunan yang dijalankan terhadap sektor ekonomi yang dikaji (vi) Impak alam sekitar yang ditimbulkan oleh aktiviti ekonomi yang dikaji (vii) Langkah pengurusan alam sekitar yang boleh dilaksanakan di kawasan yang dikaji 20 TERHAD

21 Lampiran 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH NAMA GURU TANDATANGAN GURU TARIKH 21 TERHAD

22 Lampiran 2 BPC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4) BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan. Nama Calon No. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon Nama Pusat Peperiksaan Makluman kepada calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon: Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus (kajian luar) Geografi (942) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali dengan penerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Geografi di sekolah. Tandatangan Calon Tarikh Perakuan oleh Guru/Pemeriksa: Saya mengesahkan bahawa kerja kursus (kajian luar) Geografi (942) telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus (kajian luar) calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus (kajian luar) tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Tandatangan Guru Nama Guru Tarikh Alamat 22 TERHAD

23 Lampiran 3 BRKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4) BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON No. Pusat/Angka Giliran : No. Kad Pengenalan : Tarikh Aktiviti Aktiviti dalam Penghasilan Kerja Kursus (Untuk diisi oleh calon) Ulasan Guru Tandatangan Calon Tandatangan Guru Pengesahan Guru Geografi (Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman) Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Geografi STPM 2017 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Tandatangan Guru:.. Nama Guru:.. Tarikh :... Cop Sekolah: Catatan: Borang ini hendaklah dibawa setiap kali pertemuan antara guru-calon dan dilampirkan pada bahagian depan (sebelum kerja kursus calon) apabila kerja kursus dihantar kepada guru untuk dinilai. 23 TERHAD

24 Lampiran 4 BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN KUMPULAN KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR) GEOGRAFI (a) Senarai Nama Ahli Kumpulan 1. No. Kad Pengenalan: No. Kad Pengenalan: No. Kad Pengenalan: No. Kad Pengenalan: No. Kad Pengenalan: TERHAD

25 (b) Borang Penilaian Individu Lampiran 4 Kriteria Penilaian Pembentangan Calon Boleh berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan Boleh bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan Berupaya mengurus masa mengikut jadual pembentangan Berupaya menunjukkan keyakinan diri dan motivasi Berupaya menghasilkan pembentangan secara kreatif dan inovatif Jumlah Markah (c) Komen Penilai: PENGAKUAN GURU Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru:... Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh :.. No. Telefon (sekolah) : (bimbit) : PENGESAHAN PENYELARAS (jika ada) Saya memperakui bahawa markah dan Butiran di atas adalah benar. Tandatangan Penyelaras: Nama :. No. Kad Pengenalan :. Tarikh : No. Telefon (sekolah) :. (bimbit) :. 25 TERHAD

26 Lampiran 5 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4) BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON Nama Calon :... No. Kad Pengenalan :... Angka Giliran :... Kriteria Penilaian (Untuk diisi oleh guru & penyelaras) Markah Penuh Markah Guru Markah Penyelaras (Jika ada) A. Penulisan 1. Pengenalan 1 2. Objektif kajian 1 3. Lokasi kawasan kajian 5 4. Kaedah kajian 3 5. Hasil kajian dan perbincangan Kesimpulan kajian 1 7. Senarai rujukan 1 8. Lampiran 1 Jumlah 37 B. Pembentangan 5 C. Kemahiran manipulatif 3 D. Kemahiran insaniah 5 Jumlah 13 Jumlah Markah Keseluruhan 50 PENGAKUAN GURU PENGESAHAN PENYELARAS (jika ada) Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Saya memperakui bahawa markah dan Butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru:... Tandatangan Penyelaras: Nama : Nama :. No. Kad Pengenalan : No. Kad Pengenalan :. Tarikh :. Tarikh : No. Telefon (sekolah) : (bimbit) : No. Telefon (sekolah) : (bimbit) : 26 TERHAD

27 Lampiran 6 BRuMKK MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON PENGGAL : TAHUN: MATA PELAJARAN/KOD: GEOGRAFI 4 (942/4) NAMA SEKOLAH/NO.PUSAT: (Uutuk diisi oleh guru/pemeriksa) BIL. ANGKA GILIRAN NO. KAD PENGENALAN MARKAH CATATAN (Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman) PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru:... Nama:... No. Kad Pengenalan:.. Tarikh:... No. Telefon (sekolah):... (bimbit): PERAKUAN PENGETUA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Pengetua :... Nama:. No. Kad Pengenalan:. Tarikh:... No. Telefon (sekolah):... (bimbit):... Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon ini hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission. 27 TERHAD

28 12.0 Tanggungjawab Calon BAHAGIAN II : CALON 12.1 Memahami sukatan pelajaran Geografi dan tugasan untuk melaksanakan kerja kursus (kajian luar) 12.2 Melaksanakan kerja kursus (kajian luar) dalam tempoh yang ditetapkan 12.3 Mematuhi semua prosedur dan peraturan keselamatan sebelum, semasa, dan selepas kerja kursus (kajian luar) dijalankan 12.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus (kajian luar) secara individu 12.5 Berdasarkan soalan tugasan yang dipilih, calon perlu; (a) memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, (b) mengenal pasti lokasi yang sesuai, dan (c) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan 12.6 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kajian luar 12.7 Mengukuhkan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan data/maklumat 12.8 Mengelak diri daripada menciplak atau meminta orang lain menulis penulisan kerja kursus (kajian luar) 12.9 Menggunakan muka hadapan kerja kursus (kajian luar) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kajian luar) calon Menghantar hasil kerja kursus (kajian luar) kepada guru Geografi pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah. Kegagalan menghantar kerja kursus (kajian luar) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru/pihak sekolah akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kajian luar) Geografi dan tidak mengambil kertas 942/ Mengakui kerja kursus (kajian luar) Geografi yang dihasilkan ialah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru Geografi pada setiap kali pertemuan antara calon dengan guru bagi membincangkan proses penghasilan kerja kursus (kajian luar) Geografi Membentangkan hasil kerja kursus (kajian luar) pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru/pihak sekolah Memastikan kerja kursus (kajian luar) yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam penulisan kerja kursus (kajian luar) 28 TERHAD

29 12.15 Menyediakan satu folder kerja kursus untuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus (kajian luar) Geografi 13.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Tarikh 05 Mei hingga 31 Mei Jun hingga 23 Jun Julai hingga 7 Ogos 2017 Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti MPM memuat naik bahan berikut dalam portal MPM ( my) pada 05 Mei 2017: i. Manual kerja kursus yang mengandungi Bahagian I : Guru, Bahagian II : Calon ii. Soalan tugasan Persiapan sebelum ke lapangan Perlaksanaan kajian di lapangan Tindakan Calon Menerima soalan tugasan Memahami skop tugasan kajian luar Mendapatkan sumber kewangan Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga Membincangkan jadual kerja bersama-sama ahli kumpulan Mengagihkan kerja dan membentuk struktur organisasi kumpulan Menyediakan kerangka tugasan Menyediakan peralatan dan instrumen seperti borang soal selidik Mencari sumber rujukan seperti sumber primer dan sekunder Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian, pencerapan, pengukuran, temu bual, dan kaji selidik Memperoleh data dan maklumat dari sumber sekunder 29 TERHAD

30 Tarikh 8 hingga 29 Ogos Ogos hingga 27 September 2017 Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Penulisan kajian setelah kembali dari lapangan Penilaian laporan kajian luar Pembentangan berkumpulan hasil kajian luar oleh semua calon Tindakan Calon Menyusun dapatan (data dan maklumat) mengikut keutamaan dan struktur tugasan Memproses, mentafsir, manganalisis, dan merumus data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk peta, jadual, graf, carta, dan lain-lain yang bersesuaian Membincangkan dapatan hasil kajian dan menghubungkait dengan teori yang dipelajari Menulis penulisan kajian luar yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan penulisan kajian luar Menghantar penulisan kajian luar masing-masing kepada guru Membentangkan hasil kajian luar secara berkumpulan 14.0 Format Penulisan 14.1 Calon digalakkan menggunakan TMK untuk memperoleh maklumat tambahan 14.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan penulisan kajian luar mengikut format berikut: Saiz kertas: A4 putih sahaja Tulisan: Times New Roman saiz 12 poin ditaip pada sebelah muka surat sahaja Langkau (spacing): Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk secara konsisten. Contoh: 2.0 Objektif kajian 2.1 Menghuraikan jenis kegiatan ekonomi di kawasan yang dikaji Panjang penulisan: tidak melebihi 25 muka surat termasuk jadual, rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran 30 TERHAD

31 14.3 Penulisan hasil kajian luar hendaklah menggunakan laras bahasa kajian ilmiah. Contohnya, i. "Berdasarkan pemerhatian di kawasan kajian..." ii. "Sungai X didapati telah tercemar disebabkan penggunaan racun serangga..." 14.4 Penulisan hasil kajian mestilah disokong dengan pembuktian foto, data, hasil temu bual, dan penyataan lokaliti 14.5 Susunan laporan kajian luar adalah seperti berikut: Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1) Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) Borang Penilaian Pembentangan Kumpulan Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi (Lampiran 4) Penulisan kerja kursus (kajian luar) Geografi 14.6 Penulisan kerja kursus (kajian luar) yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid Struktur Penulisan Kajian luar dilakukan secara berkumpulan tetapi penulisannya mesti disediakan secara individu. Oleh itu, satu penulisan kajian luar yang lengkap perlu dibuat setelah kembali dari lapangan. Penulisan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut: 15.1 Isi kandungan 15.2 Penghargaan 15.3 Pengenalan Huraian isu semasa yang berkaitan dengan tajuk tugasan 15.4 Objektif kajian Penyataan semua objektif mengikut tugasan soalan 15.5 Lokasi kawasan kajian Huraian ringkas tentang keluasan, kedudukan, letakan serta ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian 15.6 Kaedah kajian Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran, pencerapan, soal selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan, muat turun bahan dari sumber Internet, dan mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta 15.7 Hasil kajian dan perbincangan Huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding, membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya. Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta 15.8 Kesimpulan Kesimpulan hasil dari dapatan kajian dan cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan 31 TERHAD

32 15.9 Senarai rujukan Rujukan buku perlu merujuk format Gaya Dewan seperti contoh berikut: Jamaluddin Md. Jahi Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Anuwar Ali dan Rajah Rasiah Perindustrian dan Pembangunan Ekonomi di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan daripada terbitan rasmi jabatan seperti contoh berikut: Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Lembar 7002 Kuala Langat. Majlis Daerah Tanjung Malim Pelan Strategi Tanjung Malim Tanjung Malim: MDTM Rujukan Internet seperti contoh berikut: Clark, J.K Humidity sensor. Journal of Physics 2(2): 9-13 Crane, N Electronic sources: MLA style of citation. [31 Julai 2000] Rujukan akhbar seperti contoh berikut: Gunasegaran, P Overworked students: give the kids chance to relax. New Straits Times, 21 February: 20. Anon. 1992b. Peningkatan kes belia tidak membayar balik pinjaman. Utusan Malaysia, 30 Oktober: 10. (bagi yang tiada pengarang) Lampiran Borang soal selidik, foto, maklumat-maklumat lain yang penting yang tidak dimasukkan dalam teks 32 TERHAD

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4)

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) (Kerja Projek) Kertas 4 (922/4) Sepanjang

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL CALON 1 [SEKOLAH KERAJAAN] PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATA PELAJARAN SYARIAH (930/4) PENGGAL 2: JANUARI

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/ PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH BPC BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Projek Kajian Seni Visual

Lebih terperinci

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4):

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2018 Buku panduan ini mengandungi 18

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2017 Buku panduan ini mengandungi 16

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan.. Setiap

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENGAJIAN AM 900. Sukatan Pelajaran

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENGAJIAN AM 900. Sukatan Pelajaran MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENGAJIAN AM 900 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34 INSTRUMEN HADIS BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis - Ujian Objektif (10 Soalan) - Ujian Subjektif 2 Jenis Item Item Subjektif - Item Respon Terhad - Item Respon Terbuka - Item struktur KETERANGAN

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

PANDUAN PEMOHONAN PENERBITAN BUKU

PANDUAN PEMOHONAN PENERBITAN BUKU PANDUAN PEMOHONAN PENERBITAN BUKU A. PANDUAN PERMOHONAN PENERBITAN BUKU Penerbit Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) ditubuhkan dengan matlamat menjadi sebuah penerbit universiti yang terpandang

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

Nombor kad pengenalan:... Nombor pusat/angka giliran:... KERTAS SOALAN CONTOH 942/1 STPM GEOGRAFI 1 KERTAS 1. (Dua jam)

Nombor kad pengenalan:... Nombor pusat/angka giliran:... KERTAS SOALAN CONTOH 942/1 STPM GEOGRAFI 1 KERTAS 1. (Dua jam) Nombor kad pengenalan:... Nombor pusat/angka giliran:... KERTAS SOALAN CONTOH 942/1 STPM GEOGRAFI 1 KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN F PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHAD Kod

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 03 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perancangan Bandar yang berkualiti mampu memantapkan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan terutamanya di dalam zaman pembangunan teknologi yang pesat kini. Kemunculan bandar-bandar

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

GEOGRAFI TINGKATAN 2

GEOGRAFI TINGKATAN 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH GEOGRAFI TINGKATAN 2 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA OBJEKTIF MATA PELAJARAN

Lebih terperinci

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS BORANG C1 BORANG CADANGAN TAJUK PROJEK SARJANA MUDA Nama Pelajar : No Matrik : TAJUK: OBJEKTIF: SINOPSIS : Tandatangan : Tarikh : BORANG C2

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek),afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: RANCANGAN DAN CADANGAN

PENYELIDIKAN TINDAKAN: RANCANGAN DAN CADANGAN TAJUK 6 PENYELIDIKAN TINDAKAN: RANCANGAN DAN CADANGAN 6.1 Sinopsis Dalam melaksanakan sesuatu proses penyelidikan tindakan, memerlukan satu perancangan dan cadangan bermula pada peringkat awal lagi. Rancangan

Lebih terperinci

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PROGRAM: PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) NAMA GURU PELATIH: KURSUS: Penyelidikan Tindakan II Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) SEMESTER:

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

Disediakan oleh: Unit jqaf,kkq dan Prasekolah, Sektor Operasi Pendidikan Islam. Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia

Disediakan oleh: Unit jqaf,kkq dan Prasekolah, Sektor Operasi Pendidikan Islam. Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS BAWAH & ARAS 2, NO. 2251, BANGUNAN MUSTAPHA KAMAL, JALAN USAHAWAN 1, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR DARUL EHSAN No. Telefon: 03-83217200 No Faks:

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED 41-54 TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 1.0 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) adalah

Lebih terperinci

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BUKU PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 1. VISI Ke arah masalah disiplin sifar. 2. MISI Melahirkan staf yang

Lebih terperinci

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut :

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Proses perbandaran yang semakin pesat dalam pelbagai sektor utama seperti ekonomi, politik, teknologi dan sosial mengubah kepada corak kehidupan manusia seharian. Selain

Lebih terperinci

TEMA 1: RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

TEMA 1: RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA TEMA 1: RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA Tema ini mengisahkan rumah sebagai keperluan asas manusia. Sejarah telah membuktikan bahawa manusia mula menduduki gua sebagai tempat berlindung semasa petempatan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS PUSAT PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI (2017) ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 PENGENALAN... 3 1.2 SKOP... 3 1.3

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 MUET/D1(PT) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI DIKELUARKAN OLEH MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

ARAHAN KEPADA CALON. 1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan. 2. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik

ARAHAN KEPADA CALON. 1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan. 2. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik ARAHAN KEPADA CALON 1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan 2. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik 3. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria rubrik yang ditetapkan

Lebih terperinci

TUGASAN AKHIR TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 1

TUGASAN AKHIR TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 1 1 1.0 ARAHAN KEPADA CALON 1.1 Tugasan Mini Pentaksiran Tingkatan 1 ini adalah wajib dilaksanakan oleh pelajar tingkatan 1 tahun 017 dan akan ditaksir dalam semester 1 tahun 018. Tugasan ini merangkumi

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas :

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas : BUKU LOG LATIHAN Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia Nama :. No. K.P. Gred Jawatan :. Bertugas : BUKU LOG LATIHAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. TUJUAN Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan

Lebih terperinci

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur. 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN

FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN SENARIO (BOLEH SESUAIKAN IKUT PROGRAM PELAJAR) Anda merupakan seorang guru baru di sebuah sekolah yang terpencil, tetapi mempunyai segala kemudahan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PERTAMA/KEDUA SESI 20_/20_ TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS DAN PENGAWAS

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PERTAMA/KEDUA SESI 20_/20_ TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS DAN PENGAWAS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PERTAMA/KEDUA SESI 20_/20_ TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS DAN PENGAWAS 1.0 UMUM 1.1 Ketua Pengawas dan Pengawas yang bertugas di Dewan Peperiksaan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci