OBJEKTIF PENGENALAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "OBJEKTIF PENGENALAN"

Transkripsi

1 .. OBJEKTIF Bagi membolehkan guru-guru: a. Membina satu modul portfolio. b. Menentukan kriteria penilaian portfolio. c. Membina instrumen dan item penilaian. d. Memantau pembelajaran melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar. e. Membimbing pelajar membina satu portfolio dan menilai rakan sebaya berasaskan portfolio tersebut. f. Mencerminkan pemikiran secara kritis dan kreatif serta membuat refleksi. PENGENALAN Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama-sama. 3 4 APA DIA PORTFOLIO? berbentuk dokumentasi berstruktur. Memerlukan perancangan, pelaksanaan dan penilaian teliti. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk capai kefahaman dan mendokumentasikan dapatan yang diperoleh. Memilih maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga akhir. Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui persetujuan bersama dari segi masa, strategi atau bentuk. sambungan Menggalakkan pembelajaran secara interaktif melalui kerjasama, bantuan dan sumbangan semua pihak (lihat contoh borang penilaian sikap lampiran A). Kandungan portfolio terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik. Bersifat reflektif yang dirangsangkan melalui soalan-soalan (contoh borang refleksi lampiran B). Penilaian portfolio berfokus kepada proses dan tidak memberatkan aspek hasil

2 sambungan Penilaian ini membolehkan pelajar belajar menilai diri sendiri. Penilaian berbentuk terbuka dan seimbang. Tugasan portfolio dapat dipantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama-sama bukti pembelajaran lain seperti hasil temu bual dan jawapan soalan tentang perkara-perkara yang tidak perlu diberi markah (non-markable) Penilaian proses boleh dijalankan secara berterusan. 7 TUJUAN PORTFOLIO Beri peluang pelajar dokumentasikan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman semasa menyempurnakan tugasan. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat kendiri. 8 KEGUNAAN PORTFOLIO 1. Menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment). 2. Menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan. 3. Bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. 4. Menilai secara sumatif. 5. Menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar. sambungan 6. Membolehkan guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot untuk menghasilkan penilaian holistik. 7. Mengekalkan galakan pelajar utk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan berasa bangga dgn hasil pencapaiannya. 8. Memberi peluang kepada pelajar membuat refleksi dan penilaian kendiri (contoh borang penilaian kendiri lampiran C) Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar dengan menggunakan peta perkembangan pelajar dari segi kemahiran, pengetahuan dan kefahaman. 10. Mempelbagaikan bukti penilaian (seperti rekod pemerhatian, nota anekdot, rekod pelaksanaan tugasan dan kadar pencapaian hasil pelajar). 11.Membolehkan penilaian dalam bidang afektif (melalui pemerhatian tingkah laku, penglibatan dalam kelas, inisiatif, kerjasama, ketabahan dan komitmen semasa membina portfolio). 12.Membolehkan kumpulan sasar sama ada pelajar, guru, ibu bapa dan sesiapa yang terlibat memantau perkembangan dengan lebih jelas dan mudah

3 KANDUNGAN PORTFOLIO Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota Buku log Refleksi kendiri Gambar dan foto MENILAI PORTFOLIO Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokus kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan kefahaman. Menggunakan peta perkembangan pelajar. Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti KRITERIA PENILAIAN Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 1. Struktur dan organisasi 2. Strategi pengurusan 3. Variasi isi yang sesuai 4. Struktur ayat dan gaya bahasa 5. Senaraikan ciri 6. Mengambil kira markah yang diberikan 7. Skala berkadar atau berkala PENILAIAN PORTFOLIO Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil. Membolehkan pelajar belajar dan menilai diri sendiri. Lebih terbuka dan seimbang Dipantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama-sama bukti-bukti pembelajaran lain Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke masa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama-sama JENIS-JENIS PORTFOLIO Portfolio kerja harian Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan. Contoh : Soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas

4 Portfolio Hasil Terbaik Portfolio Dokumen Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif. Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam portfolio harian. Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu jangka masa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian. Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat tertentu sebelum membuat portfolio, beberapa perkara harus diambil kira: soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio. PERANCANGAN Isi kandungan portfolio siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan/sumber portfolio dan bagaimana? penilaian portfolio. 21 Cara membina portfolio Peringkat Strategi Aktiviti Menentukan tujuan portfolio Menentukan isi portfolio -Menghuraikan tujuan portfolio. -Menghuraikan instrumen portfolio. -Refleksi/menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran. -Menghuraikan jenis/ aktiviti pembelajaran. -Menghuraikan luas bidang pembelajaran. -Refleksi/menyemak huraian bukti/sumber pembelajaran dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran. -Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami. -Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan. -Refleksi/menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang. 22 Peringkat Strategi Aktiviti Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar. Cara membina portfolio - Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar. - Refleksi /menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan dan kumpulan sasaran. Mengumpul maklumat Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti. - Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan cetak dan Teknologi maklumat. - Lawatan - Temubual Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam fail. - inti/rumusan dari pelbagai sumber - Imbas gambar foto - Bentuk senarai semak di komputer - Sambungkan gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer

5 Merekod penilaian portfolio Senarai semak porfolio- Penilaian peringkat perancangan Penilaian awal Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala. Senarai ciri paling penting Peringkat perkemban gan/proses. Peringkat penilaian. Peringkat refleksi/ penutup. Sikap interaksi dan penglibatan. Penentuan gred Kebaikan Penilaian Portfolio i. Penglibatan murid sepenuhnya dlm p&p. ii. Guru dpt banyak maklumat utk menilai pencapaian pelajar. iii. Cara yg sesuai utk menilai tahap perkembangan pelajar. iv. Dapat memotivasikan pelajar. v. Meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan Peringkat penilaian portfolio: Penilaian Awal Mengambil kira ciri-ciri penting misalnya draf pertama perancangan portfolio. 2. Penilaian Kriteria penilaian: merentasi -Pemikiran dan isi tugas bertulis mengikut -Struktur dan organisasi kriteria dgn -Strategi pengurusan skala Sgt Tinggi (5), -Variasi isi yang sesuai Tinggi (4), -Struktur ayat dan gaya bahasa untuk Sederhana tujuan dan kumpulan sasar yang berlainan (3), Rendah (2), Sgt Rendah (1) Senarai ciri-ciri paling penting Ini akan menentukan markah portfolio. 4. Penentuan gred Mengambil kira markah yang diberi kepada tiap-tiap peringkat dan buktibukti lain seperti nota anekdot dan refleksi pelajar. Merekod penilaian portfolio: Boleh dibuat dengan menghubungkaitkan kriteria dengan peta perkembangan pembelajaran pelajar, seperti: a. Skala berkala untuk penilaian kendiri, misalnya dengan menggunakan skala: 1 Tidak pernah benar 2 Tidak selalu benar 3 Selalu benar 4 Sentiasa benar

6 b. Panduan pemarkahan holistik untuk pelajar secara individu dengan menggunakan 4 tahap pencapaian dalam perbincangan kumpulan. Contoh: Penghayatan sajak mencakupi aspek respons pelajar secara bertulis, tatabahasa, tanda baca, dsb. 1 Tidak cuba menjawab atau cuba menjawab tetapi tidak menunjukkan kefahaman mengenai tajuk/sajak. 2 Hanya memberi sedikit kefahaman, menghadapi masalah bahasa dan struktur ayat yang menjejaskan penulisan. 3 Menunjukkan respons yang jelas dan mengikut logik. Mengandungi sedikit kelemahan dalam organisasi idea, fokus dan tatabahasa. 4 Memberi respons yang tepat, betul dan berfokus kepada kefahaman sajak. Terdapat sedikit kelemahan dalam penggunaan bahasa. c. Skala generik untuk soalan terbuka berdasarkan struktur respons mengikut 4 tahap pencapaian. Contoh: Skala generik untuk soalan terbuka bahasa. 4 Respons lengkap dengan penerangan fakta yang jelas, tersusun, mengandungi contoh yang sesuai. 3 Respons yang baik tetapi tidak begitu lengkap. Fakta masih jelas dan ada contoh yang sesuai. 2 Respons agak baik tetapi tidak lengkap dan kurang jelas. Contoh kurang sesuai. 1 Respons kurang baik, tidak lengkap dan tidak jelas. Contoh tiada / tidak sesuai d. Skala penentuan tahap sikap pelajar sewaktu berinteraksi dan melibatkan diri dalam menghasilkan portfolio. Contoh: Tidak berdikari Perlu bantuan Berdikari Sikap Skala Senarai semak Portfolio Peringkat perancangan 1. Adakah perbincangan dibuat untuk menentukan tajuk/topik dan skop? 2. Adakah objektif pembinaan portfolio jelas dan tepat? 3. Adakah strategi untuk mengumpul maklumat dan data dipelbagaikan? 4. Adakah jadual refleksi di masukkan dalam kontrak pelaksanaan kerja? 5. Adakah draf langkah2 pembinaan portfolio dibuat? 6. Adakah pendedahan kepada pelbagai penilaian portfolio mencukupi? Ya Tdk Peringkat Perkembangan / Proses 1. Adakah bimbingan perlu diberi berterusan? 2. Adakah semua aktiviti merentas semua aspek penilaian dijalankan? 3. Adakah hasil aktiviti didokumentasikan? 4. Adakah maklumat / bukti didapati dpd aktiviti pembelajaran lain? 5. Adakah catatan mengenai aktiviti disalin dlm komputer / disimpan dlm portfolio? 6. Adakah analisis maklumat dibuat dgn bukti terkumpul mengikut keperluan? 7. Adakah penilaian kendiri dibuat setiap peringkat? 8. Adakah susunan maklumat/data/bukti pembelajarn disusun secara urutan dan logik? 9. Adakah dokumentasi lengkap dimasukkan dalam komputer? 35 Peringkat penilaian: 1. Adakah kriteria2 tertentu ditetapkan untuk penilaian portfolio? 2. Adakah penilaian memberatkan proses? 3. Adakah penilaian dibuat dgn menggunakan peta pembelajaran pelajar? 4. Adakah hasil/bukti portfolio dinilai? 5. Adakah aspek2 sahsiah juga dinilai? 36 6

7 Peringkat Refleksi/Penutup: 1. Adakah proses dan hasil mengikut objektif? 2. Adakah portfolio dihasilkan dlm jangka masa mengikut kontrak pelaksanaan kerja? 3. Adakah idea baru wujud dari penghasilan portfolio tersebut? Komen tentang tahap pencapaian portfolio: Lampiran A Gunakan senarai semak untuk menilai pelajar tentang sikap tingkah laku sewaktu menyediakan portfolio dgn menggunakan kriteria tertentu mengikut kategori di bawah: Tajuk Portfolio: 1 Bekerjasama 2 Sikap interaksi dan penglibatan Lim Ali Samy Berkongsi/kolaborasi (mencuba dan menyumbang idea) 3 Menyoal rakan sebaya dalam kumpulan (menggalakkan penglibatan orang lain) 37 Petunjuk: 4 Mengambil risiko (percaya dengan kebolehan diri) Tidak 5 Tekun berdikari menjalankan - 0 tugas Perlu bantuan - 1 Berdikari Refleksi: Lampiran B 1. Apakah yang telah saya jalankan? 2. Apakah yang intimewa mengenai hasil portfolio saya? 3. Adakah saya telah menggunakan segala sumber untuk dapatkan maklumat? 4. Adakah saya menyusun laporan mengikut urutan dan logik? 5. Bagaimana saya boleh baiki portfolio jika diberi peluang lagi? 39 PENILAIAN KENDIRI Gunakan borang senarai semak untuk Penilaian Kendiri dalam kerja kumpulan. Nama: Ahli kumpulan: Aktiviti kumpulan: Untuk item 1-5, tandakan tahap penglibatan di tepi tiap2 penyataan. A Sentiasa benar; B Selalu benar; C Tidak selalu benar; D Tidak benar 1. Sewaktu perbincangan, saya mencadangkan idea untuk kumpulan. 2. Bila kami berbincang, saya tidak beri peluang ahli2 lain beri cadangan. 3. Saya bekerjasama dgn semua ahli semasa aktiviti dijalankan. 4. Saya membuat kerja bersendirian. 5. Semasa kerja kumpulan, saya: mendengar: mengelolakan kumpulan menyoal soalan2; mengganggu aktiviti menyusun idea; berkhayal 6. Sewaktu menjalankan aktiviti, apakah tugas yang saya jalankan? Lampiran C 40 PENGENALAN Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak, Rekod Anekdot dan Rekod Profil. Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masing-masing

8 PROSES PEMERHATIAN DI DALAM BILIK DARJAH GURU PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN BAHAN a. Kualiti Pemerhatian b. Bentuk Perancangan c. Rekod Pemerhatian PELAJAR PELAJAR a. Kualiti Pemerhatian Guru perlu: o Berpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya. o Peka terhadap perubahan yg berkaitan dgn bahan. o Yakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil. o Ikhlas, jujur dan adil. o Bersikap terbuka. o Tekal dan stabil dlm penilaian. 45 b. Bentuk perancangan Bentuk perancangan?? o Perancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan. o Mengenal pasti aspek yang hendak dinilai. o Menetapkan jangka waktu proses penilaian. o Menyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya. o Menentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod, dan melapor. o Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian. 46 c. Rekod Pemerhatian Rekod pemerhatian yang diperlukan: o Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas. o Menjalankan Tugasan : - Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat. o Cara merekodkan dapatan dan rumusan : - Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul. o Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai. 47 JENIS-JENIS PEMERHATIAN Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/diperhati, iaitu: o Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan. - melapor apa yang dilihat sahaja. - menggunakan tafsiran (hipotesis). o Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka. - Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan. o Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. - jangka waktu yang berperingkat (penilaian dlm 48 bentuk sekuen). 8

9 STRATEGI PELAKSANAAN Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut berbagaibagai strategi, antaranya ialah: o Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenal pasti/ dirancang. o Menggunakan senarai semak. o Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal. o Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer. o Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian o Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan o Maklum balas diperoleh daripada guru dan pelajar. o Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian. FUNGSI a. Penilaian melalui pemerhatian: o digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. o Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. o Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek b. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya. c. Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif pelajar. d. Membantu guru mengetahui - sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran yang diajarkan dan apakah yang mendorong atau menolak minat tersebut. - adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang positif. - bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah mereka menaakul apa yang tersirat? RUMUSAN Pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatan agak sukar. Banyak kekangan seperti daya pengamatan penilai, pengetahuan serta pengalaman, sikap bias dan prasangka Rekod Anekdot satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkod. Rekod anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. Catatan ringkas ini adalah tepat berkenaan peristiwa yang berlaku dalam satu jangka masa yang singkat pada bila-bila masa dan dapat membantu guru memahami murid berkenaan dengan lebih jelas. [Pusat Pembangunan Kurikulum (2008)] 53 CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran Rekod Anekdot a. Kecekapan linguistik/bahasa: o keupayaan mengguna bahasa untuk memperoleh, menambat hati, meyakinkan, merangsang, atau menyampaikan maklumat. b. Kecekapan : o Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan, dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang. 54 9

10 c. Kecekapan muzik: o Keupayan menghayati, membuat persembahan atau mencipta muzik. d. Kecekapan bodily-kinaesthetic : o berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kraftangan. e. Kecekapan intrapersonal: o Keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri. f. Kecekapan interpersonal: o Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain. Amali Sila bina instrumen penilaian portfolio dan pemerhatian anda. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan bagi kedua-dua kaedah penilaian tersebut Sekian 57 10

Laporan ibu bapa tentang tabiat kerja di rumah Laporan guru mengenai kemajuan murid

Laporan ibu bapa tentang tabiat kerja di rumah Laporan guru mengenai kemajuan murid 2.4.1 Cara Menjalankan Pentaksiran Portfolio Pentaksiran portfolio merupakan suatu cara pentaksiran yang amat popular digunakan di kalangan guru. Pentaksiran jenis ini dijalankan secara berterusan. Kelebihan

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI LAMPIRAN 3-15 BORANG KOKURIKULUM Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Tahun/Darjah Tarikh

Lebih terperinci

PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN NORDIN TAHIR IPIP

PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN NORDIN TAHIR IPIP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN NORDIN TAHIR IPIP KONSEP PENGUJIAN satu prosedur yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang terhadap pembelajarannya. R.M Gagne : The Condition of Learning

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum satu alat untuk menyokong pembelajaran

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA TAJUK 7 PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA 7.1 Sinopsis Tajuk ini disusun bagi membolehkan pelajar mengetahui kaedah-kaedah yang boleh digunakan bagi mengumpulkan data dalam Kajian Tindakan.

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK)

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) 1 DIMENSI KUALITI TADBIR URUS 1. Menyediakan dokumen pernyataan visi dan misi prasekolah. 2. Menyediakan senarai harta modal dan inventori peralatan.

Lebih terperinci

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PENGENALAN Murid-murid yang mengambil subjek Bahasa Melayu di Sekolah Mee Toh merangkumi kurang daripada 3%. 70% daripada mereka lebih kerap

Lebih terperinci

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) PKSR * Sistem penilaian / pengukuran kebolehan / prestasi

Lebih terperinci

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal Topik 5 Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan konsep kemahiran interpersonal; 2. Menerangkan konsep kemahiran intrapersonal;

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH YANGZHENG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH YANGZHENG SEKOLAH RENDAH YANGZHENG 1 PROGRAM BAHASA MELALUI MUZIK @MUZIK BOOMZ! PENGENALAN Berdasarkan rekod pencapaian murid Darjah 5, kemahiran mendengar dan bertutur mereka perlu dipertingkatkan. Penguasaan kosa

Lebih terperinci

SKIMA PEMARKAHAN UJIAN SUBJEKTIF. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

SKIMA PEMARKAHAN UJIAN SUBJEKTIF. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh SKIMA PEMARKAHAN UJIAN SUBJEKTIF Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh SKIMA PEMARKAHAN UJIAN SUBJEKTIF @ : Kesulitan memeriksa jawapan dgn tepat mbbkan keobjektifan & kebolehpercayaan ujian subjektif rendah @

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN. Nordin Tahir

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN. Nordin Tahir PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES KAJIAN (5) REFLEKSI P&P YG LALU GELUNGAN KEDUA MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP KEBERKESANAN TINDAKAN Mengenal pasti Masalah Amalan, Isu/ Situasi 1) MENENTUKAN ISU KEPRIHATINAN /

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU: Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai pembelajaran eksplisit. Strategi pemusatan guru meletakkan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

PEMBELAJARAN MASTERI

PEMBELAJARAN MASTERI Pentingnya Pembelajaran Masteri PEMBELAJARAN MASTERI Merupakan salah satu daripada strategi yang boleh guru gunakan untuk mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam akademik, khasnya pencapaian minimum

Lebih terperinci

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA Penyelia Buku log 0 Laporan 0 60 Supervision 0 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 0 Laporan 0 0 JUMLAH 00 00 PENILAIAN LAPORAN PENYELIA (0%) No Aspek

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG SEKOLAH RENDAH PEI TONG 1 PROGRAM YOK KITA TEROKA! PENGENALAN Berdasarkan keputusan penilaian Semester 1 2010, 64.5% murid mendapat 10-15 markah. Peratusan yang mendapat 16-20 markah hanya 9.7%. Keputusan

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

NOTA PENGURUSAN GRAFIK BMM 3033E- PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH. Konsep Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian. Kaedah Penilaian Bahasa

NOTA PENGURUSAN GRAFIK BMM 3033E- PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH. Konsep Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian. Kaedah Penilaian Bahasa NOTA PENGURUSAN GRAFIK BMM 3033E- PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Konsep Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Kemahiran Bahasa Penilaian Aktiviti Bahasa Penilaian

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN SULIT LAMPIRAN 2-17 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN BORANG PR2/ML BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan dan mengamalkan etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK D4 KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN Keupayaan pegawai : menguasai isi kandungan bidang berkaitan seperti istilah, konsep dan prosedur menguasai pedagogi yang dinyatakan melalui

Lebih terperinci

Abstrak. Penggunaan S 2 TAMP 2 D dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kepelbagaian Ayat. Zaetun Abbas

Abstrak. Penggunaan S 2 TAMP 2 D dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kepelbagaian Ayat. Zaetun Abbas 41 Penggunaan S 2 TAMP 2 D dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kepelbagaian Ayat Zaetun Abbas zaetun_abbas@moe.edu.sg Sulastri Amat sulastri_amat@moe.edu.sg Sekolah Menengah Sembawang Abstrak Komponen jenis-jenis

Lebih terperinci

UNIT PRAKTIKUM IPGKBL REFLEKSI

UNIT PRAKTIKUM IPGKBL REFLEKSI REFLEKSI Refleksi Satu pemikiran secara mendalam di mana seseorang itu akan memikirkan atau merenung semula situasi yang telah dilalui untuk menganalisis apa yang telah dilakukan dan mengapa dilakukan

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NO. RUJUKAN: GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Berkuatkuasa mulai Jun 2010 ) KANDUNGAN Muka Surat 1. Konsep 1 2.

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3.

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Kandungan 1 Kajian Tindakan : Meningkatkan Penguasaan Pelajar Dalam

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH CANBERRA

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH CANBERRA SEKOLAH RENDAH CANBERRA 1 PROGRAM DIKIR BARAT DALAM DARJAH SEKOLAH RENDAH CANBERRA PENGENALAN Berdasarkan keputusan Ujian CA1 2010, pencapaian kefahaman murid Darjah 4 kurang memuaskan. Para guru yang

Lebih terperinci

PENULISAN ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN

PENULISAN ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN TAJUK 12 PENULISAN ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN 12.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan memahami cara menulis artikel penyelidikan tindakan. Dalam tajuk ini, pelajar akan

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: KIT KANAK-KANAK BERPOTENSI PINTAR CERDAS BERUMUR KURANG DARIPADA 4 TAHUN

TAJUK PROJEK: KIT KANAK-KANAK BERPOTENSI PINTAR CERDAS BERUMUR KURANG DARIPADA 4 TAHUN TAJUK PROJEK: KIT KANAK-KANAK BERPOTENSI PINTAR CERDAS BERUMUR KURANG DARIPADA 4 TAHUN KOD PROJEK: K-IRC/2 (UPSI-11) IPTA: UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KETUA PROJEK: DR. MD NASIR B. MASRAN AKADEMIA:

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya

Lebih terperinci

Teknologi Pengajaran (2 jam)

Teknologi Pengajaran (2 jam) TAJUK 1 Teknologi Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi, konsep pengajaran, konsep teknologi pengajaran, peranan teori pembelajaran, mengenalpasti domain teknologi pengajaran, dan menjelaskan

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK [Type text] FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK NAMA : ZUNIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN NO. KAD MATRIKULASI : 821016145780001 NO. KAD PENGENALAN : 821016145780

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN 1 SASARAN PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TARIKH : 17 JANUARI 2014 2 TEMPOH PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TEMPOH : 27 JAN 25 APRIL 2014 (12M)

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN Kognitif TIGA DOMAIN PENGUJIAN - bidang mengenai pengetahuan, faktafakta, teori dan kefahaman - merujuk secara langsung kepada Taksonomi Bloom (pengetahuan,

Lebih terperinci

Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Membudayakan Kemahiran Berfikir KEMENTERIAN 1 PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2 Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education,

Lebih terperinci

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh MODEL PENGAJARAN Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Model Ekspositori Model Pemprosesan maklumat Model Inkuiri Model Projek. Model Ekspositori Istilah ekspositori diperoleh daripada konsep penjelasan, yang bermakna

Lebih terperinci