ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak"

Transkripsi

1 KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2006 Uni LG 173 K63 K

2 Pu,, it Khidhnat Makt. ol"at tit. adrtiuk t. )NlVLtRSi"Tl MAI. /ºtSiA SAftAWAi P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK miiuimiuiuiiuuuý _5 ý ýs ý ýii 0-4 ý 4 ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak

3 PuVii Khidinat Maktanut. 4kademft ' +N! v k-rs1t1 MALA Mw SARAWAK KANDUNGAN Muka Surat SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH RINGKASAN EKSEKUTIF 1-ul iv-vii viii ix-xvii 1.0 PENGENALAN 2.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.0 SKOP KAJIAN 4.0 METODOLOGI KAJIAN 5.0 PROFIL RESPONDEN Kadar. Respon ü) Latar Belakang Responden a) Jantina b) Kewarganegaraan c) Peringkat Pengajian d) Kelayan Masuk e) Bidang Pengajian PENGALAMAN PEMBELAJARAN DI PERINGKAT PRASISWAZAH 6 i) Tahap Kepuasan Terhadap Kurikulum 7 ii) Tahap Kepuasan Terhadap Bimbingan Kerjaya 8 iii) Tahap Kepuasan Terhadap Tenaga Pengajar 9 iv) Tahap Kepuasan Terhadap Kemudahan Prasarana 10 v) Penggunaan Kemudahan 11 1

4 7.0 KECENDERUNGAN GRADUAT MELANJUTKAN PENGAJIAN 12 Mengikut Cara Dan Institusi 12 i) Peringkat Pengajian 13 ii) Kaitan Dengan Program Terdahulu STATUS PEKERJAAN 14 i) Status Pekerjaan Mengikut Jantina 15 ii) Status Pekerjaan Mengikut Bidang Pengajian 16 iii) Status Pekerjaan Mengikut Peringkat Pengajian 16 iv) Status Pekerjaan Mengikut Etnik RESPONDEN YANG BEKERJA 18 i) Taraf Pekerjaan dan Jantina 18 ii) Taraf Pekerjaan Mengikut Etnik 19 iii) Responden Ijazah Pertama dan Diploma Yang Bekerja Mengikut Bidang Pengajian dan Taraf Pekerjaan 20 iv) Tempoh Mendapatkan Pekerjaan 21 v) Tempoh Mendapat Pekerjaan Mengikut Taraf Pekerjaan 22 vi) Tempoh Mendapat Pekerjaan Mengikut Sektor Pekerjaan 23 vii) Gaji Permulaan Yang Diterima 23 viii) Gaji Permulaan Mengikut Jantina 24 ix) Gaji Permulaan Yang Bekerja Mengikut Etnik 25 x) Gaji Permulaan Yang Bekerja Mengikut Bidang Pengajian 25 xi) Sektor Pekerjaan Responden 26 xii) Sektor Pekerjaan Mengikut Bidang Pengajian 27 xiii) Sektor Ekonomi Responden 27 11

5 xiv) Sektor Ekonomi Responden Mengikut Etnik 28 xv) Cara Mendapatkan Pekerjaan 30 xvi) Kemahiran Melaksanakan Pekerjaan Pertama RESPONDEN YANG BERTUKAR PEKERJAAN 31 Profail Responden Yang Bertukar Pekerjaan 31 ii) Bidang Pengajian 32 iii) Sektor Ekonomi Sekarang 33 iv) Sektor Pekerjaan Sekarang 33 v) Taraf Pekerjaan Sekarang 35 vi) Taraf Pekerjaan Mengikut Jantina 37 vii) Taraf Pekerjaan Mengikut Bidang Pengajian 38 viii) Gaji Pekerjaan Sekarang 39 ix) Kemahiran Melaksanakan Pekerjaan Sekarang 40 x) Kesesuaian Program Pengajian Dengan Pekerjaan RESPONDEN YANG TIDAK BEKERJA 43 i) Sebab-sebab Tidak Bekerja 43 ii) Mengikut Jantina 44 iii) Mengikut Bidang Pengajian 45 iv) Mengikut Etnik KESIMPULAN 47 iii

6 SENARAI JADUAL Muka surat Jadual 1 Status Penggunaan Khidmat Kaunseling 11 Jadual 2 Status Graduan Sarjana Muda Yang Melanjut Pengajian 12 Mengikut Cara dan Institusi Jadual 3 Institusi Pilihan Graduan Sarjana Muda untuk 12 Melanjutkan Pengajian Jadual 4 Status Pekerjaan Responden 15 Jadual 5 Status Pekerjaan Responden Saxjana"Muda Mengikut 15 Jantina Jadual 6 Status Pekerjaan Mengikut Peringkat Pengajian 17 Jadual 7 Status Pekerjaan Mengikut Etnik Utama 17 Jadual 8 Taraf Pekerjaan Responden Prasiswazah Mengikut 19 Jantina Jadual 9 Taraf Pekerjaan Responden Prasiswazah Mengikut Etnik 20 Jadua110 Taraf Pekerjaan Responden Prasiswazah Mengikut Bidang 21 Pengajian Jadual 11 Tempoh Mendapat Pekerjaan Tetap Bagi Responden 22 Prasiswazah ý ,1!1.. ý11'<, 1... Jadua112 Tempoh Mendapat Pekerjaan Mengikut Taraf Pekerjaan 22 Jadua113 Tempoh Mendapat Pekerjaan Responden Prasiswazah 23 Mengikut Sektor Jadua114 Gaji responden Prasiswazah Mengikut Jantina 24 Jadua115 Gaji Responden Prasiswazah Yang Bekerja Mengikut 25 Etnik Jadua116 Gaji Responden Prasiswazah Mengikut Bidang Pengajian 26 Jadua117 Sektor Pekerjaan Mengikut Bidang Pengajian 27 Jadua118 Sektor Ekonomi Responden Prasiswazah 28 Jadua119 Sektor Ekonomi Responden Prasiswazah Mengikut Etnik 29 iv

7 Muka surat Jadua120 Cara Mendapat Pekerjaan Responden Prasiswazah 30 Jadua121 Peringkat Pengajian Responden 32 Jadua122 Profil Responden Mengikut Jantina dan Etnik 32 Jadua123 Responden Yang Bertukat Pekerjaan 33 Jadua124 Sektor Ekonomi Sekarang 34 Jadua125 Sektor Pekerj aan. Sekarang 34 Jadua126 Taraf Pekerjaan Sekarang 35 Jadua127 Taraf Pekerjaan Mengikut Bidang Pengajian 39 Jadua128 Kesesuaian Program Pengajian Dengan Pekerjaan 43 Jadua129 Sebab-sebab Tidak Bekerja 44 Jadua130 Sebab-Sebab Tidak Bekerja Mengikut Jantina 45 Jadua131 Sebab-Sebab Tidak Bekerja Berdasar Bidang Pengajian 46 Jadua132 Sebab-Sebab Tidak Bekerja Berdasarkan Etnik 47 Jadua133 Hasil Kajian Sampel 47 V

8 SENARAI RAJAH Muka surat Rajah 1 Profil Responden Mengikut Jantina 3 Rajah 2 Profil Responden Mengikut Keturunan 4 Rajah 3 Profil Responden Mengikut Peringkat Pengajian 4 Rajah 4 Profil Responden Mengikut Kelayakan Masuk 5 Rajah 5 Profil Responden Mengikut Bidang Pengajian Utama 6 Rajah 6 Tahap Kepuasan Graduan 7 Rajah 7 Tahap Kepuasan Terhadap Kurikulum 8 Rajah 8 Tahap Kepuasan Terhadap Bimbingan Kerjaya 9 Rajah 9 Tahap Kepuasan Kepada Tenaga Pengajar 10 Rajah 10 Tahap Kepuasan Kemudahan Prasarana 11 Rajah 11 Bidang Utama Pilihan Responden Melanjut Pengajian 13 Rajah 12 Kaitan Dengan Kursus Terdahulu 14 Rajah 13 Status Pekerjaan Responden Berdasarkan Bidang 16 Pengajian Rajah 14 r: ". rr"rrr.ý Rajah 15 Rajah 16 Gaji Permulaan Responden Prasiswazah 24 Sektor Pekerjaan Responden Prasiswazah 26 Kemahiran Melaksana Pekerjaan Pertama Bagi 31 Responden Prasiswazah Rajah 17 Rajah 18 Räjäh 19 Rajah 20 Rajah 21 Taraf Pekerjaan Mengikut Etnik 36 Sektor Pekerjaan Mengikut Etnik 37 Taraf PekerjaariMengikiit Jantthia' ' 38 Gaji Pekerjaan Responden Prasiswazah Sekarang 40 Kemahiran Melaksana Pekerjaan Sekarang 41 V1

9 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN IPTA 2006 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 1.0 PENGENALAN Universiti Malaysia Sarawak () telah ditubuhkan pada 24 Disember 1992 berikutan dengan pengumuman Menteri Pendidikan pada 01 Oktober Pejabat pertamanya telah dibuka pada 03 April 1993 di `Rumah Setia', Kuching untuk mengurus pengambilan kumpulan perintis seramai 118 orang pelajar dengan kekuatan tenaga pensyarah seramai 30 orang. Sehingga ke tarikh laporan ini, seramai orang pelajar prasiswazah dan 947 orang pelajar pasca siswazah telah melanjutkan pengajian mereka di. Bilangan tenaga pengajar kini juga bertambah kepada 538 orang. Sebagaimana juga dengan institusi pengajian tinggi awam lainnya di Malaysia, saban tahun menjalan kajian pengesanan graduan bagi mengukur tahap keupayaan mendapat pekerjaan dan tahap kebolehpasaran (marketability) graduan di samping mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan graduan menembusi pasaran pekerjaan dengan harapan segala input yang diperolehi dapat membantu memperkukuhkan keberkesanan program akademik dan memantapkan sistem penyampaian. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian pengesanan ini ialah untuk mengukur dan meninjau: i. Tahap keupayaan mendapat pekerjaan dan 'marketability' graduan ; ii. Keberkesanan program akademik dan sistem penyampaian darf persepsi graduan; dan iii. Penggunaan dan keberkesanan segala kemudahan yang disediakan oleh.

10 3.0 SKOP KAJIAN Kajian pengesanan graduan ini melibatkan semua pelajar tahun akhir yang telah menamatkan pengajian dan tempoh kajian mengambil kira tarikh selesai menduduki peperiksaan akhir sehingga tarikh menghadiri majlis konvokesyen pada tahun Tempoh rujukan bagi kajian ini adalah dalam lingkungan enam (06) bulan pertama selepas graduan menamatkan pengajian masing-masing. Responden kajian ini meliputi semua graduan sepenuh masa dan separuh masa; peringkat pengajian pasca siswazah dan prasiswazah; dan bidang pengajian. 4.0 METODOLOGI KAJIAN Kajian pengesanan graduan ini adalah berdasarkan survei secara on-line kepada graduan bersama-sama dengan borang pengesahan bergraduat dan pengembaliannya kepada pihak universiti semasa para graduan mengambil jubah bagi Majlis Konvokesyen Ke-10 pada 05 dan 06 Ogos Proses menginput data oleh graduan ke pangkalan data dipantau oleh Sekretariat Kajian di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Secara umum, penganalisaan adalah berdasarkan peratusan daripada jumlah keseluruhan bagi setiap angkubah. 5.0 PROFIL RESPONDEN Kadar Respon 5.1 Sejumlah 1240 orang pelajar telah bergraduat di Majlis Konvokesyen Ke-10 pada tahun Daripada bilangan ini, seramai 96.2% atau 1193 orang graduan telah memberi respon. 2

11 Latar Belakang Responden 5.2 Dari segi jantina, sebanyak 66.5% atau 794 orang responden adalah graduan perempuan manakala 33.5% atau 399 orang adalah graduan lelaki manakala seperti yang dipapar dalam Rajah 1. Peratusan graduan perempuan yang besar ini adalah selaras dengan trend enrolmen yang terdapat di Institusi Pengajian Tinggi Awam masa kini. Rajah 1: Profil Responden Mengikut Jantina Lelaki ollibi % Lelaki Perempuan k'erempuan % 5.3 Dari aspek kewarganegaraan, 100% (1240 orang) adalah graduan warganegara Malaysia dan tidak ada graduan warganegara asing. Peratusan responden warganegara Malaysia menunjukkan etnik Melayu adalah yang paling besar iaitu 39.7% (474 orang) diikuti oleh responden Cina 32.3% (385 orang); Bumiputera lain 26.1% (311 orang) dan India 1.9% (23 orang). Pecahan responden mengikut etnik adalah seperti di Rajah 2. 3

12 Rajah 2: Profil Responden Mengikut Keturunan India 23 Cina 1.9% Melayu % i % Q Melayu Bumiputera Cina India Bumiputera % 5.4 Taburan responden mengikut peringkat pengajian adalah seperti di Rajah 3. Berdasarkan pengkelasan ini responden peringkat Sarjana Muda mencatat peratusan tertinggi iaitu 93.7% (1118 orang) diikuti dengan peringkat Sarjana 5.8% (69 orang) dan 0.5% (6 orang) peringkat Doktor Falsafah. Rajah 3: Profil Responden Mengikut Peringkat Pengajian 5.5 Ditinjau dari aspek kelulusan kelayakan masuk, majoriti responden yang melanjut pengajian mereka di mengguna kelayakan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) iaitu 42.9% (512 orang) diikuti dengan Matrikulasi 36.0% (429 orang); Diploma 10.1% (121 4

13 Put Khidinat Makhlmat kkademw ; }N! vrp5l'fl MA+. 4A. KAWr+k f1týla Kajian Pengesanan Graduan orang); dan Sarjana Muda 8.0% (107 orang). Pecahan responden berdasarkan kelulusan kelayakan masuk adalah seperti di Rajah 4. Rajah 4: Profil Responden Mengikut Kelulusan Kelayakan Masuk STPM 400 Matrikulasi Q Diploma 300 Q Lain-lain SPM 200 O Sijil STAM 100 LM 5.6 Taburan responden mengikut bidang pengajian adalah seperti di Rajah 5. Berdasarkan pengkelasan didapati responden dalam bidang Sastera dan Sains Sosial mencatat peratusan tertinggi iaitu 44.1% (526 orang) diikuti bidang Sains 27.9% (333 orang), bidang Teknikal 13.1% (156 orang), bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi mencatat 8.5% (102 orang) dan bidang Pendidikan pula mencatat 6.4% (76 orang). 5

14 Rajah 5: Profil Responden Mengikut Bidang Pengajian Utama Pendidikan ý ý. ý ý eo ý Sains Q Sastera & Sains Sosial Q Teknikal 100 Teknologi Maklumat Komunikasi & PENGALAMAN PEMBELAJARAN DI PERINGKAT SARJANA MUDA 6.1 Seksyen ini merupakan analisis persepsi responden terhadap kurikulum, bimbingan kerjaya, tenaga pengajar dan kemudahan prasarana yang disediakan oleh serta penggunaannya oleh responden. Responden diberi pilihan berdasarkan Skala 1-5 bagi menjawab soalan-soalan yang berkaitan iaitu Amat Tidak Memuaskan (Skala 1); Kurang Memuaskan (Skala 2); Memuaskan (Skala 3); Amat Memuaskan (Skala 4) dan; Cemerlang (Skala 5). 6.2 Analisis dibuat dengan mengambil kira nilai purata. Tumpuan analisis adalah responden prasiswazah memandangkan kumpulan ini adalah yang terbesar berbanding dengan peringkat pengajian yang lain. 6

15 6.3 Secara keseluruhannya, tahap kepuasan responden prasiswazah terhadap Kurikulum, Sistem Penilaian, Bimbingan Kerjaya, Tenaga Pengajar, Kemudahan Prasarana dan Kemahiran/Pengetahuan yang Diperolehi Dari Pengajian adalah pada tahap memuaskan iaitu pada Skala 3.88 seperti yang ditunjukkan pada Rajah 6. Rajah 6: Tahap Kepuasan Graduan KemahiranfPengetahuan Yang diperolehi Dari Pengajian Anda Kemudahan Prasarana Tenaga pengajar Bimbingan Kerjaya Sistem Penilaian Kurikulum Tahap Kepuasan Terhadap Kurikulum 6.4 Bagi 13 perkara di bawah aspek kurikulum, kedua-dua kumpulan responden prasiswazah memberi nilai purata yang `Amat Memuaskan' iaitu di antara 4.10 hingga Nilai purata tertinggi iaitu 4.23 dicatat pada item `Program Latihan Industri/Praktikum'; manakala nilai purata terendah iaitu 4.10 dicatat pada item `Imbangan Komponen `Kesesuaian Kandungan Pengajian'; Imbangan Komponen Teori dan Amali/Aplikasi'; dan `Matapelajaran Wajib Ko- Kurikulum' seperti yang ditunjukkan pada Rajah 7. 7

16 Rajah 7: Tahap Kepuasan Terhadap Kurikulum AAatapelajaran w ajib ko-kurikulum Program latihan industrvpraktikum Imbangan komponen teori dan amalvaplikasi Kesesuaian kandungan pengajian Tahap Kepuasan Terhadap Bimbingan Kerjaya 6.5 Bagi tahap kepuasan terhadap bimbingan kerjaya, responden lelaki dan perempuan memberi penilaian `Amat Memuaskan' bagi item `Maklumat Mengenai Peluang Pekerjaan dan Kerjaya' (4.20), `Bantuan Dalam kemahiran Menghadiri Temuduga' (4.08); `Bantuan Dalam Mendapat Pekerjaan' (4.08) dan juga `Maklumat Dalam Melanjutkan Pengajian' (4.05. Item `Bantuan Dalam Penyediaan Memohon Pekerjaan' mendapat purata terendah (3.85). Rajah 8 menunjukkan penilaian responden terhadap tahap kepuasan Bimbingan Kerjaya. 8

17 Rajah 8: Tahap Kepuasan Terhadap Bimbingan Kerjaya Maklumat dalam melanjutkan pengajian Bantuan dalam mendapat pekerjaan Bantuan dalam penyediaan memohon pekerjaan Bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga Maklumat mengenai peluang pekerjaan & kerjaya Tahap Kepuasan Terhadap Tenaga Pengajar 6.6 Penilaian responden terhadap 9 perkara di bawah aspek Tenaga Pengajar mendapati responden amat berpuas hati dengan aspek yang dinilai. Item `Inovatif dan Kreatif dalam Pengajaran' mendapat purata yang paling tinggi daripada sembilan (09) item yang lain dengan catatan purata 4.15 manakala item `Menghubungkaitkan Pengajaran dengan Amalan Industri Terkini' diberi purata penilaian yang terendah dengan catatan purata Rajah 9 menunjukkan penilaian responden terhadap tahap kepuasan kepada tenaga pengajar. 9

18 Kajian Pengesanan Graduan Rajah 9; Tahap kepuasan kepada tenaga pengajar Kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris Kemahiran berkonxunikasi dalam Bahasa Melayu Kelayakan Renyampaian kuliah Pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan terkini dlm bidang pengajian Keupayaan menghubungkaitkan pengajaran dengan amalan terkini industri Inovatif dan kreatif dalam pengajaran Interaksi dengan pelajar Berpengetahuan teori dan praktikal yang seimbang Tahap Kepuasan Terhadap Kemudahan Prasarana 6.7 Responden lelaki dan perempuan memberi purata penilaian di antara 3.73 hingga 3.93 iaitu Memuaskan bagi kemudahan prasarana seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10. Keselamatan kampus diberi nilai purata tertinggi

19 Rajah 10: Tahap Kepuasan Kemudahan Prasarana Keselamatan kampus Kemudahan tempat letak kenderaan Kenxrdahan pusat/klinik kesihatan Kemudahan pengangkutan Kemudahan penginapan Kemudahan kafeteria/kantin Kemudahan sukan. ýmm I Kemudahan dew an kuliah/bilik tutorial Makmal (komputer, studio, sains, dapur, bengkel i diq Rerpustakaan Tahap Penggunaan Kemudahan 6.8 Jadual 1 menunjukkan tahap penggunaan kemudahan kaunseling. Peratusan responden yang mengguna khidmat kaunseling yang disediakan meningkat pada 19.6% (234 orang) berbanding 8% (98 orang) pada tahun sebelumnya. Jadual 1: Status Penggunaan Khidmat Kaunseling. ý., Ya % Tidak % Jumlah % 11

20 7.0 MELANJUTKAN PENGAJIAN 7.1 Daripada kajian ini, didapati 3.9% (44 orang) responden prasiswazah telah mendaftar untuk melanjut pengajian ke peringkat Sarjana dan kesemuanya mendaftar untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa. Daripada jumlah ini 86.4% (38 orang) memilih untuk mengikuti pengajian di IPTA; 4.5% (2 orang) mendaftar untuk melanjutkan pengajian di IPTS; dan 9.1% (4 orang) mendaftar untuk melanjutkan pengajian di luar negara. Jadual 2 menunjukkan status pelajar yang telah mendaftar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya. Jadual 2: Status Graduan Sarjana Muda Yang Melanjut Pengajian Mengikut Cara dan Institusi Jadual 3: Institusi Pilihan Graduan Sarjana Muda untuk Melanjutkan Pengajian Bila. ngun i TY7' IPTA % IPTS % LUAR NEGARA % 12

21 7.2 Dikaji dari aspek bidang pengajian, didapati responden graduan prasiswazah dari bidang Pendidikan dan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi mencatat mencatat peratusan paling tinggi 29.6% (13 orang) diikuti bidang Sains 25.0% (11 orang) dan bidang Sastera dan Sains Sosial dengan catatan 11.4% (5 orang). Bidang Teknikal pula mencatat jumlah paling rendah dengan catatan sebanyak 2.3% (1 orang). Rajah 11 menunjukkan bidang utama pilihan responden Sarjana Muda yang melanjut pengajian mereka. Rajah 11: Bidang Utama Pilihan Responden Melanjut Pengajian IPTS 4 9.3% 40 Luar Negara 3 7.0% O Luar Negara IPTA % IPTA IPTS 7.3 Kajian juga mendapati bahawa 81.8% (36) memilih bidang berkaitan dengan program terdahulu dan 18.2% (8) memilih untuk mengikuti program yang berlainan sebagaimana yang ditunjukkan pada Rajah

22 Rajah 12: Kaitan Dengan Kursus Terdahulu Tidak % Ya Tidak Ya % 8.0 STATUS PEKERJAAN 8.1 Pekerjaan pertama merujuk kepada pekerjaan yang dilakukan oleh responden sebaik sahaja menamatkan pengajian iaitu selepas menduduki peperiksaan akhir tetapi belum menerima ijazah. la merujuk kepada peratusan responden yang mendapat kerja dalam tempoh kajian ini iaitu enam (06) bulan pertama selepas graduan menamatkan pengajian masing-masing. Daripada 1118 responden Sarjana Muda yang menyatakan status pekerjaan mereka, didapati 21.3% (238 orang) telah bekerja manakala 78.7% (880 orang) masih menganggur. Daripada bilangan 880 orang graduan Sarjana Muda yang masih menganggur; 1.6% (14 orang) melanjutkan pengajian; 12.1% (18 orang) memilih untuk tidak bekerja; dan 96.4% (848) masih dalam proses mencari pekerjaan. Jumlah graduan yang masih dalam proses mencari pekerjaan ini termasuk graduan yang menyatakan sebab seperti ingin berehat, tanggungjawab kepada keluarga dan lain-lain sebab. Jadual 4 menunjukkan status pekerjaan responden. 14

23 Jadual 4: Status Pekerjaan Responden [* jumlah ini tidak mengambilkira sebab-sebab yang lain] 8.2 Dari aspek jantina, didapati peratusan bekerja yang dicatatkan oleh responden lelaki dan responden perempuan menunjukkan perbezaan yang sangat ketara iaitu 34.5% (82 orang) yang mana adalah responden lelaki dan 65.9% (156 orang) responden perempuan. Manakala responden Sarjana Muda yang tidak bekerja pula mencatat peratusan sejumlah 31.3% (225 orang) bagi responden lelaki dan 68.7% (493 orang) bagi responden perempuan. Jadual 5 menunjukkan status perkerjaan responden mengikut jantina. Jadual 5: Status Pekerjaan Responden Sarjana Muda Mengikut Jantina Tidak Bekerja Lain-lain Jumlah *rujuk jadual A2 15

24 Bidang Pengajian 8.3 Berdasarkan status pekerjaan mengikut bidang pengajian seperti yang ditunjukkan di Rajah 13, peratusan yang dicatatkan oleh responden bidang Sastera dan Sains Sosial adalah yang tertinggi iaitu 52.5% (207 orang) diikuti dengan bidang Sains 16.2% (64 orang), bidang Teknikal 12.7% (50), bidang Pendidikan 11.7% (46 orang) dan bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi 6.9% (27 orang). Rajah 13: Status Pekerjaan Responden Berdasarkan Bidang Pengajian Teknologi Teknikal % Maklumat Komunikasi % & Pendidikan Sastera & Sains Sosial % % Sains % 8.4 Responden bidang Sastera dan Sains Sosial mencatat peratusan bekerja yang tertinggi iaitu 52.5% (207 orang) diikuti dengan bidang Sains 16.2% (64 orang) dan bidang Teknikal 12.7% (50 orang). Peringkat Pengajian 8.5 Dari aspek peringkat pengajian, responden yang bekerja dari kalangan berkelayakan Ph. D mencatat 100% (6 orang) manakala graduan peringkat Sarjana mencatat 81.2% (56 orang. Bagi responden peringkat Sarjana Muda 29.7% (332 orang) sudah mendapat pekerjaan. Jadual 6 menunjukkan status pekerjaan mengikut peringkat pengajian. 16

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014)

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Oleh: Sr. Muhamad Firdaus Bin Che Amat, MRISM Pegawai Pengesanan Graduan POLISAS 2015 LAPORAN KAJIAN

Lebih terperinci

KEBOLEHPASARAN GRADUAN

KEBOLEHPASARAN GRADUAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN BIL. FAKULTI TIDAK BEKERJA % LAIN-LAIN % DATA KONVO KE- 51 (OKTOBER 2013) KERJA SEPENUH MASA % KERJA SEPARUH MASA % SAMBUNG BELAJAR % JUMLAH 1 FAB 92 32% 17 6% 148 52% 8 3% 19 7%

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 POLITEKNIK KUCHING SARAWAK UNIT KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PKS LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN INI MERUPAKAN HASIL ANALISIS KAJIAN KEBOLEHPASARAN DAN TAHAP KEPUASAN

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh 1. pengajian secara jarak jauh/odl, perlu melaksanakan MPU tanpa pengecualian.

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA)

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUNAS POTENSI (DERMASISWA) A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN BIDANG PENGAJIAN BAHAGIAN

Lebih terperinci

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. IPTS yang menawarkan mata pelajaran pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? Adakah pengendalian HE dan TITAS

Lebih terperinci

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan?

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan? FAQ s LMPK Lampiran 1 1) Siapa yang perlu menjalani LMPK? Pelajar-pelajar dari program Bacelor Pendidikan pada semester akhir. Setelah selesai mengikuti semua kursus wajib, major dan minor serta lulus

Lebih terperinci

SOALAN DAN MAKLUMBALAS BERKAITAN PELAKSANAAN MPU

SOALAN DAN MAKLUMBALAS BERKAITAN PELAKSANAAN MPU SOALAN DAN MAKLUMBALAS BERKAITAN PELAKSANAAN MPU KATEGORI SOALAN : UMUM BIL. SOALAN 1 IPTS yang menawarkan kursus-kursus pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? 2 Adakah pengendalian

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA)

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUNAS POTENSI (DERMASISWA) A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN BIDANG PENGAJIAN BAHAGIAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Untuk menjadi sebuah negara maju, antara perkara utama yang perlu diambil perhatian ialah menyediakan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Tenaga kerja ini

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI Behrang Stesen 35950 Behrang PERAK, MALAYSIA BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM Kepada Pelajar Yang Dihormati, Politeknik Sultan Azlan Shah

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA OKTOBER

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM GARIS PANDUAN PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM Garis Panduan Pindah Kredit dan Pengecualian Kursus / Kelulusan Senat 61 Bil. 10/2016 1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pemberian pindah kredit

Lebih terperinci

PANDUAN MENGISI BORANG

PANDUAN MENGISI BORANG ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 CARA MENCAPAI BORANG PENDAFTARAN PEKERJAAN....2 2.0 CARA MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEKERJAAN....6 A. Maklumat Peribadi Pemohon.. 6 B. Maklumat Akademik Pemohon....10 C. Maklumat

Lebih terperinci

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Nombor Polisi: Diluluskan Oleh: Tarikh Kuat kuasa: Semakan Terakhir: Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik UTM P.A.0.3 Senat UTM Bil.12/2010/2011

Lebih terperinci

IKLAN JAWATAN KOSONG KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PERKHIDMATAN PELAKSANA

IKLAN JAWATAN KOSONG KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PERKHIDMATAN PELAKSANA IKLAN JAWATAN KOSONG KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PERKHIDMATAN Universiti Sultan Zainal Abidin merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4 KANDUNGAN 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi 4 2.0 Definisi Latihan Industri 4 3.0 Objektif Khusus. 4 4.0 Peranan Dan Tanggungjawab Pelajar Semasa Menjalani Latihan Industri.. 5 5.0

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

Fakulti Kejuruteraan Elektrik

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Fakulti Kejuruteraan Elektrik Rekrutmen Mahasiswa Berprestasi dan Statistik Mahasiswa Peningkatan peratus mahasiswa pascaijazah yang begitu menonjol iaitu sebanyak 46 peratus atau seramai 10,888 orang

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Jawatankuasa Pengesanan Graduan PPD PENDAHULUAN Politeknik Port Dickson telah sedaya upaya memastikan maklumat yang terkandung

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 PENETAPAN KADAR DAN SYARAT SYARAHAN SAMBILAN AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga

Lebih terperinci

PERMOHONAN BIASISWA WAKAF ILMU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) JENIS BIASISWA YANG DITAWARKAN

PERMOHONAN BIASISWA WAKAF ILMU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) JENIS BIASISWA YANG DITAWARKAN PERMOHONAN BIASISWA WAKAF ILMU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) JENIS BIASISWA YANG DITAWARKAN i. Biasiswa Asasi Biasiswa ini dikhaskan kepada pelajar yang sedang mengikuti pengajian Asasi Sains Pertanian

Lebih terperinci

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi 1. Apakah itu MQA? 2. Mengapakah MQA menggantikan LAN? 3. Adakah fungsi MQA sama dengan LAN? 4. Dengan adanya MQA, bagaimana status kursus pengajian yang telah diakredit oleh LAN? 5. Apa yang dimaksudkan

Lebih terperinci

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 19) Cetakan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 Dalam mengukur pencapaian piagam yang telah digariskan, beberapa sumber telah dikenal pasti samada sumber

Lebih terperinci

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS)

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) Arifin Hj Zainal arifin_zainal@oum.edu.my Open University Malaysia Abstrak Satu kajian telah dilakukan oleh Fakulti

Lebih terperinci

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Dr. Arham Abdullah, Baharin Mesir, Ahmad Muhaimin Mohamad Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI

BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI BORANG PERMOHONAN BAGI KAKITANGAN / ANAK KAKITANGAN / PEMBACA Gambar Pemohon TAHUN PENGAJIAN : Sila baca polisi dan syarat Dana Pendidikan Karangkraf sebelum

Lebih terperinci

Tarikh : Ogos 2014 JAWATAN KOSONG

Tarikh : Ogos 2014 JAWATAN KOSONG Ruj. Kami : UPM/PEND/500-1/4 Tarikh : Ogos 2014 JAWATAN KOSONG Kami mempelawa Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan dan komitmen yang tinggi dan bercita-cita untuk berkhidmat dalam sebuah Universiti

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia PENDIDIKAN 26 Pendidikan di Malaysia P endidikan di Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat iaitu peringkat prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti dan pendidikan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGANUGERAHAN

BORANG PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER : I / II / III SESI : NAMA : NO. K/P : NO. MATRIK : Salinan Kad Pengenalan. Salinan Sijil SPM yang telah disahkan. Salinan Keputusan BM Kertas Julai (kredit) atau BM Intensif yang telah disahkan.

Lebih terperinci

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA Isi Kandungan 7.1 Menentukan hala tuju selepas SPM/STPM 7.2 Kos pengajian di institusi pengajian tinggi 7.3 Statistik kos pengajian 7.4 Merancang keperluan

Lebih terperinci

KENYATAAN AKHBAR. oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA. tentang

KENYATAAN AKHBAR. oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA. tentang KENYATAAN AKHBAR oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA tentang KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA TAHUN 2010 1. Sukacita

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN ANGKASA BAGI PROGRAM PENGAJIAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DAN SWASTA (IPTS) DALAM NEGARA

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN ANGKASA BAGI PROGRAM PENGAJIAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DAN SWASTA (IPTS) DALAM NEGARA BORANG PPYA : 30/04/15 (03/15) No. Siri : BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN ANGKASA BAGI PROGRAM PENGAJIAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DAN SWASTA (IPTS) DALAM NEGARA Sila tandakan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- i. Diploma - Diploma Kejuruteraan Awam - Diploma

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG Tarikh Iklan : 20 DIS 2016 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan TETAP

Lebih terperinci

RINGKASAN EKSEKUTIF. Oleh itu kajian ini sangat penting dilaksanakan. Hasilnya amat diperlukan untuk kegunaan berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF. Oleh itu kajian ini sangat penting dilaksanakan. Hasilnya amat diperlukan untuk kegunaan berikut: RINGKASAN EKSEKUTIF 1.0 Pendahuluan Kajian Prestasi Akademik Pelajar Lepasan Matrikulasi di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijalankan untuk menilai keberkesanan dan kejayaan program matrikulasi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SEMAKAN KURIKULUM

GARIS PANDUAN SEMAKAN KURIKULUM GARIS PANDUAN SEMAKAN KURIKULUM 1 Pengenalan Untuk menjamin kualiti dan kelestarian sesuatu program akademik, kurikulum program haruslah dinamik, relevan dengan keperluan semasa serta bersedia menghadapi

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA Oleh Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff & Zarina Mohamad Amin Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) Pengenalan Dalam usaha untuk memahami

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013

Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 UNIT PERANCANG EKONOMI JABATAN PERDANA MENTERI PUTRAJAYA 1 Untuk maklumat selanjutnya sila hubungi: KETUA PENGARAH Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN A JPA (L) LDP 1B/96 (Pin.1/2003) PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS DALAM PERKHIDMATAN ARAHAN : 1. Lengkapkan borang dengan jelas, sila rujuk panduan Kod

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN BIASISWA AINUDDIN WAHID BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PERMOHONAN BIASISWA AINUDDIN WAHID BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PERMOHONAN BIASISWA AINUDDIN WAHID BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SILA BACA ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DENGAN TELITI SEBELUM MENGISI BORANG INI A. BUTIR-BUTIR

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS. a) Gred Lulus minimum adalah Gred C bagi pra siswazah dan Gred B bagi pasca siswazah.

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS. a) Gred Lulus minimum adalah Gred C bagi pra siswazah dan Gred B bagi pasca siswazah. DAN PENGECUALIAN KURSUS DEFINISI PINDAH KREDIT SYARAT UMUM Pemindahan kredit adalah proses memindahkan kredit kursus yang telah diambil oleh pelajar dalam sesuatu program ke program lain yang membawa kepada

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Memaklumkan keputusan permohonan geran dalam masa lima (5) daripada tarikh penerimaan surat daripada

Lebih terperinci

PENERAJU TUNAS POTENSI 2016

PENERAJU TUNAS POTENSI 2016 SYARAT-SYARAT KELAYAKAN CALON PERSEDIAAN KE LUAR NEGARA (A-LEVEL / INTERNATIONAL BACCALAUREATE) CALON KURSUS SAINS KESIHATAN CALON KURSUS KEJURUTERAAN CALON KURSUS LAIN-LAIN Sila tandakan [ ] pada pilihan

Lebih terperinci

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan.

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan. PTPK/GPFW/SISWAZAH/16/01 BORANG PEOHONAN PEMBIAYAAN GOLONGAN PEKERJA DAN FUTURE WORKERS (LEPASAN SISWAZAH) Sila baca syarat permohonan dan arahan dengan teliti sebelum mengisi borang ini) SYARAT-SYARAT

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : 1/10 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU UiTM CAWANGAN TERENGGANU AKAN MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG PROFESSIONAL, CEKAP, BERKESAN DAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN ATASAN: PENGAJARAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN 2017 1. Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) merupakan penajaan secara Pinjaman

Lebih terperinci

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2017 1. Apakah itu Program Dermasiswa B40 Tahun 2017? Program Dermasiswa B40 mula diperkenalkan pada tahun 2016 di bawah Model Baharu

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK AHMAD NAZRI DAGANG

PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK AHMAD NAZRI DAGANG PERATURAN-PERATURAN AKADEMIK AHMAD NAZRI DAGANG Prapendaftaran Kursus PERATURAN PENDAFTARAN Pendaftaran kursus yang dibuat dalam semester semasa bagi semester berikutnya. Wajib dilakukan oleh pelajar yang

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- Program Sarjana Muda dan Diploma separuh masa UTM.

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab keempat ini, pengkaji mengemukakan dapatan dan analisis kajian secara terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian,

Lebih terperinci

PUSAT LUAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA (KULIAH HUJUNG MINGGU)

PUSAT LUAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA (KULIAH HUJUNG MINGGU) PUSAT LUAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA (KULIAH HUJUNG MINGGU) Lekatkan Gambar Terbaru Nota : Sila tandakan [ ] pada bahagian yang berkaitan

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS)

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI ARAS

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT KOD PROJEK: K-IRC/4 (UPM-11) IPTA: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK BORANG PERMOHONAN

CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK BORANG PERMOHONAN CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK BORANG PERMOHONAN Sila baca arahan berikut dengan teliti sebelum melengkapkan permohonan: 1. Setiap pemohon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja. 2. Semua

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Unit Pengesanan Graduan PPD i PENGHARGAAN Unit Pengesanan Graduan (Tracer Study) Politeknik Port Dickson mengucapkan setinggi-tinggi

Lebih terperinci

KRITERIA MENJALANI POSTING ELEKTIF DI FASILITI KEMENTERIAN

KRITERIA MENJALANI POSTING ELEKTIF DI FASILITI KEMENTERIAN LAMPIRAN A KRITERIA MENJALANI POSTING ELEKTIF DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. Hanya pelajar perubatan yang berdaftar dari institusi berikut layak diterima menyertai skim posting elektif:

Lebih terperinci

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS (PLK)

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS (PLK) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN LUAR KAMPUS (PLK) Nota : Sila tandakan [ ] pada bahagian yang berkaitan Lekatkan Gambar Terbaru A.PILIHAN SEMESTER (Sila Rujuk Iklan

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG PERSEPSI PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG Prof. Madya Dr. Azizi Hj.

Lebih terperinci

1. Pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat am seperti berikut : 1.2 Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM);

1. Pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat am seperti berikut : 1.2 Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM); TAWARAN MENGIKUTI PROGRAM SARJANA PERUBATAN DENGAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI SESI AKADEMIK 2016/2017 DI UNIVERSITI AWAM TEMPATAN SYARAT-SYARAT

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-31

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-31 Agenda 7. KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-31 LAPORAN SOAL SELIDIK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PERKASA PUTRA PADA SESI KEMASUKAN SEMESTER SEPTEMBER

Lebih terperinci

4.1 PEMULANGAN JUBAH, MORTAR BOARD ATAU BONNET DAN HOOD

4.1 PEMULANGAN JUBAH, MORTAR BOARD ATAU BONNET DAN HOOD 4. PROSES-PROSES WAJIB DILAKUKAN SELEPAS MAJLIS KONVOKESYEN 4.1 PEMULANGAN JUBAH, MORTAR BOARD ATAU BONNET DAN HOOD 4.1.1 Jubah, Mortar Board atau Bonnet dan Hood WAJIB dipulangkan sebaik sesi penganugerahan

Lebih terperinci

BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN JABATAN PENDAFTAR

BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN JABATAN PENDAFTAR BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN JABATAN PENDAFTAR Para pelanggan yang dihormati. Kami memohon kerjasama tuan/puan untuk memberi maklum balas terhadap mutu perkhidmatan yang disediakan

Lebih terperinci

BIL JAWATAN GRED TARAF KEKOSONGAN. 1. Pegawai Pergigian U44/U48/52/54 Tetap Pegawai Psikologi S41 Tetap 1

BIL JAWATAN GRED TARAF KEKOSONGAN. 1. Pegawai Pergigian U44/U48/52/54 Tetap Pegawai Psikologi S41 Tetap 1 »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN LATIHAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

BAHAGIAN LATIHAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM JPA(L)LDP 1B/96 [Pin.1/ 2003] A. BUTIR-BUTIR DIRI 1. Nama Penuh BAHAGIAN LATIHAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS DALAM PERKHIDMATAN ARAHAN: Gambar 1. Lengkapkan borang dengan jelas,

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

PERMOHONAN PROGRAM SAINTIS ISLAM TERENGGANU TAHUN 2018

PERMOHONAN PROGRAM SAINTIS ISLAM TERENGGANU TAHUN 2018 PERMOHONAN PROGRAM SAINTIS ISLAM TERENGGANU TAHUN 208 Bagi memartabatkan kegemilangan Islam di Terengganu, Kerajaan Negeri melalui Yayasan Terengganu dengan kerjasama Universiti Malaysia Terengganu dan

Lebih terperinci

A. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 1. PUSTAKAWAN (GRED S41) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut: a) Warganegara Malaysia;

A. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 1. PUSTAKAWAN (GRED S41) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut: a) Warganegara Malaysia; Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan TETAP/ KONTRAK di Universiti

Lebih terperinci