Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau"

Transkripsi

1 Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa yang dikeluarkan oleh ( Bank ). 2. Penerimaan Perjanjian Sebelum Ahli Kad menandatangani dan/atau menggunakan Kad, Ahli Kad perlu membaca Terma dan Syarat ini terlebih dahulu kerana penggunaan atau penerimaan Kad oleh Ahli Kad adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Dengan meminta Bank mengeluarkan Kad atau menandatangani borang permohonan Bank, Ahli Kad dengan ini bersetuju untuk terus terikat dengan Terma dan Syarat berikut. Dengan menandatangani, menggunakan atau menerima Kad, Ahli Kad bersetuju dan/atau dianggap telah bersetuju dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah ini. 3. Definisi Di dalam Terma dan Syarat ini, di mana konteks memerlukan, perkataan-perkataan berikut hendaklah mempunyai maksud yang telah ditetapkan ke atasnya:- Perkataan Maksud Ahli Kad pemegang kad yang merupakan pemegang Akaun yang berdaftar ; Akaun ATM Baki Semasa Bank Ahli Akaun Semasa dan Akaun Simpanan (CASA) yang dibuka atas nama Ahli Kad dengan Bank yang dihubungkan dengan Kad bagi tujuan perjanjian ini; Mesin Teler Automatik atau mesin kad yang menerima Kad tetapi tidak terhad kepada mesin-mesin milik Bank atau milik rangkaian ATM Visa; baki yang terdapat dalam Akaun selepas penolakan jumlah pembelian barangan dan perkhidmatan dan Pengeluaran Tunai; institusi kewangan yang merupakan ahli Visa atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli;

2 Barangan dan perkhidmatan halal CASA Had Harian Kad Kad Debit-i Visa Pemeroleh Pengeluar Pengeluaran Tunai Penyata Akaun Perbankan Internet PIN PLUS barangan dan perkhidmatan yang diterima dan mematuhi kehendak Syariah; akaun semasa dan/atau akaun simpanan dengan Bank milik Ahli Kad yang mana Hasil/Wariq akan didepositkan ke dalamnya dan digunakan oleh Ahli Kad menurut Terma dan Syarat ini; had maksimum dibenarkan yang ditetapkan oleh Bank bagi Pengeluaran Tunai dan tansaksi runcit yang dibuat dalam satu (1) hari; KadDebit-i Visa Team Harimau; mana-mana kad debit Visa yang dikeluarkan oleh Bank bagi membolehkan Ahli Kad untuk mempunyai akses elektronik kepada CASA Ahli Kad dan melakukan transaksi tertentu tertakluk kepada terma dan syarat di dalam ini; institusi yang memasuki suatu hubungan kontrak dengan rakan dagang bertujuan untuk menerima Kad sebagai kaedah pembayaran; Bank pengeluar Kad yang telah mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia di bawah Seksyen 25(1) Akta Sistem Pembayaran 2003 untuk mengeluarkan instrumen pembayaran yang ditetapkan; tunai yang dikeluarkan dari mana-mana Bank, ATM atau pusat pengeluaran tunai yang dibenarkan menerima Logo Visa PLUS atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli; penyata berkala yang dimohon di cawangan atau dicetak oleh Ahli Kad di SPM atau dikeluarkan oleh Bank kepada Ahli Kad yang menunjukkan transaksi yang berlaku di dalam Akaun; Sistem perbankan internet yang membolehkan pelanggan Bank melaksanakan transaksi kewangan di laman web kendalian Bank yang selamat; Nombor Pengenalan Peribadi yang dipilih oleh Ahli Kad menerusi PINPAD atau yang kemudiannya ditukar oleh Ahli Kad di ATM; Juga dikenali sebagai Visa PLUS yang merupakan rangkaian antara bank yang merangkumi semua kad kredit,debit dan prabayar Visa serta kad ATM yang dikeluarkan oleh pelbagai bank di seluruh dunia: Pusat Pengeluaran Tunai Sah Rakan Dagang Bukan Kendalian Kami Rakan Dagang Kendalian Kami mana-mana bank, ATM atau gedung yang dibenarkan menerima Visa atau mana-mana pemilik jenama lain di mana Bank merupakan ahli bagi pengeluaran tunai; mana-mana transaksi di mana Pemeroleh dan Pengeluar kad bukan pihak yang sama; mana-mana transaksi di mana Pemeroleh dan Pengeluar adalah pihak yang sama;

3 Rakan Dagang Sah Ringgit Malaysia SPM Team Harimau Transaksi Kad gedung yang menjual barangan dan/atau perkhidmatan yang menerima Kad sebagai kaedah pembayaran; mata wang sah Malaysia dan digunakan untuk semua pembayaran yang dibuat di bawah Terma dan Syarat ini; Mesin Pencetak Penyata yang terdapat di cawangan Bank terpilih yang menawarkan perkhidmatan mencetak Penyata Akaun untuk CASA milik Ahli Kad pada bila-bila masa: suatu jenama Kad Debit-i Visa yang dikeluarkan oleh Bank dengan kerjasama Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM); transaksi yang dibuat menggunakan Kad; Visa Visa International Service Association, sebuah syarikat yang ditubuhkan di State of Delaware, beribu pejabat di 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, State Of California, United States of America yang mana Bank adalah ahli utama; 4. Tafsiran a. Perkataan dan ekspresi yang merujuk kepada perkataan tunggal hendaklah termasuk perkataan majmuk dan sebaliknya. Perkataan dan ekspresi yang membawa maksud maskulin hendaklah termasuk perkataan yang membawa maksud feminin dan neutral. b. Rujukan kepada klausa dan jadual hendaklah merujuk kepada Klausa dan Jadual kepada Terma dan Syarat ini, melainkan dinyatakan sebaliknya secara jelas. c. Tajuk dalam Terma dan Syarat ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan hendaklah diabaikan dalam mentafsirkan peruntukan-peruntukan Terma dan Syarat ini. 5. Permohonan Kad a. Pelanggan Bank berusia 15 tahun ke atas (termasuk bukan pemastautin Malaysia) yang memegang CASA layak untuk memohon Kad. Sekiranya CASA adalah akaun simpanan bersama, hanya pemegang akaun simpanan bersama dengan arahan salah satu-tandatangan sahaja yang layak memohan Kad. Hanya SATU (1) Kad akan dikeluarkan. b. Pemilik berdaftar syarikat perniagaan tunggal yang memiliki akaun semasa dengan Bank layak untuk memohon SATU (1) Kad di bawah nama syarikat perniagaan tunggal. Kad hanya boleh dipegang atau digunakan oleh pemilik berdaftar syarikat perniagaan tunggal tersebut. c. Pemohon Kad hendaklah melengkapkan borang permohonan dan menghantarnya ke Bank bersama dengan kad ATM atau buku akaun simpanan atau penyata akaun semasa dan segala dokumen dan pembayaran yang berkenaan. d. Ahli Kad boleh mencipta PIN sendiri menggunakan PINPAD dan PIN tersebut adalah bertujuan untuk membuat transaksi di ATM. Ahli Kad hendaklah tidak mendedahkan PIN kepada manamana individu dan hendaklah bertanggungjawab kepada Bank bagi mana-mana masukan debit dalam CASA akibat daripada mana-mana transaksi yang tidak dibenarkan. e. Sebagai balasan kepada Bank mengeluarkan Kad kepada Ahli Kad, Ahli Kad bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang terkandung di dalam ini dan apa-apa terma dan syarat lain yang akan dikenakan oleh Bank dari semasa ke semasa. f. Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat dengan Terma dan Syarat ini, Ahli Kad memulangkan Kad dengan serta-merta kepada Bank setelah memotong jalur magnetik dan cip pada Kad dengan

4 notis bertulis bahawa pemulangan Kad adalah untuk pembatalan. 6. Penggunaan Kad a. Penggunaan Kad adalah terhad kepada Ahli Kad iaitu kepada siapa Kad tersebut dikeluarkan untuk penggunaan di Rakan Dagang Sah atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli yang dibenarkan untuk menerima Kad sebagai kaedah pembayaran. Ahli Kad hendaklah menandatangani bahagian belakang Kad sejurus selepas menerima Kad tersebut. b. Ahli Kad hendaklah tidak membenarkan pihak ketiga untuk menggunakan Kad dan tidak boleh memindah milik, atau menyerahkan kawalan atau pemilikan Kad, atau menggunakan Kad untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh Bank. c. Akaun Ahli Kad akan didebitkan apabila pembelian dilakukan menggunakan Kad. Kad boleh digunakan untuk pembelian barangan dan perkhidmatan di Malaysia dan di lebih 25 juta rakan dagang seluruh dunia yang mempamerkan logo Visa PLUS,dengan syarat jumlah amaun tunai di dalam Akaun mencukupi untuk transaksi dilakukan. Ahli Kad bertanggungjawab untuk memastikan Akaun mempunyai wang yang mencukupi sebelum melakukan transaksi. d. Ahli Kad dibenarkan melakukan transaksi internet dan pengeluaran tunai di Pusat Pengeluaran Tunai Sah atau institusi kewangan yang mempunyai logo BANKCARD atau MEPS (untuk transaksi e-debit) dan Visa PLUS (untuk transaksi EMV). e. Pengeluaran Tunai i. Ahli Kad boleh melakukan transaksi pengeluaran tunai di pusat pengeluaran tunai Bank dan di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai Sah yang mempamerkan logo Visa PLUS dan logo MEPS. ii. Jumlah pengeluaran tunai maksimum adalah RM5,000 sehari. iii. Sebarang pengeluaran tunai yang dilakukan oleh Ahli Kad akan didebitkan ke Akaun. f. Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab kepada Bank atas kesemua transaksi yang dilakukan oleh Ahli Kad menggunakan Kad dan bagi semua yuran berkaitan yang didebitkan ke Akaun. i. Untuk melakukan pembelian di mana-mana Rakan Dagang Sah, Ahli Kad mestilah menandatangani Draf Jualan yang disediakan oleh Rakan Dagang Sah; ii. Untuk melakukan Pengeluaran Tunai menggunakan Kad di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai Sah, Ahli Kad hendaklah menandatangani Draf Pengeluaran Tunai yang disediakan oleh Pusat Pengeluaran Tunai Sah atau menggunakan PIN untuk mengakses Akaun; g. Ahli Kad hendaklah menggunakan Kad hanya untuk melaksanakan pembelian runcit, pembayaran atau pengeluaran tunai bagi barangan dan perkhidmatan halal. Bank Islam akan memberi sumbangan RM2 untuk setiap Keahlian Kad baru dan sumbangan sebanyak 0.3% daripada pembelian runcit dengan menggunakan Kad kepada FAM. h. Bank mempunyai kuasa mutlak untuk menyekat transaksi yang dilakukan di Rakan Dagang yang tidak halal. i. Transaksi Skim Pembayaran Mudah (EPP) tidak dibenarkan menggunakan Kad. j. Semua transaksi akan diproses secara atas talian, dan Baki Semasa terkini boleh dilihat oleh Ahli Kad di ATM dan melalui kemudahan Perbankan Internet Bank. k. Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad untuk pembelian barangan dan/atau perkhidmatan menerusi internet, laman web atau portal, Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan penggunaannya pada setiap masa. Ahli Kad bersetuju bahawa pemasukan maklumat Kad di Internet hendaklah menjadi bukti mencukupi tentang kesahihan arahan yang telah dibuat. Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap penggunaan Kad sedemikian tanpa mengambil kira sama ada individu tersebut diberi kebenaran atau tidak dan tanpa mengambil kira keadaan semasa transaksi berlaku. Walaubagaimanapun, Bank berhak atas budi bicaranya untuk tidak menyempurnakan transaksi sedemikian menerusi Perbankan Internet sekiranya Bank mempunyai sebab untuk meragui kesahihannya atau berpendapat bahawa transaksi tersebut tidak sah di sisi undang-undang atau sebaliknya tidak wajar untuk dilakukan atau atas sebarang sebab lain.

5 7. Transaksi Luar Negara a. Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di semua Rakan Dagang Sah dan di Pusat Pengeluaran Tunai Sah tetapi Ahli Kad hendaklah memaklumkan kepada pihak Bank terlebih dahulu setiap kali Ahli Kad hendak ke luar negara. b. Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk pengeluaran tunai di mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai di negara-negara yang diluluskan yang mana akan dimaklumkan oleh Bank atau Visa dari masa ke semasa. c. Apabila Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia, transaksi hendaklah dicaj dalam mata wang rasmi negara berkenaan dan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada kadar tukaran dan pada masa yang ditentukan oleh Visa atau mana-mana pemilik jenama lain yang mana Bank merupakan ahli, atas budi bicara mutlaknya. d. Bagi yang mana berkenaan, Ahli Kad hendaklah memberi kuasa kepada Bank untuk mengambil langkah-langkah yang perlu bagi mematuhi Peraturan Kawalan Pertukaran Asing yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan apa-apa transaksi luar negara. e. Ahli Kad juga hendaklah memaklumkan Bank tentang hasratnya untuk berada di luar Malaysia bagi tempoh lebih daripada tiga puluh (30) hari. 8. Akaun Simpanan/Semasa (CASA) a. Bank akan menyelenggara Akaun Ahli Kad bagi setiap Kad yang dipegang dan semua transaksi yang dilaksanakan menggunakan Kad dan sebarang yuran hendaklah didebitkan ke dalam Akaun berkenaan. b. Penyata Akaun bagi akaun simpanan milik Ahli Kad yang menyatakan transaksi yang telah dilakukan, boleh dimohon di mana-mana cawangan atau dicetak oleh Ahli Kad di SPM atau dikeluarkan oleh Bank kepada Ahli Kad. c. Penyata Akaun untuk akaun semasa milik Ahli Kad yang menyatakan transaksi yang telah dilakukan, akan dihantar kepada Ahli Kad secara bulanan atau pada tarikh yang dinyatakan di mana selepas ini dirujuk sebagai Tarikh Penyata. Tiada caj akan dikenakan ke atas Penyata Akaun asal. d. Penyata Akaun dan/atau baki Akaun juga boleh diperolehi melalui Kemudahan Perbankan Internet Bank. e. Semua transaksi, rekod dan catatan dalam Penyata Akaun hendaklah dianggap sebagai betul dan mengikat Ahli Kad melainkan Ahli Kad memaklumkan Bank secara bertulis tentang sebarang kesilapan (jika ada) dalam Penyata Akaun tidak lewat daripada empat belas (14) hari daripada Tarikh Penyata tersebut. f. Ahli Kad hendaklah memaklumkan Bank dengan segera secara bertulis tentang sebarang perubahan alamat kediaman dan/atau alamat pejabat dan/atau alamat surat-menyurat, nombor telefon atau perubahan pekerjaan. 9. Pemilikan Kad Kad ini tetap menjadi milik Bank pada setiap masa dan Ahli Kad hendaklah memulangkannya kepada Bank selepas memotong jalur magnetik dan cip apabila diminta untuk berbuat demikian atau jika penggunaan Kad oleh Ahli Kad dibatalkan atau Akaun ditutup. 10. Kehilangan/Kecurian Kad dan Pendedahan PIN Ahli Kad hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya dalam mencegah kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah. Sebarang kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah hendaklah dilaporkan serta-merta kepada Pusat Kad Bank melalui telefon, telegram, faksimili atau teleks dan membuat laporan polis.

6 Pengesahan bertulis berserta salinan laporan polis mesti diberikan kepada Bank tidak melebihi tujuh (7) hari selepas kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah. a. Ahli Kad bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa Kad tidak digunakan oleh Ahli Kad pada masa transaksi yang dipertikaikan dicatatkan dalam rekod. Semua transaksi di Pusat Pengeluaran Tunai (termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran tunai) hendaklah dianggap telah dibuat oleh Ahli Kad dan Ahli Kad adalah bertanggungjawab ke atas semua apa jua caj dan pengeluaran yang berpunca daripada transaksi berkenaan. Tanggungjawab untuk membuktikan bahawa apa-apa transaksi di Pusat Pengeluaran Tunai tidak dibuat oleh Ahli Kad tertanggung ke atas Ahli Kad. b. Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua apa jua caj dan pengeluaran yang berpunca daripada transaksi, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan, yang dilakukan menggunakan Kad sebelum notis bertulis dalam borang yang ditetapkan mengenai kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad secara tidak sah diterima oleh Bank. Rekod Bank mengenai sebarang transaksi yang dilakukan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad. c. Apabila Kad yang hilang atau dicuri telah ditemui, Ahli Kad tidak boleh menggunakan Kad tersebut dan hendaklah memulangkannya, selepas memotong jalur magnetik dan cip, kepada Bank serta-merta selepas Kad ditemui. Bank tidak mempunyai kewajipan untuk mengeluarkan kad gantian kepada Ahli Kad selepas kad hilang atau dicuri. 11. Penggantungan, Pembatalan atau Penamatan a. Di samping dan tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini, Bank boleh menamatkan penggunaan Kad dengan notis bertulis tanpa memberikan sebarang sebab untuk penamatan, dengan syarat Bank mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa Ahli Kad telah menyalahguna Kad atau telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat yang dinyatakan di dalam ini. Selepas penamatan tersebut, Kad akan dibatalkan serta merta sama ada Kad dipulangkan oleh Ahli Kad kepada Bank atau tidak. b. Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa mana-mana Kad yang dibatalkan atau ditarik balik oleh Bank akan diletakkan dalam Senarai Pembatalan yang akan diedarkan kepada semua Rakan Dagang Sah dan Pusat Pengeluaran Tunai Sah dan semua cawangan Bank. c. Ahli Kad boleh pada bila-bila masa menamatkan penggunaan Kad dengan menghantar notis bertulis kepada Bank dan memulangkan Kad kepada Bank selepas memotong jalur magnetik dan cip. Tiada pemulangan yuran tahunan atau sebahagian daripadanya akan dibuat. Walaupun pemberitahuan awal telah diberikan tentang hasrat Ahli Kad untuk membatalkan atau menamatkan penggunaan Kad atau Terma dan Syarat ini, Ahli Kad tetap bertanggungjawab ke atas sebarang transaksi (yang dibenarkan atau tidak) yang dilaksanakan menerusi penggunaan Kad sehinggalah tarikh Kad dipulangkan kepada Bank oleh Ahli Kad. 12. Yuran dan Caj a. Ahli Kad bersetuju untuk membayar dan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebitkan wang yang ada dalam Akaun untuk menjelaskan yuran berikut :- i. Caj Pengeluaran Tunai di ATM yang mana Ahli Kad dikenakan caj: Melalui ATM milik Bank : Tiada caj Melalui ATM bank tempatan di bawah MEPS : RM1.00 bagi setiap pengeluaran Melalui ATM bank luar negara di bawah MEPS : RM4.00 bagi setiap pengeluaran Melalui ATM di bawah Visa PLUS : RM10.00 bagi setiap pengeluaran

7 ii. iii. iv. Pertanyaan baki di ATM Bank dan rangkaian MEPS ATM: Tiada caj dikenakan; Untuk salinan resit transaksi dan penyata, Ahli Kad dikenakan caj; RM5.00 setiap salinan melalui kaunter RM1.00 setiap salinan melalui SPM Yuran tahunan RM12.00 seperti yang ditetapkan oleh Bank bagi Kad yang dikeluarkan atau Kad yang diperbaharui. Yuran akan ditentukan atau diubah oleh Bank dari semasa ke semasa dengan memberikan notis bertulis terlebih dahulu kepada Ahli Kad. Yuran tahunan tidak boleh dipulangkan. Baki di dalam Akaun mestilah melebihi RM20.00 untuk pendebitan yuran tahunan. v. Yuran guaman (atas dasar peguamcara dan pelanggan) dan lain-lain kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Bank untuk menguatkuasakan hak dan kelayakannya dibawah Terma dan Syarat ini dan perolehan wang yang kena dibayar dan perlu dibayar oleh Ahli Kad kepada Bank; vi. vii. Sebarang yuran dan caj yang munasabah yang dikenakan oleh Bank bagi perkhidmatan dan kemudahan yang diberikan kepada Ahli Kad; Yuran sebanyak RM12.00 untuk setiap kad gantian. b. Sekiranya berlaku kekurangan baki dalam Akaun, sewaktu transaksi dilakukan oleh Ahli Kad, Bank Islam dengan kuasa mutlaknya serta kebenaran daripada Ahli Kad akan melakukan pengeluaran daripada sebarang akaun dengan Bank Islam milik Ahli Kad yang mempunyai baki mencukupi. c. Walau apa pun peruntukan di atas, jika terdapat sebarang perubahan ke atas yuran dan caj, Bank akan memberikan notis bertulis kepada Ahli Kad sekurang-kurangnya 21 hari tarikh kalendar sebelum tarikh penguatkuasaan perubahan tersebut. Pengumuman akan dibuat sama ada melalui Penyata Akaun bulanan atau lain-lain cara yang dianggap berkesan. 13. Caj Pra-Kebenaran Caj pra-kebenaran merujuk kepada amaun pra-kebenaran yang akan didebitkan ke Akaun apabila Ahli Kad mengisi petrol dan membuat pembayaran menggunakan Kad di dispenser minyak automatik atau membuat bayaran untuk pendaftaran bilik di hotel menggunakan Kad atau apa-apa transaksi lain yang memerlukan kepada caj pra-kebenaran. Caj pra-kebenaran yang dimaksudkan adalah untuk kelulusan transaksi sahaja. Jumlah pra-kebenaran akan dilepaskan apabila jumlah transaksi sebenar telah didebitkan ke Akaun. 14. Pemantauan dan Rakaman Telefon Ahli Kad memberi kebenaran kepada Bank untuk menghubungi Ahli Kad menerusi telefon mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Kad. Ahli Kad bersetuju bahawa panggilan sedemikian daripada Bank boleh dibuat tanpa diminta. Dari semasa ke semasa, Bank boleh memantau dan/atau merakamkan panggilan telefon antara Ahli Kad dan Bank. Ahli Kad selanjutnya bersetuju bahawa pemantauan dan/atau rakaman boleh dilakukan dan tiada notis tambahan kepada Ahli Kad atau kelulusan tambahan daripada Ahli Kad diperlukan. 15. Penepian Tiada keringanan, toleransi, kelonggaran, kegagalan atau penangguhan di pihak Bank dalam melaksanakan atau meninggalkan pelaksanaan apa-apa hak, kuasa, keistimewaan atau remedi yang terakru kepada Bank di bawah Terma dan Syarat ini, atau apa-apa sekuriti yang menyebelahi Bank apabila berlaku mana-mana keingkaran oleh Ahli Kad akan menjejaskan hak, kuasa, keistimewaan atau remedi tersebut; atau ditafsirkan sebagai penepian atau persetujuan Bank dalam mana-mana keingkaran atau menjejaskan sebarang hak, kuasa, keistimewaan atau remedi Bank berkaitan

8 dengan sebarang keingkaran lain atau seterusnya; dan mana-mana satu atau sebahagian daripada pelaksanaan hak atau remedi tidak akan menghalang sebarang pelaksanaan hak atau remedi selanjutnya atau pelaksanaan hak atau remedi lain. Hak dan remedi yang diperuntukkan di dalam ini adalah terkumpul dan tidak mengenepikan sebarang hak atau remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang. 16. Perubahan Keadaan Jika terdapat sebarang perubahan di dalam undang-undang, peraturan atau keperluan kawal selia yang berkenaan atau dalam pentafsiran atau penggunaannya; atau sekiranya pematuhan oleh Bank kepada sebarang arahan, permintaan atau keperluan berkenaan (sama ada berkuasa di bawah undang-undang atau tidak) daripada mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa lain akan menyebabkan Bank dikenakan sebarang syarat, beban atau kewajipan, yang pada pendapat mutlak Bank menyusahkannya untuk menyediakan atau menyelenggarakan Kad, maka dengan notis daripada Bank, Kad akan dibatalkan yang mana Ahli Kad hendaklah membayar hutang kepada Bank dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan notis tersebut oleh Ahli Kad. 17. Menghubungkan Kad dengan Akaun Tabung Haji a. Peruntukan ini hanya berkaitan dengan pendeposit Tabung Haji (TH) yang mempunyai CASA dengan Bank dan tidak terpakai kepada pemilik perniagaan tunggal. Kad yang beroperasi di bawah Akaun perniagaan tunggal tidak layak untuk dihubungkan dengan mana-mana akaun TH. b. Bagi tujuan peruntukan ini, setiap Ahli Kad perlu memiliki: i. Akaun yang aktif dan memiliki Kad; serta ii. Akaun TH yang aktif. c. Ahli Kad hendaklah mengemukakan kad pengenalan dan buku akaun simpanan TH kepada Bank bagi tujuan menghubungkan Kad dengan akaun TH. d. Ahli Kad juga dibenarkan memohon untuk menghubungkan Kad bagi akaun TH anak-anak di bawah jagaannya yang berumur di bawah LAPAN BELAS (18) tahun. e. Jumlah maksimum akaun yang dibenarkan bagi Ahli Kad berserta anak di bawah jagaannya adalah tidak melebihi LAPAN (8) akaun termasuk akaun Ahli Kad sendiri. f. Setiap transaksi yang melibatkan akaun TH (kecuali untuk pertanyaan baki) akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM1.00. g. Yuran perkhidmatan Kad serta had harian bagi pengeluaran dan pindahan wang adalah mengikut Terma dan Syarat Bank yang terkandung di dalam ini. h. Jumlah pengeluaran wang dari akaun TH menggunakan Kad adalah tertakluk kepada jumlah baki wang yang terdapat di dalam akaun TH tersebut, setelah mengambil kira semua jumlah yang dibekukan untuk daftar haji dan lain-lain. i. Ahli Kad bertanggungjawab untuk mengemaskini sebarang perubahan dalam pengurusan akaun TH yang dihubungkan dengan Kad. Ahli Kad bersetuju untuk mengemaskini status akaun TH anak yang telah mencapai umur 18 tahun di mana-mana cawangan TH dan kemudiannya memaklumkan Bank untuk mengeluarkan akaun TH anak tersebut daripada senarai akaun Ahli Kad yang dihubungkan kepada Kad. j. Ahli Kad bersetuju bahawa penggunaan Kad adalah bawah tanggungjawab Ahli Kad sepenuhnya mengikut terma dan syarat di dalam perjanjian Akaun/Kad. Ahli Kad juga bertanggungjawab menanggung kesemua dan apa jua risiko yang berkaitan, bersangkutan atau yang mungkin berlaku akibat daripada penggunaan Kad tersebut. k. Sebarang pertanyaan/kemusykilan berkaitan dengan Kad hendaklah dimajukan kepada Bank terlebih dahulu sebelum menghubungi TH. Nombor panggilan yang berkaitan adalah: i. Pusat Panggilan Bank Islam : ii. Pusat Panggilan Tabung Haji :

9

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia

Lebih terperinci

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia 2. KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS dari akaun simpanan/semasa

Lebih terperinci

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS

KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS 8 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 29 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia 2. KEMUDAHAN PEMBAYARAN TERUS dari akaun simpanan/semasa

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya?

5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya? 5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya? Untuk Pembelian Runcit: Di jutaan rangkaian rakan niaga Visa di Malaysia atau di luar negara seperti kedai runcit, pasaraya,

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam

Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016 Kad Kredit-i Bank Islam Terma Dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam 2 Terma Dan Syarat Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ( Pembiayaan KKBI ) 1. Tinjauan

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Pengeluaran Kad AmBank Debit MasterCard ("Kad") oleh AmBank (M) Berhad ("Bank") kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad akan tertakluk kepada terma

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Kad Kredit-i Bank Islam. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam. Tertakluk pada terma dan syarat

Kad Kredit-i Bank Islam. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam. Tertakluk pada terma dan syarat Kad Kredit-i Bank Islam Terma Dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam Tertakluk pada terma dan syarat 1 2 Terma Dan Syarat Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ( Pembiayaan KKBI ) 1. Tinjauan Keseluruhan Terma

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 Dikemaskini pada 01 Jun 2016 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi Deposit.

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1 Kemaskini pada 1 April 2015 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Combo-i Bank Rakyat

Terma & Syarat Kad Combo-i Bank Rakyat NOTIS PENTING i. Pemegang Kad dianggap telah menerima dan terikat dengan Terma dan Syarat di bawah apabila membuat pengakuan menerima atau menggunakan Kad Debit-i Mastercard Bank Rakyat (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017)

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) 1. Apakah PIN? PIN, atau Nombor Pengenalan Peribadi, adalah kod rahsia yang diberikan kepada ahli kad atau dipilih oleh mereka bagi membuktikan

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil atau memohon Kad Debit-i Bank Rakyat. Tarikh : BANK RAKYAT KAD DEBIT-i BANK RAKYAT 1 Apakah

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "Ahli" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat 1. Muat turun borang permohonan kad debit diatas. 2. Lengkapkan maklumat yang diperlukan. 3. Masukkan no akaun simpanan Bank Rakyat yang telah dibuka

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen #100 Hari Ceria ( Kempen ) Hong Leong Bank ( HLB ) bermula pada 11 November 2016 pukul 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 18

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Kad Kredit PIN & BAYAR Soalan Lazim

Kad Kredit PIN & BAYAR Soalan Lazim Kad Kredit PIN & BAYAR Soalan Lazim 1. Apakah itu kad PIN & BAYAR? Kad PIN & BAYAR adalah kad berkeupayaan PIN yang membolehkan anda membuat pembelian dengan memasukkan PIN 6 digit, tanpa memerlukan tandatangan.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong

Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama sebagai keseluruhan dengan Perjanjian Pemegang Kad dan sebarang terma dan syarat lain yang berkaitan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Debit-i MasterCard Bank Rakyat

Terma & Syarat Kad Debit-i MasterCard Bank Rakyat NOTIS PENTING i. Pemegang Kad dianggap telah menerima dan terikat dengan Terma dan Syarat di bawah apabila membuat pengakuan menerima atau menggunakan Kad Debit-i MasterCard Bank Rakyat (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

SYNERGY CARDS SDN BHD

SYNERGY CARDS SDN BHD SYNERGY CARDS SDN BHD LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Synergy Cards Sdn Bhd Kad Kredit Synergy Tarikh: Jun 2014 (Baca Lembaran Maklumat Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Kad Kredit Synergy Visa/Mastercard

Lebih terperinci

PENYALURAN DANA BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) MELALUI KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i)

PENYALURAN DANA BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) MELALUI KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i) PENYALURAN DANA BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) MELALUI KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i) Soalan soalan Lazim (FAQ): 1. Adakah Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi (BPPT) akan

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "anda" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Debit BSN Visa

Terma & Syarat Kad Debit BSN Visa Terma & Syarat Kad Debit BSN Visa Sebagai balasan kepada persetujuan Bank Simpanan Nasional ( Bank ) menyediakan kemudahan yang ditawarkan bersama Kad Debit BSN Visa ( Kad ) kepada Pemegang akaun yang

Lebih terperinci

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Nama Produk: Akaun Simpanan-i Aqil Apakah Akaun Simpanan-i Aqil? Akaun Simpanan secara Islam yang memulakan langkah pertama kepada kewangan Islam. 1 Maklumat Am Kontrak Syariah Definisi Pematuhan Syariah

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Terhad untuk pelajar IPT Malaysia/Tempatan sahaja yang layak memohon KADS1M DEBIT-i.

Terhad untuk pelajar IPT Malaysia/Tempatan sahaja yang layak memohon KADS1M DEBIT-i. KAD DEBIT DISKAUN-i SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i) Soalan-soalan Lazim (FAQ): 1. Apakah tujuan KADS1M DEBIT-i diwujudkan? KADS1M DEBIT-i diwujudkan bertujuan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup

Lebih terperinci

Syarat-syarat Penggunaan Kad Prabayar AmBank MasterCard / Visa ( Kad ) Sesiapa yang diberikan Kad ( Ahli Kad ) oleh AmBank (M) Berhad [No. Syarikat. 8515-D] ( Bank atau AmBank ) dan mendaftarkan Kad dengan

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Debit-i Bank Rakyat

Terma & Syarat Kad Debit-i Bank Rakyat NOTIS PENTING i. Pemegang Kad dianggap telah menerima dan terikat dengan Terma dan Syarat di bawah apabila membuat pengakuan menerima atau menggunakan Kad Debit-i Mastercard Bank Rakyat (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci