Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN"

Transkripsi

1 Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan bentuk-bentuk kawalan; dan 4. Menganalisa beberapa perspektif dan aktiviti yang perlu dikawal. PENGENALAN Kawalan merupakan salah satu daripada empat fungsi utama dalam pengurusan. Adalah penting kepada pengurus untuk memastikan kesemua perancangan, penyusunan dan kepimpinan berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh organisasi. Kawalan tidak diperlukan sekiranya pengurus boleh memastikan setiap rancangan yang dibuat dan setiap tugas yang diberikan kepada pekerja dapat dilaksanakan dengan sempurna dan hasilnya adalah seperti yang dirancangkan. Malangnya, pengurus tidak dapat memastikan keadaan ini akan berjalan dengan lancar tanpa berlakunya sebarang masalah memandangkan kebanyakan perancangan dibuat oleh manusia dan manusia dikenali dengan kebolehan dan motivasi yang pelbagai. Dalam persekitaran perniagaan yang berkembang pesat, bukan sahaja hasil yang dijangkakan mesti dikawal, malah perancangan itu sendiri mesti dipantau dan dikawal.

2 172 TOPIK 9 KAWALAN 9.1 DEFINISI KAWALAN SEMAK KENDIRI 9.1 Apakah yang anda faham tentang kawalan dalam sebuah organisasi tertentu? Kawalan pengurusan adalah satu usaha sistematik untuk menetapkan atau mewujudkan standard prestasi melalui objektif perancangan, mereka bentuk sistem maklum balas maklumat, membandingkan prestasi sebenar dengan standard yang ditetapkan, menentukan sama ada terdapat sebarang kekurangan atau kelemahan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan semua sumber dalam organisasi boleh digunakan dengan cara yang paling efektif dan cekap dalam mencapai objektif organisasi. Menurut Rue (2000), kawalan adalah proses untuk memastikan bahawa aktiviti organisasi berjalan mengikut perancangan. Proses ini boleh dilaksanakan dengan membandingkan prestasi sebenar dengan standard yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan pembaikan untuk membetulkan apa-apa kekurangan yang tidak mematuhi standard. Tujuan utama kawalan dalam pengurusan adalah untuk memastikan pengurus bersedia menghadapi masalah di masa hadapan atau yang sedia ada sebelum masalah tersebut menjadi kritikal. Secara am, sebuah organisasi yang mempunyai mekanisme kawalan yang baik akan mempunyai kelebihan bersaing berbanding organisasi tanpa sistem kawalan yang baik. Berikut adalah beberapa contoh kepentingan kawalan bagi sesebuah organisasi Jaminan Kualiti Kelancaran proses tertentu boleh dipantau dan masalah juga boleh dielakkan dengan adanya kawalan. Kawalan juga mampu untuk merangsang organisasi agar memantau dan meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Melalui aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan proses kawalan, ahliahli organisasi akan sentiasa terdorong untuk bertindak menurut rancangan yang telah ditetapkan.

3 TOPIK 9 KAWALAN Persediaan Menghadapi Perubahan Perubahan tidak dapat dielakkan. Ia boleh berlaku akibat daripada faktor-faktor persekitaran seperti pasaran, saingan, teknologi dan perundangan. Oleh itu, proses kawalan adalah amat penting bagi pengurus kerana ia membolehkan pengurus bertindak balas terhadap beberapa peluang dan ancaman yang timbul daripada persekitaran tersebut. Kawalan membantu organisasi menyesuaikan produknya agar menepati keperluan dan kehendak pengguna di pasaran. LATIHAN 9.1 Apakah yang dimaksudkan dengan kawalan sebagai satu proses? 9.2 LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAWALAN Menurut Rue (2000), proses kawalan mempunyai tiga keperluan asas: menetapkan standard untuk digunakan dalam mengukur tahap prestasi; memantau keputusan dan membandingkannya dengan standard iaitu, perbandingan prestasi organisasi yang sebenar dengan prestasi yang dirancang; dan akhir sekali mengambil tindakan pembetulan dalam memperbaiki sebarang kekurangan dan kelemahan yang berlaku dalam mencapai prestasi yang telah ditetapkan. Rajah 9.1 menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan. Rajah 9.1: Proses kawalan Sumber: Lewis et al. (2001). Management

4 174 TOPIK 9 KAWALAN Menetapkan Standard SEMAK KENDIRI 9.2 Anda mesti pernah mendengar mengenai standard yang digunakan dalam mengukur tahap prestasi syarikat tertentu. Apakah yang anda faham tentang istilah ini dan adakah anda tahu bagaimana standard tertentu terbentuk? Standard adalah asas perbandingan untuk mengukur tahap prestasi sesebuah syarikat bagi mengetahui sama ada syarikat itu mematuhi standard ataupun tidak. Standard adalah titik rujukan dalam membuat perbandingan dengan nilai yang lain. Standard boleh ditakrifkan sebagai apa yang diperlukan daripada tugas atau individu tertentu. Dalam kawalan pengurusan, standard biasanya diperolehi dari objektif organisasi yang telah ditetapkan. Ia sepatutnya mudah diukur dan ditafsirkan. Sesuatu objektif khusus yang boleh diukur menjadikannya lebih sesuai untuk digunakan sebagai satu standard. Sekiranya standard tersebut kabur dan tidak dinyatakan secara spesifik, ia boleh ditafsirkan dengan cara yang berbeza dan akan menimbulkan pelbagai masalah yang boleh menjejaskan matlamat organisasi. Secara amnya, terdapat tiga jenis standard iaitu: standard fizikal seperti kuantiti produk dan perkhidmatan, bilangan pelanggan dan kualiti produk dan perkhidmatan; standard kewangan dinyatakan dalam bentuk wang dan ini termasuk kos buruh, kos jualan, kos bahan, hasil jualan, margin keuntungan dan lain-lain dan standard masa termasuk kadar prestasi untuk tugas tertentu atau tempoh masa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu Mengukur Prestasi dan Membuat Perbandingan Pengukuran prestasi adalah sejenis bentuk kawalan. Keputusan sebenar perlulah dipantau untuk memastikan output yang dihasilkan mengikut standard tertentu. Tujuan utama pemantauan prestasi adalah untuk mengumpul data dan mengesan penyimpangan dan bahagian yang bermasalah. Pengukuran tidak mempunyai erti jika ianya tidak dibandingkan dengan standard. Langkah seterusnya ialah melaksanakan perbandingan standard. Ini adalah satu proses di mana perbandingan dibuat antara prestasi sebenar dengan standard yang telah ditetapkan. Langkah ini adalah penting kerana ia membolehkan apa-apa penyimpangan atau gangguan dikesan dan tindakan pembetulan diambil bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

5 TOPIK 9 KAWALAN Tindakan Pembetulan Dalam kebanyakan kes, didapati pengurus sering mewujudkan standard dan memantau keputusan tetapi tidak mengambil tindakan susulan yang sesuai. Langkah pertama dan kedua dalam kawalan akan menjadi sia-sia sekiranya tindakan pembetulan tidak diambil. Sebelum mengambil apa-apa langkah dalam membuat pembetulan, analisis terperinci perlu dijalankan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tertentu berlaku. Tindakan pembetulan ini mungkin melibatkan perubahan dalam satu atau lebih aktiviti operasi organisasi seperti pengubahsuaian, pembaikan mesin, penyediaan kursus-kursus tertentu dan lain-lain, atau mungkin juga melibatkan perubahan dalam standard yang ditetapkan. Tindakan pembetulan adalah satu proses mengenal pasti prestasi yang tersasar, menganalisa gangguan dan membangun dan melaksanakan program-program pembetulan. 9.3 PROSES DINAMIK Menurut Williams (2000), pelaksanaan proses kawalan adalah satu tindakan yang berterusan. Proses ini tidak boleh dilakukan hanya sekali untuk mendapat pencapaian yang diharapkan. Oleh itu ia dianggap sebagai proses yang dinamik. Proses dinamik ini bermula dengan melihat prestasi sebenar dan mengukur tahap pencapaian prestasi yang tertentu. Pengurus kemudian akan membandingkan prestasi yang dicapai dengan prestasi yang telah ditetapkan. Seandainya terdapat apa-apa perbezaan, ia mesti dianalisis untuk mengenal pasti punca perbezaan dan ini diikuti dengan tindakan pembetulan. Proses ini perlu dilakukan berulang kali dan mesti diberi perhatian sepenuhnya oleh pengurus dalam usaha mencapai matlamat prestasi yang ditetapkan. 9.4 KAEDAH ASAS DALAM KAWALAN Menurut Williams (2000), proses kawalan terdiri daripada tiga kaedah asas yang dikenal pasti sebagai prakawalan, kawalan serentak dan kawalan maklum balas.

6 176 TOPIK 9 KAWALAN Rajah 9.2: Tiga kaedah asas dalam kawalan Sumber: Jones, G. R., George, J. M., & Hill, C. W. L. (2000). Contemporary management (2nd ed.). Boston: Irwin McGraw Hill Prakawalan/Kawalan Awalan Kawalan jenis ini juga dikenali sebagai kawalan pencegahan atau kawalan awalan. Ia melibatkan penggunaan maklumat, termasuk maklumat keputusan yang terkini untuk meramal apa yang akan berlaku pada masa akan datang supaya langkah-langkah pencegahan boleh diambil. Ia dilaksanakan untuk mengelakkan perbezaan antara apa yang benar-benar berlaku dengan apa yang diharapkan berlaku. Pencegahan dijalankan melalui analisis terperinci mengenai input sebelum diterima ke dalam proses transformasi organisasi. Input perlu dipastikan mematuhi piawaian kualiti yang ditubuhkan agar keputusan yang diperolehi adalah seperti yang dijangka. Satu contoh penggunaan kawalan ini adalah apabila pengurus memastikan bahawa sampel bahan mentah yang akan digunakan mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh organisasi atau berdasarkan spesifikasi tertentu bagi mengelakkan kerosakan produk pada masa akan datang Kawalan Serentak Kawalan serentak dijalankan semasa proses transformasi sedang berlaku. Apabila kawalan ini dijalankan, tindakan pemulihan, pembetulan atau pengubahsuaian dilakukan selepas gangguan dikesan. Bagi organisasi yang berorientasikan pengeluaran, tindakan kawalan akan diambil apabila input sedang diproses, manakala bagi organisasi yang berorientasikan perkhidmatan, ia akan diambil semasa perkhidmatan sedang diberi kepada pelanggan. Melalui kaedah kawalan ini, organisasi akan memantau operasi mereka dan pada masa yang sama mengambil tindakan pembetulan yang perlu sebelum proses transformasi selesai. Ini akan membantu untuk mengurangkan kesilapan dalam output yang dihasilkan. Antara contoh kaedah kawalan ini adalah peperiksaan pertengahan penggal, kawalan akaun, kawalan inventori dan lainlain.

7 TOPIK 9 KAWALAN Kawalan Maklum Balas Kawalan maklum balas melibatkan pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan kelemahan langkah-langkah kawalan selepas sesuatu kejadian berlaku. Kawalan jenis ini dilaksanakan selepas proses transformasi telah selesai dengan tujuan untuk mengetahui sama ada seluruh aktiviti berjalan dengan betul dan mencapai keputusan seperti yang diharapkan. Kawalan ini juga dapat menentukan sama ada program yang akan dijalankan mempunyai kesinambungan dengan program sebelumnya. Ia juga berupaya untuk menilai efektif dan efisien pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti organisasi. Satu contoh kaedah kawalan ini adalah penggunaan bahan mentah yang berkualiti rendah yang menyebabkan pengeluaran produk berkualiti rendah. Tindakan mengubah bahan-bahan mentah yang digunakan adalah salah satu contoh kawalan maklum balas. 9.5 BENTUK-BENTUK KAWALAN Menurut Williams (2000), terdapat lima bentuk kawalan yang boleh digunakan oleh pengurus dalam melaksanakan proses kawalan birokratik, objektif, normatif, bersepadu dan diri. Rajah 9.3 menggambarkan kelima-lima bentuk kawalan ini. Rajah 9.3: Lima bentuk kawalan yang boleh digunakan oleh pengurus dalam organisasi Kawalan Birokratik Kaedah ini menggunakan kuasa hierarki untuk mempengaruhi golongan pekerja. Ganjaran diberi kepada pekerja-pekerja yang taat manakala hukuman dikenakan kepada pekerja-pekerja yang tidak mematuhi polisi, peraturan dan prosedur organisasi.

8 178 TOPIK 9 KAWALAN Kawalan Objektif Kawalan ini menggunakan kaedah pengukuran pemerhatian terhadap tingkah laku pekerja atau output yang dihasilkan untuk menilai prestasi kerja. Pengurus lebih tertumpu kepada pemerhatian atau pengukuran terhadap tingkah laku pekerja atau output berbanding polisi atau peraturan. Kawalan objektif terdiri daripada dua bentuk kawalan, kawalan kelakuan dan kawalan output. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kawalan kelakuan dan kawalan output. Kawalan kelakuan adalah peraturan tingkah laku dan tindakan yang mengawal tingkah laku pekerja dalam tugas mereka. Kawalan output ialah bentuk kawalan yang mengawal output pekerja dengan memberikan mereka ganjaran dan insentif. Ciri-ciri penting dalam pelaksanaan kawalan output adalah kebolehpercayaan, keadilan dan ketepatan, pekerja dan pengurus yang meyakinkan untuk mencapai keputusan yang dijangkakan manakala ganjaran dan insentif bergantung kepada standard prestasi yang telah ditetapkan Kawalan Normatif Setelah melihat dengan terperinci tentang kawalan birokratik dan kawalan objektif, mari kita lihat kawalan normatif. Ini adalah satu kaedah yang mengatur tingkah laku pekerja dan hasilnya melalui norma-norma dan kepercayaan yang dikongsi bersama di kalangan semua anggota organisasi. Terdapat dua ciri utama dalam kawalan jenis ini, iaitu sensitiviti terhadap pemilihan pekerja berdasarkan sikap dan norma mereka, dan mendapatkan inspirasi berdasarkan pengalaman dan pemerhatian pekerja Kawalan Bersepadu Ini adalah satu kaedah yang menggunakan norma dan tingkah laku yang dibincangkan, dibentuk dan dipersetujui oleh kumpulan kerja. Bentuk kawalan ini memainkan peranan dalam kumpulan kerja berautonomi. Ini adalah satu kumpulan kerja yang beroperasi tanpa kehadiran pengurus dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam kawalan proses, tugas kumpulan, output dan tingkah laku. Kumpulan kerja autonomi berkembang secara beransur-ansur melalui dua peringkat kawalan bersepadu. Pertama, ahli bekerja dan belajar daripada satu sama lain, menyelia kerja setiap ahli dan membangunkan norma dan kepercayaan yang membimbing dan mengawal mereka. Kedua, rupa dan penerimaan objektif sebagai panduan dan mengawal tingkah laku.

9 TOPIK 9 KAWALAN Kawalan Diri Ini adalah satu sistem di mana pengurus dan pekerja mengawal tingkah laku dengan menetapkan matlamat mereka sendiri, memantau kemajuan dan pencapaian matlamat mereka sendiri dan memberi ganjaran kepada diri mereka apabila matlamat telah tercapai. LATIHAN 9.2 Berdasarkan pemahaman anda, nyatakan tiga kaedah asas dalam proses kawalan dan lima bentuk kawalan yang boleh dilaksanakan oleh sebuah organisasi. 9.6 FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIKAWAL SEMAK KENDIRI 9.3 Dalam mengurus sesebuah organisasi, pengurus bertanggungjawab memastikan kelancaran proses pengurusan. Beliau perlu memastikan bahawa kawalan terperinci dijalankan. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang perlu dikawal oleh pengurus dalam sebuah organisasi? Menentukan perkara-perkara yang perlu dikawal adalah sama pentingnya dengan membuat keputusan sama ada untuk mengawal atau dalam kaedah apa kawalan perlu dilakukan. Terdapat beberapa bahagian yang perlu dikawal oleh pengurus bagi organisasi mencapai matlamat yang diingini Kewangan Salah satu aspek penting yang perlu dikawal adalah kewangan. Ada waktunya di mana prestasi kewangan tidak mencapai standard yang dijangkakan. Jika keadaan ini masih tidak dapat dikesan dan tindakan yang relevan tidak diambil, kewujudan syarikat tersebut mungkin berada dalam bahaya. Perspektif kewangan secara umumnya berkaitan dengan aktiviti-aktiviti seperti jualan, pembelian dan lain-lain.

10 180 TOPIK 9 KAWALAN Penyata kewangan adalah sumber penting maklumat kewangan bagi sesebuah organisasi. Kunci kira-kira menunjukkan berapa kukuhnya kedudukan kewangan, aset, liabiliti dan kedudukan pemegang ekuiti bagi tempoh kewangan tertentu. Penyata untung-rugi atau penyata pendapatan menunjukkan ringkasan aktiviti operasi dan hubungan antara perbelanjaan dan pendapatan bagi tahun kewangan tersebut. Menurut Williams (2000), terdapat satu pendekatan baru dalam perspektif kewangan yang dikenali sebagai nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi merupakan jumlah keuntungan syarikat yang melebihi kos modal dalam tahun tertentu. Dalam perspektif ini, pengurus perlu mengenakan kawalan supaya jumlah keuntungan syarikat sentiasa melebihi kos modal bagi syarikat itu untuk terus meraih nilai tambah ekonomi Sumber Manusia Kawalan sumber manusia adalah amat penting dalam sesebuah organisasi. Jika organisasi tidak dapat mengawal sumber manusia dengan baik seperti kehilangan tenaga pakar, ia akan menjejaskan prestasi dan pencapaian syarikat tersebut. Organisasi perlu mempunyai perancangan yang boleh memotivasikan para pekerja. Sebagai contoh, organisasi perlu mengambil berat mengenai masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja dengan mewujudkan perbincangan yang harmoni antara pihak pengurusan dan kesatuan pekerja Operasi Dalaman Operasi dalaman organisasi biasanya diukur melalui kualiti. Kawalan operasi adalah sangat mustahak bagi setiap organisasi terutamanya bagi firma pembuatan. Ini adalah kerana efisien dan efektif kawalan operasi akan menentukan tahap pengeluaran dan prestasi organisasi seperti yang ditetapkan oleh piawaiannya. Nilai kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan berdasarkan standard akan dapat mengukuhkan tanggapan pelanggan terhadap kualiti barang-barang yang telah mereka beli. Sebagai contoh, kawalan kualiti produk dapat mengurangkan bahan buangan dan kecacatan produk dan ini akan menjimatkan kos. Kawalan inventori juga berkesan dalam mengurangkan kos pelaburan yang berkaitan dengan inventori.

11 TOPIK 9 KAWALAN Pelanggan Menurut Williams (2000), untuk mengukur prestasi pelanggan, organisasi perlu mengenakan kawalan ke atas pelanggan yang meninggalkan organisasi dan bukannya berdasarkan kajian kepuasan pelanggan. Di sini, pengurus akan membuat penilaian dengan mengukur kadar peratusan pelanggan yang meninggalkan organisasi itu. Dengan mengawal pelanggan daripada meninggalkan organisasi, maka syarikat akan dapat meningkatkan keuntungan mereka. Sebagai contoh, kos untuk mendapatkan pelanggan baru adalah lima kali lebih tinggi berbanding dengan kos mengekalkan pelanggan yang sedia ada. LATIHAN 9.3 Soalan Esei Mengapakah perspektif kewangan perlu dikawal? Pernyataan BE TUL (B) atau SALAH (S) 1. SEMAK Kawalan KENDIRI merupakan 9.3 satu proses untuk mengetahui apa yang telah berlaku berbanding standard yang telah ditetapkan. 2. Keputusan berkaitan kawalan tiada kesan kepada keputusan perancangan masa hadapan. 3. Organisasi yang mengamalkan kawalan birokratik sangat sukar untuk diubah. 4. Kawalan masa depan juga dikenali sebagai kawalan pencegahan. 5. Nilai tambah ekonomi adalah jumlah keuntungan sebuah syarikat yang melebihi kos modal dalam setahun.

12 182 TOPIK 9 KAWALAN Soalan-soalan Aneka Pilihan 1. Kebanyakan kaedah kawalan adalah berdasarkan kepada: A. Kawalan masa depan B. Kawalan maklum balas C. Kawalan serentak D. Kawalan dinamik 2. Apakah jenis kawalan yang menggunakan kaedah norma dan tingkah laku yang dibincangkan, dibentuk dan dipersetujui oleh satu kumpulan kerja? A. Bersepadu B. Birokratik C. Normatif D. Diri 3. Jenis kawalan yang manakah dilaksanakan semasa proses transformasi? A. Serentak B. Pencegahan C. Objektif D. Maklum balas 4. Yang mana antara berikut BUKAN keperluan asas proses kawalan? A. Menetapkan standard B. Membandingkan prestasi yang sebenar dengan standard C. Mengawal beberapa objektif D. Mengambil tindakan pembaikkan sekiranya perlu 5. Apakah perspektif yang selalu digunakan dalam mengukur prestasi operasi sebuah organisasi? A. Kewangan B. Kualiti C. Sumber manusia D. Pelanggan

13 TOPIK 9 KAWALAN 183 Soalan Kes: Kawalan 1. Apakah maksud kawalan? 2. Adakah anda bersetuju dengan jenis kawalan yang digunakan oleh pengurus di senario di atas? Mengapa? Tujuan utama kawalan pengurusan adalah untuk menyiapkan pengurus menghadapi masalah yang sedia ada atau yang akan datang sebelum ia menjadi kritikal. Kawalan pengurusan mempunyai tiga keperluan asas: mewujudkan standard; memantau keputusan dan membandingkannya dengan standard dan membuat pembetulan atas apa-apa gangguan yang berlaku di antara keputusan yang benar dan standard. Kawalan adalah satu proses yang dinamik kerana ia adalah satu proses yang berterusan. Proses kawalan terdiri daripada tiga kaedah asas: kawalan masa depan yang juga dikenali sebagai kawalan pencegahan, kawalan serentak dan kawalan maklum balas. Terdapat lima bentuk kawalan yang boleh digunakan oleh pengurus dalam melaksanakan proses kawalan: birokrasi, objektif, normatif, bersepadu dan diri.

14 184 TOPIK 9 KAWALAN Bagi memastikan bahawa organisasi boleh mencapai matlamatnya, beberapa perspektif yang penting mesti dikawal kewangan, sumber manusia, kualiti dan pelanggan. Bersepadu Birokratik Kawalan output Kawalan pencegahan Kumpulan kerja autonomi Normatif Objektif Tindakan pembetulan Kawalan tingkah laku

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1 Topik 9 Perancangan Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan kepentingan belanjawan tunai dan pro forma penyata pendapatan dalam pengurusan kewangan; dan

Lebih terperinci

Prestasi kerja = Motivasi Kebolehan Kekangan situasi

Prestasi kerja = Motivasi Kebolehan Kekangan situasi Topik 7 Motivasi HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan proses asas motivasi; 2. Menerangkan pendekatan keperluan dan proses dalam motivasi; 3. Membincangkan sumbangan

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

Pengenalan Makroekonomi

Pengenalan Makroekonomi Topik 1 Pengenalan Makroekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membincangkan maksud makroekonomi dan lima isu utama dalam makroekonomi; 2. Menghuraikan dua dasar utama

Lebih terperinci

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal Topik 7 Aliran Tunai Pembelanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan garis panduan dalam anggaran aliran tunai; 2. Menjelaskan aliran perbelanjaan

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

Inovasi dan Perubahan

Inovasi dan Perubahan Topik 11 Inovasi dan Perubahan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menghuraikan kepentingan inovasi dalam organisasi; 2. Menerangkan cara-cara menguruskan inovasi dengan berkesan;

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

STRATEGI PERSAINGAN BANTU PERNIAGAAN KOPERASI

STRATEGI PERSAINGAN BANTU PERNIAGAAN KOPERASI STRATEGI PERSAINGAN BANTU PERNIAGAAN KOPERASI Frank Me-ol Abdullah frank@mkm.edu.my Maktab Koperasi Malaysia Zon Sarawak 52 BIL. 53 2017 Pengenalan Kewujudan lebih banyak kedai pesaing dalam pasaran, ditambah

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Ekonomi

Pengenalan kepada Ekonomi Topik 1 Pengenalan kepada Ekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma ekonomi ; 2. Membezakan mikroekonomi dan makroekonomi; 3. Membincangkan tiga persoalan

Lebih terperinci

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN Pendahuluan Modul ini merupakan asas kepada kerja buat setiap individu dalam organisasi yang ingin memastikan hasil kerja yang dilakukannya berimpak besar.

Lebih terperinci

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 6.1 Definisi Pengurusan Sumber Manusia Dua perkara penting dalam unit ini yang perlu kita ketahui ialah pengurusan sumber manusia dan sumber manusia adalah dua perkara yang berbeza.

Lebih terperinci

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan SINOPSIS KURSUS Jabatan Perakaunan Dan Kewangan ACT2111 Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi elemen penting mengenai penggunaan maklumat kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri hotel adalah berkait rapat dengan industri pelancongan dan perdagangan dalam negeri atau antarabangsa sesebuah negara kerana fungsi utamanya ialah untuk membekalkan

Lebih terperinci

BAB 14 AUDIT DALAMAN

BAB 14 AUDIT DALAMAN BAB 14 AUDIT DALAMAN 14.1 Pendahuluan 14.1.1 Pengauditan atas pengurusan kewangan dan perakaunan Universiti amatlah penting untuk memastikan kewujudan akauntibiliti. 14.1.2 Oleh yang demikian, pemeriksaan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan industri yang amat penting dalam menggerakkan pembangunan di Malaysia dan seterusnya menjana perkembangan ekonomi di negara ini. Industri ini

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN PENGURUSAN PROJEK 10.0 PENGENALAN Unit ini akan membincangkan secara lebih terperinci mengenai elemen-elemen pengurusan projek yang berikut :- 1. Perancangan dan kitar kawalan dalam pengurusan projek 2.

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Perindustrian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan harta tanah di Malaysia pada masa kini. Satu sistem perancangan yang baik untuk sektor perindustrian

Lebih terperinci

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk:

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk: STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENGENALAN 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk: a. mendefinisikan prinsip-prinsip asas yang menerangkan amalan audit dalam seperti mana

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan prosesan bahan,

Lebih terperinci

DIMENSIKOOP. melibatkan aktiviti perekodan, pengkelasan, menganalisis dan mentafsir kegiatan urus niaga.

DIMENSIKOOP. melibatkan aktiviti perekodan, pengkelasan, menganalisis dan mentafsir kegiatan urus niaga. Julizah Sabstu Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Amalan pengauditan mula wujud apabila manusia mula berniaga. Aktiviti perniagaan yang semakin kompleks pada hari ini menyebabkan audit semakin diperlukan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji akan merumuskan keseluruhan kajian yang telah dilaksanakan. Pengkaji juga akan membuat

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan proses yang perlu diselaraskan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data mentah untuk kajian ini. Langkah-langkah

Lebih terperinci

Secara khususnya, kepentingan keperluan komunikasi itu dapat kita senarai seperti berikut :

Secara khususnya, kepentingan keperluan komunikasi itu dapat kita senarai seperti berikut : E3007 FUNGSI PENGURUSAN 4.0 PENGENALAN merupakan perkara yang amat penting bagi sesebuah organisasi. Tanpa satu sistem komunikasi yang berkesan, akan menyebabkan proses perancangan sesebuah organisasi

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PPDSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan perkhidmatan

Lebih terperinci

Kos Modal PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kos Modal PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Kos Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan prinsip dalam menentukan kos modal; 2. Mengira kos hutang, kos saham biasa dan kos saham keutamaan;

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan komponen penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara kita seiring degan sektor pertanian, perlombongan, pembuatan dan perkhidmatan. Krisis

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan Projek

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan Projek BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Projek Terdapat pelbagai definisi kualiti yang diutarakan oleh guru-guru kualiti dalam disiplin ilmu kualiti. Akan tetapi secara umumnya, kualiti boleh dirujuk sebagai sebagai

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Sebagai pelabur, kita seringkali dipengaruhi oleh perspektif perilaku yang menghindari kita daripada membuat keputusan yang bijak. Apakah kelemahan

Lebih terperinci

Pengeluaran Negara PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Pengeluaran Negara PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 2 Pengeluaran Negara HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan aliran model pendapatan; 2. Membandingkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dengan keluaran negara

Lebih terperinci

dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan

dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan BAB ENAM PENUTUP 6.1 Pengenalan Bab ini akan menerangkan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan analisis kajian dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan bagi

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Kewangan

Pengenalan kepada Kewangan Topik 1 Pengenalan kepada Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti bidang kewangan dan kepentingan kepada perniagaan; 2. Menjelaskan empat peranan utama

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

Kandungan. Apakah perbankan Islam? Perbankan Islam di Malaysia. Pematuhan prinsip Syariah Konsep Syariah dalam perbankan Islam. Soalan Lazim.

Kandungan. Apakah perbankan Islam? Perbankan Islam di Malaysia. Pematuhan prinsip Syariah Konsep Syariah dalam perbankan Islam. Soalan Lazim. Kandungan 1 2 10 12 Apakah perbankan Islam? Perbankan Islam di Malaysia Pematuhan prinsip Syariah Konsep Syariah dalam perbankan Islam Soalan Lazim Glosari Buku kecil ini menerangkan konsep asas dan prinsip

Lebih terperinci

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Halaman 1 daripada 5 Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Dokumen ini menetapkan butiran Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 ( Tawaran ), termasuk keperluan kelayakan

Lebih terperinci

Kod pengendalian perniagaan

Kod pengendalian perniagaan KOD PENGENDALIAN PERNIAGAAN PRINSIP-PRINSIP TINDAKAN KITA PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KITA DASAR-DASAR KITA Kod pengendalian perniagaan Kod pengendalian perniagaan Kandungan 01 Pengenalan 02 Pematuhan undang-undang

Lebih terperinci

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN Kognitif TIGA DOMAIN PENGUJIAN - bidang mengenai pengetahuan, faktafakta, teori dan kefahaman - merujuk secara langsung kepada Taksonomi Bloom (pengetahuan,

Lebih terperinci

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan adalah merupakan salah satu bidang yang sangat mencabar. Berbanding dengan industri lain, industri pembinaan terdedah

Lebih terperinci

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH Pendahuluan Modul ini bertujuan untuk membantu Pengetua/ Guru Besar (PGB) bagaimana untuk memotivasi dan menggerakkan warga sekolah supaya

Lebih terperinci

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT ISI KANDUNGAN POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT... 1 BAB 1 : POLISI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT... 4 0101 Perkara-Perkara Yang Perlu Dipatuhi Adalah Seperti Berikut:... 4 0102 Proses

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Bab ini akan menerangkan secara menyeluruh mengenai kajian yang dijalankan dalam membangunkan Model Kepuasan Pelanggan Untuk Laman Web E-Runcit. Melihat kepada kepesatan

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

Muka surat isi kandungan Muka surat ini menyenaraikan isi kandungan tajuk-tajuk utama mengikut muka surat dalam sesebuah Rancangan Perniagaan.

Muka surat isi kandungan Muka surat ini menyenaraikan isi kandungan tajuk-tajuk utama mengikut muka surat dalam sesebuah Rancangan Perniagaan. DEFINISI RANCANGAN PERNIAGAAN Rancangan Perniagaan ialah suatu dokumen bertulis menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan. Rancangan perniagaan pada umumnya merangkumi

Lebih terperinci

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH Tujuan Piagam Lembaga Pengarah ini adalah untuk menggalakkan standard tadbir urus korporat tertinggi di dalam Perbadanan dan untuk menetapkan, antara lain, tanggungjawab dan fungsi Lembaga Pengarah bersesuaian

Lebih terperinci

BAHAGIAN. Menggalakkan Amalan Audit Berkualiti Tinggi

BAHAGIAN. Menggalakkan Amalan Audit Berkualiti Tinggi BAHAGIAN Menggalakkan Amalan Audit Berkualiti Tinggi AKTIVITI PENDAFTARAN PENGENALAN Dalam memperkukuhkan kesinambungan dalam mempengaruhi amalan audit, AOB telah meningkatkan aktiviti pemantauan audit

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

Pengurusan Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah Topik 7 Pengurusan Bilik Darjah HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah; 2. Mengenal pasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus

Lebih terperinci

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS 171 Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS Bil Item Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju Setuju 1. PBS mewakili perubahan yang besar

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP16 : GARIS PANDUAN PELABURAN WANG KOPERASI DI BAWAH SEKSYEN 54 AKTA KOPERASI 1993 BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perancangan Bandar yang berkualiti mampu memantapkan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan terutamanya di dalam zaman pembangunan teknologi yang pesat kini. Kemunculan bandar-bandar

Lebih terperinci

Kriteria Belanjawan Modal

Kriteria Belanjawan Modal Topik 6 Kriteria Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menentukan kebolehterimaan projek baru berdasarkan tempoh bayar balik, nilai kini bersih, indeks keberuntungan

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Setiap organisasi sama ada awam atau swasta perlu mempunyai premis kerja yang sesuai bagi mereka menjalankan aktiviti atau operasi sesebuah organisasi untuk mencapai objektifnya.

Lebih terperinci

Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab

Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab Soalan 1 Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab Pendidikan merupakan aktiviti dalam kehidupan yang amat memberi kesan kepada individu serta masyarakat. Terkandung dalam pendidikan adalah proses

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

Bahagian. Penaksiran Prestasi dan Keberkesanan

Bahagian. Penaksiran Prestasi dan Keberkesanan Bahagian Penaksiran Prestasi dan Keberkesanan 3 LAPORAN TAHUNAN2015 PENAKSIRAN PRESTASI DAN KEBERKESANAN Rangka kerja strategik AOB merangkumkan prospek tiga tahun (2013 2016) bagi pasaran dan landskap

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN REKOD ARKIB ELEKTRONIK DAN

DASAR PENGURUSAN REKOD ARKIB ELEKTRONIK DAN -------------------------------------------------------------------------------------AGENSI-------------------------------------------------------------------------- DASAR PENGURUSAN REKOD DAN ARKIB ELEKTRONIK

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENGENALAN 1.1 Pengenalan Sesebuah organisasi memerlukan satu sistem yang khusus bagi memudah dan mempercepatkan proses kerja dalam usaha meningkatkan kecekapan dan produktiviti organisasi mereka.

Lebih terperinci

RISIKO-RISIKO ORGANISASI

RISIKO-RISIKO ORGANISASI Pendekatan kami terhadap pengurusan dan kawalan risiko terus berubah semasa tahun kewangan untuk mencerminkan amalan terbaik. Keuntungan yang berlanjutan membentuk objektif teras strategi pengurusan risiko

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Kesedaran mengenai betapa pentingnya latihan di Malaysia menyebabkan organisasi-organisasi awam mahupun swasta mewujudkan pusat latihan untuk melatih tenaga kerja menurut

Lebih terperinci

PERANCANGAN ORGANISASI PENDAHULUAN TUJUAN LATAR BELAKANG ASAS PERTIMBANGAN (RASIONAL) LANGKAH PERANCANGAN STRATEGIK VISI MISI ISU ISU UTAMA

PERANCANGAN ORGANISASI PENDAHULUAN TUJUAN LATAR BELAKANG ASAS PERTIMBANGAN (RASIONAL) LANGKAH PERANCANGAN STRATEGIK VISI MISI ISU ISU UTAMA PERANCANGAN ORGANISASI PENDAHULUAN TUJUAN LATAR BELAKANG ASAS PERTIMBANGAN (RASIONAL) LANGKAH PERANCANGAN STRATEGIK VISI MISI ISU ISU UTAMA KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN MATLAMAT STRATEGIK NILSI-NILAI

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

KRITERIA AKNC 2017 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011

KRITERIA AKNC 2017 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011 Profil Jabatan hendaklah ditulis terlebih dahulu. a) merupakan titik permulaan yang sangat sesuai untuk tujuan penilaian kendiri; b) membantu sesebuah

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER NAMA KUMPULAN: BUBPK ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan. 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI )

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) Susut Nilai Kejatuhan nilai aset tetap dalam tempoh penggunaan. Tujuan Pengiraan Susut Nilai Susut nilai belanja perniagaan yang perlu dicaj terhadap hasil

Lebih terperinci

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ISI KANDUNGAN M/S 1.0 LATAR BELAKANG 4 2.0

Lebih terperinci

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia KANDUNGAN Muka Surat

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS PUSAT PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI (2017) ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 PENGENALAN... 3 1.2 SKOP... 3 1.3

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

MODUL 10: KESIMPULAN. Isi Kandungan Pengenalan Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan Soalan penilaian

MODUL 10: KESIMPULAN. Isi Kandungan Pengenalan Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan Soalan penilaian MODUL 10: KESIMPULAN Isi Kandungan 10.0 Pengenalan 10.2 Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan 10.3 Soalan penilaian 113 10.0 Pengenalan Pelajar telah mempelajari tentang asas-asas utama perancangan

Lebih terperinci

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Pengenalan Piagam Perkhidmatan Pelanggan menyatakan keazaman kami untuk menyediakan satu tahap perkhidmatan pelanggan yang tinggi. Ianya menggariskan

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Pengurusan Lanjutan

AAW Perakaunan Pengurusan Lanjutan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 AAW 323 - Perakaunan Pengurusan Lanjutan Masa: 3 jam ARAHAN: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Lebih terperinci

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM Diterbitkan oleh: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Aras 8, Maju Junction Mall 1001, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Faks : 03-2616 7601 E-mel: enquiry@akpk.org.my AKPK Edisi Pertama 2011

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

BAB 15 PENYATA KEWANGAN

BAB 15 PENYATA KEWANGAN BAB 15 PENYATA KEWANGAN 15.1 Pemakaian Am dan Definisi 15.1.1 Garis panduan ini menerangkan secara am ciri-ciri atau norms bagi penyediaan Penyata Kewangan oleh Universiti dan syarikat subsidiari yang

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA Penyelia Buku log 0 Laporan 0 60 Supervision 0 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 0 Laporan 0 0 JUMLAH 00 00 PENILAIAN LAPORAN PENYELIA (0%) No Aspek

Lebih terperinci