KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." 2

3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Objektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid: 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia; 2. Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya; 3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik; 4. Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan 5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia. 3

4 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 4

5 TAFSIRAN o o o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain. 5

6 TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN 1 TAHU 2 TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6

7 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia 2 -nilai berakhlak mulia 3 mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani 7

8 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 Tahu B1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia B1D1 Mengetahui nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai panduan hidup B1D1E1 Boleh memberi contoh agama atau kepercayaan yang terdapat di Malaysia B1D2 Mengetahui nilai amanah dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan keluarga dan individu lain B1D2E1 Boleh menyenaraikan ciri amanah B1D3 Mengetahui nilai harga diri dengan menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri B1D3E1 Boleh menyatakan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri B1D4 Mengetahui nilai bertanggungjawab di rumah atau sekolah atau dalam masyarakat B1D4E1 Boleh menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat B1D5 Mengetahui nilai hemah tinggi yang selaras dengan norma masyarakat B1D5E1 Boleh menyenaraikan pertuturan dan tingkah laku yang sopan B1D6 Mengetahui nilai toleransi dalam hubungan dengan orang lain B1D6E1 Boleh memberi contoh perlakuan bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar 8

9 B1D7 Mengetahui nilai berdikari untuk menyelesaikan masalah secara individu atau kumpulan B1D7E1 Boleh menyatakan contoh aktiviti berdikari B1D8 Mengetahui nilai kerajinan untuk mencapai kejayaan diri B1D9 Mengetahui nilai kasih sayang terhadap manusia atau flora atau fauna B1D10 Mengetahui nilai keadilan sebagai kunci budaya sekolah B1D11 Mengetahui nilai rasional sebagai asas pertimbangan untuk menjamin keputusan yang bijak B1D12 Mengetahui nilai kesederhanaan sebagai asas untuk kesejahteraan hidup B1D13 Mengetahui nilai kasih sayang terhadap keluarga, nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga dan nilai tanggungjawab terhadap keluarga untuk membentuk keluarga penyayang dan memajukan diri dan keluarga B1D8E1 Boleh memberi contoh individu yang mencapai kejayaan kerana gigih berusaha B1D9E1 Boleh menyatakan cara menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna B1D10E1 Boleh menyatakan prinsip keadilan yang diamalkan di sekolah B1D11E1 Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan B1D12E1 Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain B1D13E1 Boleh menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia B1D13E2 Boleh menyatakan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada ibu bapa 9

10 B1D13E3 Boleh memberi contoh tanggungjawab diri terhadap keluarga B1D14 Mengetahui nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B1D15 Mengetahui nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin persekitaran berkualiti B1D16 Mengetahui nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar dengan menghargai sumber air B1D17 Mengetahui nilai kemapanan alam sekitar untuk melindungi santuari hidupan B1D18 Mengetahui nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menghadapi bencana alam B1D19 Mengetahui nilai cinta akan negara dengan menggunakan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial dengan berhemah B1D14E1 Boleh memberi contoh adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga B1D15E1 Boleh memberi contoh cara memelihara atau memulihara persekitaran sekolah B1D16E1 Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan sumber air B1D17E1 Boleh mengenal pasti punca pencemaran persisiran pantai B1D18E1 Boleh memberi contoh bencana alam B1D19E1 Boleh menyatakan contoh kemudahan awam atau perkhidmatan sosial 10

11 B1D20 Mengetahui nilai taat setia kepada raja dan negara dan nilai sanggup berkorban untuk negara dengan menyertai program patriotik dan kemasyarakatan B1D21 Mengetahui nilai melindungi hak kanakkanak berkaitan dengan pendidikan dan perlindungan B1D22 Mengetahui nilai menghormati hak wanita dengan mengiktiraf hak wanita B1D23 Mengetahui nilai melindungi hak pekerja untuk menjaga kebajikan pekerja B1D24 Mengetahui nilai menghormati hak golongan kurang berupaya dengan memberi layanan dan sokongan yang baik B1D25 Mengetahui nilai melindungi hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barang dan perkhidmatan B1D26 Mengetahui nilai mematuhi peraturan dan undang-undang untuk menjamin keselamatan di jalan raya B1D20E1 Boleh menyenaraikan aktiviti sambutan Hari Kebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan B1D21E1 Boleh menyatakan hak kanak-kanak yang wajar dipenuhi oleh ibu bapa atau penjaga B1D22E1 Boleh menyatakan hak wanita B1D23E1 Boleh menyatakan tanggungjawab majikan terhadap pekerja B1D24E1 Boleh menyatakan jenis kecacatan golongan kurang berupaya B1D25E1 Boleh mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna B1D26E1 Boleh menyenaraikan peraturan dan undangundang jalan raya 11

12 B1D27 Mengetahui nilai kebebasan bersuara sebagai budaya hidup keluarga B1D28 Mengetahui nilai kebebasan beragama melalui upacara keagamaan rakyat Malaysia B1D29 Mengetahui nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara untuk menjayakan aktiviti luar sekolah B1D30 Mengetahui nilai sikap keterbukaan dalam menerima pandangan dan teguran B1D31 Mengetahui nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk konsep kejiranan B1D32 Mengetahui nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan permuafakatan dalam komuniti B1D33 Mengetahui nilai saling menghormati antara negara bagi menjamin kemantapan ekonomi sejagat B1D27E1 Boleh menyatakan cara berbincang sesama anggota keluarga B1D28E1 Boleh menyenaraikan perayaan keagamaan sendiri atau orang lain B1D29E1 Boleh menyenaraikan aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat B1D30E1 Boleh menyatakan cara menerima pandangan dan teguran orang lain B1D31E1 Boleh menyatakan ciri-ciri jiran yang baik B1D32E1 Boleh menamakan badan sukarela yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan B1D33E1 Boleh menyatakan contoh kerjasama antara negara 12

13 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia B2D1 kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai panduan hidup B2D1E1 Boleh menjelaskan kepentingan beragama atau berkepercayaan B2D2 amanah dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan keluarga dan individu lain B2D2E1 Boleh menjelaskan cara bersikap amanah B2D3 harga diri dengan menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri B2D3E1 Boleh menjelaskan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri B2D4 bertanggungjawab di rumah atau sekolah atau dalam masyarakat. B2D4E1 Boleh menerangkan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat B2D5 hemah tinggi yang selaras dengan norma masyarakat B2D5E1 Boleh menjelaskan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi B2D6 toleransi dalam hubungan dengan orang lain B2D6E1 Boleh menjelaskan perlakuan bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar dengan orang lain 13

14 B2D7 berdikari untuk menyelesaikan masalah secara individu atau kumpulan B2D8 kerajinan untuk mencapai kejayaan diri B2D9 kasih sayang terhadap manusia atau flora atau fauna B2D10 keadilan sebagai kunci budaya sekolah B2D11 rasional sebagai asas pertimbangan untuk menjamin keputusan yang bijak B2D12 kesederhanaan sebagai asas untuk kesejahteraan hidup B2D13 kasih sayang terhadap keluarga, nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga dan nilai tanggungjawab terhadap keluarga untuk membentuk keluarga penyayang, dan memajukan diri dan keluarga B2D7E1 Boleh menjelaskan kebaikan berdikari di rumah atau di sekolah B2D8E1 Boleh menghuraikan perlakuan individu yang mencapai kejayaan kerana gigih berusaha B2D9E1 Boleh menjelaskan cara menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna B2D10E1 Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan prinsip keadilan di sekolah B2D11E1 Boleh menerangkan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor B2D12E1 Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain B2D13E1 Boleh menjelaskan ciri-ciri keluarga bahagia B2D13E2 Boleh menjelaskan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada ibu bapa mengikut agama atau kepercayaan masing-masing 14

15 B2D13E3 Boleh menerangkan kebaikan melaksanakan tanggungjawab diri terhadap keluarga B2D14 mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B2D15 menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin persekitaran berkualiti B2D16 keharmonian antara manusia dengan alam sekitar dengan menghargai sumber air B2D17 kemapanan alam sekitar untuk melindungi santuari hidupan B2D18 peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menghadapi bencana alam B2D14E1 Boleh menerangkan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga B2D15E1 Boleh menjelaskan kepentingan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah B2D16E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan sumber air B2D17E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga persisiran pantai B2D18E1 Boleh menjelaskan persediaan yang perlu diambil bagi menghadapi bencana alam 15

