SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA"

Transkripsi

1 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/ TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian latihan, penyertaan latihan, penilaian latihan dan penilaian keberkesanan latihan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Manual Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Panduan Kaedah Pengiraan dan Pengumpulan Jumlah Jam/Hari Mengikuti Latihan Program Pembangunan Profesional Staf UPM Terbitan 2008 Manual Penggunaan Sistem Pengurusan Latihan UPM Brosur/Risalah Pengumuman latihan daripada Agensi Kerajaan dan bukan Kerajaan seperti SIRIM, INTAN, MPC dan lain-lain - Takwim latihan UPM - Takwim latihan PTJ UPM/PGR/MK SOK/LAT/GP01/TAKWIM SOK/LAT/GP02/PENILAIAN SOK/LAT/GP03/PEMILIHAN PENCERAMAH Manual Kualiti UPM Garis Panduan Penyediaan Takwim Latihan Pegawai Akademik Garis Panduan Penilaian Program dan Penilaian Keberkesanan Latihan Garis Panduan Pemilihan Penceramah

2 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 2/ TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Calon : Staf UPM yang diarahkan/memohon untuk mengikuti latihan JKJK : Jawatankuasa Jaminan Kualiti JKLS : Jawatankuasa Latihan Staf PTJ JKLU : Jawatankuasa Latihan Universiti KB : Ketua Bahagian KJ : Ketua Jabatan KP : Ketua Pentadbiran Latihan : Kursus, Seminar, Konvensyen, Bengkel, Forum, Simposium dan Kolokium Latihan Dalaman : Latihan yang dianjurkan oleh UPM atau mana-mana PTJ di UPM sama ada dilaksanakan di dalam atau di luar kampus Latihan Luaran : Latihan yang dianjurkan oleh Institusi/Organisasi/Agensi luar OMPD : Operator Mesin Pemprosesan Data Pelaksana : PTJ yang bertanggungjawab melaksanakan latihan modul khusus UPM iaitu Pejabat Bendahari, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pusat Pembangunan Akademik, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi dan Taman Pertanian Universiti Penilai : Pegawai yang dikenalpasti untuk menilai keberkesanan latihan staf Peserta : Staf UPM yang telah ditawarkan/diarahkan dan diberi kebenaran menghadiri latihan Penyelia : Pegawai atasan yang menyelia secara terus tugas staf Ketua PTJ : Dekan/Pengarah/Ketua Bahagian PLS : Penyelaras Latihan Staf UPM/Ketua, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia di Pejabat Pendaftar TPLS(PEL) : Timbalan Penyelaras Latihan Staf PTJ Pelaksana TPLS(PTJ) : Timbalan Penyelaras Latihan Staf PTJ PT : Pegawai Tadbir PTJ : Pusat Tanggungjawab : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)/Staf yang membantu TPLS dalam urusan pentadbiran latihan SL : Seksyen Latihan (Bukan Akademik), Pejabat Pendaftar UPM : Universiti Putra Malaysia WP : Wakil Pengurusan

3 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 3/ TANGGUNGJAWAB Ketua PTJ bertanggungjawab memastikan prosedur ini dipatuhi dan dilaksanakan.

4 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 4/ CARTA ALIR

5 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 5/19 Mula 7.1 Sediakan takwim latihan staf UPM 7.2 Maklum Kepada TPLS (PTJ) untuk Kemaskini Profil Latihan staf Pastikan profil Latihan Dikemaskini Cetak Senarai Latihan Edar Senarai Latihan Kepada TPLS (PEL) Sediakan Takwim Latihan Staf Pelaksana Dapatkan Pengesahan Ketua PTJ Takwim Disahkan? Buat Pindaan (b) Hantar Takwim ke SL Sahkan Takwim Latihan Buat Pindaan (b) Takwim Disahkan? Maklumkan Takwim Latihan Kepada Staf A

6 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 6/19 A Sediakan takwim latihan staf PTJ 7.3 Dapatkan Maklumat Kepeluan Latihan Staf Jalankan Analisis Keperluan Latihan dan Sedakan Takwim Latihan PTJ Dapatkan Pengesahan Ketua PTJ Disahkan? Maklum Takwim Latihan Kepada Staf PTJ Laksanakan Latihan 7.4 Latihan Anjuran Pejabat Pendaftar? 7.5 Latihan Anjuran Pelaksana? 7.6 Latihan Anjuran PTJ 7.7 Kenal Pasti Latihan yang akan Dijalankan dan sediakan Keperluan Latihan / / Keluarkan Surat Tawaran Beserta Borang Pengesahan Kehadiran Latihan / / Dapatkan Kelulusan dan Kembalikan Borang Kepada Urus Setia / / Perlu Pengganti? Kenal Pasti Pengganti / / B

7 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 7/19 B Hadiri Latihan / / Edar Borang Penilaian Program dan Keberkesanan Latihan pada Awal Latihan / / Buat Analisis dan Sediakan Laporan Penilaian Program / / Program Berkesan? Isi Borang Ketidakpatuhan 7.5.7(b) / 7.6.7(b) / 7.7.7(b) Kemaskini Rekod Latihan / / Sediakan Laporan Pengendalian Latihan / / Perlu Hantar ke SL? Hantar Laporan ke SL / Sertai latihan (latihan yang bukan dianjurkan oleh Pejabat Pendaftar, Pelaksana atau PTJ) 7.8 Latihan yang Dipohon? 7.9 Penyertaan Latihan yang Ditawarkan/ Diarahkan 7.10 Dapatkan Maklumat Latihan Terima Tawaran/Arahan Mengikuti Latihan Kemukakan Permohonan Dapatkan Kebenaran Maklum Kepada Pemohon Diluluskan? Tamat C

8 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 8/19 C Hadiri Latihan / Kemaskini Rekod Latihan / Laksanakan Penilaian Keberkesanan Latihan 7.11 Kenalpasti Staf yang Perlu Dinilai Keberkesanan Latihan Tentukan Pegawai Penilai Edar Borang Penilaian Jalankan Penilaian Borang Dikembalikan? Hantar Peringatan Buat Analisis Keberkesanan Latihan Latihan Berkesan? Isi Borang Ketidakpatuhan (b) Sediakan Laporan Pelaksanaan Latihan 7.12 Tamat

9 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 9/ PROSES TERPERINCI Tindakan Tanggungjawab 7.1 Mula 7.2 Sediakan takwim latihan staf UPM Maklumkan kepada TPLS(PTJ) untuk mengemaskini profil latihan dan keperluan latihan staf dalam Sistem Pengurusan Latihan selewat-lewatnya pada minggu pertama bulan Oktober setiap tahun Pastikan profil latihan dikemaskini selewat-lewatnya pada akhir bulan November setiap tahun. PLS TPLS(PTJ) Cetak senarai latihan yang akan dijalankan. PLS Edar senarai latihan modul khusus kepada TPLS(PEL) untuk penyediaan takwim. PLS Sediakan takwim latihan staf (modul umum dan khusus). PLS/TPLS(PEL) Dapatkan pengesahan takwim latihan staf (modul khusus) daripada Ketua PTJ. (a) Jika takwim disahkan, ikut langkah (b) Jika tidak disahkan, buat pindaan yang perlu dan ulang langkah Hantar takwim latihan staf (modul khusus) ke SL selewatlewatnya pada pertengahan Disember Sahkan takwim latihan staf (modul umum dan khusus) dalam Mesyuarat JKLU selewat-lewatnya pada akhir bulan Disember setiap tahun. (c) Jika disahkan, ikut langkah (d) Jika tidak disahkan, buat pindaan yang perlu dan ulang langkah PLS/TPLS(PEL) TPLS(PEL) PLS

10 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 10/ Maklumkan takwim latihan yang telah disahkan kepada staf UPM selewat-lewatnya minggu pertama bulan Januari setiap tahun. PLS Nota: Bagi penyediaan takwim latihan pegawai akademik (Pusat Pembangunan Akademik), rujuk Garis Panduan Penyediaan Takwim Latihan Pegawai Akademik, UPM/PEND/GP01/TAKWIM 7.3 Sediakan takwim latihan staf PTJ Dapatkan maklumat keperluan latihan staf melalui salah satu/mana-mana sumber berikut: a) Borang Soal Selidik Keperluan Latihan (SOK/LAT/BR02/ 01); b) Minit-minit mesyuarat yang berkaitan; c) Laporan-laporan yang berkaitan; d) Brosur/risalah/pengumuman latihan; dan e) Sumber-sumber lain yang berkaitan Jalankan analisis keperluan latihan dan sediakan takwim latihan staf PTJ selewat-lewatnya pada minggu akhir bulan Januari setiap tahun Dapatkan pengesahan takwim latihan staf daripada Ketua PTJ. (a) Jika takwim disahkan, ikut langkah (b) Jika tidak disahkan, buat pindaan yang perlu dan ulang langkah Maklumkan takwim latihan staf yang telah disahkan kepada staf PTJ selewat-lewatnya pada minggu pertama bulan Februari setiap tahun. JKLS JKLS/KP/ PT

11 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 11/ Laksanakan Latihan Tentukan jenis latihan sama ada: a) Latihan anjuran Pejabat Pendaftar, ikut langkah 7.5; b) Latihan anjuran Pelaksana, ikut langkah 7.6; dan c) Latihan anjuran PTJ, ikut langkah Latihan anjuran Pejabat Pendaftar (Modul Umum UPM) Kenalpasti latihan yang akan dijalankan serta sediakan persiapan latihan seperti penceramah, tempat, kemudahan, peralatan, katerer dan keperluan-keperluan lain Maklumkan tawaran latihan kepada peserta/ptj berkenaan menggunakan kaedah yang bersesuaian seperti surat, memo, e-mel dan sebagainya selewat-lewatnya 7 hari sebelum latihan dijalankan. Gunakan Borang Pengesahan Kehadiran Latihan (SOK/LAT/BR02/ 03) atau kaedah lain yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumbalas peserta/ptj sekiranya perlu. PLS/ PLS/ Nota: Bagi latihan yang dirancang secara ad-hoc, maklumkan kepada peserta secepat mungkin sebelum latihan dijalankan Hadiri latihan dengan jayanya. Peserta Edarkan borang OMR Maklumbalas Penilaian Program/Kursus dan Borang Penilaian Keberkesanan Latihan (SOK/LAT/BR02/ 05) kepada peserta dan dapatkan kembali borang yang telah dilengkapkan sebelum latihan berakhir Buat analisis penilaian program latihan: a) Jika program memuaskan, ikut langkah 7.5.6; b) Jika program tidak memuaskan, lengkapkan borang ketidakpatuhan dan rujuk prosedur tindakan pembetulan. PLS/ PLS/ Nota : Latihan adalah memuaskan sekiranya purata markah

12 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 12/19 penilaian adalah 4.0 dan ke atas Rekod data latihan ke dalam Sistem Pengurusan Latihan selewat-lewatnya 7 hari selepas latihan dijalankan. OMPD/ Sediakan laporan pengendalian latihan. PLS/ 7.6 Latihan anjuran Pelaksana Latihan (Modul Khusus UPM) Kenalpasti latihan yang akan dijalankan serta sediakan persiapan latihan seperti penceramah, tempat, kemudahan, peralatan, katerer dan keperluan-keperluan lain Maklumkan tawaran latihan kepada peserta/ptj berkenaan menggunakan kaedah yang bersesuaian seperti surat, memo, e-mel dan sebagainya selewat-lewatnya 7 hari sebelum latihan dijalankan. Gunakan Borang Pengesahan Kehadiran Latihan (SOK/LAT/BR02/ 03) atau kaedah lain yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumbalas peserta/ptj sekiranya perlu. Nota: Bagi latihan yang dirancang secara ad-hoc, maklumkan kepada peserta secepat mungkin sebelum latihan dijalankan Hadiri latihan dengan jayanya. Peserta Edarkan Borang OMR Maklumbalas Penilaian Program/Kursus dan Borang Penilaian Keberkesanan Latihan, (SOK/LAT/BR02/ 05) kepada peserta dan dapatkan kembali borang yang telah dilengkapkan sebelum latihan berakhir Buat analisis penilaian program latihan: (a) Jika program memuaskan, ikut langkah 7.6.6; (b) Jika program tidak memuaskan, lengkapkan borang ketidakpatuhan dan rujuk prosedur tindakan pembetulan

13 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 13/19 Nota : Latihan adalah memuaskan sekiranya purata markah penilaian adalah 4.0 dan ke atas Rekod data latihan ke dalam Sistem Pengurusan Latihan selewat-lewatnya 7 hari selepas latihan dijalankan Sediakan laporan pengendalian latihan Hantar sesalinan laporan pengendalian latihan ke SL. 7.7 Latihan anjuran PTJ (Mengikut takwim PTJ, Ad-hoc dan lain-lain) Kenalpasti latihan yang akan dijalankan serta sediakan persiapan latihan seperti penceramah, tempat, kemudahan, peralatan, katerer dan keperluan-keperluan lain Maklumkan tawaran latihan kepada peserta/ptj berkenaan menggunakan kaedah yang bersesuaian seperti surat, memo, e-mel dan sebagainya selewat-lewatnya 7 hari sebelum latihan dijalankan. Gunakan Borang Pengesahan Kehadiran Latihan (SOK/LAT/BR02/ 03) atau kaedah lain yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumbalas peserta/ptj sekiranya perlu. Nota: Bagi latihan yang dirancang secara ad-hoc, maklumkan kepada peserta secepat mungkin sebelum latihan dijalankan Hadiri latihan dengan jayanya. Peserta Edarkan borang OMR Maklumbalas Penilaian Program/Kursus dan Borang Penilaian Keberkesanan Latihan, (SOK/LAT/BR02/ 05) kepada peserta dan dapatkan kembali borang yang telah dilengkapkan sebelum latihan berakhir Buat analisis penilaian program latihan: (a) Jika program memuaskan, ikut langkah 7.7.6; (b) Jika program tidak memuaskan, lengkapkan borang

14 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 14/19 ketidakpatuhan dan rujuk prosedur tindakan pembetulan. Nota : Latihan adalah memuaskan sekiranya purata markah penilaian adalah 4.0 dan ke atas Rekod data latihan ke dalam Sistem Pengurusan Latihan selewat-lewatnya 7 hari selepas latihan dijalankan Sediakan laporan pengendalian latihan Hantar sesalinan laporan pengendalian latihan ke SL. 7.8 Sertai latihan (sekiranya tidak mengikut langkah 7.5, 7.6 atau 7.7) Bagi latihan yang dipohon, ikut langkah Bagi latihan yang ditawarkan/diarahkan, ikut langkah Penyertaan latihan yang dipohon(latihan dalaman yang ingin dipohon atau latihan luaran) Dapatkan maklumat latihan yang ingin diikuti Kemukakan permohonan mengikuti latihan dengan mengisi Borang Permohonan/Kebenaran Untuk Mengikuti Latihan, (SOK/LAT/BR02/ 02) Pertimbangkan permohonan sama ada diluluskan/tidak diluluskan serta majukan Borang Permohonan/Kebenaran Untuk Mengikuti Latihan (SOK/LAT/BR02/ 02) yang telah dilengkapkan kepada TPLS(PTJ) Sekiranya permohonan diluluskan, hadiri latihan dengan jayanya. Calon Calon Penyelia/KJ/ KB/ Ketua PTJ Peserta Rekod data latihan dalam Sistem Pengurusan Latihan

15 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 15/19 selewat-lewatnya 7 hari selepas latihan dijalankan Penyertaan latihan yang ditawarkan/diarahkan(latihan luaran) Terima tawaran/arahan mengikuti latihan. Calon Dapatkan kebenaran/kelulusan dengan mengisi Borang Permohonan/Kebenaran Untuk Mengikuti Latihan (SOK/LAT/BR02/ 02) Pertimbangkan permohonan sama ada diluluskan/tidak diluluskan serta majukan Borang Permohonan/Kebenaran Untuk Mengikuti Latihan (SOK/LAT/BR02/ 02) yang telah dilengkapkan kepada TPLS(PTJ). Calon Penyelia/KJ/ KB/ Ketua PTJ Sekiranya diluluskan, hadiri latihan dengan jayanya. Peserta Rekod data latihan dalam Sistem Pengurusan Latihan selewat-lewatnya 7 hari selepas latihan dijalankan. /OPD 7.11 Laksanakan Penilaian Keberkesanan Latihan Kenalpasti peserta yang perlu dijalankan penilaian keberkesanan latihan selewat-lewatnya 3 bulan selepas tamat latihan. Nota: Rujuk Garis Panduan Penilaian Program dan Penilaian Keberkesanan Latihan, SOK/LAT/GP02/PENILAIAN Tentukan pegawai yang sesuai untuk menjalankan penilaian keberkesanan latihan staf Edarkan Borang Penilaian Keberkesanan Latihan, (SOK/LAT/BR02/ 05) kepada pegawai penilai yang telah dikenalpasti. PLS/ PLS/ PLS/

16 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 16/ Jalankan penilaian keberkesanan latihan staf berdasarkan kepada objektif dan isi kandungan program yang dihadiri dan kembalikan borang kepada TPLS(PTJ) selewat-lewatnya 7 hari selepas borang diterima Hantar peringatan sekiranya borang tidak dikembalikan dalam masa 14 hari selepas borang diedarkan Buat analisis keberkesanan latihan. a) Jika berkesan, ikut langkah 7.12; b) Jika tidak berkesan, lengkapkan borang ketidakpatuhan dan rujuk prosedur tindakan pembetulan. Penilai PLS/ PLS/ Nota: Latihan adalah berkesan sekiranya purata markah penilaian adalah 3.0 dan ke atas Sediakan Laporan Pelaksanaan Latihan Sediakan laporan pelaksanaan latihan staf dan laporkan atau bincangkan dalam Mesyuarat Bersama Timbalan Penyelaras Latihan Staf PTJ secara berkala Pantau Status Latihan Staf Pantau status latihan staf setiap 4 bulan dan ambil tindakan yang sesuai sekiranya staf masih belum memenuhi keperluan 7 hari latihan. PLS/TPLS (PEL)/ JKLS/KP/PT/ TPLS(PTJ) 7.14 TAMAT

17 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 17/ REKOD KUALITI Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/(Kod PTJ)/500/13/1 Pengurusan Latihan Borang Soal Selidik Keperluan Latihan, SOK/LAT/BR02/ 01 Analisis keperluan latihan Takwim latihan Laporan Surat /dokumen lain yang berkaitan Petikan minit mesyuarat berkaitan Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT(P/O) PLS/TPLS(PTJ) SL/PTJ 2Tahun Kuasa Melupus Pendaftar/ Ketua PTJ 2. UPM/(Kod PTJ)/500/13/2/1 Latihan Staf (Kursus Dalaman) Borang Permohonan/ Kebenaran Untuk Mengikuti Latihan, (SOK/LAT/BR02/ 02) Surat tawaran/ arahan mengikuti latihan Borang Pengesahan Menghadiri Latihan, SOK/LAT/BR02/ 03 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan (SOK/LAT/BR02/ 05) Surat/memo peringatan/dokumen lain yang berkaitan Senarai kehadiran latihan(sok/lat/br02/ 04) Borang OMR Maklumbalas Penilaian Program/Kursus Laporan pengendalian latihan PT(P/O) PLS/TPLS(PTJ) SL/PTJ 2Tahun Pendaftar/ Ketua PTJ

18 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 18/19 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 3. UPM/(Kod PTJ)/500/13/2/2 Latihan Staf (Kursus Luaran) Borang Permohonan/ Kebenaran Untuk Mengikuti Latihan, (SOK/LAT/BR02/ 02) Surat tawaran/ arahanmengikuti latihan Borang Pengesahan Menghadiri Latihan, SOK/LAT/BR02/ 03 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan (SOK/LAT/BR02/ 05) Dokumen-dokumen lain yang berkenaan Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT(P/O) PLS/TPLS(PTJ) SL/PTJ 2 Tahun Kuasa Melupus Pendaftar/ Ketua PTJ 4. UPM/(Kod PTJ)/500/13/2/3 Brosur Latihan Brosur latihan Maklumat latihan Dokumen-dokumen lain yang berkenaan 5. UPM/(Kod PTJ)/500/13/2/4 Maklumat On The Job Training / Pembelajaran Kendiri (SOK/LAT/BRO2/06) PT(P/O) PLS/TPLS(PTJ) SL/PTJ 2Tahun PT(P/O) PLS/TPLS(PTJ) SL/PTJ 2Tahun Pendaftar/ Ketua PTJ Pendaftar/ Ketua PTJ

19 PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 19/ SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama untuk satu persijilan Disedia dan disemak KB Pembangunan Sumber Manusia Dilulus/ Diluluskan semula Tarikh Kuatkuasa WP 03/01/ SOK-LAT: 1/2011 Mesyuarat JKJK UPM kali ke-2 KB Pembangunan Sumber Manusia WP 25/5/ SOK-LAT: 2/2011 Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar Kali Ke- 229 KB Pembangunan Sumber Manusia WP 22/08/ SOK-LAT 02/2012 Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar kali Ke- 232 KB, Pembangunan Sumber Manusia WP 05/06/2012

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM.

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian latihan, penyertaan

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA PROSEDUR PENGURUSAN Halaman: 1/ 14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Permohonan Cuti Tidak Berekod (CTB). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi pengurusan penerimaan permohonan CTB staf. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran Cuti Belajar dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF Kod Dokumen: UPM/P013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara pengendalian Kursus Induksi Modul Umum staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi Kursus Induksi untuk staf Kumpulan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus. Skop prosedur ini meliputi permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. KESELAMATAN DAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, PICC, Ketua PTJ

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan proses permohonan pelekat kenderaan UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Skop Arahan Kerja ini merangkumi aktiviti permohonan pelekat kenderaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan proses permohonan pelekat kenderaan UPM dilaksanakan. Skop Arahan Kerja ini merangkumi proses permohonan pelekat kenderaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL TAMAN UNIVERSITI Halaman: 18 Tarikh: 9032012 1. TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2. SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan makmal/bengkel di Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan operasi harian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan mengenai proses tuntutan dan permohonan pembiayaan rawatan perubatan yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara Jawatankuasa HadiahUniversiti/Fakulti (JKHU). menguruskan Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga surat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara proses pelaksanaan dan pengurusan penyelenggaraan berkala. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PELAJAR DALAM PROGRAM Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program secara kerja kursus. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi pemantauan dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN PEJABAT AFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR//P004 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah termasuk

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan memilih Skim Pencen. 2.0 SKOP Skop Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan

Lebih terperinci

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM.

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 TNCPI, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Siswazah), Pengarah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/23 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pelaksanaan cuti yang dikategorikan di bawah Cuti-Cuti Lain (CCL) iaitu Cuti Rehat selepas berkursus lebih 12 (Dua Belas)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN Halaman: 17 1.0 TUJUN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan hasil, jualan, pelupusan dan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara menguruskan Jawatankuasa HadiahUniversiti/Fakulti (JKHU). 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan latihan industri untuk pelajar prasiswazah yang dijalankan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses permohonan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pengurusan kerjasama dengan pihak industri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan kerjasama UPM dengan pihak

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan verifikasi. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci