LAPORAN PENYELIDIKAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAPORAN PENYELIDIKAN"

Transkripsi

1 LAPORAN PENYELIDIKAN Kumpulan SE 1 / K6 Nor Afira Binti Ahmad (A150582) Norshahidatul Ashima Binti Rifin (A ) Noradibah Binti Ibrahim (A150676) TAJUK KAJIAN: Penggunaan Mobile Learning (M-Learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar pendidikan tahun 1 UKM. 1.0 TUJUAN KAJIAN: Mengkaji penggunaan Mobile Learning (M-Learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar pendidikan tahun 1 UKM 2.0 PENYATAAN MASALAH : Tujuan penyelidik menjalankan kajian ini adalah untuk meninjau penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM memandangkan kurangnya panduan penggunaan M-Learning dalam bidang pendidikan. Oleh yang demikian, pengkaji berpendapat bahawa, penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran berkemungkinan dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum ini. Perkara utama yang hendak dilihat adalah dari aspek tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM untuk tujuan pembelajaran, tahap penerimaan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM terhadap penggunaan M-learning untuk tujuan pembelajaran, dan keberkesanan penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran bagi pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN : i) Mengenalpasti tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM untuk tujuan pembelajaran ii) iii) Mengenalpasti tahap penerimaan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM terhadap penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran Mengenalpasti keberkesanan penggunaan E-Learning dan M-Learning untuk tujuan pembelajaran bagi pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM

2 4.0 PERSOALAN KAJIAN : i) Apakah tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar Pendidikan tahun 1 di UKM untuk tujuan pembelajaran. ii) Apakah tahap penerimaan pelajar Pendidikan tahun 1 di UKM terhadap penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran. iii) Adakah M-Learning membawa keberkesanan penggunaannya untuk tujaan pembelajaran pelajar Pendidikan tahun 1 di UKM. 5.0 METODOLOGI KAJIAN 5.1 Sampel kajian: Mahasiswa dan Mahasiswi tahun satu Fakulti Pendidikan, UKM tahun 1 iaitu seramai 25 orang responden wanita dan 6 orang lelaki. 5.2 Kaedah pengumpulan data: Edaran soal selidik kepada pelajar melalui atas talian. 5.3 Instrumen kajian: Persoalan kajian Item Skala 1. Apakah tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar Pendidikan tahun 1 UKM untuk tujuan pembelajaran 1. Nyatakan kemahiran anda menggunakan internet di Smartphone. 1.Tiada kemahiran 2.Sedikit kemahiran 3.Sederhana kemahiran 4.Mahir 5.Sangat mahir 2. Nyatakan kemahiran anda menggunakan smartphone untuk tujuan pembelajaran. 3. Nyatakan kemahiran anda mencari maklumat menggunakan smartphone. 1.Tiada kemahiran 2.Sedikit kemahiran 3.Sederhana kemahiran 4.Mahir 5.Sangat mahir 1.Tiada kemahiran 2.Sedikit kemahiran 3.Sederhana kemahiran 4.Mahir 5.Sangat mahir 4 Nyatakan kemahiran anda memuat turun 1.Tiada kemahiran 2.Sedikit kemahiran

3 maklumat menggunakan smartphone 3.Sederhana kemahiran 4.Mahir 5.Sangat mahir 2. Apakah tahap penerimaan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM terhadap penggunaan E-Learning dan M-Learning untuk tujuan pembelajaran 5. Nyatakan kemahiran anda untuk membuat nota kuliah menggunakan Smartphone. 1. Saya sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran saya. 1.Tiada kemahiran 2.Sedikit kemahiran 3.Sederhana kemahiran 4.Mahir 5.Sangat mahir 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 2. Saya menyedari bahawa penggunaan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya. 3. Saya lebih suka mendengar penerangan daripada guru untuk tujuan pembelajarn saya. 4 Pencarian maklumat menggunakan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya. 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju

4 3. Adakah M-Learning membawa keberkesanan penggunaannya untuk tujaan pembelajaran pelajar Pendidikan tahun 1 UKM 5 Penggunaan Smartphone untuk tujuan prmbelajaran banyak memberi kesukaran kepada saya. 1.Penggunaan smartphone membantu saya memahami sesuatu topik pembelajaran. 2 penggunaan smartphone menyukarkan saya untuk memuat turun sesuatu bahan 3 dengan adanya mobile learning saya tidak perlu lagi menyalin nota 4 pengaplikasian mobile learning boleh mengubah corak latihan mengajar atau pedagogi pada masa kini 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju 5. perkongsian nota di antara para pelajar telah 1. 2.tidak setuju

5 dimudahkan dengan adanya alatan mudah alih seperti PDA dalam kalangan pelajar. Mereka tidak perlu lagi duduk dihadapan komputer untuk memuat turun nota. 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju PENGGUNAAN MOBILE LEARNING UNTUK TUJUAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR PENDIDIKAN TAHUN 1 UKM Saudara/Saudari Yang Dihormati, Tahniah kerana saudara/saudari telah terpilih sebagai peserta dalam kajian kami bertajuk PENGGUNAAN MOBILE LEARNING UNTUK TUJUAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR PENDIDIKAN TAHUN 1 DI UKM. Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengalaman saudara/i menggunakan ICT dalam urusan kehidupan harian. Maklumat yang saudara/i berikan amat berguna untuk memastikan kajian ini berjaya mencapai objektif yang dikehendaki. Kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama saudara/saudari dalam menjawab soalansoalan di dalam soal selidik ini. Kami berharap saudara/saudari akan menjawab semua soalan dengan jujur. Tidak ada jawapan yang betul atau salah. Saudara/i tidak perlu mendapat pandangan daripada sesiapa mengenai jawapan yang sebenar. Semua maklumat diri dan jawapan saudara/i akan dirahsiakan. Maklumat-maklumat dan jawapan yang diberikan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Sekian, terima kasih. Yang benar, Noradibah Binti Ibrahim (A150676) Nor Afira Binti Ahmad (A150582) Norshahidatul Ashima Binti Rifin (A149874) Fakulti Pendidikan, UKM Kumpulan 6, SE1 Section 1 ; Demografi 1. No Matrik 2. Umur anda (Tahun)

6 3. Kumpulan SE 1 SE 2 SR 1 SR 2 SR 3 T 1 T 2 4. Jantina Lelaki Perempuan 5. Latar belakang akademik SPM STPM MATRIKULASI DIPLOMA IJAZAH SARJANA MUDA Section 2 : Tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar Pendidikan tahun 1 UKM untuk tujuan pembelajaran. 1. Menggunakan Internet di Smartphone. Tiada kemahiran Sedikit mahir

7 Sederhana kemahiran Mahir Sangat mahir 2. Menggunakan Smartphone untuk tujuan pembelajaran. Tiada kemahiran Sedikit kemahiran Sederhana kemahiran Mahir Sangat mahir 3. Mencari maklumat menggunakan smartphone Tiada kemahiran Sedikit kemahiran Sederhana kemahiran Mahir Sangat mahir 4. Memuat turun maklumat menggunakan smartphone. Tiada kemahiran Sedikit kemahiran Sederhana kemahiran Mahir Sangat mahir 5. Membuat nota kuliah menggunakan Smartphone. Tiada kemahiran

8 Sedikit kemahiran Sederhana kemahiran Mahir Sangat mahir Section 3 ; Tahap penerimaan pelajar pendidikan tahun 1 UKM terhadap penggunaan M- Learning untuk tujuan pembelajaran. 1. Saya sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran saya. 2. Saya menyedari bahawa penggunaan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya 3. Saya lebih suka mendengar penerangan daripada guru untuk tujuan pembelajarn saya.

9 4 Pencarian maklumat menggunakan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya. 5 Penggunaan Smartphone untuk tujuan pembelajaran banyak memberi kesukaran kepada saya. Ttidak pasti Section 4 : M-Learning membawa keberkesanan penggunaannya untuk tujuan pembelajaran pelajar Pendidikan tahun 1 UKM. 1.Penggunaan Smartphone membantu saya memahami sesuatu topik pembelajaran. 2. Penggunaan smartphone menyukarkan saya untuk memuat turun sesuatu bahan.

10 3 Dengan adanya M-learning saya tidak perlu lagi menyalin nota. 4.Pengaplikasian M-learning boleh mengubah corak latihan mengajar atau pedagogi pada masa kini 5. Perkongsian nota di antara para pelajar telah dimudahkan dengan adanya alatan mudah alih seperti PDA dalam kalangan pelajar. Mereka tidak perlu lagi duduk dihadapan komputer untuk memuat turun nota.

11 6.0 DAPATAN KAJIAN Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik ini telah dijawab oleh 31 orang responden yang terdiri daripada 6 orang lelaki dan 25 orang perempuan.kaedah ini juga memerlukan para pelajar untuk memilih satu jawapan daripada lima pilihan jawapan iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan juga sangat setuju dan juga tiada kemahiran, sedikit kemahiran, sederhana mahir, mahir, dan sangat mahir. 6.1 Apakah tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar Pendidikan tahun 1 UKM untuk tujuan pembelajaran Tahap kemahiran pelajar menggunakan internet di Smartphone. Mengikut jadual dan graf di bawah mendapati bahawa majoriti pelajar tahun 1 fakulti pendidikan di UKM mempunyai tahap kemahiran mahir menggunakan internet di Smartphone. Smartphone secara formal dapat digambarkan sebagai telefon seluller atau telefon aktif yang mempunyai kemampuan jauh di atas telefon biasa.keupayaan yang rendah dalam menguruskan maklumat. Selain itu, tahap kemahiran pelajar untuk sangat mahir ialah 12 orang iaitu bersamaan 39% daripada 31 orang pelajar. Manakala sederhana mahir pula mencatatkan hanya seorang pelajar bersamaan 3.22%. Seterusnya, bagi tahap tiada kemahiran dan sedikit mahir mencatatkan tiada pelajar. Secara kesimpulannya, dapat dilihat bahawa tahap kemahiran pelajar menggunakan internet di Smartphone majoriti mahir dan ini merupakan perkembangan yang sangat baik jika ramai mahir menggunakan internet di Smartphone. Tahap Bilangan pelajar Peratus (%) Tiada Kemahiran 0 0 Sedikit Mahir 0 0 Sederhana Mahir Mahir Sangat Mahir Jadual : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM menggunakan internet di Smartphone.

12 Tiada Kemahiran Sedikit Mahir Sederhana Mahir Mahir Sangat Mahir Graf : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM menggunakan internet di Smartphone Tahap kemahiran pelajar menggunakan Smartphone untuk tujuan pembelajaran. Berdasarkan graf dan jadual dibawah mendapati bahawa bagi tahap tiada kemahiran dan sedikit mahir mencatatkan bilangan kosong. Manakala, sederhana mahir adalah seramai 4 (13%) orang daripada 31 orang pelajar yang menjawab borang soal selidik. Seterusnya, bagi tahap mahir pula merekodkan 17 orang pelajar iaitu bersamaan 55% dan sekali gus, berjaya menjadi tahap yang yang tertinggi. Hal ini, mungkin kerana ramai pelajar menggunakan Smartphone mereka bagi tujuan pembelajaran dan sekali gus menjadikan mereka mahir. Akhir sekali, tahap sangat mahir pula mencatatkan 10 (32.2%) orang pelajar yang menggunakan Smarphone mereka bagi tujuan pembelajaran, berdasarkan rekod menunjukkan tahap ini merupakan tahap yang kedua tertinggi selepas mahir. Walau bagaimanapun, setiap pelajar atau responden harus mempunyai tahap kemahiran yang sangat mahir menggunakan smartphone untuk tujuan pembelajarn agar memudahkan lagi proses P&P berjalan. Tahap Bilangan pelajar Peratus (%) Tiada Kemahiran 0 0 Sedikit Mahir 0 0 Sederhana Mahir 4 13 Mahir Sangat Mahir Jadual : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM menggunakan Smartphone untuk tujuan pembelajaran.

13 Tiada Kemahiran Sedikit Mahir Sederhana Mahir Mahir Sangat Mahir Graf : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM menggunakan Smartphone untuk tujuan pembelajaran Tahap kemahiran pelajar mencari maklumat menggunakan Smartphone. Melihat kepada jadual 1.3 dan graf 1.3 di bawah mendapati bahawa tahap mahir mencatatkan bilangan yang tertinggi iaitu sebanyak 14 orang bersamaan dengan 45%, manakala sangat mahir pula menunjukkan bilangan pelajar 13 orang. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kemahiran pelajar mencari maklumat menggunakan smartphone sangat memberangsangkan dan ini merupakan satu perkembangan yang bagus, Seterusnya, bagi sederhana mahir pula mencatatkan 4 (13%) orang pelajar daripada 31 orang pelajar. Manakala, tiada kemahiran dan sedikit kemahiran pula merekodkan tiada pelajar. Tahap Bilangan pelajar Peratus (%) Tiada Kemahiran 0 0 Sedikit Mahir 0 0 Sederhana Mahir 4 13 Mahir Sangat Mahir Jadual : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM mencari maklumat menggunakan Smartphone.

14 Column1 Series Tiada Kemahiran Sedikit Mahir Sederhana Mahir Mahir Sangat Mahir Graf : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM mencari maklumat menggunakan Smartphone Tahap kemahiran pelajar memuat turun maklumat menggunakan Smartphone. Berdasarkan jadual dan graf di bawah dapat disimpulkan bahawa tahap mahir masih mencatatkan bilangan yang tertinggi iaitu 13 orang pelajar daripada 31 orang. Hal ini sangat bagus dan wajar diketengahkan kerana pelajar tidak perlu lagi membuka laptop untuk memuat tueun maklumat sebaliknya hanya smartphone sahaja. Selain itu, sederhana mahir dan sangat mahir masingmasing mencatatkan 9 orang pelajar bersamaan 29%. Manakala, tiada kemahiran dan sedikit mahir merekodkan 0 iaitu 0.00%. Tahap Bilangan pelajar Peratus (%) Tiada Kemahiran 0 0 Sedikit Mahir 0 0 Sederhana Mahir 9 29 Mahir Sangat Mahir 9 29 Jadual : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM turun maklumat menggunakan smartphone.

15 Tiada Kemahiran Sedikit Mahir Sederhana Mahir Mahir Sangat Mahir Graf : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM memuat turun maklumat menggunakan smartphone Tahap kemahiran pelajar membuat nota kuliah menggunakan smartphone. Berdasarkan jadual dan graf dibawah menunjukkan bahawa tiada kemahiran 0 pelajar. Manakala,sedikit mahir pula seramai 4 (13%) orang. Seterusnya, sederhana mahir pula merekodkan 12 orang iaitu 39% dan merupakan bilangan yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar berada di tahap sederhana mahir untuk membuat nota kuliah menggunakan smartphone dan mungkin kerana aplikasi yag disediakan tidak setanding ketika menggunakan komputer. Bagi tahap mahir pula mencatatkan 10 (32.2%) orang pelajar dan merupakan bilangan pelajar kedua tertinggi selepas sederhana mahir. Manakala, sangat mahir merekodkan 5 orang sahaja iaitu bersamaan 16.1% daripada 31 orang pelajar. Tahap Bilangan pelajar Peratus (%) Tiada Kemahiran 0 0 Sedikit Mahir 4 13 Sederhana Mahir Mahir Sangat Mahir Jadual : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM membuat nota kuliah menggunakan smartphone.

16 Tiada Kemahiran sedikit Mahir Sederhana Mahir Mahir Sangat Mahir Graf : Tahap Kemahiran pelajar tahun 1 fakulti pendidikan UKM membuat nota kuliah menggunakan smartphone. 6.2 Apakah tahap penerimaan pelajar tahun Pendidikan Tahun 1 UKM terhadap penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran Saya sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran saya. Tahap penerimaan pelajar Tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM terhadap M-Learning ini adalah lebih berfokuskan kepada untuk menilai sejauh mana pelajar-pelajar ini mengaplikasikan penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran mereka. Jadual-jadual di bawah merupakan hasil daripada respons pelajar berkaitan penerimaan mereka terhadap penggunaan M-Learning ini. Berdasarkan kepada Jadual dan Graf 1 di bawah, bilangan pelajar yang sangat tidak setuju sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran adalah seramai 0 orang, tidak setuju dan setuju mencatat jumlah yang sama iaitu masing-masing seramai 1 orang (3%), setuju mencatat jumlah majoriti iaitu seramai 17 orang (55%), dan sangat setuju mencatat jumlah seramai 12 orang (39%). Ini menunjukkan bahawa, rata-rata pelajar Pendidikan Tahun 1 UKM sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran mereka. Tahap Bilangan pelajar Peratus (%)

17 12 39 Jadual Saya sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran saya Graf Saya sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran Saya menyedari bahawa penggunaan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya. Berdasarkan kepada Jadual dan Graf 2 di atas, tidak ada pelajar yang sangat tidak setuju, tidak setuju, dan tidak pasti bahawa penggunaan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran mereka, sebaliknya, pelajar yang setuju mencatat jumlah seramai 11 orang pelajar (38%) dan majoriti pelajar iaitu seramai 18 orang pelajar (62%) sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa, pelajar-pelajar Pendidikan Tahun 1 UKM ini menyedari pentingnya penggunaan smartphone dalam urusan pembelajaran pada masa kini. Tahap Bilangan pelajar Peratus (%)

18 18 62 Jadual : Saya menyedari bahawa penggunaan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya Graf Saya menyedari bahawa penggunaan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya : Saya lebih suka mendengar penerangan daripada guru untuk tujuan pembelajaran saya Berdasarkan kepada Jadual dan Graf 3 di bawah, pelajar yang sangat tidak setuju dengan pernyataan lebih suka mendengar penerangan daripada guru daripada menggunakan smartphone untuk tujuan pembelajaran adalah seramai 0 orang, tidak setuju mencatat jumlah seramai 4 orang (13%), tidak pasti seramai 2 orang (7%), setuju mencatat jumlah majoriti iaitu seramai 14 orang (47%), dan jumlah pelajar yang sangat setuju memcatat jumlah kedua tertinggi iaitu seramai 10 orang (33%). Ini menunjukkan bahawa, walaupun pelajar Pendidikan Tahun 1 UKM ini menyedari pentingnya penggunaan smartphone dalam pembelajaran pada masa kini, tetapi rata-rata mereka lebih suka mendengar penerangan daripada guru berbanding menggunakan smartphone untuk mendapat maklumat berkaitan pembelajaran mereka. Tahap Bilangan pelajar (orang) Peratus (%) 0 0

19 Jadual 6.2.3: Saya lebih suka mendengar penerangan daripada guru untuk tujuan pembelajaran saya Graf 6.2.3: Saya lebih suka mendengar penerangan daripada guru untuk tujuan pembelajaran saya : Pencarian maklumat menggunakan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya. Berdasarkan kepada Jadual dan Graf 4 di bawah, tidak ada pelajar yang sangat tidak setuju dan tidak pasti bahawa pencarian maklumat menggunakan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran mereka. Sebaliknya, seramai 1 orang pelajar (4%) yang tidak setuju dan 15 orang pelajar (48%) yang masing-masingnya setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa, pelajar Pendidikan Tahun 1 UKM mengakui bahawa pencarian maklumat menggukan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran mereka.

20 Tahap Bilangan pelajar Peratus (%) Jadual 6.2.4: Pencarian maklumat menggunakan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya Pencarian maklumat menggunakan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya : Penggunaan smartphone untuk tujuan pembelajaran banyak memberi kesukaran kepada saya Berdasarkan kepada Jadual dan Graf 5 di bawah, seramai 8 orang pelajar (26%) sangat tidak bersetuju bahawa penggunaan smartphone untuk tujuan pembelajaran banyak memberi kesukaran kepada mereka, manakala pelajar yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut mencatat jumlah majoriti iaitu seramai 14 orang (66%). Pelajar yang tidak setuju pula mencatat jumlah seramai 5 orang (16%) dan seramai 2 orang pelajar (6%) yang masing-masingnya setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa, penggunaan smartphone untuk tujuan pembelajaran tidak memberi kesukaran sebaliknya memudahkan urusan pembelajaran pelajar Pendidikan Tahun 1 UKM ini.

21 Skala Bilangan pelajar (orang) Peratus (%) Jadual 6.2.5: Penggunaan smartphone untuk tujuan pembelajaran banyak memberi kesukaran kepada saya Graf 6.2.5: Penggunaan smartphone untuk tujuan pembelajaran banyak memberi kesukaran kepada saya. 6.3 Adakah M-Learning membawa keberkesanan penggunaannya untuk tujaan pembelajaran pelajar Pendidikan tahun 1 UKM Penggunaan smartphone membantu saya memahami sesuatu topik pembelajaran. Keberkesanan dalam penggunaan Mobile Learning adalah perlu untuk memastikan kesan yang diperoleh para pelajar dengan secukupnya. Selain itu, seperti yang semua tahu penggunaan sebarang peranti mudah alih yang direka bentuk untuk membolehkan maklumat diakses daripada mana-mana lokasi dan pada setiap masa. Graf di bawah menunjukkan bilangan responden kami

22 yang bersetuju berkaitan dengan penggunaan smartphone yang membantu mereka menjalankan aktiviti pembelajaran sebanyak 16 responden iaitu bersamaan dengan 52% dan diikuti oleh sangat setuju seramai 6 orang responden bersamaan dengan 19 %. 2 (6%) orang responden memberi respon kurang pasti, 3 orang memberikan jawapan kurang pasti bersamaan dengan 10% diikuti pula sangat tidak setuju 4 orang iaitu 13%. Tahap Bilangan Peratusan (%) Jadual Penggunaan smartphone membantu saya memahami sesuatu topik pembelajaran Sangat tidak setuju tahap Graf Penggunaan smartphone membantu saya memahami sesuatu topik pembelajaran.

23 tahap Penggunaan smartphone menyukarkan saya untuk memuat turun sesuatu bahan Penggunaan telefon pintar (smartphone) semakin popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Telefon pintar merujuk kepada telefon bimbit yang mempunyai ciri pengkomputeran maju dan ketersambungan berbanding dengan telefon bimbit biasa. Telefon pintar membolehkan penggunanya memasang aplikasi canggih di dalamnya berasaskan pelantar telefon seperti Symbian, Android, ios atau Windows Phone. Selain itu, telefon pintar juga menggunakan sistem pengendalian yang menyediakan satu pelantar untuk pembinaan aplikasi. Berdasarkan soalan yang dikemukakan rata-rata pelajar yang sangat setuju penggunaan smartphone memberi kesan kepada adalah seramai 4 orang responden yang mana jumlah ini sama dengan respon sangat setuju penggunaan smartphone menyukarkan mereka. Manakala seramai 5 orang responden menyatakan yang mereka sangat tidak setuju pengunaan smartphone menyukarkan mereka memuat turun bahan. Selain itu, seramai 9 orang memberikan jawapan tidak pasti dan jumlah ini sama dengan para pelajar yang memberi respon tidak pasti Tahap Bilangan Peratus Jadual Penggunaan smartphone menyukarkan saya untuk memuat turun sesuatu bahan

24 Graf Penggunaan smartphone menyukarkan saya untuk memuat turun sesuatu bahan Dengan adanya mobile learning saya tidak perlu lagi menyalin nota M-Learning adalah sebahagian daripada E-Pembelajaran dan pembelajaran jarak jauh. Hal ini disebabkan oleh, jika M-Learning dikaitkan dengan internet dan tanpa wayar, konsep M- Learning tidak jauh berbeza dengan konsep asal E-Pembelajaran. Oleh itu, kebolehan sesuatu pembelajaran itu berlaku walaupun di mana pelajar itu berada. Berdasarkan data yang kami berolehi sangat ramai pelajar yang setuju dengan adanya mobile learning mereka tidak perlu menyalin nota iaitu sebanyak 12 orang responden dan seramai 6 orang respondan memberikan pendapat mereka yang mana mereka sangat setuju dengan penyataan kami. Namun tidak kurang pula yang memberi respon tidak setuju iaitu seramai 7 orang respondan dan seorang respondan menyatakan yang dia sangat tidak setuju adalah aeorang dan yhang tidak pasti pula seramai 5 orang. Tahap Bilangan Peratusan (%) Jadual Dengan adanya mobile learning saya tidak perlu lagi menyalin nota SANGAT SETUJU SETUJU TIDAK PASTI Graf Dengan adanya mobile learning saya tidak perlu lagi menyalin nota.

25 6.3.4 Pengaplikasian mobile learning boleh mengubah corak latihan mengajar atau pedagogi pada masa kini M-Learning diaplikasikan dalam pelbagai bentuk teknologi, tetapi masih lagi digunakan bagi konteks pembelajaran yang sama. Ia boleh diperjelaskan sebagai kombinasi kerja yang berbeza untuk tujuan yang berbeza pada tempat yang berbeza-beza juga. Berdasarkan data yang terkumpul kebanyakan respondan yang menjawab soalan yang kami kemukakan ialah mereka setuju yang pengaplikasian mobile learning boleh mengubah corak latihan mengajar pada masa kini iaitu seramai 17 orang, manakala yang sangat setuju pula ialah 9 orang. Ada juga segelintir pelajar yang tidak setuju iaitu hanya seorang dan respondan yang menyatakan yang mereka tidak pasti juga seramai 3 orang. Tahap Bilangan Peratus (%) Jadual Pengaplikasian mobile learning boleh mengubah corak latihan mengajar atau pedagogi pada masa kini Sangat tidak setuju tahap

26 6.3.4 Pengaplikasian mobile learning boleh mengubah corak latihan mengajar atau pedagogi pada masa kini Perkongsian nota di antara para pelajar telah dimudahkan dengan adanya alatan mudah alih seperti PDA dalam kalangan pelajar. Mereka tidak perlu lagi duduk dihadapan komputer untuk memuat turun nota. Pelajar boleh mengadakan aktiviti pembelajaran secara individu dan berkumpulan seperti melayari web, menjalankan program atau belajar melalui contoh permasalah yang disediakan. Selain itu, perkara yang menguntungkan pelajar adalah pelajar tidak perlu membuang masa menyalin nota yang diberikan oleh pensyarah. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat saya simpulkan yang mana para pelajar sangat setuju yang perkongsian nota dengan adanya teknologi mudah alih. Data menunjukkan yang 15 orang pelajar sangat bersetuju dengan soalan tersebut, manakala seramai 8 orang pula bersetuju. Seterusnya seramai 6 orang responden tidak pasti dan hanya 2 orang sahaja yang tidak bersetuju. Tahap Bilangan Peratus (%) setuju Perkongsian nota di antara para pelajar telah dimudahkan dengan adanya alatan mudah alih seperti PDA dalam kalangan pelajar

27 tahap setuju Perkongsian nota di antara para pelajar telah dimudahkan dengan adanya alatan mudah alih seperti PDA dalam kalangan pelajar. 7.0 KESIMPULAN Kesimpulan yang saya dan ahli kumpulan dapat simpulkan berdasarkan kajian yang dibuat ialah tahap kesediaan dan penerimaan para pelajar terhadap mobile learning semakin baik. Keadaan ini mungkin lebih baik sekiranya kelas komputer ini lebih terbuka dan bukan khusus untuk para pelajar pendidikan sahaja. Hal ini demikian kerana mereka atau para pelajar lebih terdedah kepada ICT. Berdasarkan kajian yang kami buat juga ialah pembelajaran melalui mobile learning lebih berkesan dan bagus kerana para pelajar tidak perlu lagi menyalin nota.

GE 1155 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN SEMESTER 1, SESI 2015/2016

GE 1155 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN SEMESTER 1, SESI 2015/2016 GE 1155 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN SEMESTER 1, SESI 2015/2016 MEDIA SOSIAL : KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN DAN KEPUASAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN UKM PENSYARAH DR. FARIZA BINTI KHALID

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

TAJUK : OPEN SOURCE SOFTWARE ( PERISIAN SUMBER TERBUKA)

TAJUK : OPEN SOURCE SOFTWARE ( PERISIAN SUMBER TERBUKA) TAJUK : OPEN SOURCE SOFTWARE ( PERISIAN SUMBER TERBUKA) KUMPULAN SE1 (K 1) MUSFIRAH NALINI BINTI ABD RASHID (A154429) ANIM NAKIAH BINTI ALIAS ( A154843 ) YUSNITA BT MOHD YUSOF (A153576) 1. PENYATAAN MASALAH

Lebih terperinci

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM 1 2016/2017 SET 4 LAPORAN AKHIR KEMPEN KESEDARAN PELAJAR TENTANG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM ALAT KOSMETIK KUMPULAN 7 PENSYARAH DR SAKHINAH BINTI

Lebih terperinci

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3.

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Kandungan 1 Kajian Tindakan : Meningkatkan Penguasaan Pelajar Dalam

Lebih terperinci

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Dr. Arham Abdullah, Baharin Mesir, Ahmad Muhaimin Mohamad Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA BORANG SOAL SELIDIK

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA BORANG SOAL SELIDIK LAMPIRAN B INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL TERHADAP PELAKSANAAN PRODUCTION BASED EDUCATION (PBE) DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM)

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut:

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut: BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan data berdasarkan kepada instrumen kajian yang telah digunakan iaitu soal selidik, ujian kemahiran menulis, dan temu bual.

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS)

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) HAISA BINTI OSMAN 1 & MOHD NOOR BIN HASHIM 2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional,

Lebih terperinci

Sustainable Education 54

Sustainable Education 54 Sustainable Education 54 AMALAN PEMBUANGAN SAMPAH DALAM KALANGAN PENSYARAH, PELAJAR & PEKERJA KAFETERIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU- KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM Fazida binti Haji Othman Jabatan Sains Sosial,

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Hasil daripada kajian strategi membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar ini, pengkaji akan mengemukakan cadangan dan saranan dalam dua bentuk yang berbeza,

Lebih terperinci

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan kaedah kajian yang digunakan oleh pengkaji untuk menganalisis penggunaan kohesi dalam karangan bahasa Tamil Tingkatan 3. Aspek-aspek

Lebih terperinci

OREIENTASI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DI PENCAPAIAN DALAM AKADEMIK

OREIENTASI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DI PENCAPAIAN DALAM AKADEMIK OREIENTASI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA DAN IMPLIKASI TERHADAP PENCAPAIAN DALAM AKADEMIK SHAHRIN HASHIM PROF. MADYA DR. AZIZI BIN HJ YAHAYA JAMALUDDIN RAMLI

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. prosedur menjalankan penyelidikan kajian. Pengkaji

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. prosedur menjalankan penyelidikan kajian. Pengkaji BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan prosedur menjalankan penyelidikan kajian. Pengkaji menggunakan dua kaedah dalam penyelidikan ini. Dua kaedah utama yang digunakan oleh pengkaji

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

PERMASALAHAN DI KALANGAN GURU BERKELUARGA YANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI UNIVERSITI

PERMASALAHAN DI KALANGAN GURU BERKELUARGA YANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI UNIVERSITI PERMASALAHAN DI KALANGAN GURU BERKELUARGA YANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI UNIVERSITI Ahmad Johari Bin Hj Sihes, Abdul Rahin Bin Hamdan, Jamaluddin Bin Ramli & Norazwa Binti Yeop Kamarudin Universiti Teknologi

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS)

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) Arifin Hj Zainal arifin_zainal@oum.edu.my Open University Malaysia Abstrak Satu kajian telah dilakukan oleh Fakulti

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK Organisasi menjadi lebih effisien dan berdaya saing apabila dapat menggunakan memori terkumpul dalam bentuk data, maklumat, dan pengetahuan terhadap masalah yang harus ditangani.

Lebih terperinci

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA No. Responden BTPN : PTPB (Sabah / Sarawak ) : PKG :.. BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PELAKSANAAN TAKLIMAT PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DAN PERISIAN KANDUNGAN MBMMBI MELALUI

Lebih terperinci

BAB IV METODOLOGI KAJIAN. mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang

BAB IV METODOLOGI KAJIAN. mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang BAB IV METODOLOGI KAJIAN 4.1 Pengenalan. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang

Lebih terperinci

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat. Berdasarkan dari dapatan kedua-dua bahagian di atas, jelas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar tidak mampu menterjemah perkataan Arab berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

Lebih terperinci

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi pentaksiran dengan memperkenalkan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) mulai

Lebih terperinci

5.2.1 Kekerapan peringkat penukaran bahasa dalam perbualan responden

5.2.1 Kekerapan peringkat penukaran bahasa dalam perbualan responden 5.1 Pengenalan Dalam Bab ini dapatan kajian berdasarkan penganalisisan data dalam bab 4 akan dibincangkan.dengan itu jawapan kepada soalan-soalan akan dikemukakan dalam bab ini. Pengkaji juga telah mengemukakan

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN

MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN MASALAH PELAJAR DIPLOMA MEDIA DIGITAL (VIDEO & PENGAJIAN FILEM) TERHADAP PENCAPAIAN MARKAH TUGASAN Rohayu Zulkapli (rohayu@jrv.ptss.edu.my) Mazidah Mohamed Hashim (mazidah@jrv.ptss.edu.my) Siti Sullia

Lebih terperinci

Katakunci : penggunaan internet, guru sekolah rendah

Katakunci : penggunaan internet, guru sekolah rendah Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor. Abdul Razak Idris & Norazlina Binti Adam Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini

Lebih terperinci

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial Teori Perkembangan Moral Kohlberg Penaakulan Moral Elemen-elemen Penaakulan Moral Peringkat-peringkat Penaakulan Moral Orientasi Moral Peringkat 1 Hukuman dan Kepatuhan Peringkat 2 Timbal Balik Peringkat

Lebih terperinci

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA Oleh Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff & Zarina Mohamad Amin Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) Pengenalan Dalam usaha untuk memahami

Lebih terperinci

Oleh yang demikian, pengkaji memilih kaedah kajian lapangan dalam kajiannya. Bab

Oleh yang demikian, pengkaji memilih kaedah kajian lapangan dalam kajiannya. Bab 3.0 Pengenalan Bab ini menerangkan kaedah kajian yang meliputi reka bentuk kajian, sampel kajian, alat kajian, tatacara pemerolehan data dan tatacara penganalisaan data. Kaedah yang sesuai dirancang supaya

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

peranan, prinsip, teknik, masalah pengajaran terjemahan disamping analisis huruf, sama ada imbuhan awalan, sisipan, apitan dan akhiran.

peranan, prinsip, teknik, masalah pengajaran terjemahan disamping analisis huruf, sama ada imbuhan awalan, sisipan, apitan dan akhiran. peranan, prinsip, teknik, masalah pengajaran terjemahan disamping analisis kesalahan dan ketepatan terjemahan. Lantaran itu kajian ini mengetengahkan secara terperinci tahap penguasaan kemahiran terjemahan

Lebih terperinci

Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus

Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus Baharin Mesir 1, Jamaludin Mohd Yatim 1, Azmahani Abd Aziz 1, Mohd Hidayat Jamal 1, dan Muzaffar Zainal Abideen 1 1 Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 1. Nama Guru : Rohaiza Azlina Binti Zakaria 2. Nama Sekolah : Sk. Syed Ibrahim, Pendang, Kedah 3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 6. Tajuk : Tulis, Sapu dan Kira 7. SINOPSIS

Lebih terperinci

METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUANTITATIF

METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUANTITATIF METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUANTITATIF METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUANTITATIF JABATAN PENYELIDIKAN DAN PENILAIAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SRI LAYANG, GENTING HIGHLANDS Metodologi

Lebih terperinci

SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI :

SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI : SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI : MASALAH PONTENG AKTIVITI KOKURIKULUM DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS SMK TUN TUAH DARIPADA : TAN SENG

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUANTITATIF

METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUANTITATIF METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUANTITATIF JABATAN PENYELIDIKAN DAN PENILAIAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SRI LAYANG, GENTING HIGHLANDS Metodologi Kajian Tindakan Pendekatan kajian

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI KAJIAN. tertentu yang boleh memberikan data yang sahih dan dikehendaki untuk menyelesaikan

BAB III METODOLOGI KAJIAN. tertentu yang boleh memberikan data yang sahih dan dikehendaki untuk menyelesaikan BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.0 PENDAHULUAN Secara umumnya, setiap kajian yang dijalankan memerlukan reka bentuk yang tertentu yang boleh memberikan data yang sahih dan dikehendaki untuk menyelesaikan sesuatu

Lebih terperinci

Yahya Bin Buntat & Noor Al Mahdin Bin Mohamad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Yahya Bin Buntat & Noor Al Mahdin Bin Mohamad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah. Yahya Bin Buntat

Lebih terperinci

HHHC 9501 PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN (SET 23)

HHHC 9501 PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN (SET 23) HHHC 9501 PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN (SET 23) LAPORAN AKHIR AKTIVITI PENYELESAIAN MASALAH BERKAITAN KEMUDAHAN SURAU, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UKM. AHLI KUMPULAN ANIS SYAZWANI

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab keempat ini, pengkaji mengemukakan dapatan dan analisis kajian secara terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian,

Lebih terperinci

Gaya Pembelajaran Guru Pelatih Kursus Pengajian Lepasan Ijazah Maktab Perguruan Batu Lintang. oleh. Nazamud-din Bin Alias Jabatan Penyelidikan ABSTRAK

Gaya Pembelajaran Guru Pelatih Kursus Pengajian Lepasan Ijazah Maktab Perguruan Batu Lintang. oleh. Nazamud-din Bin Alias Jabatan Penyelidikan ABSTRAK Gaya Pembelajaran Guru Pelatih Kursus Pengajian Lepasan Ijazah Maktab Perguruan Batu Lintang oleh Nazamud-din Bin Alias Jabatan Penyelidikan ABSTRAK Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui gaya

Lebih terperinci

Borang Soal Selidik. Kurikulum Tirukkuṟaḷ dalam sukatan pelajaran Bahasa Tamil sekolah rendah dan. menengah ke arah Pembentukan insan holistik

Borang Soal Selidik. Kurikulum Tirukkuṟaḷ dalam sukatan pelajaran Bahasa Tamil sekolah rendah dan. menengah ke arah Pembentukan insan holistik Borang Soal Selidik Kurikulum Tirukkuṟaḷ dalam sukatan pelajaran Bahasa Tamil sekolah rendah dan menengah ke arah Pembentukan insan holistik Salam sejahtera. Kajian bertajuk Tirukkuṟaḷ dalam kurikulum

Lebih terperinci

PERANAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DALAM MELAHIRKAN PELAJAR CELIK MAKLUMAT (THE ROLE OF SCHOOL RESOURCE CENTRE IN INCULCATING INFORMATION LITERATE STUDENTS)

PERANAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DALAM MELAHIRKAN PELAJAR CELIK MAKLUMAT (THE ROLE OF SCHOOL RESOURCE CENTRE IN INCULCATING INFORMATION LITERATE STUDENTS) LAMPIRAN A PERANAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DALAM MELAHIRKAN PELAJAR CELIK MAKLUMAT (THE ROLE OF SCHOOL RESOURCE CENTRE IN INCULCATING INFORMATION LITERATE STUDENTS) Pelajar yang dihormati, Saya sedang menjalankan

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan komponen penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara kita seiring degan sektor pertanian, perlombongan, pembuatan dan perkhidmatan. Krisis

Lebih terperinci

2.0 PENYATAAN MASALAH

2.0 PENYATAAN MASALAH Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kajian Penilaian Keperluan Penggunaan Buku Kerja Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Tahap II Di Sekolah

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan proses yang perlu diselaraskan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data mentah untuk kajian ini. Langkah-langkah

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh 1. pengajian secara jarak jauh/odl, perlu melaksanakan MPU tanpa pengecualian.

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan metodologi yang digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian ini. Ia bertujuan memberi penjelasan bagaimana kajian dijalankan, data-data

Lebih terperinci

3.0 PENGENALAN : METODOLOGI PENYELIDIKAN. Penyelidikan ini bertujuan meneliti keupayaan pelajar Melayu mentranskripsikan dan

3.0 PENGENALAN : METODOLOGI PENYELIDIKAN. Penyelidikan ini bertujuan meneliti keupayaan pelajar Melayu mentranskripsikan dan BAB 3 METODOLOGI 3.0 PENGENALAN : METODOLOGI PENYELIDIKAN Penyelidikan ini bertujuan meneliti keupayaan pelajar Melayu mentranskripsikan dan membezakan fonetik bahasa Mandarin dalam proses pembelajaran

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Kajian ini menggunakan metodologi secara perpustakaan sahaja iaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Metodologi ini lebih menjimatkan masa dan tidak

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Kajian tinjauan (survey) ini merupakan kajian inferensi dengan menggunakan

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Kajian tinjauan (survey) ini merupakan kajian inferensi dengan menggunakan BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Reka Bentuk Kajian Kajian tinjauan (survey) ini merupakan kajian inferensi dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif yang dipungut melalui soal selidik dan temu

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

KEBERKESANAN ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU SOAL SELIDIK PELAJAR

KEBERKESANAN ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU SOAL SELIDIK PELAJAR KEBERKESANAN ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU SOAL SELIDIK PELAJAR OBJEKTIF KAJIAN Tujuan utama kajian ini dijalankan ialah bagi mengkaji sejauhmana keberkesanan perisian

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. IPTS yang menawarkan mata pelajaran pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? Adakah pengendalian HE dan TITAS

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan BAB V KESIMPULAN 5.1 PENDAHULUAN Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan mengemukakan suatu rumusan ringkas mengenai hasil kajian, implikasi, memberi cadangan, limitasi

Lebih terperinci

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya 1.0 Pendahuluan Isu kelas peralihan sering mendapat perhatian para guru,ibu bapa dan masyarakat secara umumnya. Kelas peralihan

Lebih terperinci

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN. kajian ini secara terperinci. Ini kerana metodologi merupakan satu aspek yang penting

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN. kajian ini secara terperinci. Ini kerana metodologi merupakan satu aspek yang penting BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi kajian yang diguna pakai dalam kajian ini secara terperinci. Ini kerana metodologi merupakan satu aspek yang penting

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA, JASIN, MELAKA. KOLOKIUM PELAJAR PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI NEGERI MELAKA 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA, JASIN, MELAKA. KOLOKIUM PELAJAR PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI NEGERI MELAKA 2011 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA, 77000 JASIN, MELAKA. KOLOKIUM PELAJAR PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI NEGERI MELAKA 2011 TAJUK: PERSEPSI AHLI-AHLI TENTANG KEBERKESANAN AKTIVITI BULAN SABIT MERAH

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang utama di dalam program pembangunan negara ini yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, sekaligus

Lebih terperinci

BAB 3 : METODOLOGI. Parit Keroma dan komuniti Bugis dari kampung itu yang telah menetap di Kuala Lumpur.

BAB 3 : METODOLOGI. Parit Keroma dan komuniti Bugis dari kampung itu yang telah menetap di Kuala Lumpur. BAB 3 : METODOLOGI 3.0 Pengenalan Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan pemilihan bahasa oleh komuniti Bugis di Kg. Parit Keroma dan komuniti Bugis dari kampung itu yang telah menetap di Kuala Lumpur.

Lebih terperinci

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak 17 Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan Manisah Osman manisah_osman@moe.edu.sg Sekolah Rendah Yio Chu Kang Abstrak Hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan, murid didapati mempunyai

Lebih terperinci

BAB KETIGA METODOLOGI KAJIAN. Di dalam bab ketiga ini, pengkaji membincangkan metodologi kajian secara terperinci.

BAB KETIGA METODOLOGI KAJIAN. Di dalam bab ketiga ini, pengkaji membincangkan metodologi kajian secara terperinci. BAB KETIGA METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Di dalam bab ketiga ini, pengkaji membincangkan metodologi kajian secara terperinci. Memandangkan kajian ini merupakan kajian lapangan yang dianalisis menggunakan

Lebih terperinci

BORANG SOAL SELIDIK (A) (untuk diisi oleh guru) Sila tandakan ( ) pada pilihan yang anda pilih dan isikan tempat kosong dalam ruangan yang disediakan.

BORANG SOAL SELIDIK (A) (untuk diisi oleh guru) Sila tandakan ( ) pada pilihan yang anda pilih dan isikan tempat kosong dalam ruangan yang disediakan. BORANG SOAL SELIDIK (A) (untuk diisi oleh guru) SALAM PENGHARGAAN Assalamualaikum wr. wb. Anda amat bertuah kerana terpilih dalam penyelidikan ini. Segala maklumat yang diberi adalah dirahsiakan kerana

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN. membuat rumusan kepada kajian yang bertajuk Penguasaan Maṣdar : Satu Kajian Di

BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN. membuat rumusan kepada kajian yang bertajuk Penguasaan Maṣdar : Satu Kajian Di BAB 5 139 BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN. 5.0 PENDAHULUAN. Setelah empat bab yang dibincangkan oleh penulis maka bab yang kelima ini merupakan bab yang terakhir bagi menyiapkan disertasi ini. Di dalam bab

Lebih terperinci

KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARTI DAN KEPIMPINAN PKR, NOVEMBER 2010

KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARTI DAN KEPIMPINAN PKR, NOVEMBER 2010 KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARTI DAN KEPIMPINAN PKR, NOVEMBER 2010 Latar Belakang Kajian Kemelut dalaman yang melanda Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang membabitkan beberapa orang ahli parlimen

Lebih terperinci

PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DATA MIKRO JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DI UPM

PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DATA MIKRO JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DI UPM SENARAI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Tujuan 2 2 Latar Belakang 2 3 Objektif 3 4 Jenis-Jenis Data 3 5 Kegunaan Data Mikro 4 6 Lokasi Data Mikro Disimpan 4 7 Format Data Mikro JPM 4 8 Pengguna Data

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

ABSTRAK. persampelan tersebut yang melibatkan persampelan rawak mudah dan sistematik.

ABSTRAK. persampelan tersebut yang melibatkan persampelan rawak mudah dan sistematik. P E R S A M P E L A N R A W A K M U D A H D A N S I S T E M A T I K 1 ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membincangkan tentang persampelan rawak mudah dan juga persampelan sistematik. Penerangan mengenai

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sistem Penilaian Kenaikan Pangkat Pensyarah Secara Sistematik Berasaskan Sistem Bantuan Keputusan (SBK) Berkumpulan dibangunkan berdasarkan proses penilaian kenaikan pangkat

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA) SOAL SELIDIK KAJIAN: TAHAP KECEKAPAN SISTEM HRMIS

LAMPIRAN 1 DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA) SOAL SELIDIK KAJIAN: TAHAP KECEKAPAN SISTEM HRMIS LAMPIRAN 1 DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA) SOAL SELIDIK KAJIAN: TAHAP KECEKAPAN SISTEM HRMIS Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kecekapan sistem HRMIS di Jabatan Imigresen

Lebih terperinci

Katakunci : laman web, garis dan satah, tiga matra, teori konstruktivisme lima fase Needham

Katakunci : laman web, garis dan satah, tiga matra, teori konstruktivisme lima fase Needham Pembangunan Laman Web Tingkatan Empat Bagi Tajuk Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra Berasaskan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham Abdul Razak Idris & Norashikin Mhd Yatim Fakulti Pendidikan, Universiti

Lebih terperinci

Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan)

Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) Baharuddin Sayin Siti Khadijah Ab. Manan AsmakAli S. Salahudin Suyurno Abstrak Kertas penyelidikan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG PERSEPSI PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG Prof. Madya Dr. Azizi Hj.

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

BAB TIGA METODOLOGI PENYELIDIKAN. Bab ini akan membincangkan panduan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini.

BAB TIGA METODOLOGI PENYELIDIKAN. Bab ini akan membincangkan panduan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini. BAB TIGA METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.0 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan panduan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Sehubungan itu, penulis akan mengemukakan reka bentuk kajian, subjek kajian,

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci