KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." 2

3 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 3

4 TAFSIRAN o o o o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. o Evidens : Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain. 4

5 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5

6 TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN 1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. 2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6

7 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Objektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid: 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia. 2. Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya. 3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik. 4. Mengembangkan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral dan rohani dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan perlakuan yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia. 7

8 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia 3 mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani 8

9 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 Tahu B1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia B1D1 Mengetahui nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta B1D1E1 Boleh menyatakan ciptaan Tuhan B1D2 Mengetahui nilai amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah B1D2E1 Boleh menyatakan cara menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah B1D3 Mengetahui nilai harga diri dengan mengenali diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan hidup B1D3E1 Boleh menyatakan cara menjaga maruah diri B1D4 Mengetahui nilai bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran B1D4E1 Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran B1D5 Mengetahui nilai hemah tinggi dalam pertuturan dan tingkah laku B1D5E1 Boleh menyatakan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan B1D6 Mengetahui nilai toleransi sebagai asas perpaduan B1D6E1 Boleh menyatakan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat 9

10 B1D7 Mengetahui nilai berdikari untuk menjamin kejayaan dalam kehidupan diri B1D7E1 Boleh menyatakan cara melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain B1D8 Mengetahui nilai kerajinan untuk mencapai matlamat hidup B1D8E1 Boleh menyatakan ciri-ciri kerajinan untuk mencapai kejayaan dalam hidup B1D9 Mengetahui nilai kasih sayang dengan menyayangi nyawa B1D9E1 Boleh menyatakan cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain B1D10 Mengetahui nilai keadilan sebagai asas keharmonian keluarga B1D10E1 Boleh menyatakan amalan yang adil di kalangan anggota keluarga B1D11 Mengetahui nilai rasional sebagai asas pertimbangan B1D11E1 Boleh menyatakan cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat B1D12 Mengetahui nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup B1D12E1 Boleh menyatakan cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian B1D13 Mengetahui nilai kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspektif pelbagai agama B1D13E1 Boleh menyatakan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama 10

11 B1D14 Mengetahui nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga sebagai asas keluarga harmoni B1D14E1 Boleh menyatakan cara menghormati setiap anggota keluarga B1D15 Mengetahui nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B1D15E1 Boleh menyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga B1D16 Mengetahui nilai tanggungjawab terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga B1D16E1 Boleh menyatakan peranan sebagai anggota keluarga B1D17 Mengetahui nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan semua hidupan B1D17E1 Boleh menyatakan cara menjaga keseimbangan alam sekitar B1D18 Mengetahui nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar untuk keselesaan hidup B1D18E1 Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan persekitaran B1D19 Mengetahui nilai kemapanan alam sekitar dalam melindungi hutan sebagai khazanah kehidupan B1D19E1 Boleh menyatakan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan 11

12 B1D20 Mengetahui nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar B1D20E1 Boleh menyatakan jenis pencemaran alam sekitar B1D21 Mengetahui nilai cinta akan negara dengan menyayangi dan menghargai keindahan alam di negara sendiri B1D21E1 Boleh menyatakan alam semula jadi di negara sendiri yang indah dan menjadi kebanggaan B1D22 Mengetahui nilai taat setia kepada raja dan negara dengan mengenali lambang kebesaran dan identiti negara B1D22E1 Boleh menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara B1D23 Mengetahui nilai sanggup berkorban untuk negara demi mempertahankan ibu pertiwi B1D23E1 Boleh menyatakan peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara B1D24 Mengetahui nilai melindungi hak kanak-kanak dalam memastikan mereka menikmati keperluan hidup B1D24E1 Boleh menyatakan keperluan asas untuk memastikan kanak-kanak hidup sempurna B1D25 Mengetahui nilai menghormati hak wanita dengan memberi layanan yang baik kepada wanita B1D25E1 Boleh menyatakan cara memberikan layanan yang baik kepada wanita 12

13 B1D26 Mengetahui nilai melindungi hak pekerja untuk membela kebajikan pekerja B1D26E1 Boleh menyatakan hak pekerja di tempat kerja B1D27 Mengetahui nilai menghormati hak golongan kurang berupaya kerana mereka juga insan ciptaan Tuhan B1D28 Mengetahui nilai melindungi hak pengguna untuk menjamin hak individu sebagai pengguna B1D27E1 Boleh menyatakan punca kecacatan golongan kurang upaya demi menginsafkan diri B1D28E1 Boleh menyatakan hak pengguna B1D29 Mengetahui nilai mematuhi peraturan dan undang-undang untuk membentuk disiplin di rumah dan di sekolah B1D29E1 Boleh menyatakan peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan sekolah B1D30 Mengetahui nilai kebebasan bersuara sebagai asas masyarakat demokrasi B1D30E1 Boleh menyatakan keperluan kebebasan bersuara B1D31 Mengetahui nilai kebebasan beragama melalui amalan keagamaan rakyat Malaysia B1D31E1 Boleh menyatakan amalan pelbagai agama dalam kehidupan harian 13

14 B1D32 Mengetahui nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara seperti melibatkan diri dalam aktiviti anjuran sekolah B1D32E1 Boleh menyatakan aktiviti anjuran sekolah yang melibatkan murid B1D33 Mengetahui nilai sikap keterbukaan dalam membina keyakinan diri B1D33E1 Boleh menyatakan cara mengamalkan sikap keterbukaan B1D34 Mengetahui nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk kemesraan B1D34E1 Boleh menyatakan cara menjalin hubungan yang baik di peringkat sekolah dan masyarakat B1D35 Mengetahui nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang aman B1D36 Mengetahui nilai saling menghormati antara negara sebagai asas kemantapan hubungan B1D35E1 Boleh menyatakan amalan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat B1D36E1 Boleh menyatakan amalan menghormati kedaulatan sesebuah negara 14

15 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia B2D1 Mengetahui dan memahami nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta B2D1E1 Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan B2D2 Mengetahui dan memahami nilai amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah B2D2E1 Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah B2D3 Mengetahui dan memahami nilai harga diri dengan mengenali diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan hidup B2D3E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga maruah diri B2D4 Mengetahui dan memahami nilai bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran B2D4E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran B2D5 Mengetahui dan memahami nilai hemah tinggi dalam pertuturan dan tingkah laku B2D5E1 Boleh menjelaskan kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan B2D6 Mengetahui dan memahami nilai toleransi sebagai asas perpaduan B2D6E1 Boleh menjelaskan kepentingan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat 15

16 B2D7 Mengetahui dan memahami nilai berdikari untuk menjamin kejayaan dalam kehidupan diri B2D7E1 Boleh menjelaskan kepentingan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain B2D8 Mengetahui dan memahami nilai kerajinan untuk mencapai matlamat hidup B2D8E1 Boleh menjelaskan amalan kerajinan yang membawa kejayaan individu B2D9 Mengetahui dan memahami nilai kasih sayang dengan menyayangi nyawa B2D9E1 Boleh menjelaskan kepentingan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain B2D10 Mengetahui dan memahami nilai keadilan sebagai asas keharmonian keluarga B2D10E1 Boleh menjelaskan kepentingan amalan yang adil di kalangan anggota keluarga B2D11 Mengetahui dan memahami nilai rasional sebagai asas pertimbangan B2D11E1 Boleh menjelaskan kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat B2D12 Mengetahui dan memahami nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup B2D12E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana dalam kehidupan seharian B2D13 Mengetahui dan memahami nilai kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspektif pelbagai agama B2D13E1 Boleh menjelaskan kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama 16

17 B2D14 Mengetahui dan memahami nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga sebagai asas keluarga harmoni B2D14E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati setiap anggota keluarga B2D15 Mengetahui dan memahami nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B2D15E1 Boleh menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga B2D16 Mengetahui dan memahami nilai tanggungjawab terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga B2D16E1 Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga B2D17 Mengetahui dan memahami nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan semua hidupan B2D17E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga keseimbangan alam sekitar B2D18 Mengetahui dan memahami nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar untuk keselesaan hidup B2D18E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan persekitaran demi keselesaan hidup B2D19 Mengetahui dan memahami nilai kemapanan alam sekitar dalam melindungi hutan sebagai khazanah kehidupan B2D19E1 Boleh menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan 17

18 B2D20 Mengetahui dan memahami nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar B2D20E1 Boleh menjelaskan kesan pencemaran alam sekitar B2D21 Mengetahui dan memahami nilai cinta akan negara dengan menyayangi dan menghargai keindahan alam di negara sendiri B2D21E1 Boleh menjelaskan cara menunjukkan kebanggaan terhadap keindahan alam di negara sendiri B2D22 Mengetahui dan memahami nilai taat setia kepada raja dan negara mengenali lambang kebesaran dan identiti negara B2D22E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara B2D23 Mengetahui dan memahami nilai sanggup berkorban untuk negara demi mempertahankan ibu pertiwi B2D23E1 Boleh menjelaskan peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara B2D24 Mengetahui dan memahami nilai melindungi hak kanak-kanak dalam memastikan mereka menikmati keperluan hidup B2D24E1 Boleh menjelaskan kepentingan kanak-kanak dapat menikmati keperluan yang sempurna 18

19 B2D25 Mengetahui dan memahami nilai menghormati hak wanita dengan memberi layanan yang baik kepada wanita B2D26 Mengetahui dan memahami nilai melindungi hak pekerja untuk membela kebajikan pekerja B2D25E1 Boleh menjelaskan kepentingan memberikan layanan yang baik kepada wanita B2D26E1 Boleh menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja B2D27 Mengetahui dan memahami nilai menghormati hak golongan kurang berupaya kerana mereka juga insan ciptaan Tuhan B2D27E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati golongan kurang berupaya B2D28 Mengetahui dan memahami nilai melindungi hak pengguna untuk menjamin hak individu sebagai pengguna B2D28E1 Boleh menjelaskan kepentingan melindungi hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas B2D29 Mengetahui dan memahami nilai mematuhi peraturan dan undangundang untuk membentuk disiplin di rumah dan di sekolah B2D29E1 Boleh menjelaskan kesan melanggar peraturan di rumah dan sekolah B2D30 Mengetahui dan memahami nilai kebebasan bersuara sebagai asas masyarakat demokrasi B2D30E1 Boleh menjelaskan sebab adanya batasan tertentu dalam kebebasan bersuara 19

20 B2D31 Mengetahui dan memahami nilai kebebasan beragama melalui amalan keagamaan rakyat Malaysia B2D31E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati amalan pelbagai agama B2D32 Mengetahui dan memahami nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara seperti melibatkan diri dalam aktiviti anjuran sekolah B2D32E1 Boleh menjelaskan kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah B2D33 Mengetahui dan memahami nilai sikap keterbukaan dalam membina keyakinan diri B2D33E1 Boleh menjelaskan kepentingan sikap keterbukaan B2D34 Mengetahui dan memahami nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk kemesraan B2D34E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjalin hubungan yang baik di peringkat sekolah dan masyarakat B2D35 Mengetahui dan memahami nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang aman B2D35E1 Boleh menjelaskan kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat B2D36 Mengetahui dan memahami nilai saling menghormati antara negara sebagai asas kemantapan hubungan B2D36E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah negara 20

21 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat B3 mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia B3D1 mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta B3D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan B3D2 mengamalkan nilai amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah B3D2E1 Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah B3D3 mengamalkan nilai harga diri dengan mengenali diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan hidup B3D3E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri B3D4 mengamalkan nilai bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran B3D4E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran B3D5 mengamalkan nilai hemah tinggi dalam pertuturan dan tingkah laku B3D5E1 Boleh menunjukkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan 21

22 B3D6 mengamalkan nilai toleransi sebagai asas perpaduan B3D6E1 Boleh menunjukkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat B3D7 mengamalkan nilai berdikari untuk menjamin kejayaan dalam kehidupan diri B3D7E1 Boleh menunjukkan cara melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain B3D8 mengamalkan nilai kerajinan untuk mencapai matlamat hidup B3D8E1 Boleh menunjukkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup B3D9 mengamalkan nilai kasih sayang dengan menyayangi nyawa B3D9E1 Boleh menunjukkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain B3D10 mengamalkan nilai keadilan sebagai asas keharmonian keluarga B3D10E1 Boleh menunjukkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga B3D11 mengamalkan nilai rasional sebagai asas pertimbangan B3D11E1 Boleh menunjukkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat 22

23 B3D12 mengamalkan nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup B3D13 mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspektif pelbagai agama B3D12E1 Boleh menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian B3D13E1 Boleh menunjukkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama B3D14 mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga sebagai asas keluarga harmoni B3D14E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga B3D15 mengamalkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B3D15E1 Boleh menunjukkan perlakuan menerima dan menghormati tradisi yang diamalkan dalam keluarga B3D16 mengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga B3D16E1 Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga B3D17 mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan semua hidupan B3D17E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar 23

24 B3D18 mengamalkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar untuk keselesaan hidup B3D18E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran B3D19 mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar dalam melindungi hutan sebagai khazanah kehidupan B3D20 mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar B3D21 mengamalkan nilai cinta akan negara dengan menyayangi dan menghargai keindahan alam di negara sendiri B3D22 mengamalkan nilai taat setia kepada raja dan negara mengenali lambang kebesaran dan identiti negara B3D19E1 Boleh menunjukkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan B3D20E1 Boleh menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar B3D21E1 Boleh menunjukkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri B3D22E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara B3D23 mengamalkan nilai sanggup berkorban untuk negara demi mempertahankan ibu pertiwi B3D23E1 Boleh menunjukkan perlakuan sanggup berkorban untuk negara seperti pasukan keselamatan dalam konteks sekolah, contohnya badan beruniform dan perkhidmatan 24

25 B3D24 mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak dalam memastikan mereka menikmati keperluan hidup B3D24E1 Boleh menunjukkan perlakuan membantu kanakkanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna B3D25 mengamalkan nilai menghormati hak wanita dengan memberi layanan yang baik kepada wanita B3D25E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberikan layanan yang baik kepada wanita B3D26 mengamalkan nilai melindungi hak pekerja untuk membela kebajikan pekerja B3D27 mengamalkan nilai menghormati hak golongan kurang berupaya kerana mereka juga insan ciptaan Tuhan B3D26E1 Boleh menunjukkan perlakuan melindungi hak pekerja di tempat kerja B3D27E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati golongan kurang upaya B3D28 mengamalkan nilai melindungi hak pengguna untuk menjamin hak individu sebagai pengguna B3D29 mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang untuk membentuk disiplin di rumah dan di sekolah B3D28E1 Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna B3D29E1 Boleh menunjukkan perlakuan mematuhi peraturan di rumah dan sekolah 25

26 B3D30 mengamalkan nilai kebebasan bersuara sebagai asas masyarakat demokrasi B3D30E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan B3D31 mengamalkan nilai kebebasan beragama melalui amalan keagamaan rakyat Malaysia B3D31E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati amalan pelbagai agama B3D32 mengamalkan nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara seperti melibatkan diri dalam aktiviti anjuran sekolah B3D32E1 Boleh menunjukkan perlakuan melaksanakan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah B3D33 mengamalkan nilai sikap keterbukaan dalam membina keyakinan diri B3D33E1 Boleh menunjukkan sikap terbuka dan mampu mengawal perasaan B3D34 mengamalkan nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk kemesraan B3D35 mengamalkan nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang aman B3D34E1 Boleh menunjukkan sikap mesra demi keharmonian hidup B3D35E1 Boleh menunjukkan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat 26

27 B3D36 mengamalkan nilai saling menghormati antara negara sebagai asas kemantapan hubungan B3D36E1 Boleh menunjukkan cara menghormati kedaulatan sesebuah negara 27

28 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab B4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D1 mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama B4D2 mengamalkan nilai amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D2E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah berlandaskan peraturan sekolah B4D3 mengamalkan nilai harga diri dengan mengenali diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D3E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga maruah diri berlandaskan peraturan B4D4 mengamalkan nilai bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran B4D4E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan berlandaskan peraturan 28

29 B4D5 mengamalkan nilai hemah tinggi dalam pertuturan dan tingkah laku berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D5E1 Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan dengan berlandaskan peraturan B4D6 mengamalkan nilai toleransi sebagai asas perpaduan berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D6E1 Boleh mengamalkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat berlandaskan peraturan B4D7 mengamalkan nilai berdikari untuk menjamin kejayaan dalam kehidupan diri B4D7E1 Boleh mengamalkan perlakuan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain berlandaskan peraturan B4D8 mengamalkan nilai kerajinan untuk mencapai matlamat hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D8E1 Boleh mengamalkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup berlandaskan peraturan B4D9 mengamalkan nilai kasih sayang dengan menyayangi nyawa berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D9E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan orang lain berlandaskan peraturan 29

30 B4D10 mengamalkan nilai keadilan sebagai asas keharmonian keluarga berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D10E1 Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga B4D11 mengamalkan nilai rasional sebagai asas pertimbangan berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D11E1 Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan peraturan B4D12 mengamalkan nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D12E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian berlandaskan peraturan B4D13 mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspektif pelbagai agama berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D13E1 Boleh mengamalkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama berlandaskan peraturan keluarga B4D14 mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga sebagai asas keluarga harmoni berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D14E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga 30

31 B4D15 mengamalkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B4D15E1 Boleh mengamalkan tradisi keluarga berlandaskan peraturan keluarga B4D16 mengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D16E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga B4D17 mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan semua hidupan B4D18 mengamalkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar untuk keselesaan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D19 mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar dalam melindungi hutan sebagai khazanah kehidupan berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D17E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar berlandaskan peraturan B4D18E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran berlandaskan peraturan B4D19E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan berlandaskan peraturan 31

32 B4D20 mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D20E1 Boleh mengamalkan sikap prihatin dan menyelesaikan isu pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan B4D21 mengamalkan nilai cinta akan negara dengan menyayangi dan menghargai keindahan alam di negara sendiri B4D22 mengamalkan nilai taat setia kepada raja dan negara mengenali lambang kebesaran dan identiti negara B4D23 mengamalkan nilai sanggup berkorban untuk negara demi mempertahankan ibu pertiwi berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D24 mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak dalam memastikan mereka menikmati keperluan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D21E1 Boleh mengamalkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri berlandaskan peraturan B4D22E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara berlandaskan peraturan B4D23E1 Boleh mengamalkan perlakuan sanggup berkorban untuk negara seperti pasukan keselamatan dalam konteks peraturan sekolah, contohnya badan beruniform dan perkhidmatan B4D24E1 Boleh mengamalkan perlakuan membantu kanakkanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna berlandaskan peraturan 32

33 B4D25 mengamalkan nilai menghormati hak wanita dengan memberi layanan yang baik kepada wanita berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D26 mengamalkan nilai melindungi hak pekerja untuk membela kebajikan pekerja B4D27 mengamalkan nilai menghormati hak golongan kurang berupaya kerana mereka juga insan ciptaan Tuhan B4D28 mengamalkan nilai melindungi hak pengguna untuk menjamin hak individu sebagai pengguna berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D29 mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang untuk membentuk disiplin di rumah dan di sekolah B4D25E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan layanan yang baik kepada wanita berlandaskan peraturan B4D26E1 Boleh mengamalkan perlakuan melindungi hak pekerja di tempat kerja berlandaskan peraturan B4D27E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati golongan kurang upaya berlandaskan peraturan B4D28E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna berlandaskan peraturan B4D29E1 Boleh mengamalkan perlakuan mematuhi peraturan di rumah dan sekolah 33

34 B4D30 mengamalkan nilai kebebasan bersuara sebagai asas masyarakat demokrasi B4D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan B4D31 Mengetahui,memahami, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai kebebasan beragama melalui amalan keagamaan rakyat Malaysia berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D31E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati amalan pelbagai agama berlandaskan peraturan B4D32 mengamalkan nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara seperti melibatkan diri dalam aktiviti anjuran sekolah berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D33 mengamalkan nilai sikap keterbukaan dalam membina keyakinan diri B4D34 mengamalkan nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk kemesraan B4D32E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah berlandaskan peraturan B4D33E1 Boleh mengamalkan sikap terbuka dan mampu mengawal perasaan berlandaskan peraturan B4D34E1 Boleh mengamalkan sikap mesra demi keharmonian hidup dalam konteks peraturan sekolah 34

35 B4D35 mengamalkan nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang aman berlandaskan peraturan dan undang-undang B435E1 Boleh mengamalkan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat berlandaskan peraturan sekolah, dalam konteks berpersatuan B4D36 mengamalkan nilai saling menghormati antara negara sebagai asas kemantapan hubungan berlandaskan peraturan dan undang-undang B436E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati kedaulatan sesebuah negara berlandaskan peraturan 35

36 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji B5 Mengetahui,memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D1 mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dan norma masyarakat B5D2 mengamalkan nilai amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah berlandaskan peraturan serta norma masyarakat B5D2E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah berlandaskan peraturan sekolah dan norma masyarakat B5D3 mengamalkan nilai harga diri dengan mengenali diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D3E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga maruah diri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D4 mengamalkan nilai bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran serta norma masyarakat B5D4E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat 36

37 B5D5 mengamalkan nilai hemah tinggi dalam pertuturan dan tingkah laku berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D6 mengamalkan nilai toleransi sebagai asas perpaduan berlandaskan peraturan dan undang-undang B5D5E1 Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D6E1 Boleh mengamalkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D7 mengamalkan nilai berdikari untuk menjamin kejayaan dalam kehidupan diri serta norma masyarakat B5D7E1 Boleh mengamalkan perlakuan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D8 mengamalkan nilai kerajinan untuk mencapai matlamat hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D9 mengamalkan nilai kasih sayang dengan menyayangi nyawa berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D8E1 Boleh mengamalkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D9E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat 37

38 B5D10 mengamalkan nilai keadilan sebagai asas keharmonian keluarga berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D11 mengamalkan nilai rasional sebagai asas pertimbangan berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D10E1 Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat B5D11E1 Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D12 mengamalkan nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D13 mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspektif pelbagai agama berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D14 mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga sebagai asas keluarga harmoni berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D12E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D13E1 Boleh mengamalkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat B5D14E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat 38

39 B5D15 mengamalkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian serta norma masyarakat B5D15E1 Boleh mengamalkan tradisi keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat B5D16 mengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D16E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat B5D17 mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan semua hidupan serta norma masyarakat B5D17E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D18 mengamalkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar untuk keselesaan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D18E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran berlandaskan peraturan dan norma masyarakat 39

40 B5D19 mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar dalam melindungi hutan sebagai khazanah kehidupan berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D19E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D20 mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D20E1 Boleh mengamalkan sikap prihatin dan menyelesaikan isu pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D21 mengamalkan nilai cinta akan negara dengan menyayangi dan menghargai keindahan alam di negara sendiri serta norma masyarakat B5D21E1 Boleh mengamalkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D22 mengamalkan nilai taat setia kepada raja dan negara mengenali lambang kebesaran dan identiti negara serta norma masyarakat B5D22E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara berlandaskan peraturan dan norma masyarakat 40

41 B5D23 mengamalkan nilai sanggup berkorban untuk negara demi mempertahankan ibu pertiwi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D24 mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak dalam memastikan mereka menikmati keperluan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D25 mengamalkan nilai menghormati hak wanita dengan memberi layanan yang baik kepada wanita berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D26 mengamalkan nilai melindungi hak pekerja untuk membela kebajikan pekerja serta norma masyarakat B5D27 mengamalkan nilai menghormati hak golongan kurang berupaya kerana mereka juga insan ciptaan Tuhan serta norma masyarakat B5D23E1 Boleh mengamalkan perlakuan sanggup berkorban untuk negara seperti pasukan keselamatan dalam konteks peraturan sekolah dan komuniti, contohnya badan beruniform dan perkhidmatan B5D24E1 Boleh mengamalkan perlakuan membantu kanakkanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D25E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan layanan yang baik kepada wanita berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D26E1 Boleh mengamalkan perlakuan melindungi hak pekerja di tempat kerja berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D27E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati golongan kurang upaya berlandaskan peraturan dan norma masyarakat 41

42 B5D28 mengamalkan nilai melindungi hak pengguna untuk menjamin hak individu sebagai pengguna berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D28E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D29 mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang untuk membentuk disiplin di rumah dan di sekolah serta norma masyarakat B5D29E1 Boleh mengamalkan perlakuan mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah berlandaskan norma masyarakat B5D30 mengamalkan nilai kebebasan bersuara sebagai asas masyarakat demokrasi serta norma masyarakat B5D30E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D31 mengamalkan nilai kebebasan beragama melalui amalan keagamaan rakyat Malaysia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D31E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati amalan pelbagai agama berlandaskan peraturan dan norma masyarakat 42

43 B5D32 mengamalkan nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara seperti aktiviti anjuran sekolah berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D33 mengamalkan nilai sikap keterbukaan dalam membina keyakinan diri serta norma masyarakat B5D34 mengamalkan nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk kemesraan serta norma masyarakat B5D35 mengamalkan nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang aman berlandaskan peraturan dan undang-undang B5D32E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D33E1 Boleh mengamalkan sikap terbuka dan mampu mengawal perasaan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat B5D34E1 Boleh mengamalkan sikap mesra demi keharmonian hidup dalam konteks peraturan sekolah dan norma masyarakat B5D35E1 Boleh mengamalkan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat berlandaskan peraturan sekolah dan norma masyarakat, dalam konteks berpersatuan dan jiran tetangga B5D36 mengamalkan nilai saling menghormati antara negara sebagai asas kemantapan hubungan berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D36E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati kedaulatan sesebuah negara berlandaskan peraturan dan norma masyarakat 43

44 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali B6 Mengetahui,memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D1 mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D2 mengamalkan nilai amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dan norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D2E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah berlandaskan peraturan sekolah dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D3 mengamalkan nilai harga diri dengan mengenali diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D3E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga maruah diri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D4 mengamalkan nilai bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D4E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani 44

45 B6D5 mengamalkan nilai hemah tinggi dalam pertuturan dan tingkah laku berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D5E1 Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan dengan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D6 mengamalkan nilai toleransi sebagai asas perpaduan berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D6E1 Boleh mengamalkan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D7 mengamalkan nilai berdikari untuk menjamin kejayaan dalam kehidupan diri serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D7E1 Boleh mengamalkan perlakuan melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D8 mengamalkan nilai kerajinan untuk mencapai matlamat hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D8E1 Boleh mengamalkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani 45

46 B6D9 mengamalkan nilai kasih sayang dengan menyayangi nyawa berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D9E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D10 mengamalkan nilai keadilan sebagai asas keharmonian keluarga berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D10E1 Boleh mengamalkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D11 mengamalkan nilai rasional sebagai asas pertimbangan berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D11E1 Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D12 mengamalkan nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup dengan serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D12E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani 46

47 B6D13 mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspektif pelbagai agama berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D13E1 Boleh mengamalkan perlakuan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D14 mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga sebagai asas keluarga harmoni berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D14E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D15 mengamalkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D15E1 Boleh mengamalkan tradisi keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D16 mengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D16E1 Boleh mengamalkan perlakuan melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga berlandaskan peraturan keluarga dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani 47

48 B6D17 mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan semua hidupan serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D17E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D18 mengamalkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar untuk keselesaan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D19 mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar dalam melindungi hutan sebagai khazanah kehidupan berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D20 mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D18E1 Boleh mengamalkan perlakuan menjaga kebersihan persekitaran berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D19E1 Boleh mengamalkan perlakuan menyokong usaha melindungi khazanah hutan berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D20E1 Boleh mengamalkan sikap prihatin dan menyelesaikan isu pencemaran alam sekitar berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani 48

49 B6D21 mengamalkan nilai cinta akan negara dengan menyayangi dan menghargai keindahan alam di negara sendiri serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D21E1 Boleh mengamalkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D22 mengamalkan nilai taat setia kepada raja dan negara mengenali lambang kebesaran dan identiti negara serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D22E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D23 mengamalkan nilai sanggup berkorban untuk negara demi mempertahankan ibu pertiwi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D23E1 Boleh mengamalkan perlakuan sanggup berkorban untuk negara seperti pasukan keselamatan dalam konteks peraturan sekolah dan komuniti, contohnya badan beruniform dan perkhidmatan, dalam situasi tertentu serta boleh diteladani B6D24 mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak dalam memastikan mereka menikmati keperluan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D24E1 Boleh mengamalkan perlakuan membantu kanakkanak untuk menikmati kehidupan yang sempurna berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh diteladani 49

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 3 PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan FALSAFAH di Malaysia PENDIDIKAN adalah satu KEBANGSAAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral di sekolah menengah adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3 15 Mei 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral di sekolah menengah adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ELEMEN SAINS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 TAHUN TIGA http://bahankssrdst.blogspot.com www.facebook.com/kssrdst

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral di sekolah menengah adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 3 DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SAINS TEKNOLOGI ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 2014 FALSAFAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA TAJUK 6 Latar Belakang FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan,

Lebih terperinci

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SEJARAH TINGKATAN 4 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Perlaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah Pendidikan MORAL Tingkatan 2

Perlaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah Pendidikan MORAL Tingkatan 2 Perlaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah Pendidikan MORAL Tingkatan 2 D1 Item Deskriptor Evidens B1D1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan B1D1E1 Boleh memberi contoh Tarikh Perlaksanaan Tuhan B1D1E2

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA DRAF 30 JUL 2013 DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DARD SEKOL AH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA i DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 0 PENDIDIKAN MORAL Dua jam tiga puluh minit SKEMA JAWAPAN a) Hemah tinggi Bertanggungjawab Kesederhanaan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual adalah melahirkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

KANDUNGAN KBSM HU RAI A N S U K ATA N P EL AJ A RA N PENDIDI KA N MORAL. RUKUN NEGARA ii. BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

KANDUNGAN KBSM HU RAI A N S U K ATA N P EL AJ A RA N PENDIDI KA N MORAL. RUKUN NEGARA ii. BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar KANDUNGAN RUKUN NEGARA ii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iii KATA PENGANTAR iv PENDAHULUAN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar BIDANG PEMBELAJARAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci