Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau"

Transkripsi

1 Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa yang dikeluarkan oleh ( Bank ). 2. Penerimaan Perjanjian Sebelum Ahli Kad menandatangani dan/atau menggunakan Kad, Ahli Kad perlu membaca Terma dan Syarat ini terlebih dahulu kerana penggunaan atau penerimaan Kad oleh Ahli Kad adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Dengan meminta Bank mengeluarkan Kad atau menandatangani borang permohonan Bank, Ahli Kad dengan ini bersetuju untuk terus terikat dengan Terma dan Syarat berikut. Dengan menandatangani, menggunakan atau menerima Kad, Ahli Kad bersetuju dan/atau dianggap telah bersetuju dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah ini. 3. Definisi Di dalam Terma dan Syarat ini, di mana konteks memerlukan, perkataan-perkataan berikut hendaklah mempunyai maksud yang telah ditetapkan ke atasnya:- Perkataan Maksud Ahli Kad pemegang kad yang merupakan pemegang Akaun yang berdaftar ; Akaun ATM Baki Semasa Bank Ahli Akaun Semasa dan Akaun Simpanan (CASA) yang dibuka atas nama Ahli Kad dengan Bank yang dihubungkan dengan Kad bagi tujuan perjanjian ini; Mesin Teler Automatik atau mesin kad yang menerima Kad tetapi tidak terhad kepada mesin-mesin milik Bank atau milik rangkaian ATM Visa; baki yang terdapat dalam Akaun selepas penolakan jumlah pembelian barangan dan perkhidmatan dan Pengeluaran Tunai; institusi kewangan yang merupakan ahli Visa atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli;

2 Barangan dan perkhidmatan halal CASA Had Harian Kad Kad Debit-i Visa Pemeroleh Pengeluar Pengeluaran Tunai Penyata Akaun Perbankan Internet PIN PLUS barangan dan perkhidmatan yang diterima dan mematuhi kehendak Syariah; akaun semasa dan/atau akaun simpanan dengan Bank milik Ahli Kad yang mana Hasil/Wariq akan didepositkan ke dalamnya dan digunakan oleh Ahli Kad menurut Terma dan Syarat ini; had maksimum dibenarkan yang ditetapkan oleh Bank bagi Pengeluaran Tunai dan tansaksi runcit yang dibuat dalam satu (1) hari; KadDebit-i Visa Team Harimau; mana-mana kad debit Visa yang dikeluarkan oleh Bank bagi membolehkan Ahli Kad untuk mempunyai akses elektronik kepada CASA Ahli Kad dan melakukan transaksi tertentu tertakluk kepada terma dan syarat di dalam ini; institusi yang memasuki suatu hubungan kontrak dengan rakan dagang bertujuan untuk menerima Kad sebagai kaedah pembayaran; Bank pengeluar Kad yang telah mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia di bawah Seksyen 25(1) Akta Sistem Pembayaran 2003 untuk mengeluarkan instrumen pembayaran yang ditetapkan; tunai yang dikeluarkan dari mana-mana Bank, ATM atau pusat pengeluaran tunai yang dibenarkan menerima Logo Visa PLUS atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli; penyata berkala yang dimohon di cawangan atau dicetak oleh Ahli Kad di SPM atau dikeluarkan oleh Bank kepada Ahli Kad yang menunjukkan transaksi yang berlaku di dalam Akaun; Sistem perbankan internet yang membolehkan pelanggan Bank melaksanakan transaksi kewangan di laman web kendalian Bank yang selamat; Nombor Pengenalan Peribadi yang dipilih oleh Ahli Kad menerusi PINPAD atau yang kemudiannya ditukar oleh Ahli Kad di ATM; Juga dikenali sebagai Visa PLUS yang merupakan rangkaian antara bank yang merangkumi semua kad kredit,debit dan prabayar Visa serta kad ATM yang dikeluarkan oleh pelbagai bank di seluruh dunia: Pusat Pengeluaran Tunai Sah Rakan Dagang Bukan Kendalian Kami Rakan Dagang Kendalian Kami mana-mana bank, ATM atau gedung yang dibenarkan menerima Visa atau mana-mana pemilik jenama lain di mana Bank merupakan ahli bagi pengeluaran tunai; mana-mana transaksi di mana Pemeroleh dan Pengeluar kad bukan pihak yang sama; mana-mana transaksi di mana Pemeroleh dan Pengeluar adalah pihak yang sama;

3 Rakan Dagang Sah Ringgit Malaysia SPM Team Harimau Transaksi Kad gedung yang menjual barangan dan/atau perkhidmatan yang menerima Kad sebagai kaedah pembayaran; mata wang sah Malaysia dan digunakan untuk semua pembayaran yang dibuat di bawah Terma dan Syarat ini; Mesin Pencetak Penyata yang terdapat di cawangan Bank terpilih yang menawarkan perkhidmatan mencetak Penyata Akaun untuk CASA milik Ahli Kad pada bila-bila masa: suatu jenama Kad Debit-i Visa yang dikeluarkan oleh Bank dengan kerjasama Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM); transaksi yang dibuat menggunakan Kad; Visa Visa International Service Association, sebuah syarikat yang ditubuhkan di State of Delaware, beribu pejabat di 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, State Of California, United States of America yang mana Bank adalah ahli utama; 4. Tafsiran a. Perkataan dan ekspresi yang merujuk kepada perkataan tunggal hendaklah termasuk perkataan majmuk dan sebaliknya. Perkataan dan ekspresi yang membawa maksud maskulin hendaklah termasuk perkataan yang membawa maksud feminin dan neutral. b. Rujukan kepada klausa dan jadual hendaklah merujuk kepada Klausa dan Jadual kepada Terma dan Syarat ini, melainkan dinyatakan sebaliknya secara jelas. c. Tajuk dalam Terma dan Syarat ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan hendaklah diabaikan dalam mentafsirkan peruntukan-peruntukan Terma dan Syarat ini. 5. Permohonan Kad a. Pelanggan Bank berusia 15 tahun ke atas (termasuk bukan pemastautin Malaysia) yang memegang CASA layak untuk memohon Kad. Sekiranya CASA adalah akaun simpanan bersama, hanya pemegang akaun simpanan bersama dengan arahan salah satu-tandatangan sahaja yang layak memohan Kad. Hanya SATU (1) Kad akan dikeluarkan. b. Pemilik berdaftar syarikat perniagaan tunggal yang memiliki akaun semasa dengan Bank layak untuk memohon SATU (1) Kad di bawah nama syarikat perniagaan tunggal. Kad hanya boleh dipegang atau digunakan oleh pemilik berdaftar syarikat perniagaan tunggal tersebut. c. Pemohon Kad hendaklah melengkapkan borang permohonan dan menghantarnya ke Bank bersama dengan kad ATM atau buku akaun simpanan atau penyata akaun semasa dan segala dokumen dan pembayaran yang berkenaan. d. Ahli Kad boleh mencipta PIN sendiri menggunakan PINPAD dan PIN tersebut adalah bertujuan untuk membuat transaksi di ATM. Ahli Kad hendaklah tidak mendedahkan PIN kepada manamana individu dan hendaklah bertanggungjawab kepada Bank bagi mana-mana masukan debit dalam CASA akibat daripada mana-mana transaksi yang tidak dibenarkan. e. Sebagai balasan kepada Bank mengeluarkan Kad kepada Ahli Kad, Ahli Kad bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang terkandung di dalam ini dan apa-apa terma dan syarat lain yang akan dikenakan oleh Bank dari semasa ke semasa. f. Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat dengan Terma dan Syarat ini, Ahli Kad memulangkan Kad dengan serta-merta kepada Bank setelah memotong jalur magnetik dan cip pada Kad dengan

4 notis bertulis bahawa pemulangan Kad adalah untuk pembatalan. 6. Penggunaan Kad a. Penggunaan Kad adalah terhad kepada Ahli Kad iaitu kepada siapa Kad tersebut dikeluarkan untuk penggunaan di Rakan Dagang Sah atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli yang dibenarkan untuk menerima Kad sebagai kaedah pembayaran. Ahli Kad hendaklah menandatangani bahagian belakang Kad sejurus selepas menerima Kad tersebut. b. Ahli Kad hendaklah tidak membenarkan pihak ketiga untuk menggunakan Kad dan tidak boleh memindah milik, atau menyerahkan kawalan atau pemilikan Kad, atau menggunakan Kad untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh Bank. c. Akaun Ahli Kad akan didebitkan apabila pembelian dilakukan menggunakan Kad. Kad boleh digunakan untuk pembelian barangan dan perkhidmatan di Malaysia dan di lebih 25 juta rakan dagang seluruh dunia yang mempamerkan logo Visa PLUS,dengan syarat jumlah amaun tunai di dalam Akaun mencukupi untuk transaksi dilakukan. Ahli Kad bertanggungjawab untuk memastikan Akaun mempunyai wang yang mencukupi sebelum melakukan transaksi. d. Ahli Kad dibenarkan melakukan transaksi internet dan pengeluaran tunai di Pusat Pengeluaran Tunai Sah atau institusi kewangan yang mempunyai logo BANKCARD atau MEPS (untuk transaksi e-debit) dan Visa PLUS (untuk transaksi EMV). e. Pengeluaran Tunai i. Ahli Kad boleh melakukan transaksi pengeluaran tunai di pusat pengeluaran tunai Bank dan di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai Sah yang mempamerkan logo Visa PLUS dan logo MEPS. ii. Jumlah pengeluaran tunai maksimum adalah RM5,000 sehari. iii. Sebarang pengeluaran tunai yang dilakukan oleh Ahli Kad akan didebitkan ke Akaun. f. Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab kepada Bank atas kesemua transaksi yang dilakukan oleh Ahli Kad menggunakan Kad dan bagi semua yuran berkaitan yang didebitkan ke Akaun. i. Untuk melakukan pembelian di mana-mana Rakan Dagang Sah, Ahli Kad mestilah menandatangani Draf Jualan yang disediakan oleh Rakan Dagang Sah; ii. Untuk melakukan Pengeluaran Tunai menggunakan Kad di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai Sah, Ahli Kad hendaklah menandatangani Draf Pengeluaran Tunai yang disediakan oleh Pusat Pengeluaran Tunai Sah atau menggunakan PIN untuk mengakses Akaun; g. Ahli Kad hendaklah menggunakan Kad hanya untuk melaksanakan pembelian runcit, pembayaran atau pengeluaran tunai bagi barangan dan perkhidmatan halal. Bank Islam akan memberi sumbangan RM2 untuk setiap Keahlian Kad baru dan sumbangan sebanyak 0.3% daripada pembelian runcit dengan menggunakan Kad kepada FAM. h. Bank mempunyai kuasa mutlak untuk menyekat transaksi yang dilakukan di Rakan Dagang yang tidak halal. i. Transaksi Skim Pembayaran Mudah (EPP) tidak dibenarkan menggunakan Kad. j. Semua transaksi akan diproses secara atas talian, dan Baki Semasa terkini boleh dilihat oleh Ahli Kad di ATM dan melalui kemudahan Perbankan Internet Bank. k. Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad untuk pembelian barangan dan/atau perkhidmatan menerusi internet, laman web atau portal, Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan penggunaannya pada setiap masa. Ahli Kad bersetuju bahawa pemasukan maklumat Kad di Internet hendaklah menjadi bukti mencukupi tentang kesahihan arahan yang telah dibuat. Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap penggunaan Kad sedemikian tanpa mengambil kira sama ada individu tersebut diberi kebenaran atau tidak dan tanpa mengambil kira keadaan semasa transaksi berlaku. Walaubagaimanapun, Bank berhak atas budi bicaranya untuk tidak menyempurnakan transaksi sedemikian menerusi Perbankan Internet sekiranya Bank mempunyai sebab untuk meragui kesahihannya atau berpendapat bahawa transaksi tersebut tidak sah di sisi undang-undang atau sebaliknya tidak wajar untuk dilakukan atau atas sebarang sebab lain.

5 7. Transaksi Luar Negara a. Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di semua Rakan Dagang Sah dan di Pusat Pengeluaran Tunai Sah tetapi Ahli Kad hendaklah memaklumkan kepada pihak Bank terlebih dahulu setiap kali Ahli Kad hendak ke luar negara. b. Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk pengeluaran tunai di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai di negara-negara yang diluluskan yang mana akan dimaklumkan oleh Bank atau Visa dari masa ke semasa. c. Apabila Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia, transaksi hendaklah dicaj dalam mata wang rasmi negara berkenaan dan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada kadar tukaran dan pada masa yang ditentukan oleh Visa atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli, atas budi bicara mutlaknya. d. Bagi yang mana berkenaan, Ahli Kad hendaklah memberi kuasa kepada Bank untuk mengambil langkah-langkah yang perlu bagi mematuhi Peraturan Kawalan Pertukaran Asing yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan apa-apa transaksi luar negara. e. Ahli Kad juga hendaklah memaklumkan Bank tentang hasratnya untuk berada di luar Malaysia bagi tempoh lebih daripada tiga puluh (30) hari. 8. Akaun Simpanan/Semasa (CASA) a. Bank akan menyelenggara Akaun Ahli Kad bagi setiap Kad yang dipegang dan semua transaksi yang dilaksanakan menggunakan Kad dan sebarang yuran hendaklah didebitkan ke dalam Akaun berkenaan. b. Penyata Akaun bagi akaun simpanan milik Ahli Kad yang menyatakan transaksi yang telah dilakukan, boleh dimohon di mana-mana cawangan atau dicetak oleh Ahli Kad di SPM atau dikeluarkan oleh Bank kepada Ahli Kad. c. Penyata Akaun untuk akaun semasa milik Ahli Kad yang menyatakan transaksi yang telah dilakukan, akan dihantar kepada Ahli Kad secara bulanan atau pada tarikh yang dinyatakan di mana selepas ini dirujuk sebagai Tarikh Penyata. Tiada caj akan dikenakan ke atas Penyata Akaun asal. d. Penyata Akaun dan/atau baki Akaun juga boleh diperolehi melalui Kemudahan Perbankan Internet Bank. e. Semua transaksi, rekod dan catatan dalam Penyata Akaun hendaklah dianggap sebagai betul dan mengikat Ahli Kad melainkan Ahli Kad memaklumkan Bank secara bertulis tentang sebarang kesilapan (jika ada) dalam Penyata Akaun tidak lewat daripada empat belas (14) hari daripada Tarikh Penyata tersebut. f. Ahli Kad hendaklah memaklumkan Bank dengan segera secara bertulis tentang sebarang perubahan alamat kediaman dan/atau alamat pejabat dan/atau alamat surat-menyurat, nombor telefon atau perubahan pekerjaan. 9. Pemilikan Kad Kad ini tetap menjadi milik Bank pada setiap masa dan Ahli Kad hendaklah memulangkannya kepada Bank selepas memotong jalur magnetik dan cip apabila diminta untuk berbuat demikian atau jika penggunaan Kad oleh Ahli Kad dibatalkan atau Akaun ditutup. 10. Kehilangan/Kecurian Kad dan Pendedahan PIN Ahli Kad hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya dalam mencegah kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah. Sebarang kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah hendaklah dilaporkan serta-merta kepada Pusat Kad Bank melalui telefon, telegram, faksimili atau teleks dan membuat laporan polis.

6 Pengesahan bertulis berserta salinan laporan polis mesti diberikan kepada Bank tidak melebihi tujuh (7) hari selepas kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah. a. Ahli Kad bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa Kad tidak digunakan oleh Ahli Kad pada masa transaksi yang dipertikaikan dicatatkan dalam rekod. Semua transaksi di Pusat Pengeluaran Tunai (termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran tunai) hendaklah dianggap telah dibuat oleh Ahli Kad dan Ahli Kad adalah bertanggungjawab ke atas semua apa jua caj dan pengeluaran yang berpunca daripada transaksi berkenaan. Tanggungjawab untuk membuktikan bahawa apa-apa transaksi di Pusat Pengeluaran Tunai tidak dibuat oleh Ahli Kad tertanggung ke atas Ahli Kad. b. Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua apa jua caj dan pengeluaran yang berpunca daripada transaksi, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan, yang dilakukan menggunakan Kad sebelum notis bertulis dalam borang yang ditetapkan mengenai kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah diterima oleh Bank. Rekod Bank mengenai sebarang transaksi yang dilakukan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad. c. Apabila Kad yang hilang atau dicuri telah ditemui, Ahli Kad tidak boleh menggunakan Kad tersebut dan hendaklah memulangkannya, selepas memotong jalur magnetik dan cip, kepada Bank serta-merta selepas Kad ditemui. Bank tidak mempunyai kewajipan untuk mengeluarkan kad gantian kepada Ahli Kad selepas kad hilang atau dicuri. 11. Penggantungan, Pembatalan atau Penamatan a. Di samping dan tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini, Bank boleh menamatkan penggunaan Kad dengan notis bertulis tanpa memberikan sebarang sebab untuk penamatan, dengan syarat Bank mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa Ahli Kad telah menyalahguna Kad atau telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat yang dinyatakan di dalam ini. Selepas penamatan tersebut, Kad akan dibatalkan serta merta sama ada Kad dipulangkan oleh Ahli Kad kepada Bank atau tidak. b. Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa mana-mana Kad yang dibatalkan atau ditarik balik oleh Bank akan diletakkan dalam Senarai Pembatalan yang akan diedarkan kepada semua Rakan Dagang Sah dan Pusat Pengeluaran Tunai Sah dan semua cawangan Bank. c. Ahli Kad boleh pada bila-bila masa menamatkan penggunaan Kad dengan menghantar notis bertulis kepada Bank dan memulangkan Kad kepada Bank selepas memotong jalur magnetik dan cip. Tiada pemulangan yuran tahunan atau sebahagian daripadanya akan dibuat. Walaupun pemberitahuan awal telah diberikan tentang hasrat Ahli Kad untuk membatalkan atau menamatkan penggunaan Kad atau Terma dan Syarat ini, Ahli Kad tetap bertanggungjawab ke atas sebarang transaksi (yang dibenarkan atau tidak) yang dilaksanakan menerusi penggunaan Kad sehinggalah tarikh Kad dipulangkan kepada Bank oleh Ahli Kad. 12. Yuran dan Caj a. Ahli Kad bersetuju untuk membayar dan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebitkan wang yang ada dalam Akaun untuk menjelaskan yuran berikut :- i. Caj Pengeluaran Tunai di ATM yang mana Ahli Kad dikenakan caj: Melalui ATM milik Bank : Tiada caj Melalui ATM bank tempatan di bawah MEPS : RM1.00 bagi setiap pengeluaran Melalui ATM bank luar negara di bawah MEPS : RM4.00 bagi setiap pengeluaran Melalui ATM di bawah Visa PLUS : RM10.00 bagi setiap pengeluaran

7 ii. iii. iv. Pertanyaan baki di ATM Bank dan rangkaian MEPS ATM: Tiada caj dikenakan; Untuk salinan resit transaksi dan penyata, Ahli Kad dikenakan caj; RM5.00 setiap salinan melalui kaunter RM1.00 setiap salinan melalui SPM Yuran tahunan RM12.00 seperti yang ditetapkan oleh Bank bagi Kad yang dikeluarkan atau Kad yang diperbaharui. Yuran akan ditentukan atau diubah oleh Bank dari semasa ke semasa dengan memberikan notis bertulis terlebih dahulu kepada Ahli Kad. Yuran tahunan tidak boleh dipulangkan. Baki di dalam Akaun mestilah melebihi RM20.00 untuk pendebitan yuran tahunan. v. Yuran guaman (atas dasar peguamcara dan pelanggan) dan lain-lain kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Bank untuk menguatkuasakan hak dan kelayakannya dibawah Terma dan Syarat ini dan perolehan wang yang kena dibayar dan perlu dibayar oleh Ahli Kad kepada Bank; vi. vii. Sebarang yuran dan caj yang munasabah yang dikenakan oleh Bank bagi perkhidmatan dan kemudahan yang diberikan kepada Ahli Kad; Yuran sebanyak RM12.00 untuk setiap kad gantian. b. Sekiranya berlaku kekurangan baki dalam Akaun, sewaktu transaksi dilakukan oleh Ahli Kad, Bank Islam dengan kuasa mutlaknya serta kebenaran daripada Ahli Kad akan melakukan pengeluaran daripada sebarang akaun dengan Bank Islam milik Ahli Kad yang mempunyai baki mencukupi. c. Walau apa pun peruntukan di atas, jika terdapat sebarang perubahan ke atas yuran dan caj, Bank akan memberikan notis bertulis kepada Ahli Kad sekurang-kurangnya 21 hari tarikh kalendar sebelum tarikh penguatkuasaan perubahan tersebut. Pengumuman akan dibuat sama ada melalui Penyata Akaun bulanan atau lain-lain cara yang dianggap berkesan. 13. Caj Pra-Kebenaran Caj pra-kebenaran merujuk kepada amaun pra-kebenaran yang akan didebitkan ke Akaun apabila Ahli Kad mengisi petrol dan membuat pembayaran menggunakan Kad di dispenser minyak automatik atau membuat bayaran untuk pendaftaran bilik di hotel menggunakan Kad atau apa-apa transaksi lain yang memerlukan kepada caj pra-kebenaran. Caj pra-kebenaran yang dimaksudkan adalah untuk kelulusan transaksi sahaja. Jumlah pra-kebenaran akan dilepaskan apabila jumlah transaksi sebenar telah didebitkan ke Akaun. 14. Pemantauan dan Rakaman Telefon Ahli Kad memberi kebenaran kepada Bank untuk menghubungi Ahli Kad menerusi telefon mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Kad. Ahli Kad bersetuju bahawa panggilan sedemikian daripada Bank boleh dibuat tanpa diminta. Dari semasa ke semasa, Bank boleh memantau dan/atau merakamkan panggilan telefon antara Ahli Kad dan Bank. Ahli Kad selanjutnya bersetuju bahawa pemantauan dan/atau rakaman boleh dilakukan dan tiada notis tambahan kepada Ahli Kad atau kelulusan tambahan daripada Ahli Kad diperlukan. 15. Penepian Tiada keringanan, toleransi, kelonggaran, kegagalan atau penangguhan di pihak Bank dalam melaksanakan atau meninggalkan pelaksanaan apa-apa hak, kuasa, keistimewaan atau remedi yang terakru kepada Bank di bawah Terma dan Syarat ini, atau apa-apa sekuriti yang menyebelahi Bank apabila berlaku mana-mana keingkaran oleh Ahli Kad akan menjejaskan hak, kuasa, keistimewaan atau remedi tersebut; atau ditafsirkan sebagai penepian atau persetujuan Bank dalam mana-mana keingkaran atau menjejaskan sebarang hak, kuasa, keistimewaan atau remedi Bank berkaitan

8 dengan sebarang keingkaran lain atau seterusnya; dan mana-mana satu atau sebahagian daripada pelaksanaan hak atau remedi tidak akan menghalang sebarang pelaksanaan hak atau remedi selanjutnya atau pelaksanaan hak atau remedi lain. Hak dan remedi yang diperuntukkan di dalam ini adalah terkumpul dan tidak mengenepikan sebarang hak atau remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang. 16. Perubahan Keadaan Jika terdapat sebarang perubahan di dalam undang-undang, peraturan atau keperluan kawal selia yang berkenaan atau dalam pentafsiran atau penggunaannya; atau sekiranya pematuhan oleh Bank kepada sebarang arahan, permintaan atau keperluan berkenaan (sama ada berkuasa di bawah undang-undang atau tidak) daripada mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa lain akan menyebabkan Bank dikenakan sebarang syarat, beban atau kewajipan, yang pada pendapat mutlak Bank menyusahkannya untuk menyediakan atau menyelenggarakan Kad, maka dengan notis daripada Bank, Kad akan dibatalkan yang mana Ahli Kad hendaklah membayar hutang kepada Bank dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan notis tersebut oleh Ahli Kad. 17. Menghubungkan Kad dengan Akaun Tabung Haji a. Peruntukan ini hanya berkaitan dengan pendeposit Tabung Haji (TH) yang mempunyai CASA dengan Bank dan tidak terpakai kepada pemilik perniagaan tunggal. Kad yang beroperasi di bawah Akaun perniagaan tunggal tidak layak untuk dihubungkan dengan mana-mana akaun TH. b. Bagi tujuan peruntukan ini, setiap Ahli Kad perlu memiliki: i. Akaun yang aktif dan memiliki Kad; serta ii. Akaun TH yang aktif. c. Ahli Kad hendaklah mengemukakan kad pengenalan dan buku akaun simpanan TH kepada Bank bagi tujuan menghubungkan Kad dengan akaun TH. d. Ahli Kad juga dibenarkan memohon untuk menghubungkan Kad bagi akaun TH anak-anak di bawah jagaannya yang berumur di bawah LAPAN BELAS (18) tahun. e. Jumlah maksimum akaun yang dibenarkan bagi Ahli Kad berserta anak di bawah jagaannya adalah tidak melebihi LAPAN (8) akaun termasuk akaun Ahli Kad sendiri. f. Setiap transaksi yang melibatkan akaun TH (kecuali untuk pertanyaan baki) akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM1.00. g. Yuran perkhidmatan Kad serta had harian bagi pengeluaran dan pindahan wang adalah mengikut Terma dan Syarat Bank yang terkandung di dalam ini. h. Jumlah pengeluaran wang dari akaun TH menggunakan Kad adalah tertakluk kepada jumlah baki wang yang terdapat di dalam akaun TH tersebut, setelah mengambil kira semua jumlah yang dibekukan untuk daftar haji dan lain-lain. i. Ahli Kad bertanggungjawab untuk mengemaskini sebarang perubahan dalam pengurusan akaun TH yang dihubungkan dengan Kad. Ahli Kad bersetuju untuk mengemaskini status akaun TH anak yang telah mencapai umur 18 tahun di mana-mana cawangan TH dan kemudiannya memaklumkan Bank untuk mengeluarkan akaun TH anak tersebut daripada senarai akaun Ahli Kad yang dihubungkan kepada Kad. j. Ahli Kad bersetuju bahawa penggunaan Kad adalah bawah tanggungjawab Ahli Kad sepenuhnya mengikut terma dan syarat di dalam perjanjian Akaun/Kad. Ahli Kad juga bertanggungjawab menanggung kesemua dan apa jua risiko yang berkaitan, bersangkutan atau yang mungkin berlaku akibat daripada penggunaan Kad tersebut. k. Sebarang pertanyaan/kemusykilan berkaitan dengan Kad hendaklah dimajukan kepada Bank terlebih dahulu sebelum menghubungi TH. Nombor panggilan yang berkaitan adalah: i. Pusat Panggilan Bank Islam : ii. Pusat Panggilan Tabung Haji :

9

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia

Lebih terperinci

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia 2. KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS dari akaun simpanan/semasa

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS 8 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 29 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia 2. KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS dari akaun simpanan/semasa

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1. Takrifan TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1.1 Terma Bank hendaklah bermaksud Public Bank Berhad dan Public Islamic Bank Berhad. 1.2 Terma Ahli hendaklah merujuk pada

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA SEPTEMBER 2018

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA SEPTEMBER 2018 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard 6 April 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa pindaan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFIN Islamic

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya?

5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya? 5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya? Untuk Pembelian Runcit: Di jutaan rangkaian rakan niaga Visa di Malaysia atau di luar negara seperti kedai runcit, pasaraya,

Lebih terperinci

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco.

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco. Terma-terma dan Syarat-syarat berkaitan dengan Ciri-ciri dan Ganjaran yang tersedia di bawah CIMB TESCO Debit MasterCard & Akaun CIMB Tesco Savers ( Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Debit Jenama Bersama

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA JULAI 2018

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA JULAI 2018 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Baki Pengurangan Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ). Melainkan dan kecuali

Lebih terperinci

8 August Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World Mastercard

8 August Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World Mastercard 8 August 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World Mastercard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat kad AFFINBANK

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam

Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016 Kad Kredit-i Bank Islam Terma Dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam 2 Terma Dan Syarat Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ( Pembiayaan KKBI ) 1. Tinjauan

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA 13 FEBRUARI 2019

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA 13 FEBRUARI 2019 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ( Program

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Pengeluaran Kad AmBank Debit MasterCard ("Kad") oleh AmBank (M) Berhad ("Bank") kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad akan tertakluk kepada terma

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1. Takrifan TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1.1 Terma Bank hendaklah bermaksud Public Bank Berhad dan Public Islamic Bank Berhad. 1.2 Terma Ahli hendaklah merujuk pelanggan

Lebih terperinci

1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi.

1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi. Layak untuk dilindungi oleh PIDM 1. Am 1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi. 1.2 Pemegang Akaun melantik Bank

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, dimana ungkapan ini harus termasuk pengganti Bank yang ditugaskan) bersetuju untuk menyewa Peti Simpanan Keselamatan ( Peti Simpanan )

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Debit PB. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya. Public Bank Berhad (6463-H)

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ).

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ). Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam ( 01 Oktober 2018 31 Disember 2018 ). Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Kad Kredit-i Bank Islam. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam. Tertakluk pada terma dan syarat

Kad Kredit-i Bank Islam. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam. Tertakluk pada terma dan syarat Kad Kredit-i Bank Islam Terma Dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam Tertakluk pada terma dan syarat 1 2 Terma Dan Syarat Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ( Pembiayaan KKBI ) 1. Tinjauan Keseluruhan Terma

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 Dikemaskini pada 01 Jun 2016 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi Deposit.

Lebih terperinci

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur.

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur. TERMA DAN SYARAT DUITNOW Terma-terma dan syarat-syarat berikut ("Terma dan Syarat DuitNow") merangkumi penggunaan Pelanggan ke atas DuitNow (ditakrifkan di sini) seperti yang disediakan oleh Hong Leong

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 Dikemaskini pada 6 September 2018 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi

Lebih terperinci

Soalan Lazim Tentang Kad Kredit Tuesday, 19 July :02 -

Soalan Lazim Tentang Kad Kredit Tuesday, 19 July :02 - Apakah jenis-jenis kad kredit yang ada? Pada amnya, terdapat tiga jenis kad kredit, iaitu Klasik, Emas dan Platinum. Kad-kad kredit tersebut dikeluarkan berdasarkan kepada tahap pendapatan seseorang dan

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1 Kemaskini pada 1 April 2015 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi

Lebih terperinci

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT Kempen PB Junior ( Kempen ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang ditawarkan kepada Peserta

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP)

Terma dan Syarat Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Terma dan Syarat Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit ( RSVP ) Kad Kredit-i Bank Islam ( KKBI ) bermula pada 17 Januari 2013. RSVP ini terbuka kepada semua

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Kredit The Store - Hong Leong dan Kad Kredit Pacific - Hong Leong

Terma dan Syarat Kad Kredit The Store - Hong Leong dan Kad Kredit Pacific - Hong Leong Terma dan Syarat Kad Kredit The Store - Hong Leong dan Kad Kredit Pacific - Hong Leong Terma dan Syarat di bawah hendaklah dibaca bersama Perjanjian Pemegang Kad Hong Leong ( Perjanjian ). Kecuali dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad (Pihak

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (27809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30% ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Bagi mengelakkan keraguan, bagi Pilihan 2, kedua-dua Kad Layak yang dipohon mestilah diluluskan supaya Pemegang Kad NTC layak menyertai Kempen ini.

Bagi mengelakkan keraguan, bagi Pilihan 2, kedua-dua Kad Layak yang dipohon mestilah diluluskan supaya Pemegang Kad NTC layak menyertai Kempen ini. Kempen Pemerolehan TEMPOH KEMPEN Kempen Pemerolehan ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 17 Disember 2018 pada 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 31 Januari 2019 pada

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini.

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini. TERMA & SYARAT AUTOPAY BILL UOB Terma dan syarat di sini akan diguna pakai untuk Perkhidmatan AutoPay Bill ( Perkhidmatan ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) dan mesti dibaca bersama

Lebih terperinci

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya PA SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil yang diberikan pada hari dan tahun yang dinyatakan di dalam Bahagian 1 Jadual oleh Pihak yang namanya, kenyataan dan / atau alamatnya dinyatakan dalam Bahagian 2

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017)

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) 1. Apakah PIN? PIN, atau Nombor Pengenalan Peribadi, adalah kod rahsia yang diberikan kepada ahli kad atau dipilih oleh mereka bagi membuktikan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci