Kemasukan Pelajar-pelajar Aliran Agama ke Institusi 'Pengajian Tinggi Awam dan Prospek Masa Hadapan Muhammad Syukri Salleh & Nailul Murad Mohd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kemasukan Pelajar-pelajar Aliran Agama ke Institusi 'Pengajian Tinggi Awam dan Prospek Masa Hadapan Muhammad Syukri Salleh & Nailul Murad Mohd."

Transkripsi

1

2 Bab 13 Kemasukan Pelajar-pelajar Aliran Agama ke Institusi 'Pengajian Tinggi Awam dan Prospek Masa Hadapan Muhammad Syukri Salleh & Nailul Murad Mohd. Nor 199 BAHAGIAN IV PENTADBIRAN DAN MASA HADAPAN SEKOLAH SEKOLAH AGAMA Bab 14 Sistem Pengurusan dan Pentadbiran eli Sekolah-sekolah Agama Kedah 225 Mohd. Salleh Haji Din Bab 15 : Pelaksanaan dan Keberkesanan Pendidikan Islam eli Sekolah Kebangsaan 249 Ibrahim Ahmad Bajunaid Bab 16 Prospek dan Masa Hadapan Sekolah Agama Rakyat 277 Zainal Azam Abdul Rahman Bab 17 Masa Hadapan Pendidikan eli Sekolah Agama Rakyat 287 Muhammad Uthman El- Muhammady BAHAGIANV SYOR DAN CADANGAN Syor dan Caclangan 301

3 Bab 13 KEMASUKAN PELAJAR-PELAJAR ALIRAN AGAMA KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN PROSPEK MASA HADAPAN Pengenalan D Oleh Muhammad Syukri Salleh & Nailul Murad Mohd Nor i Malaysia terdapat paling kurang lima bentuk institusi pendidikan aliran agama menengah yang melahirkan calon-calon ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Institusi-institusi tersebut ialah Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) dan Sekolah Menengah/Kolej Agama Swasta (SMAS). SMAP dan SMKA terletak di bawah tadbiran dan kuasa Kementerian Pendidikan, SMAN di bawah Kerajaan-kerajaan Negeri, SMAR di bawah orang-orang perseorangan a tau jemaah Islamiah, dan SMAS di bawah orang-orang perseorangan atau syarikat. Pelajar-pelajar kelimalima institusi pendidikan ini datang dari kedua-d~a aliran pendidikan, sama ada dari Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) atau dari Sekolah Rendah Agama (SRA). Daripada rekod yang ada, sehingga Disember 1998, terdapat sejumlah 55 buah SMKA dengan 33,924 orang murid dan 2,707 orang guru

4 ,\lemabami lsu-isu Peudidikan Islam di Malaysia SMAR pula, pacta ta rikh yang sama, berjumlah 211 buah dengan 70,235 orang muriel clan 3,644 orang guru. SMAN, sehingga April1999, berj um lah 112 buah clengan 62,237 orang muriel clan 3,193 orang guru. Manakala SMAS, pacta tahun 1997, berjumlah 15 buah clengan jumlah pelajar sek itar 3,700 orang. Daripada data-data ini, tergambar bahawa sebahagian besar clari calon pelajaraliran agama ke IPTA adalah tertumpu eli SMAl\T clan SMAR. Pelajar-pelajar clari kelima-lima bentuk institusi pe nclicl ikan menengah ali ran agama ini memasuki IPTA melalui clua peringkat. Peri ngkat pertama ialah melalui Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) clan peringkat keclua pula melalui Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) a'tau Sijil Tinggi Ugama/ Agama (STU/STA). Sebahagian besar clari mereka yang memasuki IPTA melalui SPM datangnya dari SMAP dan SMKA, manakala yang memasuki IPTA melalui STPM atau STUISTA pula datangnya dari pelajar-pelajar Tingkatan Enam dari kelima-lima institusi pendidikan menengah ali ran agama tersebut. Biasanya mereka yang memas uki IPTA melalui SPM merupakan pelajar- pelajar cemerlang yang diterima masuk ke programprogram Matrikulasi, Diploma atau Ijazah. Mereka yang memas uki IPTA melalui STPM atau STU/STA pula sebahagiannya merupakan pelajar-pelajar yang tidak berpeluang memasuki IPTA eli peringkat SPM, sama ada kerana keputusan peperiksaan mereka secara relatifnya rendah atau kerana halhal lain seperti masalah kewangan, masalah keluarga clan sebagainya. Antara clua golongan pelajar ini, pelajar yang cuba memas uki IPTA melalui STPM atau STU/STA lah yang biasanya mempunyai masalah. Bab ini akan membincangkan tentang kemas ukan pelajar-pelajar aliran agama ke IPTA, clan menumpukan permasalahan kepada pelajarpelajar yang berhasrat memasuki IPTA melalui STPM ini. Berdasarkan kepada perbincangan ini, prospek masa hadapan mereka akan dilihat, clan beberapa cadangan yang difikirkan boleh mencerahkan pros pek mereka ini akan dikemukakan 1 J. Sebahagian besar perbincangan bab ini aclalah berclasarkan clapatan claripacla satu kajian ten rang kemasukan pelaja1 -pelajar ali ran agama ke!pta Malaysia vang telah uilakukan oleh penulis bersama sekumpu lan penyeliclik cjari USM eli UKM, KUIM clan UTM clalam tempoh 1998 hingga

5 Kemasukan Pe/ajar-pelajar A/iran Agama ke lnstitusi Pengajian Tinggi Awam dan Prospek Jlllasa Depan Saluran Ke Institut Pengajian Tinggi A warn Sebaga imana yang telah disebutkan sebelum ini, pelajar-pelajar aliran agama mempunyai lima saluran untuk ke IPTA. Saluran-saluran itu ialah SMAP, SMKA, SMAR, SMAl\J dan SMAS. Dari kelima-lima saluran ini, mereka mempun yai sekurang-kurangnya empat pilihan, yakni sama ada memasuki IPTA melalui Tingkatan Enam, Program Matrikulasi, Program Diploma dan Ijazah atau melalui Institusi Pengajian Tinggi Islam Swasta (IPTIS). Perbincangan eli bawah memaparkan latarbelakang kelima-lima saluran di peringkat menengah ini secara ringkas, manakala Rajah I mempamerkan saluran-saluran dan pilihan-pilihan ini dengan lebih jelas. RAJAH 1: SALURAN PEIAJAR ALIRAN AGAMA KE IPTA Sekolah Menengah Agarna Persekutuan (SMAP) Sekolah Menengah Kebangsaan Agarna (SMKA) Sekolah Menengah Agama Negeri (SivLA.N) Sekolah Menengah Agama Ra~~ar (SMAR) Sekolah Menengah I Kolej Agama Swasra (SMAS) Tingkaran En am Marrikulasi Program Diploma Program ljazah lnsrirusi Pengajian Tinggi Islam Swasra 0P'I'IS)

6 Memahami lsu-isu Pendidikan Islam di Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) SMKA ditadbir secara penuh oleh Kementerian Penclidikan. Matlamatnya ialah untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang menggabungkan akademik dan pendidikan agama yang diw-us secara cekap dan profesional. Taraf SMKA ini samalah seperti SMAP, yang juga diurus sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Malah antara keduanya hampir sama dari segi pengambilan pelajar dan pentadbiran, dan oleh itu eli dalam kertas kerja ini, digabungkan menjadi satu kategori. Pada tahun 2001 terdapat kira-kira 69 buah SMKA dengan anggaran kasar enrolmen pelajar sekitar 45 ribu orang. Pelajar-pelajar SMKA ini terdiri dari pelajar yang telah mencapai keputusan cemerlang eli dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dari sekolah-sekolah rendah terutamanya sekolah bantuan penuh kerajaan. SMKA juga menerima kemasukan pelajar yang cemerlang eli dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) untuk tingkatan empat dan kebanyakan pelajar ini datangnya daripada SMAN, SMAR dan pelajar Kelas Aliran Agama (KAA) yang terdapat eli sekolah-sekolah menengah harian tertentu. Sebagai sekolah yang ditadbir secara langsung oleh Kementerian Pendidikan, SMKA tidak menghadapi banyak masalah besar seperti kekurangan guru yang terlatih dan berkelayakan atau masalah kewangan. Tinjauan yang dibuat pada tahun 1998 terhadap 9 buah SMKA mendapati 96.9% dari guru-guru SMKA mempunyai ijazah atau diploma. Ini menunjukkan yang SMKA mempunyai guru yang berkelayakan dan terlatih yang boleh dianggap mencukupi. Begitu juga dengan hasil tinjauan ke atas kemudahan pengajaran dan pembelajaran eli sembilan buah SMKA yang mengatakan tidak menghaclapi masalah seperti kekurangan bilangan kelas untuk pelajar. Oleh kerana sumber kewangan agak mencukupi terutamanya daripada Kementerian Penclidikan, maka banyak kemudahan dapat disecliakan seperti makmal sains, komputer dan kemudahan riaclah serta persekitaran yang menarik. Terdapat tiga aliran pengajian yang clitawarkan oleh SMKA iaitu Aliran Pengajian Islam clan Sastera, Aliran Pengajian Islam dan Sains, dan 202..

7 Kemasukan l'elajar-pelajar Alimn t\~miw ke lnstitusi Pengajian linggi Au 'CIIn dan Prospek.\lasa Depcm AJiran Pengajian Islam dan Teknikal. Ketiga-tiga aliran ini menggunakan kurikulum kebangsaan. Bagi Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS), kurikulum Maahad At Azhar Lit Buuth AI Jstam~yyah disediakan untuk pelajar yang ingin melanjutkan pengajian mereka ke Universiti AJ-Azhar, Mesir. Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) Hampir setiap negeri eli Malaysia mempunyai sekolah yang boleh dikategorikan sebagai SMAN. ]abatan Agama Negeri eli bawah naungan Sultan atau Menteri Besar bertanggungjawab ke atas pentadbiran SMAN. Di Kelantan, SMAN ditadbir oleh Yayasan Islam atau lebih dikenali sebagai Yayasan Islam Kelantan (YIK). Terdapat sedikit perbezaan antara satu negeri dengan negeri yang lain dalam melaksanakan kurikulum, pengurusan clan operasi SMAN ini. Permintaan pelajar yang ingin ke SMAN juga amat menggalakkan. Mengikut perangkaan pacta awal tahun 1999 terdapat 112 buah SMAN dengan jumlah guru seramai 3,193 orang. Enrolmen pelajar pula ialah seramai kira-kira 62 ribu orang. SMAN mempunyai kemudahan clan kelengkapan yang hampir setara clengan SMKA. SMAN ticlak menghadapi masalah besar seperti kekurangan dana pembiayaan dan juga guru yang berkelayakan untuk mengajar. Begitu juga dengan kurikulum yang digunakan oleh SMAN adalah hampir sama seperti yang diamalkan oleh SMKA kecuali terdapat beberapa ubahsuai untuk keperluan masing-masing. Ada eli kalangan SMAN yang menggunakan kurikulum Maahad AI Azhar Lit Buuth At Jstam.zyyah. Pelajar SMAN boleh mengambil peperiksaan PMR, SPM, STPM, Sijil Menengah Ugama (SMU) clan Sijil Tinggi Agama atau Ugama (STA/STU). Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) SMAR merupakan satu institusi pengajian yang mempunyai sejarah yang panjang. Sebahagiannya berasal dari sistem pengajian ponclok yang

8 Memahami lsu-isu Pendidikan Islam di Malaysia telah bermula sebelum abaci ke-20 lag i. SMAH biasan ya clibangunkan oleh rakyat setempat clan clitadbir oleh satu lembaga penguru san sekolah masing-mas ing. Oleh itu kita dapati SMAH beroperasi dengan pelbagai cara clan mempunyai ke unikan dengan visi clan misinya yang terse ndiri. la cliclokong oleh orang-orang yang mempunyai wawasan perjuangan Islam yang kenta l. Pad a tahun 1998, terclapat 211 SMAH clengan jumlah pelajar seramai kira-kira 70 ribu orang. J umlah guru pula aclalah sekitar 3,644 orang. SJ\IlAR dikenali sebagai institusi yang sangat kuat penekanan terhadap pengajian Islam Inilah juga yang menjadi tarikan utama bagi sesetengah ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sini. Seiring clengan kehenclak semasa, kebanyakan SMAR kini telah tun1t juga menawarkan mata pelajaran akad em ik. Ini memberi lebih banyak peluang kepacla pelajar untuk melanjutkan pengajian mereka. Pelajar SMAR boleh menga mbil peperiksaan seperti PMR, SPM, STPM, Sijil Menengah Ugama (SMU) dan Sij il Tinggi Agama atau Ugama (STA/STU). Mengikut kajian Kementerian Pendidikan pada tahun 1996, sebahagian besar SMAH eli selu ruh negara berada dalam keadaan yang daif Dapatan ini boleh dikira konsisten dengan tinjauan yang dilakukan riga tah un selepas itu oleh pihak kam i. 50% daripacla sam pel SMAH yang ditinjau men yatakan masalah kewangan merupakan masalah besar mereka. Akibatnya, kebanyakan SMAH hanya mampu beroperasi pacta tahap yang minimum clengan menye cliakan kemuclahan asas pengajaran dan pembelajaran secara ala k::idar. SMAR juga tidak clapat memberi gaji yang tinggi kepada guru-gurun ya. Umpamanya guru pemegang ijazah ada yang ditawarkan ga ji permulaan hanya sebanyak RM sahaja. Ama un ini adalah setengah claripada gaji permulaan yang clitawarkan eli SMKA atau SMAN. Tinjauan kami juga menclapati bahawa sebahagian besar (85%) sumber kewa ngan SMAR aclalah clari yuran pelajar, cliikuti dengan sumbangan clari orang ramai (45%) clan su mbangan dari pihak swasta (45%). Yuran yang dikenakan kepacla pelajar ticlaklah tinggi. Ibu bapa yang 204

9 Kemasukan Pelajar-pelajarAiiran Agama ke lnslilusi Pengajian Tingr!,i Au am dan Prospek.Hasa Depan menghantar anak-anak mereka ke SMAR juga kebanyakannya tidaklah mempunyai penclapatan yang tinggi. Hampir 77% clari mereka hanya berpendapatan kln ang dari RM 1, sebulan. Sumbangan claripacla orang ramai clan pihak swasta pula bukanlah suatu ya ng berterusan. Halhal se perti inilah yang menjadikan keban yakan SMAR tidak clapat menyediakan kemuclahan pembelajaran dan pengajaran yang lengkap dan selesa serta mengekalkan guru yang berkelayakan untuk terus berkhiclmat dengan mereka. Meskipun SMAR kekurangan dana dalam operasinya, namun SivLAR biasanya kaya clengan semangat juang dan pengorbanan guru-guru serta ahli-ahli yang mentaclbir sekolah tersebut. Terdapat guru-guru yang sanggup menclapat gaji kecil kerana menganggap ini sebagai sa tu pengorbanan dan mengharapkan ganjaran claripacla Allah s.w.t sematamata. Malah ramai ibu bapa juga turut berkorban untuk mempastikan sekolah clapat terus hiclup dan anak-anak mereka dapat menamatkan pengajian clengan jaya. Sekolah Menengah Agama Swasta (SMAS) Kebanyakan SMAS clitubuhkan oleh orang perseorangan, kumpulan, syarikat atau pertubuhan Islam. Operasi SMAS clilakukan seperti sebuah syarikat swasta tetapi lazimnya tidak menjadikan keuntungan sebagai matlamat utama penubuhannya. Ia clidaftarkan clengan Kementerian Pencliclikan sebagai sekolah swasta. Dianggarkan pada tahun 1997 terdapat 15 buah SMAS clengan jumlah pelajar sekitar 3,700 orang. Daripacla pemerhatian yang clibuat, yuran yang clikenakan terhaclap pelajar agak tinggi jika clibanclingkan clengan yuran eli SMAR. Ini ada kaitan dengan Jatar belakang penclapatan ibu bapa yang menghanrar anak-anak ke SMAS. Kebiasaannya kebanyakan ibu bapa ini tercliri claripacla golongan pertengahan clan mempunyai kemampuan kewangan yang lebih untuk membayar yuran yang tinggi. Kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang clisediakan oleh SMAS juga agak memuaskan. Mereka mempunyai guru yang berkelayakan

10 Memaha111i lsu-isu Pendidikanlslalll di Malaysia serta berbagai kemudahan yang boleh memberi keselesaan kepacla pelajar dan kakitangan sekolah. Walau pun begitu ia masih lagi belum boleh menyamai kemuclahan yang terclapat eli SMKNSMAP atau pun SMAN yang memperoleh sumber kewangan claripacla kerajaan. Dari segi kandun gan pengajian ya ng ditawarkan, SMAS menggunakan gabungan kurikulum kebangsaan dan mara pelajaran agama Islam. Pelajar SMAS boleh mengambil peperiksaan seperti PMR, SPM, STPM, Sijil Menengah Ugama (SMU) clan Sijil Tinggi Agama atau gama (STN STU). Walaupun pelajar datang clari pelbagai bentuk institusi pengajian, kajian kami mendapati bahawa 85.2% dari kelima-lima bentuk institusi pengajian menengah aliran agama ini menyatakan rasa puas hati tentang ilmu Islam yang telah mereka perolehi clari sekolah masing-masing. Hampir 99% pula berharap mereka akan mendapat suatu bentuk peneru san pencliclikan Islam apabila mereka memasuki penga jian eli IPTA nanti. Dapatan ini boleh memberi gambaran bahawa sekolah-sekolah tersebut telah berjaya menanam perasaan dan keinginan kepacla pendiclikan dan cara hidup Islam eli kalangan sebilangan besar para pelajar mereka. Pengajian Islam di Intitut Pengajian Tinggi A warn (IPTA) Setelah tamar pengajian pada peringkat SPM atau SMU, sebahagian pelajar dari institusi-institusi pengajian peringkat menengah yang clinyatakan eli atas melanjutkan pengajian ke IPTA atau IPTS. Mereka boleh memohon mengikuti pelbagai program seperti program matrikulasi, program diploma, program ijazah, program Tahfiz eli Darul Quran 2, atau 2. Dand Quran adalah institusi pengajian Tahfizanjuran j abatan Kemajuan Islam Malaysia OAKIM) yang terletak di Kuala Kubu Baru, Selangor. Antara programnya ialah Prog1-am Tahfiz umuk pelajar-pelajar aliran agama yang cemerlang yang dipilih berdasarkan keputu san peperiksaan percubaan SPM. Mcreka diambil mengikuti program in i sebaik sahaja selesai menclucluki peperiksaan SPM. program ini memakan masa selama sctahun serengah. Selepas itu mereka akan memasuki Un iversiri Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) unruk mengikuti pengajian eli dalam bidang profesional seperti perubaran, arkitek, unclang-undang dan sebagainya. Memorandum Perjanjian telah tenneterai antam Da1 uj Quran clan UIA.i\11 untuk hal ini

11 Kemasulwn Pelajar-pelajar A/iran r\~anw ke lnstitusi Pengajian Tingf{i Au am dan Prospek.VIasa Depan ke universiti luar negara. Selain itu terdapat juga sebilangan pelajar yang meneruskan pengajian mereka ke Tingkaran Enam dan mengambil STPM atau STAM sebagai sijil kelayakan unruk melangkah kaki ke IPTA a tau IPTS. Jumlah golongan ini juga agak besar. Golongan inilah yang agak payah memasuki IPTA kerana beberapa masa lah yang akan clibincangkan kemudian. Di IPTA, terdapat riga bentuk organisasi yang mengendalikan Pengajian Islam dan biclang-biclang yang bersangkutan clengannya yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar ali ran agama ini. Bentuk-bentuk organisasi itu ialah universiti, fakulti/akaclemi, clan kursus-kursus bersendirian yang cliajar secara bersepaclu c.lengan ilmu sernasa. Universiti Secara kasarnya, terdapat clua buah IPTA yang boleh c.likatakan berbentuk Islam, yakni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM). UIAl\1, walaupun mempunyai peruntukan perlembagaannya yang tersendiri yang agak berlainan dari IPTA-IPTA lain, namun masih terletak eli bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan oleh itu boleh cligolongkan sebagai salah sebuah IPTA. Ketika ini hanya UIAM sahajalah yang menawarkan pelbagai disiplin ilmu seperti kecloktoran, kejuruteraan, ekonomi, undang-undang clan lain-lain secara bersepadu dengan ilmu-ilmu Islam. UIAM ditubuhkan pada tahun 1983 dengan clua buah fakulti yang clikenali sebagai Kulliyyah, iaitu Kulliyyah Undang-undang clan Kulliyyah Ekonomi. Sejak itu UIAM telah berkembang dengan pesatnya clan kini mempunyai pelbagai Kulliyyah tcrmasuklah Kulliyyah Perubatan. Pelajarpelajar aliran agama kebanyakannya mengikuti pengajian eli Kulliyyah Unclang-undang, Kulliyyah Ilmu Wahyu clan Kulliyyah Sains Kemanusiaan. UlAlvl setakat ini telah berjaya menjadi bukti clan model sebuah institusi pengajian tinggi moclen yang berteraskan Islam. Kini UIAM menjacli salah sebuah IPTA yang rnenjacli pilihan utama pelajar clan ibu bapa serta berjaya

12 ,1/enwbami lsu-isu Pendidikan!slam di.1/alaysia menarik kepercayaan masyarakat terhaclap kemampuan sarjana Islam dan institusi pencliclikan Islam ke arah melahirkan lulusan yang berwiba'iya dan bertaq,va. Selain clari UIAM, Kerajaan Malaysia juga telah menubuhkan sebuah lagi universiti Islam berbentuk Universiti Kolej yang c.linamakan Universiti Kolej Islam Malaysia (KUIM). Penubuhannya telah cliluluskan dalam Mesyuarat jemaah Menteri pad a 11] un 1997 clan cliwartakan pacla 12 Mac Ia mula beropcrasi pacla awal januari 2000 dan mula mcngambil pelajar pacta Sesi Akademik 2000/2001. KUIM mempunyai tujuan memartabatkan pendiclikan Islam serta membawanya ke arus perdana pencliclikan negara. Ia menekankan kepada penguasaan Bahasa Arab clan Bahasa Inggeris di samping Bahasa Kebangsaan serta juga kepacla penggunaan teknologi maklumat clalam sistem pengajaran clan penyeliclikannya. Dengan ini KUIM berhasrat melahirkan ulamak intelek yang mem punyai pengetah uan menclalam ten tang Islam eli sam ping menguasai ilmu clan isu-isu kontemporar. Secara lebih khusus, KUIM mempunyai matlamat berikut: L Memartabatkan Pencliclikan Islam serta mernbawanya ke clalam arus perc.lana penclic.likan ncgara; ii. iii. iv. Mcmbina kescpaduan antara tcori clan amali clalam cliri setiap mahasiswa yang clikeluarkan; Melahi rkan ilmuan Islam yang berpencliclikan scpaclu mampu memimpin masyarakat majmuk serta mempunyai potensi yang tinggi untuk menerajui pembangunan negara; Meneroka clan mengembalikan tradisi keilmuan Islam yang unggul bcrsesuaian clengan persekitaran yang terkini; v. Menjadikan KUIM sebagai mcrcu sinar ilmu Islam yang terunggul clalam penggunaan IT; dan.208..

13 Kemasul:!an Pelajar-pelrl)ar A/iran r\t;ama ke Jnstil11si Pengcl)ian l'inlz~ i r\1uanl dan l'rospek ilh1sa Depan v1. Membekalkan tenaga kerja ya ng kukuh dengan penghayatan nilai-nilai Islam, mampu berinteraksi clan berkomunikasi dengan berkesan dalarn masyarakat. Di peringkat awal penubuhannya ini KUIM han ya menawa rkan program akademik eli peringkat pra-siswazah secara sepenuh masa. Un tuk ini tiga Fak ulti telah clitubuhkan, iaitu Fakulti Syariah clan Kehakiman, Fakulti Penga jian Quran clan Sunnah, dan Fakulti Dakwah clan Pengurusan lslam. Fakulti atau Akademi Selain clari clua uni versiti Islam yang khusus ini, Pengajian Islam juga clapat diikuti melalui Fakulti Pengajian Islam eli Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan eli Akaelemi Islam, Uni versiti Malaya (UM). FakuLLi Pengajian islam, UK/VI Fakulti Pengajian Islam eli UKM merupakan salah satu fakulti a\val ya ng cli\vujuclkan apabila UKM clitubuhkan paela tahun Fakulti ini mempunyai kaitan rapat dengan Kolej Islam Malaya eli Kelang (KIM). KIM merupakan sebuah institusi pengajian Islam yang clitubuhkan pacla tahun Kolej ini telah cliiktiraf sebagai setaraf clengan ni versiti Kolej pacla tahun Apabila UKM diwbuhkan maka Kolej ini cliletakkan eli bawah UKM clan menjaeli salah saw fak ul tinya. Fakulti ini telah menjacli salah satu tumpuan utanla pelajar aliran agama dari sekolah-sekolah menengah agama untuk melanjutkan pengajian mereka eli lpta. Objektif fakulti ini iala h: i. Meninggikan mutu akademik clalam bidang Pengajian Islam clan menj ael ikann ya sebagai pusar penyeliclikan yang terpenting eli nega ra ini;

14 Memabami Jsu-isu Peildidikan lsla111 di Malaysia ii. Melahirkan gracluan yang benar-benar mahir clalam bidangbiclang Pengajian Islam clan berkebolehan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing masyarakat; dan iii. Melahirkan generasi yang benar-benar memahami Islam, memiliki cara berfikir yang sihat, kese claran dan rasa tanggungjawab kepacla agama, masyarakat clan negara. Fakulti Pengajian Islam eli UKM ini mempunyai lima Jabatan iaitu Jabatan Syariah, Jabatan Us uluclclin clan Falsafah, Jabatan Pengajian Arab clan Tamaclun Islam, Jabatan Da'wah clan Kepemimpinan, clan Jabatan Pengajian Al-Quran clan Al-Sunnah. Akadenzi Pengajian islam, UM Akaclemi Pengajian Islam UM aclalah hasil gabungan Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK) clengan Universiti Malaya. Ia clitubuhkan pacla tahun YPTIK asalnya terletak eli bawah MajlisAgama Islam Kelantan clengan tujuan menjacli pusat pengajian tinggi Islam pertama eli Kelantan. Fakulti pertama yang clicaclangkan ialah Fakulti Syariah dan Unclang-unclang. Tempoh pengajian ialah selama em pat tahun. Pacla masa ini, Akaclemi Pengajian Islam menawarkan program penga jian dalam jurusan Syariah, Us uluclclin clan Pencliclikan Islam. Kursus dan Pakej Pengijazahan IPTA juga menawa rkan kursus-kursus Pengajian Islam clan kursus yang berkaitan clengan Islam clalam tiga bentuk seperti berikut : i. Pakej Program. Pengijazahan Terclapat IPTA yang menawarkan diploma clan ijazah clalam bidang il mu semasa berteraskan Islam. UTM misaln ya melalui Pusat Pengajian Islam clan Pembangunan Sosial clengan kerjasama Fakulti Penclidikan ada menawarkan program Di ploma clan Sarjana Mucla Sains dan Pendiclikan

15 Kemasukanl'elajar-pelajar A/iran r\gama ke lnslilusi Pengajian Tinggi Awam danl'rospek Masa Depan (Pengajian Islam). Di UK.M pula Fakulti Ekonomi dengan kerjasama Fakulti Pengajian Islam menawarkan pengkhususan bidang Ekonomi Islam. UUM juga meran cang menawarkan pengkhususan dalam bidang Kewangan dan Perbankan Islam melalui Sekolah Kewangan dan Perbankannya manakala Sekolah Pembangunan Sosialnya pula sedang berusaha menawarkan Ijazah Sarjana Muda dalam Pengurusan Islam. Di Pulau Pinang pula, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, USM sedang merancang menawarkan program Minor clan Major untuk Ijazah Sarjana Mucla Sains Kemasyarakatan dalam bidang Pengurusan Pembangunan Islam. ii. Pakej Pengajian Islam Secara Perkhidmatan Pakej ini terclapat eli setiap IPTA clalam bentuk kursus Tamaclun Islam dan Tamadun-tamadun Asia (TITAS). Ada juga IPTA seperti USM dan UTM mempun yai kursus-kursus Pengajian Islam yang lain ya ng ditawarkan secara perkhiclmatan. USM, misalnya, melalui Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaannya menawarkan Minor Pengajian Islam manakala UTM pula melalui Pusat Pengajian Islam clan Pembangunan Sosialnya juga ada menawarkan kursus-kursus sebegini. iii. Kursus-kursus Tersendiri Ada IPTA yang menawarkan kursus-kursus yang berkaitan clengan Islam secara bersenclirian. Di UUM misaln ya terclapat kursus-kursus Politik Dunia Islam dan Seminar Islah Dalam Pentadbiran eli Malaysia ya ng ditawarkan oleh Sekolah Pembangunan Sosial dan kursus Pengurusan Perbankan Islam yang clitawarkan oleh Sekolah Kewangan dan Perbankan. Di USM pula terdapat kursus-kursus seperti Analisis Ekonomi Islam eli bawah Pusat Pengajian Pendidikanjarakjauh clan kursus-kursus Ekonomi Islam, Prinsip dan Pelaksanaan Pembangunaan Beteraskan Islam clan Institusi-lnstitusi Pembangunan Islam eli bawah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

16 .Henzabami lsll-isii Pe11didil?an islam eli.llalaysi({ Masalah-masalah Kemasukan Ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Wa laupun terdapat pelbagai program Pengajian Islam dan vang berkaitan dengann ya di IPTA, pelajar-pelajaraliran agama terutamanya yang berh srat memasuki IPTA clengan menggun akan STPM atau STU/STA terpaksa berclepan dengan paling kurang tiga masalah utama. Masalahrn asalah tersebur ialah penama, bilangan rempat yang terhacl ; keclua, kekurangan biclang pengajian Islam; dan ketiga, kekurangan pengikrirafan mara pelajaran aliran agama. Masalah-masalah ini secara relatifnva kurang berlaku eli kalangan pelajar-pelajar yang memasuki IPTA melalui SPM kerana mereka berpeluang memilih pelbagai biclang lain selain clari biclang Pengajian Islam. i. Bilangan Tempat yang Terbad IPTA yang menawarkan program yang berkaitan clengan Pengajian Islam ialah UIAM, UKM, UM clan ya ng terkini ialah KUIM. Sebelu m kewuj uclan KUIM, riga IPTA uranu iaitu UIAM, KM clan UM menjacli tumpuan utama lepasan aliran agama yang mcm pun yai kelayakan STPM untuk melanjutkan pengajian mereka clalam biclang pengaji an Islam. Walau bagaimana pun, bilangan tempat yang mampu clirampung oleh ketiga-riga IPTA ini amatlah terhad jika clibandingkan cl ngan jumlah pemohon ali ran agama yang layak. Pacla tahun 1996, terclapat hanya sejumlah 612 tempar eli ketiga-tiga lpta tersebut berbancling clengan 8,008 pemohon STPM berali ran agama. Pacla tahun 1997 rerclapat hanya 781 tempat berbanding clengan 6,837 pemohon. Pacla tahun 1998 pula tercl apat hanya 759 tempat berbancling clengan 5,824 pemohon. Walaupun berlaku pcn ingkatan bi langan tempat clalam masa riga tahun tersebut, namun bilangann ya tetap masih kecil. Paling ringgi peningkatan bilangan tcmpat itu hanyalah 13.03% clari kescluruhan pemohon STPM beraliran agama ya ng layak. j aclua l I menunjukkan fenomena ini secara lehih jelas

17 1\emasukanl'elajar-petcyar Attrctn,wanw /.?e lnstitusi l'engajialt Ting~i Atcant danl'rospek.\lasa Oepan jadual 1: Kombinasi Bilangan Tempat Pengajian Islam di UIAM, UKM. dan UM dan)umlah Pemohon STPM Aliran Agama Bilangan Tempar eli U\.\I+GK!\!+lJ! 612 ~H I -59 Jumlah Pemohon Calon STP,\1 Ali ran Agama Hr l.82~ Peraws rempar rang clisediakan clengan jumlah pemohon -. 6~ % lulu 13.03% Sum her: Bahagian Kcmasukan & Rekod LIK.\1. LIA.\1 & U1\l Scna Kcmoncrian Pcndiclikan,\ 1alaysia 1999 Selain dari mcmohon mengikuri program Pengajian Islam, terdapar juga pemohon aliran agama ini yang memohon mengikuti program pengajian yang tiacla kaitan clengan Pengajian Islam. Daripada hasil kajian kami, 83.2% clari rnercka telah memohon pelbagai bic.lang pengajian seperti Pendiclikan (-±8.9%), Sains Kcmasyarakatan (36.-+%), Sastera (35.-±%), Komunikasi (17%), Perniagaan (9. 5%), Undang-Unclang (9.5%) dan sehagainya. Namun begitu, jumlah mereka ya ng berjaya cliterima masuk ac.lalah masih kecil. Untuk Siclang Akaclemik 1998/99 rni sa ln va, hanya sej umlah 1,237 cajon aliran agama sahaja yang cliterima masuk kc IPTA untuk mengikuti pclbagai program selain c.laripacla Pengajian Islam. Bagi sidang 1999/2000 pula hanya seramai 1,435 orang cajon a!iran agama yang cliterima. Daripacla jumlah ini, hanya seramai 632 orang cajon sahaja ya ng clitawarkan sccara langsung untuk mcngikuti pengajian clalam bidangbic.lang yang berkaitan clengan Islam. Secara kcseluruhan, peratus pelajar aliran agama yang clitcrima masuk ke IPTA pac.la Sidang Akademik 1998/ 1999 hanyalah 3.71% dari kcseluruhan cajon yang c.literima masuk ke IPTA. jumlah pcratus yang hampir sama juga, yakni 3.78%, cliperolehi pacla Sic.lang Akaclcmik 1999/ Peratusan pada kcclua-clua Siclang Akaciemik ini mcnggambarkan betapa kecilnya pcratusan pelajar-pelajaraliran agama kelulusan STPM yang berjaya ke IPTA, berbanding dengan jumlah pelajar aliran agama vang mcmohon. jadual 2 menggambarkan hal ini secara lebih rerperinci

18 Memabami lsu-isu Pendidikan Islam di Malavsia Jadual II: Jumlah Calon Aliran Agama yang Berjaya Melanjutkan Pengajian di IPTA untuk Sidang Akademik 1998/99 dan 1999/ / /2000!PTA J umlah cajon Peratus Jumlah cajon Peratus diterima diterima Universiti Malaya ) ' Universiti Kebangsaan Malavsia l'niversiti Pmra Malavsia r-~ Universiti Sains Malavsia l.-!6 Universiti Utara Malavsia Universiri Malavsia Sarawak Cniversiti Malaysia Sabah Cniversiti Kolej Terengganu "6 Universiti Pendidikan Sultan lc!ris ! Universiti Teknologi Mara ~.2-! Jumlah Calon Ali ran Agama , Jumlah calon di!pta yang diterima 33,308 37,869 Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1999 Sebenarnya calon-calon aliran agama yang memohon untuk melanjutkan pengajian ke IPTA itu ramai yang mempunyai kelulusan yang baik. Ini dapat dilihat daripacla pencapaian mereka di dalam mata-mata pelajaran yang cliambil seperti Syariah, Usuludclin dan Bahasa Arab. Contohnya peratusan calon yang mendapat grecl A bagi ketiga-tiga mata pelajaran tersebut telah meningkat antara tahun 1996 clan 1998 iaitu 0.76% (Syariah), 0.16% (Usulucldin) clan 0.63% (Bahasa Arab)

19 ii. Kemasukan Pe!ajar-pelajar A/iran Agama ke lnstilusi Pengajian 'linggi Awam dan Prospek Masa Depan Kekurangan Bidang Pengajian IsLam Masalah kekurangan bidang pengajian Islam ini mempunyai kaitan yang amat rapat dengan masalah kekurangan bilangan tempat yang dibentangkan di atas. Hanya tiga IPTA iaitu UIAM, UKM dan UM (terbaru KUIM) yang mempunyai program Pengajian Islam. Di UM, bidang-bidang Pengajian Islam yang ditawarkan ialah Sarjana Muda Pendidikan Islam, Sarjana Muda Usuludclin clan Sarjana Muda Syariah. UKM menawarkan biclang Syariah, Usuluclclin dan Falsafah, Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Pengajian Da'wah dan Kepimpinan, dan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah. UIAM menyediakan bidang-bidang seperti Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam, Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab) serta Undang-Unclang Syariah khusus untuk lepasan Ijazah Sarjana Undang-Undang UIAM. Manakala KUIM pula menawarkan bidang-bidang Syariah dan Kehakiman, Pengajian Quran dan Sunnah, clan Dakwah dan Pengurusan Islam. Selain dari em pat IPTA yang dinyatakan eli atas, UTM ada menawarkan biclang Pengajian Bahasa Arab di bawah program Sarjana Muda Sains & Pendidikan tetapi ianya dibuka kepada cal on lepasan Sijil Pelajaran Malaysia sahaja (Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Kementerian Pendic\ikan Malaysia). iii. Kekurangan Pengiktirajan Mata Pefajaran Aliran Agama Pengiktirafan IPTA terhaclap mata-mata pelajaran aliran agama di peringkat STPM berhubung rapat dengan kombinasi mata-mata pelajaran yang diambil oleh pelajar-pelajar a!iran agama berkenaan. Sekiranya pelajarpelajar ini panclai memilih kombinasi mata pelajaran, umpamanya Kertas Am, Bahasa Arab, Us uluddin, Syariah dan Ekonomi, peluang untuk memasuki bidang lain selain dari Pengajian Islam adalah cerah. Walau bagaimanapun, kombinasi begini jarang berlaku kerana sekurang-kurangn.ya em pat sebab utama. i. Pelajar-pelajar aliran agama ini tidak tabu tentang mata-mata pelajaran yang diiktiraf untuk memasuki bidang lain selain.. 215

20 .\lemabami lsu-isu Pe!ldidikanlslam di,\/alarsia Pengajian Islam. Daripada kajian kami, sebanyak 532 7% pelajar menyatakan mereka tidak mempun ya i pengetahuan tentang mata pelajaran yang diperlukan untuk ke IPTA; ti. Mereka tidak cliberitahu atau dipanclu tentang kombin asi terbaik oleh guru-guru mereka kerana keban ya kan gull! senc.liri juga tidak mengetahui tentang masalah pengiktirafan clan kombinasi ini ; 111. Walaupun pelajar tahu tentang mata-mata pelajaran yang cl iiktiraf clan kombinasi yang terbaik, sekolah mereka tidak menawarkan mara-mara pelajaran terseb ut kerana rid ak mempun ya i guru dan kemudahan-kemudah an lain. Sesetengah sekolah malah dikatakan telah menerapkan apa yang mesri cliambil oleh pelajar-pelajar mereka mengikur kemuclahan yang terdapar eli sekolah mereka; iv. Keperluan pelajar-pelajar STPM yang rerpaksa mengambil MUET clan mengambil minima empar mara pelajaran lagi, menyebabkan kombinasi selebihn ya membebankan pelajarpelajar ali ran agama berbancling clengan pelajar-pelajar biasa. Selain itu, IPTAsendiri, walaupun sesetengahn ya mengikrirafmatamara pelajaran ali ran agama, rerapi menghenc.laki mara-mara pelajaran lazim mengiringi mara-mara pelajaran aliran agama tersebut. Di UM misalnya, hanya program Sarjana Mucla Sasrera, Bahasa clan Linguisrik, Kesenian, Kaunseling clan Pencliclikan Awal Kanak-kanak sahaja yang menerima maramara pelajaran agama ranpa syarar iringan. Sebahagian besar program peringkar Sarjana Muda yang lain memerlukan mara pelajaran iringan. Umpa man ya, Ekonomi memerlukan mara pe lajaran Ekonomi arau Perakaunan atau Pengajian Perniagaan arau Geografi. Perakaun an memerlukan mara pelajaran Maremarik arau Ekonomi arau Perakaunan. Unclang-Unclang, Pentadbiran Perniagaan memerlukan kepujian mara pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM. Teknologi Maklumar dan Sains Komputer memerlukan mara pelajaran Marematik a tau Marematik Lanjuran

21 Kemasukan Pelajar-pelajar r\ /im11, \~C/11/CI ke lnslilusi Pengajian Tingg,i r\u a111 dan Prospek.Hasa Depan atau Fiz.iK atau "EKonorni atau Perakaunan atau Pengkomputeran atau Kimia atau Biologi. Dan Pengajian Media clan Pengajian Mclayu memerlukan mata pelajaran Bahasa Melayu atau Kesusasteraan Melayu. Keperluan yang serupa juga clikehenclaki oleh UKM. Sebahagian besar program pengajian eli peringkar Sarjana Mucla, kecuali biclang-biclang Pengajian Islam, memerlukan syarar-syarar iringan. Sasrera memerlukan clua kombinasi mara pelajaran iairu Sejarah, Geografi clan Kesusasreraan Melayu. Ekonomi memerlukan mara pelajaran Ekonomi. Pentadbiran Perniagaan, Perakaunan memerlukan mara pelajaran Ekonomi arau Perakaunan arau Pengurusan Perniagaan, Sains Pembangunan memerlukan mara pelajaran Ekonomi arau Geografi arau Sejarah. Teknologi Maklumar memerlukan kepujian mara pelajaran Maremarik eli peringkat SPM. Manakala Pencliclikan Sukan clan Rekreasi, clan Penclidikan Khas memerlukan penglibaran yang akrif clalam biclang kesukanan sena minar rerhaclap pelajar-pelajar sekolah yang bermasalah. Amalan yang serupa juga cliprakrikkan oleh lain-lain IPTA kecuali USM. Serakar ini hanya USM sahaja yang masih belum mengiktiraf maramara pelajaran agama untu k mengikuri program-program eli peringkar ijazah pertamanya. Walau bagaimana pun, hal ini bersifar semenrara kerana USM sekarang seclang merancang melaksanakan clasar yang lebih longgar dan bermanfaat bagi calon-calon aliran agama ini. Mencerahkan Prospek Pelajar Aliran Agama Oleh kerana masalah kemasukan pelajar-pelajar aliran agama ke IPTA renumpu kepacla masalah bilangan tempar yang rerhacl, biclang pengajian Islam yang kurang, clan pengikrirafan mara-mara pelajaran aliran agama yang renclah, prospek mereka ridak mungkin cerah kecuali permasalahan-permasalahan asas ini cliselesaikan. Unruk menyelesaikan masalah-masalah ini, aclalah clicadangkan perkara-perkara berikur:

22 Memabami Jsu-isu Pendidikan Islam di Malavsia i. Untuk Kekurangan Tempat i. Memperbanyakkan bilangan Uni versiti Islam dan Fakulti Islam. ii. iii. Pengambilan pelajar-pelajar ke lpta dalam bidang agama perlu mempunyai kuota sendiri dan bukannya termasuk di dalam kuota 40% bidang sastera dan 60% bidang sains. Peranan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Swasta (IPTIS) perlu ditingkatkan agar dapat menyerap masuk lebih ramai pelajarpelajar aliran agama ke peringkat Diploma dan kemudiann ya melanjutkan pelajaran ke IPTA. Masalah tidak mendapat pengiktirafan IPTA terhadap kursus-kursus yang ditawarkan IPTIS walaupun telah diluluskan IAN ( dengan kos yang sangat tinggi), perlu diatasi segera. ii. Untuk Kekurangan Bidang Kementerian Pendidikan perlu meluluskan bidang-biclang baru berteraskan Islam agar ianya dapat diperkenal dan ditawarkan di IPTA secepatnya, terutamanya bidang-bidang yang telah dan seclang diterokai di IPTA seperti bidang Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam yang seclang diterokai eli USM, bidang Pengu rusan Islam yang sedang cliterokai di UUM, bidang Pendiclikan Islam yang diterokai di UTM dan UiTM, bidang Sains Islam yang diterokai eli UM, clan bidang Ekonomi Islam yang seclang diterokai eli UKM. Penawaran bidang-bidang ini akan membuka peluang yang lebih luas bukan sahaja kepacla pelajar-pelajar aliran agama, tetapi juga kepacla pelajar-pelajar biasa. iii. Untuk Pengiktirafan Mata Pelajaran IPTA perlu mengkaji untuk mengiktiraf mata-mata pelajaran agama agar pelajar-pelajar aliran agama boleh memas uki biclang-biclang yang

23 Kemasukan Pe/ajar-pelajar A/iran Agama ke lnstitusi l'engajian 'lingf{i Au'am dan Prospek 1\1/asa Depan bersesuaian, terutamanya bidang sastera, selain dari bidang Pengajian Islam sendiri. Hujah mengatakan mereka tidak mempunyai asas eli peringkat STPM adalah tidak munasabah kerana ban yak bidang-bidang lain seperti antropologi, sosiologi, komunikasi, kerja sosial, sains politik, pengajian pembangunan dan sebagainya juga tidak diajar eli peringkat STPM. Kursus-kursus asas tentang biclang-bidang ini semua boleh cliperkenalkan eli tahun pertama pengajian mereka eli IPTA. iu. Penerangan Kombinasi Subjek Pelajaran Guru-guru sekolah mesti cliberi penerangan oleh pihak-pihak berwajib tentang mata-mata pelajaran yang cliiktiraf clan kombinasikombinasi terbaik yang boleh memberi lebih ban yak peluang bagi pelajarpelajar aliran agama memasuki IPTA. v. Maklumat mengenai Pra dan Pasca Pembelajaran Selain elari riga masalah asas eli atas, terc.lapat riga lagi perkara yang mesti eliberi perhatian. Pertama ialah tentang kemuc.lahan pembiayaan bagi pelajar-pelajar aliran agama; keelua, tentang keberkesanan proses pengajaran-pembelajaran eli peringkat pra-ipta; clan ketiga, tentang peluang pekerjaan siswazah-siswazah aliran agama. vi. Penuhuhan Konsortiwn Bagi kemuelahan pembiayaan pengajian pelajar-pelajaraliran agama, elok elitubuhkan Konsortium Peneliclikan Islam Malaysia elengan tujuan menyeeliakan kemuelahan kewangan yang tielak meragukan dari segi syariat Islam dan mengelak pelajar-pelajar dari berhutang. vii. Nishah Guru-Murid yang memadai Bagi keberkesanan pengajaran-pembelajaran eli peringkat pra-ipta, masalah kekurangan guru dan kemuelahan-kemudahan lain eli peringkat sekolah menengah agama perlu diatasi, terutamanya eli Sekolah Menengah.. 219

24 .Henwbami!su-isu Pendidikcm!slam di.1/alm sia Agama Negeri clan tambah-tambah lagi eli Sekolah Menengah Agama Rakyar. Nisbah guru-muriel (8:300) bagi sekolah-sekolah aliran agama sekarang perlu cliatasi. Perhatian clan bantuan sedia ada perlu ditingkatkan lagi oleh Kementerian Pencliclikan agar ia selaras clengan nisbah guru-muriel eli sekolah-sckolah biasa. Begitu juga clengan guru-guru mata-mata pelajaran selain clari mata-mata pelajaran agama. Mereka perlu ditambah eli sekolahsekolah aliran agama agar pelajar-pelajarnya berpeluang mempunyai pilihan yang lebih luas clalam mengambil mata-mata pelajaran clan kombinasinya. viii. Perancangan Tenaga Kerja Negara Bagi peluang pekerjaan pula, golongan agama yang sehingga kini ticlak cliambilkira eli dalam perancangan tenaga kerja negara, mesti diambilkira clalam merancang nisbah keperluan tenaga kerja negara golongan ini clengan keperluan masyarakat, seperti nisbah golongangolongan profesional vang lain. Dengan itu, pekerjaan bagi siswazah aliran agama menjadi terancang clan mereka mempunyai peluang memasuki alam pekerjaan arus perclana seperti golongan-golongan lain jua. Kesimpulan Keseclaran dan keinginan pelajar clan ibu bapa kepacla penclidikan yang bercorak Islam semakin meningkat. Pelajar-pelajar aliran agama memainkan peranan penting dalam membina sebuah negara yang progresif dan aman clamai. Hal ini clapat direalisasikan hanya kalau golongan aliran agama ini cliberi ilmu pengetahuan Islam sebaiknya clan mempunyai peluang pekerjaan yang terancang Setakat ini, sebahagian pelajar aliran agama terutamanya clari SMAP dan SMKA berpeluang memasuki IPTA clengan menggunakan SPM clengan jayanya walaupun terpaksa memilih biclang lain selain clari biclang Islam. Sementara itu, sebahagian yang lain pula, terutamanya pelajar-pelajar clari SMAR yang menggunakan STPM mempunyai masalah dalam memasuki IPTA, walaupun kelayakannva mencukupi. Bolch clikatakan masalah pelajar-pelajar aliran agama memasuki IPTA banyak tertumpu kepada pelajar-pelajar inilah

25 Memabami ls11-isll l'elldidilwn!slam di Jlalaysia Agama Negeri clan tambah-tambah lagi eli Sekolah MenengahAgama Rakyat. Nisbah guru-muriel (8:300) bagi sekolah-sekolah aliran agama sekarang perlu cliatasi. Perhatian clan bantuan seclia ada perlu clitingkatkan lagi oleh Kementerian Pendiclikan agar ia selaras dengan nisbah guru-muriel di sekolah-sekolah biasa. Begitu juga dengan guru-guru mata-mata pelajaran selain clari mata-mata pelajaran agama. Mereka perlu clitambah eli sekolahsekolah aliran agama agar pelajar-pelajarnya berpeluang mempunyai pilihan yang lebih luas dalam mengambil mata-mata pelajaran clan kombinasin ya. viii. Perancangan Tenaga Kerja Negara Bagi peluang pekerjaan pula, golongan agama yang sehingga kini ticlak cliambilkira eli dalam perancangan tenaga kerja negara, mesri diambilkira dalam merancang nisbah keperluan tenaga kerja negara golongan ini clengan keperluan masyarakat, seperti nisbah golongangolongan profesional yang lain. Dengan itu, pekerjaan bagi siswazah alit an agama menjadi terancang clan mereka mempunyai peluang memasuki alam pekerjaan arus perdana seperti golongan-golongan lain jua. Kesimpulan Kesedaran clan keinginan pelajar clan ibu bapa kepacla penclidikan ya ng bercorak Islam semakin meningkat. Pelajar-pelajar aliran agama memainkan peranan penting dalam membina sebuah negara yang progresif dan aman clamai. Hal ini clapat clirealisasikan hanya kalau golongan aliran agama ini diberi ilmu pengetahuan Islam sebaiknya clan mempun yai peluang pekerjaan yang terancang. Setakat ini, sebahagian pelajar aliran agama terutamanya clari SMAP dan SMKA berpeluang memasuki IPTA dengan menggunakan SPM dengan jayanya walaupun terpaksa memilih biclang lain selain dari biclang Islam. Sementara itu, sebahagian yang lain pula, terutamanya pelajar-pelajar dari SMAR yang menggunakan STPM mempunyai masalah dalam memasuki IPTA, walaupun kelayakann ya mencukupi. Boleh dikatakan masalah pelajar-pelajar aliran agama memasuki IPTA banyak tertumpu kepada pelajar-pelajar inilah

26 Kemasuka17 Pelajar-pelajar rlliran t\_qwna ke lmtitusi Pengajian Tinggi rlu am dan Prospe/.i.\lasa Depan Walau bagaimanapun, sekiranya bilangan tempat eli IPTA ditingkatkan, bidang pengajian berunsur Islam diperbanyakkan, clan maramara pelajaran aliran agama diiktiraf, masalah ini pasti akan berkurangan. Lebih jitu lagi, adalah penting golongan al iran agama juga diambilkira di dalam perancangan tenaga negara agar mereka bukan sahaja berpeluang memasuki IPTA tetapi juga berpeluang bersaing eli dalam pasaran tenaga kerja arus perclana

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 6.1 MAKLUMAT MENGENAI PROGRAM PENGAJIAN 6.1.1 PENGENALAN 6.1.1.1 Latar Belakang dan Sejarah 6.1.1.2 Tujuan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (dahulunya dikenali

Lebih terperinci

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA Isi Kandungan 7.1 Menentukan hala tuju selepas SPM/STPM 7.2 Kos pengajian di institusi pengajian tinggi 7.3 Statistik kos pengajian 7.4 Merancang keperluan

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA (SPP1M) LAMPIRAN FAKTA A) SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA

SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA (SPP1M) LAMPIRAN FAKTA A) SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA LAMPIRAN FAKTA A) SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN 1MALAYSIA 1. Kerajaan telah memperkenalkan dasar 1Malaysia, dalam usaha ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan ekonomi pendapatan tinggi agar rakyat

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH PENGENALAN Program pengajian jarak jauh dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971 sebagai

Lebih terperinci

YAYASANFELCRA(500424W)

YAYASANFELCRA(500424W) YAYASANFELCRA(500424W) PENUBUHAN YAYASAN FELCRA VISI Diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah FELCRA Berhad Kali Ke 15 pada 17 Ogos 1999. Didaftarkan mengikut Akta Syarikat Tahun 1965 pada 6 Disember

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

2. Program dan institusi-institusi yang ditaja adalah seperti berikut:

2. Program dan institusi-institusi yang ditaja adalah seperti berikut: TAWARAN BIASISWA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DI BAWAH PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DAN INSTITUSI

Lebih terperinci

Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Program Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum

Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Program Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum 1. Mendapat maklum balas A/F/P berhubung status program akademik seperti berikut: Objektif Bengkel :

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2009 DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2009 DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2009 DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN Murid-murid dari sekolah kerajaan yang layak ditawarkan masuk ke Tingkatan Enam Bawah 2009 hendaklah memenuhi

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- i. Diploma - Diploma Kejuruteraan Awam - Diploma

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 4 APRIL 2014 JAWATAN

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia ; dan 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD

SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD SEJARAH PENUBUHAN UKM TERCETUS HASIL KESEDARAN TERHADAP KEDHAIFAN PENDIDIKAN RAKYAT TERBANYAK. GAGASAN BERMULA PADA DEKAD KEDUA ABAD

Lebih terperinci

1. PENGENALAN 2. TUJUAN

1. PENGENALAN 2. TUJUAN GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA BAGI PROGRAM DIPLOMA / IJAZAH SARJANA MUDA BAGI ANAK WARGA KERJA ANAK-ANAK SYARIKAT DAN BADAN-BADAN BERKANUN NEGERI SELANGOR 1. PENGENALAN Tabung Pendidikan

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi jawatan Akademik Bukan

Lebih terperinci

RINGKASAN EKSEKUTIF. Oleh itu kajian ini sangat penting dilaksanakan. Hasilnya amat diperlukan untuk kegunaan berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF. Oleh itu kajian ini sangat penting dilaksanakan. Hasilnya amat diperlukan untuk kegunaan berikut: RINGKASAN EKSEKUTIF 1.0 Pendahuluan Kajian Prestasi Akademik Pelajar Lepasan Matrikulasi di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijalankan untuk menilai keberkesanan dan kejayaan program matrikulasi

Lebih terperinci

ANALISIS KERJAYA DIRI

ANALISIS KERJAYA DIRI ANALISIS KERJAYA DIRI Semasa membuat pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan diri, anda perlulah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Jika anda tidak mengenali diri sendiri, anda mungkin akan melakukan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Lampiran A GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TINGKAT 13, HERITAGE OFFICE TOWER JALAN SB DAGANG 43300 SERI KEMBANGAN,

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI Program 1. GP04 Sarjana Muda Kaunseling Pengenalan Program pengajian ini melibatkan aspek teori kemahiran kaunseling pelaksanaannya dalam sesebuah organisasi.

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Memiliki

Lebih terperinci

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

PENERAJU TUNAS POTENSI 2016

PENERAJU TUNAS POTENSI 2016 SYARAT-SYARAT KELAYAKAN CALON PERSEDIAAN KE LUAR NEGARA (A-LEVEL / INTERNATIONAL BACCALAUREATE) CALON KURSUS SAINS KESIHATAN CALON KURSUS KEJURUTERAAN CALON KURSUS LAIN-LAIN Sila tandakan [ ] pada pilihan

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. Malaysia (SSM) menyediakann. negara. Panduan anugerah biasiswa SSM adalah seperti berikut:

PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. Malaysia (SSM) menyediakann. negara. Panduan anugerah biasiswa SSM adalah seperti berikut: PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) menyediakann kemudahan biasiswa kepada pekerja dan orang awam yang berkelayakan untuk mengikuti pengajian sepenuh

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat.

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat. BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bidang penterjemahan merupakan salah satu cabang dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penterjemahan adalah satu kemahiran seni yang membantu mengembangkan pengetahuan

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

PROGRAM DWIBAHASA DUAL LANGUAGE PROGRAMME

PROGRAM DWIBAHASA DUAL LANGUAGE PROGRAMME PROGRAM DWIBAHASA DUAL LANGUAGE PROGRAMME Definisi: a) DLP Program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) mata pelajaran

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- Program Sarjana Muda dan Diploma separuh masa UTM.

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016 KANDUNGAN: 1. Borang Permohonan Masuk Semester Pertama Sesi 2015/2016 bagi calon

Lebih terperinci

LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS

LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum

Lebih terperinci

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh 1. pengajian secara jarak jauh/odl, perlu melaksanakan MPU tanpa pengecualian.

Lebih terperinci

1. PENGENALAN 2. TUJUAN

1. PENGENALAN 2. TUJUAN GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA BAGI PROGRAM SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH SARJANA MUDA / IJAZAH LANJUTAN / SARJANA / PhD / KURSUS PROFESIONAL BAGI WARGA KERJA ANAK-ANAK SYARIKAT DAN BADAN-BADAN

Lebih terperinci

STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014

STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014 STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014 Agensi Kelayakan Malaysia Agensi Kelayakan Malaysia Tingkat 14, Blok B, Menara PKNS-PJ No. 17, Jalan Yong Shook Lin 46050 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel :

Lebih terperinci

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya.

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya. Bil. ISU BERBANGKIT ULASAN PERJAWATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007 1. Sekiranya saya menolak opsyen

Lebih terperinci

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan?

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan? FAQ s LMPK Lampiran 1 1) Siapa yang perlu menjalani LMPK? Pelajar-pelajar dari program Bacelor Pendidikan pada semester akhir. Setelah selesai mengikuti semua kursus wajib, major dan minor serta lulus

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. IPTS yang menawarkan mata pelajaran pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? Adakah pengendalian HE dan TITAS

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Untuk menjadi sebuah negara maju, antara perkara utama yang perlu diambil perhatian ialah menyediakan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Tenaga kerja ini

Lebih terperinci

Perpustakaan Hamzah Sendut I

Perpustakaan Hamzah Sendut I PENGENALAN Program pengajian jarak jauh dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971 sebagai Rancangan Pengajian Luar Kampus. Ia merupakan rancangan pengajian terulung dan tertua di Malaysia

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI Program 1. GP31 Sarjana Muda Pengurusan (Polisi Sekitaran Sosial) Pengenalan Program pengajian ini merupakan satu big disiplin ilmu berkaitan dengan penggubalan

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM Program 1. GP22 Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran) Pengenalan Program ini memberi tumpuan fokus kepada pengurusan perniagaan yang merangkumi aktivitiaktiviti

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017 LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 26 SEPTEMBER 217 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 1. PENGENALAN Pelaksanaan proses P&P serta

Lebih terperinci

PENERAJU TUNAS POTENSI

PENERAJU TUNAS POTENSI PENERAJU TUNAS POTENSI Sukacita dimaklumkan, pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera telah membuka permohonan bagi pembiayaan pendidikan Tunas Potensi 4 Kohort 3 sekarang. Kepada calon yang berminat

Lebih terperinci

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KULIAH MINGGU 1 ASAS DAN FALSAFAH SAINS SOSIAL LOGIK DAN MUNASABAH SELARI DAN TIDAK BERCANGGAH DENGAN PADA REALITI ASAS

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS)

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI ARAS

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Lulus

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA)

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUNAS POTENSI (DERMASISWA) A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN BIDANG PENGAJIAN BAHAGIAN

Lebih terperinci

RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN

RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN Laporan Strategi Mencapai Dasar 60:40 Aliran Sains/Teknikal: Sastera yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM Program 1. GE02 Sarjana Muda Pengenalan Program ini ditawarkan di UMT memangkan keperluan tenaga profesional dalam big perakaunan kian meningkat sama ada

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017 1. Apakah itu Program Dermasiswa B40 Tahun 2017? Program Dermasiswa B40 mula diperkenalkan pada tahun 2016 di bawah Model Baharu

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2013 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

LULUSAN MATRIKULASI/ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UMK

LULUSAN MATRIKULASI/ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UMK Universiti Malaysia Kelantan LULUSAN MATRIKULASI/ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UMK Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT

Lebih terperinci

SIJIL SOKONGAN LUAR NEGARA ( Untuk kegunaan kepada pelajar yang berhasrat mengikuti program pengajian di luar negara )

SIJIL SOKONGAN LUAR NEGARA ( Untuk kegunaan kepada pelajar yang berhasrat mengikuti program pengajian di luar negara ) BORANG KPT/SSLN/2009 PERMOHONAN SIJIL SOKONGAN LUAR NEGARA ( Untuk kegunaan kepada pelajar yang berhasrat mengikuti program pengajian di luar negara ) JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT AM UNIVERSITI 1. SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM ALIRAN SASTERA Fakulti Undang-Undang 2 PROSPEK KERJAYA 4

ISI KANDUNGAN SYARAT AM UNIVERSITI 1. SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM ALIRAN SASTERA Fakulti Undang-Undang 2 PROSPEK KERJAYA 4 i ISI KANDUNGAN Tajuk Mukasurat SYARAT AM UNIVERSITI 1 SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM ALIRAN SASTERA Fakulti Ung-Ung 2 PROSPEK KERJAYA 4 PTj Kod/Program Tempoh Pengajian (semester) Yuran Kemasukan Yuran

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan

Lebih terperinci

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya 1.0 Pendahuluan Isu kelas peralihan sering mendapat perhatian para guru,ibu bapa dan masyarakat secara umumnya. Kelas peralihan

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2010 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM Program 1. GP08 Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan) Pengenalan Program Ijazah Sarjana Muda pengurusan (pelancongan) adalah salah satu program yang ditawarkan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Pentadbiran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan penyelidik (UMS) dalam merancang

Lebih terperinci

Program Kongsi Ilmu Kolej Cosmopoint Kuching

Program Kongsi Ilmu Kolej Cosmopoint Kuching Program Kongsi Ilmu Kolej Cosmopoint Kuching BELADIN, 9 Oktober 2016- Kolej Cosmopoint Kuching telah menjayakan Program Kongsi Ilmu bersama belia Kampung Beladin yang terletak di Daerah Pusa, Betong. Program

Lebih terperinci

Ipts: Aksesibiliti Kepada Peranan Ipta

Ipts: Aksesibiliti Kepada Peranan Ipta Ipts: Aksesibiliti Kepada Peranan Ipta Mohd Zazali Bin Mohamad Zin @ Jin Rozelina Binti Abdul Rahman Maisura Binti M. Yusof Asma Nabihah Binti Abd. Rahman ABSTRAK Penulisan ini adalah berkaitan dengan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS)

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) JABATAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) (PINDAAN TAHUN 2015) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN

Lebih terperinci

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Membantah Cadangan Untuk Menambah Masa Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC Dan SJKT dan Membantah Cadangan Untuk Memperkenalkan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku

Lebih terperinci

S i r i P e n d i d i k a n S I D C. Ke Arah Menjadi Remisier

S i r i P e n d i d i k a n S I D C. Ke Arah Menjadi Remisier S i r i P e n d i d i k a n S I D C Ke Arah Menjadi Remisier Pusat Perkembangan Industri Sekuriti Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (Securities Industry Development Centre - SIDC), cabang pendidikan

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI 2.1 Syarat Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Status Pelajar... 4

ISI KANDUNGAN. BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI 2.1 Syarat Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Status Pelajar... 4 PINDAAN (4) i ISI KANDUNGAN Bil Perkara Muka Surat BAHAGIAN 1- PERMULAAN 1.1 Tajuk Ringkas, Pemakaian Dan Permulaan Kuat Kuasa... 1 1.2 Pemansuhan... 1 1.3 Tafsiran... 1 BAHAGIAN 2 KEMASUKAN KE UNIVERSITI

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA adalah sebuah Universiti Tinggi Awam yang ditubuhkan dibawah Akta Universiti dan Kolej Universiti

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sering dikaitkan dengan era penggunaan digital dalam aktiviti manusia untuk memudahkan komunikasi ataupun menjalankan tugas masing-masing.

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti SYARAT AM Kelayakan Minimum STPM Kelayakan Minimum Matrikulasi / Asasi Kelayakan Minimum Diploma / Setaraf IB, AUSMAT, A Level dan lain-lain pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN DIPLOMA/SETARAF SESI AKADEMIK 2016/2017

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN DIPLOMA/SETARAF SESI AKADEMIK 2016/2017 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN DIPLOMA/SETARAF SESI AKADEMIK 2016/2017 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN NIC KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (NRGS-KPM) (NICHE RESEARCH GRANT SCHEME)

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN NIC KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (NRGS-KPM) (NICHE RESEARCH GRANT SCHEME) GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN NIC KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (NRGS-KPM) (NICHE RESEARCH GRANT SCHEME) (PINDAAN TAHUN 2014) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI ARAS

Lebih terperinci

SOALAN DAN MAKLUMBALAS BERKAITAN PELAKSANAAN MPU

SOALAN DAN MAKLUMBALAS BERKAITAN PELAKSANAAN MPU SOALAN DAN MAKLUMBALAS BERKAITAN PELAKSANAAN MPU KATEGORI SOALAN : UMUM BIL. SOALAN 1 IPTS yang menawarkan kursus-kursus pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? 2 Adakah pengendalian

Lebih terperinci

Berapakah sebenarnya hutang PTPTN yang perlu ditanggung oleh kerajaan sekiranya pinjaman PTPTN dihapuskan?

Berapakah sebenarnya hutang PTPTN yang perlu ditanggung oleh kerajaan sekiranya pinjaman PTPTN dihapuskan? Berapakah sebenarnya hutang PTPTN yang perlu ditanggung oleh kerajaan sekiranya pinjaman PTPTN dihapuskan? Hutangnya adalah RM24.7 bilion. Ini adalah pinjaman yang telah dikeluarkan oleh peminjam-peminjam

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia PENDIDIKAN 26 Pendidikan di Malaysia P endidikan di Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat iaitu peringkat prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti dan pendidikan

Lebih terperinci

IKLAN JAWATAN KOSONG

IKLAN JAWATAN KOSONG IKLAN JAWATAN KOSONG Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dengan ini mempelawa Warganegara dan Bukan Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berdaya saing untuk mengisi keperluan perjawatan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN IKLAN JAWATAN KOSONG Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2017/2018 (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI) SYARAT LAMA (CALON LEPASAN STPM/MATRIKULASI)

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2017/2018 (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI) SYARAT LAMA (CALON LEPASAN STPM/MATRIKULASI) Bil. (i) Program 35. Sarjanamuda Kejururawatan dengan Kepujian # KM12 8 Semester SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2017/2018 (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI) SYARAT LAMA (CALON

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci