Definisi Istilah. : Murid sekolah tempat Internshipdilaksanakan.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Definisi Istilah. : Murid sekolah tempat Internshipdilaksanakan."

Transkripsi

1 Definisi Istilah IPGM IPG Senat PPG Internship Penilai : Institut Pendidikan Guru Malaysia iaitu bahagian di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang melaksanakan Program Pendidikan Guru Praperkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan seperti yang ditetapkan dalam Akta Pendidikan IPGM juga merancang dan memantau Perkhidmatan Pendidikan Guru yang dilaksanakan oleh IPG. : Institut Pendidikan Guru yang melaksanakan Program Pendidikan Guru Praperkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan seperti yang ditetapkan dalam Akta Pendidikan : Senat Institut-institut Pendidikan Guru adalah badan akademik yang ditubuhkan di bawah Perkara 6, Peraturan-peraturan Pendidikan (Institut-institut Pendidikan Guru) : Program Pensiswazahan Guru adalah kesinambungan daripada rancangan pembangunan pendidikan dalam Rancangan Malaysia Ke-9 yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ke-10 ( ) untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama secara Pendidikan Jarak Jauh. : Satu latihan amali bertujuan mengaitkan pengalaman amalan profesional perguruan pelajar yang terdahulu dengan dapatan pengetahuan baharu untuk diaplikasi dalam perkhidmatan pendidikan. : Pensyarah IPG dan mentor yang dilantik oleh Pengarah IPGK dan Pengarah JPN masing-masing untuk menilai prestasi pelajar semasa Internship. Mentor : Penolong Kanan/Ketua Panitia/Guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran sekolah dan dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Pengurus Sekolah : Pentadbir sekolah yang terdiri daripada Guru Besar dan Guru Penolong Kanan. Pelajar Murid : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) yang sedang mengikuti Program Pensiswazahan Guru (PPG). : Murid sekolah tempat Internshipdilaksanakan. Bilik Darjah : Tempat sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. Sekolah : Institusi pendidikan tempat Internshipdilaksanakan. 1

2 Pemantauan : Proses mengesan pelaksanaan Internshipoleh ahli JKIAPIPGK/JKIPIPGK. Gagal : Markah kurang 50 % atau gagal mematuhi garis panduaninternship. Senarai Singkatan IPGM : Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGK : Institut Pendidikan Guru Kampus JKIAPIPGK/ JKIPIPGK : Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Kampus/Jawatankuasa Induk Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus JPN : Jabatan Pendidikan Negeri PPD : Pejabat Pendidikan Daerah PPG : Program Pensiswazahan Guru PPPBS : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah SM : sekolah menengah PdP : pengajaran dan pembelajaran RPH : Rancangan Pengajaran Harian RPI : Rancangan Pengajaran Individu TMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2

3 INTERNSHIP 1. KONSEP Internship adalah latihan lapangan yang bertujuan untuk mengembang serta mengaplikasipengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia adasebagai seorang guru. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai projekinovasi yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan dayakreativiti dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan kompetensi diri, keyakinan, ketahanan dan jati diri serta membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru yang berinovasi. 2. OBJEKTIF Melalui Internship, pelajar dapat: i. Merancang dan melaksana projek inovasi yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. ii. Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan, akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas. iii. Menampilkan ciri-ciri kepemimpinanbersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. iv. Mengaplikasi kemahiran komunikasi secara berkesan dengan sekolah/tempat bertugas dalam pelbagai situasi. komuniti v. Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa. vi. Membuat refleksi dan menilaiamalan pengajaran dan pembelajaran serta projekinovasi yang telah dilaksanakan untuk penambahbaikan yang berterusan. vii. Memantapkan usaha dan inisiatif ke arah pemupukan ciri-ciri inovasi dan kreativiti dalam meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. 3. PROSEDUR PELAKSANAAN 3

4 i. Tempoh Pelajar perlu menjalani Internship selama empat (4) minggu dengan peruntukan sebanyak dua (2) kredit dalam Semester 8. ii. PenempatanInternship Pelajar wajibmenjalani Internship di sekolah rendah sahaja. iii. Bilangan Waktu Mengajar Bilangan waktu mengajar untuk pelajar yang terdiri daripada Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia/guru yang mengajar di sekolah rendah adalah tertakluk kepada pihak sekolah. Bilangan waktu mengajar untuk pelajar yangtidak mengajar di sekolah rendah seperti PPPBSyang bertugasdi Bahagian-bahagian di KPM/JPN/PPD/SMadalahsebanyak 2-4 waktu seminggu di sekolah rendah. iv. Mata Pelajaran Pelajar wajib mengajar mata pelajaran bidang pengkhususan sahaja di samping melaksanakan tugas hakiki dalam tempoh Internship. v. Taklimat Internship Pelajar wajib menghadiri taklimat Internship yang dikendalikan oleh Unit Praktikum IPGK. vi. Portfolio Pelajar mesti menyediakan portfolio Internship(rujuk Lampiran 3).. 4. PROJEKINTERNSHIP i. Pelajar wajib melaksanakansatu(1)projek inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berkaitan dengan major masing-masing. Projek tersebut perlu dibuat rakaman video berdurasi minit (satu waktu) ii. iii. Pelajar dikehendaki mengaplikasikaninovasi tersebut dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Projek inovasi hendaklah dijalankan secara individu dan atas pembiayaan sendiri. iv. Pelajar perlu menyediakan kertas cadangan yang menjelaskan objektif, strategi dan pelan tindakan projek inovasi. v. Pelajar hendaklah membuat penilaian pelaksanaan dan keberkesanan projek inovasi dalam PdP yang telah dilaksanakan. Sehubungandengan itu, 4

5 penulisan perancangan dan laporan perlu melibatkan output, outcome, aplikasi ilmu, kreativiti dan inovasi. vi. vii. Pelajar hendaklah menyediakan laporan bertulis antara 8 10 muka surat (tidak termasuk abstrak, lampiran atau keterangan berkenaan bahan grafik seperti rajah, peta, jadual, gambar, illustrasi dan sebagainya) mengenai projek yang dijalankan berdasarkan panduan yang disediakan (rujuk Lampiran 1). Laporan bertulis yang dimuatkan di dalam portfolio, portfolio internship berserta rakaman video pelaksanaan projek inovasi dalam PdP hendaklah diserahkan kepada mentor/pensyarah dalam tempoh SATU (1) minggu selepas tamat Internship untuk dinilai. 5. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) Pelajar a) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum IPGK. b) Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif Internship. c) Memaklumkan kepada Unit Praktikum (PPPBS yang bertugas di Bahagian-bahagian di KPM/JPN/PPD/SM): i. maklumat sekolah yang dipilih untuk melaksanakan Internship ii. mentoryang telah dilantik olehpengurusan sekolah berkenaan d) Menyediakan kertas cadangan projek inovasi yang akan dilaksanakan sebelum menjalani Internship. e) Berbincang dengan pengurus sekolah dan mentor/pensyarah untuk mencapai persetujuan bersama tentang projekinovasi yang akan dilaksanakan. f) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru/pegawai dan staf sokongan. g) Mematuhi dan mengamalkan Tatasusila Profesion Perguruan, Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia, peraturan IPG, dan peraturan sekolah. h) Hadir ke sekolah/tempat bertugas dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah/tempat bertugas sepanjang tempoh Internship. Pelajar kategoripppbsyang bertugas dibahagian-bahagian di KPM/JPN/PPD/SM dikehendaki hadir ke sekolah satu (1) hari untuk sesi persekolahan dalam seminggu. i) Merekod kehadiran pada setiap hari persekolahan/bertugas. j) Melengkap dan menghantar borang kehadiran Internshipkepada Unit Praktikum IPGK. 5

6 k) Melaksanakan projek inovasi dalam PdP yang dicadangkan secara individu. Projek inovasi dalam PdP hendaklah berkaitan dengan mata pelajaran pengkhususan, praktikal dan boleh disempurnakan dalam masa empat minggu. Projek inovasi hendaklah asli dan tidak memplagiat inovasi terdahulu. Walau bagaimanapun, penambahbaikan terhadap projek inovasi sedia ada adalah dibenarkan. Contoh Projek Inovasi dalam PdP: i. Kaedah BacaCepat Dalam Pengajaran Jawi (bidang Pendidikan Islam) ii. Rekreasi Matematik (bidang Matematik) iii. Teknik Parodi Dalam Set Induksi (bidang Sains Sosial) l) Membuat rakaman video satu slot pengajaran pelaksanaan projek inovasi tersebut berdurasi selama minit (1 waktu) dalam bentuk cakera padat (CD) beserta RPH perlu disediakan untuk tujuan penilaian. (Pelajar dinasihatkan membuat salinan rakaman dalam fail peribadi) m) Membina dan melengkapkan portfolio Internship yang mengandungi antaranya laporan bertulis projek inovasi serta menghantar kepada mentor/penilai n) Mengamalkan pemikiran reflektif dan membuat penulisan refleksipada setiap minggu sepanjang tempoh Internship berpandukan format yang ditetapkan.(rujuk Lampiran 2 dan 2a). o) Pelajar kategori PPPBS yang bertugas sebagai guru di sekolah rendahperlu menghantar rakaman video, RPH dan portfolio internship untuk dinilai oleh mentor yang dilantik oleh pihak sekolah dalam tempoh satu (1)minggu setelah tamat internship. Seterusnya bahan-bahan yang telah dinilai oleh mentor perlu di hantar ke Unit Praktikum IPGK untuk proses penilaian oleh pensyarah selewat-lewatnya dua (2) minggu selepas tamat Internship. p) Pelajar kategori PPPBS yang bertugas di Bahagian-bahagian di KPM/JPN/PPD/SM pula rakaman video, RPH dan portfolio internshipperlu menghantar terus ke Unit Praktikum IPG untuk proses penilaian oleh pensyarah dalam tempoh satu (1)minggu selepas tamat Internship. (ii) Pengurus Sekolah a) Memahami, menghayati dan bekerjasama dengan IPGK ke arah pencapaian matlamat dan objektif Internship. b) Menerima maklumatdaripada Unit Praktikum IPGK. c) Memastikan dan membantupelajar melaksanakan tanggungjawab dan tugasan yang dipersetujubersama oleh pihak sekolah sepanjang tempoh Internship. d) Mencalonkan mentor dalam kalangan Penolong Kanan/Ketua Panitia/guru untuk dilantik oleh JPNbagi membimbing pelajar semasa Internship. Seorang mentor dibenarkan membimbing maksimum dua orang pelajar. 6

7 e) Memaklumkan kepada IPGK jika terdapat kes-kes disiplin dan pelajar berpotensi gagal. f) Mengesahkan markah penilaian Internship yang dibuat oleh mentor. g) Menghantar markah penilaian Internship(Borang PR5) kepada Unit Praktikum IPGK dalam tempoh satu (1) minggu selepas tamat Internship.Semua dokumen pemarkahan adalah SULIT. h) Melaporkan kepada IPGK secara bertulis kes gagal Internship (iii) Mentor a) Menerima maklumat daripada Unit Praktikum IPGK. b) Memberi kerjasama dan membantu pelajar melaksanakanprojekinovasi yang dijalankan. c) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang, kompeten dan berjiwa pendidik. d) Memaklumkan kepada pengurus sekolahmengenai perkembangan dan kemajuan pelajar dari semasa ke semasa. g) Menilai pelaksanaan projek inovasi pelajar semasainternship dengan menggunakan Borang PR5 dalam tempoh satu(1) minggu selepas tamat Internship untuk disahkan oleh pengurus sekolah.sila rujuk Lampiran 4 dan Lampiran 4a. (iv) Pensyarah a) Menerima surat pelantikan sebagai penilaidaripadapengarah IPGK. b) Menerima maklumat berkaitan Internship daripada Unit Praktikum. c) Menyemak dan menilai portfolio serta rakaman pelaksanaan projek inovasi pelajar dalam PdP. d) Melengkapkan dan menyerahkan Borang Penilaian (PR5) kepada Unit Praktikum. (v) Unit Praktikum a) Melaksanakan garis panduaninternship yang dikeluarkan oleh IPGM. b) Menguruskan pelantikan mentor/pensyarah yang telah dicalonkan oleh pengurus sekolah/ketua Jabatan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri/IPGK. c) Merancang dan menguruskan dokumenberkaitan pelaksanaan Internship. d) Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan Internship kepada pelajar. 7

8 e) Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen/rekod Internship. f) Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes Internship (jika ada) untuk dibawa ke mesyuarat JKPIPGK/JKIAPIPGK. g) Mengurus dan membentang keputusan Internship untuk disahkan oleh JKPIPGK/JKIAPIPGKsebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan dan PenganugerahanInstitut Pendidikan Guru. (v) Jawatankuasa Induk Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus/Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Kampus (JKIPIPGK/JKIAPIPGK) a) Memastikan pelaksanaangaris panduaninternship dipatuhi. b) Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan, melengkapkan tempohinternship, disiplin dan gagal serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. c) Mengesahkan kehadiran dan keputusan Internship pelajar. 6. KEHADIRAN INTERNSHIP a) Pelajar wajib hadir 100%kecuali dengan kebenaran Pengarah JPN/ Pengarah IPGK /Pegawai Pendidikan Daerah /Pengetua/Guru Besar/ Ketua Jabatan tempat bertugas tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari internship adalah atas sebab-sebab berikut:. Pelajar sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan. Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah. Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian. (Nyatakan ahli keluarga terdekat. Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Awam Bab Cuti) Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan. 8

9 b)kehadiran yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran, kesnya akan dirujuk kepada pihak jawatankuasa tatatertib IPGK untuk tindakan seperti yang berikut: Kehadiran Internship 90 % ke atas Tindakan JKIPIPGK/JKIAPIPGK akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran Internship atau tidak. 70% % Pelajar wajib melengkapkan kehadiran Internship. Kurang daripada 69.9% Pelajar wajib mengulang keseluruhan Internship. Jadual 2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran InternshipTanpa Sebab Atau TanpaKebenaran dan Kurang Daripada100% 7. PENANGGUHAN INTERNSHIP a) Semua permohonan penangguhan Internshiphendaklah dibuat kepada Rektor IPGM melalui Pengarah IPGK. b) Kelulusan penangguhan Internship tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Rektor IPGM. c) Penangguhan tidak boleh melebihi satu tahun selepas tamat tempoh pengajian. d) Internship yang tertangguh perlu disempurnakan sebagai syarat lulus dan sebelumboleh dianugerahkan ijazah. e) Pelajar mesti melaporkan diri ke IPGK asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dimohon untuk meneruskan Internship. f) Pelajar tidak dibenarkan menukar sekolah penempatan Internship kecuali dengan kelulusan Pengarah IPGK. g) Pelajar tidak dibenarkan bertukar IPGK ketika melaksanakan Internship kecuali dengan kebenaran Rektor IPGM. 9. PENILAIAN INTERNSHIP a) Penilaian oleh mentor/pensyarah terhadap projek inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan selepas tamat internship. b) Penilaian pelajar dalam Internshipmelibatkan aspek-aspek perancangan, pelaksanaan dan penilaian projek inovasiyang dijalankan, penulisan refleksi. 9

10 c) Penilaian Internship pelajar PPG dilakukan oleh mentor (50%) dan Pensyarah (50%) menggunakan Borang PR5 (Rujuk Lampiran 4 dan 4a). d) Pengesahan markah penilaian yang dilakukan oleh mentor dilakukan oleh Guru Besar. e) Pengesahan markah penilaian yang dilakukan oleh Pensyarah dilakukan oleh Ketua Jabatan di IPGK. f) Wajaran bagi penilaian pelajar adalah seperti berikut: Kategori Pelajar PPPBS yang bertugas sebagai guru di sekolah rendah PPPBS (Guru Besar, Penolong Kanan, pegawai bertugas Bahagianbahagian di KPM/ JPN/ PPD/SM Wajaran Penilaian Sekolah IPG 50% 50% 50% 50% Jadual 3: Wajaran Penilaian Internship g) Komponen Penilaian Internship adalah seperti berikut :- Aspek Penilaian Rujukan Markah A.Perancangan ProjekInovasi Portfolio Internship/RPH 20% B. Pelaksanaan Projek Inovasi Jadual 4: Komponen Penilaian Internship Portfolio Internship/RPH dan rakaman video projek inovasi dalam PdP. 30% C. Penilaian Projek Inovasi 30% D. Penulisan Refleksi Portfolio Internship 20% JUMLAH 100% 10. SYARAT LULUS ATAU GAGAL INTERNSHIP a) Syarat penentuan keputusan Prestasi pelajar dalam Internship diputuskan mengikut gred seperti yang ditetapkan dalam syarat danperaturan sistem peperiksaan, penilaiandan penganugerahan pendidikan guru yang dikeluarkan oleh Senat. 10

11 b) Penentuan lulus berdasarkan kepada syarat-syarat berikut:- Kehadiran 100 %. Lulus dalam penilaian Internship (rujuk PR5) Tidak melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkankesalahan. c) Penentuan gagal Internship berdasarkan kepada syarat-syarat berikut:- Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti disenaraikan dalam syarat penentuan lulus. d) Pelajar yang lulus/gagal perlu disahkan oleh JKIPIPGK/JKIAPIPGK. e) Pelajar yang gagal diberi peluang mengulang sekali sahaja. 11

12 LAMPIRAN 12

13 LAMPIRAN 1 LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8 10 muka surat) NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN PROGRAM NAMA SEKOLAH NAMA PROJEK TEMPOH PELAKSANAAN : : : : : : 1. OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN 3. REFLEKSI a) Kekuatan Projek: b) Kelemahan Projek:.. 4. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 5. KESIMPULAN 13

14 CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) LAMPIRAN 2 1. Isu / Perkara yang difokus: 2. Analisis isu / perkara yang difokus: 2.1 Kekuatan: 2.2 Kelemahan: 3. Cadangan penambahbaikan: (sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda) 14

15 LAMPIRAN 2a PENULISAN REFLEKSI 1. Definisi Refleksi Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah, 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Refleksi dalam Internship membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. 2. Tujuan Refleksi: Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan. 3. Ciri-Ciri Refleksi Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan(domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif 4. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri DalamInternship a) Satu proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan Internship oleh pelajar sendiri melalui refleksi untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. b) Antara panduan yang boleh diikuti ialah:- i). Hendaklah dibuat selepas projek inovasi dalam PdP yang dijalankan oleh PPPBSselesai dilaksanakan.antara perkara-perkara yang dicadangkan adalah seperti berikut: Sejauh manakah objektif projek yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti? Jelaskan langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan projek tersebut? ii) Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 2 dan 2a. 15

16 LAMPIRAN 3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO INTERNSHIP PPG A Bahagian No. Perkara Maklumat Diri A01 A02 A03 Biodata Pelajar Surat Pengenalan Diri Salinan Borang Kehadiran Internship Tandakan () B01 Kertas Cadangan Projek Inovasi Dalam PdP B Maklumat Projek Inovasi B02 B03 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Menyediakan Laporan Projek Inovasi B04 Cadangan Penambahbaikan C Amalan Refleksi C01 Catatan Refleksi Mingguan D01 Maklumat Tambahan Projek Inovasi PdP D Lain-lain D02 Rakaman video yang disimpan dalam cakera padat (CD) D03 16

17 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SUNGAI PETANI, KEDAH BORANG PR5 BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penilaian Internship yang perlu dilengkapkan oleh mentor/pensyarah dan pengurus sekolah. Nama Pelajar : No. K.P : Kursus : Ambilan : Major : Elektif : Nama Sekolah : RUMUSAN UNTUK INTERNSHIP Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP TAHAP 10% 20% 30%

18 Arahan: Sila bulatkan angka yang berkenaan BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR5) Aspek Tahap Ulasan A. PERANCANGAN PROJEK INOVASI PdP (20 MARKAH) - Objektif jelas dan sesuai - Pelan tindakan disediakan - Sasaran pelajar dinyatakan - Inovasi sesuai dengan sasaran Markah A = B. PELAKSANAAN PROJEK INOVASI DALAM PdP (30 MARKAH) Mengikut kesesuaian jadual perancangan Markah B = - Penglibatan aktif murid - Impak kepada murid C. PENILAIAN PROJEK INOVASI DALAM PdP (rujuk portfolio) (30 MARKAH) Menyediakan laporan projek inovasi - Cadangan penambahbaikan - Laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Markah C = D. CATATAN REFLEKSI (rujuk portfolio) (20 MARKAH) Isu/perkara difokus - Analisis kekuatan/kelemahan - Cadangan penambahbaikan Markah D = - Rumusan Jumlah Keseluruhan Markah = (A + B + C + D) = % RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan Mentor/Pensyarah Tandatangan Pengurus Sekolah/Ketua Jabatan (Nama: ) (Nama: ) Tarikh: Tarikh: 18

19 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR5) 1. Borang PR5 digunakan untuk membuat penilaian Internship. LAMPIRAN 5a 2. Pengurus sekolah dan mentor perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR5. 3. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus untuk membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. 4. BORANG RUMUSAN PR5 INI TIDAK BOLEH DIBERIKAN KEPADA PELAJAR. A. PERANCANGAN INOVASI DALAM PdP Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Perancangan tidak jelas, tidak teratur, strategi tidak sesuai, tidak ada sumber rujukan, persembahan sangat lemah Perancangan projek inovasi kurang jelas, kurang teratur, strategi kurang sesuai, sumber rujukan sangat terhad, persembahan lemah Perancangan projek inovasi jelas tetapi kurang teratur, strategi sesuai, sumber rujukan terhad, persembahan mengikut format Perancangan projek inovasi jelas dan teratur, strategi sesuai, sumber rujukan sesuai dengan tajuk, persembahan mengikut format Perancangan projek inovasi sangat jelas dan teratur, strategi sesuai, sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk, persembahan kreatif dan mengikut format B. PELAKSANAAN INOVASI DALAM PdP Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penglibatan murid tidak jelas, tidak teratur dan tidak mengikut jadual perancangan. Penglibatan murid kurang jelas, kurang teratur dan kurang mengikut jadual perancangan. Penglibatan murid jelas, tetapi kurang teratur dan kurang mengikut jadual perancangan. Penglibatan murid jelas, teratur dan mengikut jadual perancangan. Penglibatan murid sangat jelas, sangat teratur dan mengikut jadual perancangan. Projek inovasi tidak memberi impak kepada murid Projek inovasi kurang memberi impak kepada murid Projek inovasi kurang memberi impak kepada murid Projek inovasi jelas dan memberi impak kepada murid Projek inovasi sangat jelas dan memberi impak kepada murid 19

20 C. PENILAIAN PROJEK INOVASI DALAM PdP Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak jelas dan tidak teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Kurang jelas dan kurang teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Jelas tetapi kurang teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Jelas dan teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Sangat jelas dan sangat teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Tidak jelas dan tidak teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Kurang jelas dan kurang teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Jelas tetapi kurang teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Jelas dan teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Sangat jelas dan sangat teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi D. CATATAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sentiasa berusaha menilai kekuatan dan kelemahan diri. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Tidak dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk menghubung kait dalam merancang dan membuat tindakan susulan. Kurang dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang menghubungkaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Berjaya menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Berjaya menghubungkaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Berjaya meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan. Sangat berjaya menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Sangat berjaya menghubungkaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Sangat berjaya meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan. 20

21 AHLI PANEL PENGGUBAL: Dr. Mohd. Nordin bin Abu Bakar Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia Tn. Hj. Aleas bin Hj. Md. Isa Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas En. Ahmad Tarmizi bin Salleh Ketua Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam En. Johari bin Joned Ketua Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Dr. Syed Ismail bin Syed Mustafa Ketua Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas En. Muhammad bin Ibrahim Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia Tn. Syed Hamid bin Syed Alwi Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Tn. Hj. Azhar bin Hashim Ketua Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Pn. Hjh. Hasnah bt. Razali Ketua Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa En. Mohd. Izan bin Yusop Ketua Unit Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar 21

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

KUMPULAN TERLIBAT: PISMP AMBILAN FEBRUARI 2012 (MOD PJJ) KUMPULAN PPG

KUMPULAN TERLIBAT: PISMP AMBILAN FEBRUARI 2012 (MOD PJJ) KUMPULAN PPG KUMPULAN TERLIBAT: PISMP AMBILAN FEBRUARI 2012 (MOD PJJ) KUMPULAN PPG MASA : 10.00 PAGI 11.30 PAGI TARIKH : 11 JULAI 2015 TEMPAT : DEWAN MUNSYI, IPGKSAH, IPGKSAH unit praktikum IPGM KSAH 1 KONSEP INTERNSHIP

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

PROJEK INTERNSHIP PELAKSANAAN PROJEK INOVASI INTERNSHIP PPG AMB JUN 2011

PROJEK INTERNSHIP PELAKSANAAN PROJEK INOVASI INTERNSHIP PPG AMB JUN 2011 PELAKSANAAN PROJEK INOVASI INTERNSHIP PPG AMB JUN 2011 OLEH: NOR AZAM ARIFFIN KU PRAKTIKUM IPG KAMPUS PULAU PINANG PROJEK INTERNSHIP Pelajar dikehendaki melaksanakan SATU(1) PROJEK INOVASI dalam pdp yg

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NO. RUJUKAN: GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Berkuatkuasa mulai Jun 2010 ) KANDUNGAN Muka Surat 1. Konsep 1 2.

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun Ketua Unit Praktikum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun Ketua Unit Praktikum INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun 2011 Ketua Unit Praktikum Praktikum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Ambilan Januari 2011 Mulai 11 Julai 2011 Hingga

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1.0 PENDAHULUAN 1.1. Dengan terlaksananya Sistem Saraan Malaysia, semua pegawai baru Perkhidmatan Awam diwajibkan mengikuti Kursus Induksi sebelum mereka disahkan dalam jawatan. Peraturan ini berkuat kuasa

Lebih terperinci

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN 1 SASARAN PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TARIKH : 17 JANUARI 2014 2 TEMPOH PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TEMPOH : 27 JAN 25 APRIL 2014 (12M)

Lebih terperinci

DEFINISI ISTILAH. Bilik Darjah : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal.

DEFINISI ISTILAH. Bilik Darjah : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

Projek MTE3102E_PPG Jan2014

Projek MTE3102E_PPG Jan2014 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM TUGASAN PROJEK Program : PISMP-PPG Nama Pelajar : Kod & Nama Kursus : MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik Semester : 1 / 2014 Tarikh Mula : 22 Feb

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PENGURUSAN (PRAKTIKUM) DG 32/34 PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2011 SENARAI TUGAS ( Pembantu

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PROGRAM: PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) NAMA GURU PELATIH: KURSUS: Penyelidikan Tindakan II Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) SEMESTER:

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014

Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:.. Jawatan: PENGARAH Jawatan: REKTOR SEKTOR HEP DAN INSTITUT PENDIDIKAN HUBUNGAN LUAR GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: 02 MEI 2012

Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: 02 MEI 2012 MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:.. Nama: HAJAH LATIFAH BINTI Nama: Dr. LEE BOON HUA MAHAMUD Jawatan: PENGARAH SEKTOR HEP Jawatan: TIMBALAN REKTOR DAN HUBUNGAN LUAR Tarikh: 02 MEI 2012

Lebih terperinci

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAN DAN PENILAIAN DGA 41 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Kursus: Program: Kumpulan: Disediakan oleh: EDU 3053 - Teknologi

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN/AMALAN TERBAIK PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN DISIPLIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2016

GARIS PANDUAN PENGURUSAN/AMALAN TERBAIK PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN DISIPLIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2016 1.0 PENDAHULUAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN/AMALAN TERBAIK PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN DISIPLIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2016 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta disiplin di sekolah memainkan

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

Garis Panduan Praktikum

Garis Panduan Praktikum Garis Panduan Praktikum Diploma/Sarjana Muda (K) Pendidikan FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL, UNIVERSITI SELANGOR Garis Panduan Praktikum Diploma/Sarjana Muda (K) Pendidikan 1. KONSEP Praktikum memberi

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : 1/10 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ)

Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Pelaksanaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Carta Aliran Pelaksanaan Peperiksaan Kelas

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

REKA BENTUK KURIKULUM

REKA BENTUK KURIKULUM NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 01 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/8 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BT A RASHID Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 34/32 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Pelaksanaan takwim Melaksanakan takwim jabatan/unit

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN DGA 34 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Melaksanakan

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR

GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR LAMPIRAN 2-1 1. Pendahuluan Pementoran ialah satu aktiviti sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Pendedahan melalui aktiviti ini membolehkan guru mengukur kemampuan

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK Unit Kompetensi Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI Satu kaedah penilaian

Lebih terperinci

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Kata Alu-aluan Bab Satu - Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 2.0 Matlamat Rancangan Pendidikan Guru PPIP 9 2.1 Matlamat

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 DAN KAUNSELING Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama TENGKU ADLI B. RAJA OMAR Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE 12302 PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 1) Pengenalan MBE 12302 Projek Sarjana 1 adalah salah satu dari

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci