UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN"

Transkripsi

1 2. UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN - JABATAN - TARIKH :

2 LAMPIRAN A1 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN Nama Pejabat : Tempoh Pengurusan Kewangan yang dinilai : Perkara yang dinilai : KAWALAN PENGURUSAN Objektif : Untuk Menentukan Sama Ada Jabatan Mewujudkan Struktur Dan Sistem Pengurusan Kewangan Yang Berterusan Berikut adalah penilaian terhadap perkara mengenai kawalan pengurusan bagi tempoh pengurusan kewangan yang dinyatakan untuk diberikan makluman/ulasan/tindakan: Senarai Semak / Prosedur Audit 1 Manual Prosedur Kerja Manual Prosedur Kerja (MPK) disediakan dengan lengkap. Pek. Perkhidmatan 5/2007 PKPA. 8/1991 Adakah MPK disediakan dan disimpan di pejabat untuk rujukan? Adakah item dalam MPK disedia dengan lengkap? 2 Fail Meja Fail Meja (FM) hendaklah disediakan dengan lengkap. Pek. Perkhidmatan. 5/2007 PKPA. 8/1991 Adakah FM disediakan untuk setiap kakitangan Bahagian Kewangan? Adakah item dalam FM disedia dengan lengkap dan betul? 3 Fail / Minit Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 4 Surat / Fail Penurunan Kuasa Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) telah melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan. PP. 10/2008 Kuasa bagi menjalankan tugas kewangan yang utama telah diberi sebagaimana peraturan yang ditetapkan. Adakah Jawatankuasa ini ditubuhkan di setiap PTJ (lebih daripada 10 kakitangan) jika tidak adakah laporan setiap suku tahun dibuat? Adakah Jawatankuasa bermesyuarat 3 bulan sekali? Adakah isu berhubung dengan teguran Audit dibincangkan? Adakah kakitangan yang menjalankan urusan kewangan diberi kuasa secara bertulis seperti mana kehendak peraturan? 2 / 20

3 Senarai Semak / Prosedur Audit AP 53 5 Fail Laporan / Teguran Jabatan Audit Negara 6 Fail Laporan / Teguran Audit Dalam/ Luar dan Naziran Jabatan Mengakaun Sendiri (JMS) Teguran Jabatan Audit Negara telah dijawab dan tindakan susulan dibuat AP 306 dan PP. 14/1980 Teguran Audit Dalam telah dijawab dan tindakan susulan dibuat. Adakah semua teguran jabatan Audit Negara dijawab dalam masa sebulan? Jika tidak, adakah susulan dibuat oleh Ketua Pejabat? Adakah semua teguran Unit Audit Dalam dan Naziran JMS dijawab segera? Jika tidak, adakah susulan dibuat oleh Ketua Pejabat? 7 Perjawatan Waran Perjawatan Adakah tindakan untuk mengisi kekosongan telah diambil? Pengisian jawatan seperti yang diluluskan/mengikut Waran Perjawatan. 8 Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) di Ibu Pejabat sahaja. Fail PPSM Pek. Perkhidmatan. 6/2005 Adakah PPSM telah ditubuhkan? Adakah PPSM telah bermesyuarat pada minggu keempat bulan Januari? Adakah Minit Mesyuarat telah disediakan? Adakah Minit Mesyuarat disemak dan ditandatangani oleh pengerusi? 9 Latihan dan Kursus Fail Latihan dan Kursus, Pek. Perkhidmatan. 6/2005, Pek. Perkhidmatan. 5/2007 Adakah Unit/Pegawai latihan ditubuhkan/dilantik? Adakah Rancangan tahunan mengenai latihan pengurusan kewangan disediakan? Adakah mekanisme untuk memastikan setiap pegawai dilatih sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun? Adakah latihan dilaksanakan mengikut perancangan? 10 Daftar Pemeriksaan Mengejut (AM 28) (Semakan ke atas Panjar Wang Runcit (PWR), Daftar Setem dan Daftar Kew. 67) Pemeriksaan Mengejut telah dilaksanakan mengikut kekerapan yang ditetapkan AP 309 Adakah daftar pemeriksaan mengejut diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini? Adakah pemeriksaan mengejut dilaksanakan oleh pegawai bertanggungjawab setiap enam (6) bulan sekali? Nota : T.B Tidak Berkenaan PP Pekeliling Perbendaharaan SPP Surat Pekeliling Perbendaharaan AP Arahan Perbendaharaan PKPA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 3 / 20

4 Tandatangan : Tandatangan : Nama Pegawai Audit : Nama Ketua Jabatan/ Pegawai Yang bertanggungjawab : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : 4 / 20

5 LAMPIRAN A2 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN Nama Pejabat : Tempoh Pengurusan Kewangan yang dinilai : Perkara yang dinilai : KAWALAN TERIMAAN Objektif : Untuk Menentukan Hasil Dikutip Dengan Segera Dan Diakaunkan Dengan Betul Berikut adalah penilaian terhadap perkara mengenai kawalan terimaan bagi tempoh pengurusan kewangan yang dinyatakan untuk diberikan makluman/ulasan/tindakan: Senarai Semak / Prosedur Audit pematuhan 1 Daftar Borang Hasil Yang Dikawal 2 Buku Resit/Lesen/ Permit Daftar Borang Hasil Yang Dikawal (Kew. 67) diselenggara dan stok borang disimpan selamat AP 63(a) AP 67 Borang hasil (resit / lesen / permit) yang dikeluarkan untuk diguna disimpan dengan selamat dan diselenggara dengan teratur AP 66 AP 80 Adakah Daftar Borang Hasil diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini? Adakah baki stok borang hasil yang dicatatkan sama dengan stok sebenar dalam tangan? Adakah semua stok borang disimpan di tempat yang selamat? Adakah borang hasil yang diterima, disemak dan diperakui tentang ketepatan nombor siri di tiap-tiap buku resit? Adakah borang hasil yang dikeluarkan mengikut susunan nombor secara berturutan? Adakah borang hasil yang dikeluarkan disemak sekurangkurangnya sekali seminggu oleh pemungut atau wakilnya? 3 Buku Tunai Buku Tunai diselenggarakan dengan lengkap, disemak dan diserah untuk pengauditan dalam tempoh ditetapkan Adakah pegawai bertanggungjawab menyemak butiran yang direkod dalam buku tunai dengan resit yang berkenaan pada tiap-tiap hari, menandatangani ringkas serta 5 / 20

6 Senarai Semak / Prosedur Audit pematuhan AP 72 mencatatkan tarikh? Adakah akaun tunai bulanan diserah kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh 10 hari selepas akhir tiap bulan? Adakah flimsi hasil yang diterima dari JANM disesuaikan dengan Buku Tunai Cerakinan untuk menentukan pungutan dimasukkan ke bank telah diambil kira oleh JANM? Adakah tindakan telah diambil jika flimsi tidak diterima oleh JANM? 4 Daftar Cek Tak Laku Daftar Cek tak Laku diselenggara dan dikemaskini SP JANM 1 Tahun Daftar Mel Daftar Mel diselenggara dengan lengkap dan disemak Arahan Perbendaharaan (AP) 71 Adakah Daftar Cek Tak Laku diselenggara? Adakah tindakan untuk mendapatkan cek ganti telah diambil oleh Jabatan? Adakah Daftar Mel diselenggarakan dengan lengkap? Adakah pegawai yang bertanggungjawab mengakaunkan butiran ke dalam daftar telah menandatangani ringkas? 6 Penyata Penyesuaian Hasil 7 Penyata Tunggakan Hasil/Akaun Belum Terima (ABT) Penyata Penyesuaian Hasil Bulanan disediakan dan dikemukakan kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh ditetapkan Arahan Perbendaharaan (AP) 143 (b) Penyata Tunggakan Hasil Akaun Belum Terima disediakan mengikut format Adakah nombor resit dicatat dalam daftar mel? Adakah daftar mel diperiksa dan disemak setiap hari dengan buku tunai oleh Pegawai Penyelia? Adakah Penyata Penyesuaian Hasil disediakan? Adakah penyata tersebut dikemukakan kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh 21 hari? Adakah penyata penyesuaian hasil dibuat dengan betul dan kemas kini? Jika ada perbezaan, apakah tindakan susulan telah diambil? Adakah semua kutipan yang belum diterima dilaporkan dalam ABT? 6 / 20

7 Senarai Semak / Prosedur Audit pematuhan dalam tempoh yang ditetapkan. Adakah penyata tersebut disediakan dengan lengkap? Arahan Perbendaharaan (AP) 328 Adakah penyata tersebut dikemukakan kepada Pejabat Pembayar dengan salinan kepada Jabatan Audit Negara mengikut tempoh yang ditetapkan (sebelum 31 Ogos dan/atau 28 Februari)? Adakah analisis tunggakan disediakan mengikut ia tertunggak (ageing)? i) Adakah emolumen terlebih bayar/ pendahuluan diri / pelbagai diselesaikan segera? ii) Adakah tindakan diambil bagi menyelesaikan baki pinjaman terhutang (jika ada) bagi pegawai yang berhenti / bersara? Adakah tindakan susulan ada dibuat untuk mendapatkan hasil yang tertunggak? AP 328(a) Bagi tunggakan yang tidak dapat dipungut setelah usaha diambil, adakah tindakan dibuat untuk menghapuskan hasil berkenaan dengan kebenaran tertentu? Adakah hasil/tunggakan yang telah dihapuskan dikeluarkan dalam Laporan ABT? Jika kutipan hasil dibuat melalui pengeluaran bil (tunggakan hasil), adakah ia dijelaskan (dikutip) dalam tempoh yang ditetapkan? Nota : T.B Tidak Berkenaan Tandatangan : Tandatangan : Nama Pegawai Audit : Nama Ketua Jabatan/ Pegawai Yang bertanggungjawab : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : 7 / 20

8 LAMPIRAN A3 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN Nama Pejabat : Tempoh Pengurusan Kewangan yang dinilai : Perkara yang dinilai : KAWALAN PERBELANJAAN Objektif : Untuk Menentukan Perbelanjaan Dilakukan Mengikut Maksud Yang Diperuntukkan Dengan Cekap Dan Berhemat Berikut adalah penilaian terhadap perkara mengenai kawalan perbelanjaan pengurusan kewangan yang dinyatakan untuk diberikan makluman/ulasan/tindakan: bagi tempoh 1 Buku Vot/BV 381 Buku Vot diselenggarakan dengan lengkap dan teratur PP. 8/ Pesanan Tempatan Buku Pesanan Tempatan diselenggarakan dengan teratur dan terkawal AP 176 & 177 SPP. 4/1990 Senarai Semak / Prosedur Audit Adakah Buku Vot diselenggarakan dengan lengkap/bv 381 difailkan mengikut tahun kewangan, vot, program/aktiviti dan objek? Adakah pegawai yang memperakui baucar telah menurunkan tandatangan ringkas di buku vot? Adakah sebarang pembatalan catatan di buku vot dibuat dengan teratur? Adakah setiap perbelanjaan dan tanggungan dicatat dalam buku vot dengan lengkap dan kemas kini? Adakah setiap tanggungan direkodkan dengan segera ke dalam buku vot (transaksi terkini)? Adakah Pesanan Tempatan dikeluarkan sebelum peruntukan diterima? Adakah borang Pesanan Tempatan diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa? Adakah pesanan tempatan yang dikeluarkan sebelum invois/bil diterima AP (b)? 8 / 20

9 Senarai Semak / Prosedur Audit Adakah borang pesanan tempatan yang dibatalkan, semua salinannya dikepilkan bersama untuk pembatalan? Adakah borang Pesanan Tempatan yang dikeluarkan pada awal tahun telah diselesaikan? 3 Kod Perbelanjaan Kod Perbelanjaan yang betul hendaklah digunakan Adakah kod perbelanjaan yang betul telah digunakan? Adakah jurnal pelarasan dibuat sekiranya berlaku kesilapan kod aktiviti? 4 Daftar Daftar diselenggara dengan lengkap dan disemak sewajarnya AP 103 Adakah Daftar /BV 341 dicetak atau dikemas kini dalam disket setiap bulan? Adakah bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari? Adakah Daftar disemak sebulan sekali oleh Ketua Pejabat atau wakilnya yang telah diturun kuasa? 5 Bayaran Pukal Adakah Laporan Akaun Pukal dan Laporan Terperinci (BP21) diterima setiap bulan? Adakah bil telefon, elektrik dan air telah disahkan oleh pegawai dan disemak dengan Laporan Terperinci Bayaran Pukal (BP21) yang diterima dari JANM? Jika ada perbezaan, adakah jurnal pelarasan telah dibuat? Adakah perbezaan tersebut dilaporkan kepada JANM untuk tindakan? Adakah buku vot telah dikemas kini berdasarkan Laporan Terperinci Pukal? 6 Penyata Penyesuaian Perbelanjaan C231/C232 7 Penyesuaian Flimsi A421/P421 (Ibu Pejabat) Penyata Penyesuaian Bulanan bagi perbelanjaan disediakan dan dikemukakan kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh ditetapkan AP 143 Penyata Penyesuaian Bulanan bagi perbelanjaan disediakan dan dikemukakan kepada Pejabat Perakaunan dalam tempoh ditetapkan AP 143(b) Adakah Penyata Penyesuaian Perbelanjaan bulanan/bv500-bv505 disediakan? Adakah Penyata tersebut disahkan oleh pegawai yang diberi kuasa? Adakah Penyata tersebut dikemukakan kepada Pejabat Pembayar mengikut tempoh ditetapkan (2 minggu selepas Laporan Perbelanjaan terperinci diterima) Adakah tanda menunjukkan flimsi A421/P421 telah disemak sewajarnya? Adakah Penyata Penyesuaian flimsi A421/P421 telah disedia dan dikemukakan kepada JANM/Pegawai Pengawal setiap bulan? Adakah Penyata Penyesuaian antara buku vot dengan flimsi tepat? 9 / 20

10 Senarai Semak / Prosedur Audit Adakah pelarasan dibuat terhadap kes bayaran yang salah penjenisan (coding)? 8 Laporan Perbelanjaan Bulanan Laporan Perbelanjaan Mengurus dan Laporan Perbelanjaan Pembangunan disediakan dengan lengkap dan dikemukakan dalam tempoh ditetapkan AP 143(b) Adakah Laporan Bulanan Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan disediakan? Adakah Laporan tersebut disediakan mengikut format yang ditetapkan? Adakah Laporan tersebut dikemukakan kepada Ibu Pejabat/Perbendaharaan dalam tempoh ditetapkan? Adakah Laporan tersebut ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab? Nota : T.B Tidak Berkenaan PP Pekeliling Perbendaharaan SPP Surat Pekeliling Perbendaharaan AP Arahan Perbendaharaan PKPA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Tandatangan : Tandatangan : Nama Pegawai Audit : Nama Ketua Jabatan/ Pegawai Yang bertanggungjawab : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : 10 / 20

11 LAMPIRAN A4 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN Nama Pejabat : Tempoh Pengurusan Kewangan yang dinilai : Perkara yang dinilai : PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI Objektif : Untuk Menentukan Aset dan Inventori Diurus Dengan Cekap dan Mengikut Peraturan Berikut adalah penilaian terhadap perkara mengenai pengurusan aset & inventori bagi tempoh pengurusan kewangan yang dinyatakan untuk diberikan makluman/ulasan/tindakan: Dokumen / Perkara Senarai Semak / Prosedur Audit 1 Unit Pengurusan Aset 2 Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) 3 Pegawai Penerima (PP) Unit Pengurusan Aset diwujudkan bagi menguruskan aset alih Kerajaan PP.5/2007 JKPAK telah ditubuhkan bagi merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan PP.5/2007 Memastikan tatacara penerimaan dilakukan dengan betul. PP.5/2007 Adakah Unit Pengurusan Aset diwujudkan? Adakah Pegawai Aset telah dilantik oleh Pegawai Pengawal? Adakah JKPAK telah ditubuhkan oleh Jabatan? Adakah Mesyuarat JKPAK telah diadakan sekali dalam tempoh 3 bulan? Adakah hasil mesyuarat JKPAK telah dilaporkan dalam Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)? Adakah PP diberi kuasa untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperoleh? Adakah tanggungjawab PP memastikan aset/bekalan pejabat diterima menepati spesifikasi, kualiti dan kuantiti sebenar dinyatakan di dalam senarai tugas? Adakah senarai tugas dan Fail Meja menyenaraikan tugas dan tanggungjawab PP? 11 / 20

12 Dokumen / Perkara Senarai Semak / Prosedur Audit 4 Urusan Pendaftaran Memastikan tatacara pendaftaran dilakukan sepertimana dinyatakan di dalam pekeliling PP.5/2007 Adakah aset didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan? Adakah Daftar Harta Modal (KEW.PA-2), Daftar Inventori (KEW.PA-3) dan Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori (KEW.PA-6) diselenggarakan? Adakah senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5) diselenggarakan? Adakah senarai aset di Lokasi (KEW.PA-7) diselenggarakan? Adakah terimaan direkodkan ke Kad Kawalan Stok (KEW.300 J3) dan Kad Petak (KEW.300 J4) bagi bekalan pejabat? Adakah semua daftar/kad diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini? 5 Daftar Harta Modal Daftar Harta Modal diselenggara dengan lengkap dan teratur PP.5/2007 Adakah harta modal yang dimiliki sebelum tahun 2007 disenaraikan dalam format yang ditetapkan (Kew. PA 4) Adakah harta modal yang dimiliki mulai 2007 didaftarkan dalam Daftar Harta Modal Kew. PA 2? Adakah semua harta modal yang dimiliki telah didaftar dan dilabelkan? Adakah bukti bahawa penyenggaraan harta modal dicatatkan didaftar tersebut? Adakah pemeriksaan fizikal dilakukan oleh pegawai yang bertanggungjawab sekurangkurangnya sekali setiap tahun bagi setiap harta modal dan dicatat dalam daftar? 6 Daftar Inventori Daftar Inventori diselenggara dengan lengkap dan teratur PP.5/2007 Adakah daftar inventori yang dimiliki sebelum tahun 2007 disenaraikan dalam format yang ditetapkan (Kew. PA 5) Adakah inventori yang dimiliki mulai 2007 didaftarkan dalam Daftar Inventori Kew. PA 3? Adakah inventori telah diberikan nombor siri pendaftaran yang teratur? 12 / 20

13 Dokumen / Perkara Senarai Semak / Prosedur Audit 7 Daftar Stok Bekalan Pejabat 8 Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori Daftar Stok Bekalan Pejabat diselenggarakan dengan lengkap PP.5/2007 Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori diselenggarakan dengan lengkap PP.5/2007 Adakah maklumat Daftar Stok bekalan Pejabat (Kew. 314) telah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (Kew. 300 J3) dan Kad Petak (Kew. 300 J4) mengikut Tatacara Pengurusan Stor? Adakah Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (Kew. PA 6) diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini? (semua butiran diisi) 9 Penggunaan Tatacara penggunaan sejajar dengan keperluan. PP.5/ Penyimpanan Tatacara penyimpanan adalah dipatuhi. PP.5/2007 Adakah aset yang dibeli digunakan? Adakah Aset dan item stor disimpan di tempat yang selamat dan sesuai? Adakah Aset dan item stor yang sangat menarik atau bernilai tinggi disimpan di tempat yang berasingan/mempunyai kawalan keselamatan yang lebih ketat? 11 Pemeriksaan Aset / Verifikasi Stok 12 Peraturan Penyenggaraan 13 Lembaga Pemeriksa 14 Pegawai Pengangkutan Pemeriksaan dan verifikasi stok dilakukan seperti kehendak peraturan. PP.5/2007 Peraturan penyenggaraan dilakukan sepertimana kehendak pekeliling. PP.5/2007 Pelantikan dan tugas Lembaga Pemeriksa dilakukan sepertimana kehendak pekeliling. PP.5/2007 Pegawai Pengangkutan dilantik oleh Jabatan PP.2/1980 Adakah sekurang-kurangnya 2 Pegawai Pemeriksa/Lembaga Verifikasi Stok dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal? Adakah pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun? Adakah program penyenggaraan disediakan? (Dapatkan salinan) KEW.PA-13. Adakah program penyenggaraan dilaksanakan seperti dirancang? Adakah penyenggaraan direkod dengan betul dan lengkap? (KEW.PA-14) Adakah Pegawai Pengawal melantik Lembaga Pemeriksa berdasarkan jawatan? (KEW.PA- 15) Adakah Lembaga Pemeriksa menyediakan jadual pemeriksaan kepada Urusetia Pelupusan (Unit Pengurusan Aset)? Adakah pelupusan komputer diperakukan oleh Pegawai Teknologi Maklumat? Adakah pegawai pengangkutan telah dilantik oleh Ketua Jabatan? 13 / 20

14 Dokumen / Perkara Senarai Semak / Prosedur Audit 15 Buku Log Kenderaan 16 Buku Inden/Kad Elektronik Inden Minyak 17 Kad Elektronik bagi bayaran tol Buku Log diselenggarakan dengan lengkap dan disemak dari semasa ke semasa PP.2/1980 Buku Inden/Kad Elektronik Inden Minyak disimpan dan digunakan dengan teratur PP.6/1999 Kad elektronik bayaran Tol untuk kenderaan kerajaan PP.8/1999 Adakah Buku Log Kenderaan diselenggarakan bagi setiap kenderaan? Adakah Buku Log disemak oleh pegawai penyelia setiap bulan? Adakah Buku Log dilengkapkan dan kemas kini? (semua butiran diisi sewajarnya). Adakah kad elektronik inden disimpan oleh Pegawai Pengangkutan setiap masa melainkan sekiranya ada keperluan mengisi minyak? Adakah inden minyak yang diterima daripada pencetak (resit pembelian) direkodkan, disimpan selamat dan teratur? Adakah daftar pergerakan Kad Elektronik bagi pembayaran tol ini diselenggarakan dengan lengkap dan terkini? Nota : T.B Tidak Berkenaan PP Pekeliling Perbendaharaan SPP Surat Pekeliling Perbendaharaan AP Arahan Perbendaharaan PKPA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Tandatangan : Tandatangan : Nama Pegawai Audit : Nama Ketua Jabatan/ Pegawai Yang bertanggungjawab : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : 14 / 20

15 LAMPIRAN A5 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN Nama Pejabat : Tempoh Pengurusan Kewangan yang dinilai : Perkara yang dinilai : PENGURUSAN WANG AMANAH DAN DEPOSIT Objektif : Menentukan Wang Amanah dan Deposit Diurus Dengan Teratur Serta Mengikut Peraturan Berikut adalah penilaian terhadap perkara mengenai pengurusan wang amanah & deposit bagi tempoh pengurusan kewangan yang dinyatakan untuk diberikan makluman/ulasan/tindakan: Senarai Semak / Prosedur Audit 1 Buku Amanah Buku Amanah diselenggara dengan lengkap dan mengikut peraturan (Bagi Pejabat yang menyelenggarakan Kumpulanwang Amanah/ Akaun Amanah) AP 164 & AP 165 SPP. 18/2001 Adakah Buku Daftar Amanah diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini? Adakah akaun subsidiari mengenainya (jika ada) diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini? 2 Penyata Penyesuaian 3 Penyata Tahunan Akaun Amanah Penyata Penyesuaian Amanah disediakan dan dikemukakan kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh ditetapkan (Bagi Pejabat yang menyelenggarakan Kumpulanwang Amanah/Akaun Amanah) AP 143 (b) SPP. 18/2001 Penyata Tahunan Akaun Amanah disediakan dengan lengkap dan dikemukakan untuk diaudit dalam tempoh ditetapkan. (Bagi Pejabat yang menyelenggarakan Kumpulanwang Amanah/Akaun Amanah) SPP. 18/2001 Adakah Penyata Penyesuaian Amanah disediakan dan mengikut format yang ditetapkan? Adakah Penyata Penyesuaian tersebut dikemukakan kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata diterima? Adakah Penyata Tahunan Akaun Amanah disediakan serta mengikut format yang telah ditetapkan? Adakah Penyata tersebut dikemukakan untuk diaudit dalam tempoh ditetapkan (sebelum 31 Mac tahun berikutnya) 15 / 20

16 Senarai Semak / Prosedur Audit 4 Daftar Pinjaman Komputer 5 Daftar Pinjaman Kenderaan 6 Daftar Pendahuluan Diri/ Pelbagai 7 Akaun Kawalan/ Rekod Subsidiari Deposit Daftar Pinjaman Komputer diselenggarakan dengan lengkap PP.8/1992 SPP.3/1993, SPP.14/1993 Daftar Pinjaman Kenderaan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. PP.7/1993, PP.8/1993 SPP.7/1996 Daftar Pendahuluan Diri/ Pelbagai diselenggarakan dengan lengkap SPP.20/1983 Akaun Kawalan dan Subsidiari Deposit disediakan dengan lengkap dan diselenggarakan dengan teratur Adakah daftar pinjaman komputer diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini (semua ruangan disediakan dan diisi)? Adakah daftar pinjaman kenderaan diselenggara dengan lengkap dan kemas kini (semua ruangan disediakan dan diisi)? Adakah rekod subsidiari Pendahuluan Diri/Pelbagai diselenggara dengan lengkap dan kemas kini? Adakah pendahuluan diri/ pelbagai diselesaikan dalam bulan berikutnya? Adakah Akaun Kawalan/Subsidiari Deposit diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini? Adakah senarai baki pendeposit pada 31 Disember setiap tahun disediakan? Adakah senarai baki tersebut dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara dan Ketua Audit Negara? Nota : T.B Tidak Berkenaan PP Pekeliling Perbendaharaan SPP Surat Pekeliling Perbendaharaan AP Arahan Perbendaharaan PKPA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Tandatangan : Tandatangan : Nama Pegawai Audit : Nama Ketua Jabatan/ Pegawai Yang bertanggungjawab : Jawatan : Tarikh : Tarikh : 16 / 20

17 LAMPIRAN A6 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN Nama Pejabat : Tempoh Pengurusan Kewangan yang dinilai : Perkara yang dinilai Objektif : PENGURUSAN WANG DI TANGAN : Untuk Menentukan Pengurusan Wang Di Tangan Telah Dibuat Dengan Teratur Dan Mengikut Peraturan Berikut adalah penilaian terhadap perkara mengenai pengurusan wang di tangan bagi tempoh pengurusan kewangan yang dinyatakan untuk diberikan makluman/ulasan/tindakan: Senarai Semak / Prosedur Audit 1 Panjar Wang Runcit (PWR) Wang panjar di tangan adalah betul AP 97 (d) Adakah baki wang panjar di tangan betul? (Periksa baki wang panjar dalam tangan dan pastikan baki dalam tangan serta baki seperti di buku panjar adalah bersamaan dan selaras dengan had wang panjar yang diluluskan) Adakah wang tersebut disimpan selamat? 2 Wang Pungutan Wang pungutan di tangan yang masih belum dimasukkan ke bank adalah betul AP 72 (b) Adakah amaun wang pungutan yang masih belum dimasukkan ke bank adalah betul? (Periksa wang pungutan yang masih belum dimasukkan ke bank dan tentukan amaunnya mencukupi dan bersamaan dengan amaun yang sepatutnya mengikut buku tunai/ audit roll /resit) Adakah wang tersebut disimpan selamat? 17 / 20

18 Tandatangan : Tandatangan : Nama Pegawai Audit : Nama Ketua Jabatan/ Pegawai Yang bertanggungjawab : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : 18 / 20

19 Tarikh : Waktu : Ketua Audit Dalam Unit Audit Dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Aras bawah, MIECC, Jalan Dulang, Mines Resort City Seri Kembangan, Selangor SIJIL MENGESAHKAN WANG TUNAI DALAM TANGAN Dengan ini saya mengesahkan Wang Tunai berjumlah RM (Ringgit Malaysia: ) telah diserahkan untuk pemeriksaan Audit. Butir-butirnya adalah seperti berikut: (RM) (RM) i) Kutipan Hasil Wang Tunai Cek-cek, Kiriman Wang dll. Jumlah ii) Panjar Wang Runcit (*) Wang Tunai, Cek Setem Pos Jumlah iii) Lain-Lain Wang (Setem Hasil) Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 2. Saya juga mengakui bahawa tiada apa-apa Wang Tunai/Cek yang lain yang ada di dalam tangan untuk dikemukakan kepada wakil audit waktu pemeriksaan dijalankan. Tandatangan : Tandatangan : Nama Penuh : Nama Penuh : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : (#) Wang tunai termasuk Cek-Cek, Kiriman Wang, Setem Pos, Setem Hasil dll. 19 / 20

20 PENGIRAAN WANG TUNAI DALAM TANGAN BAGI PANJAR WANG RUNCIT (*) BIL PERKARA DIKIRA (RM) BILANGAN JUMLAH (RM) i) Wang Tunai JUMLAH KECIL ii) Setem Pos JUMLAH KECIL iii) Cek JUMLAH KESELURUHAN 20 / 20

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Kandungan Muka Surat Prakata ii Panduan Umum Terhadap Kawalan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti oleh JAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN AUDIT DALAM JABATAN PERDANA MENTERI SELF ASSESSMENT PENGURUSAN KEWANGAN TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2014 HINGGA 30 JUN 2015

BAHAGIAN AUDIT DALAM JABATAN PERDANA MENTERI SELF ASSESSMENT PENGURUSAN KEWANGAN TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2014 HINGGA 30 JUN 2015 AD.PK A6 BAHAGIAN AUDIT DALAM JABATAN PERDANA MENTERI SELF ASSESSMENT PENGURUSAN KEWANGAN TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2014 HINGGA 30 JUN 2015 Nama Pejabat : Perkara yang dinilai : Pengurusan Aset Dan Stor

Lebih terperinci

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN BERHUBUNG DENGAN KAWALAN PENGURUSAN ASET DAN STOR 1.0 Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 1.1 JKPAK ditubuhkan. 1.2 Keanggotaan JKPAK dipatuhi. 1.3 Bermesyuarat

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI

PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI UNIT AUDIT DALAM 2012 Universiti Sains Malaysia Bangunan C15 11800 USM, Pulau Pinang T : (6)04-653 5260/5262 F : (6)04-653 5263 www.usm.my SENARAI SEMAK PENGAUDITAN PENGURUSAN

Lebih terperinci

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP BERHUBUNG DENGAN KAWALAN TERIMAAN STOK BORANG HASIL 1. 2. 3. 4. 5. Borang hasil direkodkan dengan lengkap dan kemas kini dalam Daftar Borang Hasil (Kew. 67). Baki stok borang hasil didaftar bersamaan

Lebih terperinci

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU ASET DAN MUKA SURAT 1/12 ASET DAN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN 4.1 Pendahuluan 4.1.1 Semua urusan kewangan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN PP 5/2007 OLEH: UNIT PENGURUSAN ASET & PELUPUSAN BAHAGIAN PEROLEHAN & PENSWASTAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN PP 5/2007 OLEH: UNIT PENGURUSAN ASET & PELUPUSAN BAHAGIAN PEROLEHAN & PENSWASTAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN PP 5/2007 OLEH: UNIT PENGURUSAN ASET & PELUPUSAN BAHAGIAN PEROLEHAN & PENSWASTAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1 PERANAN & TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL PASTI PENGURUSAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PS 5.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PERBENDAHARAAN MALAYSIA KP 5.1/2013 KANDUNGAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN...

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan KP 2.4/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.4/2013

Lebih terperinci

B. OBJEKTIF UMUM. Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan

B. OBJEKTIF UMUM. Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan 2 B. OBJEKTIF UMUM Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan Memahami peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah dalam pengurusan kewangan Mengetahui dan memahami perkara-perkara yang

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA. 6/6) Tarikh Kuatkuasa : 26 April 1997 Semua Ketua Bahagian/Kajian/Pusat/Unit/Provos ITM Cawangan/Penggawa

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan AM 2.4 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.4 Penggunaan,

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan KP 6.6/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 6.6/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN...

Lebih terperinci

TERIMAAN DAN PUNGUTAN

TERIMAAN DAN PUNGUTAN TERIMAAN DAN PUNGUTAN OBJEKTIF Menjelaskan dasar-dasar pengurusan, sistem dan peraturan serta arahan-arahan yang berkuatkuasa. Meningkatkan kompetensi dalam merancang, mengawal dan melaksanakan terimaan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT)

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan Harta Modal

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 10 TAHUN 2008

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 10 TAHUN 2008 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 10 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Ketua Badan Berkanun Persekutuan PENUBUHAN, PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan Fail : 400-BBI ( PENG. WANG 6/61 ) Tarikh Kuatkuasa : 26 Disember 1992 Kepada Semua Penolong Bendahari Kanan Penolong

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/ Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : (KEW.PA-2/PA-3) No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan AM 1.1 KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Aset Kerajaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA AM 1.1 KANDUNGAN PENDAHULUAN PENGURUSAN ASET... 2 AM 1.1 Pengurusan Aset Kerajaan... 2 1. Tujuan... 2 2. Tanggungjawab Pegawai

Lebih terperinci

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 JB.SPB.G.2/2015 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 TUJUAN

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4.

1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4. 2 1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4.4 Rekupmen PWR 5.0 Penutupan Buku Tunai PWR Pada Akhir

Lebih terperinci

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA ASET ALIH MUKA SURAT : 1/13 ASET ALIH Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN

Lebih terperinci

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN 1 TATACARA TERIMAAN WANG 1.0 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada Bendahari untuk memungut wang Universiti. Rekod perwakilan kuasa hendaklah disimpan

Lebih terperinci

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL NO.KELUARAN 05 MUKA SURAT 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama RAMLAH BT. MOHAMED Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 TUJUAN Surat pekeliling

Lebih terperinci

Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah Disampaikan oleh:.. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat IAB Genting Highlands OBJEKTIF KURSUS

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 Tarikh : 15 Julai 2015 28 Ramadhan 1436H Y.Bhg Dato /Prof./Tuan/Puan, السلام علیكم PEKELILING TATACARA PENGURUSAN AKAUN PANJAR WANG RUNCIT 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Tujuan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Tujuan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Tujuan Tujuan peraturan ini dikeluarkan adalah untuk mengatur, mengawal dan menguruskan kewangan Universiti berasaskan Perlembagaan Universiti di bawah Peruntukan Kewangan Bahagian

Lebih terperinci

BAHAGIAN 1A : PENGENALAN

BAHAGIAN 1A : PENGENALAN BAHAGIAN 1A : PENGENALAN 1. TUJUAN Tujuan peraturan ini dikeluarkan adalah untuk mengatur dan mengawal pengurusan kewangan Universiti Teknologi MARA serta menjelaskan tatacara kewangan dan dasar perakaunan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM KK/BP 10/173/291 Jd. 2 (57) PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran tanpa pesanan belian kepada pembekal, Pusat Tanggungjawab (PTJ), staf dan pelajar. Garis panduan ini merangkumi semua

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Penggunaan 2-3 3. Penyimpanan 3-4 4. Pematuhan 4 5. Pemeriksaan 4-5 6. Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 7. Borang Aduan Kerosakan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) 1. Surat Ikatan Akaun Amanah (yang kemudiannya ini disebut sebagai Surat Ikatan ) ini dibuat pada tarikh di

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia TAKLIMAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia KANDUNGAN TPA PENDAHULUAN BAB F KEHILANGAN /HAPUS KIRA BAB E PELUPUSAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari

PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari Definisi Aktiviti Pungutan Hasil : a) Sebelum menerima wang b) Semasa menerima wang c) Selepas menerima wang Tindakan pemantauan Definisi Mengutip,

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam WP 10.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PENGURUSAN WANG AWAM... 2 WP 10.3/2013 Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam... 2

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penyelenggaraan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penyelenggaraan AM 2.5 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.5... 2 1. Objektif... 2 2. Jenis... 2 3. Manual... 3

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1 PENOLONG AKAUNTAN JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1 PROFAIL TUGAS SKIM PERKHIDMATAN: PENOLONG AKAUNTAN GRED TEMPOH (Tahun Berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (Diskripsi Tugas) W27 1 5 Tahun Melaksana

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

PENGURUSAN ASET UNIVERSITI Tanggungjawab Bersama

PENGURUSAN ASET UNIVERSITI Tanggungjawab Bersama PENGURUSAN ASET UNIVERSITI Tanggungjawab Bersama Oleh : JABATAN BENDAHARI PENGENALAN Tatacara Pengurusan Aset Universiti Penemuan Audit Tatacara Pelupusan Aset Tatacara Kehilangan dan Hapuskira 2 TATACARA

Lebih terperinci

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01 MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Kemaskini Daftar Aset Alih FAMS (Harta Modal KEW.PA-2) dan (Inventori KEW.PA-3) 4

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W)

JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) BIL JAWATAN GRED PTK KEDAH PENILAIAN 1. AKAUNTAN W54 TK6 Kursus W52 TK5 Kursus W48 TK4 Kursus W44 TK3 Kursus W41 TK1 Peperiksaan TK2 Peperiksaan 2. PENOLONG

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Mukasurat 1/14 PROSEDUR PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG BENDAHARI TIMBALAN BENDAHARI Diluluskan oleh : BENDAHARI Mukasurat 2/14 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR MUKA SURAT : 1/6 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI 1 JULAI 2010 Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia 81310

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN M/S 1. Objektif 2 2. Tempoh Pendaftaran 2 3. Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan 2 4. Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 5. Aset Yang Disewa Beli

Lebih terperinci

M / S : 1 / 15 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 PENGURUSAN ASET /INVENTORI UPSI(ISO)/BEN/P08 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

M / S : 1 / 15 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 PENGURUSAN ASET /INVENTORI UPSI(ISO)/BEN/P08 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN 1 / 15 1.0 TUJUAN Untuk memastikan proses pengurusan aset dan inventori dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 1 GARIS

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

300 PENGURUSAN ASET Tadbir Urus Aset Alih

300 PENGURUSAN ASET Tadbir Urus Aset Alih 300 PENGURUSAN ASET 300-1 Tadbir Urus Aset Alih 300-1/1 Pelantikan Pegawai Aset 300-1/1/1 Pelantikan Pegawai Aset (SN: meliputi Pegawai Aset, Pengurus/Pegawai Stor Pusat/Stor Utama, Pegawai Penerima, Pegawai

