PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI"

Transkripsi

1 PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI UNIT AUDIT DALAM 2012 Universiti Sains Malaysia Bangunan C USM, Pulau Pinang T : (6) /5262 F : (6)

2 SENARAI SEMAK PENGAUDITAN PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI SENARAI SEMAK INI DISEDIAKAN SEBAGAI GARIS PANDUAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI ASET UNTUK MENJALAN SEMAKAN PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI PUSAT TANGGUNGJAWAB : PEGAWAI YANG MENJALANKAN SEMAKAN : TEMPOH SEMAKAN : : BILANGAN & NILAI ASET DI PTJ : BILANGAN: NILAI (RM) BILANGAN & NILAI INVENTORI DI PTJ BILANGAN: NILAI (RM) RUJUKAN a. b. BORANG-BORANG BERKAITAN ASET / INVENTORI 1. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-1) 2. Daftar Harta Modal ( KEW.PA-2) 3. Daftar Inventori ( KEW.PA-3) 4. Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) 5. Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5) 6. Daftar Pergerakan Harta Modal Dan Inventori (KEW.PA-6) 7. Senarai Aset Mengikut Lokasi (KEW.PA-7) 8. Laporan Tahunan Harta Modal Dan Inventori (KEW.PA-8) 9. Borang Aduan Kerosakan Aset (KEW.PA-9) 10. Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) c. d. e. Tatacara Pengurusan Aset Alih USM Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5/ Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2/1980 Pengurusan Kenderaan Garis Panduan Penggunaan Dan Penyenggaraan Kereta Rasmi USM Pekeliling Perbendaharaan Bilangan. 10/ JPKA Pekeliling Perbendaharaan Bil 6/1999 & 8/1999 Kad Inden Minyak & Touch N Go. 11. Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11) 12. Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori (KEW.PA-12) 13. Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan (KEW.PA-13) 14. Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14) 15. Perakuan Pelupusan Aset (PEP) (KEW.PA-16) 16. Borang Pelupusan Aset Dan Barang (KEW.PA-17(A)) 17. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset (KEW.PA-18) 18. Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA-19) 19. Laporan Tahunan Pelupusan (KEW.PA-20) 20. Laporan Awal Kehilangan Aset (KEW.PA-28) 21. Laporan Akhir Kehilangan Aset (KEW.PA-30) U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 2

3 A. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) UNIT PENGURUSAN ASET JABATAN BENDAHARI Kriteria 1 - JKPAK Ditubuhkan Kriteria 2 - Keanggotaan JKPAK Dipatuhi Kriteria 3 - Bermesyuarat Sekurang-Kurangnya 3 Bulan Sekali Kriteria 4 - Agenda Mesyuarat Yang Ditetapkan Dibincangkan Kriteria 5 - Hasil Mesyuarat Dilaporkan Kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) 1 JKPAK ditubuhkan / Tarikh Ditubuhkan Keanggotaan JKPAK dipatuhi : (a) Pengerusi (b) Pegawai Aset di peringkat Jabatan Bendahari dilantik sebagai Setiausaha 2 (c) Ahli terdiri daripada: i. Semua Ketua Bahagian/Unit ii. Ketua Audit Dalam iii. Pegawai-pegawai lain yang sesuai 3 JKPAK bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (rujuk PP Bil. 10/2008) Agenda mesyuarat yang ditetapkan dibincangkan (a) Tarikh mesyuarat (b) Perkara yang dibincangkan 4 i. Kedudukan Semasa Aset Alih PTJ ii. Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih iii. Laporan Tindakan Pelupusan iv. Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib v. Masalah-masalah Berkaitan Dengan Pengurusan Aset Alih vi. Laporan Suku Tahun Pengurusan Stor 5 Hasil mesyuarat JKPAK dilaporkan kepada JPKA: (a) Bilangan mesyuarat JPKA (b) Tarikh mesyuarat JPKA JKPAK [Ya( )/Tidak(X)] Catatan [Ya( )/Tidak(X)] Semakan Mengikut Bilangan Mesyuarat Nota : 1 = Suku Tahun Keempat Tahun Kewangan Sebelumnya 2 = Suku Tahun Pertama Tahun Kewangan Pengauditan 3 = Suku Tahun Kedua Tahun Kewangan Pengauditan 4 = Suku Tahun Ketiga Tahun Kewangan Pengauditan U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 3

4 B. UNIT PENGURUSAN ASET JABATAN BENDAHARI ELEMEN PENGAUDITAN: Kawalan Umum SUB ELEMEN: Unit Pengurusan Aset TUJUAN : Memastikan Unit Pengurusan Aset Mematuhi Peraturan Sedia Ada 1 Unit Pengurusan Aset diwujudkan 2 Unit Pengurusan Aset mengemukakan ringkasan Laporan Tahunan kepada Perbendaharaan sebelum 15 April tahun berikut. (Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 12 Mac 2010 LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET KERAJAAN TAHUN 2009) Kriteria 1 Unit Pengurusan Aset Diwujudkan Tarikh Ditubuhkan Unit Pengurusan Aset 2 Fungsi utama diwujudkan [Ya(/)/Tidak(X)] Pengurusan Aset Alih/Hidup Pengurusan Stor U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 4

5 Kriteria 2 - Unit Pengurusan Aset mengemukakan ringkasan Laporan Tahunan kepada Perbendaharaan sebelum 15 April tahun berikut. (Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 12 Mac 2010) (i) LAMPIRAN (I) LAMPIRAN (II) LAMPIRAN (III) LAMPIRAN (IV) LAMPIRAN (V) LAMPIRAN (VI) L;AMPIRAN (VII) LAMPIRAN (VIII) LAM[PIRAN (IX) LAMPIRAN (X) LAMPIRAN (XI) LAMPIRAN (XII) Unit Pengurusan Aset Mengemukakan ringkasan Laporan Kepada Perbendaharaan [Ya(/)/Tidak(X)/TB] (ii) Laporan Eksekutif Dikemukakan [Ya(/)/Tidak(X)/TB] : (iii) Kompilasi Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor ( KEW.PS-15) [Ya(/)/Tidak(X)/TB] : ELEMEN PENGAUDITAN: Kawalan Umum SUB ELEMEN: Pegawai Aset TUJUAN: Bagi Memastikan Pegawai Aset Dilantik dan Menjalankan Tugas Serta Mematuhi Peraturan Sedia Ada 1 Pegawai Aset dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. 2 Setiap PTJ mempunyai Pegawai Aset yang dilantik oleh Ketua Jabatan 3 Unit Pengurusan Harta, Jabatan Bendahari dimaklumkan oleh PTJ setiap kali ada pertukaran atau pelantikan baru Pegawai Aset. U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 5

6 C. PENERIMAAN ASET PEGAWAI PENERIMA/ASET SETIAP PTJ ELEMEN PENGAUDITAN: : Penerimaan SUB ELEMEN : Peraturan Penerimaan TUJUAN : Bagi Memastikan Pegawai Penerima Dilantik Dan Menjalankan Tugas Serta Mematuhi Peraturan Sedia Ada. 1 Setiap PTJ mempunyai Pegawai Penerima (PP) yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diterima. 2 Pegawai bertauliah menjalankan pemeriksaan teknikal aset. 3 Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-1) disediakan dan dikemukakan kepada syarikat pembekal dengan serta merta jika terdapat kerosakan atau perselisihan kuantiti. Nota: Pegawai Penerima ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi Pegawai Bertauliah ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 6

7 D. PENDAFTARAN ASET PEGAWAI ASET DI SETIAP PTJ ELEMEN PENGAUDITAN: Pendaftaran SUB ELEMEN: Urusan Pendaftaran TUJUAN : Bagi memastikan urusan pendaftaran telah dijalankan dengan teratur 1. Setiap aset didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh bayaran dibuat 2. Semua KEW.PA-2 dan KEW.PA-4 diselenggarakan dengan lengkap. 3. Semua KEW.PA-3 dan KEW.PA-5 diselenggarakan dengan lengkap. 4. Semua KEW.PA-2 dan KEW.PA-4 diselenggarakan dengan kemas kini. 5. Semua KEW.PA-3 dan KEW.PA-5 diselenggarakan dengan kemas kini. 6. Pergerakan Aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara direkod dalam KEW.PA-6 7. Senarai Aset di lokasi KEW.PA-7 disediakan disetiap lokasi aset ditempatkan. ELEMEN PENGAUDITAN: Pendaftaran SUB ELEMEN: Pelabelan Aset TUJUAN: Bagi memastikan semua aset dilabelkan dan diberi nombor siri pendaftaran 1 Aset diberi tanda pengenalan Hak Universiti Sains Malaysia. 2 Semua aset ditandakan dengan nombor siri pendaftaran. U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 7

8 E. PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN ASET PEGAWAI ASET DI SETIAP PTJ ELEMEN PENGAUDITAN: Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset SUB ELEMEN: Penggunaan (Tidak Termasuk Penggunaan Kenderaan) TUJUAN: Bagi Memastikan Penggunaan Aset Mematuhi Peraturan Sedia Ada. 1 Aset yang dibeli digunakan bagi tujuan rasmi. 2 Aset yang hendak dibawa keluar dari pejabat mendapat kebenaran bertulis dari Ketua Jabatan dan dimaklumkan kepada Jabatan Bendahari untuk tujuan perlindungan insuran (kecuali Komputer Riba). Rujuk Memo Jabatan Bendahari USM.17BEND(o)/AM bertarikh 18 Ogos Kerosakan aset dilaporkan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset (KEW.PA-9) dan tindakan susulan diambil. Kriteria 1- Aset Yang Dibeli Digunakan Aset Tidak Digunakan Jenis Aset No. Siri Pendaftaran Kuantiti Tarikh Diterima Tempoh Tidak Digunakan Lokasi Aset Nyatakan Sebab-sebab Tidak Digunakan (Sediakan Lampiran jika perlu.) Kriteria 2 - Kerosakan Aset Dilaporkan Dengan Menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset (KEW.PA-9) Dan Tindakan Susulan Diambil Nama Aset Yang Rosak No Siri Pendaftaran Kerosakan Dilaporkan Di KEW.PA-9 [Ya( )/Tidak(X)] Nyatakan Tindakan Susulan Yang Diambil (Sediakan Lampiran jika perlu.) U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 8

9 ELEMEN PENGAUDITAN: Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset SUB ELEMEN: Penyimpanan TUJUAN: Bagi Memastikan Penyimpanan Aset Mematuhi Peraturan Sedia Ada. 1 2 Aset disimpan di tempat yang selamat dan sesuai serta sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab. Aset yang sangat menarik atau berharga disimpan di tempat yang berasingan/mempunyai kawalan keselamatan yang lebih ketat. ELEMEN PENGAUDITAN: Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset SUB ELEMEN : Pemeriksaan Aset TUJUAN: Bagi Memastikan Pegawai Yang Diberi Kuasa Menjalankan Pemeriksaan Aset Dan Mematuhi Peraturan Sedia Ada A PEMERIKSAAN ASET 1 Sekurang-kurangnya 2 Pegawai Pemeriksa Aset dilantik secara bertulis oleh Ketua PTJ 2 Pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Tarikh Periksa: 3 Pegawai Pemeriksa Aset menyediakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11) yang lengkap dan mengemukakannya kepada Ketua Jabatan/PTJ. 4 Ketua Jabatan/PTJ mengemukakan KEW.PA-10 dan KEW.PA-11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori kepada Unit Pengurusan Harta sebelum 15 Februari tiap-tiap tahun bagi laporan tahun sebelumnya. Kriteria 1 - Sekurang-kurangnya 2 Pegawai Pemeriksa Dilantik Secara Bertulis Nama/ Jawatan (Gred) Rujukan Surat Lantikan Lantikan Pegawai Pemeriksa Tarikh Surat Lantikan U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 9

10 F. PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN PEGAWAI KENDERAAN / PEGAWAI ASET DI SETIAP PTJ BILANGAN KENDERAAN DI PTJ: BUAH (senaraikan jika melebihi daripada 1 buah kenderaan) ELEMEN PENGAUDITAN: : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset SUB ELEMEN : Penggunaan Kenderaan Jabatan (Pegawai Kenderaan) TUJUANM: Bagi Memastikan Pegawai Pengangkutan Dilantik Dan Menjalankan Tugas Serta Mematuhi Peraturan Sedia Ada. 1 Pegawai Kenderaan /Pengangkutan dilantik. 2 Pegawai Pengangkutan/Kenderaan mempunyai sijil dalam bidang kejuruteraan motor sekiranya pejabat mempunyai lebih daripada 20 buah kenderaan khas jabatan. 3 Jika PTJ tiada jawatan Pemandu, adakah pegawai lain dilantik sebagai pemandu dan surat lantikan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan Nama pemandu: Jawatan: 4 Fail Sejarah diselenggarakan bagi setiap kenderaan. Kriteria 1 - Pegawai Kenderaan (Pengangkutan) dilantik Kriteria 2 - Pegawai Pengangkutan/Kenderaan mempunyai sijil dalam bidang kejuruteraan motor sekiranya pejabat mempunyai lebih daripada 20 buah kenderaan khas jabatan. Nama/Jawatan/Gred Pegawai Kenderaan/Pegawai Pengangkutan Senarai Tugas Menyatakan Tanggungjawab Sebagai Pegawai Kenderaan/Pegawai Pengangkutan Mempunyai Sijil Dalam Bidang Kejuruteraan Motor* (Sekiranya pejabat mempunyai lebih daripada 20 buah kenderaan yang digunakan bagi tujuan khas) [Ya( )/Tidak(X)] a) Pegawai Kenderaan (Pegawai Yang Diberi Kuasa)/ Pegawai Pengangkutan* U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 10

11 ELEMEN PENGAUDITAN : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset SUB ELEMEN INDIKATOR: Penggunaan Kenderaan Jabatan (Kawalan Penggunaan Kenderaan) TUJUAN: Bagi Memastikan Penggunaan Kenderaan Adalah Mematuhi Peraturan Sedia Ada 1 Kenderaan digunakan dengan kelulusan Pegawai Kenderaan. 2 Buku Log diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 3 Penggunaan minyak adalah munasabah. Kriteria 1 Kenderaan digunakan dengan kelulusan Pegawai Pengangkutan/Kenderaan. - Fail Sejarah Diselenggarakan Bagi Setiap Kenderaan 1. No. Kenderaan Jenis/Model Kenderaan Kenderaan Buku Log Fail Sejarah Disediakan [Ya( )/Tidak(X)] Hak milik Logo USM Penggunaan Kenderaan Tanpa Kelulusan Nyatakan tarikh penggunaan (sebulan) yang tiada kelulusan U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 11

12 Kriteria 2 - Buku Log Diselenggarakan Dengan Lengkap Dan Kemas Kini Maklumat Kenderaan Buku Log Kenderaan No. Pendaftaran/ Jenis Bulan Lengkap( )/Tidak Lengkap(X)* i ii iii iv v vi vii vi ix x Tarikh Pemeriksaan Bacaan Odometer Di Buku Log Di Kenderaan Perbezaan Bacaan Odometer *Nota : i. Tarikh vi. Nama Dan Tanda Tangan Pegawai Yang Mengguna ii. Masa vii. Bacaan Odometer iii. Nama Pemandu viii. Kiraan Kilometer/Batu iv. Tujuan Perjalanan ix. Pembelian Bahan Api/Minyak Pelincir v. Nama Dan Tanda Tangan Pegawai Yang Memberi Kuasa x. Cerakinan Penggunaan Bahan Api (CPBA) Kriteria 3 - Penggunaan Minyak Adalah Munasabah Jenis Kenderaan Model Purata Penggunaan Minyak (Liter/100 KM) Proton Wira 7.20 Waja 7.87 Nissan X-Trail 9.52 Toyota Fortuner Harrier Mitsubishi Pajero Sumber Rujukan: U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 12

13 ELEMEN PENGAUDITAN: Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset SUB ELEMEN: Penggunaan Kenderaan Jabatan (Kawalan Kad Inden Minyak - kecuali Kad Inden Pegawai Gred JUSA C) TUJUAN: Bagi Memastikan Rekod Dan Pergerakan Kenderaan Diselenggarakan Dengan Kemas Kini Serta Mematuhi Peraturan Sedia Ada. 1 Kad Inden Minyak disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa melainkan ada keperluan mengisi minyak. 2 Buku Rekod Pergerakan Kad Inden diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Invois disemak dan disahkan oleh pegawai berdasarkan Penyata Pembelian yang telah disahkan dengan resit-resit pembelian oleh pemegang kad. Invois yang 3 disahkan diserah kepada Seksyen /Unit Kewangan untuk disemak dengan laporan bayaran untuk dibuat bayaran. Kriteria 1 - Kad Inden Minyak Disimpan Oleh Pegawai Kenderaan (Pemegang Kad) Setiap Masa (Kecuali Kad Inden Pegawai Gred JUSA C) Melainkan Ada Keperluan Mengisi Minyak Kaedah Pemantauan Kad Inden Minyak Pengesahan Milik Kad Inden Minyak Baucar Bayaran Buku Rekod Pergerakan Perbezaan [Ada( )/ Tiada(X)] Jika Ada, Nyatakan Kaedah No. & Tarikh Bil. Kad No. Siri Kad Bil Kad. No. Siri Kad Bil Kad. No. Siri Kad U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 13

14 Kriteria 2 - Buku Rekod Pergerakan Kad Inden Diselenggarakan Dengan Lengkap Dan Kemas Kini Kriteria 3 - Invois disemak dan disahkan oleh pegawai berdasarkan Penyata Pembelian yang telah disahkan dengan resit-resit pembelian oleh pemegang kad. Invois yang disahkan diserah kepada Seksyen /Unit Kewangan untuk disemak dengan laporan bayaran Pukul BP21 untuk dibuat bayaran. Nombor Siri Kad Inden Minyak Bulan Yang Dipilih Lengkap* i ii iii iv v vi Buku Rekod Pergerakan Kad Inden Minyak Tarikh Terakhir Direkodkan Kemas Tarikh 5 Pembelian Minyak Yang Terakhir Resit Pembelian Buku Log (Sekiranya Tiada Resit Pembelian) Tarikh Pembelian Yang Tidak Direkodkan Penyemakan/Pengesahan Pembelian Minyak Disemak Dan Disahkan Dengan Penyata Pembelian Minyak [Ya( )/ Tidak(X)] *Nota : i. Tarikh Kad Diambil iv. Tarikh Dikembalikan ii. Tandatangan Pegawai Yang Memberi iii. Tandatangan Pemandu v. Tandatangan Penerima Kad vi. Liter/RM U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 14

15 ELEMEN PENGAUDITAN: Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset SUB ELEMEN: Penggunaan Kenderaan Jabatan (Kawalan Kad Elektronik Bagi Pembayaran Tol) TUJUAN: Bagi memastikan penggunaan Kad Touch N Go adalah mematuhi peraturan sedia ada BIL. KRITERIA YA( ) / TIDAK(X) CATATAN 1 Daftar Kad "Touch N Go" diselenggarakan dengan lengkap. 2 3 Kad disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa melainkan ada keperluan menggunakannya. Daftar Penggunaan Kad diselenggarakan dengan lengkap dan disemak serta disimpan oleh Pegawai Kenderaan. U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 15

16 G. PENYENGGARAAN ASET PEGAWAI ASET DI SETIAP PTJ ELEMEN PENGAUDITAN: Penyenggaraan SUB ELEMEN: Peraturan Penyenggaraan (Termasuk Penyenggaraan Kenderaan) TUJUAN: Bagi Memastikan Aset/Kenderaan Diselenggarakan Secara Teratur Dan Mematuhi Peraturan Sedia Ada BIL. KRITERIA YA( ) / TIDAK(X CATATAN 1 Senarai aset yang memerlukan penyenggaraan (KEW.PA-13) dikenal pasti dan disenaraikan. 2 Program Penyenggaraan disediakan. 3 Program Penyenggaraan dilaksanakan. 4 Penyenggaraan yang dilaksanakan direkodkan dengan lengkap dan kemas kini dalam Daftar Penyenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14). Kriteria 1 - Senarai Aset Yang Memerlukan Penyenggaraan (KEW.PA-13) Perlu Dikenal Pasti Dan Disenaraikan KEW.PA-13 Disediakan Disediakan [Ada( )/Tiada(X)] Sekiranya Tiada, Senaraikan Aset Yang Dikenal Pasti Memerlukan Penyenggaraan No Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 16

17 Kriteria 2 - Program Penyenggaraan Disediakan 1. Pastikan program penyenggaraan disediakan bagi aset yang berkenaan. Kriteria 3 - Program Penyenggaraan Dilaksanakan Kriteria 4 - Penyenggaraan Yang Dilaksanakan Direkod Dengan Lengkap Dan Kemas Kini Dalam Daftar Penyenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14) Disediakan [Ya( )/ Tidak(X)] Program Penyenggaraan KEW.PA-14 Rancang Laksana Sebab Tidak Lengkap* Aset Yang Dipilih Dilaksanakan Disediakan Untuk Disemak Tarikh Jenis Tarikh Jenis Mengikut [Ya( )/ Tidak(X)] Rancangan i ii Iii iv v vi *Nota: i. Tarikh iv. Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyenggara ii. Butir-butir Kerja v. Kos (RM) iii. No. Kontrak/ Pesanan Kerajaan Dan Tarikh vi. Nama Dan Tanda Tangan U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 17

18 H. PELUPUSAN ASET PEGAWAI ASET DI SETIAP PTJ ELEMEN PENGAUDITAN: : Pelupusan SUB ELEMEN : Pelupusan Aset /Peralatan Komputer TUJUAN : Memastikan Tatacara Pelupusan Dilaksanakan Dengan Teratur Dan Mematuhi Peraturan Sedia Ada. BIL. KRITERIA YA( ) / TIDAK(X) CATATAN 1 Peralatan yang rosak telah disahkan oleh Pegawai yang telah dilantik oleh Naib Canselor yang bertanggungjawab mengeluarkan Perakuan Pelupusan (PEP) Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-16) atau pihak pembekal Aset yang hendak dilupuskan disenaraikan di dalam Borang KEW.PA-17(A) oleh PTJ sebelum dihantar kepada urus setia Semua laporan aset dan barang/peralatan komputer yang hendak dilupuskan dikemukakan kepada Unit Pengurusan Harta, Jabatan Bendahari 14 hari sebelum sesuatu mesyuarat diadakan PTJ menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPAB/JPPK bagi setiap aset /peralatan komputer yang hendak dilupuskan 5. Semua aset /peralatan komputer yang diluluskan untuk pelupusan, dilupuskan mengikut kelulusan / kaedah yang ditetapkan dalam tempoh 60 HARI dari tarikh surat kelulusan. 6 Ketua PTJ memastikan aset-aset yang telah diputuskan untuk dilupuskan oleh JPAB/JPPK disimpan di tempat yang selamat dan terpelihara dari cuaca luar sehingga tindakan diambil oleh pihak-pihak berkenaan 7 PTJ menyediakan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-18) dan Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-19) bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan; 8 Unit Pengurusan Harta mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan (KEW.PA-20) ke Kementeriaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 9 PTJ mengemukakan permohonan kepada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) untuk kelulusan bagi kes-kes tindakan segera membuang perabot-perabot yang rosak dan terbiar di luar permis PTJ. U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 18

19 Kriteria 1 - PTJ Yang Mengeluarkan Perakuan Pelupusan (PEP) Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-16) Kampus Induk Kampus Kesihatan Kampus Kejuruteraan Kategori Aset Mesin, Mekanikal (Kenderaan), Elektrik dan Elektronik dan Perabot Peralatan Sainstifik Peralatan Komputer Kategori Aset Peralatan selain komputer Komputer Kategori Aset Peralatan selain komputer Perabot Komputer PTJ Yang Mengeluarkan PEP Jabatan Pembangunan Pusat Pengajian Sains Fizik Pusat Pengajian Sains Kimia PPKT Pusat Pengajian Sains Komputer PTJ Yang Mengeluarkan PEP Jabatan Pembangunan PPKT PTJ Yang Mengeluarkan PEP Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Pembangunan Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 19

20 I. KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA ASET PEGAWAI ASET DI SETIAP PTJ ELEMEN PENGAUDITAN: Kehilangan Dan Hapus Kira (Termasuk Wang Awam) SUB ELEMEN: Pengurusan Kehilangan TUJUAN: Bagi Memastikan Pengurusan Kehilangan Mematuhi Peraturan Sedia Ada. 1 Pegawai yang bertanggungjawab melaporkan kehilangan a s e t kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Ketua Jabatan/Pegawai bertanggungjawab membuat Laporan Polis dalam tempoh 24 jam dari 2 waktu kehilangan. 3 Ketua Jabatan/Pegawai Atasan di peringkat PTJ menyedia Laporan Awal (KEW.PA-28) dan kemukakan bersama salinan Laporan Polis kepada Naib Canselor dan Pengarah Jabatan Keselamatan dalam tempoh 2 hari bekerja. 4 5 Salinan Laporan Awal dikemukakan kepada Bendahari dan Ketua Audit Dalam Pegawai Keselamatan/Jawatankuasa Siasatan akan menyediakan Laporan Akhir (KEW.PA-30) yang mengandungi hasil penyiasatan dan Laporan Polis. Laporan ini hendaklah dihantar kepada Setiausaha Jawatankuasa Kehilangan dan Hapuskira dalam tempoh 2 bulan dari tarikh Laporan Awal Pegawai yang menjalankan semakan Pengesahan Ketua Jabatan/Dekan/Pengarah. (Nama: ) Tarikh:. (Nama: ) Tarikh: U N I T A U D I T D A L A M Muka surat 20

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN BERHUBUNG DENGAN KAWALAN PENGURUSAN ASET DAN STOR 1.0 Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 1.1 JKPAK ditubuhkan. 1.2 Keanggotaan JKPAK dipatuhi. 1.3 Bermesyuarat

Lebih terperinci

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Kemaskini Daftar Aset Alih FAMS (Harta Modal KEW.PA-2) dan (Inventori KEW.PA-3) 4

Lebih terperinci

PENGURUSAN ASET UNIVERSITI Tanggungjawab Bersama

PENGURUSAN ASET UNIVERSITI Tanggungjawab Bersama PENGURUSAN ASET UNIVERSITI Tanggungjawab Bersama Oleh : JABATAN BENDAHARI PENGENALAN Tatacara Pengurusan Aset Universiti Penemuan Audit Tatacara Pelupusan Aset Tatacara Kehilangan dan Hapuskira 2 TATACARA

Lebih terperinci

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA ASET ALIH MUKA SURAT : 1/13 ASET ALIH Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan KP 2.4/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.4/2013

Lebih terperinci

BAHAGIAN AUDIT DALAM JABATAN PERDANA MENTERI SELF ASSESSMENT PENGURUSAN KEWANGAN TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2014 HINGGA 30 JUN 2015

BAHAGIAN AUDIT DALAM JABATAN PERDANA MENTERI SELF ASSESSMENT PENGURUSAN KEWANGAN TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2014 HINGGA 30 JUN 2015 AD.PK A6 BAHAGIAN AUDIT DALAM JABATAN PERDANA MENTERI SELF ASSESSMENT PENGURUSAN KEWANGAN TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2014 HINGGA 30 JUN 2015 Nama Pejabat : Perkara yang dinilai : Pengurusan Aset Dan Stor

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan AM 2.4 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.4 Penggunaan,

Lebih terperinci

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU ASET DAN MUKA SURAT 1/12 ASET DAN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN PP 5/2007 OLEH: UNIT PENGURUSAN ASET & PELUPUSAN BAHAGIAN PEROLEHAN & PENSWASTAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN PP 5/2007 OLEH: UNIT PENGURUSAN ASET & PELUPUSAN BAHAGIAN PEROLEHAN & PENSWASTAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN PP 5/2007 OLEH: UNIT PENGURUSAN ASET & PELUPUSAN BAHAGIAN PEROLEHAN & PENSWASTAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1 PERANAN & TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL PASTI PENGURUSAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

(UKM-SPKP-PKU08-BO01)

(UKM-SPKP-PKU08-BO01) KANDUNGAN M/S 1. Objektif 2 2. Pelantikan Pegawai Penerima 2 3. Peraturan Penerimaan 2-3 4. Borang Akuan Penerimaan Aset/ Inventori (UKM-SPKP-PKU08-BO01) 5. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih (KEW.PA-1)

Lebih terperinci

PROSES KERJA : PENERIMAAN ASET

PROSES KERJA : PENERIMAAN ASET PROSES KERJA : PENERIMAAN ASET Mula P Semak dokumen dan aset diperiksa sertamerta sebelum disahkan penerimaan Menyediakan borang laporan penerimaan aset alih kerajaan KEW.-1 jika terdapat kerosakan /P

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/ Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : (KEW.PA-2/PA-3) No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/

Lebih terperinci

M / S : 1 / 15 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 PENGURUSAN ASET /INVENTORI UPSI(ISO)/BEN/P08 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

M / S : 1 / 15 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 PENGURUSAN ASET /INVENTORI UPSI(ISO)/BEN/P08 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN 1 / 15 1.0 TUJUAN Untuk memastikan proses pengurusan aset dan inventori dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

300 PENGURUSAN ASET Tadbir Urus Aset Alih

300 PENGURUSAN ASET Tadbir Urus Aset Alih 300 PENGURUSAN ASET 300-1 Tadbir Urus Aset Alih 300-1/1 Pelantikan Pegawai Aset 300-1/1/1 Pelantikan Pegawai Aset (SN: meliputi Pegawai Aset, Pengurus/Pegawai Stor Pusat/Stor Utama, Pegawai Penerima, Pegawai

Lebih terperinci

UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN

UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN 2. UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN - JABATAN - TARIKH : LAMPIRAN A1 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Kandungan Muka Surat Prakata ii Panduan Umum Terhadap Kawalan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti oleh JAN

Lebih terperinci

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL NO.KELUARAN 05 MUKA SURAT 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama RAMLAH BT. MOHAMED Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan AM 1.1 KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Aset Kerajaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA AM 1.1 KANDUNGAN PENDAHULUAN PENGURUSAN ASET... 2 AM 1.1 Pengurusan Aset Kerajaan... 2 1. Tujuan... 2 2. Tanggungjawab Pegawai

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA BAB A. PENERIMAAN ASET/INVENTORI AGEN PENGHANTARAN / SYARIKAT PEMBEKAL PEMEGANG/PENGGUNA ASET/INVENTORI PEGAWAI ASET.

ARAHAN KERJA BAB A. PENERIMAAN ASET/INVENTORI AGEN PENGHANTARAN / SYARIKAT PEMBEKAL PEMEGANG/PENGGUNA ASET/INVENTORI PEGAWAI ASET. ARAHAN KERJA BAB A. PENERIMAAN ASET/INVENTORI PEGAWAI PENERIMA KETUA JABATAN PEMEGANG/PENGGUNA ASET/INVENTORI AGEN PENGHANTARAN / SYARIKAT PEMBEKAL Periksa aset/inventori mengikut *spesifikasi yang ditetapkan

Lebih terperinci

mengeluarkan Panduan Penggunaan Kereta Rasmi sebagai bahan rujukan mudah kepada semua Kementerian.

mengeluarkan Panduan Penggunaan Kereta Rasmi sebagai bahan rujukan mudah kepada semua Kementerian. mengeluarkan Panduan Penggunaan Kereta Rasmi sebagai bahan rujukan mudah kepada semua Kementerian. TAFSIRAN 4. Kenderaan konsesi bagi maksud surat pekeliling ini adalah kereta yang dipajak oleh Kerajaan

Lebih terperinci

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 7 - PENGURUSAN ASET ALIH 1. PENDAHULUAN Pengurusan Aset Alih merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan Universiti. Tatacara pengurusan Aset Alih ini disediakan mengikut dasar pengurusan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penyelenggaraan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penyelenggaraan AM 2.5 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.5... 2 1. Objektif... 2 2. Jenis... 2 3. Manual... 3

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN M/S 1. Objektif 2 2. Tempoh Pendaftaran 2 3. Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan 2 4. Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 5. Aset Yang Disewa Beli

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia TAKLIMAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia KANDUNGAN TPA PENDAHULUAN BAB F KEHILANGAN /HAPUS KIRA BAB E PELUPUSAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN 1. Pendahuluan Tatacara Penjagaan Aset, Pengurusan Kehilangan dan Tindakan Yang boleh Dikenakan

Lebih terperinci

Pengurusan Kenderaan Universiti Putra Malaysia

Pengurusan Kenderaan Universiti Putra Malaysia Pengurusan 1 Kenderaan Universiti Putra Malaysia SHARUL AZMAN RAMLI BAHAGIAN AUDIT DALAM Peraturan Berkaitan Pengurusan 2 Kenderaan Peraturan utama berkaitan pengurusan kenderaan Kerajaan adalah seperti

Lebih terperinci

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT)

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan Harta Modal

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon

Lebih terperinci

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UiTM. BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA PEJABAT BENDAHARI UiTM SHAH ALAM

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UiTM. BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA PEJABAT BENDAHARI UiTM SHAH ALAM TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UiTM BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA PEJABAT BENDAHARI UiTM SHAH ALAM 1 KLASIFIKASI DAN JENIS ASET ASET ASET SEMASA ASET BUKAN SEMASA PELABURAN TUNAI ASET FIZIKAL ASET BUKAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014 PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014 Tarikh : 29 Oktober 2014 05 Muharram 1436 Y.Bhg Datuk/Prof./Tuan/Puan, PEKELILING TATACARA PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan KP 6.6/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 6.6/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN...

Lebih terperinci

BAB 8 PENGURUSAN ASET HIDUP (TUMBUHAN)

BAB 8 PENGURUSAN ASET HIDUP (TUMBUHAN) BAB 8 PENGURUSAN ASET HIDUP (TUMBUHAN) 8.1 Pendahuluan 8.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Kuasa Melulus Hapuskira Urusetia Kehilangan dan Hapuskira Proses Hapuskira 3-5

KANDUNGAN. 1. Objektif Kuasa Melulus Hapuskira Urusetia Kehilangan dan Hapuskira Proses Hapuskira 3-5 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Kuasa Melulus Hapuskira 2 3. Urusetia Kehilangan dan Hapuskira 2-3 4. Proses Hapuskira 3-5 5. Kaedah Alternatif Kepada Tindakan Surcaj Bagi Mendapatkan Nilai Harta Yang Hilang

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Penggunaan 2-3 3. Penyimpanan 3-4 4. Pematuhan 4 5. Pemeriksaan 4-5 6. Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 7. Borang Aduan Kerosakan

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Tujuan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Tujuan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Tujuan Tujuan peraturan ini dikeluarkan adalah untuk mengatur, mengawal dan menguruskan kewangan Universiti berasaskan Perlembagaan Universiti di bawah Peruntukan Kewangan Bahagian

Lebih terperinci

Inventori dengan jumlah keseluruhan kurang daripada RM50,000; teruskan ke langkah 1.2 hingga 3.9

Inventori dengan jumlah keseluruhan kurang daripada RM50,000; teruskan ke langkah 1.2 hingga 3.9 SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP020/AST GARIS PANDUAN PELUPUSAN ASET 1.0 Pelupusan Inventori SEMAKAN / TINDAKAN 1.1 Kenalpasti inventori yang hendak dilupuskan dan lengkapkan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

BAB 12 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA PERALATAN DAN BAHAN SAINS

BAB 12 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA PERALATAN DAN BAHAN SAINS BAB 12 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA PERALATAN DAN BAHAN SAINS Pelupusan dan hapus kira adalah aspek penting dalam pengurusan makmal dan bilik sains di sekolah. Tatacara pelupusan dan hapuskira aset alih serta

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

Apabila terdapat apa-apa kehilangan, tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:-

Apabila terdapat apa-apa kehilangan, tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:- SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP028/AST GARIS PANDUAN PENGENDALIAN KEHILANGAN ASET 1.0 Melaporkan Kehilangan SEMAKAN / TINDAKAN 1.1 Melaporkan ke Bahagian Keselamatan: TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI LAMPIRAN A AM 2.1 PENDAHULUAN 1. Tujuan 1 2. Definisi Aset 1 3. Kumpulan Aset Alih 1 4. Kategori Aset Alih 2 1 Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

- Aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.

- Aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. PENGURUSAN ASET 1. Apakah yang ditakrifkan dengan aset? a. Aset - Harta benda kepunyaan atau milikan di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti, yang diterima

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PELUPUSAN ASET DAN BARANG ATAU HARTA BENDA

PELUPUSAN ASET DAN BARANG ATAU HARTA BENDA HUSM/LCD/QP-17 PELUPUSAN ASET DAN BARANG ATAU HARTA BENDA MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Tarikh Efektif: 01.11.2009 Tajuk: ISI KANDUNGAN Muka 1 drp 11 Surat Versi 1 Pindaan 1 MUKA

Lebih terperinci

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 2 KP(BPPA)300-15/2/17(1) BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 Semua Setiausaha/ Pengarah Bahagian Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA BAGI SEKOLAH-SEKOLAH KPM GARIS PANDUAN. November Versi 1.0

PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA BAGI SEKOLAH-SEKOLAH KPM GARIS PANDUAN. November Versi 1.0 PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA BAGI SEKOLAH-SEKOLAH KPM GARIS PANDUAN November 2014 Versi 1.0 KANDUNGAN m/s 1.0. Pendahuluan 1 2.0. Proses Pengagihan 2.1 Pengagihan Netbook 1Malaysia ke Sekolah 2 2.2. Pengagihan

Lebih terperinci

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN 9.1 Pendahuluan 9.1.1 Perbelanjaan yang hendak dibayar perlu dipatuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi melaksanakan pembayaran

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PS-12 PENGURUSAN PENYENGGARAAN PERALATAN DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL Halaman: 1/7 No. Semakan: 02 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 JB.SPB.G.2/2015 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 TUJUAN

Lebih terperinci

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 Pengarah RMC

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA. 6/6) Tarikh Kuatkuasa : 26 April 1997 Semua Ketua Bahagian/Kajian/Pusat/Unit/Provos ITM Cawangan/Penggawa

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN MOF TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN UNTUK : PEGAWAI-PEGAWAI G 1 ISI KANDUNGAN 1. Definisi Tanpa Lemb.Pemeriksa 2. Objektif Melalui lemb.pemeriksa 3. Jenis aset alih 8. Dokumen sokongan 4.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI 1 JULAI 2010 Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia 81310

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran KP 2.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 2.3/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN...

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran KP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.3/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP IKAN

Lebih terperinci

Nota: Borang di dalam 1PP digunapakai mengikut format sedia ada UPM Page 1/36

Nota: Borang di dalam 1PP digunapakai mengikut format sedia ada UPM Page 1/36 Lampiran B CONTOH BORANG TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH LAMPIRAN B1 KEW.PA-1 : BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH Nota: Borang di dalam 1PP digunapakai mengikut format sedia ada UPM Page 1/36 LAMPIRAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran AM 2.3 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.3 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI 1/2008: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI 1/2008: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEKELILING PEJABAT BENDAHARI 1/2008: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENDAHULUAN 2 Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 TERIMAAN DAN AKAUN UPSI(ISO)/BEN/P07 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

M / S : 1/12 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 TERIMAAN DAN AKAUN UPSI(ISO)/BEN/P07 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pengurusan terimaan dan akaun bagi memastikan semua terimaan dikutip dan diakaunkan dengan teratur dan betul. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai

Lebih terperinci

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017 VERIFIKASI ASET TAHUN 2017 -HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017 2 Keputusan Jawatankuasa Audit UPM Laporan Verifikasi Aset Telah Dibentangkan Di Mesyuarat

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 TUJUAN Surat pekeliling

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti yang

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PEKELILING KEWANGAN MKM BILANGAN 2/2009 (PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.4 TAHUN 2009) PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH 1. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN A SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN Bil Kod Tajuk 1. BEN UPE 001 Kelulusan Spesifikasi Alat/Pembelian 2. BEN/UPE/022 Jadual Perbandingan Harga 3. BEN/CRIM/RND/007 (i) Borang Viremen (Pindah Peruntukan

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 Pengarah ICC,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 Tarikh : 15 Julai 2015 28 Ramadhan 1436H Y.Bhg Dato /Prof./Tuan/Puan, السلام علیكم PEKELILING TATACARA PENGURUSAN AKAUN PANJAR WANG RUNCIT 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini

Lebih terperinci

Ketua sesuatu Pusat Tanggungjawab seperti Dekan, Dekan Penyelidikan, Pengarah, Penyelaras dan Penggawa.

Ketua sesuatu Pusat Tanggungjawab seperti Dekan, Dekan Penyelidikan, Pengarah, Penyelaras dan Penggawa. 3.1 BAB 3 KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA 1. TAFSIRAN Kehilangan Kehilangan Universiti Jawatankuasa Tatatertib Ketua PTJ Aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian, kemalangan, kebakaran, bencana

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SOKONGAN KEWANGAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100,000.00 Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY No. Semakan : 00 No. Isu : 02 Tarikh Kuat kuasa : 03/01/2011

Lebih terperinci