PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH"

Transkripsi

1 Halaman: 1/ TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan penstrukturan/semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti pembentukan program baharu dan penstrukturan/semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah UPM, mengenal pasti keperluan penyediaan kertas konsep dan kertas cadangan; kelulusan di peringkat fakulti, universiti dan Kementerian Pendidikan Malaysia; penawaran program; akreditasi dan akreditasi semula program pengajian profesional dan bukan professional; serta pendaftaran dan pendaftaran semula MQR bagi program pengajian bukan profesional, serta perkara yang berkaitan dengan arahan kerja yang seperti berikut: a) Pelantikan Penilai/Pemeriksa Luar dan Penilaian Program (UPM/PU/PS/AK003) b) Pembentukan dan Semakan Semula Kursus (UPM/PU/PS/AK001) c) Pendaftaran MQR (UPM/PU/PS/AK033) d) Permohonan Akreditasi dan Akreditasi Semula Badan Profesional (UPM/PU/PS/AK034)

2 Halaman: 2/ DOKUMEN RUJUKAN Kod Terkini Mesyuarat Senat Tajuk Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014 Minit Senat 161 -Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Terkini Panduan Penyediaan Program Pengajian Terkini Buku Panduan Pengajian Prasiswazah mengikut Sesi Akademik - Pekeliling MQA Bil. 1/2009 Pemakaian Standard Program - Manual Pengguna SMP Modul AKD (Bank Kursus) Terkini Dasar Baru Jaminan Kualiti dan Kurikulum yang dikeluarkan oleh MQA dan KPM. 4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN AKD BP : Bahagian Urus Tadbir Akademik : Badan Profesional Fakulti : Semua Fakulti di UPM termasuk Pusat Asasi Sains Pertanian, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar dan Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa JJPP : Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar JKKK JKPF JKKU JKPP JKPT KBAKD Ketua PTJ KJ KPM LPU : Jawatankuasa Kecil Kurikulum : Jawatankuasa Kurikulum Peringkat Fakulti : Jawatankuasa Kurikulum Universiti : Jawatankuasa Pengajian Program : Jawatankuasa Pendidikan Tinggi : Ketua Bahagian Urus Tadbir Akademik : Dekan Fakulti, Pengarah Pusat Asasi Sains Pertanian, Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar dan Pengarah Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa : Ketua Jabatan : Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa : Kementerian Pendidikan Malaysia : Lembaga Pengarah Universiti

3 Halaman: 3/20 MQA : Malaysian Qualification Agency (MQA) MQR : Malaysian Qualifications Register PSKK : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Pengiktirafan : Program yang mendapat pengiktirafan daripada MQA dan didaftarkan dalam portal MQR Penyelaras : Penyelaras Program/Pensyarah PKD : Pegawai Kawalan Program Baharu : Program Baharu diwujudkan atau program yang bertukar nama PT : Pegawai Tadbir Bahagian Urus Tadbir Akademik PT (P/O) AKD : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Bahagian Urus Tadbir Akademik PT (P/O)PTJ : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pusat Semakan Semula : Semakan Semula Program Pengajian/Penstrukturan Semula SMP : Sistem Maklumat Pelajar TNC (A&A) : Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UPM : Universiti Putra Malaysia 5.0 TANGGUNGJAWAB TNC (A&A), Ketua PTJ,, dan KBAKD bertanggungjawab memastikan Prosedur Pembentukan Program Baharu dan Penstrukturan/Semakan Semula Program UPM Prasiswazah ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat mesti mematuhi Prosedur ini.

4 Halaman: 4/ CARTA ALIR 6.1 Mula 6.1 Mula 6.2 Kenalpasti Keperluan Program Baharu 6.2 Semak Kelulusan Program 6.3 Sedia Kertas Konsep 6.3 Sedia Cadangan Program Semakan Semula 6.4 Laksana Proses Kelulusan Kertas Konsep di Pringkat Fakulti 6.5 Lulus Senat (Program tidak diluluskan untuk ditawarkan) 6.6 Saringan Awal di KPM (Program tidak diluluskan untuk ditawarkan) 6.7 Sedia Cadangan Program Pengajian (Pindaan) (Pindaan) 6.4 Laksana Proses Kelulusan Cadangan Semakan Semula Program 6.5 Laksana dan Lulus Semakan JKKK 6.6 Lulus JKKU 6.8 Laksana Proses Kelulusan Cadangan Program Pengajian di Peringkat Fakulti 6.7 Lulus Senat 6.9 Laksana dan Lulus Semakan JKKK 6.8 Maklum Kepada LPU dan KPM 6.10 Lulus JKKU 6.11 Laksana Akreditasi Sementara 6.9 Guna Pakai/ Tawar Program 6.10 Kemaskini Maklumat Program Pengajian 6.12 Lulus Senat? 6.13 Lulus LPU? (Program tidak diluluskan untuk ditawarkan) 6.14 Lulus KPM (Pindaan) (Pindaan) 6.11 Laksana Swa Akreditasi Penuh/ Badan Profesional 6.12 Daftar MQA 6.15 Tawar Program 6.13 Tamat 6.16 Kemaskini Maklumat Program Pengajian Carta B: Program penstrukturan dan semakan semula 6.17 Laksana Swa Akreditasi Penuh/Badan Profesional 6.18 Daftar MQR 6.19 Tamat Carta A: Program Baharu

5 Halaman: 5/20 A. Program Baharu Carta alir Perincian Rekod/ Rujukan 6.1 Mula Ketua PTJ 6.2 Kenalpasti Keperluan Program Baharu 6.2 Kenalpasti Keperluan Program Baharu a) Kenalpasti keperluan membangunkan program baharu berdasarkan mana-mana perkara berikut: i. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) ii. Pelan Strategik UPM iii. Keperluan Tenaga Kerja iv. Keperluan semakan kurikulum/program v. Kajian Pasaran (Exit Survey, Alumni Survey, Employer Survey dan dokumen sokongan lain) vi. Laporan Penilai/Pemeriksa Luar vii. Maklumbalas JKPP viii. Keperluan dan pandangan pemegang taruh (sekiranya ada) ix. Lain-lain keperluan, perkembangan dan dasar/polisi semasa Pelantikan Penilai/ Pemeriksa Luar dan Penilaian Program (UPM/PU/PS/AK003) b) Kenal pasti keperluan pembentukan kursus baharu untuk diguna pakai dalam program baharu. Ikut Langkah 6.3 Pembentukan dan Semakan Semula Kursus (UPM/PU/PS/AK001) Ketua PTJ 6.3 Sediakan Kertas Konsep 6.3 Sedia Kertas Konsep Sediakan kertas konsep bagi program pengajian baharu Ketua PTJ 6.4 Laksana Proses Kelulusan Kertas Konsep di 6.4 Laksana Proses Kelulusan Peringkat Fakulti Kertas Konsep di Peringkat a) Sedia dan bentangkan kertas konsep program Fakulti baharu untuk kelulusan Mesyuarat Jabatan b) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat Jabatan, sedia dan bentangkan kertas konsep untuk kelulusan Mesyuarat JKPF c) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat JKPF, sedia dan bentangkan kertas konsep untuk kelulusan Mesyuarat Fakulti d) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat A fakulti, ikut langkah 6.5

6 Halaman: 6/20 Carta alir Perincian A Rekod/ Rujukan Ketua PTJ 6.5 Lulus Senat 6.5 Lulus Senat? (Program tidak diluluskan untuk ditawarkan) /KBAKD 6.6 Saringan Awal di KPM (Program tidak diluluskan untuk ditawarkan) B 6.6 Saringan Awal di KPM (Pindaan) (Pindaan) a) Bentang kertas konsep program pengajian baharu untuk kelulusan Mesyuarat Senat. b) Jika, ikut langkah 6.6. c) Jika, buat pindaan terhadap kertas konsep dan kemukakan semula kepada Senat atau proses tamat sekiranya program tidak diluluskan untuk ditawarkan. a) Jika, ikut langkah 6.7. b) Jika, buat pindaan terhadap kertas saringan awal dan kemukakan semula kepada KPM atau proses tamat sekiranya program tidak diluluskan untuk ditawrakan. Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.7 Sedia Cadangan Program Pengajian 6.7 Sedia Cadangan Program Pengajian Sediakan kertas cadangan program pengajian baharu. Panduan Penyediaan Program Pengajian Terkini Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.8 Laksana Proses Kelulusan Cadangan Program Pengajian di Peringkat Fakulti 6.8 Laksana Proses Kelulusan Cadangan Program Pengajian di Peringkat Fakulti a) Sedia dan bentangkan kertas cadangan program baharu untuk kelulusan Mesyuarat Jabatan. b) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat Jabatan, sedia dan bentangkan kertas cadangan untuk kelulusan Mesyuarat JKPF c) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat JKPF, sedia dan bentangkan kertas cadangan untuk kelulusan JKPP dan Mesyuarat Fakulti. d) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat fakulti, ikut langkah 6.9. Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.9 Laksana dan Lulus Semakan JKKK 6.9 Laksanana dan Lulus Semakan JKKK a) Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk semakan JKKK b) Jika, ikut langkah 6.10 c) Jika, buat penambahbaikan terhadap kertas cadangan dan kemukakan semula kepada JKKK Garis Panduan Penyemakan Kertas Cadangan Kurikulum Program Baharu/Semakan Kurikulum (PU/PS/GP002) C

7 Halaman: 7/20 Carta alir Perincian C Rekod/ Rujukan Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.10 Lulus JKKU 6.10 Lulus JKKU a) Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan JKKU. b) Jika, ikut langkah 6.11 c) Jika, buat penambahbaikan terhadap kertas cadangan dan kemukakan semula untuk kelulusan JKKU Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.11 Laksana Swa Akreditasi Sementara 6.11 Laksana Swa Akreditasi Sementara Laksana Swa Akreditasi sementara untuk program pengajian baharu (kecuali program profesional). Bagi program profesional, rujuk keperluan Badan Profesional masing-masing. Prosedur Swa Akreditasi Sementara Program Pengajian (UPM/OPR/PNC- PSKK/P003) dan Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program (PU/PS/LG04/KUR) Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.12 Lulus Senat? 6.12 Lulus Senat? a) Bentangkan kertas cadangan program pengajian baharu untuk kelulusan mesyuarat Senat. b) Jika, ikut langkah c) Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan dan kemukakan semula untuk kelulusan Senat. Ketua PTJ// KBAKD Ketua PTJ// KBAKD (Program tidak diluluskan untuk ditawarkan) 6.13 Lulus LPU? 6.14 Lulus KPM? (Pindaan) (Pindaan) 6.13 Lulus LPU? a) Bentangkan kertas pemakluman kepada LPU bagi cadangan program baharu b) Jika, ikut langkah c) Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan dan kemukakan semula untuk kelulusan LPU 6.14 Lulus KPM? a) Dapatkan kelulusan KPM bagi cadangan program baharu b) Jika, ikut langkah 6.15 c) Jika, buat pindaan dan kemukakan semula kertas cadangan kepada KPM atau proses tamat sekiranya tidak lulus untuk ditawarkan Tawar Program 6.15 Tawar Program a) Maklumkan kepada fakulti untuk melaksanakan program pengajian baharu mengikut sesi pengajian yang diluluskan. b) Kemaskini Rekod Status Program Pengajian B Prasiswazah. D c) Kemaskini kursus yang telah diluluskan untuk penawaran dalam bank kursus. d) Semak dan sahkan kursus yang ditawarkan Senarai Pemantauan Status Penyemakan Kurikulum Atau Program Baharu Manual Pengguna SMP Modul AKD (Bank Kursus)

8 Halaman: 8/20 Carta alir Perincian D dalam Bank Kursus Bagi semester berkenaan. Rekod/ Rujukan PT (P/O) PTJ/AKD 6.16 Kemaskini Maklumat Program Pengajian 6.16 Kemaskini Malumat Program Pengajian Kemas kini maklumat program pengajian prasiswazah baharu dalam Buku Panduan Pengajian Prasiswazah, laman web, brosur dan lain-lain. Ketua PTJ/PT/ PT (P/O) PSKK 6.17 Laksana Swa Akreditasi Penuh/Badan Profesional 6.17 Laksana Swa Akreditasi Penuh/Badan Profesional Laksana Akreditasi Penuh/Akreditasi Semula/Akreditasi BP (mulakan pelaksanaan selewat-lewatnya satu (1) sesi sebelum satu (1) pusingan program tamat) a) Laksana Akreditasi Penuh untuk program pengajian baharu. Atau b) Laksana permohonan akreditasi BP untuk program profesional baharu berdasarkan keperluan Badan Profesional. Prosedur SWA Akreditasi Penuh Program Pengajian (UPM/OPR/PNC- PSKK/P004 Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program (PU/PS/LG04/KUR Permohonan Akreditasi dan Akreditasi Semula BP (UPM/PU/PS/AK034) Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program(PU/PS/LG04/ KUR) Permohonan Akreditasi Dan Akreditasi Semula BP(UPM/PU/PS/AK03 4) PT(P/O) AKD Daftar MQR Daftar MQA a) Sediakan dokumen permohonan daftar MQR program pengajian baharu selepas mendapat swa akreditasi atau yang telah diperakukan Senat/akreditasi BP program pengajian. b) Maklumkan keputusan daftar MQR kepada fakulti. c) Kemaskini rekod pendaftaran MQR. Pendaftaran MQR (UPM/PU/PS/AK033) Pendaftaran MQR (UPM/PU/PS/AK033) Senarai Program dalam MQR B 6.19 Tamat 6.19 Tamat

9 Halaman: 9/20 B. Program Semakan/Penstrukturan Semula Carta alir Perincian Rekod/ Rujukan 6.1 Mula /KBAKD/ PT 6.2 Semak Kelulusan Program 6.2 Semak Kelulusan Program a) Semak kelulusan penawaran program sedia ada seperti berikut: i. Semak tempoh kelulusan penawaran program fakulti, dan ii. Maklumkan ke fakulti untuk melaksanakan penstrukturan/semakan semula kurikulum sedia ada selewatlewatnya satu sesi sebelum tamat pusingan lima (5) tahun penawaran, atau iii. Maklumkan kepada fakulti untuk melaksanakan penstrukturan/semakan semula kurikulum bagi program yang pertama kali disemak selepas kohort pertama bergraduat. b) Kenal pasti keperluan pembentukan kursus baharu dan kursus sedia ada bagi tujuan semakan semula. Ikut Langkah 6.3 Pembentukan dan Semakan Semula Kursus (UPM/PU/PS/AK001) Ketua PTJ 6.3 Sedia Cadangan Program Semakan 6.3 Sedia Semula Cadangan Program Semakan Sediakan kertas cadangan penstrukturan/semakan Semula semula kurikulum selewatnya-lewatnya pada satu sesi sebelum tamat tempoh satu pusingan semakan program (5 tahun) berdasarkan manamana perkara berikut: a) Tamat tempoh satu pusingan (5 tahun) semakan program b) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) c) Pelan Strategik UPM d) Keperluan Tenaga Kerja e) Keperluan semakan kurikulum/program f) Kajian Pasaran (Exit Survey, Alumni Survey, Employer Survey dan dokumen sokongan lain) g) Laporan Penilai/Pemeriksa Luar h) Maklum balas JKPP i) Keperluan dan pandangan pemegang taruh (sekiranya ada) j) Lain-lain keperluan, perkembangan dan dasar/polisi semasa Pelantikan Penilai/Pemeriksa Luar dan Penilaian Program (UPM/PU/PS/AK03) A

10 Halaman: 10/20 Carta alir Perincian Rekod/ Rujukan A Ketua PTJ 6.4 Laksana Proses Kelulusan Cadangan Semakan Semula Program Pengajian di Peringkat Fakulti 6.4 Laksana Proses Kelulusan Cadangan Semakan Semula Program Pengajian di Peringkat Fakulti a) Sedia dan bentangkan kertas cadangan program semakan/penstrukturan semula untuk kelulusan Mesyuarat Jabatan. b) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat Jabatan, sedia dan bentangkan kertas cadangan untuk kelulusan Mesyuarat JKPF. c) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat JKPF, sedia dan bentangkan kertas cadangan untuk kelulusan JKPP dan Mesyuarat Fakulti. d) Selepas mendapat kelulusan Mesyuarat fakulti, ikut langkah 6.5. Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.5 Laksana dan Lulus Semakan JKKK 6.5 Laksanana dan Lulus Semakan JKKK a) Bentangkan kertas cadangan program semakan/penstrukturan semula untuk semakan JKKK. b) Jika, ikut langkah 6.6. c) Jika, buat penambahbaikan terhadap kertas cadangan dan kemukakan semula kepada JKKK. Garis Panduan Penyemakan Kertas Cadangan Kurikulum Program Baharu/Semakan Kurikulum (PU/PS/GP002) Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.6 Lulus JKKU? 6.6 Lulus JKKU? a) Bentangkan kertas cadangan program semakan/penstrukturan semula untuk kelulusan JKKU. b) Jika, ikut langkah 6.7 c) Jika, buat penambahbaikan terhadap kertas cadangan dan kemukakan semula untuk kelulusan JKKU. Ketua PTJ/KJ/ Penyelaras 6.7 Lulus Senat? 6.7 Lulus Senat? a) Bentangkan kertas cadangan program semakan/penstrukturan semula untuk kelulusan mesyuarat Senat. b) Jika, ikut langkah 6.19 dan langkah 6.18 c) Jika, buat pindaan terhadap kertas cadangan dan kemukakan semula untuk kelulusan Senat. Ketua PTJ// KBAKD B 6.8 Maklum LPU dan KPM 6.8 Maklum kepada LPU dan KPM a) Bentangkan kertas pemakluman kepada LPU bagi cadangan program semakan/penstrukturan semula. b) Jika ada pindaan berdasarkan pandangan LPU, buat penambahbaikan terhadap kertas cadangan program semakan/penstrukturan semula. c) Majukan kertas pemakluman ke KPM d) Laksana tindakan penambahbaikan berdasarkan pandangan KPM sekiranyan ada

11 Halaman: 11/20 Carta alir Perincian B Rekod/ Rujukan 6.9 Guna Pakai/Tawar Program 6.9 Guna Pakai/Tawar a) Maklumkan kepada fakulti untuk Program melaksanakan program semakan/penstrukturan semula program mengikut sesi pengajian yang diluluskan. b) Kemaskini Rekod Status Program Pengajian Prasiswazah. c) Kemaskini kursus yang telah diluluskan untuk penawaran dalam bank kursus. d) Semak dan sahkan kursus yang ditawarkan dalam Bank Kursus Bagi semester berkenaan. Senarai Pemantauan Status Penyemakan Kurikulum Atau Program Baharu Manual Pengguna SMP Modul AKD (Bank Kursus)) Log Bank Kursus (PU/PS/LG01/DAF) PT (P/O) PTJ/AKD 6.10 Kemaskini Maklumat Program Pengajian 6.10 Kemaskini Maklumat Program Pengajian Kemas kini maklumat program semakan/penstrukturan semula dalam Buku Panduan Pengajian Prasiswazah, laman web, brosur dan lain-lain. Ketua PTJ/PT/ PT (P/O) PSKK 6.11 Laksana Swa Akreditasi Penuh/Badan Profesional 6.11 Laksana Swa Akreditasi Semula/ Akreditasi Badan Profesional (selewat-lewatnya satu (1) sesi sebelum satu (1) pusingan program tamat) a) Laksana permohonan akreditasi semula bagi Program yang distruktur/disemak semula Atau b) Laksana permohonan akreditasi semula untuk program profesional yang distruktur/disemak semula mengikut keperluan BP. Prosedur SWA Akreditasi Penuh Program Pengajian (UPM/OPR/PNC- PSKK/P004 Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program (PU/PS/LG04/KUR Permohonan Akreditasi dan Akreditasi Semula BP (UPM/PU/PS/AK034) Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program(PU/PS/LG04/ KUR) Permohonan Akreditasi Dan Akreditasi Semula BP(UPM/PU/PS/AK03 4) C

12 Halaman: 12/20 Carta alir Perincian Rekod/ Rujukan C PT(P/O) AKD 6.12 Daftar MQR 6.12 Daftar MQR a) Sediakan dokumen permohonan pendaftaran MQR bagi program semakan/penstrukturan semula yang bertukar nama kecuali program profesional. b) Maklumkan keputusan daftar MQR kepada fakulti. c) Kemaskini rekod pendaftaran MQR. Pendaftaran MQR (UPM/PU/PS/AK033) Senarai Program dalam MQR 6.13 Tamat 6.13 Tamat

13 Halaman: 13/ REKOD KUALITI 1. Rekod yang disimpan di Bahagian Akademik UPM Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/600-9/2 JAWATANKUASA KECIL KURIKULUM Minit Mesyuarat JKKK (Fail sisipan) 2. UPM/600-9/1 Borang maklum balas penambahbaikan daripada Minit Mesyuarat (Jika ada) Takwim tahunan Mesyuarat JKKK Notis Mesyuarat JKKK. Surat lantikan ahli JKKK. Panggilan Mesyuarat JKKK. Senarai kehadiran mesyuarat. JAWATANKUASA KURIKULUM UNIVERSITI Petikan Minit Lantikan ahli JKKU. Minit Mesyuarat JKKU (Fail sisipan) Borang maklum balas penambahbaikan daripada Minit Mesyuarat (Jika ada) Takwim tahunan Mesyuarat JKKU Notis Mesyuarat JKKU. Surat lantikan ahli JKKU. Panggilan Mesyuarat JKKU. Senarai kehadiran mesyuarat. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) AKD PT Pusat 3 Tahun PT (P/O) AKD PT Pusat 3 Tahun Kuasa Melupus

14 Halaman: 14/20 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 3. UPM/600-9/13 PETIKAN MINIT MESYUARAT SENAT DAN LPU Salinan petikan minit Mesyuarat Senat tentang Kelulusan Program Baharu/Penstrukturan/ Semakan Semula dan lain-lain hal berkaitan kurikulum Salinan petikan minit Mesyuarat LPU tentang Kelulusan Program Baharu/Penstrukturan/ Semakan Semula dan lain-lain hal berkaitan Kurikulum Petikan Minit Mesyuarat JKKU ke Senat 4. UPM/600-9/4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) Salinan surat kelulusan kertas cadangan dari JKPT terhadap Kertas Cadangan Program Baharu/ Penstrukturan/ Semakan Semula Kurikulum 30% atau Perubahan Tempoh Pengajian dari JKPT/KPM Surat dan dokumen berkaitan 5. UPM/600-1/1/3 REKOD PROGRAM PENGAJIAN UPM Senarai pemantauan Status Penyemakan Kurikulum Rekod pengiktirafan program pengajian UPM (dalam dan luar negara). Log Akreditasi Badan Profesional Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) AKD PT Pusat PT (P/O) AKD PT Pusat PT (P/O) AKD PT Pusat Kuasa Melupus

15 Halaman: 15/20 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Salinan surat dan sijil akreditasi Surat dan dokumen berkaitan Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 6. UPM/600-1/1/14 REKOD KURSUS Log Bank Kursus (PU/PS/LG/01/DAF) Minit/Petikan Minit mesyuarat JKKU dan Senat tentang pembentukan dan semakan semula kursus berkaitan. Kertas cadangan pembentukan/ semakan semula kursus Surat dan dokumen berkaitan. 7. UPM/600-1/1/7 PENDAFTARAN MQR Senarai program dalam MQR (terkini)/boleh dicapai melalui URL h/eakrbyipta.cfm Surat majukan dokumen pendaftaran program cadangan ke MQR. Surat terima maklumbalas pendaftaran program dari MQR Surat/memo Terima Pembetulan dokumen pendaftaran program seperti yang diminta oleh MQR dari Fakulti. Borang D (Permohonan bagi pendaftaran program atau kelayakan dalam Daftar Kelayakan Malaysia). Salinan surat pendaftaran program dari MQR. PT (P/O) AKD PT Pusat PT (P/O)AKD PT AKD Pusat AKD

16 Halaman: 16/20 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 8. UPM/600-1/1/10 PENILAIAN PROGRAM Minit mesyuarat Senat berkaitan. Surat Pelantikan Surat/ Memo maklumbalas penerimaan lantikan. Laporan/maklumbalas penilaian. Surat dan dokumen berkaitan. 9. UPM/ /1/1 SURAT-SURAT AM KURIKULUM Surat-surat/memo berkaitan selain dari perkara di atas. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) AKD PT Pusat 3 Tahun PT (P/O) AKD PT Pusat 3 Tahun Kuasa Melupus

17 Halaman: 17/20 Bil 2. Rekod yang disimpan di PTJ Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/ (Kod PTJ)/600-1/1/2 PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU DAN PENSTRUKTURAN/ SEMAKAN SEMULA PROGRAM Minit mesyuarat JKKPF yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat JKPP yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Kertas cadangan program baharu atau penstrukturan/semakan semula proram. Minit mesyuarat fakulti yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat JKKK yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat JKKU yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat Senat yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Minit mesyuarat LPU yang berkaitan dan pembetulan hasil cadangan mesyuarat (jika ada). Surat kelulusan KPM. Surat dan dokumen akreditasi sementara Surat dan dokumen akreditasi program Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat Kuasa Melupus

18 Halaman: 18/20 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Laporan akreditasi program Surat Arahan penstrukturan/semakan semula program. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 2. UPM/(Kod PTJ)/600-1/1/6 PEMBENTUKAN DAN SEMAKAN SEMULA KURSUS Minit mesyuarat JKKPF Minit mesyuarat Fakulti berkaitan. Minit mesyuarat JKKU berkaitan. Minit Senat berkaitan. Surat arahan pembentukan/ semakan semula kursus. Kertas cadangan pembentukan/ semakan semula kursus. 3. UPM/(Kod PTJ)/600-1/1/10 PENILAIAN PROGRAM Minit mesyuarat fakulti berkenaan. Minit mesyuarat Senat berkaitan. Surat Pelantikan Surat maklumbalas penerimaan lantikan. untuk penilaian. Laporan/maklumbalas penilaian. Surat Penyerahan penilaian kepada penilai. Jadual lawatan Surat makluman ke Senat Laporan penilaian. Surat Laporan penilaian kepada bahagian Akademik. PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat 3 Tahun PT(P/O) PTJ PT PTJ Pusat 3 Tahun

19 Halaman: 19/20 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 4. UPM/(Kod PTJ)/600-1/1/7 Pendaftaran MQR Salinan Surat pendaftaran Program dari MQR. Surat dan dokumen berkaitan 5. UPM/(Kod PTJ)/600-1/1/8 Akreditasi BP Laporan/maklumbalas daripada lawatan BP. Surat dan sijil akreditasi Surat permohonan ke BP oleh fakulti. Surat maklumbalas daripada BP. Jadual lawatan dan perkara berkaitan. Surat penyerahan laporan penilaian kepada AKD Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat 3 Tahun Kuasa Melupus

20 Halaman: 20/ SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD / / / / / / /2015 Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama untuk satu persijilan Mesyuarat Pengurusan Akademik 1/2011 Mesyuarat Pengurusan Akademik 5/2011 Mesyuarat Pengurusan Akademik 1/2012 Mesyuarat Pengurusan Akademik 7/2012 (Khas) Mesyuarat Pengurusan Akademik 9/2012 Mesyuarat Pengurusan Akademik 19/2014(Khas) Mesyuarat Pengurusan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik ke-22 Khas (3/2015) Disedia dan Disemak Dilulus/ Diluluskan Semula Tarikh Kuatkuasa TNCAA WP 03/01/2011 TNCAA WP 28/03/2011 TNCAA WP 12/09/2011 TNCAA WP 30/01/2011 TNCAA WP 14/08/2012 TNCAA WP 30/11/2012 TNCAA WP 11/08/2014 TNCAA WP 05/06/2015

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROGRAM UPM Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH PROGRAM Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan semula kurikulum program pengajian pengajian siswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti mengenalpasti keperluan semakan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH PROGRAM Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan semula kurikulum program pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenalpasti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH BAHARU PENGAJIAN Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi aktiviti mengenal pasti keperluan pembentukan program

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH BAHARU PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembentukan program baharu pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenal

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM

ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM Halaman: 1/7 ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN Halaman: 2/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan menerangkan tatacara penilaian program dan pelantikan penilai luar

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Penuh Program Pengajian baharu kecuali Program Profesional dan Akreditasi Semula Program sedia ada. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Sementara bagi program pengajian baharu. Prosedur ini merangkumi menyediakan dokumen, melantik panel penilai, mengaudit,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan latihan industri untuk pelajar prasiswazah yang dijalankan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses permohonan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip. Prosedur ini merangkumi semua tatacara

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah kecuali

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 1/6 ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 2/6 1.0 Tujuan 2.0 SKOP Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian permohonan semakan pelajar gagal dan diberhentikan. Arahan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pembentukan/semakan bidang pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses pembentukan/semakan bidang pengajian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan latihan industri untuk pelajar prasiswazah di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses permohonan penempatan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL) Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus tanpa kredit (CEL) dalam pakej ELEx. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Penuh Program Pengajian dan Semula Program sedia ada kecuali Program Profesional. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses melantik panel

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara Jawatankuasa HadiahUniversiti/Fakulti (JKHU). menguruskan Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memberi panduan kepada pegawai Bahagian Urus Tadbir Akademik, Dekan dan Timbalan Dekan Fakulti/Pusat mengenai tatacara penyemakan kertas cadangan semakan/penstrukturan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PELAJAR DALAM PROGRAM Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program secara kerja kursus. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi pemantauan dan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara menguruskan Jawatankuasa HadiahUniversiti/Fakulti (JKHU). 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK023

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK023 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara mengendalikan Rotasi/Posting untuk pelajar Program Perubatan, dan Kejururawatan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi aktiviti pendaftaran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis bagi pelajar siswazah dalam program pengajian dengan tesis. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis pelajar

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis Panduan Peperiksaan ini bertujuan untuk memberi panduan tatacara untuk mengurus, menyelaras dan menyelia pelaksanaan peperiksaan klinikal di Fakulti Perubatan dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN PEPERIKSAAN KLINIKAL PROGRAM DOKTOR PERUBATAN FASA II DAN III

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN PEPERIKSAAN KLINIKAL PROGRAM DOKTOR PERUBATAN FASA II DAN III Halaman: 1/9 PEPERIKSAAN KLINIKAL PROGRAM DOKTOR PERUBATAN FASA II DAN III Halaman: 2/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis Panduan Peperiksaan ini bertujuan untuk memberi panduan tatacara untuk mengurus, menyelaras

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK030

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK030 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara menguruskan Jawatankuasa Universiti/Fakulti (JKHU). 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab ahagian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual (menggunakan borang soal selidik) atau atas talian. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pengurusan kerjasama dengan pihak industri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan kerjasama UPM dengan pihak

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini menerangkan pengendalian kursus Amalan Lag Amali Kursus untuk pelajar yang dikendalikan di lag. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi aktiviti pengendalian Amalan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR)

ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR) Halaman: 1/9 ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR) Halaman: 2/9 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pelaksanaan pengajaran program pengajian prasiswazah.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan verifikasi. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah termasuk

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pengiklanan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Kod Dokumen : UPM/P002 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf dan pelajar UPM. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini menerangkan pengendalian kursus Amalan Ladang dan Amali Kursus untuk pelajar yang dikendalikan di ladang. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi aktiviti pengendalian

Lebih terperinci