Lebih terperinci

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN 9.1 Pendahuluan 9.1.1 Perbelanjaan yang hendak dibayar perlu dipatuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi melaksanakan pembayaran

Lebih terperinci

TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH

TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH SPKWS DAN TATACARA KEWANGAN SISTEM SPKWS Akaun sekolah CETAKAN DOKUMEN SETIAP KALI TRANSAKSI 1. Resit Terimaan 2. Baucar Bayaran 3. Pelarasan untuk baucar (*) BULANAN 1. Buku Tunai

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 BEN-SPKL( 09 /2007)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Ruj. Kami Ruj. Tuan Tarikh : Diisi oleh Pemegang Akaun/Ketua Projek : Kosongkan : kosongkan Bendahari Universiti Malaysia Sabah. Melalui: (Nama Dekan Dan Nama SPIU) (Tandatangan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 ANM(T) 81/10/6/10 (32) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 3 TAHUN 2017 TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 0 BIL. KANDUNGAN

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA LAMPIRAN 2 OBJEKTIF KUALITI ANGKASA Memberi perkhidmatan dengan sadik, amanah dan telus serta berkualiti melalui : 1. Program pelajaran dan penerangan kepada koperasi-koperasi dengan cekap dan berkesan.

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN ASPEK RISIKO KAEDAH TINDAKAN PENCEGAHAN TANGGUNGJAWAB

PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN ASPEK RISIKO KAEDAH TINDAKAN PENCEGAHAN TANGGUNGJAWAB LAMPIRAN 1 PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN PROSES / 1. PENERIMAAN WANG Proses penerimaan wang yang tidak selamat. Kehilangan wang kutipan/ pungutan Penerimaan wang tanpa kuasa Penyalahgunaan

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran KP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.3/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP IKAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN NOTA SERAH TUGAS JAWATAN

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN NOTA SERAH TUGAS JAWATAN GARIS PANDUAN PENYEDIAAN NOTA SERAH TUGAS JAWATAN 1. TUJUAN Menyelaras penyediaan Nota Serah Tugas Jawatan (NSTJ) apabila bertukar atau bersara. 2. LATAR BELAKANG 2.1. Merujuk kepada surat Jabatan Perkhidmatan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN CETAKAN DOKUMEN SETIAP KALI TRANSAKSI BULANAN HUJUNG TAHUN 1. Resit Terimaan 1. Buku Tunai* 1. Subsidiari

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

BAB 2 BAJET Di peringkat Universiti, pengurusan bajet meliputi proses penyediaan bajet, pengagihan peruntukan dan kawalan perbelanjaan.

BAB 2 BAJET Di peringkat Universiti, pengurusan bajet meliputi proses penyediaan bajet, pengagihan peruntukan dan kawalan perbelanjaan. BAB 2 BAJET 2.1 Pendahuluan 2.1.1 Bajet merupakan satu perancangan kewangan sesebuah organisasi yang melibatkan anggaran hasil dan perbelanjaan yang dirangka untuk mencapai matlamat dalam jangka masa tertentu.

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel. : 606-2332266 Faks : 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI KUTKM.03/10.12/3/1 ( 12 ) 27 Disember 2001 PEKELILING

Lebih terperinci

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI R2001 PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN KEWANGAN Kewangan merupakan faktor utama dan pemangkin yang dapat menggerakkan persatuan dengan lebih aktif dan lancar. Persatuan yang ditubuhkan seharusnya mengendali

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran AM 2.3 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pendaftaran PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.3 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 ANM(T) 81/10/6/10 (35) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 6 TAHUN 2017 TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 0 BIL. KANDUNGAN

Lebih terperinci

Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008

Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 ELAUN NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 ELAUN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr. SHARIFAH FETOM BINTI SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA

Lebih terperinci

FADZILLAH BINTI RAHMAN

FADZILLAH BINTI RAHMAN PENGURUSAN BAJET Disampaikan oleh : FADZILLAH BINTI RAHMAN Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan Pejabat Bendahari UTM fazilah@utm.my/07-5530256/019-7299935 KATEGORI PERUNTUKAN Bajet Mengurus

Lebih terperinci

PEMERIKSAAN MENGEJUT KUTIPAN HASIL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

PEMERIKSAAN MENGEJUT KUTIPAN HASIL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Jabatan Bendahari Bursar s Office Rujukan : UKM BEN/224/8 Jld 12 Tarikh : 30 November 2015 PEKELILING BENDAHARI BIL 9/2015 Dekan/Pengarah/Ketua Fakulti/Pusat/Bahagian/Jabatan/Unit Universiti Kebangsaan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA BAB A. PENERIMAAN ASET/INVENTORI AGEN PENGHANTARAN / SYARIKAT PEMBEKAL PEMEGANG/PENGGUNA ASET/INVENTORI PEGAWAI ASET.

ARAHAN KERJA BAB A. PENERIMAAN ASET/INVENTORI AGEN PENGHANTARAN / SYARIKAT PEMBEKAL PEMEGANG/PENGGUNA ASET/INVENTORI PEGAWAI ASET. ARAHAN KERJA BAB A. PENERIMAAN ASET/INVENTORI PEGAWAI PENERIMA KETUA JABATAN PEMEGANG/PENGGUNA ASET/INVENTORI AGEN PENGHANTARAN / SYARIKAT PEMBEKAL Periksa aset/inventori mengikut *spesifikasi yang ditetapkan

Lebih terperinci