KESEDIAAN PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) FAKULTI PENDIDIKAN UTM DALAM ASPEK KEMAHIRAN PRAKTIKAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KESEDIAAN PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) FAKULTI PENDIDIKAN UTM DALAM ASPEK KEMAHIRAN PRAKTIKAL"

Transkripsi

1 KESEDIAAN PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) FAKULTI PENDIDIKAN UTM DALAM ASPEK KEMAHIRAN PRAKTIKAL MELISSA ANAK JAMES SELI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: KESEDIAAN PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) FAKULTI PENDIDIKAN, UTM DALAM ASPEK KEMAHIRAN PRAKTIKAL. SESI PENGAJIAN: Saya MELISSA ANAK JAMES SELI (HURUF BESAR) Mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT ( Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD TIDAK TERHAD ( Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan) Disahkan oleh ( TANDATANGAN PENULIS) ( TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO.27 JALAN BAYU, Nama Penyelia: PM Dr Yahya Buntat SRI AMAN, SARAWAK. Tarikh : Tarikh : CATITAN : * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis ini dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

3 Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Tandatangan :.. Nama Penyelia : PM DR YAHYA BUNTAT Tarikh :

4 KESEDIAAN PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) FAKULTI PENDIDIKAN, UTM DALAM ASPEK KEMAHIRAN PRAKTIKAL MELISSA ANAK JAMES SELI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL, 2009

5 ii Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya Tandatangan :. Nama Penulis : MELISSA ANAK JAMES SELI Tarikh :

6 iii DEDIKASI Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi mengetahui. Segala Puji akan Limpah dan Kurnia-Nya seluruh Alam. Untuk insan yang dihormati dan dikasihi ayah dan ibu James Seli anak John Jutie dan Dorathy Piang Doa, jasa dan pengorbanan kalian mengiringi kehidupan dan kejayaanku. Jua buat abang, kakak dan adikku terima kasih atas segalanya. Segala dorongan, pengorbanan dan keikhlasan hati kalian tidak mampu diungkapkan dengan kata kata. Hanya Tuhan yang Maha Mengetahui. Semua kejayaan ini menjadi pendorong seluruh kaum keluargaku untuk mencapai kejayaan dan kemenangan terhadap apa jua bidang yang kalian ceburi.

7 iv PENGHARGAAN Puji kepada Tuhan kerana limpah kurnia Nya cadangan penyelidikan dapat disiapkan sepenuhnya mengikut masa yang telah ditetapkan. Di kesempatan ini, penyelidik ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia projek iaitu PM Dr Yahya Bin Buntat yang telah banyak membantu dengan penuh komited dalam membimbing, menasihati, memberi dorongan serta tunjuk ajar yang berguna di sepanjang tempoh penyelidikan ini dijalankan. Penyelidikan juga merakamkan terima kasih kepada Pensyarah Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia, Cik Sarimah Binti Ismail kerana turut membantu dalam penyiapan cadangan penyelidikan ini. Jutaan terima kasih juga disampaikan kepada pelajar tahun 4 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) yang terlibat dalam memberikan kerjasama dalam memastikan cadangan penyelidikan ini berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Penghargaan juga ditujukan kepada Guru PKPG yang turut memberi kerjasama dalam penyelidikan ini. Akhir sekali, penyelidik juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa saya iaitu, James Seli Anak John Jutie dan Dorathy Piang di atas sokongan, kerjasama dan doa yang diberikan kepada saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kebaikan daripada tugasan ini serta melindungi segala keburukan yang terdapat di dalamnya. Sekian, terima kasih.

8 v ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kesediaan pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan UTM dalam aspek kemahiran praktikal. Kajian ini melibatkan 127 orang pelajar dari Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan sebagai responden. Responden meliputi semua pelajar tahun 4 SPH yang mengambil program Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik yang mengandungi 42 item soalan. Soal selidik terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian A mengenai latar belakang responden, manakala bahagian B adalah mengenai persoalan kajian yang dikaji. Kebolehpercayaan soal selidik diuji dengan menggunakan cronbach Alpha di mana nilai keseluruhan ialah Data dipeolehi diproses menggunakan program SPSS (Statistic Package for the Social Science) version 16.0 untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan. Kajian ini dibataskan kepada enam persoalan yang dikaji iaitu penggunaan komputer, penggunaan alatan tangan, penyelenggaraan alatan tangan, lukisan kejuruteraan, penyediaan makanan dan jahitan, dan pengurusan pertanian. Hasil kajian menunjukkan pelajar telah bersedia untuk menggunakan keenam enam persoalan kemahiran yang dikaji sebagai persiapan menghadapi cabaran pendidikan yang lebih mencabar di masa depan. Namun begitu terdapat juga pelajar yang masih kurang bersedia dengan kebolehannya melaksanakan aktiviti yang memerlukan kemahiran. Terdapat beberapa cadangan dikemukakan untuk meningkatkan kemahiran pelajar dan cadangan kajian lanjutan bagi memperbaiki kajian ini.

9 vi ABSTRACT The purpose of this study is to identify preparation of student s 4SPH Faculty of Education UTM in aspect practical skills. This research was involved 127 students from Department of Technical and Engineering Education as respondents. Respondents are include all 4SPH students that taken by the Bachelor of Technology with Education (Living Skills). Instrument of this research that been used is questionnaire that include 42 question items. Questionnaire divided into 2 sections. Section A are about respondent background and section B are about questioned involving research that been carry out. Questionnaire credibility tested by using Cronbach Alpha where total value was Data was processed use SPSS's programmed (Statistic Package for the Social Science) version 16.0 to seek frequency and percentage. This study is limited to six issue looked into namely computer application, hand tools usage, hand equipment maintenance, engineering drawing, food preparation and sewing, and agriculture management. Result research showed that student have ready to used their six question on skills that been research and ready to accept there challenge of education in future. However, existed students also which still less prepared with his ability implementing activity needing skill. There are some proposal, proposed to increase student skills and suggestion followup to improve this study.

10 vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xiii xiv xv BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Kepentingan Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian 12

11 viii 1.9 Definisi dan Konsep Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pendidikan Teknikal dan 13 Kejuruteraan Pengajaran Pembelajaran Kesediaan Kurikulum Kemahiran Praktikal Kemahiran Praktikal Penutup 17 BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan Penguasaan Kemahiran Kemahiran dalam penggunaan komputer Kepentingan Menguasai Kemahiran 21 Teknologi Maklumat (ICT) Penggunaan Multimedia dalam 23 Pendidikan 2.4 Kemahiran Meggunakan Peralatan Tangan Kemahiran Dalam Penyelenggaraan Alatan 27 Tangan 2.6 Kemahiran Lukisan Kejuruteraan Peralatan Asas untuk Lukisan 32 Kejuruteraan Lukisan berbantu komputer Ekonomi Rumah Tangga Pertanian Kajian Terdahulu 40

12 ix 2.10 Penutup 42 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Rekabentuk Kajian Lokasi Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Soal Selidik Bahagian A Bahagian B Cara Pemarkahan Kajian Rintis Prosedur Kajian Analisa Data Penutup 51 BAB 4 ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Dapatan kajian Analisis Latar Belakang Responden 53 (Bahagian A) 4.4 Analisis Persoalan Kajian (Bahagian B) Kesediaan dalam Penggunaan 58 Komputer Kesediaan dalam Penggunaan 61 Alatan Tangan Kesediaan dalam Penyelengaraan Alatan Tangan 64

13 x Kesediaan Dalam Lukisan 67 Kejuruteraan Kesediaan Dalam Penyediaan 70 Makanan dan Jahitan Kesediaan Dalam Pengurusan 73 Pertanian 4.5 Penutup 75 BAB 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Rumusan Rumusan Latar Belakang 77 Responden Rumusan Persoalan Kajian Perbincangan Hasil Dapatan Kajian Penggunaan Komputer Penggunaan Alatan Tangan Penyelenggaraan Alatan Tangan Lukisan Kejuruteraan Penyediaan Makanan dan Jahitan Pengurusan Pertanian Cadangan Kajian Jabatan Pendidikan Teknikal dan 93 Kejuruteraan Pelajar Kajian Lanjutan Penutup 95 RUJUKAN 96 LAMPIRAN 100

14 xi SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.1 Bilangan Pelajar 4SPH Perbezaan Antara Lukisan Insani dan Lukisan 34 Terbantu Komputer 3.1 Kandungan Soalan Soal Selidik Skala Pemeringkatan Likert dan Cara Pemarkahan Tahap Penilaian Responden Berdasarkan Peratus Klasifikasi Stastistik Mengikut Persoalan Kajian Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Responden Mengikut Bangsa Taburan Responden Mengikut Umur Taburan Responden Mengikut Aliran Sekolah 55 Menengah Atas 4.5 Taburan Responden Mengikut Kekerapan, Peratus 57 dan Tahap bagi Mengenalpasti Kesediaan Pelajar dalam Penggunaan Komputer 4.6 Taburan Responden Mengikut Kekerapan, Peratus 60 dan Tahap bagi Mengenalpasti Kesediaan Pelajar dalam Penggunaan Alatan Tangan 4.7 Taburan Responden Mengikut Kekerapan, Peratus 63 dan Tahap bagi Mengenalpasti Kesediaan Pelajar dalam Penyelenggaraan Alatan Tangan 4.8 Taburan Responden Mengikut Kekerapan, Peratus dan Tahap bagi Mengenalpasti Kesediaan Pelajar 66

15 xii dalam Lukisan Kejuruteraan 4.9 Taburan Responden Mengikut Kekerapan, Peratus dan Tahap bagi Mengenalpasti Kesediaan Pelajar dalam Penyediaan Makanan dan Jahitan 4.10 Taburan Responden Mengikut Kekerapan, Peratus dan Tahap bagi Mengenalpasti Kesediaan Pelajar dalam Pengurusan Pertanian 69 72

16 xiii SENARAI CARTA NO. CARTA TAJUK MUKA SURAT 2.1 Langkah Penyelenggaraan Peralatan, Mesin dan Jentera UPM (2008) 28

17 xiv SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL Bil SPH SPSS UTM CAD LCD MQF JPTK ICT UPM Bilangan Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Statistic Package for the Social Science Universiti Teknologi Malaysia Computer Aided Design Liquid Crystal Display Malaysian Qualifications Framework Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan Information and Communication Technology Universiti Putra Malaysia

18 xv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Borang Soal Selidik 101 B Borang Pengesahan Soal selidik 111 C Keputusan Kajian Rintis 113

19 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) yang berbentuk pravokasional telah dilaksanakan di Sekolah Menengah. Subjek ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian teras dan bahagian elektif. Bahagian teras terbahagi kepada rekabentuk dan teknologi dan perdagangan. Manakala bagi bahagian elektif terbahagi kepada kemahiran teknikal, ekonomi rumahtangga, pertanian dan perdagangan. Kurikulum Kemahiran Hidup bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran asas bagi membolehkan mereka mengendalikan kehidupan dengan lebih produktif dalam era yang berteknologi di samping membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani seperti yang terdapat di dalam Falsafah Pendidikan. Bagi menjayakan perlaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup, ia memerlukan komitmen semua pihak yang terlibat.

20 2 Dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kemahiran hidup, seorang guru perlu menguasai topik topik yang terdapat di dalam sukatan pelajaran. Selain dari menguasai tersebut guru perlu juga mempunyai kemahiran dalam melaksanakan kerja amali di sekolah. Seperti yang kita tahu, guru kemahiran hidup lebih banyak melakukan aktiviti amali walaupun terdapat teori di dalam sukatan pelajaran. Tetapi sekiranya guru tersebut boleh merancang sesuatu pengajaran dengan berkesan, tidak susah bagi seorang guru menjalankan tugasan harian. Seorang guru perlu mengaplikasikan apa yang telah dipelajari kepada pelajar dan mengikut langkah langkah yang betul. Pelajar tahun 4SPH yang menjadi guru di masa akan datang, perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya untuk mengajar pelajar. Pelajar tahun 4SPH perlu menekankan aspek kemahiran adalah penting kerana dalam mata pelajaran kemahiran hidup, banyak menggunakan peralatan dan mesin untuk membuat projek. Sekiranya seorang guru tersebut tidak mempunyai kemahiran menggunakan alatan dan mesin, guru tersebut tidak mempunyai semangat untuk mengajar pelajar membuat projek. Oleh itu, seorang guru yang mengajar Kemahiran Hidup perlu menambah ilmu dengan mengikuti kursus kursus yang ditawarkan supaya dapat memantapkan lagi kebolehan dalam melakukan kerja. Menurut Shaharudin, dan rakan rakannya (2003), kita sering kali mendengar kenyataan bahawa fungsi pengajaran adalah menghasilkan pembelajaran yang efektif. Oleh itu, satu sesi pengajaran yang baik perlu melibatkan kemahiran guru memadankan kaedah pengajaran dengan objektif pembelajaran pelajar dan juga gaya pembelajaran mereka. Misalnya mengajar kemahiran (skill) berbeza dengan mengajar menyelesaikam masalah (problem solving). Mengajar kemahiran lebih menekankan kepada arahan, demonstrasi, dan juga pembaikan kesilapan (error correction) manakala mengajar menyelesaikan masalah lebih memberikan penekanan kepada pemahaman masalah itu sendiri dan kaedah penyelesaian berdasarkan penjelasan konsep secara deskriptif.

21 3 Pelbagai pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran masih diperlukan memandangkan perbezaan gaya pembelajaran pelajar. Memandangkan senario abad ke 21, yang membayangkan kegunaan komputer yang begitu meluas, pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer akan menjadi satu kaedah yang ditumpukan. Ini juga bersesuaian dengan prinsip mastery learning yang mana pelajar boleh belajar tanpa bimbingan guru. Di samping itu, terdapat beberapa amalan profesional yang perlu dikuasai dan dihayati oleh para pendidik: i. Menterjemah kandungan kurikulum sebagai aktiviti pengajaran pembelajaran yang bermakna. ii. Menguasai dan bijak mengguna alat teknologi terkini di samping dapat memanfaatkannya ke arah mengoptimumkan proses pengajaran dan pembelajaran. iii. Pengajaran dan pembelajaran bermakna berfikrah melalui penguasaan kemahiran generik. iv. Membantu pelajar mengenalpasti matlamat pendidikan, mendefinisikan hala tuju bagi pelajarnya, memantau kemajuan pelajar, dan kemudian menyediakan ruang untuk pelajar belajar mengikut kadar kendiri. v. Bertanggungjawab menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri yang kreatif dan berdikari. vi. Sumbangan kreatif dan inovatif khususnya dalam menghasilkan pakej pembelajaran bestari yang boleh membantu proses pembelajaran pelajar ke arah akses kendiri. 1.2 Latar Belakang Masalah Di dalam bidang Kemahiran Hidup terdapat banyak masalah yang timbul seperti tiada bengkel yang mencukupi, bahan dan peralatan yang tidak cukup untuk membuat kerja amali, guru yang tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tertentu, dan sebagainya.

22 4 Menurut pengetua SMK Valdor Encik Tan Weng Hooi (2004), terdapat guru bukan opsyen kemahiran hidup yang mengajar mata pelajaran kemahiran hidup. Guru yang mempunyai kelulusan seperti bidang matematik, sejarah, dan lain lain telah diberikan tugas untuk mengajar kemahiran hidup yang dipandang remeh oleh pihak sekolah. Guru yang mengajar subjek tersebut terpaksa menerima walaupun tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam kerja amali yang banyak dijalankan. Kenyataan ini disokong oleh En Zakaria Yusuf (2008) dari Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di mana guru kemahiran hidup Sekolah Rendah di Sabah yang tidak berminat dalam mengajar subjek tersebut terpaksa mengajar subjek kemahiran hidup. Beliau menyatakan ada juga guru yang sepatutnya mengajar kemahiran hidup tetapi diberikan tugas untuk mengajar mata pelajaran yang lain seperti sejarah, bahasa Malaysia, pendidikan jasamani dan lain lain. Selain itu, ada juga yang guru yang sepatutnya berada di bengkel untuk mengajar kemahiran hidup tetapi pelajar diarah belajar sendiri di atas alasan peralatan dan bahan yang tidak mencukupi (Zakaria Yusuf, 2008). Kesan daripada masalah di atas pelajar kurang mempunyai teknik belajar kemahiran hidup. Mereka juga tidak mendapat kemahiran yang sepatutnya diperolehi untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Untuk itu, seorang guru Kemahiran Hidup perlu bersedia dan mengambil kursus yang ditawarkan yang berkaitan dengan kemahiran hidup supaya dapat menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kemahiran. Bagi kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah untuk mengenalpasti sama ada pelajar tahun 4 yang mengambil kursus Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) di UTM Johor bersedia dalam aspek kemahiran praktikal. Di dalam kursus ini seramai 127 orang pelajar telah mengikuti program ini pada sesi 2005/2009. Hasil daripada data bagi kelayakan akademik tertinggi yang pengkaji kumpul, seramai 88 orang kelulusan Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia (STPM) telah mengambil kursus ini. Manakala 11 orang yang kelulusan Matrikulasi dan 28 orang yang kelulusan Diploma juga yang telah mengambil kursus ini. Seperti yang sedia maklum, pelajar yang mengambil kursus ini datang dari kelulusan yang

23 5 berbeza beza. Banyak bidang yang belum mereka pelajari sebelum memasuki program ini. Melalui kajian ini, pengkaji ingin melihat sama ada pelajar yang seramai 127 orang yang sedang mengikuti Program Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan aktiviti yang berbentuk amali di sekolah apabila tamat pengajian. Jadual 1.1 : Bilangan Pelajar 4SPH Kelulusan Bilangan Peratus (%) Matrikulasi Diploma STPM Jumlah Pengkaji juga ingin mengetahui sama ada pelajar yang mengikuti program ini mendapat kemahiran yang mencukupi atau tidak dalam bidang pertanian, ekonomi rumah tangga, dan kemahiran teknikal. Matlamat program Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) yang ditawarkan oleh Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan adalah untuk membolehkan graduan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendidikan untuk merancang, mengimplimentasi dan mengurus aktivitiaktiviti berkaitan pendidikan. Pelajar 4SPH telah diberikan pengetahuan dan latihan dalam bidang yang telah ditawarkan untuk program tersebut. Program Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (kemahiran Hidup) ini memberikan kemahiran dalam bidang yang dipelajari. Di sini, pengkaji ingin melihat kemahiran praktikal yang diperolehi oleh pelajar semasa mengikuti aktiviti aktiviti yang telah dijalankan. Kemahiran praktikal adalah kebolehan menggunakan deria untuk melaksanakan gerakan berkaitan proses pembelajaran seperti memerhati, kenalpasti dan mencerap. Seorang pelajar perlu bersedia dari segi pemikiran dan

24 6 emosi untuk melakukan aktiviti kemahiran seperti melukis, rekabentuk dan kerja lapangan. Dalam Retreat Pemantapan Program Akademik Selaras Keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia (2007), kemahiran praktikal adalah menunjukkan kepandaian dalam melaksanakan tugas praktikal atau teknikal yang diperlukan dalam bidang seperti kemahiran teknikal kejuruteraan, literasi komputer dan lain lain. Contohnya, menggunakan powerpoint membuat persediaan untuk pembentangan. Kemahiran yang dipelajari memerlukan seorang pelajar tahun 4SPH mempunyai pelbagai pergerakan. Pergerakan ini dipelajari dalam sesuatu latihan untuk mempelajari semua pergerakan di mana memerlukan pelbagai situasi. Kesimpulan daripada kenyataan ini menunjukkan bahawa sesuatu kemahiran yang diperolehi perlu dipraktikkan berulang kali dan dilakukan dalam pelbagai situasi. Pelajar tahun 4SPH mendapat pengetahuan dan kemahiran serta melakukan kerja kerja amali supaya dapat meningkatkan pengalaman mereka dan dapat melakukannya di sekolah apabila telah tamat pengajian. Di dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan, setiap pelajar tahun 4SPH perlu mengambil mata pelajaran yang berbentuk amali atau praktikal di dalam bengkel pendidikan teknik dan vokasional (PTV). Seseorang pelajar tahun 4SPH perlu melengkapkan diri dengan kemahiran sebelum mengajar pelajar untuk melakukan kerja amali yang akan dilaksanakan di sekolah. Ini adalah kesediaan mereka untuk menghadapi alam persekolahan yang banyak cabarannya. Mereka perlu mahir dalam semua bidang kemahiran hidup yang banyak melakukan aktiviti amali seperti kerja kayu, rekabentuk dan penghasilan projek, jahitan, masakan, pertanian, kerja paip, elektrik dan elektronik dan lain lain lagi. Sekiranya pelajar 4SPH tidak mempunyai kesediaan untuk malakukan kerja amali yang telah ditetapkan maka kemahiran yang diperolehi hanya sia sia sahaja kerana tidak digunakan untuk menjalankan kerja amali.

25 7 Menurut Allen dan Abdul Rahman (1994), guru yang terlibat di dalam bidang teknik dan vokasional mestilah dilengkapi dengan pengalaman praktik dan latihan professional untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran atau dengan mengikuti program khas yang bertujuan untuk mempertingkatkan kemahiran guru dalam pekerjaan yang diajar. Kesimpulan yang diperolehi dari kenyataan ini adalah seorang guru perlu menguasai bidang yang diajar, mengetahui apa yang diajar, boleh menyelesaikan masalah dan dapat bekerjasama dengan pelajar untuk menjayakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Sebelum ini, pelajar tahun 4SPH telah menjalani satu latihan mengajar di sekolah sebagai persediaan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi daripada tempat latihan atau institusi pengajian. Menurut Norani (1992), untuk melatih serta menghasilkan guru yang baik, salah satu usaha yang boleh dilaksanakan ialah melalui praktikum atau pra-praktikum yang dijalankan oleh program pendidikan. Semasa proses praktikum - praktikum ini pelajar tahun 4SPH akan diminta mengaplikasikan segala ilmu yang diperolehi ke dalam bentuk praktikal. Pelajar tahun 4SPH ini akan dibimbing oleh pensyarah dan guru pembimbing. Pengalaman dalam latihan mengajar atau program khas yang dijalankan untuk pelajar pelajar tahun akhir adalah untuk mempertingkatkan kemahiran pelajar dalam pekerjaan mereka di masa hadapan. Pelajar tahun 4SPH bukan sahaja perlu cekap dalam bidang diajar tetapi boleh menggunakan alat teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, pelajar tahun 4SPH perlu mempunyai kemahiran yang lain supaya dapat menghadapi cabaran cabaran yang muncul pada masa sekarang seperti penggunaan peralatan teknologi yang bertambah tinggi, penggunaan komputer sebagai alat berhubung, kemahiran yang elektif dan kemahiran ledakan ilmu dan maklumat. Menurut Abd Rahim Abd Rashid (2000), untuk menangani perkembangan teknologi maklumat yang memberi kesan yang luas kepada dunia pendidikan dan dunia profesion perguruan, maka guru di negara ini perlu mengadaptasikan diri dan profesion mereka mengikut arus perubahan yang berlaku.

26 8 Oleh itu, bagi mecapai tahap penguasaan yang baik dalam menerapkan kemahiran dalam pengajaran, pelajar tahun 4SPH perlu membuat perubahan dalam pengajaran dan menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada secara berterusan dengan adanya ICT masa kini. Mereka perlu mempunyai kemahiran dalam menggunakan teknologi maklumat memandangkan di dalam pendidikan sekarang penggunaan komputer banyak digunakan untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pelajar juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran bagi meningkatkan mutu kerja bagi mengelakkan kemalangan berlaku dan boleh memastikan alatan berada dalam keadaan yang baik dan selamat. Setiap kerja yang dilakukan dengan menggunakan teknik teknik yang pengendalian yang betul akan menjadi lebih kemas dan cantik. Ini dapat mengelakkan diri daripada kecederaan yang tidak diingini. Dengan kata lain, untuk menghasilkan pelajar yang baik guru dan pendidik perlu meningkatkan kemahiran dalam diri terlebih dahulu. Oleh itu, kesedaran tentang cabaran sebagai pendidik yang bakal ditempuhi akan membolehkan pelajar tahun 4SPH perlu membuat persediaan diri, sama ada dari segi mental dan fizikal apabila ditempatkan di sekolah. Daripada itu, penyelidik merasakan perlu membuat penyelidikan mengenai kajian di atas untuk mengetahui sama ada pelajar tahun 4SPH telah bersedia dari segi kemahiran praktikal yang telah diberikan semasa menjalani latihan praktikal di UTM. Dalam kajian ini, penyelidik hanya menumpukan kepada beberapa aspek sahaja iaitu kemahiran dalam penggunaan komputer, penggunaan alat tangan, penyelenggaraan alatan tangan, kemahiran lukisan kejuruteraan, penyediaan makanan dan jahitan serta pengurusan pertanian.

27 9 1.3 Pernyataan Masalah Kajian ini adalah berkaitan dengan kesediaan pelajar tahun 4SPH, Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek kemahiran praktikal untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam kajian ini, kesediaan yang ingin dikenalpasti adalah dari segi pengunaan komputer, peralatan tangan, penyelenggaraan alatan, kemahiran lukisan kejuruteraan, penyediaan makanan dan jahitan serta pengurusan pertanian. Kajian ingin mengetahui sejauhmanakah pelajar bersedia menggunakan kemahiran yang diperolehi semasa pengajian mereka di Universiti Teknologi Malaysia untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka di sekolah kelak. 1.4 Kepentingan Kajian Dapatan kajian ini dapat memberi ganjaran terhadap kesediaan pelajar tahun 4 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Di samping itu, dapatan ini juga memberi gambaran dari aspek kemahiran penggunaan komputer, penggunaan alatan, penyelenggaraan alatan, kemahiran lukisan kejuruteraan, penyediaan makanan dan jahitan serta pertanian. Diharapkan dapatan kajian ini dapat: 1. Kepada individu yang terlibat diharapkan dapat mengambil peluang sebaik mungkin daripada apa yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dan tetapkan sebagai kebimbangan terhadap sesuatu yang baru dan tanamkan sikap yang positif bagi menjayakan sesuatu matlamat.

28 10 2. Membantu Pihak Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan (JPTK), UTM merancang program dan memberi lebih banyak kerja amali yang dapat meningkatkan kemahiran pelajar untuk berfikir secara lebih kreatif dan kebolehan melakukan sesuatu tugasan yang diberi. 3. Memberi panduan kepada pihak Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (JPTK), UTM menyediakan kursus yang selaras dengan sukatan pelajaran supaya pelajar lebih bersedia dari segi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan di sekolah. 1.5 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk meninjau kesediaan pelajar tahun 4 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) dalam aspek kemahiran praktikal. Objektif bagi kajian ini adalah seperti berikut: 1. Mengenal pasti persediaan pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek penggunaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2. Mengenal pasti persediaan pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek penggunaan alatan tangan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 3. Mengenal pasti persediaan pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek menyelenggaraan alatan tangan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 4. Mengenal pasti persediaan pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek kemahiran lukisan kejuruteraan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

29 11 5. Mengenal pasti persediaan pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek penyediaan makanan dan jahitan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 6. Mengenalpasti persediaan pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM dalam aspek pengurusan pertanian untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1.6 Persoalan Kajian Beberapa persoalan kajian yang dikenal pasti dalam kajian adalah seperti berikut: 1. Apakah pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM telah bersedia mengaplikasikan kemahiran praktikal dari segi penggunaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah? 2. Apakah pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM telah bersedia mengaplikasikan kemahiran praktikal dari segi penggunaan alatan tangan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah? 3. Apakah pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM telah bersedia mengaplikasikan kemahiran praktikal dari segi penyelenggaraan alatan tangan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah? 4. Apakah pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM telah bersedia mengaplikasikan kemahiran praktikal dari segi lukisan kejuruteraan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah?

30 12 5. Apakah pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM telah bersedia mengaplikasikan kemahiran praktikal dari segi penyediakan pemakanan dan jahitan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah? 6. Apakah pelajar 4SPH Fakulti Pendidikan, UTM telah bersedia mengaplikasikan kemahiran praktikaldari segi pengurusan pertanian untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah?

TAHAP KEMAHIRAN BELAJAR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK DI KALANGAN PELAJAR CINA DAN PELAJAR MELAYU TAHUN 4 SPA/E/J/H (PERDANA)

TAHAP KEMAHIRAN BELAJAR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK DI KALANGAN PELAJAR CINA DAN PELAJAR MELAYU TAHUN 4 SPA/E/J/H (PERDANA) TAHAP KEMAHIRAN BELAJAR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK DI KALANGAN PELAJAR CINA DAN PELAJAR MELAYU TAHUN 4 SPA/E/J/H (PERDANA) ROSEMARIA BINTI SALLEH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

Lebih terperinci

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA TAJUK KAJIAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA TAJUK KAJIAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL v ABSTRAK Kajian ini bertujuan mengkaji amalan penyelesaian masalah secara kreatif di dalam mata pelajaran Reka Cipta. Penyelidik menggunakan empat kaedah penyelesaian masalah iaitu kaedah inkuiri, kaedah

Lebih terperinci

TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN DALAM PENYENGGARAAN BENGKEL KEMAHIRAN MANIPULATIF SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH PAPAR, SABAH.

TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN DALAM PENYENGGARAAN BENGKEL KEMAHIRAN MANIPULATIF SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH PAPAR, SABAH. TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN DALAM PENYENGGARAAN BENGKEL KEMAHIRAN MANIPULATIF SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH PAPAR, SABAH. JASRI ABDULLAH Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan

Lebih terperinci

ANI SUZANA BINTI ABDUL SAMAD

ANI SUZANA BINTI ABDUL SAMAD KAJIAN TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PELAJAR LELAKI DALAM KOMPONEN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (ERT). SATU TINJAUAN DI SMK SRI INTAN KLUANG JOHOR ANI SUZANA BINTI ABDUL SAMAD Laporan projek ini

Lebih terperinci

HUBUNGAN SIKAP DENGAN PENCAPAIAN DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK PELAJAR TINGKATAN DUA DI DUA BUAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI KAWASAN SKUDAI, JOHOR

HUBUNGAN SIKAP DENGAN PENCAPAIAN DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK PELAJAR TINGKATAN DUA DI DUA BUAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI KAWASAN SKUDAI, JOHOR HUBUNGAN SIKAP DENGAN PENCAPAIAN DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK PELAJAR TINGKATAN DUA DI DUA BUAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI KAWASAN SKUDAI, JOHOR MOHD ROSMADI BIN PAIMIN Laporan projek ini dikemukakan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

ANILI FASHA BINTI MAHADI

ANILI FASHA BINTI MAHADI TAHAP PENGGUNAAN FORUM E-PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR JABATAN MULTIMEDIA (SPK, SPP DAN SPT) FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ANILI FASHA BINTI MAHADI UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xi xii xiii xiv I PENDAHULUAN

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) JUDUL: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN RENDAH DALAM MATAPELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH MENENGAH

Lebih terperinci

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri Ahmad Johari Sihes & Mariati Muda Fakulti Pendidikan,

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

Katakunci : penyeliaan pengajaran, Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)

Katakunci : penyeliaan pengajaran, Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Penyeliaan Pengajaran Di Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Daerah Kulai, Johor. Hamdan Bin Said & Kalianand A/L Rammasamy Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Tujuan utama kajian ini

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL

KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL vii KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JUDUL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

APLIKASI PENYULITAN TEKS RAHSIA TERMAMPAT KE DALAM IMEJ TIFF MENGGUNAKAN TEKNIK PENYESUAIAN MUHAMMAD AZRI BIN YUSOFF

APLIKASI PENYULITAN TEKS RAHSIA TERMAMPAT KE DALAM IMEJ TIFF MENGGUNAKAN TEKNIK PENYESUAIAN MUHAMMAD AZRI BIN YUSOFF APLIKASI PENYULITAN TEKS RAHSIA TERMAMPAT KE DALAM IMEJ TIFF MENGGUNAKAN TEKNIK PENYESUAIAN MUHAMMAD AZRI BIN YUSOFF Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN GURU PELATIH EMPAT SPH DALAM PENGAJARAN AMALI DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI JOHOR HUSZAIFAH MOHD HUSNAN

KEMAHIRAN GURU PELATIH EMPAT SPH DALAM PENGAJARAN AMALI DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI JOHOR HUSZAIFAH MOHD HUSNAN KEMAHIRAN GURU PELATIH EMPAT SPH DALAM PENGAJARAN AMALI DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI JOHOR HUSZAIFAH MOHD HUSNAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

Lebih terperinci

PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR KURSUS KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR KURSUS KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR KURSUS KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM TUAN MOHD HAS WADI BIN T. DAUD Laporan projek ini dikemukakan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI. Institusi Pengajian Tinggi

DASAR LATIHAN INDUSTRI. Institusi Pengajian Tinggi DASAR LATIHAN INDUSTRI Institusi Pengajian Tinggi Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi 11 1 Pengenalan Dalam dunia hari ini, para graduan perlu mempunyai kompetensi dan kemahiran pekerjaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

NAJAYATI BINTI MOHAMED ZAKI

NAJAYATI BINTI MOHAMED ZAKI i PERSEPSI GURU-GURU TEKNIKAL SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI KELANTAN TERHADAP MASALAH-MASALAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM MATAPELAJARAN TEKNIKAL (PKA, PKE, PKM DAN LK) NAJAYATI BINTI MOHAMED

Lebih terperinci

* Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

* Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA * UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA * Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI PENGAJARAN DAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

KANDUNGAN. i ii iii iv v vi vii viii ix xiii xiv xv

KANDUNGAN. i ii iii iv v vi vii viii ix xiii xiv xv KANDUNGAN HALAMAN JUDUL BORANG PENGAKUAN STATUS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI LAMPIRAN SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN MUKA SURAT

Lebih terperinci

AMALAN-AMALAN ISLAM DAN KESANNYA TERHADAP PELAJAR ALIRAN AGAMA KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT RAJA BATU PAHAT, JOHOR KHAIRIAH BINTI SULAIMAN

AMALAN-AMALAN ISLAM DAN KESANNYA TERHADAP PELAJAR ALIRAN AGAMA KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT RAJA BATU PAHAT, JOHOR KHAIRIAH BINTI SULAIMAN AMALAN-AMALAN ISLAM DAN KESANNYA TERHADAP PELAJAR ALIRAN AGAMA KHAIRIAH BINTI SULAIMAN BIS 2014 AMALAN-AMALAN ISLAM DAN KESANNYA TERHADAP PELAJAR ALIRAN AGAMA: KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT RAJA

Lebih terperinci

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi pentaksiran dengan memperkenalkan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) mulai

Lebih terperinci

SISTEM E-KESIHATAN BERKENAAN JANTUNG FAUZIAH BTE ZAINAL IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER

SISTEM E-KESIHATAN BERKENAAN JANTUNG FAUZIAH BTE ZAINAL IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER SISTEM E-KESIHATAN BERKENAAN JANTUNG FAUZIAH BTE ZAINAL IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN SISTEM MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 7 MEI 2009 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Lebih terperinci

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS)

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) HAISA BINTI OSMAN 1 & MOHD NOOR BIN HASHIM 2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional,

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGUASAAN KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJAR TAHUN 4 PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL FAKULTI PENDIDIKAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SEBAGAI PERSEDIAAN UNTUK KERJAYA OWI KIM HUEI UNIVERSITI

Lebih terperinci

KANDUNGAN JUDUL PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN PENULIS

KANDUNGAN JUDUL PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN PENULIS vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN PENULIS DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI SINGKATAN SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN

Lebih terperinci

KOLEJ UNTVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENYERAHAN KAJIAN KES

KOLEJ UNTVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENYERAHAN KAJIAN KES KOLEJ UNTVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENYERAHAN KAJIAN KES JUDUL: PERSPEKTIF PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KUiTTHO TERHADAP KEBERKESANAN I.AT1HAN INDUSTRI SESI PENGAJIAN. 2000/2001

Lebih terperinci

TANGGAPAN PELAJAR 4SPH (FAKULTI PENDIDIKAN) TERHADAP KERJA AMALI KEMAHIRAN HIDUP DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MOHD RIDZWAN BIN ABD JALIL

TANGGAPAN PELAJAR 4SPH (FAKULTI PENDIDIKAN) TERHADAP KERJA AMALI KEMAHIRAN HIDUP DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MOHD RIDZWAN BIN ABD JALIL TANGGAPAN PELAJAR 4SPH (FAKULTI PENDIDIKAN) TERHADAP KERJA AMALI KEMAHIRAN HIDUP DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MOHD RIDZWAN BIN ABD JALIL Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Syarat

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

KESAN KEJADIAN HISTERIA TERHADAP GURU DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH KUANTAN SITI AISYAH BT ROMLI

KESAN KEJADIAN HISTERIA TERHADAP GURU DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH KUANTAN SITI AISYAH BT ROMLI KESAN KEJADIAN HISTERIA TERHADAP GURU DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH KUANTAN SITI AISYAH BT ROMLI SARJANA TEKNOLOGI KEMANUSIAAN (SISTEM PRESTASI MANUSIA) UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PENGAKUAN PENYELIA

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pinc.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: TAHAP PENGETAHUAN BAKAL GURU FIZIK TENTANG PEKA FIZIK Saya SESI PENGAJIAN: 2008/2009 SUHAILAH BINTI SAMSON (HURUF

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS i UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN KOSWER PPSMI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU MATEMATIK DI EMPAT BUAH SEKOLAH KEBANGSAAN

Lebih terperinci

BORAN JUDUL : TERHADAP PENGGUNAAN E-LEARNING SESI. Saya. mengaku. pengajian sahaja. (Mengandungi SULIT. oleh. TIDAK TERHAD Disahkan

BORAN JUDUL : TERHADAP PENGGUNAAN E-LEARNING SESI. Saya. mengaku. pengajian sahaja. (Mengandungi SULIT. oleh. TIDAK TERHAD Disahkan BORAN NG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIAA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) PERBEZAAN PERSEPSI ANTARA PELAJAR-PELAJAR FAKULTI PENDIDIKAN DAN FAKULTI ALAM BINA TERHADAP PENGGUNAAN E-LEARNING

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

Yahya Buntat, Muhammad Rashid Rajuddin, Kandar Selamat, Muammad Sukri Saud Jabatan Pendidikan Kejuruteraan Dan Teknikal Fakulti Pendidikan

Yahya Buntat, Muhammad Rashid Rajuddin, Kandar Selamat, Muammad Sukri Saud Jabatan Pendidikan Kejuruteraan Dan Teknikal Fakulti Pendidikan KESESUAIAN KURIKULUM MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP PERTANIAN FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP KEPERLUAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Yahya Buntat, Muhammad Rashid Rajuddin, Kandar Selamat,

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 2/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

KEPIMPINAN TRANSFORMASI: INVENTORI AMALAN KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH SIBU, SARAWAK TING KUNG YEW

KEPIMPINAN TRANSFORMASI: INVENTORI AMALAN KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH SIBU, SARAWAK TING KUNG YEW KEPIMPINAN TRANSFORMASI: INVENTORI AMALAN KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH SIBU, SARAWAK TING KUNG YEW Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

Lebih terperinci

viii KANDUNGAN Halaman Judul Halaman Pengakuan Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan 2

viii KANDUNGAN Halaman Judul Halaman Pengakuan Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan 2 vii KANDUNGAN SENARAI PERKARA MUKA SURAT Halaman Judul Halaman Pengakuan Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan 1 Kandungan 2 Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Lampiran

Lebih terperinci

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN PRESTASI KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN PELAJAR TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UTM SKUDAI, JOHOR.

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN PRESTASI KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN PELAJAR TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UTM SKUDAI, JOHOR. HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN PRESTASI KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN PELAJAR TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UTM SKUDAI, JOHOR. NURAIN BINTI MION AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS xi DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK Organisasi menjadi lebih effisien dan berdaya saing apabila dapat menggunakan memori terkumpul dalam bentuk data, maklumat, dan pengetahuan terhadap masalah yang harus ditangani.

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PBK) BERTAJUK MARI BELAJAR MEMBACA BAGI KANAK-KANAK PRASEKOLAH SESI PENGAJIAN:

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Kementerian Pelajaran Malaysia Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Buku Sukatan Pelajaran Matematik, Kurikulum

Lebih terperinci

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERKESANAN PENGAJARAN GURU PELATIH UTM DALAM MENGHADAPI LATIHAN MENGAJAR ZULFAHMI BIN MD HANAFIAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERKESANAN PENGAJARAN GURU PELATIH UTM DALAM MENGHADAPI LATIHAN MENGAJAR ZULFAHMI BIN MD HANAFIAH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERKESANAN PENGAJARAN GURU PELATIH UTM DALAM MENGHADAPI LATIHAN MENGAJAR ZULFAHMI BIN MD HANAFIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pendahuluan Menurut Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979)... Kurikulum bermaksud segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS υ JUDUL : PEMBINAAN DAN PENILAIAN PANDUAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENYEDIAAN MAKANAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOPERATIF

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS. SESI PENGAJIAN: Semester 2 Sesi 2003/2004

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS. SESI PENGAJIAN: Semester 2 Sesi 2003/2004 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENCAPAIAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DALAM MATA PELAJARAN KEJURUTERAAN

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS AMALAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH DALAM KALANGAN GURU-GURU MATEMATIK DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH KLUANG

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS AMALAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH DALAM KALANGAN GURU-GURU MATEMATIK DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH KLUANG i PSZ 19:16(Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL : BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS AMALAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH DALAM KALANGAN GURU-GURU MATEMATIK DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH

Lebih terperinci

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Mohd Anuar Bin Abdul Rahman & Khamsawati Binti Jaafar Fakulti Pendidikan Universiti

Lebih terperinci

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN Rohayu Zulkapli (rohayu@jrv.ptss.edu.my) Mazidah Mohamed Hashim (mazidah@jrv.ptss.edu.my) Siti Sullia

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 1/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS)

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) 1. KONSEP 1.1 Program Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) bertujuan memberi peluang kepada

Lebih terperinci

PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK TERHADAP PROGRAM LATiHAN INDUSTRI, KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK TERHADAP PROGRAM LATiHAN INDUSTRI, KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK TERHADAP PROGRAM LATiHAN INDUSTRI, KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN i]:-t> A% ; f s x a u.'i? j fkv:?v,? r!.* «i ivh?!' PERPUSTAKAAN KUiTTHO

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) JUDUL: UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS AMALAN TEKNIK BELAJAR DALAM KALANGAN PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (FIZIK) TAHUN 2 HINGGA

Lebih terperinci

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEDAGOGI DI KALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN UTM, SKUDAI JOHOR SESI PENGAJIAN : 2008/2009

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

LITERASI ICT DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN 4 FAKULTI PENDIDIKAN UTM, SKUDAI, JOHOR. NURUL ALIYAH BT HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LITERASI ICT DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN 4 FAKULTI PENDIDIKAN UTM, SKUDAI, JOHOR. NURUL ALIYAH BT HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LITERASI ICT DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN 4 FAKULTI PENDIDIKAN UTM, SKUDAI, JOHOR. NURUL ALIYAH BT HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL:

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan proses yang perlu diselaraskan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data mentah untuk kajian ini. Langkah-langkah

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

Saya / Kami * akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan

Saya / Kami * akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan ii Saya / Kami * akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami * karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik).

Lebih terperinci

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN SULIT BORANG J.P.A.(Prestasi) 5/2002 No. K.P. KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu

Lebih terperinci

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi 1. Apakah itu MQA? 2. Mengapakah MQA menggantikan LAN? 3. Adakah fungsi MQA sama dengan LAN? 4. Dengan adanya MQA, bagaimana status kursus pengajian yang telah diakredit oleh LAN? 5. Apa yang dimaksudkan

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah JUN 2015 DRAF DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah Pusat Hubungan Industri (PHI) 1 KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2 2.0 Definisi Latihan Industri 2 3.0 Objektif Latihan Industri 3 4.0 Hasil Pembelajaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

KEPENTINGAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA OLEH: HANIFFAH BT AMIT

KEPENTINGAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA OLEH: HANIFFAH BT AMIT KEPENTINGAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA OLEH: HANIFFAH BT AMIT 99179558 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR SESIMEI/OKTOBER 2002

Lebih terperinci

UNJURAN KEMASUKAN PELAJAR BARU SEMESTER I SESI 2018/2019 BIL KURSUS KOD UTM KOD UPU JUMLAH 1. SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) SPPS T

UNJURAN KEMASUKAN PELAJAR BARU SEMESTER I SESI 2018/2019 BIL KURSUS KOD UTM KOD UPU JUMLAH 1. SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) SPPS T UNJURAN KEMASUKAN PELAJAR BARU SEMESTER I SESI 2018/2019 BIL KURSUS KOD UTM KOD UPU JUMLAH 1. SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) SPPS T03 49 2. SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (TESL)

Lebih terperinci