PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT"

Transkripsi

1 PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini adalah kontrak antara anda, sebagai Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, sebagai pengendali Program Kesetiaan BIG dan mengandungi terma dan syarat yang mengawal penggunaan Keahlian Kesetiaan BIG di bawah Program Kesetiaan BIG yang mengikat anda. Terma & syarat ini akan digunakan dan mengikat semua jenis program Keahlian Kesetiaan BIG, termasuk mana-mana persetujuan penjenamaan bersama dengan rakan kongsi masing-masing. Program Kesetiaan BIG adalah kerjasama antara AirAsia, Tune Money dan BIG. Program Keahlian Kesetiaan BIG adalah program ganjaran kesetiaan yang mana semua ahli diberikan ID BIG Shot yang boleh digunakan di mana-mana saudagar ganjaran kesetiaan yang telah didaftarkan atau ditandatangani oleh AirAsia, Tune Money atau BIG di bawah Program Kesetiaan BIG, tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini. Takrif Bagi memudahkan Perjanjian ini buat anda, takrifan berikut akan digunakan: "Akaun" akaun kesetiaan dalam talian anda mengandungi butiran perolehan dan transaksi Mata Ganjaran BIG anda. AirAsia AirAsia Berhad, pencadang Program Kesetiaan BIG. Laman Web AirAsia dihoskan oleh AirAsia. BIG, Think BIG, kami, "diri kami" - Think Big Digital Sdn Bhd, pengendali Program Kesetiaan BIG atau sesiapa yang diberikan hak tersebut oleh BIG. Mata BIG", Mata Ganjaran BIG, BIGGIES, Mata Ganjaran Kesetiaan atau Mata Ganjaran mata ganjaran kesetiaan yang anda perolehi apabila anda menggunakan ID BIG Shot anda di bawah Keahlian anda di mana-mana saudagar yang telah didaftarkan oleh AirAsia, Tune Money atau BIG di bawah Program Kesetiaan BIG atau untuk inisiatif lain atau di bawah mana-mana program yang telah direka dan/atau diurus oleh AirAsia, Tune Money dan BIG dari semasa ke semasa. Kesetiaan BIG, Program Kesetiaan BIG, Program Kesetiaan atau Program Ganjaran program kesetiaan dan ganjaran yang diperkenalkan oleh AirAsia dan dikendalikan serta diuruskan oleh BIG, Tune Money dan AirAsia secara kolektif. Keahlian Kesetiaan BIG atau Keahlian keahlian kesetiaan yang anda perolehi apabila anda menyertai Program Kesetiaan BIG. Penebusan BIG atau Penebusan program ganjaran dan penebusan yang mana Ahli boleh menebus Mata Ganjaran BIG. ID BIG Shot, ID Keahlian BIG atau ID Keahlian Kesetiaan BIG nombor pengenalan yang diperuntukkan kepada anda di bawah Program Kesetiaan BIG.

2 Ahli atau BIG Shot individu yang mendaftar secara peribadi untuk Keahlian Kesetiaan BIG dan telah diberikan ID BIG Shot di bawah Program Kesetiaan BIG. "Saudagar" peruncit atau mana-mana individu, firma atau syarikat lain yang telah mendaftar di bawah Program Kesetiaan BIG untuk pengeluaran Mata Ganjaran BIG. "Transaksi" semua transaksi pengumpulan kesetiaan dan mata ganjaran yang terhasil melalui penggunaan ID BIG Shot di bawah Keahlian. Tune Money Tune Money Sdn Bhd, yang mengehos Laman Web dan menguruskan sistem kesetiaan bersama BIG. " "Laman Web", Portal BIG Portal atau "Tapak" portal dalam talian Kesetiaan BIG yang dihoskan oleh Tune Money. laman web umum Tune Money. "Anda" atau "milik anda" anda, orang yang memohon untuk menjadi Ahli Program Keahlian Kesetiaan BIG. Pengenalan Dengan mendaftar Keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG, anda menjamin dan menyatakan bahawa: Semua maklumat peribadi yang diberikan oleh anda kepada kami adalah benar, betul dan lengkap; anda memaklumi dan bersetuju bahawa untuk kami menyediakan perkhidmatan dan keistimewaan di bawah Program Kesetiaan BIG, untuk mengurus Akaun anda dan untuk membolehkan anda menyertai Program Kesetiaan BIG, perkongsian, mendapatkan semula, mengemas kini dan memproses data peribadi anda serta penciptaan profil ahli dan akaun pengguna dan mengemas kini butiran peribadi anda akan berlaku antara BIG, Tune Money, AirAsia, ahli gabungan kami dan manamana kontraktor pihak ketiga berhubung dengan peruntukan perkhidmatan Program Kesetiaan BIG dan anda telah mengizinkan yang sama; dan bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini dan berhubung dengan Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG dan mengikat anda. Permohonan Program Keahlian Kesetiaan BIG terbuka kepada semua pelanggan secara global. Anda boleh memohon Keahlian secara dalam talian di Laman Web. Anda perlu mengesahkan alamat e-mel anda semasa proses permohonan. Jika anda tidak mengesahkan alamat e-mel anda dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh anda memulakan proses permohonan, maka permohonan Keahlian anda tidak lengkap dan kami tidak dapat memproses atau meluluskan permohonan anda. Jika anda masih ingin memohon Keahlian, maka anda perlu membuat permohonan baharu di Laman Web. Anda akan ditanya sama ada anda adalah ahli AirAsia sedia ada semasa proses permohonan. Jika anda bukan ahli AirAsia sedia ada, akaun pengguna AirAsia akan dicipta untuk anda di Laman Web dan pangkalan data AirAsia. Jika permohonan anda untuk Keahlian Kesetiaan BIG belum dilengkapkan atau telah disekat di Laman Web, namun maklumat anda telah diterima oleh sistem

3 AirAsia, maka akaun pengguna AirAsia anda masih boleh dicipta untuk anda di Laman Web AirAsia. Walau bagaimanapun, jika anda tidak melengkapkan proses permohonan anda di Laman Web dengan mengesahkan alamat e-mel anda, akaun pengguna anda di AirAsia akan disingkirkan. Anda perlu membuat permohonan baharu untuk Keahlian di Laman Web. Setiap Ahli berhak ke atas satu (1) Keahlian dengan ID e-mel yang sama. Walaupun permohonan Keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG terbuka kepada semua pelanggan, kami berhak menolak MANA-MANA permohonan dan/atau menafikan mana-mana permohonan Keahlian semata-mata atas budi bicara mutlak kami tanpa memberikan sebarang alasan dan keputusan kami adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Kesahan Keahlian Program Kesetiaan BIG adalah program keahlian sepanjang hayat. Penggunaan Keahlian dan ID BIG Shot Selepas anda menerima ID BIG Shot, anda boleh menggunakannya untuk memperoleh Mata Ganjaran BIG di mana-mana saudagar yang telah didaftarkan oleh BIG, AirAsia atau Tune Money di bawah Program Kesetiaan BIG untuk pengeluaran mata ganjaran. Keahlian dan ID BIG Shot tidak boleh dipindahkan dan hanya boleh digunakan oleh anda sebagai Ahli. Anda perlu kerap menyemak Akaun anda untuk memeriksa dan mengesahkan baki Mata Ganjaran BIG semasa anda. Dengan melanggan Keahlian, anda bersetuju dan berjanji: - (a) tidak menggunakan ID BIG Shot untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dan/atau penipuan; dan (b) menggunakan ID BIG Shot hanya mengikut terma dan syarat Perjanjian ini. Jika kami mendapati ID BIG Shot anda telah digunakan untuk aktiviti atau tujuan yang menyalahi undang-undang atau penipuan yang tidak boleh diterima oleh kami, kami berhak menggantung, menyekat dan/atau menamatkan Keahlian anda (termasuk pelucuthakan ke atas Mata Ganjaran BIG yang telah dikumpul dan menyekat ID BIG Shot anda di bawah Program Kesetiaan BIG) dengan serta merta tanpa notis awal kepada anda. Ahli Ahli ialah individu yang memohon Keahlian di bawah Program Keahlian Kesetiaan BIG secara peribadi dan telah diberikan ID BIG Shot. Sebagai seorang Ahli, anda boleh memperoleh Mata Ganjaran BIG di semua Saudagar dilantik yang telah didaftarkan oleh BIG, AirAsia dan Tune Money di bawah Program Kesetiaan BIG untuk pengeluaran mata ganjaran dan juga mengakses dan melihat baki Mata Ganjaran BIG anda dan sejarah transaksi dalam talian di Laman Web. Perkhidmatan dan/atau Produk Kami boleh memperkenalkan perkhidmatan, tawaran atau program baharu berhubung Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG dari semasa ke semasa yang menawarkan item promosi atau

4 syarat-syarat istimewa yang lain yang kami mungkin kenakan dari semasa ke semasa ke atas kategori transaksi tertentu. Kami akan memberitahu anda terma dan syarat bagi perkhidmatan, tawaran atau program tersebut ketika pengenalan ke atas perkhidmatan, tawaran atau program tersebut (jika ada). Terma dan syarat perkhidmatan, tawaran dan program tersebut akan mengikat anda seperti yang terkandung di sini. Lebih daripada satu perkhidmatan, tawaran atau program boleh digunakan pada Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG pada satu masa. Kami berhak memperkenalkan dan menamatkan perkhidmatan, tawaran atau program tersebut dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami semata-mata. Mata Ganjaran BIG Anda boleh menggunakan ID BIG Shot di bawah Keahlian anda untuk memperoleh dan mengumpulkan Mata Ganjaran BIG di mana-mana saudagar berdaftar di bawah BIG, Tune Money atau AirAsia atau di bawah mana-mana inisiatif atau di bawah mana-mana program lain yang telah direka, diperkenalkan, ditawarkan dan atau diuruskan oleh BIG, Tune Money dan/atau AirAsia dari semasa ke semasa. Anda juga boleh menggunakan dan menyatakan ID BIG Shot anda untuk mengumpulkan Mata Ganjaran BIG apabila menempah tiket penerbangan AirAsia. Tanpa prejudis terhadap perkara di atas, kami tidak bertanggungjawab ke atas penolakan manamana Saudagar untuk memberi atau menerima ID BIG Shot anda. Struktur perolehan Mata Ganjaran BIG berbeza-beza mengikut setiap saudagar. Senarai penuh saudagar dan struktur perolehan Mata Ganjaran BIG boleh didapati di Laman Web. Struktur perolehan Mata Ganjaran BIG tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa seperti yang ditentukan oleh BIG, AirAsia dan/atau Tune Money. BIG, AirAsia dan/atau Tune Money berhak menambah, mengeluarkan, menggantikan atau mengubah saudagar dan struktur Mata Ganjaran BIG dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami. Mata Ganjaran BIG yang diperoleh akan dipaparkan di Akaun anda berdasarkan terma dan syarat Saudagar (dan tempoh yang ditetapkan oleh saudagar yang dinyatakan di dalamnya). Ini bermakna bilangan hari Mata Ganjaran BIG akan dikredit dan ditunjukkan di Akaun anda bergantung pada saudagar yang memberi mata ganjaran tersebut. Oleh itu, bagi mengelakkan keraguan, tempoh masa Mata Ganjaran BIG dikredit dan ditunjukkan di Akaun anda berbeza-beza mengikut saudagar dan bergantung pada saudagar tersebut. AirAsia, Tune Money dan BIG tidak mengawal, bertanggungjawab atau menanggung liabiliti terhadap tempoh masa atau pemberian dan kemasukan Mata Ganjaran BIG kepada Ahli dari saudagar berkaitan. Walau bagaimanapun, Mata Ganjaran BIG yang diperolehi untuk penempahan penerbangan AirAsia Mata Ganjaran BIG hanya akan diberikan selepas tarikh penerbangan dan akan dikredit ke dalam Akaun Ahli mengikut tempoh masa yang ditentukan oleh AirAsia dari semasa ke semasa. Bagi penerbangan AirAsia yang telah ditempah dan dibayar namun Ahli telah membatalkan, ketinggalan penerbangan atau menjadualkan semula penerbangan, Mata Ganjaran BIG masih akan dikredit ke dalam Akaun Ahli, tertakluk pada keputusan muktamad AirAsia dan Terma dan Syarat Tempahan Penerbangan AirAsia.

5 Pelarasan akan dilakukan terhadap Mata Ganjaran BIG yang terakru dalam Akaun Ahli jika terdapat sebarang kredit atau debit yang dipaparkan di Akaun Ahli, termasuk hasil daripada barang yang dipulangkan atau yuran perkhidmatan dari pertikaian bil. Sebarang transaksi/bil yang dipertikaikan tidak akan dikredit dengan penebusan Mata Ganjaran BIG. BIG, Tune Money dan/atau AirAsia berhak mengubah, pada bila-bila masa tanpa notis awal, bilangan Mata Ganjaran BIG dan jika berkenaan, bilangan Mata Ganjaran BIG serta nilai Ringgit yang diperlukan untuk ditebus bagi manamana item yang disediakan di bawah program Penebusan BIG. Anda mengiktiraf bahawa BIG, Tune Money dan AirAsia tidak bertanggungjawab dari segi kontrak atau undang-undang terhadap anda dan mengehadkan secara khusus obligasi undang-undang dalam persetujuan mereka terhadap pembekal, saudagar dan rakan kongsi di bawah Program Kesetiaan BIG. Pengumpulan Mata Ganjaran BIG tidak melayakkan Ahli terhadap apa-apa hak yang kukuh. Dalam memperolehi dan mengumpul Mata Ganjaran BIG, Ahli memahami bahawa mereka tidak boleh bergantung terhadap keberterusan ketersediaan mana-mana hadiah, premium atau manfaat lain. BIG, Tune Money dan/atau AirAsia tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kelewatan dalam memaparkan transaksi dan/atau akruan Mata Ganjaran BIG. Semua Mata Ganjaran BIG yang terkumpul akan ditunjukkan dalam penyata ringkasan Akaun Ahli. Ahli boleh melihat penyata ringkasan Mata Ganjaran BIG mereka di Laman Web. Sebarang pertikaian yang berbangkit ke atas penyata ringkasan Mata Ganjaran BIG mesti dimaklumkan kepada kami dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penyata berkaitan. Anda mesti memberikan kami dokumen sokongan yang berkaitan bagi membantu kami menyelesaikan sebarang pertikaian. Jika kami tidak menerima sebarang pemberitahuan dari anda dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi sebarang pertikaian atau ketidaktepatan dalam penyata ringkasan Mata Ganjaran BIG anda, penyata akan dianggap sebagai betul, muktamad dan mengikat Ahli. Keputusan BIG, Tune Money dan/atau AirAsia ke atas pertikaian tersebut adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaian. Penebusan Semua Ahli dengan akaun Keahlian dalam keadaan yang baik dan Mata Ganjaran BIG yang mencukupi adalah layak untuk menebus ganjaran dan boleh berbuat begitu menggunakan pelbagai kaedah penebusan yang dilaksanakan oleh BIG, Tune Money dan/atau AirAsia. Program ganjaran dan penebusan terdiri daripada, tetapi tidak terhad kepada:- i. Penebusan tiket penerbangan iaitu penerbangan AirAsia ii. Penebusan bukan penerbangan ganjaran, manfaat, perkhidmatan, barang dagang atau item penebusan lain diperkenalkan atau ditawarkan oleh BIG, AirAsia dan Tune Money dari semasa ke semasa. Kesahan tempoh Mata Ganjaran BIG adalah tiga puluh enam (36) bulan. Sebarang Mata Ganjaran BIG yang diperolehi Ahli dan tidak digunakan oleh Ahli untuk menebus sebarang ganjaran dalam tempoh tiga puluh enam (36) bulan selepas penghujung bulan Mata Ganjaran BIG direkodkan, akan tamat tempoh secara automatik dan ditolak dari Akaun Ahli. Mana-mana bahagian Mata Ganjaran BIG yang diperoleh dan tidak digunakan TIDAK akan dibawa ke hadapan dan akan dikosongkan menjelang tamat tempoh. Tiada tempoh masa lanjutan diberikan bagi penebusan mana-mana Mata

6 Ganjaran BIG yang tamat tempoh dan tidak digunakan, melainkan ditentukan sebaliknya oleh AirAsia, BIG atau Tune Money. Pengumpulan Mata Ganjaran BIG yang disyaki atau sebenarnya suatu penipuan dan/atau disyaki atau sebenarnya suatu salah laku di bawah Program Kesetiaan BIG boleh menyebabkan pelucuthakan ke atas Mata Ganjaran BIG, pembatalan ID BIG Shot Ahli serta pembatalan Keahlian dan penglibatan Ahli dalam Program Kesetiaan BIG. Mata Ganjaran BIG juga boleh ditolak dari baki Mata Ganjaran BIG Ahli dalam keadaan berikut: (a) Mana-mana Mata Ganjaran BIG yang disyaki suatu penipuan telah direkodkan; (b) Mana-mana Mata Ganjaran BIG yang salah direkodkan; dan (c) Mana-mana Mata Ganjaran BIG berkaitan transaksi yang dibatalkan. BIG, Tune Money dan/atau AirAsia berhak menolak mana-mana Mata Ganjaran BIG seperti yang dinyatakan di atas tanpa pemberitahuan awal kepada Ahli. Syarat-Syarat Penebusan Mata Ganjaran BIG: - Akaun Ahli mesti dalam keadaan baik dan tidak dibatalkan atau ditamatkan (sama ada oleh kami atau oleh Ahli) pada masa permintaan penebusan; - Permintaan penebusan oleh Ahli dengan penebusan Mata Ganjaran BIG yang tidak mencukupi tidak akan diproses; - Apabila Ahli menebus Mata Ganjaran BIG mereka, mata ganjaran yang diperoleh akan ditolak mengikut urutan kronologi dan tarikh supaya mata ganjaran terkumpul terawal akan ditebus terlebih dahulu; - Selepas menebus ganjaran, Ahli melepaskan BIG, Tune Money dan AirAsia daripada mana-mana dan semua liabiliti terhadap Ahli atau mana-mana tetamu Ahli berhubung dengan penebusan atau penggunaan ganjaran yang ditebus itu di bawah Program Kesetiaan BIG; - BIG, Tune Money dan AirAsia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecacatan atau kekurangan pada barang atau perkhidmatan yang dibekalkan oleh mana-mana Saudagar; - Sebarang pertikaian berkaitan barangan dan perkhidmatan yang diterima sebagai ganjaran di bawah Program Kesetiaan BIG perlu diselesaikan antara Ahli dan Saudagar, penyedia perkhidmatan dan/atau pembekal, yang membekalkan barangan atau perkhidmatan itu. BIG, Tune Money dan AirAsia tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian tersebut atau untuk pertikaian itu sendiri; - Mata Ganjaran BIG yang diperoleh tidak mempunyai nilai tunai atau wang dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, selain daripada Ahli; - Sebarang permintaan penebusan yang dilakukan dan diarahkan oleh Ahli, selepas diterima oleh BIG, Tune Money dan/atau AirAsia, tidak boleh ditarik balik, dibatalkan, diubah, dikembalikan atau ditukar oleh Ahli. Semua Mata Ganjaran BIG yang ditebus tidak akan dikredit kembali ke dalam akaun Ahli; - BIG, Tune Money dan AirAsia tidak mewakili atau menjamin mana-mana ganjaran di bawah program penebusan, sama ada penerbangan atau produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan

7 untuk penebusan. BIG, Tune Money dan AirAsia tidak menjamin kualiti produk yang ditawarkan untuk penebusan atau kesesuaian atau kepadanan bagi sebarang tujuan; - BIG, Tune Money dan/atau AirAsia tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan, kerugian, kos, perbelanjaan atau kerosakan atas apa jua sebab yang terhasil akibat penebusan sebarang ganjaran oleh Ahli; - Maklumat yang diberikan untuk penebusan ganjaran di bawah Program Penebusan boleh digunakan oleh BIG, Tune Money, AirAsia atau penyedia perkhidmatan yang menyediakan ganjaran untuk pentadbiran mereka, perhubungan awam dan tujuan promosi; - Semua ganjaran yang ditebus tertakluk pada ketersediaan dan sebarang sekatan mungkin dikenakan bergantung pada tempat dan masa ganjaran boleh ditebus (Sila ambil perhatian bahawa BIG, Tune Money, AirAsia atau penyedia perkhidmatan boleh mengenakan sekatan yang sewajarnya); - Sebarang hidangan makanan, pengangkutan atau penginapan atau urusan lain yang dilakukan berhubung sebarang ganjaran yang dituntut di bawah Program Kesetiaan BIG adalah tanggungjawab Ahli semata-mata; - Item ganjaran tertentu, yang berbentuk baucar AirAsia adalah sah untuk digunakan hanya pada destinasi tertentu yang dinyatakan pada baucar penerbangan dan hanya untuk kegunaan tertentu yang dinyatakan di dalamnya. Baucar penerbangan adalah sah untuk digunakan sehingga tarikh tertentu yang diyatakan di dalamnya dan tertakluk pada Terma dan Syarat Penerbangan AirAsia yang berkaitan (termasuk keperluan tempahan, sekatan pembatalan, waranti dan had liabiliti) yang terkandung di dalamnya. Penebusan baucar penerbangan tidak membentuk tempahan atau penempahan yang sebenar bagi penerbangan tersebut dan Ahli bertanggungjawab untuk membuat semua penempahan yang berkaitan dan jika baucar penerbangan tidak digunakan selepas tarikh tertentu yang terkandung di dalamnya, baucar penerbangan akan luput dan tidak lagi sah dan tidak akan digantikan oleh BIG, Tune Money atau AirAsia; - Penebusan atau pengeluaran baucar ganjaran makan, perjalanan atau hotel/tempat peranginan tidak membentuk penempahan dengan penyedia perkhidmatan. Ahli masih bertanggungjawab untuk membuat semua penempahan dan memberitahu penyedia perkhidmatan terbabit bagi ganjaran yang mereka hendak tebus. Baucar ganjaran/surat penebusan adalah sah untuk digunakan sehingga tarikh yang dinyatakan pada baucar ganjaran/surat penebusan. Jika tidak digunakan selepas tarikh yang dinyatakan, baucar ganjaran/surat penebusan akan luput dan tidak lagi sah dan tidak akan digantikan. Penggunaan baucar ganjaran/surat penebusan tertakluk pada terma dan syarat tambahan atau berkaitan yang terkandung di dalamnya; - Ganjaran dan/atau baucar ganjaran yang telah ditebus oleh Ahli tidak boleh ditukar ganti untuk ganjaran lain, tidak boleh dibayar balik, tidak boleh digantikan dan tidak boleh ditukarkan kepada tunai atau kredit dalam apa jua keadaan; - BIG, Tune Money dan AirAsia tidak akan (a) menggantikan, atau (b) membantu Ahli dengan menangguhkan atau membekukan status pada baucar ganjaran atau tiket yang tersalah letak, hilang atau dicuri dalam apa jua keadaan; - Baucar ganjaran TIDAK akan dihantar ke alamat Ahli yang menggunakan nombor Peti Pejabat Pos.

8 Mata Ganjaran BIG hanya boleh ditebus selepas ditunjukkan dalam Akaun Ahli dan penyata ringkasan. Penebusan ganjaran bagi Mata Ganjaran BIG yang tidak mencukupi tidak akan diproses. BIG, Tune Money dan/atau AirAsia tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kelewatan dalam memaparkan transaksi dan/atau akruan Mata Ganjaran BIG. TIADA TEMPOH PERCUBAAN bagi semua item ganjaran yang ditebus. Semua penebusan tertakluk paa pengumpulan Mata Ganjaran BIG yang mencukupi dan tertakluk pada penerimaan muktamad BIG, Tune Money dan/atau AirAsia. Pesanan akan dibatalkan secara automatik jika Mata Ganjaran BIG tidak mencukupi. Harga dan mata ganjaran penebusan yang dicetak adalah betul pada masa cetakan dan tertakluk pada perubahan tanpa notis awal. Kegagalan BIG, Tune Money dan/atau AirAsia untuk menguatkuasakan terma dan syarat tertentu berkaitan Mata Ganjaran BIG dan/atau di bawah Program Kesetiaan BIG tidak membentuk penepian terhadap terma dan syarat sama ada oleh BIG, Tune Money atau AirAsia. BIG, Tune Money dan/atau AirAsia berhak mengubah, menggantikan atau menamatkan sebarang ganjaran penebusan dan item yang boleh ditebus di bawah Program Kesetiaan BIG pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis awal. Penggunaan ID BIG Shot Tanpa Kebenaran Jika berlaku penggunaan ID BIG Shot anda tanpa kebenaran, anda perlu menghubungi Pusat Pengalaman Pelanggan untuk memberitahu kami. Kami mungkin menyekat fungsi penebusan Mata Ganjaran BIG terkumpul anda selepas menerima pemberitahuan anda. Kemudian anda perlu menghantar pengesahan bertulis kepada kami. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pertikaian atau kerugian yang dialami oleh anda terhadap sebarang transaksi yang berlaku akibat penggunaan tanpa kebenaran ID BIG Shot anda. Anda bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang berlaku akibat penggunaan tanpa kebenaran ID BIG Shot anda, yang mana siasatan yang dilakukan oleh kami mendedahkan bahawa anda adalah pihak bagi sebarang tindakan berhubung dengan sebarang transaksi yang terkesan melalui penggunaan ID BIG Shot anda oleh sebarang pihak yang tidak dibenarkan. Tanpa menjejaskan hak-hak kami dan walaupun anda mungkin telah melaksanakan segala langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mencegah penggunaan tanpa kebenaran ID BIG Shot anda, anda akan tetap bertanggungjawab kepada kami jika anda melakukan penipuan. Pendedahan Kata Laluan, Akses Tanpa Kebenaran Jika anda ingin mengemas kini profil dan data peribadi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, alamat mel, butiran hubungan, nombor telefon, alamat e-mel dan butiran peribadi lain, kami akan mengesahkan identiti anda terlebih dahulu melalui protokol keselamatan yang diwujudkan oleh kami (dan yang mana mungkin berubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami) sebelum profil dan maklumat peribadi anda boleh dikemas kini. Anda perlu sentiasa merahsiakan kata laluan dan kod keselamatan anda, soalan keselamatan, jawapan keselamatan (termasuk tetapi tidak terhad pada yang digunakan bagi tujuan pengesahan dan untuk mengakses Akaun anda) dan anda hendaklah menggunakan semua langkah berjaga-jaga yang bersesuaian bagi mengelakkan

9 pendedahan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan atau pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang dialami atau berhubung dengan transaksi Mata Ganjaran BIG di Akaun anda (sama ada dalam talian di Laman Web atau mana-mana transaksi tanpa kebenaran pada Keahlian dan ID BIG Shot anda), jika anda mendedahkan sebarang kata laluan, kod keselamatan, soalan keselamatan, jawapan keselamatan atau sebarang butiran peribadi kepada pihak yang tidak dibenarkan atau pihak ketiga. Yuran dan Caj Dengan menyertai Perjanjian ini, anda bersetuju dan berjanji untuk membayar semua yuran yang dikenakan dan berhubung dengan Program Kesetiaan BIG yang berkaitan. Kami berhak meminda yuran tersebut atau mengenakan yuran tambahan (jika terpakai) untuk perkhidmatan baharu (pilihan) yang mungkin ditawarkan oleh kami dari semasa ke semasa. Semua yuran yang dibayar kepada atau berhubung dengan Program Kesetiaan BIG kepada kami tidak boleh dibayar balik dalam apa jua keadaan. Untuk mendapatkan butiran lengkap bagi sebarang yuran yang berkaitan, sila rujuk Laman Web. Sejarah Transaksi Sejarah transaksi (iaitu Penyata Ringkasan) yang mengandungi penyata yang memperincikan Mata Ganjaran BIG anda, boleh didapati dalam talian di bawah profil Akaun anda di Laman Web. Sejarah akaun HANYA boleh dicapai oleh Ahli dengan menggunakan ID pengguna itu sendiri, kata laluan (dan soalan pembayang yang berkaitan). Salinan keras sejarah transaksi boleh diperolehi mengikut permintaan. Semua pengeluaran salinan keras tertakluk pada caj perkhidmatan yang ditentukan oleh kami. Semua entri dalam sejarah transaksi dianggap benar dan tepat melainkan anda memaklumkan kami sebarang ralat, pengecualian, pertikaian atau transaksi tanpa kebenaran dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh transaksi. Jika kami tidak menerima sebarang pemberitahuan bertulis dari anda berhubung dengan sebarang ralat dalam sejarah transaksi dalam tempoh masa yang ditetapkan, penyata ringkasan akan dianggap benar, lengkap dan tepat dan anda dianggap telah menerima entri dalam sejarah transaksi yang dibuat sehingga tarikh entri terakhir dalam sejarah transaksi sebagai muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Jika berlaku siasatan dan pengesahan yang dikendalikan oleh kami mendedahkan bahawa transaksi (Mata Ganjaran BIG terkumpul) yang dipertikaikan adalah tepat, anda bertanggungjawab untuk menanggung kerugian kami terhadap semua kos, perbelanjaan dan caj yang mungkin ditanggung oleh kami dalam proses pengesahan transaksi/mata Ganjaran BIG terkumpul yang dipertikaikan. Penemuan kami dalam sebarang siasatan yang dikendalikan hendaklah tidak dipertikaikan, muktamad dan mengikat anda dan tidak boleh dipersoalkan dalam apa jua keadaan. Komunikasi Kami berhak dari semasa ke semasa untuk menghubungi anda melalui penghantaran elektronik (termasuk, tetapi tidak terhad pada komunikasi e-mel, teleks, faks), khidmat pesanan ringkas ('sms') atau melalui telefon dan apa-apa bentuk pertukaran komunikasi berhubung dengan, tetapi tidak

10 terhad kepada, pengesahan transaksi, sama ada anda telah membuat transaksi yang sama, status Keahlian anda, Akaun anda, Mata Ganjaran BIG dan komunikasi tentang promosi berhubung dengan Program Kesetiaan BIG. Tune Money, AirAsia dan/atau BIG juga berhak menghantar anda tawaran, promosi dan bahan pemasaran berhubung dengan Program Kesetiaan BIG dari semasa ke semasa. Sebarang panggilan telefon yang dilakukan oleh kami kepada anda tidak dianggap sebagai panggilan tanpa diminta oleh anda. Dari semasa ke semasa kami mungkin memantau dan/atau merakam panggilan telefon antara anda dan kami. Anda bersetuju bahawa pemantauan dan/atau rakaman mungkin dilakukan dan tiada notis tambahan kepada anda atau kelulusan tambahan dari anda diperlukan. Keadaan Keingkaran Kami mungkin menggantung, menyekat, menarik balik dan/atau menamatkan Keahlian anda, penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG, ID BIG Shot anda dan/atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan (termasuk pelucuthakan Mata Ganjaran BIG terkumpul) dengan atau tanpa notis awal walaupun kami mungkin telah mengenepikan hak kami dalam beberapa kejadian sebelumnya apabila berlakunya mana-mana perkara yang berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada: - Jika anda menggunakan Keahlian dan ID BIG Shot anda untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang; atau jika anda melakukan atau mengancam untuk melakukan keingkaran atau melanggar terma dan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; atau jika anda atau jika anda telah memberikan maklumat atau data palsu atau mengelirukan kepada kami, termasuk maklumat palsu tentang maklumat dan butiran peribadi anda; atau jika pada pendapat mutlak kami, Akaun anda tidak dikendalikan dengan memuaskan atau digunakan untuk tujuan penipuan; atau jika kami mendapati terdapat aktiviti yang menyimpang dari kebiasaan, mencurigakan atau tidak dibenarkan berhubung dengan pengumpulan Mata Ganjaran BIG; Atau jika berlaku peristiwa telah berlaku atau wujud suatu keadaan yang akan atau mungkin menurut pendapat kami menjejaskan keupayaan anda untuk melaksanakan tanggungjawab di bawah Perjanjian ini; atau mengikut budi bicara mutlak kami membuat keputusan untuk membatalkan atau menamatkan penggunaan Keahlian anda, penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG, ID BIG Shot anda, disyaki atau sebenarnya telah berlaku penipuan dan/atau disyaki atau sebenarnya berlaku penyalahgunaan berkaitan dengan pengumpulan Mata Ganjaran BIG oleh anda. Dalam keadaan sedemikian, sebarang Mata Ganjaran BIG terkumpul akan dilucuthakkan dan kami akan membatalkan Keahlian anda, ID BIG Shot anda dan penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG. Kami berhak untuk mengambil tindakan terhadap anda sebagaimana yang dianggap perlu atau yang diperlukan di bawah undang-undang atau pihak berkuasa yang berkaitan. Kami berhak untuk menolak atau menamatkan permohonan Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis awal kepada anda jika kami dapati anda telah memberikan maklumat palsu atau mengelirukan kepada kami tentang maklumat dan butiran peribadi anda.\

11 Pembatalan Penggunaan Mengikut budi bicara mutlak kami, kami boleh mengehadkan, menyekat, menggantung atau menamatkan Keahlian anda dan penyertaan anda di bawah Program Kesetiaan BIG dan ID BIG Shot (termasuk pelucuthakan Mata Ganjaran BIG yang terkumpul), jika kami mengesan sebarang aktiviti yang luar biasa, menyimpang dari kebiasaan, mencurigakan, penipuan atau tidak dibenarkan berhubung Keahlian anda, Akaun dan/atau Mata Ganjaran BIG; atau terdapat pelanggaran; ketidakpatuhan atau pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini. Mengikut budi bicara mutlak kami, Kami berhak untuk menarik balik semua atau mana-mana kemudahan yang disediakan oleh kami (termasuk kemudahan di bawah Program Kesetiaan BIG, termasuk penamatan ID BIG Shot dan perlucuthakan sebarang Mata Ganjaran BIG yang terkumpul) berhubung dengan penggunaan Keahlian anda pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis dan tanpa memberikan apa-apa sebab. Jika kami mengesan aktiviti yang luar biasa, menyimpang dari kebiasaan, mencurigakan, tidak dibenarkan atau penipuan pada Akaun anda, kami boleh menggantung dan menyekat penggunaan ID BIG Shot anda dengan serta merta sebagai langkah keselamatan/ berjaga-jaga (dengan atau tanpa notis awal kepada anda) sehingga kami dapat mengesahkan aktiviti tersebut. Pembatalan Keahlian Secara Sukarela Pada bila-bila masa anda boleh membatalkan sendiri Keahlian anda dengan menghantar notis bertulis dan/atau pemberitahuan e-mel kepada kami. Kami akan menamatkan Keahlian anda dan penyertaan anda di bawah Program Kesetiaan BIG dan ID BIG Shot anda tidak lagi sah untuk digunakan bagi mendapatkan Mata Ganjaran BIG. Selepas permintaan pembatalan Keahlian, anda perlu menebus baki Mata Ganjaran BIG yang terkumpul dalam Akaun anda dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh kami. Jika anda tidak menebus baki Mata Ganjaran BIG anda dalam tempoh masa ditetapkan, Mata Ganjaran BIG terkumpul anda akan dilucuthakkan. Perubahan Terma Pada bila-bila masa kami mungkin mengubah, menyemak semula, meminda, menarik balik, menggantikan, menambah atau mengeluarkan sebarang terma dan syarat Perjanjian ini. Terma yang diubah atau baharu akan terpakai, termasuk, tanpa had, kepada semua transaksi yang akan datang dalam menggunakan Keahlian dan ID BIG Shot dan penebusan Mata Ganjaran BIG di bawah Program Kesetiaan BIG. Kami mungkin mengeluarkan notis berhubung dengan sebarang perubahan, semakan atau penukaran terma atau memaparkan perkara tersebut di Laman Web. Walau apa pun yang tersebut di atas, notis awal tentang sebarang perubahan mungkin tidak diberikan jika ia adalah perlu untuk membuat apa-apa perubahan tersebut dengan serta merta. Sebarang pindaan, pengubahsuaian, penambahan, penarikan balik dan/atau penamatan mungkin memberi kesan pada Mata Ganjaran BIG yang telah dikumpulkan oleh Ahli serta sebarang pengumpulan Mata Ganjaran BIG yang akan datang. Pengekalan atau penggunaan Keahlian atau ID BIG Shot anda atau penebusan Mata Ganjaran BIG selepas tarikh kuat kuasa apa-apa perubahan, semakan atau penukaran terma dan syarat akan

12 dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan, semakan atau penukaran tersebut tanpa keraguan di pihak anda. Jika anda tidak menerima perubahan, semakan atau penukaran yang dicadangkan, anda berhak menamatkan penggunaan Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG dengan menghubungi kami dan peruntukan berkaitan penamatan yang termaktub di atas akan terpakai. Walau apa pun di atas, BIG, Tune Money dan/atau AirAsia secara khusus berhak untuk menarik balik atau menamatkan Keahlian dan Program Kesetiaan BIG (keseluruhan atau sebahagian), sebarang program atau manfaat di bawahnya pada bila-bila masa tanpa notis awal. Kami menasihatkan anda untuk sering menyemak terma dan syarat bila-bila anda melawat Laman Web bagi memastikan bahawa anda menyedari terma dan syarat terkini kami. Pendedahan Anda secara muktamad bersetuju untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi anda (termasuk butir-butir yang berkaitan Keahlian anda, Akaun, ID BIG Shot, Mata Ganjaran BIG dan sebarang butiran di bawah Program Kesetiaan BIG) kepada BIG, AirAsia, Tune Money, syarikatsyarikat berkaitan, sekutu, anak syarikat, ahli gabungan, pemegang serah hak, pemegang serah hak yang dicadangkan, ejen, rakan perniagaan, pembekal perkhidmatan dan/atau mana-mana pihak lain yang dilibatkan oleh kami untuk membolehkan atau membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan atau untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak di bawah ini dan/atau manamana pihak yang kami rasa berpatutan, mengikut budi bicara mutlak kami. Anda seterusnya mengizinkan pendedahan butiran Keahlian dan ID BIG Shot anda (dan apa-apa maklumat lain yang perlu untuk memudahkan pemprosesan sebarang transaksi yang dikuat kuasa atau akan dikuat kuasa melalui penggunaan Keahlian dan ID BIG Shot anda) kepada Saudagar dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Program Kesetiaan BIG dan menyediakan perkhidmatan yang berkaitan. Kami juga berhak untuk mendedahkan dan anda bersetuju kami mendedahkan sebarang maklumat yang berkaitan anda, Keahlian anda, Akaun anda, ID BIG Shot anda, Mata Ganjaran BIG anda dan apa-apa maklumat lain yang berkaitan anda di bawah Program Kesetiaan BIG kepada mana-mana pihak berkuasa peraturan atau badan pentadbir yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami. Secara khusus, anda seterusnya memahami dan memaklumi bahawa kami berhak dan perlu berkongsi dan mendedahkan maklumat anda kepada AirAsia dan Tune Money bagi tujuan Program Kesetiaan BIG. Jika kami tidak mempunyai maklumat peribadi anda atau anda memilih untuk tidak mendedahkan atau berkongsi apa-apa maklumat yang mungkin kami perlukan, kami mungkin tidak dapat memberikan atau terus memberikan perkhidmatan dan manfaat di bawah Program Kesetiaan BIG kepada anda, dan kami tidak akan diwajibkan, bertanggungjawab atau akan bertanggungjawab atas kegagalan untuk memberikan yang sama (dan/atau apa-apa pertikaian berhubung dengannya). Sebarang pendedahan maklumat oleh kami yang dirujuk dalam peruntukan ini tidak akan menjadikan kami bertanggungjawab kepada anda bagi sebarang tuntutan, kehilangan, kerosakan (termasuk kerosakan secara langsung atau tidak langsung atau kehilangan keuntungan atau simpanan) atau

13 apa jua liabiliti yang timbul sama ada dalam kontrak, kecuaian, atau apa-apa asas lain yang berbangkit daripada atau berhubung dengan: pelepasan atau pendedahan maklumat oleh kami; dan/atau maklumat yang tidak betul, salah atau tersalah nyata; dan/atau pergantungan ke atas maklumat tersebut sama ada disebabkan oleh kami atau peninggalan, salah nyata, kecuaian pihak ketiga yang lain atau secara lalai atau disebabkan apa jua kegagalan teknikal, perkakasan atau perisian, gangguan, kesilapan, peninggalan, virus, kelewatan dalam mengemas kini atau memaklumkan sebarang perubahan dalam maklumat atau sebagainya. Kos dan Perbelanjaan Anda dengan ini bersetuju bahawa jika kami mengambil tindakan undang-undang terhadap anda kerana keingkaran dalam syarat-syarat Perjanjian ini, anda bertanggungjawab membayar kepada kami semua kos undang-undang (termasuk kos peguamcara dan klien), caj dan perbelanjaan yang dikenakan dalam menguatkuasa atau untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Perjanjian ini terhadap anda. Gantirugi Anda hendaklah tidak menyalahkan kami dan menanggung kerugian kami terhadap sebarang liabiliti bagi kehilangan, kerosakan, kos dan perbelanjaan (guaman atau sebaliknya termasuk semua kos peguamcara dan klien) yang mungkin ditanggung kami oleh sebab peruntukan di dalam ini atau dalam penguatkuasaan hak kami di bawah ini. Perkhidmatan dan/atau Pemberitahuan Anda secara mutlak bersetuju terhadap penyampaian apa-apa dokumen, bahan, bahan produk, notis atau penyata di bawah ini melalui pos biasa ke alamat terakhir anda yang diketahui dalam rekod kami dan penyampaian sedemikian akan dianggap berkuat kuasa pada hari ke-5 selepas penghantaran. Anda dengan ini bersetuju bahawa jika sebarang tindakan dimulakan di mahkamah di Malaysia berkenaan dengan Perjanjian ini, proses undang-undang dan dokumen lain boleh disampaikan dengan menghantar dokumen-dokumen kepada anda di alamat terakhir anda yang diketahui dalam rekod kami dan penyampaian sedemikian pada 5 hari selepas penghantaran, disifatkan sebagai penyampaian yang sempurna dan mencukupi terhadap proses atau dokumen itu. Apa-apa notis atau dokumen lain yang hendak diberikan di bawah Perjanjian ini dan segala komunikasi lain daripada anda kepada kami berkenaan proses undang-undang hendaklah dibuat secara bertulis dan boleh diberikan atau dihantar dengan tangan, atau pos berdaftar kepada kami di alamat yang dinyatakan di bawah atau alamat lain seperti yang kami mungkin maklumkan kepada anda:- Secara Mel atau Hantar Tangan Kepada: Think Big Digital Sdn Bhd, Lot 5.01, Level 5, 1 Tech Park, Tanjung Bandar Utama, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

14 Penepian Penerimaan kami terhadap mana-mana syarat atau apa-apa penepian oleh kami ke atas hak kami atau mana-mana keinginan yang diberikan kepada anda tidak boleh menghalang kami daripada menguatkuasakan mana-mana hak kami di bawah Perjanjian ini dan penerimaan tersebut tidak dianggap sebagai keizinan untuk meminda mana-mana syarat-syarat Perjanjian ini dalam apa jua keadaan. Mengikut budi bicara kami, dari semasa ke semasa kami boleh menepikan hak-hak kami di bawah Perjanjian ini dalam keadaan tertentu tanpa memberikan notis. Kami boleh menepikan hakhak kami tanpa menjejaskan hak kami yang lain. Jika kami menepikan mana-mana hak, kami tidak menepikan hak tersebut dalam keadaan lain. Hak dan remedi yang diperuntukkan dalam Perjanjian adalah kumulatif dan tidak eksklusif terhadap mana-mana hak atau remedi yang diperuntukkan oleh undang-undang. Penyerahan Hak Kami berhak pada bila-bila masa tanpa persetujuan anda untuk menyerahkan hak keseluruhan atau mana-mana bahagian hak atau obligasi kami di bawah Perjanjian ini dengan atau tanpa notis kepada ada. Perjanjian ini, Keahlian dan ID BIG Shot tidak akan diserah hak oleh anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan bertulis kami. Kebolehasingan Peruntukan Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini menjadi atau ditentukan sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa cara pun di bawah mana-mana undangundang, aturan atau peraturan, syarat-syarat selebihnya Perjanjian ini tidak akan terjejas dan semua peruntukan lain dalam Perjanjian ini masih sah dan boleh dikuatkuasakan dan Perjanjian ini akan ditafsirkan seperti syarat-syarat yang tidak sah itu tidak termasuk dalam Perjanjian ini. Undang-Undang dan Bidang Kuasa Perjanjian ini adalah kontrak yang dibuat di bawah undang-undang Malaysia dan akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda mengizinkan dan bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia mengenai semua perkara yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan penggunaan Keahlian di bawah Perjanjian ini. Pemberitahuan Perubahan Anda perlu sentiasa memastikan bahawa anda memberikan kami butiran peribadi dan maklumat semasa anda yang paling terkini berkenaan alamat surat-menyurat dan alamat tetap, nombor telefon, alamat mel elektronik dan maklumat lain yang diperlukan untuk memastikan rekod anda yang kami miliki adalah terkini, lengkap dan tepat. Jika apa-apa maklumat yang anda berikan berubah semasa tempoh Keahlian anda dengan kami, anda hendaklah dengan segera memberitahu kami secara bertulis tentang sebarang perubahan (terutamanya mengenai alamat surat-menyurat, tetap atau pejabat, alamat mel elektronik atau nombor telefon anda) bagi membolehkan kami untuk mengemaskini maklumat anda dalam rekod kami. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan

15 maklumat yang diminta oleh anda melalui mel mengenai Program Kesetiaan BIG dihantar kepada orang yang salah atau alamat yang salah. Sebarang notis yang diberi oleh kami akan dianggap diberikan kepada anda jika dihantar melalui mel elektronik atau pos kepada alamat terakhir suratmenyurat anda sebagai Ahli yang diketahui seperti yang ditunjukkan pada rekod kami. Kami TIDAK akan menerima apa-apa pemberitahuan alamat (perniagaan, pejabat, kediaman atau alamat suratmenyurat) yang mengandungi nombor Peti Pos ("PO Box"). Percanggahan Antara Teks Bahasa Inggeris Dan Terjemahan Lain Jika terdapat apa-apa percanggahan atau perselisihan antara teks Bahasa Inggeris bagi terma dan syarat Perjanjian ini dan apa-apa terjemahannya, maka teks Bahasa Inggeris adalah terpakai dan mengatasi apa-apa terjemahan lain atau mana-mana versi lain dalam apa-apa bahasa lain. Penggunaan atau laman web umum AirAsia BIG Syarat dan Terma Dalam Talian. Sebagai tambahan kepada terma dan syarat yang tersebut di atas, apabila anda menggunakan Laman Web kami, terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web ini hendaklah diterima pakai sebagai tambahan kepada dan tidak menggantikan terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini.

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini ialah kontrak antara anda, Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan BIG, dan mengandungi terma dan

Lebih terperinci

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN TERMA DAN SYARAT Perjanjian Ahli PENTING SILA BACA DENGAN TELITI Dokumen ini meliputi terma dan syarat untuk kedua-dua: 1)

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

AirAsia antara pemegang saham utama BIG dan syarikat gabungan dan rakan kongsi peniaga BIG dibawah Program Kesetiaan AirAsia BIG

AirAsia antara pemegang saham utama BIG dan syarikat gabungan dan rakan kongsi peniaga BIG dibawah Program Kesetiaan AirAsia BIG PROGRAM KESETIAAN AIRASIA BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini adalah kontrak di antara anda, Ahli AirAsia BIG dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan AirAsia BIG, dan

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut:

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Masak & Menang 2017 [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan peraduan ini dibuka

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ HEALTH FAIR EXCLUSIVE AT TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ BREAKFAST FAIR EKSKLUSIF DI TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan NESCAFÉ Latte Menangilah Sekarang! [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN TESCO SUPERMARKET SWEEP [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah.

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah. TERMA & SYARAT-SYARAT: 1. Penganjur & Kelayakan 1.1 Peraduan "Daya Kekuatan Ramadhan" (selepas ini dirujuk sebagai "Peraduan") dianjurkan oleh Allexcel Trading Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Pihak

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui untuk dipatuhi jika anda terus menggunakan esamak. Di bawah merupakan Terma & Syarat ("Syarat") yang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ).

Bank bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya,

Lebih terperinci

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu")

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD (TAMBAHAN itu) TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu") NOTIS PENTING: Untuk mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan Awan ini (seperti

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING Pendahuluan Notis undang-undang ini diguna pakai pada keseluruhan kandungan enjin tempahan ini. Sila ambil sedikit masa untuk membaca Terma dan Syarat Penggunaan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN. Skop

TERMA PENGGUNAAN. Skop TERMA PENGGUNAAN Skop Sebagai seorang individu melawat laman web ini ("pelawat" atau "anda"), Terma Penggunaan ini terpakai bagi akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web yang boleh diakses

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini:

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini: TERMA DAN SYARAT Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Dekat lagi Murah, MyDebit dan Menang! [ Peraduan ] ini dianjurkan bersama oleh 99SPEEDMART Sdn Bhd 519537-X dan Payments Network Malaysia Sdn Bhd 836743-D

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50.

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50. Soalan-Soalan Lazim dan Terma & Syarat Promosi TMgo Double Raya 1. Apakah itu promosi TMgo Double Raya? Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING 1. DEFINISI a. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. Mata Bonus bermaksud mata bonus yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci