KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan"

Transkripsi

1 KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA

2 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP IKAN (TPI)... 2 KP 3.7/2013 Pelupusan Ikan Objektif Pelupusan Justifikasi Pelupusan Kuasa Melulus Urus Setia Pelupusan Perakuan Pelupusan Ikan (PPI) KEW.AI Cara Pelupusan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa Tempoh Tindakan Pelupusan Pindaan Kaedah Pelupusan Kaedah Pelupusan Pelaksanaan Kaedah Pelupusan Pelupusan Melalui Kontrak Pusat LAMPIRAN M.S. 1/12

3 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP IKAN (TPI) KP 3.7/2013 Pelupusan Ikan 1. Objektif Pelupusan 1.1 Memastikan agensi Kerajaan tidak menyimpan Ikan yang tidak produktif, cacat, stok berlebihan atau mati; 1.2 Mendapat hasil pulangan yang terbaik; 1.3 Menjimatkan ruang simpanan; 1.4 Menyokong perolehan Ikan baru; dan 1.5 Membolehkan Ikan dipindah milik kepada Jabatan lain. 2. Justifikasi Pelupusan Ikan boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:- 2.1 Tidak produktif; 2.2 Cacat; 2.3 Berpenyakit; 2.4 Mengancam kualiti baka; 2.5 Melebihi keperluan; 2.6 Mati; dan 2.7 Tidak selamat disimpan. 3. Kuasa Melulus Kuasa untuk meluluskan pelupusan Ikan yang tidak dinyatakan/ tidak termasuk dalam pelupusan yang dibenarkan di bawah Akta Perikanan 1985 adalah seperti berikut: 3.1 Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah tertakluk kepada seksyen 5 Akta Perwakilan Kuasa 1956 yang berkuat kuasa. M.S. 2/12

4 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah akta ini hanya boleh meluluskan mengikut nilai yang telah ditetapkan dan tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain. 3.3 Permohonan pelupusan untuk kelulusan Perbendaharaan Malaysia hendaklah dikemukakan melalui Unit Pengurusan Aset Kementerian/ Jabatan. 4. Urus Setia Pelupusan 4.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan Ikan. 4.2 Tugas dan tanggungjawab Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut: Menguruskan pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW.AI-14 (Lampiran A); Mendapatkan Perakuan Pelupusan Ikan KEW.AI-15 (Lampiran B); Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.AI-16 (Lampiran C) atau Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa KEW.AI- 17 (Lampiran D); Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur; Mengemukakan permohonan kepada Kuasa Melulus; Memohon perlanjutan tempoh pelupusan; Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan; Ketua Jabatan/Pegawai Aset yang melupuskan ikan hendaklah melantik dua (2) orang pegawai di gred yang bersesuaian untuk menyaksikan bahawa aset tersebut telah dimusnahkan. Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.AI-18 (Lampiran E) hendaklah disediakan apabila pemusnahan telah selesai dilaksanakan dan dikemukakan kepada Kuasa Melulus; Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Ikan KEW.AI-18; Memperolehi Sijil Pelupusan KEW.AI-19 (Lampiran F) bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan; M.S. 3/12

5 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Menghantar KEW. AI-18 kepada Kuasa Melulus; dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Ikan KEW.AI-20 (Lampiran G) kepada Kementerian sebelum 15 Februari tahun yang berikutnya. 5. Perakuan Pelupusan Ikan (PPI) KEW.AI PPI diperlukan bagi Ikan yang dicadang dilupuskan atas sebab tidak produktif, cacat, melebihi keperluan atau tidak selamat disimpan; 5.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada Ketua Unit atau pegawai yang berkelayakan dalam bidang berkaitan atau khidmat pakar-pakar khusus dari pusat-pusat lain; 5.3 PPI hendaklah disahkan oleh dua (2) orang pegawai dan salah seorang daripadanya pegawai yang mahir menguruskan Ikan berkenaan; dan 5.4 PPI dikecualikan bagi kes-kes Ikan yang terkena wabak, mengalami kecederaan parah atau yang disyorkan lupus melalui Laporan Sakit/ Kematian Ikan KEW.AI Cara Pelupusan 6.1 Pelupusan Ikan hendaklah dilaksanakan melalui dua (2) cara iaitu: Melalui Lembaga Pemeriksa bagi pelupusan Ikan yang mempunyai PPI; dan Tanpa Lembaga Pemeriksa bagi pelupusan Ikan yang dikecualikan PPI dan Stok Ikan yang belum dibuat pengeluaran. 7. Lembaga Pemeriksa 7.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa Ketua Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas Ikan yang hendak dilupuskan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:- (i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam menguruskan Ikan berkenaan; M.S. 4/12

6 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 (ii) Pegawai yang mempunyai kepakaran memeriksa Ikan; (iii) Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) dan Kumpulan Pelaksana Gred 17 dan ke atas. Sekiranya di Jabatan berkenaan tiada pegawai kumpulan P&P maka keduadua pegawai yang dilantik boleh terdiri daripada Kumpulan Pelaksana Gred 17 dan ke atas; (iv) Pegawai yang mempunyai kepakaran memeriksa Ikan; dan (v) Pegawai dari Jabatan/ Institut/ Pusat lain boleh dilantik jika perlu. 7.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut: Menyediakan jadual pemeriksaan; Memberitahu Jabatan untuk membuat persediaan; Memeriksa Ikan dan rekod yang berkaitan; Melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.AI-16 dengan memberikan pendapat hasil dari pemeriksaan yang dijalankan; Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai di dalam Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. AI-16; dan Menandatangani Laporan Lembaga Pemeriksa dan kemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. 8. Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa 8.1 Ketua Jabatan hendaklah melantik seorang pegawai daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana Gred 17 dan ke atas bagi membuat pemeriksaan ke atas Ikan yang hendak dilupuskan. Pegawai yang dilantik hendaklah mempunyai kepakaran memeriksa Ikan dan tidak terlibat secara lansung menguruskan Ikan berkenaan. 8.2 Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan borang Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa KEW.AI-17. M.S. 5/12

7 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Tempoh Tindakan Pelupusan 9.4 Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah diselesaikan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh surat kelulusan. 9.5 Permohonan untuk melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus satu (1) minggu sebelum tamat tempoh. 9.6 Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. 10. Pindaan Kaedah Pelupusan Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus beserta justifikasi sebelum tamat tempoh tindakan pelupusan. 11. Kaedah Pelupusan Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: Jualan secara: Sebut harga; Lelong; dan Jualan Terus Hadiah; 11.3 Pelepasan di perairan umum; 11.4 Musnah secara: Ditanam; Dibakar; dan Dibuang 11.5 Kaedah-kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai. M.S. 6/12

8 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Pelaksanaan Kaedah Pelupusan 12.1 Sebut harga Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 5 syarikat atau orang perseorangan Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW.AI-21 (Lampiran H) Tawaran sebut harga hendaklah menggunakan Borang KEW.AI-22 (Lampiran I) Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.AI Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5,000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Setelah keputusan sebut harga diperolehi deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik mengikut Tatacara Perolehan yang berkuat kuasa Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.AI-23 (Lampiran J) dan menandatangani Jadual Sebut Harga tersebut Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebut Harga kepada Urus Setia untuk menilai dan membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. M.S. 7/12

9 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Lelong Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan, tawaran hendaklah dirujuk kepada Pegawai Pengawal untuk pertimbangan Dalam memproses sebut harga, Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletak hak mengenai sebut harga itu. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak, Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain yang berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebut harga itu. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama Jadual dan analisa sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga Pegawai-pegawai Awam tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula Penyebut harga yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh pada hari pengambilan Ikan. Ikan hendaklah diambil dalam tempoh tidak lebih daripada tujuh (7) hari selepas tarikh pemberitahu keputusan. Jika gagal, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas Ikan berikut:- (i) Mempunyai nilai pasaran; (ii) Kuantiti yang banyak; dan (iii) Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. M.S. 8/12

10 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua Ikan yang akan dilelong. Tarikh, waktu dan tempat lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW.AI-24 (Lampiran K). Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan, adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh, masa dan tempat lelongan akan diadakan Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.AI-16 hendaklah dinyatakan di dalam senarai Ikan yang akan dilelong Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong Ikan yang akan dilelong hendaklah dipamerkan pada hari lelongan dijalankan dengan harga simpanan dipamerkan di tempat Ikan dilelong di dalam KEW.AI-24(A) (Lampiran L) Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan, perlu mendaftar dengan Pegawai Pelelong dengan memberikan nama penuh, no. kad pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1, Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh pada hari pengambilan Ikan. Ikan hendaklah diambil dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh lelongan Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 50% harga simpanan, tawaran hendaklah dirujuk kepada Ketua Jabatan untuk pertimbangan Jualan Terus Pelaksanaan kaedah pelupusan secara jualan terus seperti berikut: Pelupusan secara jualan terus tertakluk kepada jumlah harga tidak melebihi satu ribu ringgit (RM1,000) atau jumlah beratnya tidak melebihi satu ratus kilogram (100kg) mengikut mana terendah; M.S. 9/12

11 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Hadiah Tidak dapat disimpan lama kerana kualitinya akan terjejas akibat hal yang di luar kawalan; Perlu dikeluarkan kerana tempat penyimpanan yang terhad atau melebihi keperluan; Kadar harga jualan terus mengikut harga yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan; dan Hasil jualan hendaklah direkodkan dan dimasukkan ke dalam Akaun Hasil Kerajaan Pelupusan Ikan secara hadiah boleh dilaksanakan:- (a) (b) Dari PTJ kepada mana-mana organisasi, pertubuhan sukarela. Dari PTJ kepada badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan Ikan yang boleh dilupuskan secara hadiah adalah Ikan yang masih boleh digunakan/ produktif tetapi tidak diperlukan atau melebihi keperluan; Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:- (a) (b) Permohonan atau keperluan penerima; dan Kos pengendalian dan pengangkutan hendaklah ditanggung oleh penerima Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan surat permohonan daripada organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan lain Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus beserta KEW.AI-19 selepas Ikan diterima oleh pemohon. M.S. 10/12

12 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/ Pelepasan Di Perairan Umum Kaedah pelupusan Ikan secara pelepasan di perairan umum dilaksanakan berasaskan perkara-perkara berikut:- (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan Ikan yang dibenarkan dan tidak berpenyakit; Kawasan pelepasan hendaklah kawasan yang diwartakan atau yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan; Pelepasan hendaklah disaksikan oleh samaada pegawai daripada Kementerian/Jabatan sendiri, pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan atau lain-lain pegawai Kerajaan; dan Surat pengesahan penyaksian hendaklah disediakan oleh Kementerian/Jabatan lengkap dengan tandatangan saksi dan dikemukakan kepada Kuasa Melulus beserta Sijil Pelupusan Ikan KEW.AI Musnah Pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan ke atas Ikan yang tiada nilai jualan atau yang boleh menyebabkan kemusnahan kerana berpenyakit dan sebagainya; Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Laut dan lain-lain; Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan; dan Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.AI-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain pelupusan hendaklah mendapat kelulusan Pegawai Pengawal atau Ketua Pengarah Jabatan. 13. Pelupusan Melalui Kontrak Pusat Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat, Kementerian/ Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. M.S. 11/12

13 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 LAMPIRAN M.S. 12/12

14 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran A KEW.AI-14 Kepada:.. (Gelaran jawatan pegawai yang dilantik) No. Rujukan: Tarikh: LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN IKAN KERAJAAN Saya sebagai Ketua Jabatan dengan ini melantik tuan/puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa Ikan yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama (tahun) mulai dari. hingga.. 2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.AI-16) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama:.. Jawatan: Cap: M.S. 1/1

15 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran B KEW.AI-15 PERAKUAN PELUPUSAN IKAN (PPI) Jabatan : No. Siri Daftar : Kategori : Tarikh Perolehan : Jenis : Nilai Semasa : Spesies : Kuantiti : Jangka Hayat: LAPORAN PEMERIKSAAN (a) Ikan tersebut telah diperiksa dan laporan pemeriksaan mendapati: (b) Diperakukan untuk pelupusan atas sebab-sebab berikut: (Tandatangan) (Tandatangan) Nama : Nama : Jawatan: Jawatan: Tarikh : Tarikh : Cap : Cap : M.S. 1/1

16 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran C M.S. 1/1

17 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran D M.S. 1/1

18 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran E KEW.AI-18 JABATAN : SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN IKAN KERAJAAN Disahkan Ikan seperti maklumat berikut telah dimusnahkan. Kategori/Jenis: Kuantiti : Secara : *(Tanam/Bakar/Buang) Tarikh : Tempat :.. Tandatangan. Tandatangan Nama : Nama :. Jawatan : Jawatan :. Tarikh : Tarikh :. Cap : Cap : * Potong mana yang tidak berkenaan M.S. 1/1

19 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran F KEW.AI-19 SIJIL PELUPUSAN IKAN Merujuk surat kelulusan No.Rujukan bertarikh saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut:- 1. Ikan berikut telah dilupuskan secara dipindah/hadiah. Bilangan item dipindahkan/dihadiah kepada (Surat Akuan Terima disertakan) 2. Ikan berikut telah dilupuskan secara dijual. Bilangan item No.Resit (Salinan resit disertakan) 3. Ikan berikut telah dilupuskan secara pelepasan di perairan umum. Bilangan item Tempat pelepasan (Surat akuan penyaksian pelepasan disertakan) 4. Ikan berikut telah dilupuskan secara musnah. Bilangan item Carapemusnahan (Sijil Penyaksian Pemusnahan disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan : Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Jabatan : M.S. 1/1

20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran G KEW.AI-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN IKAN KERAJAAN KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ: TAHUN : BIL JABATAN/ PUSAT JUMLAH NILAI SEMASA (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI SEMASA IKAN (RM) JUALAN HADIAH MUSNAH PELEPASAN Tandatangan Ketua Jabatan :.. Cap Kementerian/Jabatan : Nama : Jawatan : Tarikh :... M.S. 1/1

21 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran H No.Sebut harga : KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN IKAN KERAJAAN KEW.AI-21 Kementerian/Jabatan : 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli Ikan seperti berikut:- Bil Keterangan Ikan Kuantiti Harga Simpanan (RM) Deposit Sebutharga (RM) 2. Ikan boleh dilihat pada dan/hingga di antara jam hingga di. 3. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Ikan Kerajaan (KEW.AI-22) yang boleh diperolehi di. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari dari tarikh tutup sebut harga. 4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No.Sebut harga / dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:- 5. Tarikh tutup sebut harga pada jam tengahari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat : Tarikh : Cap : M.S. 1/2

22 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran H SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA 1. Ikan akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 2. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap Ikan atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier s order sahaja atas nama (Kementerian/Jabatan). 3. Tawaran tanpa/kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan. 4. Semua Ikan adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is basis) 5. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian Ikan seperti kos mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6. Penyebut harga yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh pada hari pengambilan Ikan. Ikan hendaklah diambil dalam tempoh tidak lebih daripada tujuh (7) hari selepas tarikh pemberitahu keputusan. Jika gagal, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. 7. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas Ikan yang telah dijual. M.S. 2/2

23 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran I BORANG SEBUT HARGA PELUPUSAN IKAN KEW.AI-22 Nama Individu/Syarikat : No Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat: Alamat : Kepada : (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Sebut harga No. / Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai sebut harga tersebut. 2. Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:- Bil. Keterangan Ikan Kuantiti Harga Tawaran (RM) 3. Bersama-sama ini disertakan deposit sebut harga (sebanyak 10% daripada harga tawaran Ikan di atas atau RM5,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai Ringgit Malaysia (RM ) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank no. atas nama (Kementerian/Jabatan). 4. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Tandatangan Nama/Cap Syarikat M.S. 1/1

24 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran J KEW.AI-23 JADUAL SEBUT HARGA PELUPUSAN IKAN KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil Kod Penyebut harga Harga (RM) Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebut harga yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebut harga yang dijadualkan. (Tandatangan Pengerusi) Nama : Jawatan : (Tandatangan Ahli) (Tandatangan Ahli) Nama :.. Nama :.. Jawatan : Jawatan : Tarikh : M.S. 1/1

25 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran K KEW.AI-24 KENYATAAN JUALAN LELONGAN IKAN KERAJAAN 1. Dimaklumkan bahawa.(nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong Ikan seperti berikut:- Tarikh :.. Masa :.. Tempat :.. 2. Senarai Ikan yang akan dilelong adalah seperti di KEW.AI-24(A). Semua Ikan boleh dilihat pada tarikh... dan/hingga.....di alamat..... di antara jam hingga.. 3. Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:- (i) (ii) (iii) (iv) (v) Ikan akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan, perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh, no kad pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1,000. Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apa-apa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi, Ikan berkenaan akan dilelong semula. Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW.AI 24(A) dan menarik balik mana-mana Ikan daripada senarai tersebut. Semua Ikan adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis). (vi) Semua perbelanjaan bagi mengangkut Ikan hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. M.S. 1/2

26 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran K (vii) Pembida yang berjaya hendaklah memberikan nama penuh, nombor kad pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh pada hari pengambilan Ikan. Ikan hendaklah diambil dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh lelongan. Jika tidak, Jabatan berhak untuk melupuskannya. (ix) Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas Ikan yang telah dijual. M.S. 2/2

27 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 Lampiran L KEW.AI-24(A) SENARAI IKAN YANG DILELONG KEMENTERIAN/JABATAN : Lot Keterangan/ Jenis Ikan Kuantiti Harga Simpanan (RM) (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh :. :.. :.. Cap Kementerian/Jabatan: M.S. 1/1

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pelupusan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pelupusan AM 2.6 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pelupusan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.6 Pelupusan... 2 1. Objektif... 2 2. Justifikasi

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan KP 2.4/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.4/2013

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan AM 2.4 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.4 Penggunaan,

Lebih terperinci

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN MOF TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN UNTUK : PEGAWAI-PEGAWAI G 1 ISI KANDUNGAN 1. Definisi Tanpa Lemb.Pemeriksa 2. Objektif Melalui lemb.pemeriksa 3. Jenis aset alih 8. Dokumen sokongan 4.

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/ Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : (KEW.PA-2/PA-3) No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Aset Kerajaan AM 1.1 KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Aset Kerajaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA AM 1.1 KANDUNGAN PENDAHULUAN PENGURUSAN ASET... 2 AM 1.1 Pengurusan Aset Kerajaan... 2 1. Tujuan... 2 2. Tanggungjawab Pegawai

Lebih terperinci

PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2018: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI LAMPIRAN A AM 2.1 PENDAHULUAN 1. Tujuan 1 2. Definisi Aset 1 3. Kumpulan Aset Alih 1 4. Kategori Aset Alih 2 1 Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan KP 6.6/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 6.6/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN...

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penyelenggaraan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penyelenggaraan AM 2.5 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.5... 2 1. Objektif... 2 2. Jenis... 2 3. Manual... 3

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN SOK/KEW/DF041/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN No. Rujukan Sebut Harga : UPM/PSAS/01/2016 (12023) Tajuk Sebut Harga : Perkhidmatan

Lebih terperinci

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

Diluluskan oleh: Disediakan oleh: Jawatan: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA ASET ALIH MUKA SURAT : 1/13 ASET ALIH Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/ZKB/26/2016 (14001-DA) Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Penggunaan 2-3 3. Penyimpanan 3-4 4. Pematuhan 4 5. Pemeriksaan 4-5 6. Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 7. Borang Aduan Kerosakan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT)

Tatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan Harta Modal

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/ZKB/25/2016 (14001-DA) Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Kemaskini Daftar Aset Alih FAMS (Harta Modal KEW.PA-2) dan (Inventori KEW.PA-3) 4

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014 LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0007

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran KP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pendaftaran PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.3/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP IKAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA

BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA TAWARAN UNTUK MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI, SEBAGAIMANA DI MANA (AS IS WHERE IS) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 2 TAHUN 1997 GARIS PANDUAN PELUPUSAN ASET DAN BARANG KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 2 TAHUN 1997 GARIS PANDUAN PELUPUSAN ASET DAN BARANG KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 2 TAHUN 1997 GARIS PANDUAN PELUPUSAN ASET DAN BARANG KERAJAAN 1. TUJUAN 1 1 Surat Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memberi panduan mengenai tatacara pelupusan

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/PSAS/03/2016 (12023) Tajuk Sebut Harga : Memasang,

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI 1/2008: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI 1/2008: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEKELILING PEJABAT BENDAHARI 1/2008: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENDAHULUAN 2 Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

BAB 12 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA PERALATAN DAN BAHAN SAINS

BAB 12 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA PERALATAN DAN BAHAN SAINS BAB 12 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA PERALATAN DAN BAHAN SAINS Pelupusan dan hapus kira adalah aspek penting dalam pengurusan makmal dan bilik sains di sekolah. Tatacara pelupusan dan hapuskira aset alih serta

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah:

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: Lampiran A PINJAMAN KOMPUTER Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: 1. Tiga salinan borang komputer 2. Tandatangan asal pada

Lebih terperinci

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN 4.1 Pendahuluan 4.1.1 Semua urusan kewangan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia TAKLIMAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia KANDUNGAN TPA PENDAHULUAN BAB F KEHILANGAN /HAPUS KIRA BAB E PELUPUSAN

Lebih terperinci

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU ASET DAN MUKA SURAT 1/12 ASET DAN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

PROSES KERJA : PENERIMAAN ASET

PROSES KERJA : PENERIMAAN ASET PROSES KERJA : PENERIMAAN ASET Mula P Semak dokumen dan aset diperiksa sertamerta sebelum disahkan penerimaan Menyediakan borang laporan penerimaan aset alih kerajaan KEW.-1 jika terdapat kerosakan /P

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN BERHUBUNG DENGAN KAWALAN PENGURUSAN ASET DAN STOR 1.0 Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 1.1 JKPAK ditubuhkan. 1.2 Keanggotaan JKPAK dipatuhi. 1.3 Bermesyuarat

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

BAB 8 PENGURUSAN ASET HIDUP (TUMBUHAN)

BAB 8 PENGURUSAN ASET HIDUP (TUMBUHAN) BAB 8 PENGURUSAN ASET HIDUP (TUMBUHAN) 8.1 Pendahuluan 8.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui

Lebih terperinci

PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI

PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI UNIT AUDIT DALAM 2012 Universiti Sains Malaysia Bangunan C15 11800 USM, Pulau Pinang T : (6)04-653 5260/5262 F : (6)04-653 5263 www.usm.my SENARAI SEMAK PENGAUDITAN PENGURUSAN

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA BAGI SEKOLAH-SEKOLAH KPM GARIS PANDUAN. November Versi 1.0

PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA BAGI SEKOLAH-SEKOLAH KPM GARIS PANDUAN. November Versi 1.0 PENGAGIHAN NETBOOK 1MALAYSIA BAGI SEKOLAH-SEKOLAH KPM GARIS PANDUAN November 2014 Versi 1.0 KANDUNGAN m/s 1.0. Pendahuluan 1 2.0. Proses Pengagihan 2.1 Pengagihan Netbook 1Malaysia ke Sekolah 2 2.2. Pengagihan

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M)

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) PK 1.2 KERAJAAN MALAYSIA PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PK 1.2 PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Kuasa Melulus Hapuskira Urusetia Kehilangan dan Hapuskira Proses Hapuskira 3-5

KANDUNGAN. 1. Objektif Kuasa Melulus Hapuskira Urusetia Kehilangan dan Hapuskira Proses Hapuskira 3-5 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Kuasa Melulus Hapuskira 2 3. Urusetia Kehilangan dan Hapuskira 2-3 4. Proses Hapuskira 3-5 5. Kaedah Alternatif Kepada Tindakan Surcaj Bagi Mendapatkan Nilai Harta Yang Hilang

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA OKTOBER

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 1 GARIS

Lebih terperinci

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN KE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS XXXXX (SECARA eperolehan) KOD TENDER TEMPOH KONTRAK NO. CADANGAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR

GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR RUJUKAN KAMI : UniMAP/PEND/101/2-6 (27) TARIKH : 7 OKTOBER 2016 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN PELUPUSAN DOKUMEN PEPERIKSAAN DAN HASIL KERJA AMALI PELAJAR 1.0 TUJUAN Pekeliling

Lebih terperinci

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PENGENALAN Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman untuk Program Pinjaman Latihan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL

Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL NO.KELUARAN 05 MUKA SURAT 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama RAMLAH BT. MOHAMED Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan yang meliputi : a) Penyediaan Dokumen Tawaran; b) Pembidaan; c) Penilaian; dan d) Pengesyoran dan Pelantikan

Lebih terperinci

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT JPA(BGE)223/5/4-3 No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan mengenai pemberian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PEKELILING KEWANGAN MKM BILANGAN 2/2009 (PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.4 TAHUN 2009) PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH 1. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/KP/9999/020101/02 JLD.5(SJ.1)(5 ) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 1 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2

KANDUNGAN. 1. Objektif Tempoh Pendaftaran Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN M/S 1. Objektif 2 2. Tempoh Pendaftaran 2 3. Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan 2 4. Aset Yang Dibekalkan Bersekali Dengan Bangunan 2 5. Aset Yang Disewa Beli

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) 1. Surat Ikatan Akaun Amanah (yang kemudiannya ini disebut sebagai Surat Ikatan ) ini dibuat pada tarikh di

Lebih terperinci

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP COMPUTER) BAGI MAKMAL KOMPUTER MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH DAN SARAWAK PERINGATAN : 1. Penyebutharga

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PENTADBIRAN RUKUN TETANGGA BILANGAN 2 TAHUN 2006 PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL MALAYSIA SURAT PEKELILING

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN JPA/PEN/228/25/1/Jld.4 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan

Lebih terperinci

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014

KAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 MUKA SURAT 1/8 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh 15 JUN 2014 Tarikh 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM KK/BP 10/173/291 Jd. 2 (57) PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan

Lebih terperinci