4 i. PK.UiTM.(P).02 PROSEDUR KAWALAN REKOD SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL. PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "4 i. PK.UiTM.(P).02 PROSEDUR KAWALAN REKOD SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL. PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P)."

Transkripsi

1 ,...--,-., ' PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 1 /14 PROSEDUR PK.UiTM.(P).02 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH 4 i. Timb:la Wakil Pengurusan DILULUSKAN OLEH '-: gurusan UiTM / (Prof Emeritus Dat --!- I Naib Canselor UiTM Dr. Hassan Said) TARIKH KUATKUASA No. Keluaran : 03 1 April 2016 No. Pindaan : 02 SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

2 !So :_-- <a>..,-- PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 2 /14 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab Wakil Pengurusan atau Pegawai Dokumen untuk mengemaskini halaman ini. Pemegang Dokumen Terkawal ini hendaklah pula untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini seperti yang dinyatakan dalam halaman pindaan. HALAMAN DIPINDA Tarikh No. Pindaan No. Para Muka Surat Bentuk Pindaan Diluluskan 1 Ogos Muka depan Kelulusan dan tandatangan oleh Naib Canselor baharu 1 Ogos Mac Muka depan Kelulusan dan tandatangan oleh Naib Canselor baharu 1 April 2016 SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

3 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 3 /14 KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 Objektif Skop Rujukan Definisi Singkatan Tanggungjawab dan Tindakan Rekod Kualiti Lampiran 14 SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

4 -411,0- PROSEDUR -..., --:-. -:--=.. KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 4 / OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan untuk memberi garis panduan bagi memastikan rekod kualiti UiTM diselenggara dan disimpan dengan teratur supaya mudah dikesan apabila diperlukan untuk rujukan. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai oleh Pengurusan UiTM untuk melaksanakan aktiviti pengurusan rekod kualiti, pengendalian rekod kualiti terperingkat dan pengurusan fail UiTM. 3.0 RUJUKAN JENIS DOKUMEN LOKASI RUJUKAN Manual Kualiti UiTM InQKA MK.UiTM.01 Seksyen Kawalan Dokumen Seksyen Kawalan Rekod SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

5 ,-, , -.. I PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 5 / DEFINISI 4.1 Rekod Kualiti UiTM Rekod yang diterima atau diwujudkan dalam pemberian perkhidmatan pendidikan tinggi UiTM untuk tujuan rujukan semula dan sebagai objective evidence yang dikawal supaya mudah dikesan dan mudah dicapai serta terpelihara. 4.2 Pengurusan Rekod Kualiti UiTM Proses menerima, menghasilkan, menyimpan dan menyelenggara rekod kualiti. 4.3 Pengurusan Fail UiTM Proses membuka, mengedar, menyimpan dan menyelenggara fail. 4.4 Pengurusan Dokumen Terperingkat Proses menghasil, mengedar dan menyimpan dokumen terperingkat. 4.5 Dokumen Terperingkat Dokumen Terhad, Sulit, Rahsia, Rahsia Besar. 5.0 SINGKATAN UiTM KJ PYB Universiti Teknologi Ketua Jabatan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pegawai Rekod di Jabatan/Bahagian/Fakulti/Pusat SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

6 1110- _--.-, T ,4170), PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 6 /14 KTP Ketua Timbalan Pengurusan 6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN A. PENGURUSAN REKOD KUALITI TANGGUNGJAWAB KJ KJ TINDAKAN Kendalian Rekod Masuk 1. Lantik Pegawai Rekod Jabatan. () 2. Terima Rekod Masuk. 3. Daftarkan Rekod Masuk dalam Borang DL.UiTM.KR Cop terimaan Rekod Masuk dan serahkan kepada KJ. 5. Tentukan tindakan terhadap rekod masuk. 6. Catat arahan tindakan PYB 7. Serah Rekod Masuk kepada. 8. Kemaskini daftar edaran Rekod Masuk. 9. Edar Rekod Masuk kepada PYB. PYB 10.Dapatkan fail berkenaan setelah menerima tindakan 9 untuk memulakan proses. Jika fail tidak diperolehi, buka Sampul Kecil untuk memulakan proses. Sampul Kecil dan kandungannya hendaklah difailkan dalam fail setelah fail berkenaan diterima. 11. Failkan Rekod Masuk dalam fail. 12.Buka Minit dalam fail berkenaan. SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

7 ,-,- -- PROSEDUR oiliii> KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 7 /14 PYB PYB KJ PYB 13. Laksana tindakan pemberian perkhidmatan berdasarkan prosedur kerja. Catat arahan proses pemberian perkhidmatan dalam minit fail berkenaan. Penghasilan Rekod Baharu 14.Tentukan Nombor Rujukan Rekod baharu berpandukan Panduan Klasifikasi Perkara UiTM 15.Sediakan Rekod baharu dalam format yang sesuai. 16. Dapatkan kelulusan pemberian perkhidniatan/tandatangan Rekod baharu daripada KJ. 17.Semak sama ada pemberian perkhidmatan teratur. 18.Beri kelulusan pemberian perkhidmatan/tandatangan Rekod baharu. 19. Kembalikan kepada PYB untuk pemberian perkhidmatan/edaran Rekod baharu. Penghantaran Rekod Baharu 20. Failkan satu salinan Rekod baharu yang telah ditandatangani dalam fail berkenaan. 21. Minit Rekod baharu. 22. Serah Salinan asal Rekod baharu dan fail berkenaan kepada. Jika dokumen terperingkat, serah salinan asal Rekod baharu kepada Pendaftar Rahsia untuk tindakan. SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

8 , ' PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 8 / Daftarkan salinan asal Rekod baharu dalam Borang DL.UiTM.KR Hantar rekod baharu berpandukan Peraturan Pengurusan Mel UiTM. B. PENGENDALIAN REKOD KUALITI TERPERINGKAT KJ Pendaftar Rahsia Jabatan Pendaftaran Rahsia Jabatan 25. Lantik Pendaftar Rahsia Jabatan berpandukan Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi Sediakan sumber dan kelengkapan pengurusan Rekod Kualiti Terperingkat Jabatan. Terimaan Rekod Kualiti (A.21) 27. Terima Rekod Kualiti hasil tindakan A Kelaskan Rekod Kualiti mengikut tafsiran Rahsia Besar, Rahsia, Sulit atau Terhad. 29. Daftarkan Rekod Kualiti dalam Daftar Rekod Kualiti Terperingkat dalam Borang DL.UiTM.KR Beri Nombor Rujukan Rekod Kualiti dan failkan salinannya seperti Jadual A. 31. Daftarkan Fail berkenaan dalam Daftar Fail Jabatan. Penghantaran Rekod Kualiti Terperingkat Pendaftar Rahsia 32. Proses penghantaran salinan asal Rekod Kualiti Jabatan Terperingkat mengikut Jadual A. 33. Pohon kelulusan penghantaran daripada KJ. SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

9 _, ,..., -,.,, PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 9 /14 Ketua Jabatan 34. Pastikan proses penghantaran mematuhi Jadual A. Pendaftar Rahsia Jabatan Pendaftar Rahsia Jabatan 35. Beri kelulusan penghantaran. 36. Laksana penghantaran seperti Jadual A. Jika melalui pos, patuhi Peraturan Pengurusan Mel UiTM Shah Alam. Simpanan Rekod Kualiti Terperingkat 37. Simpan fail di 7 mengikut Jadual A 38. Pastikan pergerakan Rekod Kualiti Terperingkat dikawal dan direkodkan mengikut Pengurusan Fail Jabatan. 39. Selenggara keselamatan fail dan dokumen. 40. Semak kelas secara berkala. Rujuk pada pemula, jika kelas terperingkat dilapor berubah. Pendaftar Rahsia Jabatan Pelupusan Rekod Kualiti Terperingkat 41. Patuhi peraturan pelupusan rekod UiTM, BAM. 42. Pohon pelupusan KJ. 43. Laksana pelupusan mengikut kelulusan KJ dan peraturan pelupusan rekod UiTM, BAM. SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

10 , z..t , PROSEDUR -- KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 10 /14 C. PENGURUSAN FAIL Membuka Fail 44. Terima rekod kualiti untuk difailkan. 45. Semak sama ada fail berkaitan telah wujud. Jika ada, Pemohon failkan rekod kualiti dan minit fail berkenaan. Jika belum, buka fail berkenaan. 46. Tentukan Nombor Fail berpandukan Panduan Klasifikasi Perkara UiTM. 47. Daftarkan Fail berkenaan dalam Borang DL.UiTM.KR04: Daftar Fail Jabatan. 48. Wujudkan Kad Edaran Fail dan simpan dalam doket bersama-sama fail berkenaan. Mengedar Fail 49. Kemukakan permohonan penggunaan fail kepada. 50. Terima permohonan penggunaan fail. 51. Semak fail dalam doket. Jika ada, kemaskini Kad Edaran Fail dan serah kepada pemohon. Jika tiada, kenalpasti pengguna fail dalam Kad Edaran Fail. Jika pengguna masih menggunakan fail berkenaan, buka Sampul Kecil dan serahkan kepada pemohon. Fail hendaklah diserah kepada pemohon sebaik sahaja pengguna mengembalikan fail berkenaan. Pemohon hendaklah memfailkan Sampul Kecil sebaik sahaja menerima fail berkenaan. SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

11 forgio, PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 11 / Catat proses pemberian perkhidmatan dalam minit fail berkenaan. Pengguna 53. Sebarang edaran fail kepada pihak lain, hendaklah dimaklumkan kepada. 54. Kembalikan fail kepada sebaik sahaja proses pemberian perkhidmatan tamat. 55. Terima fail dan kemaskini Kad Edaran Fail. Simpan fail dalam doket. Menyelenggara Fail 56. Pastikan Fail tersimpan di doket dan Kad Edaran Fail kemaskini. 57. Fail-fail hendaklah ditutup setelah ada 100 folio kandungan fail atau mempunyai ketebalan 1 inci, mana yang terdahulu. 58. Fail sambungan kerana penutupan fail di aktiviti 13 hendaklah dilaksanakan dan disimpan dalam doket yang disediakan. 59. Asingkan fail tutup kerana aktiviti 13 didalam kotak Arkib UiTM yang lengkap ditanda untuk mudah diambil ketika diperlukan untuk rujukan. 60. Bersihkan dan laksanakan penilaian terhadap fail secara berkala untuk menentukan status fail. SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

12 - - <a> , PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 12 /14 Melupus Fail TWP 61. Fail-fail yang mengandungi rekod yang tidak dirujuk hendaklah ditutup sebagai 'Fail Mati'. 62. Asingkan fail mati di dalam kotak Arkib UiTM. Daftar kandungan kotak hendaklah dilekatkan di luar kotak tersebut. 63. Simpan dan pelihara Fail Mati untuk memastikan keselamatannya di Jabatan sehingga berumur tutup sekurang-kurangnya 5 tahun. 64. Cadangkan pelupusan fail yang mencapai umur tutup 5 tahun menggunakan Daftar Cadangan Pelupusan Fail kepada BAM. 65. Nilai cadangan pelupusan fail dan beri makium balas kepada pencadang mengenai status tindakan. 66. Ambil tindakan pelupusan fail berdasarkan keputusan di 20 dan peraturan-peraturan pelupusan yang berkaitan. SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

13 ,... -, -...e Ara> PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 13 / REKOD KUALITI BIL. JENIS/REKOD RUJUKAN LOKAS I 1. Rekod Kualiti Masuk Fail Jabatan Pejabat 2. Rekod Kualiti Baharu Fail Jabatan Pejabat 3. Daftar Rekod Kualiti Pejabat Masuk (DL.UiTM.KR02) 4. Daftar Rekod Kualiti Pejabat Keluar (DL.UiTM.KR03) 5. Daftar Rekod Pejabat Terperingkat (DLUiTM.KR04) 6. Senarai Fail Jabatan Pejabat (DLUiTM.KR05) 7. Cadangan Pejabat Pelupusan Rekod Jabatan 8. Kad Edaran Fail Doket Fail (DLUiTM.KR06) TEMPOH SIMPANAN 5-7 Tahun 5-7 Tahun SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

14 , ie. i% PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 14 / LAMPIRAN 8.1 DL.UiTM.KR Contoh Daftar Rekod Kualiti Masuk DL.UiTM.KR Contoh Daftar Rekod Kualiti Keluar DLUiTM.KR Contoh Daftar Rekod Kualiti Terperingkat DL. UiTM.KR Contoh Daftar Fail Jabatan DL.UiTM.KR Contoh Kad Edaran Fail DLUiTM.KR Jadual A - Kaedah Penyimpanan, Pergerakan dan Membawa Keluar Dokumen Terperingkat. 8.8 Jadual B - Peringkat-Peringkat Keselamatan (Tanda Peringkat, Definisi dan Contoh) SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

15 DL.UiTM.KR01.edir,. 1) PENGURUSAN REKOD KUALITI TANGGUNGJAWAB ALIRAN PROSES REKOD KERJA CD MULA KJ A. Kendalian Rekod Masuk 1 1. Lantik Pegawai Rekod Jabatan. 2 () 2. Terima Rekod Masuk. * 3. Daftarkan Rekod Masuk dalam 3 Borang DL.UiTM.KR02. t 4 4. Cop terimaan Rekod Masuk dan KJ serahkan kepada KJ. 5. Tentukan tindakan terhadap rekod 5 * masuk Catat arahan tindakan PYB * 7 7. Serah Rekod Masuk kepada. 8 t 9 vir 8. Kemaskini daftar edaran Rekod Masuk. 9. Edar Rekod Masuk kepada PYB.

16 Fi <lig* DL.UiTM.KR01 PYB PYB PYB 10 v Dapatkan fail berkenaan setelah menerima tindakan 9 untuk memulakan proses. Jika fail tidak diperolehi, buka Sampul Kecil untuk memulakan proses. Sampul Kecil dan kandungannya hendaklah difailkan dalam fail setelah fail berkenaan diterima. 11. Failkan Rekod Masuk dalam fail. 12. Buka Minit dalam fail berkenaan. 13. Laksana tindakan pemberian perkhidmatan berdasarkan prosedur kerja. Catat arahan proses pemberian perkhidmatan dalam minit fail berkenaan. B. Penghasilan Rekod Baru 14. Tentukan Nombor Rujukan Rekod baru berpandukan Panduan Klasifikasi Perkara UiTM 15. Sediakan Rekod baru dalam format yang sesuai. 16. Dapatkan kelulusan pemberian perkhidmatanitandatangan Rekod baru daripada KJ.

17 F71 <01. DL.UiTM.KR01 KJ PYB Semak sama ada pemberian perkhidmatan teratur. 18. Beri kelulusan pemberian perkhidmatanftandatangan Rekod baru. 19. Kembalikan kepada PYB untuk pemberian perkhidmatan/edaran Rekod baru. C. Penghantaran Rekod Baru Failkan satu salinan Rekod baru yang telah ditandatangani dalam fail berkenaan. 21. Minit Rekod baru. 22. Serah Salinan asal Rekod baru dan fail berkenaan kepada. Jika dokumen terperingkat, serah salinan asal Rekod baru kepada Pendaftar Rahsia untuk tindakan. 23. Daftarkan salinan asal Rekod baru 23 dalam Borang DL.UiTM.KR Hantar rekod baru berpandukan Peraturan Pengurusan Mel UiTM. SELESAI

18 M. DLUiTM.KR01 2) PENGENDALIAN REKOD KUALITI TERPERINGKAT TANGGUNGJAWAB ALIRAN PROSES REKOD KERJA MULA KJ A. Pendaftaran Rahsia Jabatan Lantik Pendaftar Rahsia Jabatan berpandukan Seksyen 2B Akta 26 Rahsia Rasmi Pendaftar Rahsia Jabatan Sediakan sumber dan kelengkapan pengurusan Rekod Kualiti Terperingkat Jabatan. B. Terimaan Rekod Kualiti (A.21) 27. Terima Rekod Kualiti hasil tindakan A Kelaskan Rekod Kualiti mengikut tafsiran Rahsia Besar, Rahsia, Sulit atau Terhad. 29. Daftarkan Rekod Kualiti dalam Daftar Rekod Kualiti Terperingkat dalam Borang DL.UiTM.KR Bed Nombor Rujukan Rekod Kualiti dan failkan salinannya seperti Jadual A. 31. Daftarkan Fail berkenaan dalam Daftar Fail Jabatan.

19 , > DL.UiTM.KR01 C. Penghantaran Rekod Kualiti Pendaftar Rahsia Jabatan t Terperingkat 32. Proses penghantaran salinan asal Rekod Kualiti Terperingkat mengikut Jadual A. 33. Pohon kelulusan penghantaran daripada KJ. Ketua Jabatan 34. Pastikan proses penghantaran 34 mematuhi Jadual A Berl kelulusan penghantaran. Pendaftar Rahsia Jabatan Laksana penghantaran seperti Jadual A. Jika rinelalui pos, patuhi Peraturan Pengurusan Mel UiTM Shah Alam. Pendaftar Rahsia Jabatan D. Simpanan Rekod Kualiti 37 Terperingkat Simpan fail di 7 mengikut Jadual A 38. Pastikan pergerakan Rekod Kualiti Terperingkat dikawal dan direkodkan mengikut Pengurusan Fail Jabatan. 39. Selenggara keselamatan fail dan dokumen. 40. Semak kelas secara berkala. Rujuk pada pemula, jika kelas terperingkat dilapor berubah.

20 DL.UiTM.KR01 UN IVERSITI Carla Alir Kawalan Rekod Pendaftar Rahsia Jabatan 41 E. Pelupusan Rekod Kualiti Terperingkat 41. Patuhi peraturan pelupusan rekod UiTM, BAM Pohon pelupusan KJ Laksana pelupusan mengikut 43 kelulusan KJ dan peraturan pelupusan rekod UiTM, BAM. SELESAI

21 ri DL.UiTM.KR01 3) PENGURUSAN FAIL TANGGUNGJAWAB ALIRAN PROSES REKOD KERJA CD MULA Pe ohon A. Membuka Fail Terima rekod kualiti untuk difailkan. 45,i, L_ , 45. Semak sama ada fail berkaitan telah wujud. Jika ada, failkan rekod kualiti dan minit fail berkenaan. Jika belum, buka fail berkenaan. 46. Tentukan Nombor Fail berpandukan Panduan Klasifikasi Perkara UiTM. 47. Daftarkan Fail berkenaan dalam Borang DL.UiTM.KR05: Daftar Fail Jabatan. 48. Wujudkan Kad Edaran Fail dan simpan dalam doket bersama-sama fail berkenaan. B. Mengedar Fail 49. Kemukakan permohonan penggunaan fail kepada.

22 DLUITM.KR01 Pengguna,, Terima permohonan penggunaan fail. 51. Semak fail dalam doket. Jika ada, kemaskini Kad Edaran Fail dan serah kepada pemohon. Jika tiada, kenalpasti pengguna fail dalam Kad Edaran Fail. Jika pengguna masih menggunakan fail berkenaan, buka Sampul Kecil dan serahkan kepada pemohon. Fail hendaklah diserah kepada pemohon sebaik sahaja pengguna mengembalikan fail berkenaan. Pemohon hendaklah memfailkan Sampul Kecil sebaik sahaja menerima fail berkenaan. 52. Catat proses pemberian 52 perkhidmatan dalam minit fail berkenaan. 53. Sebarang edaran fail kepada pihak lain, hendaklah dimaklumkan kepada. 54. Kembalikan fail kepada sebaik sahaja proses pemberian perkhidmatan tamat. 55. Terima fail dan kemaskini Kad Edaran Fail. Simpan fail dalam doket.

23 DL.UiTM.KR01 I C. Menyelenggara Fail 56. Pastikan Fail tersimpan di doket dan Kad Edaran Fail kemaskini Fail-fail hendaklah ditutup setelah ada 100 folio kandungan fail atau 57 mempunyai ketebalan 1 inci, mana yang terdahulu. 58. Fail sambungan kerana penutupan 58 fail di aktiviti 13 hendaklah dilaksanakan dan disimpan dalam doket yang disediakan Asingkan fail tutup kerana aktiviti didalam kotak Arkib UiTM yang lengkap ditanda untuk mudah diambil ketika diperlukan untuk rujukan. 60. Bersihkan dan laksanakan penilaian terhadap fail secara berkala untuk menentukan status fail.

24 Fl DL.UiTM.KR01 D. Melupus Fail 61. Fail-fail yang mengandungi rekod PRUiTM yang tidak dirujuk hendaklah ditutup sebagai 'Fail Mati'. 62. Asingkan fail mati di dalam kotak Arkib UiTM. Daftar kandungan kotak hendaklah dilekatkan di luar kotak tersebut. 63. Simpan dan pelihara Fail Mati untuk memastikan keselamatannya di Jabatan sehingga berumur tutup sekurang-kurangnya 5 tahun. 64. Cadangkan pelupusan fail yang mencapai umur tutup 5 tahun menggunakan Daftar Cadangan Pelupusan Fail kepada BAM. 65. Nilai cadangan pelupusan fail dan bed maklum balas kepada pencadang mengenai status tindakan. 66. Ambil tindakan pelupusan fail berdasarkan keputusan di 20 dan peraturan-peraturan pelupusan yang berkaitan. SELESAI

25 -dew- <d o. DL.UiTM.KR01 1) PENGURUSAN REKOD KUALITI TANGGUNGJAWAB ALIRAN PROSES REKOD KERJA ED MULA KJ A. Kendalian Rekod Masuk 1 1. Lantik Pegawai Rekod Jabatan. KJ () 2. Terima Rekod Masuk. 2 i 3. Daftarkan Rekod Masuk dalam 3 Borang DL.UiTM.KR02. * 4 4. Cop terimaan Rekod Masuk dan serahkan kepada KJ. 5. Tentukan tindakan terhadap rekod 5 iv masuk Catat arahan tindakan PYB * 7 7. Serah Rekod Masuk kepada. 8.._t 9 8. Kemaskini daftar edaran Rekod Masuk. 9. Edar Rekod Masuk kepada PYB.

26 DL.UiTM.KR01 PYB PYB PYB Y 14 ff Dapatkan fail berkenaan setelah menerima tindakan 9 untuk memulakan proses. Jika fail tidak diperolehi, buka Sampul Kecil untuk memulakan proses. Sampul Kecil dan kandungannya hendaklah difailkan dalam fail setelah fail berkenaan diterima. 11. Failkan Rekod Masuk dalam fail. 12. Buka Minit dalam fail berkenaan. 13. Laksana tindakan pemberian perkhidmatan berdasarkan prosedur kerja. Catat arahan proses pemberian perkhidmatan dalam minit fail berkenaan. B. Penghasilan Rekod Baru 14. Tentukan Nombor Rujukan Rekod baru berpandukan Panduan Klasifikasi Perkara UiTM 15. Sediakan Rekod baru dalam format yang sesuai. 16. Dapatkan kelulusan pemberian perkhidmatan/tandatangan Rekod baru daripada KJ.

27 dbl. DL.UiTM.KR01 KJ PYB PYB Semak sama ada pemberian perkhidmatan teratur. 18. Ben kelulusan pemberian perkhidmatanltandatangan Rekod baru. 19. Kembalikan kepada PYB untuk pemberian perkhidmatan/edaran Rekod baru. C. Penghantaran Rekod Baru Failkan satu salinan Rekod baru yang telah ditandatangani dalam fail berkenaan. 21. Minit Rekod baru. 22. Serah Salinan asal Rekod baru dan fail berkenaan kepada. Jika dokumen terperingkat, serah salinan asal Rekod baru kepada Pendaftar Rahsia untuk tindakan. 23. Daftarkan salinan asal Rekod baru dalam Borang DL.UiTM.KR Hantar rekod baru berpandukan Peraturan Pengurusan Mel UiTM. C ) SELESAI

28 ,..-- istr DL.UiTM.KR01 2) PENGENDALIAN REKOD KUALITI TERPERINGKAT TANGGUNGJAWAB ALIRAN KERJA PROSES REKOD MULA KJ A. Pendaftaran Rahsia Jabatan Lantik Pendaftar Rahsia Jabatan Pendaftar Rahsia Jabatan 26 berpandukan Seksyen 2B Akta Rahsia Rasmi Sediakan sumber dan kelengkapan pengurusan Rekod Kualiti Terperingkat Jabatan. B. Terimaan Rekod Kualiti (A.21) 27 Jr 27. Terima Rekod Kualiti hasil tindakan A Kelaskan Rekod Kualiti mengikut tafsiran Rahsia Besar, Rahsia, Sulit atau Terhad. 29. Daftarkan Rekod Kualiti dalam Daftar Rekod Kualiti Terperingkat dalam Borang DL.UiTM.KR Ben Nombor Rujukan Rekod Kualiti dan failkan salinannya seperti Jadual A. 31. Daftarkan Fail berkenaan dalam Daftar Fail Jabatan.

29 410.. DL.UiTM.KR01 C. Penghantaran Rekod Kualiti Pendaftar Rahsia Jabatan Terperingkat 32. Proses penghantaran salinan asal Rekod Kualiti Terperingkat mengikut Jadual A. 33. Pohon kelulusan penghantaran daripada KJ. Ketua Jabatan 34. Pastikan proses penghantaran 34 mematuhi Jadual A. 35. Berl kelulusan penghantaran. 35 Pendaftar Rahsia Jabatan 36. Laksana penghantaran seperti 36 Jadual A. Jika melalui pos, patuhi Peraturan Pengurusan Mel UiTM Shah Alam. Pendaftar Rahsia Jabatan Y 40 D. Simpanan Rekod Kualiti Terperingkat 37. Simpan fail di 7 mengikut Jadual A 38. Pastikan pergerakan Rekod Kualiti Terperingkat dikawal dan direkodkan mengikut Pengurusan Fail Jabatan. 39. Selenggara keselamatan fail dan dokumen. 40. Semak kelas secara berkala. Rujuk pada pemula, jika kelas terperingkat dilapor berubah.

30 rim;t DL.UiTM.KR01 E. Pelupusan Rekod Kualiti Pendaftar Rahsia Terperingkat Jabatan Patuhi peraturan pelupusan rekod UiTM, BAM Pohon pelupusan KJ. 43. Laksana pelupusan mengikut 43 kelulusan KJ dan peraturan pelupusan rekod UiTM, BAM. SELESAI

31 DL.UiTM.KR ,4, ,, 3) PENGURUSAN FAIL TANGGUNGJAWAB ALIRAN PROSES REKOD KERJA MULA A. Membuka Fail Terima rekod kualiti untuk difailkan. 45. Semak sama ada fail berkaitan telah wujud. Jika ada, failkan rekod kualiti dan minit fail berkenaan. Jika belum, buka fail berkenaan Tentukan Nombor Fail berpandukan Panduan Klasifikasi Perkara UiTM. 47. Daftarkan Fail berkenaan dalam Borang DL.UiTM.KR05: Daftar Fail Pemohon Y_ 49 Jabatan. 48. Wujudkan Kad Edaran Fail dan simpan dalam doket bersama-sama fail berkenaan. B. Mengedar Fail 49. Kemukakan permohonan penggunaan fail kepada.

32 ii,,,. DL.UiTM.KR01 Pengguna,, Ylv Terima permohonan penggunaan fail. 51. Semak fail dalam doket. Jika ada, kemaskini Kad Edaran Fail dan serah kepada pemohon. Jika tiada, kenalpasti pengguna fail dalam Kad Edaran Fail. Jika pengguna masih menggunakan fail berkenaan, buka Sampul Kecil dan serahkan kepada pemohon. Fail hendaklah diserah kepada pemohon sebaik sahaja pengguna mengembalikan fail berkenaan. Pemohon hendaklah memfailkan Sampul Kecil sebaik sahaja menerima fail berkenaan. 52. Catat proses pemberian perkhidmatan dalam minit fail berkenaan. 53. Sebarang edaran fail kepada pihak lain, hendaklah dimaklumkan kepada. 54. Kembalikan fail kepada sebaik sahaja proses pemberian perkhidmatan tamat. 55. Terima fail dan kemaskini Kad Edaran Fail. Simpan fail dalam doket.

33 40., DL.UiTM.KR01 C. Menyelenggara Fail 56. Pastikan Fail tersimpan di doket dan Kad Edaran Fail kemaskini Fail-fail hendaklah ditutup setelah ada 100 folio kandungan fail atau 57 mempunyai ketebalan 1 inci, mana yang terdahulu. 58. Fail sambungan kerana penutupan fail di aktiviti 13 hendaklah dilaksanakan dan disimpan dalam doket yang disediakan. 59. Asingkan fail tutup kerana aktiviti 13 didalam kotak Arkib UiTM yang lengkap ditanda untuk mudah diambil 60 ketika diperlukan untuk rujukan. 60. Bersihkan dan laksanakan penilaian terhadap fail secara berkala untuk menentukan status fail.

34 Fi DL.UiTM.KR01 PRUiTM D. Melupus Fail 61. Fail-fail yang mengandungi rekod yang tidak dirujuk hendaklah ditutup sebagai 'Fail Mati'. 62. Asingkan fail mati di dalam kotak Arkib UiTM. Daftar kandungan kotak hendaklah dilekatkan di luar kotak tersebut. 63. Simpan dan pelihara Fail Mati untuk memastikan keselamatannya di Jabatan sehingga berumur tutup sekurang-kurangnya 5 tahun. 64. Cadangkan pelupusan fail yang mencapai umur tutup 5 tahun menggunakan Daftar Cadangan Pelupusan Fail kepada BAM. 65. Nilai cadangan pelupusan fail dan 65 bed maklum balas kepada pencadang mengenai status tindakan. 66. Ambil tindakan pelupusan fail 66 berdasarkan keputusan di 20 dan ( ) peraturan-peraturan pelupusan yang berkaitan. SELESAI

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02 MUKA SURAT : 1/23 PROSEDUR PK.UiTMPs.(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Jawatan Zulkefli Sohaimi Timbalan Pendaftar Kanan Ismalaili Bt. Ismail Wakil Pengurusan Prof Dr.

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/10 T/tangan PK.UiTM..(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Jawatan Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan PK.UiTM.(P).01 KAWALAN DOKUMEN Muka Surat : 1 /11 KAWALAN DOKUMEN PK.UiTM.(P).01 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Penol it g Pendaftar Kanan InQKA Wak' en san UiTM DILULUSKAN

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM PROSEDUR No. Rujukan PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 1 /7 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PK.UiTM.(P).06 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH 1 11) 4411/1 ac4.----- I. Penolong N 1.113 Cancelor InQKA

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02 OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /13 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH a..4.4..-- Ketua Sistem Audit UiTM Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).02 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Nor Hana Nasrudin Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

DOKUMEN DAN PERALATAN PK.UiTM.APB.(P).11

DOKUMEN DAN PERALATAN PK.UiTM.APB.(P).11 RUJUKAN MUKA SURAT : 1/13 PK.UiTM.APB.(P).11 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Zakaria Abdul Wahab Bosirah Daud Prof. Madya Dr. Normah Abdullah Jawatan Penolong Jurutera Pen.

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 MUKA SURAT 1/8 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh 15 JUN 2014 Tarikh 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL KUALITI Muka Surat : 1/10 KUALITI Muka Surat : 2/10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).01

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).01 MUKA SURAT : 1/10 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).01 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh... Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai Eksekutif

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).02 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan. Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai Eksekutif Pen. Pendaftar Kanan Dekan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN .(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL TINDAKAN : PK. UiTM..(P).06 : Tandatangan Nama Muka Surat : 1/10 TINDAKAN PK.UiTM.(P).06 Disediakan oleh Pn. Azliah Othman Disemak oleh Dr. Arba iyah Ab. Aziz Diluluskan oleh Jawatan Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(0).10

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(0).10 MUKA SURAT : 1 dari 16 PK.UiTM.CNS(0).10 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Mardiana Ahmad Sabariyah Zainal Abidin Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10 RUJUKAN MUKA SURAT : 1/8 PROSEDUR DAN MAKLUMBALAS PK.UiTM.APB.(P).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07 PROSEDUR KUALITI Muka Surat : -1- PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).07 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT [SELEPAS PENGUATKUASAAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 (PINDAAN 1986)] BAGI JABATAN YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI (DEFUNCT) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06 MUKA SURAT : 1 dari 10 PK.UiTM.CNS(P).06 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil Pengurusan

Lebih terperinci

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.FSKM(O).14

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.FSKM(O).14 MUKA SURAT 1 TIDAK MEMENUHI PK.UiTM.FSKM(O).14 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Jawatan Noorwahida Shaharuddin Penolong Pendaftar Kanan (Akademik) Prof. Madya Dr. Rosma Mohd

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN ARKIB Pelupusan Fail

PENGURUSAN ARKIB Pelupusan Fail PENGURUSAN ARKIB Pelupusan Fail 1.0 PENDAHULUAN Pelupusan adalah aktiviti menguruskan pengasingan fail yang mengandungi surat rasmi dengan tujuan pemusnahan, pemindahan atau selainnya. Fail yang tidak

Lebih terperinci

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09

PENGURUSAN REKOD PMM-PK-PS-09 PENGURUSAN REKOD NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 PMM-PK-PS-09 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGAMBILAN CONTOH MAKANAN

PROSEDUR PENGAMBILAN CONTOH MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGAMBILAN CONTOH MAKANAN NO KELUARAN : 06 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-AKE02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04 KAWALAN : PK. UiTM..(P).04 Muka Surat : 1/16 KAWALAN PK.UiTM (P).04 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMERIKSAAN PREMIS, PENUTUPAN PREMIS TAK SUCI DAN INGKAR PERINTAH PENUTUPAN

PROSEDUR PEMERIKSAAN PREMIS, PENUTUPAN PREMIS TAK SUCI DAN INGKAR PERINTAH PENUTUPAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PEMERIKSAAN PREMIS, PENUTUPAN PREMIS TAK SUCI DAN INGKAR PERINTAH PENUTUPAN NO KELUARAN : 03 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-AKE05

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(P).05 TINDAKAN Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/10 TINDAKAN PK.UiTM.(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan Dekan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09 MUKA SURAT : 1 dari 8 PK.UiTM.CNS(P).09 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Siti Norazura Jamal Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(0).10 Muka Surat : 1/12 T/tangan Nama Jawatan PENYEDIAAN JADUAL PK.UiTM..(O).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Dr. Arba iyah Ab. Aziz Profesor

Lebih terperinci

PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK

PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua staf UPM mengenai kaedah-kaedah menggunakan tenaga elektrik secara efisyen dan seterusnya mengurangkan kadar pengeluaran/pembebasan/pelepasan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1 PENDAHULUAN Dasar ini menetapkan prinsip dan teras pengurusan rekod yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap PTJ di Universiti Teknologi MARA.

Lebih terperinci

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01 PENDAFTARAN PERDAFTARAN PK. UiTM.APB. (O). 01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan.. Nama Afidah Mudzamil Rumiton Selamat Rahim Sajari Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai

Lebih terperinci

PROSEDUR PROMOSI PROGRAM PK.UiTM.FKM.(OA).04

PROSEDUR PROMOSI PROGRAM PK.UiTM.FKM.(OA).04 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).04 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Muhd Faiz bin Mat @ Mohamad Pengerusi Jawatankuasa Misi Akademik Prof. Madya. Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua jenis pembayaran dan pelarasan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05 NO. KELUARAN 01 NO. PINDAAN 05 PK.UiTM.CNS.(P).05 MUKA SURAT 1 dari 11 PK.UiTM.CNS(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus. Skop prosedur ini meliputi permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR. SPK.UiTM.FKA.(A)08

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR. SPK.UiTM.FKA.(A)08 Muka Surat 1 / 10 PROSEDUR PENYEDIAAN SPK.UiTM.FKA.(A)08 Disedia oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Prof. Madya Dr. Wardah Tahir Prof. Madya Dr. Hamidah Mohd Saman Prof. Dr. Azmi Ibrahim Jawatan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah kawalan dan pemantauan terhadap capaian ke sistem di Pusat bagi mengelakkan sebarang pengubahsuaian tanpa kuasa, pendedahan atau kemusnahan

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan /Bengkel di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan operasi harian di

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERALATAN PEMBELAJARAN PK.UiTM.FKM.(PA).12

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERALATAN PEMBELAJARAN PK.UiTM.FKM.(PA).12 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).12 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Abdul Halim Minar Penolong Jurutera Kanan Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal Dokumen

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).10

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).10 MUKA SURAT : 1 dari 13 PK.UiTM.CNS(P).10 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Encik Mohd Farhan Ahmad Daruan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL Halaman: 1/7 No. Semakan: 02 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PENYEDIAAN Muka Surat : 1/12 PENYEDIAAN BAHAN PENGAJARAN DIPLOMA / SARJANA MUDA PK.UiTM..(O).08 Tandatangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Md. Sabri Mohamad Dr. Arba iyah Ab.

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA 1. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk menentukan prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN

PROSEDUR PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN NO KELUARAN : 03 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-AKE06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR

Lebih terperinci

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab proses penjimatan penggunaan kertas di Pusat Tanggungjawab (PTJ). Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan/hasil Universiti yang terdiri daripada kutipan hasil sewaan ruang, sewaan peralatan, caj perkhidmatan

Lebih terperinci

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN REKOD

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN REKOD PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN REKOD OBJEKTIF Melaksanakan pengendalian, pengedaran, pengesanan, penyimpanan dan penyenggaraan rekod mengikut prosedur yang betul 2 KANDUNGAN Pendaftaran Suratan rasmi Pengendalian

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan pengendalian pelawat universiti (dalam dan luar negara). Prosedur ini merangkumi proses bagi penerimaan permohonan, memberi maklum

Lebih terperinci

Dokumen/rekod yang dimaksudkan dalam garis panduan ini merangkumi fail-fail peribadi dan fail am di Pejabat Pendaftar.

Dokumen/rekod yang dimaksudkan dalam garis panduan ini merangkumi fail-fail peribadi dan fail am di Pejabat Pendaftar. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: OPR/PEND/GP01/DOKUMEN-REKOD GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DAN PENYELANGGARAN DOKUMEN DAN REKOD 1. TUJUAN Garis panduan disediakan bagi tujuan menjelaskan

Lebih terperinci

1.0 PENGENALAN PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UNIVERSITI 1.1 TUJUAN

1.0 PENGENALAN PANDUAN PENGURUSAN FAIL DAN REKOD UNIVERSITI 1.1 TUJUAN 1.0 PENGENALAN 1.1 TUJUAN Panduan ini disediakan bagi menerangkan mengenai tatacara dan amalan pengendalian fail di Universiti Putra Malaysia. Penyediaan panduan ini adalah selaras dengan peruntukan seksyen

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/8 PENGENDALIAN LATIHAN PK. UiTM..(O).21 T/Tangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Dr. Sharmiza Abu Hassan Penyelaras Latihan Industri Dr. Arbaiyah Abd Aziz Timbalan

Lebih terperinci

UNIT LATIHAN PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA

UNIT LATIHAN PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA OBJEKTIF PEMBELAJARAN MEMBERI KEFAHAMAN BERHUBUNG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA. MENINGKATKAN KOMPETENSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS. MENINGKATKAN KUALITI

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses Penganjuran Kejohanan Sukan Kolej yang dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Sukan, Seksyen Pembangunan Sukan, Pusat Sukan,

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL UITM..(0).04 Muka Surat : 1/11 T/tangan PERANCANGAN DAN PK.UiTM..(O).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama En. Danuri Sakijan Dr. Arba iyah Ab Aziz Jawatan Pengerusi Misi Akademik Timbalan

Lebih terperinci

GARISPANDUAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

GARISPANDUAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT mmmm UNIVERSITI T e k n o l o g i MARA GARISPANDUAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT GARISPANDUAN PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1. AM Garis panduan ini bertujuan menjelaskan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran

Lebih terperinci

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA.(O).03

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA.(O).03 1 dari 15 PROSEDUR PK.UiTM.CNS.HEA. T/Tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama 1. Nor Zakiahanim Zakaria 2. Normala Mamat Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 04 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA. MUKA SURAT : 1 dari 18 PROSEDUR AKHIR

NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 04 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA. MUKA SURAT : 1 dari 18 PROSEDUR AKHIR MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS.HEA (O).13 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Khairunnisa Md Nizar Muhammad Farizi Hj Mazlee Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci