PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA"

Transkripsi

1 PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de :05:54

2 S I T U A TI A proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare la data de COMISIA SESIZATÃ NUMÃR DE RAPOARTE AVIZE (din care, la propuneri legislative) ( 20 ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital 13 3 Comisia economic, industrii i servicii 11 4 Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural 5 6 Comisia pentru politic extern 2 ( 7 ) ( 9 ) ( 5 ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului ( 21 ) Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional 11 2 ( 11 ) Comisia pentru munc, familie i protec ie social 7 3 ( 4 ) Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport 8 4 ( 6 ) Comisia pentru s n tate public 5 1 ( 4 ) Comisia pentru cultur, art i mijloace de informare în mas 3 1 ( 3 ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i 2 10 ( 2 ) Comisia pentru egalitatea de anse 1 2 ( 1 ) Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului 1 3 ( 1 )

3 TOTAL 117* (* din care pentru 14 proiecte de lege se elaboreazã rapoarte comune) ( 94 )

4 Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru respingerea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea i func ionarea Consiliului Suprem de Ap rare a rii Termen pt. depunerea L40/ (L40/ ) procedur de urgen Procedura dezbaterii i adoptãrii: - DECIZIE DE NECONSTITU IONAL ITATEîn conformitate cu prevederile Constitu iei revizuite în 2003

5 2. Propunere legislativ pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judec torilor i procurorilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L314/ (b600/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 295/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege privind promovarea practicii unitare i de modificare i completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judec toreasc, Codul de procedur Civil i Codul de Procedur Penal (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L693/ (b610/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege privind desfiin area unor instan e judec tore ti i a parchetelor de pe lâng acestea (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L236/ (b129/ ) procedur de urgen Termen pentru depunerea amendamentelor:

6 5. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.246/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Institutului de Drept Public i tiin e Administrative al României (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L190/ (b508/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea exper ilor criminali ti care pot fi recomanda i de p r i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor de pe lâng acestea (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L195/ (b71/ ) prioritate legislativ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 75/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

7 7. Proiect de lege pentru interpretarea p r ii introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, necesar unor obiective de interes na ional, jude ean i local Termen pt. depunerea L219/ (b77/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 95/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Proiect de lege pentru modificarea i completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concuren ei (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L730/ (b512/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru AVIZ DEPUS : 171/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

8 9. Proiect de lege pentru modificarea i completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adop iei Termen pt. depunerea L250/ (b161/ ) -raport comun cu: prioritate legislativ procedur de urgen Comisia pentru munc, familie i protec ie social Comisia pentru politic extern Termen pentru Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 100/ Comisia pentru egalitatea de anse Termen pentru AVIZ DEPUS : 58/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea art.138) alin.(6) al Legii nr.169/2010 privind procedura insolven ei Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L83/2011 (b658/ ) -raport comun cu: Comisia economic, industrii i servicii Procedura dezbaterii i adoptãrii: în conformitate cu prevederile Constitu iei revizuite în 2003 Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

9 2. Propunere legislativ privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politic a femeilor în Parlamentul României Termen pt. depunerea L122/ (b697/ ) -raport comun cu: procedur de urgen Comisia pentru egalitatea de anse Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 43/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ privind instituirea unui regim juridic distinct i temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi b ne ti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist Termen pt. depunerea L175/ (b782/ ) procedur de urgen Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru AVIZ DEPUS : 189/ Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru AVIZ DEPUS : 31/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 64/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

10 4. Propunere legislativ privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului i din administrarea Academiei de tiin e Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu - Sise ti" - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl de Zah r Bra ov în domeniul public al Municipiului Bra ov i în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra ov, jude ul Bra ov Termen iniþial pt. depunerea L211/ (b799/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: raport comun cu: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 92/ Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport Termen pentru AVIZ DEPUS : 45/ Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pentru AVIZ DEPUS : 114/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

11 5. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea legii nr.258/ privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libert ii României Termen pt. depunerea L271/ (b817/ ) Comisia pentru cultur, art i mijloace de informare în mas Termen pentru AVIZ DEPUS : 43/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 114/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea i sanc ionarea sp l rii banilor, precum i pentru instituirea unor m suri de prevenire i combatere a finan rii actelor de terorism, actualizat Termen pt. depunerea L272/ (b42/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru AVIZ DEPUS : 276/ Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional Termen pentru AVIZ DEPUS : 84/ Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup iei i peti ii Termen pentru AVIZ DEPUS : 172/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

12 7. Propunere legislativ de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, necesar realiz rii unor obiective de interes na ional, local i jude ean Termen pt. depunerea L292/ (b15/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i psihotrope Termen pt. depunerea L281/ (b819/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru s n tate public Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor:

13 9. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor Termen pt. depunerea L289/ (b827/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ de modificarea i completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea i func ionarea Monitorului Oficial al României, cu modific ri i complet ri, republicat Termen pt. depunerea L291/ (b831/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor:

14 11. Propunere legislativ privind completarea Legii nr.7/ Legea cadastrului i publicit ii imobiliare Termen pt. depunerea L298/ (b22/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, necesar realiz rii unor obiective de interes na ional, local i jude ean Termen pt. depunerea L303/ (b28/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor:

15 13. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil Termen pt. depunerea L317/ (b43/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 14. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date Termen pt. depunerea L305/ (b38/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor:

16 15. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonan a nr.26/2000 privind asocia iile i funda iile Termen pt. depunerea L313/ (b37/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 16. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.15/ Codul Penal al României i a Legii nr.286/2009 privind Codul penal Termen pt. depunerea L318/ (b44/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

17 B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege - Legea Turismului Termen pentru L262/ (b195/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 19/2011 privind unele m suri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunica iilor electronice Termen pentru L263/ (b193/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie:

18 3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea i completarea art.1 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.60/2009 privind unele m suri în vederea implement rii programului "Prima cas ", precum i pentru adoptarea unor m suri în vederea continu rii programului "Prima cas " Termen pentru L278/ (b198/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale Termen pentru L307/ (b213/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie:

19 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputa ilor i senatorilor republicat Termen pentru L241/ (b810/ ) -aviz comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia comun a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i functionarea edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, cu complet rile ulterioare Termen pentru L242/ (b811/ ) -aviz comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia comun a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i functionarea edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

20 3. Propunere legislativ pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil Termen pentru L209/ (b796/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pentru L214/ (b802/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

21 5. Propunere legislativ privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului i din administrarea Sta iunii de Cercetare- Dezvoltare Agricol Secuieni în domeniul public al unit ii administrativ-teritoriale Secuieni, jude ul Neam i în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni Termen pentru L283/ (b821/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind modificarea i completarea Hot rârii nr.1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea asocia iilor de locatari Termen pentru L297/ (b21/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

22 7. Propunere legislativ privind modificarea Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.195/2005 privind protec ia mediului Termen pentru L299/ (b23/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ de completare a art.12 din legea nr.137/2002 privind unele m suri pentru accelerarea privatiz rii Termen pentru L304/ (b30/ ) Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

23 9. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termic Termen pentru L296/ (b20/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate public a statului i din administrarea Regiei Na ionale a P durilor Romsilva, Direc ia Silvic Neam în administrarea Consiliului Jude ean Neam, în vederea realiz rii obiectivului de investi ii "Protec ie i consolidare infrastructur, calibrare albie i ap r ri de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km localitatea Ion Creang " Termen pentru L288/ (b826/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

24 11. Propunere legislativ privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale a Zonei Montane Termen pentru L293/ (b17/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.255/1998 privind protec ia noilor soiuri de plante Termen pentru L300/ (b24/ ) procedur de urgen Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

25 13. Propunere legislativ privind modifcarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Termen pentru L316/ (b41/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 14. Propunere legislativ pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pentru L319/ (b45/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

26 15. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa ilor i a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, a Legii administra iei publice locale nr.215/2001 i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale ilor locali cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pentru L310/ (b32/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 16. Propunere legislativ privind exploatarea resurselor minerale ale României Termen pentru L311/ (b33/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

27 17. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea i completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicat Termen pentru L314/ (b39/ ) Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 18. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea i combaterea efectelor consumului produselor din tutun Termen pentru L321/ (b49/ ) Comisia pentru s n tate public Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup caz, din Constitu ia României, republicat, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucr toare în plen i în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz c în perioadele de vacan parlamentar a Senatului proiectele de lege i propunerile legislative se înregistreaz la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep s curg de la data relu rii activit ii Senatului.

28 Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor m suri financiare în domeniul bugetar Termen pt. depunerea L641/ (b525/ ) procedur de urgen -raport comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 375/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

29 2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate produc torilor agricoli i gestionarea fondurilor comunitare Termen pt. depunerea L254/ (b169/ ) procedur de urgen Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru AVIZ DEPUS : 106/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea i completarea art.1 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.60/2009 privind unele m suri în vederea implement rii programului "Prima cas ", precum i pentru adoptarea unor m suri în vederea continu rii programului "Prima cas " Termen pt. depunerea L278/ (b198/ ) Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

30 4. Proiect de lege privind activitatea de emitere de moned electronic Termen pt. depunerea L276/ (b199/ ) prioritate legislativ procedur de urgen Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea i completarea art.22 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale Termen pt. depunerea L247/ (b146/ ) procedur de urgen -raport comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

31 6. Proiect de lege privind ratificarea Scrisorii de inten ie semnat de autorit ile române la Bucure ti, la 9 septembrie 2010, aprobat prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna ional din 24 septembrie 2010 i pentru modificarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România i Fondul Monetar Interna ional, convenit prin Scrisoarea de inten ie transmis de autorit ile române, semnat la Bucure ti la 24 aprilie 2009, i prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna ional din 4 mai 2009, precum i a Scrisorii suplimentare de inten ie, semnat de autorit ile române la data de 8 septembrie 2009 i aprobat prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna ional din 21 septembrie 2009 (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L309/ (b222/ ) Comisia pentru politic extern Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

32 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ pentru modificarea Ordonan ei de urgen nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale Termen pt. depunerea L420/ (b174/ ) -raport comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 265/ Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru AVIZ DEPUS : 301/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind modificarea i completarea articolului 259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pt. depunerea L205/ (b792/ ) -raport comun cu: Comisia pentru s n tate public Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru AVIZ DEPUS : 36/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 78/ Comisia pentru egalitatea de anse Termen pentru AVIZ DEPUS : 53/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

33 3. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pt. depunerea L214/ (b802/ ) Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 94/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ - Legea timbrului cultural Termen pt. depunerea L290/ (b830/ ) -raport comun cu: procedur de urgen Comisia pentru cultur, art i mijloace de informare în mas Termen pentru AVIZ DEPUS : 266/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

34 5. Propunere legislativ pentru modificarea Ordonan ei de Urgen nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în coli Termen pt. depunerea L285/ (b823/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonan ei nr.75 din 30 august privind organizarea i func ionarea cazierului fiscal Termen pt. depunerea L315/ (b40/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

35 7. Propunere legislativ privind modifcarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Termen pt. depunerea L316/ (b41/ ) Termen pentru Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale Termen pentru L307/ (b213/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

36 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii Termen pentru L312/ (b36/ ) Comisia pentru s n tate public Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 2. Propunere legislativ pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pentru L319/ (b45/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

37 Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup caz, din Constitu ia României, republicat, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucr toare în plen i în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz c în perioadele de vacan parlamentar a Senatului proiectele de lege i propunerile legislative se înregistreaz la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep s curg de la data relu rii activit ii Senatului. Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

38 Comisia economic, industrii i servicii Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege - Legea Turismului Termen pt. depunerea L262/ (b195/ ) procedur de urgen Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 120/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

39 2. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desf urarea în siguran, autorizarea i controlul activit ilor nucleare, republicat (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L270/ (b645/ ) procedur de urgen Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 123/ Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 19/2011 privind unele m suri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunica iilor electronice Termen pt. depunerea L263/ (b193/ ) procedur de urgen Termen pentru Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup iei i peti ii Termen pentru AVIZ DEPUS : 173/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

40 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea art.138) alin.(6) al Legii nr.169/2010 privind procedura insolven ei Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L83/2011 (b658/ ) -raport comun cu: Procedura dezbaterii i adoptãrii: în conformitate cu prevederile Constitu iei revizuite în 2003 Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ privind unele m suri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare Termen pt. depunerea L202/ (b789/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru AVIZ DEPUS : 79/ Comisia pentru s n tate public Termen pentru AVIZ DEPUS : 157/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 76/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

41 3. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor pe pia Termen pt. depunerea L280/ (b818/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind promovarea producerii i utiliz rii biocarburan ilor i a altor carburan i regenerabili pentru transport Termen pt. depunerea L284/ (b822/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia economic, industrii i servicii

42 5. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termic Termen pt. depunerea L296/ (b20/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pt. depunerea L301/ (b25/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru AVIZ DEPUS : 310/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia economic, industrii i servicii

43 7. Propunere legislativ pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pt. depunerea L319/ (b45/ ) procedur de urgen Termen pentru Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 8. Propunere legislativ privind exploatarea resurselor minerale ale României Termen pt. depunerea L311/ (b33/ ) Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia economic, industrii i servicii

44 B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.116/2006 privind protec ia social acordat persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur rii i reorganiz rii unor societ i na ionale, regii autonome, companii na ionale i societ i comerciale cu capital majoritar de stat, precum i a societ ilor comerciale i regiilor autonome subordonate autorit ilor administra iei publice locale Termen pentru L308/ (b223/ ) Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

45 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonan ei nr.75 din 30 august privind organizarea i func ionarea cazierului fiscal Termen pentru L315/ (b40/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 2. Propunere legislativ privind modifcarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Termen pentru L316/ (b41/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia economic, industrii i servicii

46 3. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonan a nr.26/2000 privind asocia iile i funda iile Termen pentru L313/ (b37/ ) Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup caz, din Constitu ia României, republicat, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucr toare în plen i în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz c în perioadele de vacan parlamentar a Senatului proiectele de lege i propunerile legislative se înregistreaz la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep s curg de la data relu rii activit ii Senatului. Comisia economic, industrii i servicii

47 Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului i din administrarea Academiei de tiin e Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu - Sise ti" - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl de Zah r Bra ov în domeniul public al Municipiului Bra ov i în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra ov, jude ul Bra ov Termen iniþial pt. depunerea L211/ (b799/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 92/ Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport Termen pentru AVIZ DEPUS : 45/ Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pentru AVIZ DEPUS : 114/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

48 2. Propunere legislativ privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate public a statului i din administrarea Regiei Na ionale a P durilor Romsilva, Direc ia Silvic Neam în administrarea Consiliului Jude ean Neam, în vederea realiz rii obiectivului de investi ii "Protec ie i consolidare infrastructur, calibrare albie i ap r ri de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km localitatea Ion Creang " Termen pt. depunerea L288/ (b826/ ) Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

49 3. Propunere legislativ privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale a Zonei Montane Termen pt. depunerea L293/ (b17/ ) Termen pentru Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru AVIZ DEPUS : 187/ Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.255/1998 privind protec ia noilor soiuri de plante Termen pt. depunerea L300/ (b24/ ) procedur de urgen Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

50 5. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul i acvacultura Termen pt. depunerea L320/ (b47/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. B) AVIZE b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului i din administrarea Sta iunii de Cercetare- Dezvoltare Agricol Secuieni în domeniul public al unit ii administrativ-teritoriale Secuieni, jude ul Neam i în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni Termen pentru L283/ (b821/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

51 2. Propunere legislativ de completare a art.12 din legea nr.137/2002 privind unele m suri pentru accelerarea privatiz rii Termen pentru L304/ (b30/ ) Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor pe pia Termen pentru L280/ (b818/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DIREC IA GENERAL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 23.12.2010 15:04:23

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 17.03.2011 14:25:20 S

Lebih terperinci

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PLAN DE ADMINISTRARE 2015-2019 Beneficiari: S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Autoritatea Tutelară: MUNICIPIUL BAIA MARE Elaborat:

Lebih terperinci

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005 ROMÂNIA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Bucuresti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod postal 023951; tel: 3157875, fax: 3124967; e-mail: office@ansv.ro RAPORT

Lebih terperinci

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian

Lebih terperinci

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR...

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6 CAPITOLUL I. ART. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială

Lebih terperinci

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05 17 April 2014 14:37:05 pag. 1 101 CAPITAL 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50-1012 - CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50 105 REZERVE DIN REEVALUARE

Lebih terperinci

BABl TUJUAN KERJASAMA

BABl TUJUAN KERJASAMA NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NASIONAL USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI ROMANIA MEN GENAl KERJASAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN

Lebih terperinci

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/ PARLAMENTUL EUROPEAN PE-7/BUR/PV/2013-08 B I R O U L PROCES-VERBAL al reuniunii din 01-07-2013 Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 - - - Strasbourg PE 512.387/BUR/Rev BIROUL PROCES-VERBAL al reuniunii de

Lebih terperinci

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) 17.5.2017 L 124/3 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/830 AL COMISIEI din 15 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care

Lebih terperinci

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut Para Pihak, PROTOKOLPERUBAHAN PERSETUJUAN JANGKA PANJANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS ROMANIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN, DITANDATANGANI Dl JAKARTA,

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de şedinńă 2009 FINAL A6-0172/2007 10.5.2007 ***I RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de ședință 2009 A6-0134/2008 8.4.2008 RAPORT privind comerțul de materii prime și produse de bază (2008/2051(INI)) Comisia pentru comerț internațional Raportor: Jens Holm

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 55 Ianuarie 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit 513 ani de la prima atestare documentară a municipiului

Lebih terperinci

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Generalitati privind endomorsmele ortogonale Exemple de endomorsme ortogonale in plan Endomorsme ortogonale ale spatiului V Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Oana Constantinescu Oana Constantinescu

Lebih terperinci

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1 REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN INTEGRASI EROPA REPUBLIK MOLDOVA MENGENAI KONSUL TASI POLITIK BILATERAL

Lebih terperinci

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 37 Mai 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. MApN transferã administraþiei câmpinene fosta unitate

Lebih terperinci

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL I.1.CADRUL INSTITUTIONAL Prezentul Plan de Management a fost elaborat in baza Ordonantei de Urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice(publicata in Monitorul Oficial,

Lebih terperinci

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

-Szabo Robert Krisztian-

-Szabo Robert Krisztian- VASILE LUCACIU -Szabo Robert Krisztian- Date Personale Născut: 21 ianuarie 1852 Decedat: 29 noiembrie 1922 (70 de ani) CetăŃenie: Română OcupaŃie: Om Politic eneralitańi Vasile Lucaciu a fost una dintre

Lebih terperinci

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor!

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 33-34 Ianuarie - Februarie 2014 16 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Câmpina a împlinit 511 ani de

Lebih terperinci

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 52 Septembrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Sec ia de Pediatrie va fi dotată cu mobilier

Lebih terperinci

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 40 August 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au demarat lucrãrile la sensul giratoriu de la

Lebih terperinci

Cum arată bugetul municipiului în 2015

Cum arată bugetul municipiului în 2015 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 45 Februarie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpina s-a alăturat luptei pentru titlul de

Lebih terperinci

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Sofia Stănculescu Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Lebih terperinci

PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA ' Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, yang dalam Persetujuan ini disebut "Kedua Pihak", terdorong oleh keinginan

Lebih terperinci

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI!

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 32 Decembrie 2013 8 pagini Din 21 decembrie 2013, cununiile civile se oficiazã la Casa Cãsãtoriilor PAG 2 Batalul din Strada Lacul Peºtelui a rãmas doar

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 11 Februarie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Bugetul Câmpinei pentru 2012 = 91,76 milioane lei Principalele investiþii

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 53 Octombrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Noi perspective de cooperare economică, după

Lebih terperinci

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK SOSIALIS Ra1ANIA MEl%ENAI KERJASAMA EKQNCM[, TEKNIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 47 Aprilie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Plantează pentru viaţă, ediţia 2015 Echipele verzi

Lebih terperinci

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web mail

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web   mail ANEXA NR.1 Cantitate (buc.) Pret unitar (lei) Lot 1 Staţii de lucru (calculatoare) COD CPV 30213000-5 32 Placa baza FSB 1333 / Lan 100/1000, Video, Sound on bord Intel Core 2 Duo Frecventa processor 2.66GHz,

Lebih terperinci

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N D E N G A N P U R S E S E I N E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A

Lebih terperinci

A. C O B O L R e se rv e d W o rd s

A. C O B O L R e se rv e d W o rd s P e m rop a m rja n T e rstru lctu r 1 (C O B O L ) A. C O B O L R e se rv e d W o rd s R ese rv ed W o rd s, m e ry p a fc a rn :: - k ata y a n g te la h d id e fin is ik a n - y a n g m e m ilik i art!

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 57 APRILIE 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpinenii au hotărât cum va arăta Parcul La Soldat

Lebih terperinci

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 18 Septembrie 2012 8 pagini Olimpicii Câmpinei ºi sportivii cu rezultate deosebite au fost premiaþi de administraþia localã PAG 2 Consiliul Local ar putea

Lebih terperinci

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N N I L A P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 36 Aprilie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au început primele lucrãri cu fonduri europene

Lebih terperinci

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 17 August 2012 8 pagini Strãzile din Câmpina pe care se vor executa lucrãri de canalizare, cu fonduri europene PAG 2 Reparaþii ºi întreþinere la Calea Dacia

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 24 Aprilie 2013 8 pagini Situaþia încasãrilor la bugetul local în primul trimestru al anului PAG 2 Noul ambasador al Macedoniei a vizitat municipiul Câmpina

Lebih terperinci

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 26 Iunie 2013 8 pagini Contractul cu Termax Grup Roman a încetat. ªcolile câmpinene îºi administreazã singure centralele termice PAG 2 Asociaþiile, fundaþiile

Lebih terperinci

JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH

JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH PROGRAM PEMULIHAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH PeTAH 2M Literasi Bahasa Melayu JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH 1 Pendahuluan PeTAH 2M bermaksud Pengetahuan Tahap Asas Hasil Membaca

Lebih terperinci

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 %

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 % P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O B A N K I N D O N E S I A K A

Lebih terperinci

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 21 Decembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Câmpina are administrator public - REMUS BÃDULESCU PAG 2 Deszãpezirea

Lebih terperinci

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N P E L A G I S D E N G A N A L A T T A N G K A P G I L L N E T P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L (

Lebih terperinci

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de www.altex.ro; www.mediagalaxy.ro 3, 6 rate 0% dobanda, 9 12 (12.03.2015-14.04.2015) www.dressbox.ro www.emag.ro 6 rate

Lebih terperinci

Câmpina, cel mai dulce loc din România

Câmpina, cel mai dulce loc din România www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 46 Martie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Au început lucrările pentru reabilitarea şi modernizarea

Lebih terperinci

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 15 Iunie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Le mulþumesc câmpinenilor pentru votul lor ºi îi asigur cã vom face treabã

Lebih terperinci

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0,

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0, GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXV(CIV) Nr. / 007 Asupra aproxim rii func iilor trigonometrice de Eugen P lt nea ) Abstract The aim of this paper is to give some rational approximation

Lebih terperinci

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 48 Mai 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Elevii ajunşi la majorat au primit certificatele de

Lebih terperinci

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS tl! ~- IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS Pemerintah Republik Indonesia

Lebih terperinci

USAHA PEMBUATAN GULA AREN

USAHA PEMBUATAN GULA AREN P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S e m u t d a n C e t a k ) P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S

Lebih terperinci

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NON AKADEMIK UKSW

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NON AKADEMIK UKSW Lampiran 1 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Non Akademik - UKSW DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NON AKADEMIK UKSW Waktu Penilaian : YANG DINILAI a. Nama b. NIP c. Pangkat,

Lebih terperinci

Gun Mardiatmoko Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura - Ambon

Gun Mardiatmoko Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura - Ambon STRATEGI PERLINDUNGAN DAN EKSPLOITASI HUTAN RASIONAL (Studi Kasus Pengelolaan Hutan di Romania) Gun Mardiatmoko Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura - Ambon ABSTRACT This paper is concerned

Lebih terperinci

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A B U D I D A Y A C A B A I M E R A H P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P

Lebih terperinci

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 19 Octombrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina A început distribuirea formularelor pentru acordarea ajutorului de

Lebih terperinci

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 13 Aprilie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina 24 strãzi ºi alei, pregãtite sã intre în modernizare 100.000 lei = realizarea

Lebih terperinci

P r o f i l U s a h. a A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n H a r g a...

P r o f i l U s a h. a A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n H a r g a... P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) I N D U S T R I S O H U N P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H

Lebih terperinci

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada Consiliul Judeţean Călăraşi Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 2014 Structura: Introducere Capitolul I Cadrul de referinţă. Analiza socio-economică şi de mediu 1. Starea

Lebih terperinci

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K O N V E K S I P A K A I A N J A D I P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H (

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Lampiran 1. Lampiran Notasi. Lampiran 1.1 Notasi yang digunakan pada Rich Picture. Karyawan. Mesin Amano dan Weekly Attendance Record

LAMPIRAN. Lampiran 1. Lampiran Notasi. Lampiran 1.1 Notasi yang digunakan pada Rich Picture. Karyawan. Mesin Amano dan Weekly Attendance Record LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran Notasi Lampiran 1.1 Notasi yang digunakan pada Rich Picture Karyawan Mesin Amano dan Weekly Attendance Record Manager Hotel L1 L2 Personnel & Administration Supervisor Accounting

Lebih terperinci

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1.

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1. GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXVICV) Nr. / 008 O nou demonstra ie a inegalit ii lui Surányi de Marian Tetiva Abstract In this note we present a new proof of Surányi's inequality.

Lebih terperinci

UJIAN I - KIMIA DASAR I A (KI1111)

UJIAN I - KIMIA DASAR I A (KI1111) KIMIA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA Departemen Kimia, Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung E-mail: first-year@chem.itb.ac.id UJIAN I - KIMIA DASAR I A (KI1111) http://courses.chem.itb.ac.id/ki1111/ 20 Oktober

Lebih terperinci

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă 954616 RO www.rehau.ro Valabil din iulie 2013 REHAU îşi rezervă dreptul la modificări tehnice Construcţii Auto Industrie Această

Lebih terperinci

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 27 Iulie 2013 8 pagini 9 milioane lei = suma încasatã la bugetul local în primele ºase luni ale anului Procesul dintre Ministerul Dezvoltãrii ºi Romstrade

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. Pembelajaran Bahasa Indonesia haruslah diarahkan pada hakikat bahasa sebagai alat komunikasi

I. PENDAHULUAN. Pembelajaran Bahasa Indonesia haruslah diarahkan pada hakikat bahasa sebagai alat komunikasi I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembelajaran Bahasa Indonesia haruslah diarahkan pada hakikat bahasa sebagai alat komunikasi sehari-hari. Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mengarah-kan

Lebih terperinci

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor 2. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 2.. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI URBANE ŞI RURALE Reţeaua de localităţi a judeţului Arad (PLANSA 2) este formată din: municipiu : Arad, reşedinţa de judeţ; 9 oraşe (ChişineuCriş, Curtici,

Lebih terperinci

, mandatul celor mai importante investiþii

, mandatul celor mai importante investiþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 14 Mai 2012 8 pagini Delimitarea secþiilor de votare pentru alegerile locale din 10 iunie PAG 4 Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Lebih terperinci

2 keluarga. saya harus bisa. membedakan bunyi huruf. melaksanakan perintah - menandai perilaku baik dan tidak baik - menarik garis. menyapa orang lain

2 keluarga. saya harus bisa. membedakan bunyi huruf. melaksanakan perintah - menandai perilaku baik dan tidak baik - menarik garis. menyapa orang lain tema 2 keluarga saya harus bisa membedakan bunyi huruf melaksanakan perintah - menandai perilaku baik dan tidak baik - menarik garis menyapa orang lain membaca nyaring menyapa orang lain bahasa indonesia

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI JAKARTA JOGJAKARTA PRAMBANAN BOROBUDUR JOMBANG TOSARI MUNTELE BROMO SURABAYA UBUD BALI O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume care imbina

Lebih terperinci

PENUTUP. 1. Luas dan daerah lingkup perusahaan dewasa ini adalah

PENUTUP. 1. Luas dan daerah lingkup perusahaan dewasa ini adalah PENUTUP 1» Ke simpulan 1. Luas dan daerah lingkup perusahaan dewasa ini adalah sedemikian rupa sehingga di dalam banyak hal - management tidak dapat lagi melakukan pengawasan - secara pribadi terhadap

Lebih terperinci

Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura atribuite în administrare

Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura atribuite în administrare Regiune Judeţ pe pe care se care se intinde intinde aria aria naturală naturală protejată protejată Codul ariei naturale protejate atribuită în custodie Denumirea ariei Cod arii naturale protejate care

Lebih terperinci

BUPATI PURWOREJO P E R A T U R A N BUPATI P U R W O R E J O. N O M O R : 1 8 T A H U N 2006 T E N T A N G

BUPATI PURWOREJO P E R A T U R A N BUPATI P U R W O R E J O. N O M O R : 1 8 T A H U N 2006 T E N T A N G SALINAN 1 BUPATI PURWOREJO P E R A T U R A N BUPATI P U R W O R E J O. N O M O R : 1 8 T A H U N 2006 T E N T A N G K O D E D A N D A T A W I L A Y A H A D M I N I S T R A SI P E M E R I N T A H A N K

Lebih terperinci

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2018

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2018 SENIN 3 DESEMBER 2018 JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2018 Hukum Asuransi (sudah diujikan) 1, 3 K1-216 50, 47 Bahasa Indonesia

Lebih terperinci

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 31 Noiembrie 2013 8 pagini 130 de blocuri incluse în Programul local multianual de reabilitare termicã PAG 2 Elevii bursieri au fost felicitaþi în plenul

Lebih terperinci

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks 25.04.2017 25.06.2017 Art. 1. Organizator Organizatorul loteriei publicitare este EuroGsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul în

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 50 Iulie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Biserica din incinta Spitalului Municipal a fost

Lebih terperinci

C. Reaksi oksidasi reduksi berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan Oksidasi (biloks)

C. Reaksi oksidasi reduksi berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan Oksidasi (biloks) 97 Nama : Kelompok : Mata Pelajaran : Kimia Kelas/Semester : X 5 /2 Alokasi Waktu : 2 x 45 menit. Materi pokok : Konsep Redoks Standar Kompetensi : 3. Memahami sifat-sifat larutan elektrolit dan non elektrolit

Lebih terperinci

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013 TEST SRL REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/2013-31/08/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 14721689.30 14721689.30 31/08/2013

Lebih terperinci

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB Sistemul vizual uman (I) Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB sistemul aditiv formează culorile prin combinarea luminii roşii, verde şi albastră ex: receptoare

Lebih terperinci

Program Kerja TFPPED KBI Semarang 1

Program Kerja TFPPED KBI Semarang 1 U P A Y A M E N G G E R A K K A N P E R E K O N O M I A N D A E R A H M E L A L U I F A S I L I T A S I P E R C E P A T A N P E M B E R D A Y A A N E K O N O M I D A E R A H ( F P P E D ) S E K T O R P

Lebih terperinci

REFORMASI ADMINISTRASI

REFORMASI ADMINISTRASI REFORMASI ADMINISTRASI Prof. Dr. Sofian Effendi Ceramah Pada Re-entry Workshop Strategic Management of Local Authorities Diselenggarakan oleh Badan Diklat Depdagri 21 Juli 2000 Why Reformasi Administrasi?

Lebih terperinci

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA!

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 25 Mai 2013 8 pagini Consiliul Local a stabilit sumele destinate burselor ºcolare ºi reparaþiilor la lãcaºurile de cult PAG 2 Continuã lucrãrile de modernizare

Lebih terperinci

Pajak UKM/UMKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan?

Pajak UKM/UMKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan? Pajak UKM/UMKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan? Baru mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)? Sebagai pemilik sebuah usaha, kini Anda sudah berkewajiban membayar

Lebih terperinci

m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN LELE

m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN LELE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N L E L E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

Versiunea ( )

Versiunea ( ) Versiunea 2.133 (23.04.2010) Generalitati: Inregistrari contabile pe subunitati: incepand cu aceasta versiune inregistrarile contabile operate pe o subunitate dar in numele altei subunitati se vor regasi

Lebih terperinci

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N G O L A H A N I K A N B E R B A S I S F I S H J E L L Y P R O D U C T ( O T A K -O T A K d a n K A K I N A G A ) P O L A P E M B I A Y

Lebih terperinci

Blog kumpulan soal uan, snmptn, cpns, stan, dan ujian lainnya di sertai dengan kumpulan rumus dan latihan soal lengkap

Blog kumpulan soal uan, snmptn, cpns, stan, dan ujian lainnya di sertai dengan kumpulan rumus dan latihan soal lengkap Prediksi Soal UN SMP 2009 Soal: 1 A Soal: 2 Garis k tegak lurus terhadap garis l yang memiliki persamaan 3x + 6y + 5 = 0 Gradien garis k adalah A -2 -à ½ à ½ 2 Soal: 3 Titik A (8, -1) diputar dengan

Lebih terperinci

- S2, Sociology: Study of NGO and Community Development in India, Andhra University Andhra Pradesh, India

- S2, Sociology: Study of NGO and Community Development in India, Andhra University Andhra Pradesh, India CURRICULUM VITAE (CV) 1.Name :Asmarta dani Noor, (Drs.,Amd.PM.,MA) 2. Profession : Lecturer, Researcher and Consultant 3.Place & date of Birth: Banjarmasin, September 22, 1964 4.Citizenship:Indonesian

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Borobudur Prambanan Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Denpasar Ubud Kuta O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume

Lebih terperinci

Penyebaran dan Pendapatan Dokter (Spesialis) Pemerintah di Indonesia. Andreasta Meliala Laksono Trisnantoro

Penyebaran dan Pendapatan Dokter (Spesialis) Pemerintah di Indonesia. Andreasta Meliala Laksono Trisnantoro Penyebaran dan Pendapatan Dokter (Spesialis) Pemerintah di Indonesia Andreasta Meliala Laksono Trisnantoro Agenda Latar Belakang Hasil Peneli?an dan Pengembangan Kebijakan Hasil Peneli?an dan Pengembangan

Lebih terperinci

UJIAN I - KIMIA DASAR I A (KI1111)

UJIAN I - KIMIA DASAR I A (KI1111) KIMIA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA Departemen Kimia, Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung E-mail: first-year@chem.itb.ac.id UJIAN I - KIMIA DASAR I A (KI1111) http://courses.chem.itb.ac.id/ki1111/ 22 Oktober

Lebih terperinci

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 20 Noiembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Consiliul Local a aprobat indicatorii pentru modernizarea a încã 9

Lebih terperinci

& *+, -.* / *+ 0+,***!"# $%#&' #' ' " ( &!& ) &) 3 *^ ; \ _ > " & H * 09* " ; $ &* 3 '( & 274& 2 (& ( & ' 4 /'& ' 4 4 '( ( (4 /3 4&3 & 4 / ( ( 474 / / *& 4 &3 & 4/ ( #&' #' ' " ( & 09* )*+,-./01 23& 456

Lebih terperinci

𝑥 Mempunyai Solusi 𝑥 R???

𝑥 Mempunyai Solusi 𝑥 R??? Mempunyai Solusi R??? ( )... ... m n m n m n a b... a b ... > >... ... ( ) ( ) > ( ) ( ). >...... > ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )... ( ) ( ) > >

Lebih terperinci

Mempunyai Solusi untuk Setiap x R???

Mempunyai Solusi untuk Setiap x R??? Mempunyai Solusi untuk Setiap R??? a a m m q q b b c c d e e h h j j k k m m q q y y f f n n y y g g p p z z. a a a a a {, } . ( ).......... ( ). ( ). ( ) ( ). ( ) ( )... ( )... ( ) ( ) ( ) a a a a

Lebih terperinci

Perencanaan Peningkatan Jalan Ungaran-Cangkiran BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan Peningkatan Jalan Ungaran-Cangkiran BAB I PENDAHULUAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 TINJAUAN UMUM Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan aktifitas akan menyebabkan terjadinya kebutuhan ruang yang semakin bertambah. Hal ini sering menyebabkan terjadinya perubahan

Lebih terperinci

Pembuka. JAMINAN HIDUP KEKAL do = g 3/4 1/4 =

Pembuka. JAMINAN HIDUP KEKAL do = g 3/4 1/4 = Pembuka JAMINAN HIDUP KEKAL do = g 3/4 1/4 = 5. 6. 6. 1 2. 1 3.. 1. Ya Tu-han yang ma - ha ra - - him Ya Tu-han yang ma - ha ba - - ik Ya Tu-han yang ma - ha mu - - rah 5. 6.. 1. 4. 3 2... 0 de- ngar -

Lebih terperinci