16 B2D19 cinta akan negara dengan menggunakan kemudahan awam atau perkhidmatan sosial secara berhemah B2D20 taat setia kepada raja dan negara dan nilai sanggup berkorban untuk negara dengan menyertai program patriotik dan kemasyarakatan B2D21 melindungi hak kanak-kanak berkaitan dengan pendidikan dan perlindungan B2D22 menghormati hak wanita dengan mengiktiraf hak wanita B2D23 melindungi hak pekerja untuk menjaga kebajikan pekerja B2D24 menghormati hak golongan kurang berupaya dengan memberi layanan dan sokongan yang baik B2D19E1 Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kemudahan awam atau perkhidmatan sosial B2D20E1 Boleh menjelaskan kepentingan sambutan Hari Kebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan B2D21E1 Boleh menjelaskan kepentingan memenuhi hak kanak-kanak B2D22E1 Boleh menjelaskan hak wanita B2D23E1 Boleh menerangkan tanggungjawab majikan terhadap pekerja B2D24E1 Boleh menjelaskan cara memberi layanan kepada golongan kurang berupaya 16

17 B2D25 melindungi hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barang dan perkhidmatan B2D26 mematuhi peraturan dan undangundang untuk menjamin keselamatan di jalan raya B2D27 kebebasan bersuara sebagai budaya hidup keluarga B2D28 kebebasan beragama melalui upacara keagamaan rakyat Malaysia B2D29 penglibatan diri dalam pembangunan negara bagi menjayakan aktiviti luar sekolah B2D30 sikap keterbukaan dalam menerima pandangan dan teguran B2D25E1 Boleh menjelaskan hak dan tanggungjawab pengguna B2D26E1 Boleh menjelaskan kebaikan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya B2D27E1 Boleh menerangkan kebaikan berbincang sesama anggota keluarga B2D28E1 Boleh menerangkan kepentingan menghormati perayaan keagamaan sendiri atau orang lain B2D29E1 Boleh menjelaskan kepentingan aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat B2D30E1 Boleh menjelaskan kebaikan menerima pandangan dan teguran orang lain 17

18 B2D31 hidup bersama secara aman untuk memupuk konsep kejiranan B2D32 saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan permuafakatan dalam komuniti B2D33 saling menghormati antara negara bagi menjamin kemantapan ekonomi sejagat B2D31E1 Boleh menerangkan ciri-ciri jiran yang baik B2D32E1 Boleh menerangkan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh badan sukarela B2D33E1 Boleh menerangkan kepentingan bekerjasama antara negara 18

19 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat B3 Mengetahui, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia B3D1 mempraktikkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai panduan hidup B3D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama atau kepercayaan B3D2 Mengetahui, memahami, dan mempraktikkan nilai amanah dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan keluarga dan individu lain B3D2E1 Boleh menunjukkan cara bersikap amanah dengan pihak lain B3D3 Mengetahui, memahami, dan mempraktikkan nilai harga diri dengan menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri B3D3E1 Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri apabila disuruh B3D4 mempraktikkan nilai bertanggungjawab di rumah atau sekolah atau dalam masyarakat B3D4E1 Boleh menunjukkan perlakuan menunaikan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat B3D5 mempraktikkan nilai hemah tinggi dalam masyarakat B3D5E1 Boleh menunjukkan pertuturan dan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi 19

20 B3D6 mempraktikkan nilai toleransi dalam hubungan dengan orang lain B3D6E1 Boleh menunjukkan perlakuan bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar dengan orang lain B3D7 mempraktikkan nilai berdikari untuk menyelesaikan masalah secara individu atau kumpulan B3D8 mempraktikkan nilai kerajinan untuk mencapai kejayaan diri, keluarga dan sekolah B3D9 mempraktikkan nilai kasih sayang terhadap manusia atau flora atau fauna B3D10 mempraktikkan nilai keadilan sebagai kunci budaya sekolah B3D11 mempraktikkan nilai kesederhanaan sebagai asas untuk kesejahteraan hidup B3D7E1 Boleh menunjukkan sikap berdikari dalam menyelesaikan masalah B3D8E1 Boleh menunjukkan sikap gigih untuk mencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah B3D9E1 Boleh menunjukkan cara menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna B3D10E1 Boleh menunjukkan perlakuan yang adil di sekolah B3D11E1 Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhana dalam hubungan dengan orang lain 20

21 B3D12 mempraktikkan nilai kasih sayang terhadap keluarga, nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga dan nilai tanggungjawab terhadap keluarga untuk membentuk keluarga penyayang dan memajukan diri dan keluarga B3D13 mempraktikkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B3D14 mempraktikkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin persekitaran berkualiti B3D15 mempraktikkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar dengan menghargai sumber air B3D16 mempraktikkan nilai taat setia kepada raja dan negara dan nilai sanggup berkorban untuk negara dengan menyertai program patriotik dan kemasyarakatan B3D12E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghormati anggota keluarga B3D13E1 Boleh menunjukkan perlakuan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga B3D14E1 Boleh menunjukkan perlakuan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah B3D15E1 Boleh menggunakan air secara berhemah apabila disuruh B3D16E1 Boleh melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan apabila disuruh 21

22 B3D17 mempraktikkan nilai menghormati hak golongan kurang berupaya dengan memberi layanan dan sokongan yang baik B3D18 mempraktikkan nilai melindungi hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barang dan perkhidmatan B3D19 mempraktikkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang untuk menjamin keselamatan di jalan raya B3D20 mempraktikkan nilai kebebasan bersuara sebagai budaya hidup keluarga B3D21 mempraktikkan nilai kebebasan beragama melalui upacara keagamaan rakyat Malaysia B3D22 mempraktikkan nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara dengan menjayakan aktiviti luar sekolah B3D17E1 Boleh menunjukkan cara memberi layanan terhadap golongan kurang berupaya B3D18E1 Boleh menunjukkan cara menjaga hak dan tanggungjawab pengguna B3D19E1 Boleh menunjukkan perlakuan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya B3D20E1 Boleh menunjukkan perlakuan berbincang sesama anggota keluarga B3D21E1 Boleh menunjukkan perlakuan meraikan perayaan keagamaan sendiri atau orang lain B3D22E1 Boleh menyertai aktiviti luar sekolah bersama masyarakat setempat 22

23 B3D23 mempraktikkan nilai sikap keterbukaan dalam menerima pandangan dan teguran B3D24 mempraktikkan nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk konsep kejiranan B3D25 mempraktikkan nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan permuafakatan dalam komuniti B3D23E1 Boleh menunjukkan perlakuan menerima pandangan dan teguran orang lain B3D24E1 Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran B3D25E1 Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan 23

24 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab B4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang B4D1 mempraktikkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini kewujudan-nya sebagai panduan hidup B4D2 mempraktikkan nilai amanah dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan keluarga dan individu lain B4D1E1 Boleh melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dengan tertib B4D2E1 Boleh bersikap amanah dengan pihak lain B4D3 mempraktikkan nilai harga diri dengan menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri B4D3E1 Boleh menjaga maruah diri tanpa disuruh B4D4 mempraktikkan nilai bertanggungjawab di rumah atau sekolah atau dalam masyarakat B4D4E1 Boleh menjalankan tanggungjawab diri di rumah atau di sekolah atau dalam masyarakat dengan rela hati B4D5 mempraktikkan nilai hemah tinggi dalam masyarakat B4D5E1 Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib 24

25 B4D6 mempraktikkan nilai toleransi dalam hubungan dengan orang lain B4D7 mempraktikkan nilai berdikari untuk menyelesaikan masalah secara individu atau kumpulan B4D8 mempraktikkan nilai kerajinan untuk mencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah. B4D9 mempraktikkan nilai kasih sayang terhadap manusia atau flora atau fauna B4D10 mempraktikkan nilai kasih sayang terhadap keluarga, nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga dan nilai tanggungjawab terhadap keluarga untuk membentuk keluarga penyayang dan memajukan diri dan keluarga B4D11 mempraktikkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian B4D6E1 Boleh bersikap bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar secara tertib dengan orang lain B4D7E1 Boleh bersikap berdikari dengan tertib dalam menyelesaikan masalah B4D8E1 Boleh bersikap gigih dengan rela hati untuk mencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah B4D9E1 Boleh bersikap menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna dengan ikhlas B4D10E1 Boleh menunjukkan sikap kasih sayang atau boleh menghormati anggota keluarga atau boleh melaksanakan kewajipan terhadap keluarga dengan ikhlas B4D11E1 Boleh melaksanakan adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib 25

26 B4D12 mempraktikkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kualiti persekitaran B4D13 mempraktikkan nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar dengan menghargai sumber air B4D14 mempraktikkan nilai cinta akan negara dengan menggunakan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial dengan berhemah B4D15 mempraktikkan nilai taat setia kepada raja dan negara dan nilai sanggup berkorban untuk negara dengan menyertai program patriotik dan kemasyarakatan B4D16 mempraktikkan nilai melindungi hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barang dan perkhidmatan B4D12E1 Boleh memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati B4D13E1 Boleh menggunakan air secara berhemah dengan rela hati B4D14E1 Boleh menggunakan kemudahan awam atau perkhidmatan sosial dengan tertib B4D15E1 Boleh melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan atau aktiviti kemasyarakatan dengan rela hati B4D16E1 Boleh melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai pengguna yang bijak 26

27 B4D17 mempraktikkan nilai kebebasan beragama melalui upacara keagamaan rakyat Malaysia B4D18 mempraktikkan nilai sikap keterbukaan dalam menerima pandangan dan teguran B4D19 mempraktikkan nilai hidup bersama secara aman untuk memupuk konsep kejiranan B4D20 mempraktikkan nilai saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan permuafakatan dalam komuniti B4D17E1 Boleh menceritakan pengalaman selepas meraikan perayaan keagamaan sendiri atau orang lain B4D18E1 Boleh menerima pandangan dan teguran orang lain dengan rela hati B4D19E1 Boleh menunjukkan interaksi dengan jiran secara rela hati B4D20E1 Boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan secara sukarela 27

28 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji B5 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B5D1 mengamalkan nilai bertanggungjawab secara tertib dan tekal di rumah atau sekolah atau dalam masyarakat dalam kehidupan seharian B5D2 mengamalkan nilai hemah tinggi secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian B5D1E1 Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat B5D2E1 Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat B5D3 mengamalkan nilai toleransi secara tertib dan tekal dalam hubungan dengan orang lain dalam kehidupan seharian B5D3E1 Boleh bersikap bertolak ansur atau mengawal diri atau sabar secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat B5D4 mengamalkan nilai berdikari secara tertib dan tekal untuk menyelesaikan masalah secara individu atau kumpulan dalam kehidupan seharian B5D4E1 Boleh bersikap berdikari dengan tertib dan tekal dalam menyelesaikan masalah serta memupuk nilai dalam kalangan rakan B5D5 mengamalkan nilai kerajinan secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian untuk mencapai kejayaan diri, keluarga dan sekolah B5D5E1 Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri, keluarga dan sekolah serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat 28

29 B5D6 mengamalkan nilai kasih sayang secara tertib dan tekal terhadap manusia, flora dan fauna dalam kehidupan seharian B5D7 mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga, nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga dan nilai tanggungjawab terhadap keluarga untuk membentuk keluarga penyayang dan memajukan diri dan keluarga secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian B5D8 mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kualiti persekitaran secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian B5D9 mengamalkan nilai cinta akan negara dengan menggunakan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian B5D6E1 Boleh mengamalkan sikap menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat B5D7E1 Boleh mengamalkan sikap kasih sayang atau menghormati anggota keluarga atau melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga B5D8E1 Boleh memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan B5D9E1 Boleh menggunakan kemudahan awam atau perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat 29

30 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali B6 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani B6D1 mengamalkan nilai bertanggungjawab secara tertib dan tekal di rumah atau sekolah atau dalam masyarakat dalam kehidupan seharian serta boleh dicontohi B6D2 mengamalkan nilai hemah tinggi secara tertib dan tekal dalam masyarakat dalam kehidupan seharian serta boleh dicontohi B6D1E1 Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi B6D2E1 Boleh bertutur dan berkelakuan sopan dalam masyarakat dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi B6D3 mengamalkan nilai kerajinan secara tertib dan tekal untuk mencapai kejayaan diri, keluarga dan sekolah dalam kehidupan seharian serta boleh dicontohi B6D3E1 Boleh mengamalkan sikap gigih dengan rela hati dan tekal untuk mencapai kejayaan diri atau keluarga atau sekolah serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi. B6D4 mengamalkan nilai kasih sayang secara tertib dan tekal terhadap manusia, flora dan fauna dalam kehidupan seharian serta boleh dicontohi B6D4E1 Boleh mengamalkan sikap menyayangi sesama manusia atau manusia dengan flora atau manusia dengan fauna secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi 30

31 B6D5 mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga, nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga dan nilai tanggungjawab terhadap keluarga untuk membentuk keluarga penyayang dan memajukan diri dan keluarga secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian serta boleh dicontohi B6D6 mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk menjamin kualiti persekitaran secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian serta boleh dicontohi B6D7 mengamalkan nilai cinta akan negara dengan menggunakan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal dalam kehidupan seharian serta boleh dicontohi B6D5E1 Boleh mengamalkan sikap kasih sayang atau menghormati anggota keluarga atau melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga dan dicontohi B6D6E1 Boleh mengamalkan memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan dan dicontohi B6D7E1 Boleh menggunakan kemudahan awam atau perkhidmatan sosial dengan berhemah secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi 31

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

Perlaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah Pendidikan MORAL Tingkatan 2

Perlaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah Pendidikan MORAL Tingkatan 2 Perlaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah Pendidikan MORAL Tingkatan 2 D1 Item Deskriptor Evidens B1D1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan B1D1E1 Boleh memberi contoh Tarikh Perlaksanaan Tuhan B1D1E2

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 3 PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan FALSAFAH di Malaysia PENDIDIKAN adalah satu KEBANGSAAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral di sekolah menengah adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral di sekolah menengah adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Pendidikan Moral di sekolah menengah adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3 15 Mei 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ELEMEN SAINS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 TAHUN TIGA http://bahankssrdst.blogspot.com www.facebook.com/kssrdst

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SAINS TEKNOLOGI ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 2014 FALSAFAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA DRAF 30 JUL 2013 DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DARD SEKOL AH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA i DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 3 DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN 17 18 BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.1

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 0 PENDIDIKAN MORAL Dua jam tiga puluh minit SKEMA JAWAPAN a) Hemah tinggi Bertanggungjawab Kesederhanaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH NEGERI PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH NEGERI PAHANG RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH NEGERI PAHANG : SILA SESUAIKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MENGIKUT KESESUAIAN TAKWIM SEKOLAH KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR Mengapa perlu berubah? Penekanan kepada Intelek (JERI) aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan penglibatan dalam kokurikulum

Lebih terperinci

KANDUNGAN KBSM HU RAI A N S U K ATA N P EL AJ A RA N PENDIDI KA N MORAL. RUKUN NEGARA ii. BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

KANDUNGAN KBSM HU RAI A N S U K ATA N P EL AJ A RA N PENDIDI KA N MORAL. RUKUN NEGARA ii. BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar KANDUNGAN RUKUN NEGARA ii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN iii KATA PENGANTAR iv PENDAHULUAN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 BIDANG PEMBELAJARAN 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar BIDANG PEMBELAJARAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SEMESTER 1 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN 1-2 1. Kepercayaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM

Lebih terperinci

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Lebih terperinci

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA TAJUK 6 Latar Belakang FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan,

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci