BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan"

Transkripsi

1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Perindustrian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan harta tanah di Malaysia pada masa kini. Satu sistem perancangan yang baik untuk sektor perindustrian dapat meningkatkan kemampuan pencapaiannya bagi pembangunan negara (Aniza, 2001). Perkembangan pembangunan sektor industri menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Perletakan kawasan perindustrian adalah penting kerana lokasinya akan memberi kesan kepada pembangunan lain di persekitarannya. Pembinaan kilangkilang dan gudang-gudang memerlukan kawasan yang strategik dan sesuai di mana lokasinya mudah diakses oleh organisasi atau firma yang memerlukan hasil daripada pengoperasian pembangunan tersebut. Organisasi atau firma memerlukan pengeluaran yang baik daripada kilang dan gudang yang menghasilkan dan membekalkan sesuatu produk harta tanah. Oleh itu, kedudukan industri yang sesuai dengan lokasinya akan memberi kesan kepada firma khususnya kesan ke atas kos dan untung firma tersebut.

2 2 1.2 Latar Belakang Masalah Pembangunan industri yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan masih terdapat beberapa masalah terutamanya berhubung kait dengan aspek perletakan sesebuah industri di kawasan tertentu. Pihak pemaju juga tidak terkecuali memainkan peranan penting dalam perancangan industri khususnya faktor kemudahsampaian bagi lokasi industri. Pemilihan kawasan perindustrian merupakan proses awal bagi menentukan lokasi yang sesuai bagi pembangunan yang dirancang. Hal ini penting kerana lokasi industri yang tidak sesuai akan menyebabkan kenaikan kos, kelewatan tempoh masa dan jarak perjalanan yang panjang bagi pengangkutan. Secara tidak langsung hal ini akan menyebabkan keuntungan firma berkurangan dan tidak mencapai matlamat yang dirancang. Masalah yang timbul di peringkat perancangan perindustrian boleh mendatangkan banyak kesan negatif dan seterusnya menghalang perindustrian dari terus berkembang maju (Mazlin, 2008). Kriteria pemilihan kawasan pembangunan biasanya berbeza mengikut jenis harta tanah yang hendak dibina. Contohnya pembangunan rumah kedai sebagai harta tanah perdagangan haruslah mengambil kira kawasan yang mempunyai bilangan pengunjung dan pembeli yang maksimum. Hal ini kerana pembangunan harta tanah tersebut memfokuskan perspektif pembeli berdasarkan kawasan yang banyak permintaan. Namun, bagi pembangunan harta tanah perindustrian pula, pembinaannya berdasarkan zon perancang dan guna tanah. Perancangan industri berat haruslah dibina di kawasan yang jauh dari kawasan perumahan dan perdagangan, manakala industri ringan dan sederhana pula biasanya ditempatkan di kawasan berdekatan perdagangan. Menurut Garis Panduan Perancangan Kawasan Perindustrian (GPPKP) yang diterimapakai oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru pada tahun 1999, perancangan tapak dan pengezonan perlulah sesuai dari segi perletakan agar mudah untuk sampai. Merujuk kepada Hamid (2006), semakin banyak kemudahsampaian suatu tapak ke suatu tempat aktiviti dicapai, semakin berkurang kos ke tapak tersebut. Hal ini

3 3 menyebabkan tapak tersebut berpotensi dalam memberi pulangan dan nilai pasaran. Tapak yang mempunyai kemudahsampaian yang tinggi adalah sesuai untuk pembangunan kerana ia berpotensi untuk memberi pulangan kepada pelaburan projek pembangunan serta menghasilkan nilai pasaran yang tinggi. Kemudahsampaian perlu dikira dalam menentukan suatu tapak yang sesuai, iaitu tapak yang banyak terdapat kemudahan di sekitarnya. Kemudahsampaian dikira berdasarkan jarak, masa dan kos (Zhu, Liu dan Yeow, 2005). Kemudahsampaian boleh dikira dengan menggunakan perisisan Sistem Maklumat Geografi (GIS). GIS adalah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam mengira kemudahsampaian dengan menggunakan perisian GIS (Farraw dan Nelson, 2001). Antara perisian GIS yang dapat mengira kemudahsampaian dan seterusnya menentukan tapak adalah Arcview dan ArcGIS. Pemilihan lokasi adalah sesuatu yang sukar dilakukan dalam perancangan pembangunan perindustrian. Prinsip dalam perancangan kawasan perindustrian lebih banyak memfokuskan kepada aspek fizikal dan persekitaran. Kesilapan dalam memilih lokasi industri yang dirancang boleh memberi kesan negatif kepada projek pembangunan itu pada masa akan datang. Contohnya, projek tersebut tidak mendatangkan keuntungan, kesukaran membekalkan perkhidmatan dan produk kepada firma, risiko pencemaran kepada kawasan persekitaran industri dan sebagainya. Bagi mengelak masalah ini berlaku, analisis pemilihan tapak perlu dijalankan bagi memfokuskan lokasi yang sesuai terutamanya dalam aspek kemudahsampaian. Kemudahsampaian merupakan kriteria perancangan yang penting diambil kira dalam membuat pemilihan lokasi bagi pembangunan industri. Menurut Lewis (1987) dalam Peiser dan Frej (2003), terdapat banyak faktor yang perlu diambil kira oleh pemaju sebelum membeli tapak untuk pembangunan. Antaranya adalah memastikan jenis zon guna tanah yang sesuai dengan pembangunan yang ingin dijalankan. Perkara ini juga turut ditekankan oleh Miles et al. (2000) dan Kone

4 4 (1994) dalam Greg et al. (2003) yang mengatakan sekatan undang-undang dan peraturan kerajaan seperti pengezonan dan kawalan guna tanah merupakan faktor penting dalam pemilihan tapak. Aspek kemudahsampaian juga menitikberatkan peluang kepada individu itu terhadap lokasi yang diberi agar memudahkan mereka untuk menyertai sesuatu aktiviti. Pada asasnya kemudahsampaian mewakili aktiviti yang mudah untuk dicapai dari lokasi tertentu dengan adanya sistem pengangkutan (Zhu, et. al, 2004). Ini menunjukkan sesuatu aktiviti seperti perindustrian boleh dicapai dengan adanya kemudahsampaian yang sangat baik. Maka kajian ini hanya memfokuskan kepada kriteria kemudahsampaian sahaja sebagai suatu aspek penting dalam menentukan kesesuaian lokasi perindustrian. Pengukuran kemudahsampaian lokasi industri biasanya terdiri daripada jarak perjalanan, masa perjalanan dan kos perjalanan. Menurut Zhu Liu dan Yeow (2005), penggunaan masa dan wang secara minimum akan mendorong lebih banyak aktiviti yang boleh dicapai di dalam suatu masa yang ditetapkan. Penjimatan masa dan wang tersebut menunjukkan bahawa kemudahsampaian lokasi industri tersebut adalah lebih baik. Kemudahsampaian juga diukur dalam bentuk jarak laluan terdekat di mana ia boleh didefinisikan sebagai jarak yang paling dekat untuk dilalui antara satu nod dengan nod yang lain (Yang, 2004). Penggunaan jarak perjalanan terdekat biasanya diperlukan di antara dua lokasi sama ada dari satu bilik ke bilik yang lain, satu jalan ke jalan yang lain atau dari satu bandar ke bandar yang lain (Rohaizan, 2005). Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) dipilih sebagai kawasan kajian kerana bersesuaian dengan Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Johor Bahru (2003) yang akan meletakkan kawasan pentadbiran MBJB sebagai kawasan industri sederhana dan ringan serta akan menumpukan kepada kawasan industri terancang. Terdapat pelbagai kaedah statistik digunakan dalam membuat pemilihan tapak yang bersesuaian tanpa mengambil kira analisis kemudahsampaian sepenuhnya serta

5 5 keutamaan pembeli dalam pemilihan tapak. Penentuan lokasi yang bersesuaian bagi sesebuah industri yang melibatkan jarak akan dianalisis mengunakan analisis rangkaian. Oleh itu, pemilihan lokasi dengan mengambil kira faktor kemudahsampaian berasaskan masa perjalanan kenderaan akan menentukan tahap kesesuaian lokasi industri tersebut yang akan digambarkan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS). 1.3 Penyataan Masalah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam perancangan sesuatu pembangunan dan penentuan perletakan kawasan perindustrian di sesuatu kawasan. Menurut Garis Panduan Perancangan Kawasan Perindustrian (2005), masalah yang masih diketengahkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) adalah dari aspek perancangan. Kriteria yang ditetapkan dalam perancangan kawasan perindustrian merangkumi konsep kemudahsampaian, komponen dan kualiti, keselamatan dan kesejahteraan, kebersihan dan keindahan, pengoptimuman, dan dokumen yang informatif. Biasanya lokasi bagi industri sederhana lebih cenderung bertumpu di kawasan berdekatan taburan penduduk seperti kediaman dan perdagangan. Ini kerana sistem pengangkutan dan perhubungannya boleh menjimatkan kos pengeluaran dan memendekkan masa perjalanan untuk mudah sampai ke kawasan urus niaga. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti di manakah lokasi industri sederhana yang mempunyai kemudahsampaian tinggi. Walaupun aspek kemudahsampaian telah digariskan dalam panduan berkenaan, ia tidak diasaskan kepada konsep pengoptimuman jarak dan masa perjalanan yang mempengaruhi kos dan kecekapan pergerakan kenderaan.

6 6 Lokasi industri yang mempunyai kemudahsampaian yang tinggi memudahkan pemasaran barangan. Secara tidak langsung, kos penghantaran boleh diminimumkan kerana jarak perjalanan yang dekat dan tempoh masa yang singkat. Aplikasi GIS boleh digunakan untuk menganalisis kemudahsampaian sesuatu lokasi industri di sesebuah kawasan yang kemudahannya boleh digunakan untuk menggambarkan tahap kesesuaian lokasi berkenaan. Maka, sistem ini akan menjadi alat dalam perancangan kawasan industri yang memberi manfaat kepada pelbagai pihak yang terlibat dalam perancangan dan pembangunan industri. Berdasarkan penyataan masalah yang telah dinyatakan, kajian ini akan dijalankan terhadap aspek pengukuran kemudahsampaian lokasi yang beasaskan masa perjalanan kenderaan. Hal ini kerana sesebuah firma industri amat mementingkan aspek penjimatan kos. Kos pengangkutan dipengaruhi oleh jarak dan masa perjalanan. Oleh itu, terdapat beberapa persoalan yang timbul di mana persoalanpersoalan tersebut akan dikupas dalam kajian ini. Persoalan yang timbul adalah apakah faktor-faktor lokasi industri yang akan memberi kesan terhadap kemudahsampaiannya? Seterusnya, bagaimanakah GIS diaplikasikan untuk mengukur tahap kesesuaian bagi faktor lokasi industri berdasarkan pengukuran kemudahsampaian yang berasaskan tempoh masa perjalanan?

7 7 1.4 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut: a) Membincangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kemudahsampaian sesuatu lokasi industri; dan b) Mengukur kemudahsampaian lokasi industri secara spatial berdasarkan masa perjalanan kenderaan dan menentukan kesesuaian lokasi berdasarkan masa perjalanan terpantas. 1.5 Skop Kajian Skop kajian ini memfokuskan kepada dua aspek utama berkaitan dengan pembangunan kawasan industri yang terdiri daripada aspek kemudahsampaian dan lokasi industri. Satu aspek kemudahsampaian yang dikaji adalah berasaskan masa perjalanan (time-travel) yang akan diukur bagi menentukan tahap kemudahsampaian sesuatu lokasi industri. Aspek kedua yang menjadi fokus kajian adalah faktor-faktor lokasi yang bersifat ruang (spatial). Faktor-faktor lokasi adalah penting bagi menentukan kesesuaian lokasi industri di peringkat perancangan. Salah satu prinsip yang perlu dipenuhi oleh Pihak Berkuasa Tempatan dalam merancang kawasan perindustrian adalah kemudahsampaian. Kawasan perancangan perindustrian di bawah pentadbiran MBJB dipilih sebagai lokasi kajian yang memfokuskan kepada industri sederhana sebagai contoh kilang menghasilkan produk

8 8 susu. Jaringan jalan raya yang lengkap di sekitar kawasan MBJB digunakan dalam kajian untuk memudahkan lagi hasil kajian yang tepat. GIS akan digunakan dalam kajian ini bagi menentukan lokasi yang sesuai bagi industri sederhana. Analisis rangkaian dalam sistem tersebut digunakan bagi mengukur kemudahsampaian berasaskan masa perjalanan dari kawasan industri ke kawasan perdagangan yang berhampiran. Bagi mengukur masa perjalanan, jarak juga diperlukan bagi mengukur masa. Selain itu, skop kajian fokus kepada suatu lokasi industri sederhana yang paling sesuai dan menguntungkan di mana produk yang dikeluarkan dapat sampai ke tempat yang dituju dengan mudah, selamat serta dapat memenuhi kriteria yang diingini kedua-dua pihak sama ada daripada pihak pembeli atau pembekal dan pengusaha industri tersebut. Oleh kerana perusahaan memproses susu terhad di kawasan Johor Bahru, aktiviti industri ini akan dijadikan subjek kajian untuk membuat perbandingan dan contoh secara tidak langsung kerana kawasannya terletak di zon industri sederhana. Produk yang diproses merupakan produk yang mempunyai tempoh masa terhad dan cepat rosak. Akhir sekali pengukuran kemudahsampaian akan dijalankan untuk memastikan kesesuaian lokasi industri tersebut dan menentukan kawasan yang sesuai untuk akiviti industri sederhana.

9 9 1.6 Kepentingan Kajian Pada amnya, terdapat dua perkara utama yang berkait dengan persoalan yang dibincangkan. Pertama, persoalan faktor-faktor kemudahsampaian yang boleh diukur untuk mengetahui tahap kesesuaian tapak industri. Kedua ialah penggunaan GIS untuk menentukan ukuran kemudahsampaian bagi lokasi industri yang sesuai. Oleh itu, kajian ini penting kepada: Pihak Berkuasa Tempatan Pihak Berkuasa Tempatan seperti Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) memainkan peranan penting dalam merancang pembangunan tanah. Oleh itu, kajian ini penting kepada MBJB untuk mengkaji semula segala permasalahan berkaitan pembangunan yang dijalankan khususnya perancangan bagi pembangunan harta tanah industri. Selain mengkaji dari aspek guna tanah, aspek kemudahsampaian juga perlu diambilkira. Oleh itu, penting bagi MBJB dalam mengkaji kepentingan kemudahsampaian dalam merancang lokasi pembangunan industri Pihak Pemaju dan Pengusaha Industri Pemaju memainkan peranan sebagai pemilik tanah yang akan meneruskan pembangunan yang dirancang mengikut zon guna tanah di kawasan yang dipilih. Oleh itu, pemaju harus membuat keputusan dalam memilih lokasi yang sesuai sebelum merancang pembangunan industri di kawasan tersebut. Hal ini penting

10 10 supaya pengusaha industri dapat memastikan bahawa operasi industri tersebut berjalan lancar apabila industri sudah siap dibangunkan Firma Perdagangan Kemudahsampaian lokasi sesebuah industri penting bagi organisasi dan firma yang berurusan dengan perusahaan tersebut bagi mendapatkan bekalan produk dan perkhidmatan. Antara faktor kemudahsampaian yang penting dalam konteks ini adalah jarak dan masa perjalanan firma dengan industri tersebut. Jarak yang dekat akan menjimatkan kos perjalanan dan pengangkutan, serta masa perjalanan. Oleh itu kajian ini penting bagi firma supaya mereka bijak membuat keputusan untuk memilih lot perdagangan yang mempunyai kesesuaian jarak tertentu Kepentingan Pembangunan dan Kualiti Persekitaran Antara kepentingan lain, ialah dari aspek pembangunan persekitaran. Pembangunan industri yang berada di lokasi dan kawasan yang sesuai akan memberi kepentingan kepada industri tersebut dan juga pembangunan di sekitarnya. Sekiranya pembangunan industri berada di lokasi yang tidak sesuai khususnya industri berat, ia akan menyumbang risiko kepada pembangunan yang lain seperti pencemaran. Risiko ini akan mengurangkan kualiti persekitaran yang baik di kawasan tersebut.

11 Metodologi Kajian Keputusan kajian ini bergantung kepada langkah-langkah menjalankan kajian iaitu dalam mendapatkan sumber-sumber data yang lengkap. Oleh itu, metodologi kajian ini akan menjelaskan dengan terperinci berkenaan kaedah kajian yang digunakan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Beberapa langkah telah dikenalpasti dalam menjalankan kajian terhadap kemudahsampaian lokasi industri yang sesuai. Metodologi kajian diterangkan dalam lima peringkat seperti berikut: Peringkat Pertama : Mengenalpasti Penyataan Masalah Peringkat pertama merupakan peringkat pemahaman awal. Idea-idea kajian akan diwujudkan daripada isu yang telah dikenalpasti dan diperolehi daripada pembacaan bahan-bahan rujukan seperti jurnal, keratan akhbar atau artikel, internet, buku-buku dan bahan ilmiah yang lain. Setelah menjelaskan penyataan masalah kajian, objektif kajian pula dikenalpasti. Melalui objektif tersebut, pemilihan skop dan kepentingan kajian akan ditentukan. Oleh itu, kajian dapat dijalankan berpandukan kepada objektif kajian yang hendak dicapai Peringkat Kedua : Kajian Literatur Peringkat kedua kajian ini meliputi kajian literatur di mana pengumpulan maklumat secara terperinci diperoleh daripada data sekunder. Pengumpulan data tersebut berdasarkan penyataan masalah yang telah dikenalpasti. Idea dan maklumat

12 12 akan dikumpul daripada bahan-bahan rujukan utama termasuk pembacaan bukubuku, jurnal-jurnal, tesis-tesis, internet dan bahan-bahan ilmiah yang bersesuaian dengan isu yang dikaji berkenaan kemudahsampaian dan kesesuaian lokasi industri. Melalui kajian literatur, teori-teori serta perkara asas mengenai perancangan lokasi perindustrian dapat diketahui dengan lebih jelas. Kajian literatur dapat menunjukkan gambaran sebenar kajian kes yang dipilih supaya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai masalah dalam menentukan lokasi industri yang sesuai dalam aspek kemudahsampaian Peringkat Ketiga: Kajian Lapangan Kawasan Pentadbiran MBJB dijadikan lokasi kajian yang asas untuk mendapatkan maklumat bagi pengumpulan data kawasan kajian. Maklumat yang diperlukan ini melibatkan data terperinci yang melibatkan kepadatan penduduk, lokasi kilang susu, pembangunan perindustrian di kawasan sekitar, jaringan pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian, pembangunan persekitaran, kawasan pasaran dan sebagainya. Selain itu maklumat perancangan kilang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) seperti jenis perindustrian yang terdapat di kawasan sekitar, kilang-kilang yang berhampiran, bilangan industri yang terdapat di kawasan kajian dan sebagainya. Kesemua maklumat ini penting untuk dijadikan panduan bagi menentukan lokasi perletakan industri sederhana yang sesuai dan boleh memberikan faedah serta keuntungan industri dan firma yang berurus niaga.

13 Peringkat Keempat : Menganalisis Data Kajian Data-data yang diperoleh daripada sumber sekunder akan dianalisis untuk mencapai objektif kajian ini. Kaedah analisis yang digunakan ialah analisis rangkaian. Kaedah ini digunakan untuk menentukan masa perjalanan terpantas berdasarkan jarak perjalanan terpendek dalam menentukan tahap kemudahsampaian. Analisis ini menggunakan beberapa fungsi di dalam Sistem Maklumat Geografi (GIS) seperti lapisan dan pengkelasan untuk mendapatkan hasil bagi lokasi industri yang sesuai Peringkat Kelima : Kesimpulan dan Cadangan Peringkat terakhir di dalam kajian ini adalah membuat kesimpulan. Pada peringkat ini, kesimpulan akan diperolehi daripada hasil analisis yang dilakukan berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan pada peringkat awal kajian. Selain itu, cadangan-cadangan, limitasi dan permasalahan kajian, serta cadangan kajian lanjutan juga dinyatakan di dalam kesimpulan. 1.8 Susunatur Bab Susunatur bab mengandungi ringkasan pembahagian bab yang menerangkan secara ringkas kandungan perbincangan bagi setiap bab dalam kajian yang

14 14 dijalankan. Huraian ringkas ini diharapkan dapat memberi sedikit gambaran dan pemahaman terhadap keseluruhan perbincangan dalam penulisan ini Bab 1 : Pengenalan Bab ini menerangkan kepentingan kemudahsampaian dalam sesebuah pembangunan industri yang memberi kesan kepada organisasi atau firma yang secara langsung terlibat dalam urusan mendapatkan bekalan daripada industri tertentu. Di samping itu, dalam menentukan kemudahsampaian sesuatu lokasi industri pemilihan tapak adalah proses awal dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk pembangunan industri. Hal ini penting bagi kelancaran pengoperasian industri dan kemudahsampaian yang menjadi ukuran penting bagi firma yang ingin berhubung dalam aktiviti perniagaan dengan industri tersebut Bab 2 : Lokasi Industri, Kemudahsampaian dan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) Bab ini memberikan keterangan secara teoritikal mengenai pembangunan lokasi industri yang sesuai secara umum iaitu menyentuh tentang definisi industri serta pengkelasan industri, faktor-faktor lokasi industri yang bersifat ruang (spatial) dalam menentukan kesesuaian lokasi. Selain itu konsep kemudahsampaian diterangkan secara jelas dan pengukuran kemudahsampaian berdasarkan GIS dalam menentukan lokasi yang sesuai bagi sesebuah indutri.

15 Bab 3 : Metodologi Kajian Bab ini menerangkan berkaitan dengan metodologi kajian iaitu cara-cara pengumpulan data yang digunakan bagi mencapai objektif-objektif kajian berkenaan kesesuaian lokasi industri berdasarkan aspek kemudahsampaian. Kaedah analisis data yang hendak digunakan juga dinyatakan dalam bab ini iaitu berdasarkan teknik Analisis Spatial (Spatial Analysis) dengan menggunakan GIS untuk mengenalpasti kemudahsampaian yang tinggi dan lokasi industri yang sesuai Bab 4 : Analisis Pengukuran Kemudahsampaian Lokasi Industri Berasaskan Masa Perjalanan Kenderaan Bab ini menerangkan hasil analisis yang diperoleh daripada analisis berbentuk spatial dengan menggunakan perisian GIS. Analisis rangkaian digunakan ke atas faktor kemudahsampaian yang diukur untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi kilang susu. Faktor-faktor kemudahsampaian seperti jarak dan masa akan diperoleh berdasarkan analisis ini bagi menunjukkan tahap kemudahsampaian yang tinngi dan rendah di samping mengetahui tahap kesesuaiannya. Seterusnya, industri yang dipilih sebagai kajian kes akan dibandingkan dengan kawasan taburan perletakan seperti yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

16 Bab 5 : Kesimpulan dan Cadangan Bab terakhir ini merangkumi huraian daripada hasil analisis kajian. Hasil analisis tersebut akan dirumuskan sebagai suatu penemuan kajian. Selepas membuat kesimpulan kajian, penulis menyatakan cadangan bagi mengatasi masalah yang wujud di dalam menentukan lokasi industri yang sesuai untuk pembangunan industri pada masa hadapan yang mementingkan aspek kemudahsampaian. 1.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya, bab pertama ini penulis telah menerangkan tentang objektif yang ingin dicapai daripada kajian berdasarkan isu dan penyataan masalah yang dikenalpasti. Skop dan kepentingan kajian. Penulis juga menerangkan secara ringkas keseluruhan bab dalam kajian ini. Seterusnya, kajian ini akan dilaksanakan ke arah mencapai objektif-objektif kajian yang ditetapkan dengan menggunakan carta alir metodologi kajian yang telah dirangka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1 dalam bab ini.

17 17 PENYATAAN MASALAH Apakah faktor lokasi yang memberi kesan kepada kesesuaian dan kemudahsampaian industri? Bagaimana mengukur kemudahsampaian dan kesesuaian lokasi industri? OBJEKTIF KAJIAN Kajian Literatur (Kaedah analisis Dokumen) Aplikasi GIS (Kaedah analisis Spatial) i) Membincangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kemudahsampaian sesuatu lokasi industri. ii) Mengukur kemudahsampaian lokasi industri secara spatial berdasarkan masa perjalanan kenderaan dan menentukan kesesuaian lokasi berdasarkan masa perjalanan terpantas. SKOP KAJIAN Dua aspek utama perancangan industri sederhana:- i) Kemudahsampaian dan kesesuaian kawasan industri berasakan ukuran masa perjalanan. ii) Faktor lokasi yang bersifat spatial bagi menentukan tahap kesesuaian dan tahap kemudahsampaian kawasan industri. METODOLOGI KAJIAN Perisian ArcGIS 9 (Closest Facility Analysis dalam Analisis Rangkaian) KEPENTINGAN KAJIAN PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA KESIMPULAN DAN CADANGAN Memberi pengetahuan tentang pemilihan lokasi dan kawasan yang terbaik untuk pembangunan industri sederhana berdasarkan ukuran kemudahsampaian. i) Blok Perancangan MBJB (dari MBJB) ii) Kawasan Perindustrian (dari MBJB) iii) Gunatanah semasa (dari IRDA) iv) Jaringan Jalan Raya (dari IRDA) Masa perjalanan terpantas melalui laluan terdekat berdasarkan nilai min masa HASIL ANALISIS Data dimasukkan ke dalam extension ArcMap Rajah 1.1: Carta Alir Metodologi Kajian

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Merujuk kepada Amy Nutt (2009), dalam artikel Ezine kedudukan restoran harus berada dikawasan mudah dilihat oleh orang ramai atau anda akan dapati langsung tiada pelanggan,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Bahagian III Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Pindaan 2001 (Akta A1129) telah memperuntukkan keperluan kepada penyediaan sistem rancangan pemajuan sebagai

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang utama di dalam program pembangunan negara ini yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, sekaligus

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Seringkali kedengaran berita tentang tanah-tanah milik persendirian diambil oleh kerajaan di mana sejumlah pampasan akan diberikan kepada tuan tanah untuk menggantikan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Proses perbandaran yang semakin pesat dalam pelbagai sektor utama seperti ekonomi, politik, teknologi dan sosial mengubah kepada corak kehidupan manusia seharian. Selain

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Tanah merupakan salah satu sumber yang terhad penawarannya. Akan tetapi permintaan terhadap penggunaannya adalah terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat di dalam sektor pembangunan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan FELDA iaitu singkatan kepada Lembaga Kemajuan dan Tanah Persekutuan dimana ia ditubuhkan melalui Akta Pembangunan Tanah 1956 telah dipertanggungjwab untuk memajukan tanah-tanah

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perancangan Bandar yang berkualiti mampu memantapkan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan terutamanya di dalam zaman pembangunan teknologi yang pesat kini. Kemunculan bandar-bandar

Lebih terperinci

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan adalah merupakan salah satu bidang yang sangat mencabar. Berbanding dengan industri lain, industri pembinaan terdedah

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Secara asasnya, aktiviti perniagaan tidak formal berskala kecil adalah merupakan salah satu cabang daripada sistem ekonomi penting dan menjadi faktor ekonomi yang membantu

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Keperluan asas dalam kehidupan manusia boleh dihasilkan melalui tanah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Semua keperluan ini dapat diperolehi melalui usaha-usaha

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Rumah merupakan suatu keperluan wajib bagi sesebuah keluarga dan individu. Sesebuah rumah boleh ditakrifkan sebagai pembangunan fizikal yang memberi tempat berlindung

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pelaburan di dalam sektor harta tanah mempunyai perbezaan yang ketara dengan pelaburan di dalam sektor lain. Ini adalah kerana pelaburan harta tanah adalah

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENGENALAN 1.1 Pengenalan Keteguhan ekonomi Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran negara telah menyaksikan pelbagai konsep pembangunan dilaksanakan dengan bangunan pencakar langit mewarnai Pusat

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri hotel adalah berkait rapat dengan industri pelancongan dan perdagangan dalam negeri atau antarabangsa sesebuah negara kerana fungsi utamanya ialah untuk membekalkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan industri yang amat penting dalam menggerakkan pembangunan di Malaysia dan seterusnya menjana perkembangan ekonomi di negara ini. Industri ini

Lebih terperinci

BAB SATU PENDAHULUAN

BAB SATU PENDAHULUAN 1 BAB SATU PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Di bawah Ordinan (Undang-undang) Kemajuan Tanah (Akta No. 20, 1956), Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan yang dikenali dengan singkatan FELDA adalah sebuah Badan Berkanun

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Hakmilik strata menurut kuatkuasa Akta Hakmilik Strata (AHS) 1985 (Akta 318) adalah manifestasi pecah bahagi bangunan berbilang tingkat kepada petak-petak strata dalam

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Isu kualiti telah hangat diperbincangkan ekoran daripada beberapa kejadian kegagalan dan keruntuhan beberapa bangunan yang berlaku seperti tragedi Highland Tower yang telah

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN KEPADA KAJIAN

BAB 1 PENGENALAN KEPADA KAJIAN 15 BAB 1 PENGENALAN KEPADA KAJIAN 1.0 Pengenalan Manusia dan rumah tidak dapat dipisahkan kerana rumah merupakan tempat manusia berlindung dan berteduh dari segala bahaya dan ancaman. Rumah merupakan keperluan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Di antara keistimewaan Sistem Maklumat Geografi (GIS) ialah kemampuannya untuk melakukan analisis spatial terhadap entiti seperti poligon, garisan dan juga titik (polygon/line/point

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun masih wujud jurang yang ketara jika dibandingkan dengan industri

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan komponen penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara kita seiring degan sektor pertanian, perlombongan, pembuatan dan perkhidmatan. Krisis

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Keperluan sistem maklumat geografi (Geography Information System-GIS) dalam sistem pentadbiran kadaran pihak berkuasa tempatan (PBT) di Malaysia adalah untuk mengatasi

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Kampus merupakan suatu persekitaran yang menempatkan ribuan pelajar untuk menjalankan aktiviti akademik. Di samping pelajar, sebuah kampus turut menempatkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sistem Penilaian Kenaikan Pangkat Pensyarah Secara Sistematik Berasaskan Sistem Bantuan Keputusan (SBK) Berkumpulan dibangunkan berdasarkan proses penilaian kenaikan pangkat

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Secara umumnya, kuari merupakan suatu tempat untuk mendapatkan batu, batu loh dan lain-lain jenis batuan dengan cara menggerudi, menembak, meletupkan dan sebagainya (DBP,

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pembangunan komuniti berpagar merupakan tren pembangunan semasa yang mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran hartanah. Konsep ini menjadi popular kerana ia menyediakan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan berdasarkan kajian keberkesanan servis Sistem Maklumat dengan menggunakan Unit Penguatkuasa, Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) sebagai

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pelancongan merupakan salah satu Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) utama di Malaysia yang mana ianya menyumbang terbesar yang berada ditangga ke 7

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perancangan bandar yang terancang adalah penting dalam setiap pembangunan hari ini yang memberi kesan drastik kepada perkembangan pada masa hadapan. Pembangunan yang

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini telah banyak menyumbang kemajuan dalam bidang perniagaan. Hampir semua jenis perniagaan pada hari ini banyak

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN BAHAGIAN SATU 1.0 PENDAHULUAN 1

ISI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN BAHAGIAN SATU 1.0 PENDAHULUAN 1 vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI PELAN ABSTRAK ABSTRACT i ii

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Sistem pengurusan mampan alam sekitar menjadi lebih kompleks dengan pembangunan yang berkait di antara ekologi semulajadi, ekonomi, manusia, dan subsistem. Seluruh dunia

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN KEBERKESANAN PROGRAM BANDAR SELAMAT DARI PERSEPSI PELANCONG SINGAPURA (KAJIAN KES: BANDARAYA JOHOR BAHRU)

BAB 1 PENDAHULUAN KEBERKESANAN PROGRAM BANDAR SELAMAT DARI PERSEPSI PELANCONG SINGAPURA (KAJIAN KES: BANDARAYA JOHOR BAHRU) BAB 1 PENDAHULUAN KEBERKESANAN PROGRAM BANDAR SELAMAT DARI PERSEPSI PELANCONG SINGAPURA (KAJIAN KES: BANDARAYA JOHOR BAHRU) BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Proses pembandaran telah menimbulkan pelbagai

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang meningkat pada kadar 4 hingga 5 peratus pada tahun 2012 berdasarkan pertumbuhan penggunaan dan pelaburan swasta di Malaysia telah menjadi

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN Latar belakang kajian

BAB 1 PENGENALAN Latar belakang kajian BAB 1 PENGENALAN 1.1. Latar belakang kajian Dalam usaha Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020, industri pembinaan menurut Sistem Binaan Terbuka (OBS) adalah merupakan satu syarat asas yang

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sebagai salah sebuah negara pesisir pantai, ekonomi Malaysia banyak disumbang oleh aktiviti yang berkisar pada kawasan pesisir pantai seperti perikanan, pelancongan dan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan dalam bidang komputer pada masa kini telah memberi banyak faedah kepada semua bidang termasuk bidang pentadbiran tanah. Hari ini, kita telah melihat kebanyakan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri perumahan di Malaysia semakin berkembang maju selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan kemajuan industri pembinaan iaitu dengan meningkatkan sub industrinya

Lebih terperinci

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN PENGURUSAN PROJEK 10.0 PENGENALAN Unit ini akan membincangkan secara lebih terperinci mengenai elemen-elemen pengurusan projek yang berikut :- 1. Perancangan dan kitar kawalan dalam pengurusan projek 2.

Lebih terperinci

dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan

dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan BAB ENAM PENUTUP 6.1 Pengenalan Bab ini akan menerangkan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan analisis kajian dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan bagi

Lebih terperinci

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA 1.1 Pendahuluan Para pekerja adalah antara aset penting negara dan menjadi tulang belakang proses pembangunan dimana tanpa sumbangan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan 16 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Dalam bidang pembangunan hartanah terdapat beberapa siri aktiviti yang menjuruskan kepada pembentukkan struktur atau bangunan yang mana fungsinya untuk meningkatkan taraf

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, proses urbanisasi yang pesat telah berlaku terutamanya di bandar-bandar besar, semakin banyak bangunan yang didirikan

Lebih terperinci

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA Penyelia Buku log 0 Laporan 0 60 Supervision 0 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 0 Laporan 0 0 JUMLAH 00 00 PENILAIAN LAPORAN PENYELIA (0%) No Aspek

Lebih terperinci

KANDUNGAN. ii iii iv v vi vii xiii xiv xv

KANDUNGAN. ii iii iv v vi vii xiii xiv xv vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN KATA ii iii iv v vi vii xiii xiv xv I PENDAHULUAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan Projek

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan Projek BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Projek Industri pelancongan, terutamanya yang melibatkan sistem penerbangan, telah menunjukkan keberkesanannya dalam membawa penumpang dan bagasi. Walau bagaimanapun, para

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Islam amat mengambil berat tentang persoalan harta dalam kehidupan manusia. Harta dianggap sebagai satu amanah oleh Allah yang mesti diuruskan dengan baik dan sesempurna

Lebih terperinci

6.2 APLIKASI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI

6.2 APLIKASI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI 6.2 APLIKASI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI Sistem Maklumat Geografi dapat menggambarkan dengan lebih tepat apa yang berlaku ke atas kawasan kajian Rancangan Tempatan. Melalui kombinasi data di antara sektoral,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Luar bandar merupakan satu kawasan yang dikenalpasti sebagai satu kawasan yang mundur dan kurang mendapat kemajuan seiring dengan kawasan bandar. Luar bandar juga dikenali

Lebih terperinci

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan SINOPSIS KURSUS Jabatan Perakaunan Dan Kewangan ACT2111 Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi elemen penting mengenai penggunaan maklumat kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Konkrit pra-tuang adalah komponen bangunan yang diperbuat di kilang, di tapak bina atau di luar tapak bina kemudian diangkut dan dipasang atau disambungkan dengan satu

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 19 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Lima koridor pembangunan telah dilancarkan bagi merancakkan lagi pembangunan ekonomi negara oleh mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Menurut

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Bab ini akan menerangkan secara menyeluruh mengenai kajian yang dijalankan dalam membangunkan Model Kepuasan Pelanggan Untuk Laman Web E-Runcit. Melihat kepada kepesatan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Paparan visual merupakan salah satu aspek penting dalam bidang grafik komputer dan animasi maya. Pelbagai kajian telah dilaksanakan oleh ramai penyelidik dalam usaha untuk

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi yang semakin pesat memainkan peranan penting kepada keupayaan sesebuah negara untuk diuruskan dengan cemerlang. Pengangkutan juga terlibat sama

Lebih terperinci

BAB 1 PEYEMAKAN SEMULA SENARAI NILAIAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

BAB 1 PEYEMAKAN SEMULA SENARAI NILAIAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 27 BAB 1 PEYEMAKAN SEMULA SENARAI NILAIAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 1.1 Pengenalan Struktur pentadbiran negara terbahagi kepada tiga iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Pihak Berkuasa

Lebih terperinci

SENARAI KANDUNGAN BAB PENDAHULUAN HALAMAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

SENARAI KANDUNGAN BAB PENDAHULUAN HALAMAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ix SENARAI KANDUNGAN BAB PENDAHULUAN HALAMAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iv v vi vii

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi khasnya dalam bidang pengiklanan berasaskan Internet pada hari ini banyak menyumbang kepada kemajuan dalam perniagaan. Fungsi

Lebih terperinci

BAB 1 PEMBANGUNAN PERJANJIAN TAHAP PERKHIDMATAN (PTP) UNTUK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN FASILITI DI UTM

BAB 1 PEMBANGUNAN PERJANJIAN TAHAP PERKHIDMATAN (PTP) UNTUK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN FASILITI DI UTM BAB 1 PEMBANGUNAN PERJANJIAN TAHAP PERKHIDMATAN (PTP) UNTUK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN FASILITI DI UTM 1.1 Pengenalan Perkhidmatan penyenggaraan fasiliti adalah satu aktiviti sokongan yang penting bagi

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pencapaian negara pada hari ini telah membawa banyak perubahan kepada corak pembangunan negara. Kesan ini turut dirasai terutamanya dalam industri pembinaan di mana pelbagai

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Setinggan telah wujud sejak lama dahulu. Istilah setinggan mengikut akta darurat merupakan apa-apa rumah, pondok, bangsal, gerai, tempat perteduhan (sengkuap), kurungan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kawasan tanah tinggi merupakan aset kepada negara Malaysia. Ia mempunyai panorama yang cantik dan berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan pelancongan atau tempat

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Menjelang tahun 2020, dianggarkan hampir 65 peratus penduduk di Semenanjung Malaysia akan mendiami kawasan bandar. Kawasan bandar merupakan penggerak dan nadi kepada

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Bidang perancangan guna tanah dan alam sekitar sering berdepan dengan pelbagai kesukaran terutama di dalam proses pembuatan keputusan. Kesukaran ini adalah akibat daripada

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Malaysia mempunyai sejarah pemerintahan bermula dengan pemerintahan raja-raja Melayu seawal abad ke-14 lagi. Telah ada bentuk pentadbiran tanah yang diasaskan kepada hukum

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengelolaan acara sukan yang cekap dan berkesan adalah elemen terpenting dalam penganjuran sesuatu kejohanan sukan. Dalam era teknologi maklumat yang berkembang pesat

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK Organisasi menjadi lebih effisien dan berdaya saing apabila dapat menggunakan memori terkumpul dalam bentuk data, maklumat, dan pengetahuan terhadap masalah yang harus ditangani.

Lebih terperinci

1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan.

1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan. BELANJAWAN MODAL 1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan. 2. Belanjawan Modal adalah satu analisis yang dibuat semasa pihak pengurusan sedang menimbangkan

Lebih terperinci

STRATEGI PERSAINGAN BANTU PERNIAGAAN KOPERASI

STRATEGI PERSAINGAN BANTU PERNIAGAAN KOPERASI STRATEGI PERSAINGAN BANTU PERNIAGAAN KOPERASI Frank Me-ol Abdullah frank@mkm.edu.my Maktab Koperasi Malaysia Zon Sarawak 52 BIL. 53 2017 Pengenalan Kewujudan lebih banyak kedai pesaing dalam pasaran, ditambah

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) perlu berusaha lebih gigih untuk mendapatkan kelulusan peruntukan daripada kerajaan bagi membolehkan pembinaan bangunan-bangunan baru yang

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Senario desakan pembangunan, acapkali dihubungkaitkan dengan aktiviti-aktiviti pencerobohan di kawasan-kawasan tanah tinggi dan lereng-lereng bukit yang mempunyai kecerunan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan industri tertua yang sentiasa memainkan peranan penting dalam menjana pembangunan Malaysia. Industri ini masih mampu menyumbang dalam ekonomi

Lebih terperinci

3.0 ARAH PEMBANGUNAN STRATEGIK

3.0 ARAH PEMBANGUNAN STRATEGIK 3.0 ARAH PEMBANGUNAN STRATEGIK 3.1 POTENSI PELAKSANAAN DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL, WILAYAH DAN NEGERI Arah tuju pembangunan Jajahan Machang berteraskan kepada dasar-dasar pembangunan negara,

Lebih terperinci

BAB 14 AUDIT DALAMAN

BAB 14 AUDIT DALAMAN BAB 14 AUDIT DALAMAN 14.1 Pendahuluan 14.1.1 Pengauditan atas pengurusan kewangan dan perakaunan Universiti amatlah penting untuk memastikan kewujudan akauntibiliti. 14.1.2 Oleh yang demikian, pemeriksaan

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT viii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGESAHAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI GAMBARFOTO SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii viii

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kerajaan tempatan di Malaysia merupakan kerajaan di peringkat ketiga dalam sesuatu sistem kerajaan di Malaysia.Ia berkuasa untuk mengenakan cukai yang terhad seperti

Lebih terperinci

DASAR PERKHIDMATAN SERVER

DASAR PERKHIDMATAN SERVER BAB 5: DASAR PERKHIDMATAN SERVER 5.1 TUJUAN Dasar ini bertujuan menerangkan tentang peraturan yang perlu dipatuhi serta memberikan panduan berkaitan pengurusan server di Universiti Malaysia Pahang. Server

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Kehidupan manusia pada masa kini saling berkaitan dengan Teknologi Maklumat. Perkembangan Teknologi Maklumat yang berkembang pesat membolehkan kehidupan pada masa kini

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Tanpa kita sedari, kita banyak menghabiskan masa seharian kita di dalam bangunan dengan melakukan pelbagai aktiviti harian seperti bekerja, belajar dan juga untuk beristirehat.

Lebih terperinci

Penyelidikan keatas pengurusan bahan buangan dalam industri pembinaan telah menjuruskan bagaimana amalan kerja-kerja sediada

Penyelidikan keatas pengurusan bahan buangan dalam industri pembinaan telah menjuruskan bagaimana amalan kerja-kerja sediada BAB 1 PENGENALAN Pembangunan industri pembinaan telah menjadi dasar pembangunan utama bagi negara Malaysia kini. Dalam mencapai negara maju, telah wujud berbagai-bagai industri pembinaan di negara Malaysia

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 telah menyarankan agar Malaysia dapat mencapai taraf negara maju yang berasaskan perindustrian menjelang abad ke-21 dan hasrat

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perancangan pembangunan bagi sesebuah negara memainkan peranan penting dalam memastikan setiap rakyat mampu menikmati dan merasai pembangunan tersebut. Pembangunan hartanah

Lebih terperinci

CoLMIS: Sistem Maklumat Pengurusan Kepimpinan Kolej

CoLMIS: Sistem Maklumat Pengurusan Kepimpinan Kolej CoLMIS: Sistem Maklumat Pengurusan Kepimpinan Kolej Zuraini Ali Shah 1, Syarifah Zyurina Nordin 2 dan Norhanim Abdul Samat 3 Kolej 9, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Skudai, Johor Darul Takzim 1 zuraini@fsksm.utm.my,

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pembangunan Negara menjadi agenda utama dalam setiap kali belanjawan Negara dibentangkan. Ini jelas terbukti dengan peruntukan yang banyak telah disediakan untuk meningkatkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi khasnya Internet pada hari ini telah banyak menyumbang dalam kemajuan bidang perniagaan. Fungsi Internet yang paling utama

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 14 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan oleh Public Works

Lebih terperinci

8.0 PENILAIAN KEMAMPANAN

8.0 PENILAIAN KEMAMPANAN 8.0 PENILAIAN KEMAMPANAN 8.1 PENGENALAN Dalam konteks Rancangan Tempatan, penilaian kemampanan dijalankan pada setiap peringkat dengan penilaian-penilaian berikut seperti berikut : i. Peringkat Laporan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pertumbuhan ekonomi yang berlaku dengan pesatnya telah menggalakkan industri harta tanah berkembang di negara kita khususnya di negeri Johor. Seiring dengan matlamat

Lebih terperinci