PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA"

Transkripsi

1 PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de :05:54

2 S I T U A TI A proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare la data de COMISIA SESIZATÃ NUMÃR DE RAPOARTE AVIZE (din care, la propuneri legislative) ( 20 ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital 13 3 Comisia economic, industrii i servicii 11 4 Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural 5 6 Comisia pentru politic extern 2 ( 7 ) ( 9 ) ( 5 ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului ( 21 ) Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional 11 2 ( 11 ) Comisia pentru munc, familie i protec ie social 7 3 ( 4 ) Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport 8 4 ( 6 ) Comisia pentru s n tate public 5 1 ( 4 ) Comisia pentru cultur, art i mijloace de informare în mas 3 1 ( 3 ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i 2 10 ( 2 ) Comisia pentru egalitatea de anse 1 2 ( 1 ) Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului 1 3 ( 1 )

3 TOTAL 117* (* din care pentru 14 proiecte de lege se elaboreazã rapoarte comune) ( 94 )

4 Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru respingerea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea i func ionarea Consiliului Suprem de Ap rare a rii Termen pt. depunerea L40/ (L40/ ) procedur de urgen Procedura dezbaterii i adoptãrii: - DECIZIE DE NECONSTITU IONAL ITATEîn conformitate cu prevederile Constitu iei revizuite în 2003

5 2. Propunere legislativ pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judec torilor i procurorilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L314/ (b600/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 295/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege privind promovarea practicii unitare i de modificare i completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judec toreasc, Codul de procedur Civil i Codul de Procedur Penal (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L693/ (b610/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege privind desfiin area unor instan e judec tore ti i a parchetelor de pe lâng acestea (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L236/ (b129/ ) procedur de urgen Termen pentru depunerea amendamentelor:

6 5. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.246/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Institutului de Drept Public i tiin e Administrative al României (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L190/ (b508/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea exper ilor criminali ti care pot fi recomanda i de p r i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor de pe lâng acestea (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L195/ (b71/ ) prioritate legislativ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 75/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

7 7. Proiect de lege pentru interpretarea p r ii introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, necesar unor obiective de interes na ional, jude ean i local Termen pt. depunerea L219/ (b77/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 95/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Proiect de lege pentru modificarea i completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concuren ei (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L730/ (b512/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru AVIZ DEPUS : 171/ Termen pentru depunerea amendamentelor:

8 9. Proiect de lege pentru modificarea i completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adop iei Termen pt. depunerea L250/ (b161/ ) -raport comun cu: prioritate legislativ procedur de urgen Comisia pentru munc, familie i protec ie social Comisia pentru politic extern Termen pentru Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 100/ Comisia pentru egalitatea de anse Termen pentru AVIZ DEPUS : 58/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea art.138) alin.(6) al Legii nr.169/2010 privind procedura insolven ei Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L83/2011 (b658/ ) -raport comun cu: Comisia economic, industrii i servicii Procedura dezbaterii i adoptãrii: în conformitate cu prevederile Constitu iei revizuite în 2003 Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

9 2. Propunere legislativ privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politic a femeilor în Parlamentul României Termen pt. depunerea L122/ (b697/ ) -raport comun cu: procedur de urgen Comisia pentru egalitatea de anse Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 43/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ privind instituirea unui regim juridic distinct i temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi b ne ti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist Termen pt. depunerea L175/ (b782/ ) procedur de urgen Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru AVIZ DEPUS : 189/ Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru AVIZ DEPUS : 31/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 64/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

10 4. Propunere legislativ privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului i din administrarea Academiei de tiin e Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu - Sise ti" - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl de Zah r Bra ov în domeniul public al Municipiului Bra ov i în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra ov, jude ul Bra ov Termen iniþial pt. depunerea L211/ (b799/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: raport comun cu: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 92/ Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport Termen pentru AVIZ DEPUS : 45/ Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pentru AVIZ DEPUS : 114/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

11 5. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea legii nr.258/ privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libert ii României Termen pt. depunerea L271/ (b817/ ) Comisia pentru cultur, art i mijloace de informare în mas Termen pentru AVIZ DEPUS : 43/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 114/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea i sanc ionarea sp l rii banilor, precum i pentru instituirea unor m suri de prevenire i combatere a finan rii actelor de terorism, actualizat Termen pt. depunerea L272/ (b42/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru AVIZ DEPUS : 276/ Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional Termen pentru AVIZ DEPUS : 84/ Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup iei i peti ii Termen pentru AVIZ DEPUS : 172/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

12 7. Propunere legislativ de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, necesar realiz rii unor obiective de interes na ional, local i jude ean Termen pt. depunerea L292/ (b15/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i psihotrope Termen pt. depunerea L281/ (b819/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru s n tate public Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor:

13 9. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor Termen pt. depunerea L289/ (b827/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ de modificarea i completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea i func ionarea Monitorului Oficial al României, cu modific ri i complet ri, republicat Termen pt. depunerea L291/ (b831/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor:

14 11. Propunere legislativ privind completarea Legii nr.7/ Legea cadastrului i publicit ii imobiliare Termen pt. depunerea L298/ (b22/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, necesar realiz rii unor obiective de interes na ional, local i jude ean Termen pt. depunerea L303/ (b28/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor:

15 13. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil Termen pt. depunerea L317/ (b43/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 14. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date Termen pt. depunerea L305/ (b38/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor:

16 15. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonan a nr.26/2000 privind asocia iile i funda iile Termen pt. depunerea L313/ (b37/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 16. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.15/ Codul Penal al României i a Legii nr.286/2009 privind Codul penal Termen pt. depunerea L318/ (b44/ ) Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

17 B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege - Legea Turismului Termen pentru L262/ (b195/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 19/2011 privind unele m suri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunica iilor electronice Termen pentru L263/ (b193/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie:

18 3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea i completarea art.1 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.60/2009 privind unele m suri în vederea implement rii programului "Prima cas ", precum i pentru adoptarea unor m suri în vederea continu rii programului "Prima cas " Termen pentru L278/ (b198/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale Termen pentru L307/ (b213/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie:

19 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputa ilor i senatorilor republicat Termen pentru L241/ (b810/ ) -aviz comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia comun a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i functionarea edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, cu complet rile ulterioare Termen pentru L242/ (b811/ ) -aviz comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia comun a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i functionarea edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

20 3. Propunere legislativ pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil Termen pentru L209/ (b796/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pentru L214/ (b802/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie:

21 5. Propunere legislativ privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului i din administrarea Sta iunii de Cercetare- Dezvoltare Agricol Secuieni în domeniul public al unit ii administrativ-teritoriale Secuieni, jude ul Neam i în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni Termen pentru L283/ (b821/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind modificarea i completarea Hot rârii nr.1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea asocia iilor de locatari Termen pentru L297/ (b21/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

22 7. Propunere legislativ privind modificarea Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.195/2005 privind protec ia mediului Termen pentru L299/ (b23/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ de completare a art.12 din legea nr.137/2002 privind unele m suri pentru accelerarea privatiz rii Termen pentru L304/ (b30/ ) Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

23 9. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termic Termen pentru L296/ (b20/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate public a statului i din administrarea Regiei Na ionale a P durilor Romsilva, Direc ia Silvic Neam în administrarea Consiliului Jude ean Neam, în vederea realiz rii obiectivului de investi ii "Protec ie i consolidare infrastructur, calibrare albie i ap r ri de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km localitatea Ion Creang " Termen pentru L288/ (b826/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

24 11. Propunere legislativ privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale a Zonei Montane Termen pentru L293/ (b17/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.255/1998 privind protec ia noilor soiuri de plante Termen pentru L300/ (b24/ ) procedur de urgen Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor:

25 13. Propunere legislativ privind modifcarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Termen pentru L316/ (b41/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 14. Propunere legislativ pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pentru L319/ (b45/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

26 15. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa ilor i a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, a Legii administra iei publice locale nr.215/2001 i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale ilor locali cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pentru L310/ (b32/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 16. Propunere legislativ privind exploatarea resurselor minerale ale României Termen pentru L311/ (b33/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

27 17. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea i completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicat Termen pentru L314/ (b39/ ) Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 18. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea i combaterea efectelor consumului produselor din tutun Termen pentru L321/ (b49/ ) Comisia pentru s n tate public Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup caz, din Constitu ia României, republicat, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucr toare în plen i în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz c în perioadele de vacan parlamentar a Senatului proiectele de lege i propunerile legislative se înregistreaz la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep s curg de la data relu rii activit ii Senatului.

28 Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor m suri financiare în domeniul bugetar Termen pt. depunerea L641/ (b525/ ) procedur de urgen -raport comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 375/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

29 2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate produc torilor agricoli i gestionarea fondurilor comunitare Termen pt. depunerea L254/ (b169/ ) procedur de urgen Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru AVIZ DEPUS : 106/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea i completarea art.1 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.60/2009 privind unele m suri în vederea implement rii programului "Prima cas ", precum i pentru adoptarea unor m suri în vederea continu rii programului "Prima cas " Termen pt. depunerea L278/ (b198/ ) Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

30 4. Proiect de lege privind activitatea de emitere de moned electronic Termen pt. depunerea L276/ (b199/ ) prioritate legislativ procedur de urgen Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea i completarea art.22 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale Termen pt. depunerea L247/ (b146/ ) procedur de urgen -raport comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

31 6. Proiect de lege privind ratificarea Scrisorii de inten ie semnat de autorit ile române la Bucure ti, la 9 septembrie 2010, aprobat prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna ional din 24 septembrie 2010 i pentru modificarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România i Fondul Monetar Interna ional, convenit prin Scrisoarea de inten ie transmis de autorit ile române, semnat la Bucure ti la 24 aprilie 2009, i prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna ional din 4 mai 2009, precum i a Scrisorii suplimentare de inten ie, semnat de autorit ile române la data de 8 septembrie 2009 i aprobat prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna ional din 21 septembrie 2009 (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L309/ (b222/ ) Comisia pentru politic extern Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

32 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ pentru modificarea Ordonan ei de urgen nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale Termen pt. depunerea L420/ (b174/ ) -raport comun cu Comisia permanent similar a Camerei Deputa ilor Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 265/ Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru AVIZ DEPUS : 301/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind modificarea i completarea articolului 259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pt. depunerea L205/ (b792/ ) -raport comun cu: Comisia pentru s n tate public Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pentru AVIZ DEPUS : 36/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 78/ Comisia pentru egalitatea de anse Termen pentru AVIZ DEPUS : 53/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

33 3. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare Termen pt. depunerea L214/ (b802/ ) Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 94/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ - Legea timbrului cultural Termen pt. depunerea L290/ (b830/ ) -raport comun cu: procedur de urgen Comisia pentru cultur, art i mijloace de informare în mas Termen pentru AVIZ DEPUS : 266/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

34 5. Propunere legislativ pentru modificarea Ordonan ei de Urgen nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în coli Termen pt. depunerea L285/ (b823/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonan ei nr.75 din 30 august privind organizarea i func ionarea cazierului fiscal Termen pt. depunerea L315/ (b40/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

35 7. Propunere legislativ privind modifcarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Termen pt. depunerea L316/ (b41/ ) Termen pentru Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale Termen pentru L307/ (b213/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

36 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii Termen pentru L312/ (b36/ ) Comisia pentru s n tate public Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 2. Propunere legislativ pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pentru L319/ (b45/ ) procedur de urgen Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

37 Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup caz, din Constitu ia României, republicat, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucr toare în plen i în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz c în perioadele de vacan parlamentar a Senatului proiectele de lege i propunerile legislative se înregistreaz la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep s curg de la data relu rii activit ii Senatului. Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital

38 Comisia economic, industrii i servicii Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege - Legea Turismului Termen pt. depunerea L262/ (b195/ ) procedur de urgen Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 120/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

39 2. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desf urarea în siguran, autorizarea i controlul activit ilor nucleare, republicat (Adoptat de Camera Deputa ilor) Termen pt. depunerea L270/ (b645/ ) procedur de urgen Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 123/ Comisia pentru ap rare, ordine public i siguran na ional Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 19/2011 privind unele m suri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunica iilor electronice Termen pt. depunerea L263/ (b193/ ) procedur de urgen Termen pentru Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup iei i peti ii Termen pentru AVIZ DEPUS : 173/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

40 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea art.138) alin.(6) al Legii nr.169/2010 privind procedura insolven ei Restituit la comisie, pt. raport suplimentar L83/2011 (b658/ ) -raport comun cu: Procedura dezbaterii i adoptãrii: în conformitate cu prevederile Constitu iei revizuite în 2003 Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Propunere legislativ privind unele m suri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare Termen pt. depunerea L202/ (b789/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru AVIZ DEPUS : 79/ Comisia pentru s n tate public Termen pentru AVIZ DEPUS : 157/ Comisia pentru drepturile omului, culte i minorit i Termen pentru AVIZ DEPUS : 76/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

41 3. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor pe pia Termen pt. depunerea L280/ (b818/ ) Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ privind promovarea producerii i utiliz rii biocarburan ilor i a altor carburan i regenerabili pentru transport Termen pt. depunerea L284/ (b822/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia economic, industrii i servicii

42 5. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termic Termen pt. depunerea L296/ (b20/ ) -raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pt. depunerea L301/ (b25/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru AVIZ DEPUS : 310/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia economic, industrii i servicii

43 7. Propunere legislativ pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m suri financiare pentru întreprinderile mici i mijlocii din industria berii Termen pt. depunerea L319/ (b45/ ) procedur de urgen Termen pentru Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 8. Propunere legislativ privind exploatarea resurselor minerale ale României Termen pt. depunerea L311/ (b33/ ) Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia economic, industrii i servicii

44 B) AVIZE a) la proiecte de lege 1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.116/2006 privind protec ia social acordat persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur rii i reorganiz rii unor societ i na ionale, regii autonome, companii na ionale i societ i comerciale cu capital majoritar de stat, precum i a societ ilor comerciale i regiilor autonome subordonate autorit ilor administra iei publice locale Termen pentru L308/ (b223/ ) Comisia pentru munc, familie i protec ie social Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu ie: Comisia economic, industrii i servicii

45 b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonan ei nr.75 din 30 august privind organizarea i func ionarea cazierului fiscal Termen pentru L315/ (b40/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. 2. Propunere legislativ privind modifcarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Termen pentru L316/ (b41/ ) Comisia pentru buget, finan e, activitate bancar i pia de capital Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Comisia economic, industrii i servicii

46 3. Propunere legislativ privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonan a nr.26/2000 privind asocia iile i funda iile Termen pentru L313/ (b37/ ) Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, în conformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup caz, din Constitu ia României, republicat, este calculat potrivit art din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucr toare în plen i în comisiile permanente ale Senatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz c în perioadele de vacan parlamentar a Senatului proiectele de lege i propunerile legislative se înregistreaz la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep s curg de la data relu rii activit ii Senatului. Comisia economic, industrii i servicii

47 Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural Data sesiz rii Observa ii A) RAPOARTE b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului i din administrarea Academiei de tiin e Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu - Sise ti" - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl de Zah r Bra ov în domeniul public al Municipiului Bra ov i în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra ov, jude ul Bra ov Termen iniþial pt. depunerea L211/ (b799/ ) Termen nou, aprobat de Biroul permanent: raport comun cu: Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru AVIZ DEPUS : 92/ Comisia pentru înv mânt, tiin, tineret i sport Termen pentru AVIZ DEPUS : 45/ Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pentru AVIZ DEPUS : 114/ Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

48 2. Propunere legislativ privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate public a statului i din administrarea Regiei Na ionale a P durilor Romsilva, Direc ia Silvic Neam în administrarea Consiliului Jude ean Neam, în vederea realiz rii obiectivului de investi ii "Protec ie i consolidare infrastructur, calibrare albie i ap r ri de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km localitatea Ion Creang " Termen pt. depunerea L288/ (b826/ ) Termen pentru Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

49 3. Propunere legislativ privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale a Zonei Montane Termen pt. depunerea L293/ (b17/ ) Termen pentru Comisia economic, industrii i servicii Termen pentru AVIZ DEPUS : 187/ Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.255/1998 privind protec ia noilor soiuri de plante Termen pt. depunerea L300/ (b24/ ) procedur de urgen Termen pentru Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

50 5. Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul i acvacultura Termen pt. depunerea L320/ (b47/ ) Termen pentru depunerea amendamentelor: Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu ie: Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 3 zile de la reluarea activitãtii Senatului. B) AVIZE b) la propuneri legislative 1. Propunere legislativ privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului i din administrarea Sta iunii de Cercetare- Dezvoltare Agricol Secuieni în domeniul public al unit ii administrativ-teritoriale Secuieni, jude ul Neam i în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni Termen pentru L283/ (b821/ ) Comisia pentru administra ie public, organizarea teritoriului i protec ia mediului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

51 2. Propunere legislativ de completare a art.12 din legea nr.137/2002 privind unele m suri pentru accelerarea privatiz rii Termen pentru L304/ (b30/ ) Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Propunere legislativ pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor pe pia Termen pentru L280/ (b818/ ) Comisia economic, industrii i servicii Termen pt. depunerea Termen pentru depunerea amendamentelor: Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural