1.2 Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti perlu dikemaskini dan dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "1.2 Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti perlu dikemaskini dan dikuatkuasakan dari semasa ke semasa."

Transkripsi

1 C : PEMERIKSAAN DAN KAWALAN.0 Pendahuluan. Pejabat Bendahari hendaklah memastikan semua Pusat Tanggungjawab dan Pihak Berkuasa Universiti menjalankan pemeriksaan pengurusan kewangan secara berkala untuk memastikan pematuhan ke atas Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti yang telah ditetapkan..2 Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti perlu dikemaskini dan dikuatkuasakan dari semasa ke semasa..3 Semua pegawai dikehendaki mematuhi Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti yang telah ditetapkan universiti. Kegagalan mematuhi Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti dianggap sebagai ingkar perintah dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib dan surcaj diambil terhadap pegawai yang bertanggungjawab..4 Pemeriksaan dan kawalan ini merujuk kepada Arahan Perbendaharaan 308 dan Arahan Perbendaharaan 309 sebagai panduan dan ditambah baik serta dikemaskini mengikut kepada implementasi UTeM. 2.0 Tafsiran 2. Tafsiran berkaitan dalam pelaksanaan pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut : BIL. ISTILAH TAFSIRAN Ketua PTj Seseorang yang mengetuai Pusat Tanggungjawab (PTj) 2. PTj Pusat Tanggungjawab yang terdiri daripada Pejabat/ Fakulti/ Sekolah/ Pusat/ Akademi/ Institut yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas peruntukan kewangan yang diagihkan kepadanya oleh Universiti dan membenarkan pegawai di PTj berkenaan yang diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal perbelanjaan seperti yang diperuntukkan.

2 3. Pemeriksaan dalaman 4. Pemeriksaan mengejut 5. Pegawai pemeriksa dalaman Ketua PTj hendaklah dari semasa ke semasa menjalankan atau melantik pegawai lain untuk menjalankan pemeriksaan mengejut atas sebahagian atau keseluruhan kewajipan kewangan atau perakaunan (termasuk perakaunan Aset Awam) yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di bawah kawalannya, bagi maksud mengetahui prosedur-prosedur yang betul difahami dengan sepatutnya dan sentiasa diikuti. Ketua PTj atau pegawai yang dilantik hendaklah memastikan pegawai-pegawai di bawah kawalannya memahami dan mematuhi peraturan kewangan Universiti yang sedang berkuat kuasa Ketua PTj hendaklah mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala dan tidak kurang dari sekali dalam tempoh enam (6) bulan, tidak kira bulan apa yang dipilih dan seterusnya sekali lagi dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh terakhir pemeriksaan itu dijalankan, ke atas tiap-tiap peti besi, bilik kebal, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas lain untuk menyimpan wang dalam jagaan seseorang pegawai dalam jabatannya yang diamanahkan dengan penyimpanan Wang Awam, setem atau barang-barang lain yang berharga. Ketua PTj tidak boleh mewakilkan kuasa dan melantik pegawai lain untuk melaksanakan pemeriksaan mengejut. Ketua PTj yang menjalankan pemeriksaan mengejut tidak dibenarkan memegang kunci peti besi. Ketua PTj atau Timbalan yang dilantik untuk melaksanakan pemeriksaan dalaman dan Ketua PTj dalam pelaksanaan pemeriksaan mengejut. 3.0 Pihak Berkuasa Melulus 3. Pihak Berkuasa Melulus adalah seperti yang diperincikan dalam Lampiran Bab Governan, Bahagian Tadbir Urus Kewangan, Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti. 4.0 Tugas Dan Tanggungjawab Ketua PTJ 2

3 4. Ketua PTj hendaklah merancang dan mengawal peruntukan, perbelanjaan dan penggunaan sumber PTj dan memastikan aset PTj direkodkan dan verifikasi aset dibuat secara berkala serta mengawasi status kes kehilangan yang dilaporkan bersama tindakan Jabatan ke atas kehilangan tersebut. 4.2 Ketua PTj atau pegawai yang diberi tanggungjawab hendaklah memastikan : 4.2. semua proses kewangan PTj meliputi perolehan, sebut harga dan perbelanjaan serta tempoh bayaran dibuat mematuhi peraturan kewangan Universiti segala rekod aset inventori, inden minyak, buku log kenderaan, buku vot, daftar panjar wang runcit, rekod penerimaan dan dokumen berhubung dengan urusan kewangan pejabatnya diselenggara dan dikemukakan kepada pihak berkuasa auditan Universiti atau Ketua Audit Negara/wakilnya apabila dikehendaki pemeriksaan mengejut (mengaudit) secara berkala ke atas peti besi, peti wang tunai, buku log kenderaan, buku inden minyak dan sebagainya dalam jagaan staf jabatan yang diamanahkan dengan penyimpanan wang awam, aset, inventori, kemudahan atau barangbarang lain yang berharga dilaksanakan. 4.3 Ringkasan pegawai bertanggungjawab untuk pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut; Pemeriksaan Pegawai Bertanggungjawab Pemeriksaan dalaman Ketua PTj atau Timbalan yang dilantik Pemeriksaan Mengejut Ketua PTj sahaja 5.0 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PEMERIKSA DALAMAN 5. Pegawai Pemeriksa Dalaman hendaklah dilantik secara bertulis dan pegawai berkenaan bertanggungjawab menyediakan Laporan Pemeriksaan pada 3

4 setiap enam (6) bulan. Laporan yang disediakan perlu dikepil serta dicatatkan dalam Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut. 5.2 Pegawai Pemeriksa Dalaman ini berkuasa untuk memeriksa segala dokumendokumen kewangan termasuk dokumen-dokumen yang dikelaskan sebagai Rahsia Besar, Rahsia, Sulit, Terhad dan sebagainya. 5.3 Pegawai Pemeriksa Dalaman juga boleh mengarahkan pegawai yang bertanggungjawab untuk menyediakan dokumen atau aset yang hendak diperiksa. 5.4 Pegawai Pemeriksa Dalaman hendaklah mengadakan pemeriksaan berkala dan secara mengejut mengikut peraturan yang ditetapkan bertujuan memastikan: 5.4. baki dalam buku rekod adalah sama dengan baki dalam simpanan; berkeadaan sempurna dan berada di lokasi yang didaftarkan; tempoh penggunaan masih belum luput; stok mencukupi mengikut had keperluan yang ditetapkan; dan disimpan di tempat yang ditetapkan. 5.5 Skop pemeriksaan hendaklah meliputi lapan (8) elemen kawalan pengurusan kewangan dan perakaunan seperti berikut : 5.5. Kawalan Pengurusan Kawalan Bajet Kawalan Terimaan Kawalan Perolehan Kawalan Perbelanjaan Kawalan Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah dan Deposit Kawalan Pengurusan Aset dan Stor Kerajaan Pengurusan Kenderaan 5.6 Penyelenggaraan Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut 4

5 5.6. sebuah Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut perlu diselenggara yang mengandungi maklumat berikut: i. Tarikh dan masa pemeriksaan; ii. iii. Nama pegawai yang wang tunai dan lain-lain dalam jagaannya diperiksa; Amaun wang awam dan setem yang diamanahkan kepadanya; iv. Perihal barang-barang berharga yang diamanahkan kepadanya; v. Hasil pemeriksaan serta laporan pemeriksaan; dan vi. Tandatangan dan jawatan pegawai pemeriksa Hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan di Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut berkenaan mengikut pada setiap butiran yang tercatit di buku berkenaan Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut berkenaan hendaklah sentiasa diperiksa oleh Ketua PTj atau Pegawai Pemeriksa Dalaman agar tidak melepasi kitaran tempoh pemeriksaan dan segala penemuan pemeriksaan telah ditambahbaik. 6.0 Dokumen Yang Berkaitan Dalam Pemeriksaan dan Kawalan 6. Lampiran A Garis panduan pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut 6.2 Lampiran B Senarai semak pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut 6.3 Lampiran C Pegawai Yang Diberi Kuasa 6.4 Lampiran D Pemeriksaan Pengauditan Pengurusan Kewangan Panjar Wang Runcit 5

6 6.5 Lampiran E Borang Denominasi Wang Tunai Panjar Wang Runcit 6.6 Lampiran F Borang Pemeriksaan Mengejut Pengauditan Pengurusan Kewangan Peti Besi 6.7 Lampiran G Skop Pemeriksaan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan 6.8 Lampiran H Format Laporan Pemeriksaan Dalaman 6

7 LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN DALAMAN DAN PEMERIKSAAN MENGEJUT Garis panduan ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan mengejut yang dijalankan di PTj dilaksanakan dengan menyeluruh dan tindakan pembetulan hasil daripada penemuan pemeriksaan dapat ditambahbaik dengan segera.. PENDAHULUAN a. Tujuan pemeriksaan ini dijalankan adalah untuk memastikan semua kewajipan dan prosedur kewangan yang betul difahami dengan sepatutnya dan sentiasa diikuti oleh PTj. b. Dapat mengenalpasti kesilapan dan pelaksanaan yang tidak dijalankan di peringkat dalaman. c. Penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh Ketua PTj sebagai pemegang waran kecil. 2. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAMAN DAN PEMERIKSAAN MENGEJUT Perkara Pemeriksaan dalaman Pemeriksaan mengejut. Perlu dilaksanakan Sekurangnya sekali setahun 2. Tanggungjawab Ketua PTj atau Timbalan yang dilantik 3. Maklumat yang. Prosedur dan peraturan perlu disemak kewangan yang wajib dilaksanakan 2. Aset bernilai tinggi atau yang berisiko kehilangan 3. Rekod-rekod daftar 4. Skop pemeriksaan meliputi lapan (8) elemen kawalan Setiap enam (6) bulan Ketua PTj. Peti besi 2. Bilik kebal 3. Peti wang tunai 4. Laci 5. Bekas-bekas lain untuk menyimpan wang 6. Setem

8 Perkara Pemeriksaan dalaman Pemeriksaan mengejut 7. Dokumen-dokumen atau barang-barang lain yang berharga 3. BUKU DAFTAR PEMERIKSAAN MENGEJUT a. Pemeriksaan yang dijalankan perlu direkod di Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut yang mengandungi butiran berikut : i. Tarikh dan masa pemeriksaan; ii. iii. iv. Nama pegawai yang wang tunai dan lain-lain dalam jagaannya diperiksa; Amaun wang awam dan setem yang diamanahkan kepadanya; Perihal barang-barang berharga yang diamanahkan kepadanya; v. Hasil pemeriksaan serta laporan pemeriksaan; dan vi. Tandatangan dan jawatan pegawai pemeriksa. b. Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut ini boleh diperolehi di Unit Pengurusan Strategik, Pematuhan dan Pengurusan Risiko, Bahagian Kewangan, Pejabat Bendahari. 4. HASIL PENEMUAN a. Segala penemuan pada pemeriksaan yang dijalankan perlu ditambah baik dan dikemaskini di peringkat PTj

9 5. CARTA ALIRAN KERJA DAN SENARAI SEMAK a. Carta aliran kerja pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut. Mula Pegawai Pemeriksa mendapatkan senarai butiran yang hendak diperiksa Pemeriksaan dijalankan dan merekod maklumat penemuan di Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut Tidak lengkap Tindakan pembetulan dan pengemaskinian Lengkap SELESAI b. Dokumen yang berkaitan dalam pelaksanaan pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut : i. Senarai semak pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut ii. Senarai borang-borang. Borang Pemeriksaan Mengejut Pengauditan Pengurusan Kewangan Panjar Wang Runcit Pegawai Diberi Kuasa 2. Borang Pemeriksaan Mengejut Pengauditan Pengurusan Kewangan Panjar Wang Runcit - kriteria 3. Borang Pemeriksaan Mengejut Pengauditan Pengurusan Kewangan Panjar Wang Runcit Borang Denominasi Wang Tunai Panjar Wang Runcit 4. Borang Pemeriksaan Mengejut Pengauditan Pengurusan Kewangan Peti Besi

10 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAMPIRAN B Senarai semak pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut BIL. SKOP PEMERIKSAAN. Dijalankan oleh Ketua PTj / Timbalan yang dilantik PEMERIKSAAN DALAMAN PEMERIKSAAN MENGEJUT 2. Pegawai Pemeriksa mendapatkan senarai butiran yang hendak diperiksa 3. Dijalankan secara berkala (mengikut keperluan); a) Sekurangnya setahun sekali b) Dalam tempoh 6 bulan NIL NIL 4. Rekod hasil pemeriksaan di dalam Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut 5. Tindakan pembetulan dilaksanakan (sekiranya ada)

11 LAMPIRAN C UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PEMERIKSAAN MENGEJUT PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN PANJAR WANG RUNCIT PEGAWAI YANG DIBERI KUASA PTj : Masa Pemeriksaan: Tarikh: Nama Bahagian/Unit:. Merekod perbelanjaan Panjar Wang Runcit di dalam Buku Tunai di PTj Nama Jawatan Tempoh (sekiranya perlu) 2. Menyimpan Panjar Wang Runcit di PTj Nama Jawatan Tempoh (sekiranya perlu) 3. Mengambil dan menerima Panjar Wang Runcit di Pejabat Bendahari Nama Jawatan Tempoh (sekiranya perlu) Nota : Rujukan Borang BEN/UP/009

12 LAMPIRAN D AP PEMERIKSAAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN PANJAR WANG RUNCIT PEMERIKSAAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN PANJAR WANG RUNCIT PUSAT TANGGUNGJAWAB: TARIKH: MASA: Kriteria PWR digunakan untuk perbelanjaan yang dibenarkan 2 Pegawai yang diberi kuasa 3 Permohonan baru 4 Permohonan tambahan 5 Penutupan 6 Penyimpanan peti wang panjar 7 Pembelian item yang melebihi RM dalam satu resit 8 Pembayaran PWR 9 Kaedah Rekupmen 0 Pengendalian Buku Tunai Penyelarasan akhir tahun 2 Baki Wang Tunai di Tangan Sama Dengan Baki Pada Buku Tunai [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Rujukan Keputusan Pemarkahan Disediakan Oleh: Tandatangan: Jawatan: Tarikh: Disemak & Diluluskan Tandatangan: Jawatan: Tarikh:

13 PROSEDUR PEMERIKSAAN: AP PEMERIKSAAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN PANJAR WANG RUNCIT PEMERIKSAAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN PANJAR WANG RUNCIT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PWR.0 Membuat pemeriksaan ke atas dokumen-dokumen mengenai PWR di PTj yang diaudit. 2.0 Isi setiap jadual di bawah. 3.0 Rujukan. Arahan Perbendaharaan 3 [Panjar (e)], 97 (d),, 2 dan 3; Buku Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti [Bab 9.0 Pengurusan Pembayaran (9.6 Panjar Wang Runcit)], Pekeliling Bendahari 4/200, Surat Pekeliling Bendahari 4/202; Arahan/Pekeliling Universiti yang berkaitan. Kriteria PWR digunakan bagi memberi pendahuluan wang tunai SEGERA kepada pegawai-pegawai yang memerlukan wang untuk perbelanjaan yang dibenarkan. No. Invois Tarikh Perkara Amaun (RM) PWR digunakan untuk perbelanjaan yang dibenarkan? [Ya ( ) / Tidak ( )] /5

14 Kriteria 2 Pegawai yang diberi kuasa 2 3 Perkara PTj memaklumkan ke Pejabat Bendahari Pegawai Yang Diberi Kuasa dengan menggunakan borang BEN/UP/009 Pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menyimpan wang panjar mestilah pegawai yang BERBEZA dari pegawai yang merekodkan perbelanjaan dan penerimaan wang panjar. Penyata menunjukkan kedudukan wang panjar pada masa peralihan kuasa hendaklah disediakan dan ditandatangani oleh pegawai asal (jika ada) [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Kriteria 3 Permohonan Baru Perkara PTj memohon secara bersurat kepada Pejabat Bendahari dengan menyatakan: a) Justifikasi keperluan PWR : b) Pegawai Yang Diberi Kuasa [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Kriteria 4 Permohonan Tambahan Perkara PTj mendapat kebenaran permohonan peruntukan tambahan dengan mengemukakan surat permohonan ke Pejabat Bendahari dengan menyatakan: a) Jumlah dipohon : b) Keperluan peruntukan dipohon : [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Kriteria 5 Penutupan Perkara PTj menghantar semua resit/bil tunai terakhir, baki wang di tangan dan surat ke Pejabat Bendahari bagi tujuan pelarasan dan penutupan PWR di PTj yang berkaitan [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] 2/5

15 Kriteria 6 Penyimpanan peti wang panjar Perkara PTj perlu menyimpan peti wang panjar di tempat yang selamat dan berkunci: a) Adakah Ia Selamat? b) Nyatakan di mana Ia Disimpan : [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Kriteria 7 Pembelian item yang melebihi RM dalam satu resit Perkara PWR digunakan bagi pembelian item yang dibenarkan sahaja dengan jumlah yang tidak melebihi RM dalam satu resit. a) Adakah terdapat pembelian item yang melebihi RM dalam satu resit? [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Kriteria 8 Pembayaran PWR 2 Perkara Bagi pembelian yang tidak mempunyai resit/hilang, penama yang bertanggungjawab perlu mengemukakan surat pengesahan sebagai dokumen sokongan dengan disertakan: a) Jenis pembeli : b) Tujuan : c) Jumlah yang telah dibelanjakan : Setiap bayaran perlu mengemukakan Baucar Kecil sebagai bukti penerimaan/pengambilan wang panjar dan dalam DUA salinan: a) Salinan pertama untuk tujuan Rekupmen b) Salinan kedua untuk simpanan PTj [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] 3/5

16 Kriteria 9 Kaedah Rekupmen Perkara Resit-resit yang telah disahkan telah dihantar bersama-sama dengan: a) Penyata Buku Tunai b) Borang Permohonan Peruntukan PWR beserta lampiran (SMKB) c) Dokumen-dokumen sokongan yang lengkap 2 Resit-resit yang dikemukakan hendaklah disahkan oleh pegawai dan dicap perkataan BAYAR 3 Setiap resit pembelian tidak melebihi RM500 dan dicatatkan jenis dan tujuan pembelian. 4 Bagi perbelanjaan yang tidak mempunyai resit, surat akuan menyatakan pembelian tanpa resit hendaklah disertakan dengan menunjukkan: a) Jenis pembelian b) Tujuan pembelian c) Jumlah yang telah dibelanjakan 5 PTj perlu memastikan BAKI TUNAI di tangan tidak kurang 30 % dari peruntukan yang diterima. [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Kriteria 0 Pengendalian Buku Tunai Perkara Rekod Buku Tunai perlu sama dengan tarikh penerimaan dan perbelanjaan tersebut dilakukan. [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] Kriteria - Penyelarasan akhir tahun Perkara PTj dikehendaki untuk mengemukakan resit-resit perbelanjaan bersama wang tunai (mengikut jumlah peruntukan) ke Pejabat Bendahari dengan menggunakan borang pengembalian PWR. [Ya( ) / Tidak( ) / Tidak Berkenaan(-)] 4/5

17 Kriteria 2 Baki Wang Tunai di Tangan Sama Dengan Baki Pada Buku Tunai A Wang Tunai di Tangan B Bil-Bil Dalam Tangan No. Bil Tarikh Amaun C Baucar Bayaran Rekupmen Belum Terima No. Bil Tarikh Amaun D Jumlah Peruntukan PWR E Perbezaan (Jika Ada) PENYATA PENYESUAIAN PWR PADA. Perkara Jumlah (RM) Pengesahan.... Pengesahan oleh Pegawai yang bertangungjawab: Tandatangan: Nama: Jawatan/Gred: Tarikh: Pengesahan oleh pegawai UPPR: Tandatangan: Nama: Jawatan/Gred: Tarikh: Ulasan: 5/5

18 LAMPIRAN E UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PEMERIKSAAN MENGEJUT PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN PANJAR WANG RUNCIT DENOMINASI WANG TUNAI PANJAR WANG RUNCIT PTj : Tarikh: Masa Pemeriksaan: Nama Bahagian/Unit: Mengikut Kiraan Fizikal Denominasi Ringgit (RM) Bilangan (Helai) Jumlah (RM) Denominasi Syiling (Sen) Bilangan (Keping) JUMLAH KECIL, ( a ) JUMLAH KECIL, ( b ) Jumlah (RM) JUMLAH BESAR FIZIKAL, ( c ) = ( a )+( b ) JUMLAH MENGIKUT REKOD, ( d ) PERBEZAAN, ( e )= ( c ) - ( d ) Ulasan: DIAKUI OLEH; DIPERIKSA OLEH; Tandatangan Pegawai Yang Diberi Kuasa Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : : Tandatangan Pegawai Audit Nama : Jawatan : Tarikh : :

19 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAMPIRAN F PEMERIKSAAN MENGEJUT PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN Pemeriksaan Mengejut Pengauditan Pengurusan Kewangan Peti Besi BIL SEMAKAN CATATAN RUJUKAN. Tarikh akhir pemeriksaan dijalankan 2. Peti besi ditempatkan di lokasi yang selamat dan bersesuaian (Ya/Tidak) 3. Bilangan peti besi 4. Bagaimanakah cara nombor kombinasi peti disimpan 5. Adakah Arahan Perbendaharaan dan tatacara Polisi Pengurusan Tunai UTeM berkenaan peti besi dan anak kunci ganti dipatuhi sepenuhnya? 6. Peti besi PTj menggunakan sistem kod atau anak kunci 7. Siapakah pegawai bertanggungjawab yang diberi kuasa menyimpan anak kunci peti besi? 8. Siapakah pegawai bertanggungjawab yang diberi kuasa menyimpan nombor kombinasi peti besi? 9. Adakah kombinasi kod peti besi dimeteri dan ditanda Rahsia Besar (Ya/Tidak) 0. Bagaimana kaedah rekod peti besi diselenggara oleh PTj Sila nyatakan Sila nyatakan lokasi dan bentuk kawalan keselamatan yang ada Sila nyatakan Cara penyimpanan. AP 25, 29, 29A, 32, Pekeliling Bendahari 8/205 Sila nyatakan. Nama pegawai serta jawatan 2. Tarikh surat kuasa 3. Pekeliling Bendahari 8/205. Nyatakan nama pegawai, jawatan dan tarikh surat kuasa 2. AP 29A 3. Pekeliling Bendahari 8/205. AP 29A 2. Pekeliling Bendahari 8/205 Sila nyatakan /2

20 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Pemeriksaan Mengejut Pengauditan Pengurusan Kewangan Peti Besi. Item yang disimpan di dalam peti besi 2. Tarikh terakhir pegawai bertanggungjawab membuat pengesahan kandungan peti besi 3. Tarikh 6 bulan terakhir nombor kombinasi ditukar 4. Adakah berlaku pertukaran pegawai bertanggungjawab dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh terakhir nombor kombinasi ditukar (Ya/Tidak) AP 32, AP 33 Sila nyatakan Sila nyatakan. AP 29A 2. Pekeliling Bendahari 8/205 Tarikh Pemeriksaan : Pengesahan Ketua PTj ( ) 2/2

21 LAMPIRAN G UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SKOP PEMERIKSAAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN Skop Pemeriksaan. Kawalan Pengurusan 2. Kawalan Bajet 3. Kawalan Terimaan 4. Kawalan Perolehan 5. Kawalan Perbelanjaan 6. Kawalan Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah dan Deposit 7. Kawalan Pengurusan Aset dan Stor Kerajaan 8. Pengurusan Kenderaan

22 LAMPIRAN H UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MelAKA LAPORAN PEMERIKSAAN DALAMAN PTj :... Maklumat. Pegawai Pemeriksa : 2. Skop Pemeriksaan : 3. Tarikh Pemeriksaan : 4. Tahap Pengurusan... Cemerlang Baik Memuaskan 5. Catatan/ syor Penambahbaikan : Tandatangan Pegawai Pemeriksa Pengesahan Ketua PTj ( ) ( )

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 Tarikh : 15 Julai 2015 28 Ramadhan 1436H Y.Bhg Dato /Prof./Tuan/Puan, السلام علیكم PEKELILING TATACARA PENGURUSAN AKAUN PANJAR WANG RUNCIT 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Kandungan Muka Surat Prakata ii Panduan Umum Terhadap Kawalan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti oleh JAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA. 6/6) Tarikh Kuatkuasa : 26 April 1997 Semua Ketua Bahagian/Kajian/Pusat/Unit/Provos ITM Cawangan/Penggawa

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN 9.1 Pendahuluan 9.1.1 Perbelanjaan yang hendak dibayar perlu dipatuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi melaksanakan pembayaran

Lebih terperinci

UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN

UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN 2. UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN - JABATAN - TARIKH : LAMPIRAN A1 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan Fail : 400-BBI ( PENG. WANG 6/61 ) Tarikh Kuatkuasa : 26 Disember 1992 Kepada Semua Penolong Bendahari Kanan Penolong

Lebih terperinci

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 JB.SPB.G.2/2015 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 TUJUAN

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4.

1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4. 2 1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4.4 Rekupmen PWR 5.0 Penutupan Buku Tunai PWR Pada Akhir

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 TUJUAN Surat pekeliling

Lebih terperinci

PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN ASPEK RISIKO KAEDAH TINDAKAN PENCEGAHAN TANGGUNGJAWAB

PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN ASPEK RISIKO KAEDAH TINDAKAN PENCEGAHAN TANGGUNGJAWAB LAMPIRAN 1 PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN PROSES / 1. PENERIMAAN WANG Proses penerimaan wang yang tidak selamat. Kehilangan wang kutipan/ pungutan Penerimaan wang tanpa kuasa Penyalahgunaan

Lebih terperinci

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN 4.1 Pendahuluan 4.1.1 Semua urusan kewangan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran tanpa pesanan belian kepada pembekal, Pusat Tanggungjawab (PTJ), staf dan pelajar. Garis panduan ini merangkumi semua

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Penggunaan 2-3 3. Penyimpanan 3-4 4. Pematuhan 4 5. Pemeriksaan 4-5 6. Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 7. Borang Aduan Kerosakan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 (4) Januari

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/1( 13 ) 10 Jun 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 7/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

TERIMAAN DAN PUNGUTAN

TERIMAAN DAN PUNGUTAN TERIMAAN DAN PUNGUTAN OBJEKTIF Menjelaskan dasar-dasar pengurusan, sistem dan peraturan serta arahan-arahan yang berkuatkuasa. Meningkatkan kompetensi dalam merancang, mengawal dan melaksanakan terimaan

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 BEN-SPKL( 09 /2007)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) 1. Surat Ikatan Akaun Amanah (yang kemudiannya ini disebut sebagai Surat Ikatan ) ini dibuat pada tarikh di

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01 MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DAFTAR PEMEGANG KUNCI PETI BESI / KABINET KALIS API

DAFTAR PEMEGANG KUNCI PETI BESI / KABINET KALIS API Lampiran 2 DAFTAR PEMEGANG KUNCI PETI BESI / KABINET KALIS API BIL. NAMA PEMEGANG KUNCI NO. PEKERJA TARIKH MULA TARIKH TAMAT 6 Lampiran 3 LAPORAN BERKALA PENGENDALIAN PETI BESI/KABINET KALIS API PERKARA

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/ Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : (KEW.PA-2/PA-3) No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan KP 2.4/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.4/2013

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR

JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR A AKTIVITI BAJET 1 Kemukakan permohonan akhir viremen tahun 2012 ke Jabatan Bendahari. 15.11.2012

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 1 GARIS

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI

PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI UNIT AUDIT DALAM 2012 Universiti Sains Malaysia Bangunan C15 11800 USM, Pulau Pinang T : (6)04-653 5260/5262 F : (6)04-653 5263 www.usm.my SENARAI SEMAK PENGAUDITAN PENGURUSAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan KP 6.6/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 6.6/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN...

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan AM 1.1 KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Aset Kerajaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA AM 1.1 KANDUNGAN PENDAHULUAN PENGURUSAN ASET... 2 AM 1.1 Pengurusan Aset Kerajaan... 2 1. Tujuan... 2 2. Tanggungjawab Pegawai

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU ASET DAN MUKA SURAT 1/12 ASET DAN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Tujuan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Tujuan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Tujuan Tujuan peraturan ini dikeluarkan adalah untuk mengatur, mengawal dan menguruskan kewangan Universiti berasaskan Perlembagaan Universiti di bawah Peruntukan Kewangan Bahagian

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel. : 606-2332266 Faks : 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI KUTKM.03/10.12/3/1 ( 12 ) 27 Disember 2001 PEKELILING

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PS 5.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PERBENDAHARAAN MALAYSIA KP 5.1/2013 KANDUNGAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN...

Lebih terperinci

(UKM-SPKP-PKU08-BO01)

(UKM-SPKP-PKU08-BO01) KANDUNGAN M/S 1. Objektif 2 2. Pelantikan Pegawai Penerima 2 3. Peraturan Penerimaan 2-3 4. Borang Akuan Penerimaan Aset/ Inventori (UKM-SPKP-PKU08-BO01) 5. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih (KEW.PA-1)

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam WP 10.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PENGURUSAN WANG AWAM... 2 WP 10.3/2013 Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam... 2

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan AM 2.4 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.4 Penggunaan,

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari

PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari Definisi Aktiviti Pungutan Hasil : a) Sebelum menerima wang b) Semasa menerima wang c) Selepas menerima wang Tindakan pemantauan Definisi Mengutip,

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Pembantu Keselamatan (Gred KP17/22) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. BAHAGIAN II (3 JAM)

3. Pegawai Yang Layak Pembantu Keselamatan (Gred KP17/22) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. BAHAGIAN II (3 JAM) SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17/KP22) UNIVERSITI

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014 PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014 Tarikh : 29 Oktober 2014 05 Muharram 1436 Y.Bhg Datuk/Prof./Tuan/Puan, PEKELILING TATACARA PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR

GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR RUJUKAN KAMI : UniMAP/PEND/101/2-6 (27) TARIKH : 7 OKTOBER 2016 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR 1.0 TUJUAN Pekeliling

Lebih terperinci

KUTKM.03/ 10.12/3/2 ( ) November 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 13/2004 PENYEDIAAN CADANGAN BAJET MENGURUS TAHUN 2006 DAN 2007

KUTKM.03/ 10.12/3/2 ( ) November 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 13/2004 PENYEDIAAN CADANGAN BAJET MENGURUS TAHUN 2006 DAN 2007 KUTKM.03/ 10.12/3/2 ( ) November 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 13/2004 Ketua Pusat Tanggungjawab Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt., Y.Bhg.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016 Kod Dokumen UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh 18/08/2016 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan tatacara pembayaran bagi tuntutan

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM KK/BP 10/173/291 Jd. 2 (57) PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS

Lebih terperinci

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA ASET ALIH MUKA SURAT : 1/13 ASET ALIH Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 BEN-SPKL(1/2015)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 2 KP(BPPA)300-15/2/17(1) BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 Semua Setiausaha/ Pengarah Bahagian Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah

Lebih terperinci

BAB 2 BAJET Di peringkat Universiti, pengurusan bajet meliputi proses penyediaan bajet, pengagihan peruntukan dan kawalan perbelanjaan.

BAB 2 BAJET Di peringkat Universiti, pengurusan bajet meliputi proses penyediaan bajet, pengagihan peruntukan dan kawalan perbelanjaan. BAB 2 BAJET 2.1 Pendahuluan 2.1.1 Bajet merupakan satu perancangan kewangan sesebuah organisasi yang melibatkan anggaran hasil dan perbelanjaan yang dirangka untuk mencapai matlamat dalam jangka masa tertentu.

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN CETAKAN DOKUMEN SETIAP KALI TRANSAKSI BULANAN HUJUNG TAHUN 1. Resit Terimaan 1. Buku Tunai* 1. Subsidiari

Lebih terperinci

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP)

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) 1 KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Kadar Dan Maksud Belanja Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Mukasurat 1/14 PROSEDUR PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG BENDAHARI TIMBALAN BENDAHARI Diluluskan oleh : BENDAHARI Mukasurat 2/14 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09 MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

SENARAI PROSES KERJA TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA

SENARAI PROSES KERJA TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA SENARAI PROSES KERJA BIL. TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA 4. CARTA ALIR PENDAHULUAN PELBAGAI 5. CARTA ALIR PENYEDIAAN

Lebih terperinci

Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah Disampaikan oleh:.. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat IAB Genting Highlands OBJEKTIF KURSUS

Lebih terperinci

B. OBJEKTIF UMUM. Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan

B. OBJEKTIF UMUM. Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan 2 B. OBJEKTIF UMUM Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan Memahami peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah dalam pengurusan kewangan Mengetahui dan memahami perkara-perkara yang

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ), pembekal, pelajar dan staf sambilan 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02 OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Kemaskini Daftar Aset Alih FAMS (Harta Modal KEW.PA-2) dan (Inventori KEW.PA-3) 4

Lebih terperinci

TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH

TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH SPKWS DAN TATACARA KEWANGAN SISTEM SPKWS Akaun sekolah CETAKAN DOKUMEN SETIAP KALI TRANSAKSI 1. Resit Terimaan 2. Baucar Bayaran 3. Pelarasan untuk baucar (*) BULANAN 1. Buku Tunai

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN 1. Pendahuluan Tatacara Penjagaan Aset, Pengurusan Kehilangan dan Tindakan Yang boleh Dikenakan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT ISI KANDUNGAN POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT... 1 BAB 1 : POLISI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT... 4 0101 Perkara-Perkara Yang Perlu Dipatuhi Adalah Seperti Berikut:... 4 0102 Proses

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan mengenai proses tuntutan dan permohonan pembiayaan rawatan perubatan yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL Halaman: 1/7 No. Semakan: 02 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN A SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN Bil Kod Tajuk 1. BEN UPE 001 Kelulusan Spesifikasi Alat/Pembelian 2. BEN/UPE/022 Jadual Perbandingan Harga 3. BEN/CRIM/RND/007 (i) Borang Viremen (Pindah Peruntukan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Ruj. Kami Ruj. Tuan Tarikh : Diisi oleh Pemegang Akaun/Ketua Projek : Kosongkan : kosongkan Bendahari Universiti Malaysia Sabah. Melalui: (Nama Dekan Dan Nama SPIU) (Tandatangan

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN BERHUBUNG DENGAN KAWALAN PENGURUSAN ASET DAN STOR 1.0 Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 1.1 JKPAK ditubuhkan. 1.2 Keanggotaan JKPAK dipatuhi. 1.3 Bermesyuarat

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci