UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI"

Transkripsi

1 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI i

2 Cetakan Pertama, 2013, Edisi 2 Pejabat Jaringan Industri & Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka Hakcipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada pihak UTeM. ii

3 SINGKATAN DAN DEFINISI SENARAI BORANG DAN LAMPIRAN KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN MATLAMAT Pelajar Universiti Industri OBJEKTIF PROGRAM LATIHAN INDUSTRI HASIL PENDEDAHAN LATIHAN INDUSTRI TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG TERBABIT Jawatankuasa Latihan Industri Universiti Jawatankuasa Latihan Industri Fakulti Pelajar Latihan Industri Penyelia Akademik Penyelia Industri PELAKSANAAN Pelaksanaan Sebelum LI Carta Alir Proses Pelaksanaan Sebelum LI Pelaksanaan Semasa LI Program Diploma dan Sarjana Muda Kejuruteraan minggu Carta Alir Pelaksanaan Semasa LI untuk dan PA 13 (Program Diploma dan Sarjana Muda Kejuruteraan 10 minggu) Pelaksanaan Semasa LI 14 (Program Sarjana Muda di bawah FTMK, FPTT dan FTK 24 minggu) Carta Alir Pelaksanaan Semasa LI untuk dan PA 18 (Program Sarjana Muda di bawah FTMK, FPTT dan FTK 24 minggu) 6.3 Pelaksanaan Selepas Menjalani LI Carta Alir Proses Pelaksanaan Selepas LI oleh PA dan PLIF SYARAT-SYARAT LATIHAN INDUSTRI BAGI PELAJAR Sebelum LI Mencari Tempat LI Semasa LI Melapor Diri di Industri Disiplin dan Tatatertib Kehadiran dan Cuti 23 iii

4 7.2.4 Buku Laporan Harian Kerahsiaan Industri Tempoh Latihan Penukaran Tempat Latihan Penukaran Alamat Elaun /Kemudahan Semasa Latihan Insurans/Kemalangan/Kematian Selepas LI Penyerahan Buku Laporan Harian, Laporan LI dan Borang 25 Soal Selidik Pelajar 8.0 PENILAIAN Tujuan Penilaian Kriteria Penilaian PLI Prestasi Kerja Hasil Kerja Sahsiah Pelajar Kaedah Penilaian Program Sarjana Muda di bawah FTMK, FPTT dan FTK 27 (24 minggu) Program Diploma Program Sarjana Muda Kejuruteraan (10 minggu) 28 iv

5 SENARAI BORANG DAN LAMPIRAN UTeM (ISO)/PP/PK03/F5 (a) UTeM (ISO)/PP/PK03/F5 (b) UTeM (ISO)/PP/PK03/F6 UTeM (ISO)/PP/PK03/F7 UTeM (ISO)/PP/PK03/F8 UTeM (ISO)/PP/PK03/F9 UTeM (ISO)/PP/PK03/F10 UTeM (ISO)/PP/PK03/F11 Borang Tawaran Penempatan Pelajar (Ijazah) Borang Tawaran Penempatan Pelajar (Diploma) Borang Resume Pelajar Borang Jawapan daripada Industri (Reply Form) Borang Butiran Pelajar Borang Pengesahan Lapor Diri Borang Perakuan Tamat Latihan Industri Borang Laporan Akhir Program Latihan Industri Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Panduan Laporan Lawatan Pertama Panduan Laporan Lawatan Kedua Panduan Penilaian daripada Penyelia Industri Panduan Soal Selidik Pelajar selepas Tamat LI Panduan Penulisan Laporan LI Format Kulit Muka Hadapan Laporan Contoh Muka Surat Pertama Contoh Senarai Isi Kandungan v

6 SINGKATAN DAN DEFINISI Industri Semua tempat Latihan Industri Jawatankuasa Latihan Industri Fakulti JKLIU Jawatankuasa Latihan Industri Universiti LI Minggu PA PI PJIM Latihan Industri Minggu LI Penyelia Akademik Penyelia Industri Pejabat Jaringan Industri & Masyarakat (PJIM) adalah pusat tanggungjawab selaku urus setia Program LI pelajar PLI Pelajar Latihan Industri PLIF Penyelaras Latihan Industri Fakulti Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) vi

7 1.0 PENGENALAN Garis Panduan Latihan Industri ini dihasilkan sebagai rujukan dan panduan kepada Jawatankuasa Latihan Industri Universiti (JKLIU) dan Jawatankuasa Latihan Industri Fakulti (). Buku panduan ini menerangkan fungsi dan peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak yang terlibat dengan Latihan Industri (LI), menerangkan skop latihan yang diperlukan dan pelaksanaan kaedah penilaian. Garis panduan ini perlu dibaca bersama: i) Peraturan Akademik dan Panduan Sistem Peraturan Akademik bagi Program Sarjana Muda dan Diploma (Penilaian Latihan Industri) ii) Polisi Latihan Industri, Polisi Akademik UTeM dan iii) Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi LI merupakan salah satu syarat pengijazahan dan wajib diikuti oleh semua pelajar sama ada di peringkat Sarjana Muda mahupun Diploma semasa tempoh pengajian di Universiti. LI ini boleh dijadikan satu landasan bagi para pelajar untuk mendapatkan pengalaman sebenar dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari di Universiti dan meningkatkan kemahiran yang diperlukan oleh sesuatu profesion yang bakal diceburi. Jangka masa penempatan di industri ini adalah berbeza mengikut peringkat pengajian pelajar. Jangka masa bagi peringkat Sarjana Muda Kejuruteraan dan Diploma adalah selama 10 minggu manakala Sarjana Muda di bawah Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (FTMK), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT) dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK) adalah selama 24 minggu. 1

8 2.0 MATLAMAT 2.1 Pelajar Pelajar akan mendapat pengalaman baru dalam budaya kerja di industri yang dikenal pasti di samping dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran praktikal yang diperlukan selaras dengan hasrat melahirkan graduan yang cekap, bertanggungjawab, inovatif, kreatif dan bersahsiah murni untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di dalam dan luar negara Pelajar dapat menjalin hubungan dan membina rangkaian industri bersama kenalan profesional untuk kejayaan kerjaya pada masa hadapan. 2.2 Universiti Universiti dapat melahirkan ahli profesional yang kompeten selaras dengan misi dan visi Universiti Universiti dapat mengenal pasti kehendak industri dalam menambah baik dan mengukuhkan kurikulum pengajaran supaya graduan yang bakal dihasilkan menjadi pilihan utama industri Universiti dapat menjalin perkongsian pintar bersama industri untuk kepentingan bersama membangunkan ekonomi negara. 2

9 2.3 Industri Bersama-sama Universiti dalam mencapai objektif LI seperti yang telah digariskan Bertanggungjawab memberi pendedahan ilmu dan kemahiran teknikal dan insaniah terkini kepada PLI Memberi tugas yang bersesuaian dan memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar dipelihara sepanjang tempoh LI Industri yang dipilih sebagai tempat LI perlu bersesuaian dengan bidang pengajian pelajar. 3.0 OBJEKTIF PROGRAM LATIHAN INDUSTRI Latihan Industri UTeM mempunyai objektif seperti berikut: 3.1 memahami tanggungjawab persekitaran pekerjaan yang sebenar 3.2 menerima pendedahan dan memperoleh pengalaman praktikal yang sesuai dengan bidang masing-masing 3.3 mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran akademik dalam persekitaran industri 3.4 menghayati nilai etika profesional 3.5 meningkatkan kemahiran insaniah yang sesuai dengan persekitaran pekerjaan 3.6 menilai kebolehan kerjaya, pengetahuan dan keyakinan diri pelajar dan 3.7 meningkatkan kebolehpasaran pelajar supaya lebih berdaya saing 3

10 4.0 HASIL PENDEDAHAN LATIHAN INDUSTRI Setelah menjalani LI pelajar akan dapat: 4.1 menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dan mengamalkan cara kerja yang efisyen dan beretika 4.2 mempelajari kemahiran dan ilmu teknikal yang relevan dengan bidang pembelajaran pelajar 4.3 mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari, memperolehi kemahiran baru dan peka terhadap teknologi terkini 4.4 mengenal pasti masalah industri dan mencadangkan beberapa langkah penyelesaian 4.5 mempamerkan kemahiran insaniah terutamanya dari segi kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, kerja berkumpulan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 5.0 TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG TERBABIT Bagi melaksanakan program LI, pelbagai pihak perlu bekerjasama dengan berkesan dan memahami tanggungjawab masing-masing. Pihak tersebut adalah seperti berikut: i) Jawatankuasa Latihan Industri Universiti (JKLIU) ii) Jawatankuasa Latihan Industri Fakulti () iii) Pelajar Latihan Industri (PLI) iv) Penyelia Akademik (PA) v) Penyelia Industri (PI) 4

11 5.1 Jawatankuasa Latihan Industri Universiti Jawatankuasa LI Universiti dipengerusikan oleh Pengarah Pusat Bimbingan Kerjaya dan Kebolehpasaran daripada Pejabat Jaringan Industri dan Masyarakat (PJIM) selaku urus setia dan dianggotai oleh semua Penyelaras LI Fakulti (PLIF). Fungsi Jawatankuasa LI Universiti adalah : i) menggubal polisi dan prosedur umum program LI untuk program Sarjana Muda dan Diploma ii) menyelaras dan memantau pelaksanaan program LI di peringkat Universiti dan fakulti iii) menyedia dan mengemas kini pangkalan data industri yang menawarkan penempatan mengikut bidang pengajian pelajar iv) menyediakan garis panduan LI yang umum untuk pelaksanaan yang lebih terperinci di peringkat fakulti 5.2 Jawatankuasa Latihan Industri Fakulti Jawatankuasa LI Fakulti dipengerusikan oleh Penyelaras LI Fakulti (PLIF). Berikut adalah tanggungjawab Jawatankuasa Latihan Industri Fakulti: i) merancang, melaksana dan menyelaraskan program LI fakulti seperti penempatan pelajar di industri, menyediakan jadual lawatan, suratmenyurat ke industri dan menyediakan Laporan Pelaksanaan LI; ii) menyediakan garis panduan LI yang khusus untuk pelaksanaan yang lebih terperinci di peringkat fakulti iii) membina dan menyelaras instrumen penilaian iv) mengenal pasti industri yang sesuai dan membantu penempatan pelajar v) memilih dan melantik PA yang bersesuaian dengan LI vi) memastikan prasyarat LI yang ditetapkan dalam kurikulum dipatuhi dan pelajar yang layak perlu mendaftar mata pelajaran LI sebelum menjalani LI 5

12 vii) menerima serta menganalisis maklum balas daripada industri, penyelia dan pelajar viii) mengemukakan keputusan LI pelajar kepada fakulti untuk diperakukan ix) memberi perhatian terhadap kebajikan pelajar berkaitan dengan LI x) memberi taklimat dan juga maklumat terkini kepada pelajar dan juga PA tentang peraturan, perancangan dan perjalanan program LI yang terkini dan perkara-perkara yang berkaitan 5.3 Pelajar Latihan Industri Berikut adalah tanggungjawab pelajar: i) mendaftar mata pelajaran LI dan mencari penempatan LI sendiri ii) menghadiri setiap taklimat program LI iii) melapor diri di industri pada tarikh yang telah ditetapkan oleh fakulti iv) mematuhi semua peraturan industri dan Universiti v) memberi kerjasama serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditentukan oleh industri, selagi tidak bercanggah dengan peraturan Universiti, undang-undang umum dan hak asasi kemanusiaan vi) mematuhi skop latihan yang ditentukan vii) merahsiakan segala maklumat sulit industri viii) menghubungi dengan segera sekiranya menghadapi sebarang masalah semasa menjalani latihan seperti kemalangan, berlaku eksploitasi, gangguan di tempat kerja, pertukaran alamat tempat latihan dan sebagainya. Universiti boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak industri yang berkenaan sekiranya berlaku perkara-perkara seperti di atas ix) membuat catatan aktiviti yang dilaksanakan di dalam buku Laporan Harian, menulis laporan akhir LI dan melaksanakan tugas lain sebagaimana yang diarahkan oleh fakulti 6

13 x) sentiasa bersikap positif serta memberi sumbangan mengikut kemampuan pelajar bagi membuktikan yang pelajar adalah aset kepada industri dan menjadi contoh kepada pelajar LI akan datang xi) PLI dalam setiap keadaan hendaklah sentiasa menjaga dan memelihara nama baik Universiti xii) mencadangkan projek yang sesuai dengan program pengajian untuk dibawa ke fakulti sebagai Projek Sarjana Muda bagi program yang berkaitan 5.4 Penyelia Akademik Berikut adalah tanggungjawab Penyelia Akademik: i) menghadiri taklimat penyeliaan LI yang telah ditetapkan oleh ii) memahami skop dan tanggungjawab PA sebelum, semasa dan selepas menjalani lawatan ke industri yang telah ditetapkan di dalam panduan LI peringkat fakulti iii) menyemak segala maklumat berkenaan lawatan yang akan dilaksanakan dan memaklumkan sebarang perubahan iv) melakukan lawatan ke industri untuk memastikan kesesuaian tempat latihan, memberi bimbingan kepada pelajar, membuat penyeliaan dan penilaian v) memberi penjelasan kepada PI dan PLI tentang perincian dan tujuan penyeliaan LI vi) memberi panduan kepada pelajar dalam menyediakan perancangan tugasan LI vii) memberi penjelasan tentang tatacara penulisan buku Laporan Harian dan penulisan laporan LI kepada PLI viii) memastikan pelajar mengikut arahan dan melakukan kerja seperti yang diarahkan ix) mengesahkan buku Laporan Harian pelajar semasa lawatan penyeliaan 7

14 x) mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menjamin pelajar mendapat faedah yang maksimum selaras dengan objektif yang ditetapkan xi) membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan latihan termasuk akademik, disiplin dan sebagainya xii) mengemukakan setiap laporan penyeliaan dan penilaian kepada xiii) menjaga nama baik Universiti dengan mengamalkan tatacara hubungan yang profesional dan beretika xiv) membantu menjalinkan hubungan yang strategik bersama pihak industri dalam semua bidang yang berkaitan yang dipersetujui bersama 5.5 Penyelia Industri Berikut adalah tanggungjawab Penyelia Industri: i) menyediakan jadual kerja PLI mengikut skop latihan yang bersesuaian dengan program pengajian PLI ii) memberi sebanyak mungkin pendedahan untuk mendapatkan pengalaman praktikal yang sesuai mengikut kemudahan yang ada dan tidak bercanggah dengan undang-undang umum dan hak asasi kemanusiaan serta keselamatan di tempat kerja (Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta 514 serta Akta Pekerjaan 1955) iii) menyemak dan mengesahkan buku Laporan Harian pelajar mengikut tempoh yang dipersetujui iv) memberi kerjasama kepada PA dalam segala hal-hal berkaitan LI v) memastikan kebajikan pelajar sentiasa dipelihara seperti menyediakan kemudahan asas dan sebagainya vi) menilai pencapaian pelajar sepanjang latihan dengan memberi markah pada akhir tempoh LI menggunakan borang yang disediakan oleh fakulti vii) menyerahkan markah penilaian pelajar kepada PA 8

15 6.0 PELAKSANAAN 6.1 Pelaksanaan Sebelum LI Perkara Tanggungjawab Catatan/Lampiran 1. Persediaan Awal LI i) menghantar Borang Tawaran / Penempatan LI ke industri ii) mengemas kini pangkalan data penempatan PJIM/PLIF Borang Tawaran Penempatan LI: UTeM(ISO)/PP/PK03/F5(a) UTeM(ISO)/PP/PK03/F5(b) 2. Prasyarat LI Memastikan bilangan pelajar yang memenuhi prasyarat fakulti untuk menjalani LI 3. Penyediaan Dokumen i) menyediakan dokumen/fail keperluan yang berkaitan ii) mengedarkan Borang Resume kepada pelajar selepas taklimat LI yang pertama 4. Penyediaan Fail Maklumat Pelajar i) memasukkan dan mengemas kini senarai pelajar ke dalam sistem pangkalan data pelajar ii) mencetak salinan dokumen untuk dimasukkan ke dalam Fail Maklumat Pelajar 5. Taklimat Pertama LI Memberi penerangan kepada pelajar mengenai perkara berikut: i) Pelaksanaan LI ii) garis panduan memohon penempatan LI iii) tarikh akhir pencarian penempatan 6. Penempatan Pelajar: i) mencari penempatan LI ii) penerimaan borang maklum balas dari industri dan disimpan di dalam Fail Maklumat Pelajar PLI/ PLI/ PLI PLIF Tertakluk kepada syarat-syarat fakulti Borang Resume Pelajar: UTeM(ISO)/PP/PK03/F6 Mengikut fakulti Pelajar dimestikan mencari penempatan sendiri melalui borang permohonan penempatan kepada industri dari fakulti: UTeM(ISO)/PP/PK03/F8 9

16 Perkara Tanggungjawab Catatan/Lampiran 7. Penempatan Pelajar selepas Tarikh Akhir Pencarian Penempatan i) mencari penempatan LI ii) penerimaan borang maklum balas dari industri dan disimpan di dalam Fail Maklumat Pelajar 8. Semakan dan Pendaftaran Subjek LI i) menyemak senarai pelajar yang layak menjalani LI ii) mendaftar subjek LI PJIM/ /PA PLI Bergantung kepada pra syarat yang ditetapkan oleh fakulti Minggu ke-12 sebelum semester LI tertakluk kepada Jadual Pendaftaran Mata Pelajaran 9. Taklimat Kedua LI i) peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi ii) panduan menulis buku Laporan Harian iii) panduan menulis laporan LI iv) kriteria penilaian LI Penyerahan Buku Laporan Harian dan surat insurans Mengedar Surat Pengesahan Lapor Diri yang mengandungi maklumat berikut: i) maklumat pelajar ii) maklumat industri iii) tarikh lapor diri di industri 10. Penerimaan /Penolakan Tawaran Penempatan i) Memaklumkan kepada Penerimaan/Penolakan tawaran ii) Menghantar surat rasmi penerimaan/ penolakan tawaran penempatan 11. Mengemas kini maklumat pelajar di dalam pangkalan data berdasarkan tawaran tempat latihan dan membuat cetakan untuk disimpan di dalam Fail Maklumat Pelajar PLI PJIM/ Borang Pengesahan Lapor Diri: UTeM(ISO)/PP/PK03/F9 Sebelum LI bermula 10

17 6.1.1 Carta Alir Proses Pelaksanaan Sebelum LI Mula Pendaftaran pelajar Penyediaan borang Penyediaan Fail Maklumat Pelajar Taklimat pertama LI Penempatan pelajar Tiada tempat Keputusan penempatan Ada tempat Penyemakan keputusan peperiksaan dan senarai pelajar yang layak menjalani LI LI Taklimat kedua LI Penyerahan Surat Penempatan LI kepada industri terlibat Penyerahan surat Pengenalan Lapor Diri kepada pelajar Pengemaskinian pangkalan data pelajar Tamat 11

18 6.2 Pelaksanaan Semasa LI Program Diploma dan Sarjana Muda Kejuruteraan (10 minggu) 1. Surat Pengesahan Lapor Diri: Perkara Tanggungjawab Catatan i) melengkapkan Borang Pengesahan Lapor Diri dan menghantar ke fakulti ii) menerima dan memasukkan Pengesahan Lapor Diri ke dalam Fail Maklumat Pelajar iii) mula membuat catatan di dalam buku Laporan Harian 2. Perancangan aktiviti lawatan penyeliaan LI seperti berikut: i) mengenal pasti bilangan pelajar dan industri yang terlibat ii) menentukan bilangan pensyarah dan pengagihan penyeliaan iii) menentukan tempoh lawatan 3. Persediaan Lawatan LI: i) mengeluarkan surat pelantikan penyeliaan LI kepada PA ii) taklimat lawatan kepada PA iii) memaklumkan kepada PA tempoh lawatan penyeliaan LI iv) menetapkan tarikh lawatan dengan PI dan memaklumkan kepada v) menghantar surat makluman lawatan penyeliaan LI kepada industri PLI PLIF PLI Fakulti PA Fakulti/ Borang Pengesahan Lapor Diri: UTeM(ISO)/PP/PK03/ F9 12

19 Perkara Tanggungjawab Catatan 4. Laporan Lawatan LI: i) melengkapkan laporan lawatan dan menyerahkannya kepada ii) memaklumkan kepada sebarang masalah untuk dibawa kepada Dekan/TD(A) iii) mengambil tindakan berdasarkan laporan PA PA/ Lampiran 1 13

20 6.2.2 Carta Alir Pelaksanaan Semasa LI Untuk dan PA (Program Diploma dan Sarjana Muda Kejuruteraan 10 minggu) Mula Perancangan aktiviti lawatan penyeliaan LI Persediaan lawatan penyeliaan LI Lawatan organisasi Penghantaran laporan bertulis Tamat 14

21 6.2.3 Pelaksanaan Semasa LI (Program Sarjana Muda di bawah FTMK, FPTT dan FTK 24 minggu) 1. Surat Pengesahan Lapor Diri: Perkara Tanggungjawab Catatan i) melengkapkan Borang Pengesahan Lapor Diri dan menghantar ke fakulti ii) menerima dan memasukkan Pengesahan Lapor Diri ke dalam Fail Maklumat Pelajar iii) mula membuat catatan di dalam buku Laporan Harian 2. Perancangan aktiviti lawatan pertama penyeliaan LI seperti berikut: i) mengenal pasti bilangan pelajar dan industri yang terlibat ii) menentukan bilangan pensyarah dan pengagihan penyeliaan iii) menentukan tempoh lawatan pertama 3. Persediaan Lawatan Pertama LI: i) mengeluarkan surat pelantikan penyeliaan LI kepada PA ii) taklimat lawatan pertama kepada PA iii) memaklumkan kepada PA tempoh lawatan pertama penyeliaan LI iv) menetapkan tarikh lawatan dengan PI dan memaklumkan kepada v) menghantar surat makluman lawatan penyeliaan LI kepada industri PLI PLIF PLI Fakulti PA Fakulti/ Borang Pengesahan Lapor Diri : UTeM(ISO)/PP/PK03/ F9 15

22 4. Lawatan Pertama LI: Perkara Tanggungjawab Catatan - menerangkan kepada PI tujuan LI dan tanggungjawab PLI dan PI - mendapatkan maklum balas LI daripada PI dan PLI menggunakan Panduan Laporan Lawatan Pertama tentang perkara berikut: i) perancangan tugasan PLI di industri ii) persekitaran kerja dan kesesuaiannya bagi PLI iii) disiplin dan kedatangan PLI iv) pendapat dan cadangan PI v) pendapat dan cadangan PLI - menyemak, mengulas dan menandatangani buku Laporan Harian 5. Laporan Lawatan Pertama LI: i) melengkapkan laporan lawatan pertama dan menyerahkannya kepada ii) memaklumkan kepada sebarang masalah untuk dibawa kepada Dekan/TD(A) iii) mengambil tindakan berdasarkan laporan iv) menghantar/membentang laporan LI semasa lawatan PA PA PA PA PA/ PLI Lampiran 1 Lampiran 1 16

23 Perkara Tanggungjawab Catatan 6. Perancangan aktiviti lawatan kedua penyeliaan LI seperti berikut: i) mengemas kini maklumat PLI ii) menentukan tempoh lawatan kedua iii) menyediakan laporan dan butiran lawatan kedua 7. Persediaan Lawatan Kedua LI: i) memberi taklimat lawatan kedua kepada PA tentang kaedah penilaian ii) memaklumkan kepada PA tempoh lawatan penyeliaan kedua LI iii) menetapkan tarikh lawatan kedua dengan PI dan memaklumkan kepada iv) menghantar surat makluman lawatan penyeliaan kedua dan Panduan Penilaian Penyelia Industri kepada industri v) membuat persediaan pembentangan tugasan LI vi) menyediakan draf laporan LI PA Fakulti/ PLI PLI Minggu 14 Sekiranya ada sebarang perubahan Panduan Penilaian mengikut fakulti, contoh seperti Lampiran 3 17

24 8. Lawatan Kedua LI: Perkara Tanggungjawab Catatan i) mendapatkan maklum balas LI daripada PI dan PLI tentang perkara berikut: - Hasil kerja PLI di industri - Disiplin dan kedatangan PLI - Pendapat dan cadangan PI ii) menyemak dan menandatangani buku Laporan Harian iii) pembentangan laporan LI iv) menilai pembentangan tugasan PLI v) menyemak draf laporan LI vi) mengumpul Borang Penilaian PI vii) memberi dan mengumpul semula Panduan Soal Selidik PLI viii)memaklumkan kepada PLI tarikh akhir penghantaran laporan LI dan buku Laporan Harian 9. Melengkapkan laporan Panduan Lawatan Kedua LI dan diserahkan kepada PA PA/PI PLI PA/PI PA PA PA PA PA Sebelum tamat tempoh LI Lampiran 4 Selepas lawatan Lampiran 2 18

25 6.2.4 Carta Alir Pelaksanaan Semasa LI untuk dan PA [Program Sarjana Muda di bawah FTMK, FPTT dan FTK 24 minggu) Mula Penentuan tempat LI yang sesuai Perancangan aktiviti lawatan pertama penyeliaan LI Persediaan lawatan pertama penyeliaan LI Lawatan pertama untuk memastikan kesesuaian organisasi Tindakan pembetulan Tidak Penentuan kesesuaian Tempat Ya Pemantauan kemajuan pelajar dari semasa ke semasa Persediaan lawatan kedua penyeliaan LI Lawatan kedua Pembentangan laporan oleh PLI dan penilaian pembentangan oleh PA/PI Pengisian borang penilaian LI Tamat 19

26 6.3 Pelaksanaan Selepas Menjalani LI Perkara Tanggungjawab Catatan 1. Penerimaan Laporan LI dan Buku Laporan Harian 2. a. Penyemakan dan penilaian: i) Buku Laporan Harian ii) Laporan PI iii) Laporan PA iv) Pembentangan PLI v) Laporan LI b. Kemasukan markah mengikut Borang Penilaian LI fakulti PA PA Panduan Penilaian fakulti 3. Pengumpulan dan analisis borang soal selidik yang dilengkapkan oleh PLI Lampiran 4 4. Penyerahan borang penilaian kepada PLIF PA 5. Penyerahan borang penilaian PI sekiranya tidak diterima semasa lawatan kedua 6. Kemasukan markah penilaian pelajar ke dalam Sistem Maklumat Pelajar 7. Seminar pembentangan projek LI dan persembahan poster (sekiranya berkaitan) PA Lampiran 3 PLIF PLIF 8. Cetakan senarai tampal markah penilaian PLIF 9. Penyediaan dan pembentangan laporan keseluruhan LI kepada Jawatankuasa Akademik Fakulti 20

27 6.3.1 Carta Alir Proses Pelaksanaan Selepas LI oleh PA dan PLIF Mula Mengumpul, menyemak dan menganalisis Laporan LI, Buku Laporan Harian, borang soal selidik, Laporan PI, Laporan PA dan Pembentangan PLI Memasukkan markah ke dalam Borang Penilaian oleh PLIF Menganjurkan seminar pembentangan projek LI dan persembahan poster (sekiranya berkaitan) Memasukkan markah penilaian pelajar ke dalam Sistem Maklumat Pelajar Mencetak Senarai Tampal menyediakan laporan keseluruhan LI Tamat 21

28 7.0 SYARAT-SYARAT LATIHAN INDUSTRI BAGI PELAJAR 7.1 Sebelum LI Pendaftaran mata pelajaran LI perlu dilakukan sebelum melaksanakan LI Mencari Tempat LI i) PLI boleh memohon penempatan LI di mana-mana industri di dalam dan luar negara (atas kebenaran fakulti). Pemilihan industri untuk penempatan LI mestilah bersesuaian dengan kursus yang diikuti oleh PLI. Mereka perlu mengambil kira lokasi industri dan kemudahan awam yang sedia ada sebelum memohon penempatan. ii) PLI dibenarkan untuk membuat salinan surat pengenalan dan borang maklum balas mengikut keperluan. iii) PLI dinasihatkan memohon sekurang-kurangnya TIGA industri pada satu-satu masa. Sekiranya industri yang dipohon menolak permohonan, PLI dikehendaki memohon industri yang lain. iv) PLI diberi satu tempoh yang ditetapkan oleh fakulti untuk mencari tempat menjalani LI. PLI diminta memaklumkan industri berkenaan untuk menghantar borang maklum balas sebelum menjalani LI. v) Sekiranya PLI menerima lebih daripada satu tawaran, PLI perlu memaklumkan kepada PLIF terlebih dahulu. PLI hanya boleh menerima SATU tawaran sahaja. vi) Elaun dan kemudahan seperti tempat tinggal/asrama dan pengangkutan tertakluk pada industri berkenaan. Kemudahan tersebut tidak boleh dituntut oleh PLI. Mereka dinasihatkan mengambil kira faktor di atas sebelum menerima tawaran industri. 22

29 vii) Industri yang bersetuju menerima PLI mestilah melengkapkan borang maklum balas. PLI mestilah menandatangani borang penerimaan/penolakan. PLI dinasihatkan untuk menyimpan salinan borang berkenaan sebagai rujukan. viii) PLI yang tidak menerima sebarang tawaran penempatan dua (2) minggu sebelum tarikh LI dikehendaki menghubungi PLIF dengan segera. 7.2 Semasa LI Melapor Diri di Industri PLI dikehendaki melapor diri di industri pada tarikh yang telah ditetapkan oleh JKLIU. PLI dikehendaki membawa dokumen berikut semasa melapor diri: i) Surat Penempatan Pelajar ii) Salinan Bukti Tawaran iii) Surat Pengesahan Lapor Diri iv) Kad Matrik Pelajar v) Buku Laporan Harian vi) Surat Perlindungan Insurans Berkelompok UTeM atau Polisi Insurans Peribadi (sekiranya ada) vii) Resume PLI viii) Gambar bersaiz pasport (minimum empat keping) Nota: 1. Perkara (i), (ii), (iii), (vi) dan (vii) diserahkan kepada industri. 2. Lekatkan gambar pada kulit hadapan buku Laporan Harian Disiplin dan Tatatertib i) PLI tertakluk kepada peraturan Universiti dan berdisiplin demi menjaga nama baik Universiti. 23

30 ii) iii) PLI adalah tertakluk kepada segala peraturan dan undangundang industri di mana PLI ditempatkan. Fakulti akan mengambil tindakan sewajarnya sekiranya mendapat laporan kesalahan bertulis yang dilaporkan oleh industri Kehadiran dan Cuti i) PLI mesti akur dengan peraturan kehadiran/waktu kerja yang telah ditetapkan industri berkenaan. ii) PLI dibenarkan mengambil cuti rehat tidak melebihi TUJUH (7) hari bagi pelajar Sarjana Muda FTMK, FPTT dan FTK (LI 24 minggu) dan TIGA (3) hari bagi pelajar Diploma dan Sarjana Muda Kejuruteraan (10 minggu) sepanjang tempoh LI tertakluk kepada kelulusan majikan. Cuti sakit tidak termasuk di dalam cuti rehat yang dibenarkan. iii) PLI yang mengambil cuti melebihi tempoh yang dibenarkan tanpa sebarang alasan kukuh boleh digagalkan. iv) Permohonan cuti dibuat terus kepada industri dan kelulusan permohonan adalah tertakluk pada peraturan/dasar tempat LI. v) Satu salinan borang cuti yang telah diluluskan hendaklah dihantar kepada dengan kadar segera. vi) Pelajar tidak dibenarkan mengikuti aktiviti lain selain daripada aktiviti LI sepanjang tempoh menjalani LI melainkan dengan budi bicara pihak industri di mana PLI ditempatkan Buku Laporan Harian i) PLI dikehendaki mencatat kerja/aktiviti harian yang telah dijalankan dalam buku Laporan Harian. ii) PLI dimestikan mengemas kini buku Laporan Harian secara berterusan dan ditandatangani secara berkala oleh PI mengikut persetujuan antara PLI dan PI. 24

31 iii) iv) PA menyemak, mengulas dan menandatangani buku Laporan Harian semasa lawatan industri. Buku Laporan Harian dijadikan sebagai rujukan bagi penyediaan laporan industri pada akhir latihan Kerahsiaan Industri (Tertakluk kepada Polisi dan Peraturan Industri) i) PLI dilarang mendedahkan sebarang maklumat (sama ada sulit ataupun tidak) tentang industri kepada pihak luar kecuali dengan kebenaran industri. ii) PLI dilarang mencetak, membuat salinan atau mengambil gambar apa-apa dokumen atau peralatan yang dianggap rahsia tanpa kebenaran pihak industri Tempoh Latihan i) PLI dikehendaki memulakan LI pada tarikh yang ditetapkan dan TIDAK DIBENARKAN sama sekali menamatkan latihan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. ii) PLI yang menamatkan latihan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan (walaupun dengan kelulusan pihak industri) diberi keputusan status gagal dalam mata pelajaran LI Penukaran Tempat Latihan PLI TIDAK DIBENARKAN menukar industri selepas bermulanya LI. Sebarang masalah berkaitan dengan penempatan perlu dibincangkan terlebih dahulu dengan PLIF. PLI yang menukar tempat latihan tanpa kebenaran PLIF akan diberi status keputusan gagal dalam mata pelajaran LI mengikut budi bicara fakulti. 25

32 7.2.8 Penukaran Alamat Sebarang penukaran alamat (tempat tinggal PLI ataupun industri) mesti dimaklumkan kepada PLIF dengan mengisi borang yang disediakan di dalam buku Laporan Harian Elaun/Kemudahan Semasa Latihan Bayaran elaun dan kemudahan (tempat tinggal ataupun pengangkutan) semasa latihan adalah mengikut polisi dan budi bicara pihak industri berkenaan Insurans/Kemalangan/Kematian PLI telah dilindungi dengan Insurans Perlindungan Berkelompok UTeM atau/dan Polisi Insurans Peribadi (sekiranya ada). Sekiranya berlaku kemalangan/kematian: i) PI/PLI dikehendaki membuat laporan polis dalam jangka masa 24 jam ii) PI/PLI dikehendaki menghubungi PLIF dengan kadar segera iii) PLI/Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni perlu mendapatkan laporan perubatan (medical report) dan laporan polis untuk tujuan tuntutan insurans 7.3 Selepas LI Penyerahan Buku Laporan Harian, Laporan LI dan Borang Soal Selidik Pelajar PLI perlu menghantar buku Laporan Harian, Laporan LI dan Borang Soal Selidik Pelajar kepada PLIF pada tarikh yang telah ditetapkan oleh fakulti masing-masing. Laporan LI perlulah mendapat pengesahan dan perakuan PI sebelum dihantar kepada PLIF. 26

33 8.0 PENILAIAN 8.1 Tujuan Penilaian i) Mengukur prestasi dan kualiti kerja/latihan PLI di industri ii) Menilai perkembangan sahsiah PLI iii) Menilai kemahiran pelajar dari segi penulisan laporan dan komunikasi iv) Mengenal pasti kesesuaian industri bagi LI pada masa hadapan 8.2 Kriteria Penilaian PLI Prestasi Kerja i) Pengetahuan tentang tugasan ii) Kebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam menyelesaikan tugasan iii) Prestasi dan kualiti kerja iv) Disiplin dan sahsiah v) Daya kreativiti dan inovasi Hasil Kerja i) Dinilai dari segi kualiti dan kuantiti kerja yang dihasilkan ii) Pengetahuan tentang latar belakang dan operasi industri iii) Catatan aktiviti tugasan harian dalam buku Laporan Harian iv) Pembentangan projek/tugasan/aktiviti LI Sahsiah Pelajar Antara aspek kemahiran insaniah (soft skills) yang dinilai sepanjang tempoh LI: i) Disiplin ii) kebolehan am/teknikal iii) ketekunan dan minat iv) inisiatif/kreativiti v) kebolehan menjalankan arahan 27

34 vi) kepimpinan vii) penyelesaian masalah viii) kemahiran berkomunikasi ix) perhubungan dengan pekerja lain x) penyesuaian diri dengan tugas 8.3 Kaedah Penilaian Penilaian LI dilaksanakan dalam dua peringkat iaitu peringkat fakulti dan peringkat industri. Penilaian dibuat oleh PA dan PI dengan menggunakan borang penilaian yang ditetapkan oleh pihak fakulti. Borang Penilaian PA adalah mengikut ketetapan. Borang Penilaian PI adalah seperti Lampiran 3. Dalam sesi pembentangan laporan akhir program Latihan Industri 24 minggu, fakulti terlibat boleh melibatkan wakil daripada PBPI melalui dekan PBPI untuk menilai elemen kemahiran insaniah Program Sarjana Muda di bawah FTMK, FPTT dan FTK (24 minggu) i) Subjek LI [6 kredit, hadir lulus (HL) atau hadir gagal (HG)]: Perkara Peratusan Rujukan Penilaian PI 40% Lampiran 3 Laporan Akhir Penilaian Buku Laporan Harian Pembentangan (PI & PA) 30% 20% 10% Berdasarkan Fakulti ii) Subjek Laporan LI (6 kredit, dikira dalam CGPA) Perkara Peratusan Rujukan Pembentangan dinilai oleh PI dan PA 10% Berdasarkan Fakulti Penilaian PI 40% Lampiran 3 Laporan Akhir dinilai oleh PA Penyeliaan di industri 30% 20% Berdasarkan Fakulti 28

35 8.3.2 Program Diploma i) LI [3 kredit, hadir lulus (HL) atau hadir gagal (HG)]: Perkara Peratusan Rujukan Penilaian PI 40% Lampiran 3 Penilaian PA Penilaian Buku Laporan Harian Laporan Akhir 60% Berdasarkan Fakulti Program Sarjana Muda Kejuruteraan (10 minggu) Subjek LI [5 kredit, hadir lulus (HL) atau hadir gagal (HG)]: Perkara Peratusan Rujukan Penilaian PI 50% Lampiran 3 Penilaian PA Penilaian Buku Laporan Harian 50% Berdasarkan Fakulti Nota: 1. Lulus mata pelajaran LI adalah prasyarat kepada mata pelajaran Laporan LI. 2. Sekiranya gagal mata pelajaran Laporan LI, PLI hanya perlu mengulang mata pelajaran berkenaan. 3. Pelajar akan dikira GAGAL jika: i) tidak mendaftar mata pelajaran LI ii) menukar tempat LI tanpa mendapat kelulusan PLIF (merujuk kepada perkara 7.2.7) iii) menjalani LI kurang daripada tempoh yang telah ditetapkan iv) tidak berada di premis industri ketika lawatan PA tanpa sebab yang munasabah setelah temu janji dibuat dan dimaklumkan kepada pelajar v) tidak menghantar Laporan LI dan buku Laporan Harian dalam tempoh seminggu selepas tamat LI vi) menerima laporan bertulis daripada pihak industri menyatakan masalah disiplin PLI dan didapati bersalah setelah siasatan dijalankan 29

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Salinan : Nombor Dokumen USIM / PK / 14 Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Isu : 1 Tarikh Isu : Disediakan oleh Diluluskan oleh Diperakukan oleh Mohd Khairulnizam Deraman Penolong Pendaftar Prof.

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah JUN 2015 DRAF DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah Pusat Hubungan Industri (PHI) 1 KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2 2.0 Definisi Latihan Industri 2 3.0 Objektif Latihan Industri 3 4.0 Hasil Pembelajaran

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

PANDUAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI KOLEJ KOMUNITI

PANDUAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI KOLEJ KOMUNITI PANDUAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI KOLEJ KOMUNITI NUR SABRINA BINTI MOHD TAHAR AHMAD WAFI BIN MOHD SALLEH SENARAI KANDUNGAN ISKANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI 1 2.0 TEMPOH LATIHAN INDUSTRI

Lebih terperinci

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BUKU PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 1. VISI Ke arah masalah disiplin sifar. 2. MISI Melahirkan staf yang

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2010 pada 10 Jun 2010) 1. Pengenalan Latihan industri dan komuniti

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4 KANDUNGAN 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi 4 2.0 Definisi Latihan Industri 4 3.0 Objektif Khusus. 4 4.0 Peranan Dan Tanggungjawab Pelajar Semasa Menjalani Latihan Industri.. 5 5.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017)

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT ~ 2 ~ KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) ~ 3 ~ 1. VISI Memimpin budaya kerja cemerlang. 2. MISI Melahirkan staf berbudaya kerja cemerlang. 3. OBJEKTIF

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.0 PENDAHULUAN GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.1 Latihan Amali/Industri ini telah berjalan sejak Sesi 1996/97 pada peringkat Fakulti selaras dengan hasrat

Lebih terperinci

TAKLIMAT 1 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM

TAKLIMAT 1 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM TAKLIMAT 1 LATIHAN INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM SEMESTER 1 SESI 2014/2015 (1 Februari 2015 25 April 2015) Kompleks Sains (1 Februari 2015 20 Mac 2015)- Kompleks Perhutanan SEMESTER 2 SESI 2014/2015

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PANDUAN KEPADA PENYELIA ORGANISASI/INDUSTRI

PANDUAN KEPADA PENYELIA ORGANISASI/INDUSTRI KOLEJ POLY-TECH MARA KAMPUS CAWANGAN ALOR SETAR, KEDAH PANDUAN KEPADA PENYELIA ORGANISASI/INDUSTRI Disediakan oleh: Unit Latihan Industri Kolej Poly-Tech MARA Kampus Cawangan Alor Setar 1 KANDUNGAN MUKASURAT

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Kata Alu-aluan Bab Satu - Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 2.0 Matlamat Rancangan Pendidikan Guru PPIP 9 2.1 Matlamat

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR 1. TUJUAN Kertas ini untuk memaklumkan Garis Panduan Pelaksanaan Tatacara Dan Syarat-Syarat Melakukan Pekerjaan Luar Untuk

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Versi 2.0 (30/07/2008) BAHAGIAN 1 PENGENALAN 1.1

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA OKTOBER

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan 2.0 INTERNATIONAL INVITATION PROGRAM 2.1 Definisi 2.2 Tempoh 2.3 Destinasi 2.4 Pegawai Bertanggungjawab

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

TAKLIMAT 1 LATIHAN INDUSTRI SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI

TAKLIMAT 1 LATIHAN INDUSTRI SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI TAKLIMAT 1 LATIHAN INDUSTRI SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI SEMESTER 1 SESI 2012/2013 (4 Februari 2013 27 April 2013) SEMESTER 2 SESI 2012/2013 (1 Julai 2013-21 September 2013) 1 Pengenalan LI merupakan kursus

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR

PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR LAMPIRAN B PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Tujuan peraturan ini diwujudkan adalah untuk membolehkan pelajar UTHM diberikan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR 25 MEI 2006 1.0 PENGENALAN Tujuan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK):

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK): LAMPIRAN A A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Kerjaya (BKK): 1. Pemegang biasiswa perlu datang ke BKK dan mengisi borang lapor diri, 2. Pihak BKK akan semak maklumat pengajian dan memaklumkan

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM GERAN INOVASI MAHASISWA

GARIS PANDUAN SKIM GERAN INOVASI MAHASISWA GARIS PANDUAN SKIM GERAN INOVASI MAHASISWA PUSAT INOVASI MAHASISWA CENTRE FOR STUDENT INNOVATION (UTM CSI) S01, KOLEJ TUANKU CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NO.TEL. : 07-5536344/6352/6353 NO. FAKS

Lebih terperinci

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 19) Cetakan

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci