Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016"

Transkripsi

1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan guru atau calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 21 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia TERHAD

2 Kandungan Bil Perkara Halaman BAHAGIAN I : GURU 1.0 Pengenalan Objektif Penilaian Pelaksanaan kerja kursus Arahan Am Tanggungjawab Pengetua Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan Tanggungjawab Pemeriksa Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta Tanggungjawab Calon Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Format Penulisan Struktur Penulisan Penskoran Markah Skema Penskoran Markah 10 BAHAGIAN II : CALON 9.0 Tanggungjawab Calon Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Format Penulisan Struktur Penulisan 13 Soalan kerja kursus Pengajian Perniagaan 4 (946/4) 14 Lampiran TERHAD

3 1.0 Pengenalan BAHAGIAN I : GURU Setiap calon, sama ada calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, atau calon persendirian individu, mesti membuat satu tugasan pada Penggal 3, yang dinilai sebagai kerja kursus. Laporan tugasan berkenaan mesti disiap dan dikemukakan pada tarikh yang ditetapkan oleh MPM. Calon juga dikehendaki membuat pembentangan lisan yang akan diberikan penilaian. Calon yang gagal mengemukakan laporan tugasan dan gagal hadir untuk membuat pembentangan lisan akan dianggap tidak memenuhi keperluan mata pelajaran ini dan akan diberikan gred gagal (F) untuk keseluruhan mata pelajaran ini. Tugasan adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan STPM. 2.0 Objektif Penilaian Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuh kemampuan calon untuk: 2.1 Memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini 2.2 Menganalisis secara kritis dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sebuah organisasi yang baik 2.3 Mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik di organisasi kajian kes berkenaan 2.4 Menerapkan domain kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran 3.0 Pelaksanaan kerja kursus 3.1 Arahan am Kerja kursus Pengajian Perniagaan wajib diambil oleh semua calon, sama ada calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, atau calon persendirian individu Kerja kursus ini hendaklah dilaksanakan oleh semua calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan pada penggal 3 pengajian tingkatan enam Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. 3.2 Tanggungjawab Pengetua Mempengerusikan Mesyuarat kerja kursus Tingkatan Enam peringkat sekolah Memastikan ahli jawatan kuasa kerja kursus sekolah menyediakan Fail Induk Kerja Kursus Tingkatan Enam dan setiap guru akademik tingkatan enam mempunyai fail kerja kursus bagi mata pelajaran masing-masing Memastikan bahawa calon yang mengambil kertas 946/4 hendaklah dibimbing dan diselia oleh guru Pengajian Perniagaan Memastikan bahawa laporan kerja kursus calon dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan Memastikan bahawa semua hasil kerja kursus dinilai dan diberikan markah oleh guru mengikut peraturan pemarkahan yang ditetapkan Memastikan guru menghantar borang rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 5) ke MPM (u.p Encik Kamarudin bin Kusni) selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan calon di bawah Peraturan Pelancongan Sekolah 1957 dipatuhi oleh guru dan calon 2 TERHAD

4 3.2.8 Memastikan keperluan logistik/bekalan untuk melaksanakan kerja kursus dipenuhi Memastikan penyediaan ruang untuk penyimpanan evidens penulisan kerja kursus calon di sekolah ada 3.3 Tanggungjawab Guru Pengajian Perniagaan Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan Memberitahu calon tentang arahan melaksanakan kerja kursus dan memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahan melaksanakan kerja kursus Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan dari laman Web MPM dan memperbanyak salinan Bahagian II untuk diedarkan kepada calon Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Memberikan taklimat kepada calon tentang tugasan dan perinciannya Membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilik darjah, memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Perniagaan Memaklumkan calon tentang elemen, aspek, dan kriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Memastikan calon melaksanakan kerja kursus Memaklumkan calon tahap pencapaian yang diperoleh mereka supaya mereka boleh membaiki hasil kerja Membimbing calon untuk menghasilkan kerja kursus yang terbaik Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Perniagaan secara individu Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian atau pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus Pengajian Perniagaan Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus kepada guru Pengajian Perniagaan pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru atau pihak sekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan penulisan kerja kursus seperti yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan dan tidak mengambil kertas 946/4 seterusnya akan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama dengan kerja kursus Pengajian Perniagaan Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon 3 TERHAD

5 Menghantar surat iringan, hasil penulisan kerja kursus Pengajian Perniagaan, BMKKC (Lampiran 4), dan BRKKC bagi calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus calon Menilai hasil kerja calon secara berterusan Menilai laporan akhir kerja kursus setiap calon Memastikan hasil kerja kursus calon adalah asli dan hasil karya sendiri. Calon perlu menyatakan sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat yang diambil daripada mana-mana bahan atau tulisan Memeriksa atau menilai atau mentaksir kerja kursus Pengajian Perniagaan bagi setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh MPM. Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus dan tidak mengambil kertas 946/ Menghantar Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (Lampiran 5) ke MPM (u.p Encik Kamarudin bin Kusni) selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah (Guru mestilah menyimpan satu salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail kerja kursus guru.) Memastikan kerja kursus Pengajian Perniagaan, BPC, BMKKC, dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat (kabinet berkunci) bagi tempoh selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM keseluruhan diumumkan 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau guru sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus calon sekolah swasta dan calon persendirian individu) Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Menyemak dan menilai penulisan kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan (c) Menghadiri sesi pembentangan penulisan kerja kursus mengikut jadual yang diberikan oleh guru sekolah swasta (d) Menilai pembentangan calon secara individu (e) Menandatangani Borang Markah Kerja Kursus Calon (Lampiran 4) (f) Menghantar markah penulisan kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (g) Menghantar Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (Lampiran 5) ke MPM (u.p Encik Kamarudin bin Kusni) selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah (Pemeriksa mestilah menyimpan satu salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail kerja kursus pemeriksa.) (h) Menyediakan sampel penulisan kerja kursus calon yang dinilai untuk penyelarasan markah oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) 4 TERHAD

6 (i) Menyimpan evidens kerja kursus calon di JPN yang ditetapkan dari tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak dibenarkan untuk menyimpan evidens kerja kursus sahaja) (j) Melupuskan evidens kerja kursus calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak dibenarkan untuk menyimpan evidens kerja kursus sahaja) Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Mengadakan pertemuan dengan calon sekurang-kurangnya dua kali, iaitu kali pertama untuk menerangkan kerja kursus dan sekali lagi semasa penghantaran kerja kursus dan sesi pembentangan diadakan (c) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan kerja kursus (d) Memaklumkan perkembangan terkini tentang pelaksanaan kerja kursus kepada calon (e) Memastikan calon menghantar kerja kursus mengikut tarikh yang ditetapkan (f) Menyemak dan menilai kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sebelum sesi pembentangan (g) Merancang jadual pembentangan kerja kursus dan memaklumkannya kepada calon (h) Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus (i) Menilai pembentangan calon (j) Menghantar markah kerja kursus calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (k) Menghantar Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (Lampiran 5) ke MPM (u.p Encik Kamarudin bin Kusni) selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah (Pemeriksa mestilah menyimpan satu salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail kerja kursus pemeriksa.) (l) Menandatangani Borang Perakuan Calon (Lampiran 2), Borang Rekod Kerja Kursus Calon (Lampiran 3), Borang Markah Kerja Kursus Calon (Lampiran 4), dan Borang Rumusan Kerja Kursus Calon (Lampiran 5) (m) Menyediakan sampel penulisan kerja kursus calon yang dinilai untuk penyelarasan markah oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK), jika diminta (n) Menyimpan evidens kerja kursus calon di JPN yang ditetapkan dari tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh keputusan STPM diumumkan (o) Melupuskan evidens kerja kursus calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan 3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Perniagaan Sekolah Swasta Memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahan menjalankan kerja kursus Pengajian Perniagaan Memastikan semua calon memahami keperluan menjalankan kerja kursus Pengajian Perniagaan Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan dari laman Web MPM dan memperbanyak salinan Bahagian II untuk diedarkan kepada calon Membimbing calon dalam aspek yang berikut: 5 TERHAD

7 (a) Memilih tajuk kajian berdasarkan tugasan (b) Memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, dan (c) Mengenal pasti asas kaedah penyelidikan yang digunakan dalam tugasan Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilik darjah, memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan dipatuhi oleh setiap calon semasa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus secara individu Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada para 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Perniagaan. Selain itu, guru hendaklah mengingatkan calon agar menyediakan satu folder kerja kursus untuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guru berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data atau maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian atau pengumpulan maklumat Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan penulisan kerja kursus Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus kepada guru Pengajian Perniagaan pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru atau pihak sekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan penulisan kerja kursus seperti yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan dan tidak mengambil kertas 946/4 seterusnya akan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon 3.6 Tanggungjawab calon Calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan wajib melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan kerja kursus dari awal penggal tiga sehingga tamat penggal tersebut Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk dan pelaksanaan kajian Calon digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) bagi mencari dan mengumpul data Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian mestilah disediakan secara individu. 6 TERHAD

8 3.6.6 Hasil kerja kursus calon hendaklah asli dan hasil karya sendiri. Calon perlu menyatakan sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat yang diambil daripada mana-mana bahan atau tulisan Calon diwajibkan membentangkan laporan secara lisan dan menggunakan alat bantuan pembentangan, sebagai contoh Ms Powerpoint dan sebagainya. 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Tarikh Perancangan dan perlaksanaan aktiviti Tindakan guru Tindakan calon 25 Mei 2016 Tugasan kerja kursus diterima Taklimat tugasan kerja kursus kepada calon (sila rujuk manual kerja kursus) Menerima arahan tugasan. Semak Memahami skop tugasan kerja kursus Merancang jadual kerja 25 Mei hingga 19 Jun 2016 Taklimat PN dengan Guru Tingkatan 6 Menghadiri taklimat tersebut dan memberikan sepenuh perhatian semasa taklimat berlangsung 20 Jun hingga 23 Sept Persiapan awal sebelum menjalankan kerja kursus Membincangkan dan membimbing pemilihan tajuk dan jadual kerja Menyediakan suratmenyurat Menjelaskan pelajar tentang elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang akan dinilai Membimbing pelajar sepanjang penghasilan KK Membantu penyelesaian masalah yang timbul Memantau perkembangan tugasan Membuat persiapan awal: Keperluan kewangan Pengesahan sekolah dan kebenaran penjaga Perancangan kerja Penyediaan peralatan dan instrumen seperti borang soal selidik Mengenal pasti sumber rujukan, seperti sumber sekunder, sumber Internet, dan sumber-sumber lain. Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian, pencerapan, pengukuran, temu bual dan kaji selidik Memperoleh data dan maklumat dari sumber sekunder 7 TERHAD

9 Tarikh Perancangan dan perlaksanaan aktiviti Tindakan guru Tindakan calon 20 Jun hingga 23 Sept Penyediaan dan penulisan laporan Kerja kursus untuk sesi penilaian Menjelaskan item-item yang dinilai dalam penulisan laporan kerja kursus Membimbing calon untuk menulis laporan mengikut format yang ditetapkan Membaiki kelemahan dan membimbing calon membuat penambahbaikan Menyusun dapatan (data dan maklumat) mengikut keutamaan dan struktur tugasan Memproses, mentafsir, menganalisis, dan merumus data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk yang sesuai, seperti peta lokasi, jadual, graf, carta, dan lain-lain Membincangkan dapatan hasil kajian dan menghubung kait dengan prinsip dan teori yang dipelajari Berlatih membuat pembentangan mengikut format yang sesuai 26 Sept hingga 26 Okt Sesi pembentangan dan penilaian Memeriksa dan memberi markah laporan kerja kursus dan pembentangan Hantar laporan bertulis Sesi pembentangan (10 minit hingga 15 minit sahaja untuk setiap calon) 26 Sept. hingga 26 Okt Penskoran kerja kursus dan hantaran markah ke MPM Menghantar markah ke MPM 29 Okt. hingga 20 Nov Penyelarasan markah kerja kursus oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) Pelupusan evidens kerja kursus (enam bulan dari tarikh keputusan STPM diumumkan) 5.0 Format Penulisan 5.1 Calon digalakkan untuk menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagi mencari maklumat tambahan 5.2 Calon digalakkan untuk menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut: (a) Saiz kertas: A4 putih sahaja (b) Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci (c) Tulisan: Times New Roman (font 12) (d) Langkau (spacing): 1.5 (e) Langkau (spacing): 1.0 dibenarkan hanya bagi Rumusan Eksekutif (f) Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan konsisten 8 TERHAD

10 5.3 Panjang penulisan hendaklah sekurang-kurangnya 3,500 patah perkataan dan tidak melebihi 6,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran 5.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi atau gambar rajah untuk menyokong penulisan. 5.5 Susunan penulisan kerja kursus adalah seperti berikut: (a) Kulit hadapan kerja kursus calon berwarna jingga terang (Lampiran 1) (b) Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) (c) Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) (d) Penulisan kertas kerja kursus Pengajian Perniagaan 5.6 Laporan kerja kursus hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid. 6.0 Struktur Penulisan Kerja kursus boleh dilakukan secara berkumpulan bagi aktiviti, seperti perbincangan skop dan kandungan kajian atau capaian data atau maklumat. walau bagaimanapun, laporan bertulis kerja kursus ini hendaklah disediakan secara individu. Satu laporan kerja kursus yang lengkap hendaklah dikemukakan oleh calon. Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut: (a) Rumusan eksekutif (b) Pengenalan (c) Objektif (d) Latar belakang syarikat (e) Latar belakang pemilik atau ahli kongsi (f) Latar belakang projek (g) Rancangan organisasi (h) Rancangan pemasaran (i) (j) Rancangan pengeluaran atau operasi Rancangan kewangan (k) Kesimpulan (l) Lampiran 9 TERHAD

11 7.0 Penskoran markah Penilaian kerja kursus dibuat terhadap laporan bertulis dan pembentangan hasil kerja calon. Calon mestilah menyenaraikan sumber rujukan dalam senarai rujukan laporan yang dikemukakan sekiranya hasil kerja calon melibatkan petikan mana-mana sumber luar. Penilaian bagi calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan dibuat oleh guru mata pelajaran berkenaan. Penilaian bagi calon sekolah swasta dan persendirian individu dibuat oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. 8.0 Skema Penskoran Markah Kerja Kursus Bil. Kriteria Markah 1 Rumusan eksekutif 8 2 Pengenalan 4 3 Objektif 3 4 Latar belakang syarikat 4 5 Latar belakang pemilik atau ahli kongsi 3 6 Latar belakang projek 8 7 Rancangan organisasi 12 8 Rancangan pemasaran 12 9 Rancangan pengeluaran atau operasi Rancangan kewangan Kesimpulan 5 12 Lampiran 2 13 Pembentangan (i) Kerelevanan 2 (ii) Soal jawab 2 (iii) Kebahasaan 2 (iv) Kreativiti 2 (v) Keterampilan 2 14 Kemahiran insaniah 5 JUMLAH MARKAH TERHAD

12 9.0 Tanggungjawab calon BAHAGIAN II : CALON 9.1 Calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan wajib melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan. 9.2 Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan kerja kursus dari awal penggal tiga sehingga tamat penggal tersebut. 9.3 Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk dan pelaksanaan kajian. 9.4 Calon digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) bagi mencari dan mengumpul data. 9.5 Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian mestilah disediakan secara individu. 9.6 Hasil kerja kursus calon hendaklah asli dan hasil karya sendiri. Calon perlu menyatakan sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat yang diambil daripada mana-mana bahan atau tulisan. 9.7 Calon diwajibkan membentangkan laporan secara lisan dan menggunakan alat bantuan pembentangan, sebagai contoh Ms Powerpoint dan sebagainya. 11 TERHAD

13 10.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Tarikh Perancangan dan perlaksanaan aktiviti Tindakan calon 20 Mei 2016 Tugasan kerja kursus diterima Menerima arahan tugasan. Semak Memahami skop tugasan kerja kursus Merancang jadual kerja 20 Jun hingga 23 Sept Jun hingga 23 Sept Sept hingga 26 Okt Pelaksanaan kerja kursus Penyediaan dan penulisan laporan kerja kursus untuk sesi penilaian Sesi pembentangan dan penilaian Membuat persiapan awal: Keperluan kewangan Pengesahan sekolah dan kebenaran penjaga Perancangan kerja Penyediaan peralatan dan instrumen seperti borang soal selidik Mengenal pasti sumber rujukan, seperti sumber sekunder,sumber Internet, dan sumber-sumber lain. Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian, pencerapan, pengukuran, temu bual dan kaji selidik Memperoleh data dan maklumat dari sumber sekunder Menyusun dapatan (data dan maklumat) mengikut keutamaan dan struktur tugasan Memproses, mentafsir, menganalisis, dan merumus data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk yang sesuai, seperti peta lokasi, jadual, graf, carta dan lain-lain Membincangkan dapatan hasil kajian dan menghubung kait dengan prinsip dan teori yang dipelajari Berlatih membuat pembentangan mengikut format yang sesuai Hantar laporan bertulis Sesi pembentangan (10 minit hingga 15 minit sahaja untuk setiap calon) 12 TERHAD

14 11.0 Format Penulisan 11.1 Calon digalakkan untuk menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagi mencari maklumat tambahan Calon digalakkan untuk menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut: (a) Saiz kertas: A4 putih sahaja (b) Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci (c) Tulisan: Times New Roman (font 12) (d) Langkau (spacing): 1.5 (e) Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan konsisten 11.3 Panjang penulisan hendaklah sekurang-kurangnya 3,500 patah perkataan dan tidak melebihi 6,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran 11.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan 11.5 Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut: (a) Kulit hadapan kerja kursus calon berwarna jingga terang (Lampiran 1) (b) Borang perakuan calon (Lampiran 2) (c) Borang rekod kerja kursus calon (Lampiran 3) (d) Penulisan kertas kerja kursus 11.6 Laporan kerja kursus hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid Struktur Penulisan Kerja kursus boleh dilakukan secara berkumpulan bagi aktiviti, seperti perbincangan skop dan kandungan kajian atau capaian data atau maklumat. walau bagaimanapun, laporan bertulis kerja kursus ini hendaklah disediakan secara individu. Satu laporan kerja kursus yang lengkap hendaklah dikemukakan oleh calon. Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut: (a) Rumusan eksekutif (b) Pengenalan (c) Objektif (d) Latar belakang syarikat (e) Latar belakang pemilik atau ahli kongsi (f) Latar belakang projek (g) Rancangan organisasi (h) Rancangan pemasaran (i) Rancangan pengeluaran atau operasi (j) Rancangan kewangan (k) Kesimpulan (l) Lampiran 13 TERHAD

15 946/4 STPM 2016 Majlis Peperiksaan Malaysia TERHAD

16 Soalan Kerja Kursus. Calon diminta memilih satu jenis perniagaan sama ada berasaskan produk atau perkhidmatan dan menyediakan satu rancangan perniagaan lengkap berdasarkan format yang sesuai seperti yang dicadangkan di bawah: (i) Rumusan eksekutif (ii) Pengenalan (iii) Objektif (iv) Latar belakang syarikat (v) Latar belakang pemilik/ahli kongsi (vi) Latar belakang projek (vii) Rancangan organisasi (viii) Rancangan pemasaran (ix) Rancangan pengeluaran/operasi (x) Rancangan kewangan (xi) Kesimpulan (xii) Lampiran Nota: Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) mestilah berpandukan Manual Kerja Kursus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) TERHAD

17 LAMPIRAN 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 3 TAHUN 2016 MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (946/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH NAMA GURU TANDATANGAN GURU TARIKH 16 TERHAD

18 LAMPIRAN 2 BPC SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2016 KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru atau pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru atau pemeriksa. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan. Nama Calon No. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon Nama Pusat KK Calon Makluman kepada calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon: Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus Pengajian Perniagaan (946) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali dengan penerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Pengajian Perniagaan di sekolah (untuk sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan). Tandatangan Calon Tarikh Perakuan oleh Guru atau Pemeriksa: Saya mengesahkan bahawa kerja kursus Pengajian Perniagaan (946) telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Tandatangan Guru/Pemeriksa Nama Guru/Pemeriksa Tarikh Alamat 17 TERHAD

19 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2016 KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON LAMPIRAN 3 BRKKC No. Pusat/Angka Giliran :... No. Kad Pengenalan : Tarikh Aktiviti Aktiviti dalam penghasilan kerja kursus (Untuk diisi oleh calon) Ulasan Guru Tandatangan Calon Tandatangan Guru Pengesahan Guru Pengajian Perniagaan (Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman) Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM 2016 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Tandatangan Guru:.. Nama Guru:.. Tarikh :... Cap Sekolah: Catatan: Borang ini hendaklah dibawa setiap kali pertemuan antara pelajar dengan guru dan dilampirkan pada bahagian hadapan kerja kursus calon apabila dihantar kepada guru untuk dinilai. 18 TERHAD

20 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2016 KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON LAMPIRAN 4 BMKKC Nama Calon :... No. Kad Pengenalan : Angka Giliran : (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa) Kriteria Penilaian Markah Penuh 1. Rumusan eksekutif 8 2. Pengenalan 4 3. Objektif 3 4. Latar belakang syarikat 4 5. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi 3 6. Latar belakang projek 8 7. Rancangan organisasi Rancangan pemasaran Rancangan pengeluaran atau operasi Rancangan kewangan Kesimpulan Lampiran Pembentangan (a) Kerelevanan 2 (b) Soal jawab 2 (c) Kebahasaan 2 (d) Kreativiti 2 (e) Keterampilan Kemahiran Insaniah 5 Jumlah Markah 100 Markah Guru Markah Penyelaras PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. PENGESAHAN PENYELARAS Saya memperakui bahawa markah dan Butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa: Tandatangan Penyelaras: Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh :.. No. Telefon (sekolah) : Nama :. No. Kad Pengenalan :. Tarikh : No. Telefon (sekolah) :. Nota: Jumlah markah yang diperoleh calon hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan. 19 TERHAD

21 LAMPIRAN 5 BRuMKK MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON PENGGAL: TAHUN: MATA PELAJARAN: NAMA SEKOLAH/NO PUSAT: (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa) BIL. ANGKA GILIRAN NO. KAD PENGENALAN MARKAH CATATAN (Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman) PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa:..... Nama:.... No. Kad Pengenalan:.. Tarikh:... No. Telefon (sekolah) :. (bimbit):. PERAKUAN PENGETUA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Pengetua:.. Nama:.. No. Kad Pengenalan:. Tarikh:... No. Telefon (sekolah): (bimbit): Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon ini hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission. 20 TERHAD

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4)

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) (Kerja Projek) Kertas 4 (922/4) Sepanjang

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL CALON 1 [SEKOLAH KERAJAAN] PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATA PELAJARAN SYARIAH (930/4) PENGGAL 2: JANUARI

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/ PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH BPC BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh

Lebih terperinci

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4):

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2018 Buku panduan ini mengandungi 18

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2017 Buku panduan ini mengandungi 16

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Projek Kajian Seni Visual

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4)

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34 INSTRUMEN HADIS BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis - Ujian Objektif (10 Soalan) - Ujian Subjektif 2 Jenis Item Item Subjektif - Item Respon Terhad - Item Respon Terbuka - Item struktur KETERANGAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PROGRAM: PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) NAMA GURU PELATIH: KURSUS: Penyelidikan Tindakan II Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) SEMESTER:

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED 41-54 TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 1.0 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) adalah

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH LP/SVM/UT/2017 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN 2017 SEJARAH KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN SWASTA (ILKS)

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2017 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR 25 MEI 2006 1.0 PENGENALAN Tujuan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN F PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHAD Kod

Lebih terperinci

Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ)

Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Pelaksanaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Carta Aliran Pelaksanaan Peperiksaan Kelas

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) LP/ SPMU /2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti.

1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 1. OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN 1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. 1.2. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 1.3. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL) Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus tanpa kredit (CEL) dalam pakej ELEx. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SP/MD/F.Med/CP2) Edisi : 3 Tarikh efektif: 1 Disember 2014 1/7 KANDUNGAN 1.

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE 12302 PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 1) Pengenalan MBE 12302 Projek Sarjana 1 adalah salah satu dari

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN LP/PT3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) 1. Sedia dan Pilih Tajuk Projek 1.1. Sediakan tajuk atau bidang Projek Ilmiah Tahun Akhir selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum semester

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti 1.1 Perancangan Dan Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran 1.2 Pemantauan

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

more examination papers at :

more examination papers at : JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2015 TARIKH WAKTU 09:50 pagi - 10:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI (SST) SECARA ONLINE

TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI (SST) SECARA ONLINE TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI (SST) SECARA ONLINE SEMESTER 1 SESI 2012/2013 (1 Februari 2013 30 April 2013) SEMESTER 2 SESI 2012/2013 (1 Julai 2013-30 September 2013) SETELAH

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut :

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur. 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

PENGURUSAN UJIAN KELAYAKAN PENDIDIKAN GURU

PENGURUSAN UJIAN KELAYAKAN PENDIDIKAN GURU PENSAN UJIAN MUKA SURAT : 1/11 BPG-K-PT-03 PENSAN UJIAN KELAYAKAN PENDIDIKAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: RAMLAH BINTI MOHAMED Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH

Lebih terperinci

TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM

TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (22 Januari 2017 15 April 2017) Kompleks Sains SEMESTER 2 SESI 2015/2016 (2 Julai 2016-1 Oktober 2016) -Kompleks Sains

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 MUET/D1(PT) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI DIKELUARKAN OLEH MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM

TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM TAKLIMAT 2 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM SEMESTER 1 SESI 2014/2015 (1 Februari 2015 25 April 2015) Kompleks Sains (1 Februari 2015 20 Mac 2015)- Kompleks Perhutanan SEMESTER 2 SESI 2014/2015

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN Muka surat BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PK.UniMAP.(O).25

PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PK.UniMAP.(O).25 Mukasurat 1/10 PROSEDUR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PK.UniMAP.(O).25 Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (En. Zuber Bin Haji Mohamad) Pemangku

Lebih terperinci

PANDUAN PENILAIAN UJIAN TA BIR SYAFAWI (UTS) DMT14/2

PANDUAN PENILAIAN UJIAN TA BIR SYAFAWI (UTS) DMT14/2 PANDUAN PENILAIAN UJIAN TA BIR SYAFAWI (UTS) DMT14/2 SIJIL MENENGAH AGAMA (SMA) MUTOLAAH DAN TA BIR (Kertas 2) DMT14/1 TAHUN 2018 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA MUET/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI MAC 2014 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN

FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN FCE 3400 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PERINCIAN TUGASAN KUMPULAN SENARIO (BOLEH SESUAIKAN IKUT PROGRAM PELAJAR) Anda merupakan seorang guru baru di sebuah sekolah yang terpencil, tetapi mempunyai segala kemudahan

Lebih terperinci

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

Lebih terperinci