6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES"

Transkripsi

1 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1.0 PENGENALAN Sebagai memenuhi salah satu syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda, semua pelajar diwajibkan menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) sebagai salah satu daripada komponen pengajian. Satu laporan projek mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh fakulti perlu dihantar oleh semua pelajar untuk tujuan penilaian. Manual Pelaksanaan Projek Sarjana Muda ini dibentuk untuk menjelaskan standard pelaksanaan dan diguna pakai bersama dengan Peraturan Akademik (Program Sarjana Muda & Diploma) Universiti dan dokumen ISO 9001:2008 yang berkaitan. 2.0 DEFINISI Projek Sarjana Muda (PSM) merupakan satu kajian ilmiah yang sistematik dan terpimpin terhadap sesuatu bidang ilmu dan kemahiran dengan menggunakan prinsip serta konsep yang berkaitan dan teknik-teknik pembuatan dan penyelesaian masalah yang relevan. 3.0 MATLAMAT Matlamat PSM adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan sains, teknologi dan kejuruteraan serta meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses penguasaan sesuatu ilmu, percambahan fikiran, penyelesaian masalah, perbincangan dan perundingan, kemahiran membuat keputusan dan bagi melahirkan graduan yang berketerampilan dan mahir. Matlamat ini perlu dicapai melalui kerja-kerja projek dan penyelidikan secara individu serta melalui penyediaan laporan teknikal secara sistematik dan profesional dengan menggabungkan pengetahuan akademik, kemahiran dan juga pengalaman yang telah dipelajari sepanjang tempoh pengajian. Di samping itu, PSM juga merupakan satu landasan bagi pelajar, staf akademik dan Universiti untuk mengembangkan dan membudayakan bidang penyelidikan di kampus. Para penyelidik/staf akademik boleh menggunakan kesempatan menyelia PSM untuk membantu memajukan penyelidikan masingmasing. Bermula dengan pemilihan bidang penyelidikan yang bersesuaian serta pemantauan pelaksanaan yang mantap, PSM mampu memberikan hasil yang bermanfaat. 4.0 OBJEKTIF PSM ini dirangka untuk membantu pelajar memperoleh pemahaman dan kemahiran dalam kaedah penyelidikan ilmiah dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang masing-masing secara berdikari di bawah penyeliaan yang berterusan. 5.0 HASIL PEMBELAJARAN Di akhir mata pelajaran ini, pelajar akan dapat menggunakan ilmu dan kemahiran yang dipelajari untuk: i. Mengguna dan memanfaatkan pengetahuan akademik serta pengalaman amali dalam pelaksanaan dan penyelesaian sesuatu masalah. Mengenalpasti permasalahan serta mengolah penyelesaian secara objektif, analitik, kritis dan sistematik.

2 i iv. Berdikari dan berkeyakinan dalam penyelesaian masalah di bawah penyeliaan. Merancang, membuat keputusan, perundingan, pengurusan dan pemantauan. v. Menyampaikan hasil kerja projek akademik secara lisan dan bertulis dengan sempurna dan mengikut format yang ditetapkan. vi. v Membolehkan pelajar menyempurnakan projek dalam jangka masa dan perancangan yang ditetapkan. Oleh yang demikian, aspek pengurusan masa dan disiplin pelajar dapat ditingkatkan. Mengguna dan memperluaskan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang kerjaya. 6.0 KATEGORI PSM Pelajar digalakkan menjalankan projek yang berkaitan dengan keperluan dan/atau permasalahan industri yang boleh dikaji atau diselidik untuk menambah baik proses dan sistem sedia ada. Projek ini boleh dijalankan berasaskan kepada industri atau ujikaji makmal. Bentuk PSM terdiri daripada salah satu atau kombinasi daripada perkara-perkara berikut: i. Penyelidikan: Projek berbentuk penyelidikan akan tertumpu kepada sesuatu kelakuan, fenomena atau ciri-ciri sesuatu kejadian atau proses. Hasil projek ini adalah dalam bentuk data, pemerhatian dan seterusnya tafsiran yang boleh meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap subjek kajian atau penyelidikan tersebut. Rekabentuk: Merupakan projek yang melibatkan penghasilan sebuah rekabentuk atau produk dalam bentuk konsep, model, atau prototaip. Pelajar-pelajar dikehendaki menggunakan teknik-teknik rekabentuk yang praktikal. Hasil projek ini adalah satu rekabentuk atau model fizikal. Inovasi: Pelajar boleh menjalankan projek yang berkaitan dengan penghasilan dan pengubahsuaian sesuatu yang terkini terhadap bahan, mesin, peralatan atau sistem yang sedia ada bagi meningkatkan prestasi sistem tersebut. i Kajian kes: Melibatkan kajian mengenai sesuatu kes atau topik tertentu. Kajian boleh merangkumi segala aspek atau faktor yang boleh memberi kesan terhadap topik atau kes berkenaan. Hasil projek ini ialah dalam bentuk satu rumusan kritikal terhadap aspek atau faktor kajian. 7.0 TAHAP DAN SKOP PROJEK Pengalaman serta kemahiran yang diperoleh semasa pelaksanaan PSM akan membolehkan pelajar memahami, menggabung dan mengguna teknik serta metodologi yang lebih sesuai di peringkat yang lebih tinggi. Projek yang dilaksanakan oleh pelajar mestilah memenuhi tahap yang telah ditetapkan oleh fakulti dan Universiti. 8.0 PENYELIAAN DAN PENGENDALIAN PSM Proses penyeliaan dan pengendalian PSM adalah seperti di bawah: 8.1 Penyeliaan PSM i. Setiap pelajar yang telah mendaftar mata pelajaran PSM perlu melaksanakan PSM di bawah penyeliaan staf akademik mengikut tajuk yang telah dipilih oleh pelajar serta mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan.

3 i iv. Setiap tajuk PSM mestilah di bawah penyeliaan staf akademik yang mempunyai pengetahuan dalam bidang yang berkenaan. Penyelia utama adalah daripada staf akademik fakulti yang berkenaan. Beliau dibenarkan untuk mencadang perlantikan Penyelia Bersama kepada fakulti jika perlu. Bilangan pelajar yang akan diselia oleh setiap Penyelia ditetapkan oleh fakulti supaya tugas penyeliaan PSM dapat diagihkan secara sama rata kepada semua staf akademik. Ini juga untuk memastikan setiap pelajar akan mendapat perhatian atau bimbingan yang sewajarnya. v. Semua kegiatan yang berkaitan dengan PSM hendaklah dipantau oleh jawatankuasa PSM peringkat fakulti. Penyeliaan adalah satu proses yang berterusan. Berjaya atau tidak sesuatu projek adalah bergantung kepada tahap penyeliaan yang diberikan oleh penyelia dan prestasi pelajar masing-masing. 8.2 Skop Tanggungjawab Skop tanggungjawab pelaksanaan PSM adalah tertakluk kepada dokumen Prosedur Pelaksanaan Projek Sarjana Muda dalam Manual Prosedur Kerja (RPP 07) Tanggungjawab Fakulti Fakulti adalah bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan PSM. Antara tanggungjawab fakulti adalah seperti berikut: i. Melantik pengerusi, penyelaras dan ahli Jawatankuasa PSM. Meluluskan polisi berkaitan pelaksanaan PSM di peringkat fakulti. i Menawarkan mata pelajaran PSM pada tahun akhir sesi pengajian. iv. Melantik penyelia utama dan penyelia bersama PSM. v. Menguruskan hal-hal berkenaan penukaran penyelia PSM. vi. Meluluskan tajuk projek yang dikemukakan oleh penyelia dan pelajar. v Memastikan tahap dan kualiti projek sesuai dengan peringkat pengajian. vi Melantik panel penilai tajuk (jika berkenaan) dan panel penilai seminar PSM mengikut kepakaran bidang masing-masing berdasarkan projek yang dijalankan. ix. Menguruskan surat kebenaran ke tapak projek atau makmal projek. x. Mengutamakan keselamatan pelajar semasa menjalankan projek samada di dalam kampus ataupun di luar kampus. xi. Mewujudkan rangkaian serta hubungan dengan pihak industri bagi tujuan pelaksanaan PSM. x Melulus atau membatalkan keputusan PSM sehingga mesyuarat pengesahan keputusan peperiksaan peringkat fakulti. xi Merancang dan mengenalpasti jumlah peruntukan kewangan pengurusan PSM.

4 xiv. Mengesahkan penerimaan tesis berjilid PSM serta mengedarkan tesis tersebut ke perpustakaan xv. Memastikan tesis PSM pelajar mematuhi kualiti yang ditetapkan oleh fakulti masing-masing Tanggungjawab Jawatankuasa PSM Penubuhan Jawatankuasa PSM adalah bertujuan untuk membantu fakulti dalam mengurus pelaksanaan PSM. Antara tanggungjawab jawatankuasa tersebut adalah seperti berikut: i. Mengumpul dan memaklumkan tajuk projek yang bersesuaian dengan bidang penyelidikan fakulti. Memaklumkan tajuk yang telah diluluskan kepada pelajar. i Memperuntukkan penyelia dan tajuk kepada pelajar yang mendaftar mata pelajaran PSM. iv. Memastikan pengagihan pelajar bagi setiap penyelia adalah bersesuaian dengan keperluan fakulti. v. Mengadakan sesi taklimat PSM pada minggu pertama semester bermula. vi. Memastikan prosedur pelaksanaan PSM mengikut jadual kerja yang ditetapkan. v Menyelaras markah seminar (panel) dan penyelia. vi Menyediakan buku log PSM. ix. Mengelolakan seminar PSM pada setiap semester. x. Membincangkan dan mengambil maklum bagi isu-isu berbangkit berkaitan permasalahan PSM dari pihak pelajar dan penyelia. xi. Membentangkan cadangan penyelesaian isu-isu berbangkit berkaitan PSM kepada Jawatankuasa Akademik Tanggungjawab Penyelia PSM Pelantikan Penyelia PSM bertujuan untuk membimbing, memantau dan menasihati pelajar dalam melaksanakan PSM masing-masing. Antara tanggungjawab Penyelia PSM adalah seperti berikut: i. Mencadang dan menyerahkan tajuk dan sinopsis projek kepada Jawatankuasa PSM mengikut tarikh yang ditetapkan. Mempertimbangkan tajuk dan sinopsis projek yang dicadangkan oleh pelajar. i Memaklumkan sebarang pertukaran tajuk atau pelajar kepada Jawatankuasa PSM. iv. Mendapatkan persetujuan ketua makmal yang berkenaan jika pelaksanaan projek memerlukan ruang, penggunaan alatan atau pembelian. v. Meluluskan kebenaran penulisan tesis dalam Bahasa Inggeris.

5 vi. Menyemak dan memperakui kertas kerja seminar PSM. v Menilai hasil Laporan PSM I dan Draf Akhir PSM, dan menyerahkan markah kepada Jawatankuasa PSM mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh fakulti. vi Memeriksa dan mengesahkan buku log PSM. ix. Mengeluarkan surat peringatan dan amaran sekiranya pelajar tidak memenuhi jam pertemuan. x. Mencadangkan kepada Jawatankuasa Akdemik untuk menghalang pelajar daripada menghadiri seminar sekiranya tidak memenuhi jam pertemuan. xi. Menguruskan perolehan bahan mentah dan peralatan yang diperlukan semasa pelaksanaan projek Tanggungjawab Pelajar Pelajar adalah bertanggungjawab untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh fakulti. Tanggungjawab pelajar adalah seperti berikut: i. Mendaftar subjek PSM I dan PSM II (jika berkenaan). Memilih atau mencadangkan tajuk PSM. i Memastikan pertemuan dengan penyelia sekurang-kurangnya sekali dalam dua minggu. iv. Mengisi dan melengkapkan buku log. v. Mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah sebelum berbincang dengan penyelia. vi. Menyedia dan menghantar kertas kerja seminar, laporan PSM I dan draf akhir PSM pada tarikh yang ditetapkan kepada penyelia dan panel penilai. v Menulis tesis dengan berpandukan kepada Buku Panduan Menulis Tesis, UTHM. vi Menyedia dan menghantar 3 salinan tesis berjilid dan salinan dalam bentuk cakera padat kepada fakulti. ix. Mendapatkan pengesahan penyelia untuk buku log, kertas kerja seminar, laporan PSM I serta draf akhir PSM. x. Menghantar laporan dan kertas kerja seminar kepada penilai sebelum tarikh seminar. xi. Membentang hasil projek di seminar. x Membantu penyelia menguruskan perolehan bahan mentah dan peralatan yang diperlukan semasa pelaksanaan projek. xi Memaklumkan sebarang isu dan aduan melalui jawatankuasa PSM untuk dipanjangkan kepada Fakulti.

6 9.0 KAEDAH PELAKSANAAN Untuk melicinkan proses penyeliaan PSM, satu sistem yang merangkumi penggunaan buku log, seminar, kertas kerja seminar dan laporan projek diperlukan. 9.1 Buku Log Buku Log merupakan dokumen penting mengenai ringkasan kerja yang dilakukan sepanjang pelaksanaan PSM dan perlu diisi oleh pelajar. Buku log hendaklah dibawa oleh pelajar semasa perjumpaan dengan penyelia. Penyelia perlu menyemak catatan pada setiap kali perjumpaan. 9.2 Seminar PSM Setiap pelajar yang mendaftar PSM dikehendaki membentangkan hasil projek mereka dalam sesi seminar yang akan ditetapkan oleh fakulti. Seminar ini terbahagi kepada dua peringkat iaitu Seminar I dan Seminar II. Pada Seminar I, pelajar dikehendaki membentangkan kajian awal projek manakala pada Seminar II, pelajar perlu menerangkan hasil kajian mereka. Pelajar perlu berada dalam bilik seminar sepanjang sesi seminar mereka bagi mendengar pembentangan pelajar lain, bukan hanya hadir pada waktu pembentangan mereka sahaja. Sesi pembentangan adalah 10 minit dan soal jawab selama 10 minit. Pembentangan projek semasa seminar adalah wajib bagi setiap pelajar yang mendaftar mata pelajaran PSM. Pelajar yang tidak membentangkan projek mereka semasa seminar dianggap GAGAL dalam mata pelajaran tersebut. Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar semasa Seminar PSM dikendalikan. 9.3 Pelaksanaan PSM Pelaksanaan PSM adalah merujuk kepada syarat berikut: i. Pelajar tahun akhir kursus Ijazah Sarjana Muda hanya dibenarkan mengambil PSM setelah memenuhi kredit minimum yang ditetapkan oleh fakulti. i iv. PSM dikendalikan dalam dua semester lazim iaitu PSM I dan PSM II. Kedua-dua bahagian dinilai secara berasingan dan selanjar. PSM I dan PSM II ditawarkan kepada pelajar dalam 2 semester berturutan pada tahun akhir pengajian. Gabungan dapatan PSM I dan PSM II dilaporkan dalam satu laporan Projek Sarjana Muda di akhir pengajian pelajar. Syarat khas pelaksanaan PSM adalah seperti berikut: (a) PSM I merupakan prasyarat kepada PSM II. (b) Pelajar tidak dibenarkan tarik diri (TD) pada PSM II kecuali atas sebabsebab yang dibenarkan oleh fakulti. (c) PSM I dan PSM II mesti dilaksanakan secara berturutan kecuali untuk kes-kes tertentu. (d) Sekiranya pelajar gagal PSM I, pelajar berkenaan dimestikan Ulang Kursus (UK) dengan tajuk yang sama atau tajuk baru. (e) Pelajar yang ditangguhkan atau menangguhkan pengajian selama satu semester selepas PSM I dibenarkan meneruskan PSM II apabila mendaftar pada semester berikutnya.

7 9.4 Kertas Kerja Seminar Pelajar dikehendaki mengemukakan kertas kerja seminar dalam Bahasa Inggeris dan perlu mendapat pengesahan daripada penyelia sebelum dihantar kepada Panel Penilai. Format penulisan kertas kerja seminar adalah berdasarkan format penulisan yang telah ditetapkan oleh fakulti. 9.5 Laporan PSM I dan Draf Akhir PSM Laporan PSM I dan Draf Akhir PSM perlu dikemukakan oleh pelajar kepada penyelia untuk penilaian. i. Laporan PSM I (a) Format penulisan perlu merujuk kepada Buku Panduan Menulis Tesis, UTHM. Kandungan laporan sekurang-kurangnya perlu meliputi Pengenalan, Kajian Literatur, dan Metodologi Kajian. (b) Laporan PSM I mestilah dikemukakan kepada penyelia dalam bentuk spiral binding yang seragam dengan format muka hadapan yang ditetapkan oleh fakulti. Draf Akhir PSM 10.0 PENILAIAN PSM (a) Draf ini merangkumi penulisan PSM lengkap mengikut Buku Panduan Menulis Tesis, UTHM. Kandungan draf sekurang-kurangnya perlu meliputi Pengenalan, Kajian Literatur, Metodologi Kajian, Keputusan dan Perbincangan, Kesimpulan dan Cadangan. (b) Draf akhir PSM mestilah dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian dalam bentuk spiral binding yang seragam mengikut format yang sama seperti format tesis. (c) Penjilidan draf akhir dalam bentuk tesis (berkulit keras) hanya boleh dilakukan setelah draf akhir memenuhi kriteria yang ditetapkan dan mendapat pengesahan daripada penyelia. Penulisan Laporan PSM I dan Draf Akhir PSM adalah dalam Bahasa Malaysia. Walau bagaimanapun penulisan tesis dalam Bahasa Inggeris dibenarkan dan perlu mendapat kelulusan daripada pihak yang berkenaan di fakulti. Kelewatan penghantaran laporan PSM I dan draf akhir PSM membolehkan panel penilai memberi markah sifar 0. Secara umumnya penilaian PSM dilakukan oleh Penyelia dan Panel Penilai Seminar PSM Item Penilaian Perkara-perkara yang dinilai di dalam PSM adalah seperti berikut: PSM I Bil. Item Penilai Taburan Pemarkahan 1. Pembelajaran Berterusan Penyelia 5% 2. Buku Log Penyelia 15 % 3. Laporan PSM I Penyelia 50 % 4. Penilaian Lestari Panel Penilai Seminar 5 % 5. Seminar Panel Penilai Seminar 10 % 6. Laporan PSM I Panel Penilai Seminar 15 %

8 PSM II Bil. Item Penilai Taburan Pemarkahan 1. Penilaian Lestari Penyelia 5% 2. Buku Log Penyelia 10 % 3. Draf Akhir PSM II Penyelia 50 % 4. Seminar Panel Penilai Seminar 10 % 5. Kertas Seminar & Draf Akhir Panel Penilai Seminar 25 % 10.2 Interpretasi Gred Pemberian gred bagi hasil kerja PSM perlulah selari dengan kriteria kualiti yang dinyatakan dalam Jadual 1 di bawah: Jadual 1: Gred penilaian hasil kerja PSM GRED CIRI-CIRI PENCAPAIAN HASIL KERJA A+, A & A- kemampuan menganalisa dan mengkritik yang tinggi serta merujuk kepada kajian terdahulu sangat kritis dan mampu mengaplikasikan konsep secara jelas dan tepat melalui penyampaian (secara teks atau lisan) sumber rujukan meluas, terkini dan mampu menggunakannya dengan berkesan pemahaman dalam bidang kajian yang sangat mendalam dan pencapaian keseluruhan yang melebihi jangkaan B+ & B mampu menganalisa dan mengkritik permasalahan berupaya mengaplikasi konsep dalam apa yang disampaikan sumber rujukan yang memadai tetapi mampu mengaitkannya dengan apa yang disampaikan pemahaman yang baik dalam bidang kajian dan berkemampuan untuk menyampaikan hujah-hujah secara lojik dan teratur B- & C+ kemampuan analitik dan kritis tidak begitu memuaskan sumber rujukan yang terhad dan tidak berkesan perbincangan berbentuk umum dan pemahaman konsep sekadar di tahap permukaan C & C- isi kandungan penyampaian dimuatkan hanya kerana diminta untuk berbuat demikian penyampaian tidak sistematik dan kurang terperinci perbincangan adalah umum, tidak teratur dan tiada kesinambungan dalam huraian yang dibuat D isi kandungan penyampaian dimuatkan secara ala kadar pemahaman konsep tidak jelas perbincangan yang sangat umum dan tiada analisis pengetahuan sangat lemah dan hanya bersifat permukaan E tiada tanda-tanda pemahaman dalam apa yang disampaikan tidak menunjukkan penguasaan konsep yang betul bukti usaha yang minimum 11.0 HAK CIPTA & HARTA INTELEK Setiap pelajar perlu mematuhi peraturan hak cipta dan harta intelek yang telah ditetapkan oleh Universiti. i. Segala penemuan baru, reka bentuk atau paten adalah menjadi hak milik Universiti. Walau bagaimanapun, Universiti boleh menimbangkan permohonan untuk berkongsi hak milik bersama penyelidik dan/atau penganjur luar.

9 Hak cipta penulisan laporan adalah menjadi kepunyaan penulis PERATURAN PENYERAHAN PSM BERJILID i. Pelajar dikehendaki menyerahkan tiga (3) naskah Laporan PSM berjilid kepada fakulti dalam tempoh yang ditetapkan dan memenuhi kehendak Peraturan Akademik (Program Sarjana Muda dan Diploma) untuk agihan seperti berikut: (a) (b) (c) 1 naskah untuk Fakulti (diserahkan di Pusat Sumber FKMP) 1 naskah untuk Perpustakaan UTHM (diserahkan di Pusat Sumber FKMP) 1 naskah untuk Penyelia PSM. i iv. Pelajar juga perlu menyediakan satu naskah Laporan PSM berjilid kepada Penyelia Bersama dan penaja (jika ada). Warna kulit (kod warna) PSM berjilid adalah mengikut warna rasmi fakulti. Kegagalan untuk mematuhi warna yang sepatutnya boleh menyebabkan tesis tidak diterima oleh fakulti. Panduan untuk menyediakan Laporan PSM berjilid diberi dalam Buku Panduan Menulis Tesis, UTHM. Penyelia PSM bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pelajar seliaannya mengemukakan PSM berjilid mengikut format yang betul dan lengkap. v. Kesemua naskah PSM berjilid hendaklah diserahkan kepada fakulti setelah disahkan oleh penyelia di dalam borang penyerahan Laporan PSM berjilid sebelum atau pada tarikh yang telah ditetapkan oleh fakulti. Laporan PSM berjilid yang diserahkan lewat dari tarikh tersebut tidak akan diterima. vi. Laporan PSM berjilid hanya disediakan setelah proses penilaian selesai dilakukan. Walau bagaimanapun, pihak fakulti akan menggantung keputusan ijazah pelajar sekiranya; (a) (b) Pelajar gagal mengemukakan Laporan PSM berjilid pada tarikh yang ditetapkan. Sekiranya Laporan PSM berjilid dihantar selepas tarikh yang ditetapkan, gred markah pelajar boleh diturunkan mengikut keputusan mesyuarat Peperiksaan peringkat fakulti. Laporan PSM berjilid yang dikemukakan tidak menepati format yang telah ditetapkan oleh Universiti. v Sekiranya Laporan PSM berjilid masih belum dihantar pada tarikh mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan / Keputusan Peperiksaan peringkat universiti, pelajar akan diberikan keputusan GAGAL kecuali dengan kebenaran khas Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan / Keputusan Peperiksaan BAHAGIAN AM i. Pihak Fakulti berhak menyemak dan menilai semula mana-mana Laporan PSM berjilid yang difikirkan perlu sehingga tarikh akhir mesyuarat peperiksaan di fakulti. Sebarang perubahan keputusan akan disahkan dalam mesyuarat Peperiksaan peringkat fakulti. Plagiat adalah satu kesalahan akademik yang berat. Pelajar diingatkan supaya tidak memplagiat hasil kajian penyelidik lain. Penyelia bertanggungjawab untuk memastikan tiada unsur-unsur plagiat dalam hasil kerja PSM pelajar.

10 i iv. Penyelia PSM boleh mencadangkan kepada pihak fakulti untuk mengambil tindakan sewajarnya ke atas pelajar sekiranya terdapat sebarang bentuk penyelewengan semasa melaksanakan kerja yang berkaitan dengan PSM. Pihak Universiti berhak memperbaiki peraturan ini dari masa ke semasa RUJUKAN 1. Buku Panduan Menulis Tesis, UTHM. 2. Peraturan Akademik (Program Sarjana Muda & Diploma) UTHM. 3. Dokumen MS ISO 9001 : 2008.

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS BORANG C1 BORANG CADANGAN TAJUK PROJEK SARJANA MUDA Nama Pelajar : No Matrik : TAJUK: OBJEKTIF: SINOPSIS : Tandatangan : Tarikh : BORANG C2

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PHD SECARA PENERBITAN (PHD BY PUBLICATION) UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)

GARIS PANDUAN PHD SECARA PENERBITAN (PHD BY PUBLICATION) UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) GARIS PANDUAN PHD SECARA PENERBITAN (PHD BY PUBLICATION) UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) PENGENALAN Mesyuarat Senat 47 Bil. 3/2015 yang telah bersidang pada 8 Mei 2015 telah meluluskan garis

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Projek Penyelidikan Institusi adalah suatu aspek yang sangat penting bagi Universiti Teknologi Malaysia (UTM) khususnya

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE 12302 PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 1) Pengenalan MBE 12302 Projek Sarjana 1 adalah salah satu dari

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN LAPORAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 2)

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN LAPORAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 2) PS.04/02/201 3(b1) PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN LAPORAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 2) Deskripsi Instrumen: Instrumen penilaian laporan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PHD / SARJANA PENYELIDIKAN

GARIS PANDUAN PHD / SARJANA PENYELIDIKAN FUU/Siswazah/1/2017 GARIS PANDUAN PHD / SARJANA PENYELIDIKAN Mula Mendaftarkan diri dan menghadiri taklimat di PPA Menghadiri taklimat di FUU Semester Pertama Pengajian Minggu 1 Pelaksanaan 3 hari sebelum

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN TESIS PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA PENYELIDIKAN (PENILAIAN 2)

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN TESIS PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA PENYELIDIKAN (PENILAIAN 2) PS.04/02/201 3(b1) PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN TESIS PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA PENYELIDIKAN (PENILAIAN 2) Deskripsi Instrumen: Instrumen penilaian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) 1. Sedia dan Pilih Tajuk Projek 1.1. Sediakan tajuk atau bidang Projek Ilmiah Tahun Akhir selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum semester

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA CADANGAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 1)

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA CADANGAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 1) PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA CADANGAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 1) Deskripsi Instrumen: Instrumen penilaian cadangan projek sarjana ini adalah

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-06 KOD AMALAN PENAKSIRAN

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN LAPORAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 2)

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN LAPORAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 2) PS.04/02/2013(b1) PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENILAIAN LAPORAN PROJEK SARJANA DUA SEMESTER (PENILAIAN PROJEK SARJANA 2) Deskripsi Instrumen: Instrumen penilaian laporan

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 19) Cetakan

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE.

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE BIL JAWATANKUASA BIDANG TUGAS 1. JAWATANKUASA FAKULTI/MESYUARAT FAKULTI Seperti tugas

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL) Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus tanpa kredit (CEL) dalam pakej ELEx. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, pengendalian

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 2 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 2 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE 22804 PROJEK SARJANA 2 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 1) Pengenalan MBE 22804 Projek Sarjana 2 adalah salah satu dari

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

MUKA SURAT BAHAGIAN A - PERMULAAN

MUKA SURAT BAHAGIAN A - PERMULAAN Isi Kandungan MUKA SURAT BAHAGIAN A - PERMULAAN 1. Tajuk Ringkas, Pemakaian dan Permulaan Kuat Kuasa 1 2. Tafsiran 1 BAHAGIAN B - KELAYAKAN CALON MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN TANPA IJAZAH BAHAGIAN C - PENDAFTARAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2017) 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PROSEDUR PROJEK TAHUN AKHIR (PTA) PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT FTSM, UKM

PROSEDUR PROJEK TAHUN AKHIR (PTA) PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT FTSM, UKM PROSEDUR PROJEK THUN KHIR (PT) PUST PENGJIN TEKNOLOGI MKLUMT FTSM, UKM 1.0 PENGENLN Kursus TR/TP/TH3086 ditawarkan oleh Pusat Pengajian Teknologi Maklumat (PPTM) kepada pelajar tahun akhir pada semester

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR, KRITERIA DAN STANDARD KUALITI KURSUS PENGAJIAN YANG DIKENDALIKAN SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH BAGI IPTS

GARIS PANDUAN PROSEDUR, KRITERIA DAN STANDARD KUALITI KURSUS PENGAJIAN YANG DIKENDALIKAN SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH BAGI IPTS GARIS PANDUAN PROSEDUR, KRITERIA DAN STANDARD KUALITI KURSUS PENGAJIAN YANG DIKENDALIKAN SECARA PENDIDIKAN JARAK JAUH BAGI IPTS PENGENALAN Selain pendidikan yang dikendalikan secara konvensional di mana

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2017 1 GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021 Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) (Arahan kerja ini diguna pakai untuk Fakulti yang tidak mempunyai arahan kerja atau panduan khusus Disertasi/Projek Bacelor mengikut kesesuaian

Lebih terperinci

SULIT BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; PP 03

SULIT BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; PP 03 SULIT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT/URUSETIA 1. TARIKH PANEL PTJ : 2. TARIKH PANEL PENGESAHAN: UNIVERSITI: BIL: PP 03 BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; 1. Bahagian satu

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P4-3.2016) PPS UTHM 1 1.0 1.1 PANEL PEMERIKSA VIVA Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria Panel pemeriksa yang layak

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Versi 2.0 (30/07/2008) BAHAGIAN 1 PENGENALAN 1.1

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BUKU PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 1. VISI Ke arah masalah disiplin sifar. 2. MISI Melahirkan staf yang

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3

CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3 CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3 1. MATLAMAT SUKATAN Menentukan supaya staf dapat mengetahui tentang asas peraturan kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYA GARISPANDUAN PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MELALUI MOD PENERBITAN (PRIOR PUBLICATION)

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYA GARISPANDUAN PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MELALUI MOD PENERBITAN (PRIOR PUBLICATION) INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYA GARISPANDUAN PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MELALUI MOD PENERBITAN (PRIOR PUBLICATION) 1. Program Pengajian Program pengajian ini diklasifikasikan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI i Cetakan Pertama, 2013, Edisi 2 Pejabat Jaringan Industri & Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka Hakcipta terpelihara. Tiada

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.0 PENDAHULUAN GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.1 Latihan Amali/Industri ini telah berjalan sejak Sesi 1996/97 pada peringkat Fakulti selaras dengan hasrat

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2010 pada 10 Jun 2010) 1. Pengenalan Latihan industri dan komuniti

Lebih terperinci

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Program Doktor Pendidikan Tinggi Program Doktor Pengenalan Program Doktor adalah satu program kedoktoran baharu yang ditawarkan secara bersama oleh Fakulti Pendidikan (FPEN) dan Pusat Pembangunan Akademik (PPA), Universiti Kebangsaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I SESI 2016/2017 * PROGRAM PASCASISWAZAH SECARA KERJA

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 PENETAPAN KADAR DAN SYARAT SYARAHAN SAMBILAN AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017 LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 26 SEPTEMBER 217 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 1. PENGENALAN Pelaksanaan proses P&P serta

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN Bentuk Insentif Yuran pengajian dan insentif bagi staf yang tidak layak mendapat Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) diberikan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

(MASA) Hari terakhir bekerja sebelum semester bermula

(MASA) Hari terakhir bekerja sebelum semester bermula JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER II SESI 2016/2017 * PROGRAM PASCASISWAZAH SECARA KERJA

Lebih terperinci