KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM Tingkatan Lima Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral

2 Hak cipta terpelihara Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pendidikan Malaysia

3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-qur an dan as-sunnah, bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. 3

4 Kata-kata aluan Kurikulum adalah perkara yang dinamik yang sentiasa berinteraksi dengan pelbagai unsur yang terdapat dalam suasana sosial. Ia bukan sahaja dipengaruhi persekitaran setempat malah juga persekitaran global yang begitu pesat berubah dan amat mencabar. Kerana itu kurikulum perlu sentiasa dimantapkan bagi mempastikan ia kekal relevan dengan keadaan dan zaman Perkara teras dalam usaha memantapkan kurikulum persekolahan pada kali ini ialah untuk menjadikan kurikulum relevan dengan keperluan pelajar dan tuntutan dunia alaf baru. Pelajar-pelajar mempunyai keperluan yang berbeza, terutama dari segi minat, gaya pembelajaran dan keupayaan intelik. Dunia alaf ini pula telah dicorakkan oleh beberapa elemen baru, termasuklah ekonomi berasaskan pengetahuan dan pembelajaran secara elektronik. Hal ini telah dijelaskan dalam dokumen dasar semakan kurikulum yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Oleh itu kesemua elemen teras ini perlu diberi perhatian dalam perancangan, penyediaan bahan dan perlaksanaan kurikulum Pendidikan Islam. Bagi matapelajaran Tasawwur Islam, sebahagian dari elemen yang dinyatakan di atas telah dimasukkan dalam kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan. Sebahagian lagi elemen perlu dimasukkan semasa mengembangkan isi pelajaran melalui penulisan buku teks dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Peranan mengembangkan isi pelajaran dengan memasukkan elemen-elemen di atas sangat perlu diberi perhatian. Kejayaan usaha pemantapan kurikulum hanya terhasil dengan adanya kerjasama yang padu daripada semua pihak. Oleh itu saya mengambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua orang yang memberi sumbangan menjayakan usaha pemantapan kurikulum Pendidikan Islam kali ini terutama pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia yang merestui usaha ini dan juga dari kalangan warga pendidikan Islam sendiri yang banyak terlibat dalam penyediaan isi pelajaran (DR ADNAN BIN YUSOPP) Pengarah Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pendidikan Malaysia. 4

5 Isi Kandungan Huraian Sukatan Tasawwur Islam Tingkatan Lima Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Islam Kata-kata aluan Pendahuluan i ii Mukaddimah Huraian Sukatan Pelajaran Tasawwur Islam iv Ekonomi Islam 1. Islam dan Harta 2. Islam dan Hak milik 3. Islam dan Pekerjaan 4. Falsafah dan Sistem Mualamah Islam Falsafah Perundangan Islam 1. Perundangan Islam 2. Falsafah Ibadah Dalam Islam Penyelesaian Masalah 1. Asas dan Pertimbangan Penyelesaian Masalah Menurut Islam 2. Isu dan Masalah Serta Cara Penyelesaian Menurut Islam. 3. Kelebihan Menyelesaikan Masalah Menurut Islam

6 PENDAHULUAN Mata pelajaran Tasawwur Islam adalah satu bidang pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Ia bertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan suasana semasa dalam konteks Malaysia Hari ini. Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan kepada bidang-bidang utama iaitu Asas Pemikiran Islam, Pandangan Hidup Islam, Institusi Islam, Ekonomi Islam, Falsafah Perundangan Islam dan Penyelesaian Masalah. Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam. Bagi mata pelajaran Tasawwur Islam pengolahan berasaskan bidang-bidang di atas lebih sesuai kerana ia menyepadukan aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak, sirah dan Tamadun Islam. Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada mata pelajaran elektif Pendidikan Islam. Penawaran matapelajaran ini terbuka kepada semua pelajar samada Islam atau bukan Islam kerana kandungannya lebih menumpukan kepada konsep Islam, tidak kepada aspek peribadatan khusus dalam Islam. Ini adalah selaras dengan hasrat Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, agama dan kebudayaan dan juga selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Masyarakat Pelajar perlu memahami persoalan-persoalan dan isu kehidupan yang luas yang mencorak dan mempengaruhi budaya dan cara hidup masyarakat. Semua persoalan ini perlu dilihat dari kacamata dan pandangan hidup yang luas. Tasawwur Islam boleh memberi penjelasan yang menyeluruh terhadap persoalan-persoalan di atas. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang pantas dan pesat menjadikan dunia seolah-olah sempit dan kecil. Pengaruh budaya asing yang negatif yang semakin meningkat di samping kerapuhan aspek ketahanan dan jati diri di kalangan masyarakat terutama golongan remaja boleh mengancam budaya dan nilai-nilai hidup murni masyarakat. Mata pelajaran Tasawwur Islam mampu menjelaskan peranan dan sumbangan positif Islam terhadap kemajuan dunia dan keupayaannya menangani cabaran-cabaran baru yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. 6

7 Mukaddimah Huraian Sukatan Pelajaran Tasawwur Islam. Salah satu daripada dokumen utama kurikulum Tasawwur Islam ialah huraian sukatan pelajaran. Satu lagi dokumen utama kurikulum Tasawwur Islam ialah sukatan pelajaran. Buku teks dan dokumen lain disediakan berdasarkan kepada kedua-dua dokumen tersebut. Dalam dokumen huraian sukatan pelajaran ini dimuatkan maklumat utama mengenai kurikulum Tasawwur Islam. Berikut ini dihuraikan konsep huraian sukatan pelajaran, struktur huraian sukatan pelajaran, isi mata pelajaran, organisasi isi, bahan, kaedah pengajaran dan pembelajaran serta keperluan penilaian Tasawwur Islam. Huraian Sukatan Pelajaran Huraian sukatan pelajaran ialah satu dokumen yang memperkembang dan memperjelaskan maksud serta kehendak sukatan pelajaran. Ia mempunyai autentisiti (kesahan ) yang tinggi yang hampir setara dengan sukatan pelajaran juga. Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian pelajar. Penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian dibina berasaskan huraian sukatan pelajaran, walaupun perkara lain turut diberi pertimbangan. Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran Antara fungsi utama Huraian Sukatan ialah: 1. Untuk menentukan skop sukatan pelajaran. 2. Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran pelajar. 3. Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan, aktiviti pembelajaran, soalan penilaian dan kerja-kerja lanjutan. 4. Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif. Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Sebagai panduan guru, huraian sukatan pelajaran ini telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. Kandungan huraian sukatan pelajaran dipersembahkan dalam bentuk tiga lajur iaitu lajur bidang pembelajaran, lajur hasil pembelajaran dan lajur cadangan pengalaman pembelajaran. 7

8 Lajur bidang pembelajaran mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran. Lajur hasil pembelajaran pula mengandungi kenyataan atau keterangan mengenai kesan atau hasil dari proses pembelajaran yang dialami oleh murid sama ada kesan berbentuk implisit ( dalaman) atau eksplisist ( luaran ). Hasil pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk telah dibahagikan kepada tiga aras iaitu ; aras satu, aras dua dan aras tiga. Pembahagian kepada tiga aras ini bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan pelajar iaitu pelajar berpencapaian rendah, berpencapaian sederhana dan tinggi. Aras satu merupakan aras yang paling rendah atau yang paling mudah. Ia mesti dikuasai oleh keseluruhan pelajar dalam kelas yang diajar. Aras dua merupakan aras yang sederhana atau pertengahan yang perlu dikuasai pelajar yang berpencapaian sederhana dan tinggi. Selalunya ini merangkumi sebanyak 60% - 70% dari keseluruhan jumlah pelajar yang diajar di dalam kelas. Aras tiga merupakan aras yang paling tinggi, perlu dikuasai oleh pelajar yang berpencapaian tinggi sahaja selalunya di antara 15% - 20 % dari keseluruhan pelajar yang diajar di dalam kelas. Manakala lajur cadangan pengalaman pembelajaran pula merupakan cadangan aktiviti pembelajaran yang dilakukan bagi mencapai hasil pembelajaran. Di sini guru-guru perlu membuat perancangan yang telilti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai. Kreativiti dan daya usaha guru-guru sangat diperlukan bagi mengolah dan melaksanakan aktiviti pembelajaran supaya lebih berkesan. Mata pelajaran Tasawwur Islam Mata pelajaran Tasawwur Islam dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) merupakan salah satu mata pelajaran elektif yang ditawarkan kepada pelajar sekolah menengah atas. Mata pelajaran ini memberi peluang kepada pelajar Islam dan bukan Islam untuk mendapatkan pengetahuan dan kefahaman yang lebih mendalam tentang Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna. Mata pelajaran ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam yang menekankan perkembangan seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Di samping itu ia juga memberikan pendedahan kepada pelajar tentang persoalan dan isu kehidupan yang mencorak dan mempengaruhi budaya dan cara hidup masyarakat. Kurikulum Tasawwur Islam boleh menyumbang ke arah memperkembangkan ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan bersepadu serta memperkembangkan kemahiran pelajar dari segi berfikir, berkomunikasi, berinteraksi, menguasai ilmu dan kemahiran. Pelajar akan lebih berkeupayaan untuk menangani cabaran baru dalam menggunakan pendekatan kemajuan teknologi dan komunikasi dengan menekankan penghayatan nilainilai terpuji dalam kehidupan seharian 8

9 Kekuatan bagi mana-mana mata pelajaran adalah bergantung kepada aspek kandungan pelajaran, pendekatan, kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta kekuatan kesan bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kekuatan dan keberkesanan Tasawwur Islam bergantung kepada keadaan yang sama. Perkara-perkara tersebut perlu menjadi tumpuan dalam kurikulum Tasawwur Islam. Tumpuan Kurikulum Tasawwur Islam Berikut adalah huraian mengenai perkara perkara yang diberi tumpuan dalam kurikulum Tasawwur Islam. Ia menyentuh aspek isi pelajaran, kaedah pengajaran, bahan pengajaran dan penilaian pencapaian pelajar. Isi : Bidang ini dapat memberi kefahaman tentang konsep Islam secara jelas dan menyeluruh dengan menekankan penguasaan fardhu kifayah bagi melahirkan umat yang cemerlang. Ianya juga mampu mengembangkan perkara fardhu kifayah melalui amalan, tingkah laku atau akhlak harian yang dituntut oleh Islam. Ia juga dapat menggerakkan keinginan untuk memajukan diri ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara hingga ke peringkat antarabangsa. Isi pelajaran ini juga disediakan dalam bentuk yang berbeza bersesuaian dengan tahap para pelajar iaitu dari golongan pelajar yang lemah, sederhana dan cerdas Perkaedahan : Kaedah pembelajaran yang disediakan bertujuan untuk menjadikan pengajaran Tasawwur Islam lebih menarik dan menyeronokkan kerana ia bersesuaian dengan kemampuan pelajar di samping menjadikan pengajarannya lebih berkaitan dengan kehidupan seharian pelajar. Adalah dicadangkan pembahagian masa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap bidang sama banyak. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Tasawwur Islam KBSM, pendekatan bersepadu untuk menjalin unsurunsur berikut haruslah diberi perhatian : a. Ilmu dalam mata pelajaran Tasawwur Islam b. Ilmu dari mata pelajaran lain c. Aspek teori dan amali d. Pengalaman bilik darjah dan luar bilik darjah e. Sifat mahmudah dan nilai serta akhlak terpuji f. Kemahiran belajar dan berfikir ( KBKK) g. Penggunaan bahasa yang baik h. Penggunaan multimedia 9

10 Bahan Mengajar : Guru perlu mempelbagaikan penggunaan bahan mengajar terutamanya penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran supaya lebih menarik dan berkesan. Penilaian: Setiap objektif yang diharapkan daripada pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran hendaklah dinilai sama ada secara sumatif atau formatif. Penilaian boleh dilakukan di awal, semasa dan di akhir pengajaran dan pembelajaran. Tujuan penilaian dilakukan adalah untuk mendapatkan maklumat pencapaian pelajar sama ada pelajar tersebut telah mencapai apa yang dihasratkan atau pelajar belum mencapai objektif yang ditetapkan dalam pengajaran. Bentuk penilaian bergantung kepada objektif atau hasil pembelajaran. Guru berhak membina alat pengukuran berdasarkan kesesuaian dan situasi. Penilaian perlu dilakukan dalam pelbagai bentuk supaya pencapaian pelajar dapat dinilai secara menyeluruh. Ia juga perlu dilaksanakan berasaskan rujukan kriteria pelajar (mengikut aras ) Antara cadangan pengukuhan ialah melalui soal jawab, senarai semak, laporan bertulis, bercerita dan penulisan rencana. Organisasi Kandungan Secara keseluruhannya organisasi kandungan matapelajaran Tasawwur Islam tingkatan Lima adalah seperti berikut: 1. Ekonomi Islam i. Islam dan harta. ii. Memperolehi dan membelanjakan harta. iii. Islam dan Hak milik. iv. Islam dan Pekerjaan. v. Falsafah dan Sistem Muamalah Islam. 2. Falsafah Perundangan Islam i. Perundangan Islam ii. Falsafah Ibadah Dalam Islam 3. Penyelesaian Masalah i. Asas dan pertimbangan penyelesaian masalah menurut Islam. 10

11 ii. Isu dan masalah serta cara penyelesaian menurut Islam. iii. Kelebihan menyelesaikan masalah menurut Islam. Urutan Kesinambungan Mata pelajaran Tasawwur Islam Tingkatan Empat ini mempunyai kesinambungan dengan Tingkatan Lima di mana ianya menerangkan asas dan konsep awal tentang Islam dan diteruskan huraiannya dengan lebih mendalam pada Sukatan Pelajaran Tingkatan Lima. Di samping itu mata pelajaran ini juga mempunyai kelebihannya di mana ia merupakan asas kepada satu subjek wajib di pusat-pusat pengajian tinggi iaitu Tamadun Islam. Ciri-ciri Kompenan Matapelajaran. 1. Ekonomi Islam Isi : Ekonomi Islam menjelaskan bahawa harta dikurniakan Allah kepada manusia merupakan milik Allah dan amanah yang mesti ditadbirkan dengan sebaik-baiknya. Disamping seseorang itu bebas memiliki harta benda asalkan tiada unsur pencerobohan terhadap milik orang lain Bidang ini mendorong muslim agar sentiasa berdikari dalam semua aspek bidang pekerjaan supaya menjadikan umat Islam disegani dan dihormati oleh agama lain. Guru berperanan, mengujudkan sikap suka berdikari dalam semua keadaan di kalangan pelajar agar dapat meningkatkan semangat juang dan jati diri dalam bersaing dalam bidang ekonomi dengan bangsa dan agama lain. Kaedah / Strategi Sasaran utama pembelajaran Ekonomi Islam adalah untuk : i. Memahami konsep harta dan tanggungjawab muslim mencari dan mentadbir harta. ii. Memahami perlu mengawal hak milik seseorang supaya tidak dicabuli dan juga kebebasan mencari dan memiliki harta yang halal. iii. Mengenalpasti bidang-bidang pekerjaan yang halal yang dituntut oleh Islam serta mengenali ciri-ciri dan prinsip asas budaya kerja Islam. iv. Mengamalkan dan menghayati konsep dan peraturan ekonomi Islam v. Memahami, menghayati dan mengamalkan sistem Muamalah Islam. 11

12 2. Falsafah Perundangan Islam. Isi: Falsasah Perundangan Islam memberi gambaran tentang perundangan Islam dan Falsafah serta matlamatnya. Bidang ini menjelaskan tentang rukum dan kepentinganya serta perbezaan yang ada pada setiap rukun tersebut. Guru berperanan menanamkan ke dalam diri setiap pelajar kepentingan melaksanakan tuntutan agama dalam kehidupan serta menghuraikan implikasi melanggar hukum wajib, haram dan makruh. Di samping guru berperanan menghuraikan cara-cara meningkatkan kualiti ibadat kepada Allah. Kaedah / Strategi Sasaran utama pembelajaran Falsafah Perundangan Islam untuk : i. Memahami matlamat sesuatu hukum hukum Islam yang ditetapkan. ii. Memahami perbezaan antara rukun dan bukan rukun, wajib, sunat, makruh dan haram dalam syariat Islam. iii. Mengamalkan dan menghayati apa-apa yang dipelajari dalam munakahat, jinayat dan qada. 3. Penyelesaian Masalah Isi : Penyelesaian masalah menjelaskan asas yang perlu diberi pertimbangan dalam penyelesaian masalah. Guru perlu bersedia dalam memberi penerangan kepada pelajar tentang kepentingan dan keistimewaan mematuhi asas-asas penyelesaian masalah menurut Islam dalam setiap keadaan. Kaedah / Strategi Sasaran utama pembelajaran Penyelesaian masalah adalah untuk: i. Mengenal pasti perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam membuat sesuatu penyelesaian mengikut syariat Islam ii. Memahami kelebihan penyelesaian masalah secara Islam iii. Memahami penyelesaian secara Islam sahajalah yang muktamad dan tidak penyelesaian lain yang boleh mengatasinya. 12

13 iv. Mengamalkan dan menghayati apa-apa yang dipelajari dalam penyelesaian masalah. v. Memahami dan dapat mengatasi serta menyelesaikan masalah mengikut cara Islam. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran i. Penerangan ii. Perbincangan dan pembentangan iii. Sumbangsaran iv. KBKK v. Mengimbas kembali vi. Simulasi vii. Mengumpul bahan ( kajian perpustakaan ) viii. Menulis esei ( rencana) ix. Lawatan x. Menulis buku skrap xi. Tunjuk cara ( Demonstrasi) xii. Perbahasan xiii. Inkuiri / Penemuan xiv.kaji selidik xv. Latih tubi xvi.bermain i. Pertandingan ii. Projek Cadangan Bahan Bantu Mengajar i. Video ii. Radio Kaset iii. OHP iv. Filem Slaid v. Multimedia vi. Keratan akhbar/ majalah vii. Kad imbasan viii. LCD Penekanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Tasawwur Islam KBSM dapat menjamin pembentukan insan yang menepati kehendak Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. 13

14 Huraian SukatanTasawwur Islam Tingkatan 5 Tajuk : EKONOMI ISLAM BIDANG 4. Ekonomi Islam 4.1 Islam dan Harta Harta Adalah Amanah Allah S.W.T. Aras 1: 1. Menyatakan pengertian harta dalam Islam. 2. Mengetahui dalil yang menunjukkan harta milik Allah. 3. Mengetahui harta adalah amanah Allah kepada manusia. 4. Bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Aras 2: 1. Menyatakan sebab-sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. 2. Menerangkan cara-cara untuk menguruskan harta seperti yang dikehendaki oleh Islam. 3. Menjelaskan dalil harta milik Allah. 4. Membelanjakan harta ke jalan yang diredhai Allah S.W.T. Aras 3: 1. Menghuraikan bentukbentuk ujian Allah S.W.T. terhadap pemilik harta. 2. Menjelaskan kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta. 3. Menerangkan kesan tidak menunaikan tanggungjawab terhadap harta. 1. Perbincangan kumpulan: i. Konsep harta menurut Islam. ii. Islam menggalakkan manusia mencari harta. iii. Mencari harta secara halal adalah ibadah. 2. Kajian perpustakaan: Huraian ayat: i. al-qasas : 77. ii. Hud : Membuat peta minda tentang cara menguruskan harta. 4. Menulis esei: Peranan harta Dalam Membentuk Perpaduan Masyarakat. 14

15 4.1.2 Memperolehi dan membelanjakan harta. Aras 1: 1. Menyatakan sumber-sumber harta dan cara untuk memperolehinya. 2. Menerangkan pengertian monopoli, manipulasi, riba dan pembaziran. 3. Menyatakan unsur-unsur monopoli, manipulasi, riba dan pembaziran yang diamalkan dalam masyarakat. 4. Menerangkan cara membelanjakan harta menurut Islam. 5. Amanah dalam membelanjakan harta. Aras 2: 1. Menerangkan kesan-kesan monopoli, manipulasi, riba dan pembaziran kepada individu, masyarakat dan negara. 2. Menerangkan langkahlangkah untuk menjauhi monopoli, manipulasi, riba dan pembaziran. 3. Mengamalkan sikap belanja berhemat dan kehidupan seharian. Aras 3: 1. Membanding bezakan antara monopoli, manipulasi, riba dan pembaziran. 2. Menerangkan kebaikan menjauhi perbuatan monopoli, manipulasi, riba dan pembaziran. 1. Mengadakan kempen Minggu Berjimat Cermat di sekolah dalam aspek-aspek berikut: i. Penggunaan air dan elektrik. ii. Penggunaan peralatan sekolah. iii. Makanan dan minuman di kantin atau di asrama. 2. Sumbangsaran: Mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar tentang sumber-sumber pendapatan dan cara membelanjakannya. 3. Perbincangan: Perbezaan antara monopoli, manipulasi, riba dan pembaziran. 4. Kajian perpustakaan. Keburukan vandalisme kepada individu, masyarakat dan negara. 5. Menggalakkan pelajar menabung dan berjimat ( contoh menganggotai Kelab Kewangan pelajar sekolah ) 6. Perbincangan Surah al-isra :

16 4.2 Islam dan Hak Milik Islam Mengiktiraf Hak Milik. Aras 1: 1. Menyatakan kepentingan hak milik harta kepada manusia. 2. Menyatakan konsep kebebasan dalam pemilikan harta. 3. Mengetahui peraturanperaturan yang perlu dipatuhi dalam pemilikan harta. 4. Menghormati hak milik orang lain. Aras 2: 1. Menjelaskan peranan harta yang boleh membawa kebahagian di dunia dan akhirat. 2. Menerangkan sebab-sebab manusia diberi kebebasan memiliki harta. 3. Menjelaskan sebab-sebab Allah membataskan hak milik harta kepada manusia. 4. Redha dengan ketentuan Allah. Aras 3: 1. Menerangkan cara pemilikan harta mengikut cara yang dibenarkan ( syariat Islam ). 2. Menghuraikan kesan-kesan sekiranya tiada pengiktirafan terhadap hak milik. 1. Perbincangan. i. Kepentingan hak milik harta. ii. Kebebasan milik harta. 2. Kajian perpustakaan: i. Perbandingan sistem pemilikan harta dalam Islam dengan yang bukan Islam. ii. Kisah Abdul Rahman b Auf R.A. mendapat kekayaan. 3. Perbincangan: Al- Baqarah :

17 4.2.2 Larangan Mencerobohi Harta Orang lain. Aras 1: 1. Menyatakan pengertian pencerobohan harta. 2. Mengetahui dalil larangan pencerobohan harta. 3. Menyatakan bentuk-bentuk pencerobohan harta. 4. Menyatakan keburukan pencerobohan harta. 5. Berwaspada agar tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain. Aras 2: 1. Menerangkan faktor-faktor Islam melarang mencerobohi harta orang lain. 2. Menjelaskan punca-punca berlakunya pencerobohan harta. 3. Menjauhi kegiatan-kegiatan yang melibatkan pelanggaran hak milik orang lain. Aras 3: 1. Mengemukakan langkahlangkah untuk membendung pencerobohan harta. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk pencerobohan harta. 3. Menerangkan implikasi larangan menceroboh harta dalam menjamin keharmonian masyarakat. 1. Menulis esei pendek tentang perkara-perkara berikut serta kesannya kepada masyarakat dan negara: i. Pecah amanah. ii. Tidak membayar zakat. iii. Mencuri, merompak dan menyamun. 2. Kajian kes: Keratan akbar tentang amalan pencerobohan harta melalui kemajuan teknologi maklumat. i. Pemalsuan ( klon) kad kredit. ii. Cetak rompak. 3. Perbincangan: Peranan zakat dalam pembangunan ekonomi. 17

18 4.3. Islam dan Pekerjaan Galakan Bekerja. Aras 1: 1. Menyatakan pengertian pekerjaan dalam Islam. 2. Menyatakan dalil kewajipan bekerja dalam Islam. 3. Mengetahui contoh-contoh pekerjaan. 4. Menyatakan kebaikan bekerja secara halal. 5. Berdikari untuk memajukan diri sendiri. Aras 2: 1. Menerangkan matlamat bekerja menurut Islam. 2. Mencari rezeki secara halal. Aras 3: 1. Menjelaskan kebaikan pekerjaan yang halal dan keburukan pekerjaan yang haram. 2. Menghuraikan kepentingan bekerja sendiri dan makan gaji kepada pembangunan negara. 1. Perbincangan/soal jawab. i. Takrif pekerjaan yang halal ii. Dalil galakan bekerja. iii. Kebaikan pekerjaan yang halal dan keburukan pekerjaan yang haram. 2. Menulis rencara ringkas: Kebaikan bekerjan sendiri dan makan gaji. 3. Menemubual tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berjaya dalam kerjaya mereka. 4. Peta minda: Perbezaan antara pekerjaan yang halal dan haram. 18

19 4.3.1 Bekerja Kerana Allah S.W.T. Aras Menyatakan pengertian bekerja kerana Allah. 2. Mengetahui dalil berkaitan bekerja kerana Allah. 3. Menyatakan ciri-ciri pekerjaan Islam. 4. Mengetahui syarat-syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadah. 5. Sentiasa bekerja mengikut etika dan budaya kerja Islam. Aras Menerangkan etika kerja Islam. 2. Menjelaskan budaya kerja Islam serta kebaikannya. 3. Sentiasa bermotivasi tinggi dan ikhlas kerana Allah S.W.T. Aras Menerangkan langkahlangkah untuk mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam. 2. Menyatakan kewajipan bekerja dalam Islam. 1. Forum/ceramah tentang etika kerja Islam. 2. Sumbangsaran tentang meningkatkan kualiti kerja. 3. Perbincangan/soal-jawab. i. Sikap umat Islam kini terhadap prinsip bekerja menurut Islam. ii. Etika kerja Islam. 4. Menulis rencana ringkas. i. Konsep bekerja kerana Allah. ii. Bekerja dengan tekun dan dedikasi iii. Kepentingan masyarakat dalam sesuatu urusan. iv. Sejauhmanakah umat Islam kini mengamalkan prinsip bekerja yang dikehendaki Islam. 19

20 4.4. Falsafah Dan Sistem Muamalah Islam Pengertian Muamalat menurut Islam. Aras 1 1. Menyatakan pengertian muamalat. 2. Mengetahui dalil berkaitan muamalat. 3. Menerangkan ciri-ciri muamalat Islam. 4. Menyatakan syarat-syarat sah muamalat menurut Islam. 5. Bekerjasama dalam kehidupan seharian. Aras Menghuraikan syarat sah muamalat menurut Islam. 2. Menerangkan pengajaran daripada surah al-maidah : 2 3. Sentiasa mengimbangi kepentingan dunia dan akhirat. Aras menjelaskan amalan-amalan muamalat yang tidak sah menurut Islam. 2. Menghuraikan konsep attaawun ( berkerjasama ) dalam muamalat. 1. Main peranan/simulasi: Akad jual beli. 2. Sumbangsaran: i. Takrif muamalat. ii. Ciri-ciri muamalat Islam. iii. Syarat-syarat sah muamalat. 3. Menulis esei ringkas mengapa Islam menggalakkan perniagaan dan keusahawanan. 20

21 Kepentingan Muamalat. Aras 1 1. Menyatakan etika yang perlu diamalkan dalam bermuamalat. 2. Mengetahui kepentingan muamalat Islam. 3. Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan. Aras Menjelaskan kebaikan sifat amanah dalam bermuamalat. 2. Menerangkan etika bermuamalat dalam Islam. 3. Sentiasa bermuamalat secara Islam. Aras Menjelaskan akibat tidak mengamalkan muamalat Islam terhadap individu masyarakat dan negara. 2. Membanding beza antara sistem muamalat Islam dengan sistem konvesional. 3. Menerangkan bahawa hasil mengamalkan muamalat secara Islam dapat memantapkan dan meningkatkan keimanan kepada Allah S.W.T. 1. Sumbangsaran: i. Ciri-ciri muamalat. ii. Etika muamalat. 2. Simulasi: Etika muamalat di sebuah pusat perniagaan. 3. Menulis esei. Keistimewaan Muamalat Islam. 4. Membuat senarai semak ciri-ciri muamalat Islam dengan konvensional. 5. Kajian perpustakan mengenai tokoh-tokoh usahawan Islam: i. Saidatina Khadijah ii. Saidina Abu Bakar. 21

22 4.4.3 Jenis-jenis muamalat. Aras 1 1. Menyatakan pengertian I. al-wadiah II. al-mudharabah. III. Al- Murabahah. IV. Al-Musyarakah. V. Al-Wahn. VI. VII. VIII. Al-Ijarah. Al-Bait bil-thamanin ajil ( jualan tertangguh) Takaful. 2. Mengetahui dalil berkaitan muamalat Islam. 3. Menyatakan contoh-contoh amalan muamalat Islam. 4. Menyimpan dan melabur dalam sistem perbankan Islam. Aras 2 1. Menerangkan faedah setiap jenis muamalat Islam. 2. Menjelaskan keburukan bermuamalat tidak mengikut cara Islam. 3. Meninggalkan amalanamalan yang menyimpang daripada muamalat Islam. Aras 3 1. Menerangkan langkahlangkah untuk menggalakkan bermuamalat secara Islam. 2. Menjelaskan hikmah kepelbagaian jenis muamalat dalam Islam. 3. Menghuraikan bahawa sistem muamalat Islam menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 1. Mengumpul maklumat berkaitan muamalat Islam. 2. Lawatan sambil belajar ke bank-bank yang mengamalkan muamalat Islam. 3. Kajian perpustakaan. i. Qardhul Hasan. ii. Takaful iii. Insuran Islam. iv. Jual Istisna v. Jual Salam. vi. Jual janji. 22

23 Huraian SukatanTasawwur Islam Tingkatan 5. BIDANG Tajuk :FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM. 5. Falsafah Perundangan Islam. 5.1 Perundangan Islam Pengertian perundang an Islam dan Falsafah. Aras 1 1. Menyatakan pengertian perundangan Islam. 2. Mengetahui dalil berkaitan Perundangan Islam ( al- Maidah : 49 ) 3. Menyatakan keunggulan Perundangan Islam. 4. Mengetahui keperluan kepada Perundangan Islam. 5. Menyatakan sumber Perundangan Islam. 6. Meyakini keistimewaan undang-undang Islam. Aras Menyatakan sebab al-quran dan al-hadis menjadi sumber rujukan utama perundangan Islam. 2. Menghuraikan keistimewaan perundangan Islam. 3. Berpegang teguh dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Aras membezakan antara sistem perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia. 2. Menghuraikan kesan-kesan tidak melaksanakan Perundangan Islam. 1. Perbincangan: i. Konsep Perundangan Islam. ii. Keunggulan dan keistimewaan Perundangan Islam. iii. Sumber-sumber Perundangan Islam. 2. Kajian perpustakaan. i. Contoh undang-undang ciptaan manusia. ii. Kisah Saidina Ali dengan Yahudi yang mencuri baju besinya. 3. Lawatan sambil belajar ke Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. 23

24 Pengertian Qadha, Fekah, Ijtihad dan Fatwa. Aras Mengetahui pengertian qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. 2. Menyatakan kepentingan qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. 3. Mengetahui dalil berkaitan keharusan ijtihad dan fatwa. 4. Melaksanakan ketetapan hukum dengan sempurna. Aras Menerangkan pengertian qadha, fekah, ijitihad dan fatwa berserta contohnya. 2. Membezakan antara fatwa dan ijtihad. 3. Menghuraikan kebaikan qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. 4. Menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa. Aras menghuraikan hubungkait antara qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. 2. Prihatin dengan setiap fatwa yang dikeluarkan. 1. Perbincangan i. pengertian istilah qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. ii. Kepentingan dan kebaikan qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. 2. Kajian perpustakaan. i. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa ii. Majlis Fatwa. 3. Kajian lapangan mengenai tokoh tokoh mufti yang dikenali.. 24

25 5.1.4 Matlamat Perundangan Islam Memeli hara agama. Aras menyatakan matlamat Perundangan Islam. 2. Mengetahui pengertian memelihara agama. 3. Mengetahui dalil keperluan memelihara agama. 4. Menyatakan perkara-perkara yang merosakkan pegangan agama seseorang. 5. Berusaha memelihara agama. Aras 2 1. menjelaskan cara memelihara agama. 2. Menerangkan kepentingan beragama dalam kehidupan. 3. Melaksanakan tuntutan agama. Aras membandingkan kehidupan orang yang beragama dengan orang yang tidak berpegang kepada agama. 2. Menjelaskan kebaikan penguatkuasaan hukuman ke atas golongan murtad. 3. Menerangkan kesan buruk perbuatan murtad kepada masyarakat dan negara. 1. Perbincangan kumpulan: i. Perkara yang merosakkan agama. ii. Cara memelihara agama. 2. Menulis esei: Murtad : Faktor dan caracara menanganinya. 3. Kajian perpustakaan : Senarai ajaran sesat dan ciricirinya. 4. Perbincangan Surah al- Baqarah ;

26 Memelihara nyawa ( jiwa). Aras 1 1. Menyatakan pengertian memelihara nyawa. 2. Mengetahui dalil keperluan memelihara nyawa. ( al- Baqarah : 179). 3. Menyatakan perbuatanperbuatan yang boleh mengancam nyawa manusia. 4. Menghargai nikmat kehidupan. Aras 2 1. menghuraikan kepentingan menjaga keselamatan nyawa. 2. Menerangkan sebab-sebab yang membawa kepada hukuman qisas. 3. Menghindari perbuatan yang boleh mengancam nyawa. Aras 3 1. menerangkan hikmah memelihara diri daripada kebinasaan. 2. Menjelaskan peranan Perundangan Islam dalam memelihara nyawa manusia. 1. Perbincangan kumpulan: i. Maksud memelihara nyawa. ii. Perbuatan-perbuatan yang mengancam nyawa. 2. Penulisan esei Punca-punca peningkatan kes bunuh diri. 3. Mengumpulkan maklumat daripada media masa berkaitan kes-kes jenayah yang melibatkan nyawa. 4. Tayangan video/dokumentari berkaitan kepentingan menghargai/memelihara nyawa ( penderaanpenderaan yang pernah berlaku ). : 26

27 Memelihara akal. Aras 1 1. Menyatakan pengertian memelihara akal. 2. Mengetahui dalil kewajipan memelihara akal. 3. Menyatakan perbuatan yang boleh merosakkan akal. 4. Menjaga kesihatan dan kewarasan akal. Aras 2 : 1. Menerangkan cara memelihara akal. 2. Menerangkan keperluan memelihara akal. 3. Menjauhi perkara yang memudaratkan akal. Aras 3 1. menghuraikan kesan tidak menjaga kewarasan akal. 2. Menjelaskan perkaitan kefarduan ibadah dengan kewarasan akal. 3. Menjelaskan peranan Perundangan Islam dalam memelihara akal. 4. Sentiasa berfikir ke arah kebaikan. 1. sumbangsaran : i. maksud memelihara akal. ii. Perkara-perkara yang merosakkan akal. iii. Cara-cara memelihara akal. 2. Mengumpul keratan akhbar ( maklumat ) berkaitan kes-kes gangguan mental. 3. Diskusi pelajar: Badan sihat Otak cergas. 27

28 Memelihara nasab ( keturunan). Aras 1 1. Menyatakan pengertian memelihara keturunan. 2. Mengetahui dalil kewajipan memelihara nasab (keturunan). 3. Menyatakan cara memelihara keturunan. 4. Berusaha menjaga kemulian keturunan. Aras Menerangkan kebaikan memelihara keturunan. 2. Menjelaskan kesan tidak menjaga keturunan. 3. Bersyukur dengan keturunan yang baik. Aras 3 1. Menghuraikan cara-cara merapatkan hubungan kekeluargan. 2. Menghuraikan unsur-unsur yang boleh merosakkan keturunan. 3. Menjelaskan peranan Perundangan Islam dalam memelihara nasab ( keturunan). 4. Sentiasa mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. 1. Perbincangan: Faktor- faktor yang merosakkan keturunan. 2. Kajian perpustakaan: i. Punca penyakit AIDS. ii. Punca perzinaan dan akibatnya. 3. Mengumpulkan maklumat daripada media massa mengenai sumbang mahram. 4. Menyenaraikan salasilah keluarga dan dibentangkan dalam kelas. 5. Penulisan esei: Keluarga Bahagia Masyarakat Sejahtera. 28

29 Memelihara harta benda. Aras 1 1. Menyatakan pengertian memelihara harta. 2. Mengetahui dalil berkaitan memelihara harta. ( al- Maidah 33 dan 38) 3. Menyatakan jenis-jenis harta. 4. Bertanggungjawab harta benda. Aras 2 1. Menerangkan cara-cara memelihara harta. 2. Menjelaskan kesan vandalisme terhadap negara. 3. Menghargai harta awam. Aras 3 1. Menerangkan hikmah larangan merosakkan harta benda. 2. Menghuraikan peranan Perundangan Islam dalam memelihara harta. 1. Perbincangan i. Maksud memelihara harta. ii. Jenis-jenis harta a. Harta persendirian b. Harta orang lain. c. Harta awam. 2. Sumbangsaran: Bentuk-bentuk vandalisme dan cara mengatasinya. 29

30 Memelihara Kehormatan Diri. Aras 1 1. menyatakan pengertian menjaga kehormatan diri. 2. Mengetahui dalil menjaga kehormatan diri ( al-nur 30-31) 3. Menyatakan cara-cara menjaga kehormatan diri. 4. Menyatakan hikmah Islam mewajibkan umatnya menutup aurat. 5. Menjaga maruah dan kehormatan diri. Aras 2 1. Menjelaskan tatacara pergaulan menurut Islam. 2. Menerangkan kelebihan dan kebaikan bergaul mengikut tatacara Islam. 3. Menjelaskan kesan buruk pergaulan bebas. 4. Sentiasa menutup aurat dengan sempurna dan menjaga adab-adab pergaulan. Aras 3 1. Menghuraikan hikmah menutup aurat. 2. Menjelaskan sebab-sebab pengabaian menjaga kehormatan diri 3. Menerangkan cara-cara memupuk kesedaran menjaga kehormatan diri. 4. Menjelaskan peranan Perundangan Islam dalam memelihara kehormatan diri. 1. Perbincangan cara-cara menjaga kehormatan diri. 2. Menulis esei: Keunggulan sesuatu umat bergantung kepada ketinggian akhlak. 3. Lawatan sambil belajar ke Pusat Pemulihan Dadah Pemulihan Akhlak. 4. Forum Pelajar: Gejala sosial masa kini, punca dan penyelesaiannya. 30

31 Memelihara keharmonian Negara. Aras Menyatakan pengertian memelihara keharmonian negara. 2. Mengetahui dalil memelihara keharmonian negara. 3. Menyatakan faktor-faktor yang menjamin keharmonian negara. 4. Menghargai nikmat keamanan. Aras 2 1. Menerangkan ciri-ciri sebuah negara yang harmoni. 2. Menjelaskan akibat ketidakstabilan sesebuah negara. 3. Berusaha menjaga keharmonian negara. Aras 3 1. menghuraikan kepentingan sesebuah negara yang aman. 2. Membandingkan ciri-ciri sebuah negara aman dengan negara yang huruhara. 3. Menerangkan cara-cara memupuk semangat patriotikme. 4. Menghuraikan peranan Perundangan Islam dalam memelihara keharmonian negara. 1. Perbincangan tentang maksud memelihara keharmonian negara. 2. Mengumpul maklumat mengenai berita kekacauan atau pergolakan negara luar. 3. Penulisan esei: Perpaduan Pemangkin Keharmonian Negara. 4. Perbincangan kumpulan. Faktor-faktor mendorong keharmonian negara. i. Pemimpin yang adil ii. Setia kepada pemerintah iii. Perpaduan rakyat. iv. Politik yang stabil. v. Ekonomi yang mapan. 31

32 5.1.5 Pengertian Hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Aras 1 1. Menyatakan pengertian hukum wajib, haram, makruh, sunat dan harus. 2. Menerangkan contoh-contoh amalan wajib, haram makruh, sunat dan harus. 3. Mengamalkan yang wajib dan menjauhi yang haram. Aras 2 1. menerangkan hikmah disyariatkan sesuatu hukum. 2. Membezakan antara satu hukum dengan hukum yang lain. 3. Melazimkan diri dengan amalan sunat. Aras 3 1. menghuraikan implikasi pelanggaran hukum wajib, haram dan makruh. 1. Kajian perpustakaan. Kepentingan disyariatkan hukum kepada manusia. 2. Senarai semak perkaraperkara wajib dan sunat dalam ibadah solat. 3. Peta minda pembahagian hukum dan hikmahnya. 4. Kuiz. 32

33 5.2 Falsafah Ibadah Dalam Islam Pengertian Ibadah. Aras 1 1. Menyatakan pengertian ibadah. 2. Mengetahui dalil berkaitan ibadah ( al-dzariyat : 56) 3. Menyatakan pembahagian ibadah. 4. Menunaikan ibadah wajib dengan sempurna. Aras 2 1. Menghuraikan maksud ibadah khusus dan umum serta contoh. 2. Membezakan antara ibadah khusus dan ibadah umum. 3. Menjelaskan sebab-sebab ibadah yang rosak. 4. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Aras Menghubungkait kepentingan ibadah khusus dengan ibadah umum. 2. Menghuraikan cara-cara meningkatkan kualiti ibadah kepada Allah. 1. Sumbangsaran: i. Pengertian ibadah. ii. Pembahagian ibadah a. umum b. khusus. 2. Menyediakan senarai semak aktiviti ibadah harian. 3. Mengklasfikasikan ibadah khusus dan umum berdasarkan teks yang diberi. 4. Penulisan esei: Cara meningkatkan kualiti ibadah. 33

34 Konsep Dan Falsafah Ibadah. Aras 1 1. Menyatakan ciri-ciri ibadah. 2. Mengetahui tujuan ibadah. 3. Menyatakan kepentingan ibadah kepada manusia. 4. Sentiasa jujur dan bertanggungjawab dalam pekerjaan. Aras Menghuraikan ciri-ciri ibadah. 2. Menjelaskan tujuan kejadian manusia. 3. Menginsafi diri hanya sebagai hamba Allah. Aras Membezakan ibadah dengan bukan ibadah. 2. Menghuraikan kepentingan ibadah dalam kehidupan. 3. Menjelaskan kesan pengabaian ibadah. 1. Perbincangan: i. Ciri-ciri ibadah. ii. Tujuan ibadah iii. Kepentingan ibadah. 2. Menganjurkan khemah ibadah dan kem motivasi. 3. Kajian perpustakaan. Kajian tokoh: i. Ibnu Sina. ii. Ibnu Khaldun iii. Hamka. 4. Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh usahawan muslim yang berjaya. 34

35 Munakahat Dan Jinayat Munakahat. Aras Menyatakan pengertian falsafah munakahat. 2. Mengetahui dalil berkaitan munakahat. 3. Menerangkan tanggungjawab ibubapa. 4. Menghormati ibubapa dan orang yang lebih tua. Aras 2 1. Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga. 2. Menjelaskan kepentingan perkahwinan kepada individu dan masyarakat. 3. Melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan. Aras Menerangkan punca-punca keruntuhan institusi kekeluargaan. 2. Menghuraikan kepentingan institusi kekeluargaan ke arah pembentukan umat berkualiti. 3. Menjelaskan cara-cara mengekalkan keharmonian rumahtangga. 1. Perbincangan: i. Pengertian perkahwinan ii. Kepentingan berkeluarga. iii. Faedah perkahwinan. 2. Menulis rencana tentang Rasulullah S.A.W. sebagai ketua keluarga. 3. Kajian luar: Perbandingan tatacara perkahwinan dalam Islam dengan ajaran-ajaran lain. 4. Mengumpul maklumat berkaitan anugerah Ibu Mithali 5. Temuramah dengan keluarga berjaya. 6. Menulis Esei. Rumahku Syurga ku. 7. Program Hari Keluarga peringkat Sekolah. 8. Merekacipta kad ucapan penghargaan kepada ibubapa. 35

36 Falsafah Jinayah. Aras 1 1. Menyatakan pengertian jinayat menurut Islam. 2. Mengetahui dalil-dalil berkaitan jinayat. 3. Menyatakan contoh-contoh perlakuan jinayat. 4. Mengetahui jenis-jenis hukum jinayah menurut Islam. 5. Berhati-hati dan berwaspada daripada unsur-unsur jinayah. Aras 2 1. Menerangkan pengertian qisas, hudud, takzir, dan diat. 2. Menjelaskan kepentingan setiap hukum jinayat. 3. Menjauhkan diri daripada perlakuan jinayah. Aras 3 1. Mengklasifikasikan jenisjenis kesalahan dan bentuk hukuman. 2. Menjelaskan keistimewaan hukum jinayah menurut Islam 3. Membandingkan hukum jinayat mengikut Islam dengan bukan Islam. 1. Perbincangan kumpulan: i. Punca-punca berlakunya jinayah. ii. Langkah-langkah/cara mengatasinya menurut Islam. 2. Mengumpul maklumat daripada media massa. Jenis-jenis perlakuan jinayah. 3. Lawatan sambil belajar ke Mahkamah Syariah dan Mendengar per bicaraan kes jinayah. 4. Kajian perpustakaan: Kepentingan dan keistimewaan undangundang Jinayah Menurut Islam. 36

37 Huraian SukatanTasawwur Islam Tingkatan 5 Tajuk : PENYELESAIAN MASALAH. BIDANG 6. Penyelesaian Masalah. 6.1.Asas dan pertimbangan Penyelesaian Masalah Menurut Islam Berteraskan Aqidah, Syariat dan akhlak. Aras Menyatakan pengertian penyelesaian masalah. 2. Mengetahui dalil berkaitan penyelesaian masalah. 3. Menyatakan pengertian aqidah, syariat dan akhlak. 4. Mengetahui sebab-sebab penyelesaian masalah berasaskan aqidah, syariat dan akhlak. 5. Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Aras 2 1. Menghuraikan kelebihan berpegang teguh kepada aqidah, syariat dan akhlak. 2. Menjelaskan sebab-sebab perlunya penyelesaian masalah berasaskan aqidah, syariat dan akhlak. 3. Menerangkan langkahlangkah penyelesaian masalah berteraskan syariat Islam. Aras 3 1. Menghuraikan bahawa aqidah, syariat dan akhlak sebagai asas penyelesaian masalah. 1. Sumbangsaran. i. Kepercayaan kepada Tuhan. ii. Keadilan Islam bersifat syumul. 2. Peta minda membandingkan antara aqidah dan syariat. 3. Bengkel: i. Syariat Islam bersifat praktikal. ii. Ajaran Islam bersifat alamiyah. iii. Islam membina tamadun dan budaya berfikir. 37

38 Cara penyelesaian Masalah. Aras 1 1. Menyatakan cara penyelesaian masalah menurut Islam. 2. Mengetahui peranan dakwah dalam pembinaan masyarakat bertamadun ( madani). 3. Bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan. Aras 2 1. Menerangkan asas-asas tindakan pihak berkuasa dalam menangani sebarang masalah. 2. Menghuraikan kelebihan bekerja bersunggguhsungguh dan mempunyai ilmu serta kemahiran. 3. Sentiasa menghayati ajaran Islam. Aras 3 1. Menerangkan bukti-bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan semua masalah. 2. Mengklasfikasikan bentukbentuk kerja yang harus dan dilarang. 3. Berlaku jujur dalam setiap amalan. 1. Kajian perpustakaan i. Cara beribadah yang betul. ii. Cara berdakwah yang berkesan. iii. Cara menilai prestasi kerja. 2. Bercerita kisah: i. Muaz bin Jabal yang ditugaskan sebagai Gabenor di Yaman. ii. Nasihat Luqman. iii. Kisah al-tha labah menjadi kaya berkat doa nabi. 3. Perbincangan tentang kaedah Islam menyelesaikan masalah. 38

39 6.2. Isu dan Masalah serta cara penyelesaian menurut Islam Kemiskinan. Aras 1 1. Menyatakan pengertian kemiskinan. 2. Mengetahui faktor-faktor kemiskinan. 3. Menyatakan cara-cara mengatasi masalah kemiskinan. 4. Berusaha memperbaiki taraf hidup. Aras Menghuraikan sebab-sebab kemiskinan. 2. Menerangkan langkahlangkah menangani masalah kemiskinan. 3. Menghuraikan kepentingan ilmu dan kemahiran dalam memajukan diri, masyarakat dan negara. Aras 3 1. Membezakan maksud antara kemiskinan dan kesederhanaan. 2. Menghuraikan ciri-ciri kemiskinan mengikut pandangan Islam. 3. Menerangkan akibat kemiskinan kepada diri, masyarakat dan negara. 4. Menghindari diri daripada sifat malas. 1. Kajian perpustakaan: i. Faktor-faktor kemiskinan ii. Langkah-langkah mengatasi kemiskinan. 2. Tayang video/kisah: Tokoh-tokoh korporat muslim yang berjaya melalui usaha dan ilmunya. 3. Perbincangan kumpulan: Langkah-langkah atasi kemiskinan i. ilmu dan kemahiran. ii. Bantuan pihak berkuasa. iii. Menyediakan peluangpeluang pekerjaan. 39

40 Gejala Sosial Dalam Masyarakat. Aras 1 1. Mengetahui pengertian gejala sosial. 2. Menyatakan contoh-contoh gejala sosial. 3. Menyatakan punca-punca berlakunya gejala sosial. 4. Menjauhi perbuatanperbuatan yang merosakkan diri. Aras 2 1. Membezakan tingkahlaku yang positif dan negatif. 2. Menerangkan kesan gejala sosial kepada pembangunan masyarakat dan negara. 3. Berfikir dahulu sebelum bertindak. Aras 3 1. Menerangkan tanggungjawab individu terhadap masyarakat dan negara. 2. Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi gejala sosial. 3. Menjelaskan peranan akhlak dalam membentuk syakhsiah diri. 1. Kajian pepustakaan: i. Bentuk-bentuk gejala sosial ii. Kesan buruk gejala sosial. 2. Buku skrap: Gejala sosial dalam masyarakat. 3. Kempen kesedaran bahaya gejala sosial. 4. Menyertai program atau aktiviti berbentuk kebajikan. 40

41 Gejala Negatif di sekolah. Aras 1 1. Menyatakan bentuk-bentuk gejala negatif di sekolah. 2. Menyatakan bahaya gejala negatif. 3. Mengetahui punca berlakunya gejala negatif di sekolah. 4. Menjauhi gejala negatif. Aras Menerangkan gejala negatif yang berat dan ringan mengikut peraturan serta hukumannya. 2. Menjelaskan faktor-faktor berlakunya gejala sosial. 3. Mematuhi peraturan sekolah. 1. Perbincangan kumpulan: i. Bentuk-bentuk gejala negatif di sekolah. ii. Bahaya gejala negatif. iii. Cara menangani gejala negatif. 2. Menulis esei. Gejala negatif Punca dan Langkah mengatasinya. 3. Forum Pelajar. Peranan pelajar dalam pembangunan negara. Aras 3 1. Menghuraikan langkahlangkah untuk menangani gejala negatif. 2. Menerangkan kesan gejala negatif kepada sekolah, masyarakat dan negara. 3. Menjelaskan peranan pendidikan dalam membentuk syakhsiah pelajar. 41

42 Pendedahan Aurat. Aras 1 1. Menyatakan pengertian aurat. 2. Mengetahui dalil kewajipan menutup aurat. 3. Menyatakan batas-batas aurat dalam pergaulan. 4. Menyatakan keburukan pendedahan aurat dan kebaikan penutupan aurat. 5. Mematuhi kewajipan menutup aurat dengan sempurna. Aras 2 1. Menghuraikan keistimewaan menutup aurat. 2. Menerangkan faktor yang mendorong seseorang menutup aurat. 3. Menerangkan punca-punca pendedahan aurat. 4. Menghayati kebaikan menutup aurat. Aras 3 1. Menghuraikan ciri-ciri pakaian dalam Islam. 2. Menerangkan konsep berpakaian dalam Islam. 3. Menjelaskan cara-cara menggalakkan menutup aurat. 1. Perbincangan: i. Pengertian aurat ii. Batas-batas aurat iii. Ciri-ciri pakaian menurut Islam. 2. Menulis esei: Keistimewaan Menutup Aurat. 3. Sumbangsaran: Salah faham masyarakat terhadap penutupan aurat. 4. Buku skrap Busana muslim. 42

43 Rasuah. Aras 1 1. Menyatakan pengertian rasuah. 2. Mengetahui dalil mengharamkan rasuah. 3. Menyatakan sebab-sebab berlakunya rasuah. 4. Mengetahui bentuk-bentuk rasuah. 5. Menjauhi unsur-unsur rasuah. Aras 2 1. Menerangkan ciri-ciri rasuah. 2. Menjelaskan langkahlangkah mencegah perbuatan rasuah. 3. Amanah dalam melakukan sesuatu. 1. Perbincangan: i. Implikasi Rasuah. ii. Cadangan menghindari Rasuah. 2. Simulasi berkaitan amalan rasuah. 3. Kajian perpustakaan. i. Hukuman kesalahan rasuah menurut undangundang sivil. 4. Menulis esei. Rasuah dan cara menanganinya. Aras 3 1. Menyatakan kesan rasuah dari aspek agama, masyarakat dan negara. 2. Menghuraikan langkahlangkah menghindari daripada terlibat dengan rasuah. 43

44 Perpecahan Umat. Aras 1 1. Menyatakan punca-punca perpecahan umat. 2. Mengetahui kesan-kesan perpecahan umat. 3. Menyatakan langkahlangkah menangani perpecahan umat. 4. Saling hormat-menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Aras 2 1. Menghuraikan beberapa faktor berlakunya perpecahan umat. 2. Menerangkan kesan perpecahan umat terhadap masyarakat dan negara. 3. Bersatupadu dan saling faham memahami. Aras 3 1. Menghuraikan langkahlangkah membentuk perpaduan sejagat. 2. Menerangkan kepentingan akhlak mulia dalam pergaulan. 1. Sumbangsaran: Punca-punca perpecahan umat. 2. Perbincangan kumpulan: i. Faktor perpecahan. ii. Implikasi perpecahan umat. iii. Langkah-langkah menanganinya. 3. Kajian perpustakaan. Tragedi rusuhan kaum. 4. Program gotong-royong di sekolah dan masyarakat. 5. Kajian perpustakaan. Sejarah Keruntuhan dan kejatuhan Tamadun/ Kerajaan Bani Umaiyyah dan Abbasiyyah. 44

45 Penderaan. Aras 1 1. Menyatakan pengertian penderaan. 2. Menyatakan bentuk-bentuk penderaan. 3. Mengetahui punca-punca berlakunya penderaan. 4. Bersifat penyayang dan pemaaf dalam pergaulan. Aras 1 1. Menghuraikan dalil larangan melakukan penderaan. 2. Menghuraikan faktor-faktor berlakunya penderaan. 3. Menerangkan langkahlangkah mengatasinya. 4. Mengakui kesalahan diri dan berusaha memperbaikinya. 1. Mengumpul gambar-gambar/ buku skrap berkaitan penderaan. 2. Perbincangan kumpulan. i. Faktor-faktor berlakunya penderaan. ii. Langkah-langkah mengatasi penderaan. 3. Menulis esei. Implikasi penderaan dari segi undang-undang. 4. Tayangan video tentang kes penderaan. Aras 3 1. Menghuraikan kesan penderaan kepada pelaku dan mangsa penderaan. 2. Menjelaskan implikasi penderaan kepada institusi kekeluargaan. 45

46 Anak Derhaka. Aras 1 1. Menyatakan pengertian anak derhaka. 2. Mengetahui dalil melarang perbuatan derhaka kepada ibubapa. 3. Menyatakan balasan kepada anak derhaka. 4. Menyatakan contoh-contoh perbuatan derhaka. 5. Sentiasa menghormati ibubapa. Aras 2 1. Menerangkan faktor-faktor berlakunya penderhakaan. 2. Menerangkan jasa-jasa ibubapa terhadap anakanak. 3. Menjelaskan ciri-ciri anak soleh. 4. Berusaha menjadi anak soleh dan menghargai jasajasa ibubapa. Aras 3 1. Menghuraikan cara-cara menghormati dan mentaati ibubapa. 2. Menerangkan cara berbakti kepada ibubapa. 3. Menghuraikan langkahlangkah mendidik anak yang soleh. 4. Menjelaskan tanggungjawab ibubapa mendidik anakanak. 1. Perbincangan berdasarkan maksud ayat al-isra : Bercerita tentang peristiwa: i. Kisah Juraij dengan ibunya. ii. Kisah Legenda Melayu Si Tanggang 3. Pengalaman dan kisah sebenar anak derhaka. 4. Sumbangsaran: Tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa. 5. Membuat lakonan: Anak Derhaka. 46

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SEJARAH TINGKATAN 4 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2002 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

(DR ADNAN BIN YUSOPP)

(DR ADNAN BIN YUSOPP) Kata-kata aluan Kurikulum adalah perkara yang dinamik yang sentiasa berinteraksi dengan pelbagai unsur yang terdapat dalam suasana sosial. Ia bukan sahaja dipengaruhi persekitaran setempat malah juga persekitaran

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

Pendahuluan Matlamat dan Objektif

Pendahuluan Matlamat dan Objektif Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Produksi Multimedia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Pendahuluan Mata pelajaran Produksi Multimedia ialah antara

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan FALSAFAH di Malaysia PENDIDIKAN adalah satu KEBANGSAAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 3 PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2013 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2013

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN TIGA 2015

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN TIGA 2015 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN TIGA 2015 1 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 2015 MINGGU TEMA/UNIT/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 1 B 21 SYURGA 2 C 22 MIZAN 3 B 23 KIAMAT 4 D 24 BARZAKH 5 B 25 X / FIKAH 6 C 26 W / QADHA 7 A 27 Z / FATWA 8 D 28 Y / IJTIHAD 9 C 29 BETUL 10 D 30 SALAH 11 B 31 SALAH 12 B

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN KBSM HU RAI A N S U K ATA N P EL AJ A RA N PENDIDI KA N MORAL. RUKUN NEGARA ii. BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

KANDUNGAN KBSM HU RAI A N S U K ATA N P EL AJ A RA N PENDIDI KA N MORAL. RUKUN NEGARA ii. BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar KANDUNGAN RUKUN NEGARA ii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iii KATA PENGANTAR iv PENDAHULUAN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar BIDANG PEMBELAJARAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%60 KANDUNGAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah]

Bahagian A. [20 markah] 2 5226/ ahagian [20 markah] Fitrah beragama dalam diri manusia bermaksud naluri ingin menyelesaikan masalah naluri ingin mencari sesuatu yang baharu naluri ingin mencapai kebahagiaan hidup naluri ingin

Lebih terperinci

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis:

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut al Quran adalah pembangunan yang melihat insan sebagai watak terpenting dalam sesebuah pembangunan. Pembangunannya

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) KERTAS KONSEP PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH

SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) KERTAS KONSEP PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) KERTAS KONSEP PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH TINGKAT 11, MENARA TH PERDANA, JALAN SULTAN ISMAIL 50250 KL 03-26125600 1 Kandungan m/s 1.0 Pengenalan 3 2.0

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

AMALAN BAHASA MELAYU

AMALAN BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH KELAS PERALIHAN AMALAN BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KANDUNGAN Rukun Negara vii Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Wakaf sebagai sebuah institusi sosioekonomi telah dibangunkan dan berkembang sehingga berfungsi sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan masyarakat Islam.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2014 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3 15 Mei 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci