AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07"

Transkripsi

1 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah TARIKH 03 Jun Jun 2013

2 KAWALAN DOKUMEN Rekod Pindaan Tajuk Prosedur No. Prosedur PMM-PK-PS-07 Bil Penerangan Pindaan M/Surat No Pindaan Baru Tarikh Kuatkuasa Menggantikan : a) Logo Politeknik b) Nama Pengarah c) Nama Wakil Pengurusan Mengubah: objektif dikendalikan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh masa enam (6) bulan kepada sekali dalah setahun. Menambah Definisi bagi NCR - 1/11 2/ Julai Julai Julai Mengubah tempoh simpanan Minit Mesyuarat Pasukan Juruaudit dan Minit Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Dalaman daripada 5 tahun kepada 2 tahun. 11/ Julai 2011

3 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN OBJEKTIF hendaklah dikendalikan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh masa setahun mengikut jadual yang ditetapkan. Prosedur ini digunapakai bagi mengendalikan audit dalaman untuk memastikan semua aktiviti-aktiviti Pemberian Latihan Separa Profesional telah dilaksanakan seperti yang telah dirancang, menilai keberkesanannya dan memberi peluang kepada tindakan segera, tindakan pembetulan, tindakan pencegahan dan penambahbaikan dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Audit Dalaman juga dikendalikan mengikut keperluan Standard ISO 9001: SKOP Prosedur akan digunapakai oleh Wakil Pengurusan, Pengurus Kualiti, Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit. Pelaksanaan audit dalaman meliputi proses perancangan, pelaksanaan, pelaporan, tindakan pembetulan dan audit susulan. 3.0 RUJUKAN 3.1 Manual Kualiti : 5.6.2, 8.2.2, 8.2.3, Standard SPK ISO 9001: Standard Pengauditan QMS / EMS MS ISO 19011: PMM-PK-PS-01 : Kajian Semula Pengurusan 3.5 PMM-PK-PS-06 : Tindakan Pembetulan / Tindakan Pencegahan 3.4 PMM-PK-PS-11 : Kawalan Ketidakpatuhan PLSP 1

4 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN DEFINISI Ketua Pasukan Audit Dalaman Seorang pegawai yang telah mendapat latihan serta bebas daripada proses yang diaudit yang dilantik oleh Pengarah sebagai Ketua Pasukan. Pasukan Audit Dalaman Adalah terdiri daripada pegawai-pegawai yang telah mendapat latihan dan bebas daripada proses yang diaudit yang dilantik oleh Pengarah untuk menjalankan kerja-kerja audit dalaman. Ketidakpatuhan Tidak mematuhi keperluan audit kriteria seperti dokumentasi PMM, Standard ISO 9001:2008, keperluan peraturan dan undang-undang dan keperluan pelanggan. Sesuatu ketidakpatuhan perlu disokong oleh bukti objektif dan tindakan pembetulan perlu diambil apabila ia dilaporkan. Pemerhatian Dilaporkan apabila keberkesanan sistem kualiti mungkin atau akan terjejas jika tindakan pembetulan tidak diambil. Cadangan Dikemukakan oleh juruaudit apabila dianggap terdapat ruang untuk penambahbaikan sistem kualiti, sama ada tindakan diambil ke atas cadangan adalah di bawah budibicara Pengarah. Auditee Pegawai yang diaudit. NCR Non-Conformance Report iaitu Laporan terhadap ketidakpatuhan. 2

5 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN PROSEDUR KERJA Tanggungjawab Tindakan PERANCANGAN AUDIT WP 1. Mengarahkan Pengurus Kualiti menyediakan Jadual Tahunan pada awal tahun. PQ 2. Menyediakan Jadual Tahunan dengan mengenalpasti: a. Kekerapan audit dan cadangan tempoh audit b. Proses-proses yang perlu diaudit mengikut keutamaan dan kepentingan proses. c. Hasil Laporan Audit terdahulu. 3. Mengemukakan Jadual Tahunan kepada WP untuk kelulusan. WP 4. Meneliti Jadual Tahunan untuk memastikan semua proses diliputi di dalam jadual dan bilangan dan kekerapannya ditentukan mengikut keutamaan proses-proses berkenaan dan meluluskan jadual berkenaan. PQ 5. Mengemukakan Jadual Tahunan kepada Pengarah. Pengarah 6. Mengarah Ketua Pasukan menjalankan pengauditan mengikut Jadual Tahunan. 3

6 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013 Tanggungjawab Tindakan A. PERSEDIAAN SEBELUM AUDIT Ketua Pasukan Audit Dalaman dan Pasukan 7. Mengadakan mesyuarat pasukan audit untuk membincangkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas audit. Ini termasuklah perbincangan tentang penemuan audit yang lepas. 8. Menyediakan senarai semak (Lampiran 2) berasaskan manual kualiti, prosedur kualiti dan arahan kerja. 9. Menyediakan bahan dan dokumen berikut: a. Borang Laporan Ketidakpatuhan (Lampiran 3) yang mencukupi b. Dokumen Kualiti yang berkaitan c. Lain-lain yang berkaitan / diperlukan 10. Memahami skop dan objektif audit yang telah ditetapkan. 11. Memahami proses / prosedur yang akan diaudit 12. Menyediakan Pelan Audit berdasarkan skop dan objektif audit serta proses / prosedur yang telah ditetapkan (Lampiran 1). 13. Memaklumkan mengenai Pelan Audit kepada Ketua Jabatan /Pegawai Kanan yang diaudit sekurangkurangnya tujuh hari bekerja sebelum pengauditan. 4

7 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013 Tanggungjawab Tindakan B. SEMASA AUDIT MESYUARAT PEMBUKAAN 14. Memulakan audit dengan Mesyuarat Pembukaan (Opening Meeting) sebelum audit dijalankan. Agenda mesyuarat ini adalah seperti berikut: a. Melantik seorang setiausaha mesyuarat. b. Berkenalan antara Juruaudit dan auditee. c. Mengesahkan Pelan Audit, skop dan objektif audit. d. Mendapat persetujuan mengenai hal-hal pentadbiran merangkumi keperluan bilik pasukan audit, wakil jabatan/unit dan lain-lain untuk diaudit. e. Memaklumkan cara penemuan audit akan dilaporkan; ini termasuk ketidakpatuhan sekiranya ada. f. Memaklumkan juga format Mesyuarat Penutup, tarikh, tempat dan masa mesyuarat tersebut akan diadakan. PELAKSANAAN AUDIT 15. Menjalankan audit ke atas proses-proses yang ditetapkan bagi mengesahkan pelaksanaan prosesproses berkenaan mematuhi kehendak sistem kualiti dan MS ISO 9001: Kaedah audit untuk mengumpulkan bukti audit dilakukan mengikut: a. Semakan Dokumen dan rekod pelaksanaan. b. Temubual bersama pemilik proses. c. Pemerhatian terhadap sesuatu perkara. 5

8 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013 Tanggungjawab Tindakan 17. Audit dilakukan melalui pengambilan sampel saiz yang bersesuaian secara rawak. 18. Mencatatkan semua bukti penemuan audit sama ada bukti kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam Senarai Semak. C. SELEPAS AUDIT PERBINCANGAN ANTARA JURUAUDIT Ketua Pasukan Audit Dalaman 19. Mengadakan perbincangan di antara juruaudit bagi menyelaraskan semua penemuan audit diantara juruaudit dan pasukan audit mengenai penemuanpenemuan audit di peringkat jabatan / unit. 20. Menentukan dan melaporkan ketidakpatuhan sekiranya ada dalam Borang Laporan Ketidakpatuhan (Lampiran 3). 21. Menentukan klausa Standard MS ISO 9001:2008 yang berkaitan terhadap ketidakpatuhan yang dikeluarkan. 22. Mengelaskan ketidakpatuhan kepada tahap ketidakpatuhan : a. Major NCR Keruntuhan yang ketara pada Sistem Pengurusan Kualiti atau ketidakpatuhan yang berulang. b. Minor NCR Tidak memenuhi keperluan sebahagian daripada kriteria audit. c. Pemerhatian Tidak mencukupi atau bukti yang diperolehi meragukan. 6

9 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013 Tanggungjawab Tindakan 23. Merekodkan butiran pemerhatian dalam Laporan Pemerhatian (Lampiran 4). 24. Merekodkan cadangan penambahbaikan sekiranya ada. 25. Memberikan nombor rujukan kepada NCR 26. Menandatangani NCR MESYUARAT PENUTUP 27. Mengadakan Mesyuarat Penutup dengan Pihak Pengurusan bahagian yang diaudit. Agenda mesyuarat ini ialah seperti berikut: a. Melantik seorang setiausaha mesyuarat b. Menyatakan Skop dan Objektif Audit c. Menyatakan Disclaimer d. Rakaman penghargaan ke atas kerjasama auditee e. Memaklumkan penemuan audit yang merangkumi aspek-aspek positif dan perkara-perkara ketidakpatuhan. f. Mendapatkan persetujuan Wakil Auditee daripada jabatan / unit yang diaudit mengenai ketidakpatuhan tersebut. g. Mengemukakan satu salinan Laporan Ketidakpatuhan dan Laporan Pemerhatian kepada Pengarah / Wakil Pengurusan / Pengurus Kualiti / Ketua Jabatan / Unit yang berkaitan. h. Pernyataan Kerahsiaan. i. Mendapat persetujuan daripada Pihak Pengurusan mengenai tarikh penghantaran Laporan Audit Dalaman (Lampiran 5) dan tarikh Audit Susulan (Lampiran 6). 7

10 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013 Tanggungjawab Pengarah Tindakan TINDAKAN PEMBETULAN 28. Sekiranya ada ketidakpatuhan, mengarah auditee / wakil auditee melakukan tindakan pembetulan bagi ketidakpatuhan yang memerlukan tindakan segera dan boleh diambil tindakan di bawah bidang kuasa atau Ketua Jabatan / Ketua Unit dalam masa dua minggu selepas mesyuarat penutup. Auditee / Wakil Auditee dan Ketua yang bertanggungjawab 29. Melengkapkan ruang Punca-punca Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan di dalam Borang Laporan Ketidakpatuhan dan mengisi tarikh penyelesaian tindakan pembetulan. (Lampiran 3) 30. Melaksanakan semua tindakan pembetulan yang dipersetujui dalam tempoh masa yang ditetapkan. 31. Menyimpan semua bukti-bukti pelaksanaan tindakan pembetulan yang diambil. D. MENJALANKAN AUDIT SUSULAN Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit Dalaman 32. Menyemak sama ada pembetulan segera (sekiranya ada) dan tindakan pembetulan telah dilaksanakan oleh auditee. 33. Melaporkan mengenai perkara-perkara yang disemak dan mengesahkan bahawa audit ke atasnya telah selesai dalam Borang Laporan Ketidakpatuhan asal. 34. Menilai keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil berdasarkan kepada tiada ketidakpatuhan yang sama berulang berlaku. 8

11 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013 Tanggungjawab Tindakan 35. Sekiranya tindakan pembetulan telah dibuat, lengkapkan ruang Audit Susulan dalam Borang Laporan Ketidakpatuhan. Ketua Pasukan Audit 36. Menghantar Laporan rasmi dan Analisis Audit (Lampiran 5 dan 7) kepada Pengarah selewatlewatnya tujuh hari bekerja selepas mesyuarat penutup. 37. Menghantar Laporan Audit Susulan (Lampiran 6) bersama Borang Laporan Ketidakpatuhan yang lengkap kepada Pengarah selewat-lewatnya tiga hari bekerja selepas selesai audit susulan. Jawatankuasa Mesyuarat Pengurusan / Jawatankuasa Kerja Kualiti 38. Membincangkan Laporan di dalam Mesyuarat Pengurusan atau Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kualiti. 39. Membuat keputusan pencegahan dan penambahbaikan berdasarkan laporan audit dalaman bagi penemuan audit yang tidak melibatkan perubahan dasar dan perubahan sistem. 9

12 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN 2013 Tanggungjawab Tindakan Pengarah / WP 40. Mengarahkan pegawai yang berkenaan untuk mengambil tindakan pencegahan dan penambahbaikan supaya ketidakpatuhan yang dilaporkan dalam audit dalaman tidak berulang. (Rujuk PMM-PK-PS-01) 41. Memastikan semua tindakan pencegahan dan penambahbaikan telah dilaksanakan. WP 42. Membentangkan laporan audit dalaman di dalam Kajian Semula Pengurusan. (Rujuk PMM-PK-PS-01) 10

13 PMM-PK-PS-07 ISO 9001:2008 Keluaran 04 Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 06 JUN REKOD KUALITI Bil. Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran 1. Salinan surat Perlantikan Ketua dan ahli-ahli Pasukan Sepanjang tempoh perlantikan Pejabat Pentadbiran / Bilik Kualiti 2. Rekod-rekod latihan dan salinan sijil-sijil Sepanjang tempoh perlantikan Bilik Kualiti 3. Jadual Tahunan Audit 2 tahun Bilik Kualiti 4. Pelan Audit 2 tahun Bilik Kualiti 1 5. Senarai Semak Audit Dalaman 2 tahun Bilik Kualiti 2 6 Borang Laporan Ketidakpatuhan 2 tahun Bilik Kualiti 3 7. Laporan Pemerhatian 2 tahun Bilik Kualiti 4 8. Laporan 2 tahun Bilik Kualiti 5 9. Laporan Audit Susulan 2 tahun Bilik Kualiti Analisis 2 tahun Bilik Kualiti Minit Mesyuarat Pasukan Juruaudit 2 Tahun Bilik Kualiti 12. Minit Mesyuarat Pembukaan dan Penutup 2 Tahun Bilik Kualiti 11

14 CARTA ALIRAN KERJA Addendum 1 PROSES KERJA : Mula PQ Sediakan Jadual Tahunan pada awal tahun WP Teliti & luluskan Jadual Tahunan PQ Kemukakan kepada Pengarah Pengarah Arahkan Ketua Pasukan Audit menjalankan pengauditan Ketua Pasukan Audit Ketua Pasukan Audit & Pasukan Ketua Pasukan Audit & Pasukan Ketua Pasukan Audit & semua Ketua Auditee yang terlibat Auditee/Wakil auditee & KJ bertanggungjawab Menerima arahan daripada Pengarah untuk menjalankan Pengauditan dan membuat persediaan audit. Mengadakan Mesyuarat Pasukan Audit bincang: -Tindakan sebelum, semasa dan selepas audit. - Penemuan audit yang lepas. - Pengesahan Pelan Audit Mengedarkan Pelan Audit kepada Ketua Jabatan/ Pegawai Kanan sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum pengauditan. Mesyuarat Pembukaan Menjalankan mengikut Pelan Audit mengikut kaedah berikut: a. Semakan Dokumen dan rekod pelaksanaan b. Temubual bersama pemilik proses. c. Pemerhatian terhadap sesuatu perkara Ketua Pasukan Audit & Pasukan Perbincangan Pasukan Audit membincangkan dapatan penemuan audit Ketua Pasukan Audit & semua Ketua Auditee yang terlibat Mesyuarat Penutup membentangkan dapatan audit dan pengesahan tarikh audit susulan A

15 CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA : (sambungan) A Ketua Pasukan Audit Pengarah Menghantar Laporan kepada pengarah selewat-lewatnya 7 hari bekerja selepas Mesyuarat Penutup Mengarahkan auditee/ wakil auditee buat tindakan pembetulan dalam masa 2 minggu dari tarikh mesyuarat penutup sekiranya ada ketakakuran Auditee/Wakil auditee & KJ bertanggungjawab Mengenalpasti Punca-punca Ketidakpatuhan dan mengambil Tindakan Pembetulan Segera dan Tindakan Penbetulan. Ketua Pasukan Audit & Pasukan Jalankan Audit Susulan selewat-lewatnya 3 hari bekerja selepas tindakan pembetulan dilaksanakan. Ketua Pasukan Audit & Pasukan Lengkapkan ruangan Audit Susulan pada Borang Laporan Ketidakpatuhan Ketua Pasukan Audit JK Pengurusan/JKKQ Serahkan Laporan Audit Susulan kepada Pengarah selewat-lewatnya 3 hari bekerja selepas selesai audit susulan. Bincang dan buat keputusan pencegahan & penambahbaikan bagi penemuan audit yang tidak melibatkan perubahan dasar / sistem Tamat

16 LAMPIRAN 1 POLITEKNIK MERLIMAU PELAN AUDIT TARIKH AUDIT DARI :. HINGGA PASUKAN AUDIT..... MESYUARAT PEMBUKAAN MASA : dari.. hingga TARIKH : PELAN AUDIT Objektif Audit : Menilai kecekapan dan keberkesanan SPK berdasarkan kepada Keperluan MS ISO 9001:2008 Skop Audit : Melibatkan proses PLSP dan sokongan di bahagian / unit yang terlibat Kaedah Audit : Persampelan secara rawak dalam pengumpulan bukti audit melalui kaedah; a. Semakan Dokumen dan rekod pelaksanaan b. Temubual bersama pemilik proses. c. Pemerhatian terhadap sesuatu perkara Audit Kriteria : Audit Kriteria; a. Major NCR Keruntuhan yang ketara pada Sistem Pengurusan Kualiti atau ketidakpatuhan yang berulang. b. Minor NCR Tidak memenuhi keperluan sebahagian daripada kriteria audit. c. Pemerhatian Tidak mencukupi atau bukti yang diperolehi meragukan BIL NO. PROSEDUR/ SEKSYEN STANDARD TARIKH MASA JAB/UNIT AUDITEE JURU- AUDIT CATATAN MESYUARAT PENUTUP : dari..hingga. TARIKH : PS-07(1) ( )

17 LAMPIRAN 2 POLITEKNIK MERLIMAU SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN NAMA JURUAUDIT/PASUKAN: TANDATANGAN: M.S..drp JABATAN/UNIT AUDITEE: TARIKH AUDIT: Prosedur/Soalan Maklumat mengenai siapa, apa, di mana dokumen, bukti, dll Ulasan Keseluruhan Proses yang diaudit: PS-07(2) ( )

18 LAMPIRAN 3 POLITEKNIK MERLIMAU BORANG LAPORAN KETIDAKPATUHAN No. Ruj. JABATAN/UNIT AUDITEE: JAWATAN AUDITEE: M.S drpd TARIKH AUDIT: SEKSYEN ISO/MK/PROSEDUR: Kategori Ketidakpatuhan Major ( ) Minor ( ) 1. BUTIRAN KETIDAKPATUHAN (Untuk diisi oleh Juruaudit) a. Kehendak Standard/Prosedur: b. Keterangan Ketidakpatuhan: c. Bukti Objektif (No. Ruj Fail dll):... Tandatangan Juruaudit Tandatangan Auditee/Wakil Auditee (Nama: ) ( Nama: ) 2. PUNCA-PUNCA KETIDAKPATUHAN (Untuk diisi oleh Auditee / Wakil Auditee atau Ketua yang bertanggungjawab)... Tandatangan Auditee/Wakil Auditee Tandatangan Ketua yang bertanggungjawab (Nama: ) ( Nama: )

19 3. BUTIRAN TINDAKAN PEMBETULAN (Untuk diisi oleh auditee atau wakil auditee dan disahkan oleh Ketua yang bertanggungjawab) Pembetulan ( Segera ) : Tarikh Pembetulan Segera diselesaikan : Tindakan Pembetulan : Tarikh Tindakan Pembetulan diselesaikan: Tandatangan auditee/wakil Auditee Tandatangan Ketua yang bertanggungjawab (Nama: ) ( Nama: ) 4. AUDIT SUSULAN (Untuk diisi oleh juruaudit) Butiran Pengesahan ke atas Tindakan Segera dan Tindakan Pembetulan: Status Tindakan ( Sila tandakan pada petak yang berkenaan) Tutup Buka Tindakan lain. Tandatangan Juruaudit Tarikh : ( Nama: ) PS-07(3) ( )

20 LAMPIRAN 4 No. Rujukan : POLITEKNIK MERLIMAU AUDIT DALAMAN MS ISO 9001: 2008 Tarikh Audit :. LAPORAN PEMERHATIAN Bil. 1. Prosedur Kualiti : Butir Pemerhatian 2. Nama Juruaudit :.. Tandatangan PS-07(4) ( )

21 LAMPIRAN 5 POLITEKNIK MERLIMAU LAPORAN AUDIT DALAMAN JABATAN/UNIT YANG DI AUDIT: No. Laporan../ Tarikh Audit.. PERKARA DIAUDIT: PASUKAN AUDIT: PENEMUAN AUDIT: A. Tempoh Pengauditan B. Skop dan Objektif: C. Disclaimer D. Tumpuan semakan

22 E. Keterangan Perkara Ketidakpatuhan: (Petik daripada Borang Laporan Ketidakpatuhan Perkara 1 (b) dan 2) SEKSYEN ISO / MK / PROSEDUR Keterangan Ketidakpatuhan Punca-punca Ketidakpatuhan No. Rujukan Borang Laporan Ketidakpatuhan Kekerapan Ketidakpatuhan Berulang (Sila tanda jika berulang; X jika tidak) * Sesi Audit: Sesi Audit: Mac 03 Oktober Ruangan tarikh pensyarah modul RMT dalam FRP telah dipadamkan dengan menggunakan cecair pemadm an kemudian diubah tarikh - minor Kakitangan kurang pasti batasan penggunaan cecair pemadam PPD/AD/Ogos 03/(1) X (*Nyatakan samada ketidakpatuhan Major / Minor berlaku pada dua sesi audit yang lepas) F. Cadangan (Jika ada): G. Rumusan Keseluruhan Penemuan Audit: Kekuatan dan Kelemahan Sistem Kualiti Organisasi H. Lampiran: 1. Analisis 2. Laporan Pemerhatian Disediakan oleh : Tarikh :. Ketua Pasukan Audit : Tandatangan Nama : PS-07(5) ( )

23 LAMPIRAN 6 POLITEKNIK MERLIMAU LAPORAN AUDIT SUSULAN No. Laporan Audit Susulan / Tarikh Audit Susulan... No. Laporan Audit Awal yang berkaitan..../.. Tarikh Audit. JABATAN/UNIT YANG DI AUDIT: PERKARA DIAUDIT: PASUKAN AUDIT: RINGKASAN: A. Skop dan Objektif: B. Tumpuan semakan C. Tahap Kepatuhan LAMPIRAN: 1. Borang Laporan Ketidakpatuhan yang lengkap Disediakan oleh : Tarikh :. Ketua Pasukan Audit : (Nama Ketua Pasukan Audit & Tandatangan) PS-07(6) ( )

24 LAMPIRAN 7 POLITEKNIK MERLIMAU ANALISIS AUDIT DALAMAN 7-11 Jun 2009 ANALISIS PENEMUAN BERDASARKAN SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: 2008 Prosedur Kerja Pemberian Latihan Separa Profesional SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: PLSP 01 : Perancangan Aktiviti PLSP Politeknik 1 NCR 2 P PLSP 02 : Proses Pengurusan Peperiksaan & Penilaian PLSP 03 : Pengurusan Pendaftaran Pelajar PLSP 04 : Proses P & P PLSP 05 : Pengurusan Kokurikulum 1 NCR 1 NCR 4 P PLSP 06 : Perancangan & Pelaksanaan Latihan Industri Multimedia & Sumber Bimbingan & Kaunseling Perpustakaan Disiplin JUMLAH 2 NCR 1 NCR 6 P * P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan

25 Prosedur Kerja Pengurusan & Sokongan SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: PS 01 : Kajian Semula Pengurusan PS 02 : Penyediaan Belanjawan Tahunan. PS 03 : Kawalan Dokumen 1 P PS 04 : Pengurusan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan PS 05 : Maklumbalas Pelanggan 1 NCR PS 06 : Tindakan Pembetulan / Tindakan Pencegahan PS 07 : PS 08 : Perancangan Dan Pengurusan Latihan Staf PS 09 : Pengurusan Rekod 1 NCR PS 10 : Pengurusan Penyelenggaraan 1 P PS 11 : Kawalan Ketidakpatuhan PLSP JUMLAH 1 NCR 1 NCR 2 P * P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan ANALISIS KESELURUHAN SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: P JUMLAH BESAR 3 NCR 2 NCR 8 P * P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan Nota : Ruangan dalam ini boleh ditambah / dikurangkan PS-07(7) ( )

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA HUSM/LCD/QP-03 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA oleh: Prof Madya Dr. Rosline Hassan oleh Dr. Zaidun Kamari Tarikh Efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-03) M/surat 1 drp 11 Tajuk: ISI KANDUNGAN

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Rekod-rekod yang digunakan Surat lantikan juru audit/ 2. Sediakan Jadual tahunan yang

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-04 TINDAKAN PENCEGAHAN SALINAN TERKAWAL NO : PKB-PK-PS-04 1/5 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dilaksanakan

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

PENYELENGGARAAN PERALATAN / PERISIAN ICT PMM-AK-(PK-PS-10)-01

PENYELENGGARAAN PERALATAN / PERISIAN ICT PMM-AK-(PK-PS-10)-01 PENYELENGGARAAN PERALATAN / PERISIAN ICT PMM-AK-(PK-PS-10)-01 NO. KELUARAN 0 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 201 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI

Lebih terperinci

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09 PENGURUSAN REKOD NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 PMM-PK-PS-09 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO Aktiviti: 12.1 Audit Dalaman 12.2 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Bimbingan dan Pemantauan 12.1 Aktiviti Perancangan Dan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN KUALITI DAN KEUTUHAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q07 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN .(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05 NO. KELUARAN 01 NO. PINDAAN 05 PK.UiTM.CNS.(P).05 MUKA SURAT 1 dari 11 PK.UiTM.CNS(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh:

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh: KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM Diluluskan Oleh: PENGARAH KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Tarikh : 18.08.2010 REKOD DOKUMEN KUALITI BIL DOKUMEN KUALITI LAMA DOKUMEN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q03 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN

Lebih terperinci

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000 SPK ISO 912 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 912 68 daripada 83 No. Rujukan 1.6.23 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SPK 8.1 Keperluan Umum Pengurusan Atasan FPPSM hendaklah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07 PROSEDUR KUALITI Muka Surat : -1- PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).07 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

Lebih terperinci

ADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

ADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA HUSM/LCD/QP-09 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Tarikh efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-09) Tajuk: ISI KANDUNGAN Muka 1 drp 8 Surat Versi 1 MUKA SURAT

Lebih terperinci

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 MUKA SURAT 1/8 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh 15 JUN 2014 Tarikh 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN MUKA SURAT : 1/8 DAN PENCEGAHAN Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Jawatan : PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Jawatan : REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh

Lebih terperinci

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11 MUKA SURAT : 1 dari 12 PK.UiTM.CNS(P).11 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlida Othman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL KUALITI Muka Surat : 1/10 KUALITI Muka Surat : 2/10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan PK.UiTM.(P).01 KAWALAN DOKUMEN Muka Surat : 1 /11 KAWALAN DOKUMEN PK.UiTM.(P).01 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Penol it g Pendaftar Kanan InQKA Wak' en san UiTM DILULUSKAN

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02 MUKA SURAT : 1/23 PROSEDUR PK.UiTMPs.(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Jawatan Zulkefli Sohaimi Timbalan Pendaftar Kanan Ismalaili Bt. Ismail Wakil Pengurusan Prof Dr.

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /13 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH a..4.4..-- Ketua Sistem Audit UiTM Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04 MUKA SURAT : 1/9 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan... Nama Teh Hong Siok Bosirah Daud Prof. Dr Hajibah Haji Osman Jawatan Pensyarah Pen. Pendaftar Kanan

Lebih terperinci

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa SKOP TAKLIMAT Ringkasan mengenai Modal Proses Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Prosedur-prosedur yang perlu diaudit Pelaksanaan Audit [Persediaan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06 MUKA SURAT : 1 dari 10 PK.UiTM.CNS(P).06 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil Pengurusan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA 1. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk menentukan prosedur

Lebih terperinci

PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11

PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/11 PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA JAWATANKUASA ADUAN DAN MAKLUMBNALAS Diluluskan oleh : (En.

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PPDSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan perkhidmatan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan prosesan bahan,

Lebih terperinci

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT [SELEPAS PENGUATKUASAAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 (PINDAAN 1986)] BAGI JABATAN YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI (DEFUNCT) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

Lebih terperinci

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga

Lebih terperinci

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini. 4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses

Lebih terperinci

PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK

PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua staf UPM mengenai kaedah-kaedah menggunakan tenaga elektrik secara efisyen dan seterusnya mengurangkan kadar pengeluaran/pembebasan/pelepasan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09 MUKA SURAT : 1 dari 8 PK.UiTM.CNS(P).09 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Siti Norazura Jamal Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

PERANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

PERANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BAHAGIAN PENDIDIKAN NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 BAHAGIAN PENDIDIKAN Disediakan oleh Diluluskan oleh... Nama HJH. LATIFAH BT. HJ. MAHMUD Nama DATIN ASARIAH BINTI

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses Penganjuran Kejohanan Sukan Kolej yang dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Sukan, Seksyen Pembangunan Sukan, Pusat Sukan,

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/AMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/ambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PPP 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 10 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PERANCANGAN TAHUNAN. Diluluskan oleh: Disediakan oleh: ... PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

PERANCANGAN TAHUNAN. Diluluskan oleh: Disediakan oleh: ... PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 01 MUKA SURAT 1/7 01.07.2014 Disediakan oleh Diluluskan oleh... Jawatan PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI Jawatan REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 DAN KAUNSELING Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama TENGKU ADLI B. RAJA OMAR Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 1. TARIKH AUDIT Audit dalam SPK UPM 2012 telah dijalankan pada 19 30 Mac 2012. 2. TUJUAN AUDIT a. Untuk menentukan UPM telah

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI PK 19 PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PROSEDUR KUALITI PK 19 PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1/9 SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI MS ISO 9001:2008 SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR PROSEDUR KUALITI PK 19 PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL No. Keluaran

Lebih terperinci

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

PROSEDUR PROJEK TAHUN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).13

PROSEDUR PROJEK TAHUN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).13 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).13 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Wan Sulaiman (Koordinator ) Razali Hassan (Koordinator ) Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal Dokumen

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-Q04 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)

PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK19 PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENGAMBILAN STAF PK.UiTM.FKM.(PA).04 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Dr. Nik Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof.Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci