KEBAJIKAN SAUDARA BARU MENERUSI SISTEM ZAKAT Oleh Razaleigh Kawangit

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEBAJIKAN SAUDARA BARU MENERUSI SISTEM ZAKAT Oleh Razaleigh Kawangit"

Transkripsi

1 1 KEBAJIKAN SAUDARA BARU MENERUSI SISTEM ZAKAT Oleh Razaleigh Kawangit Abstrak Sistem Zakat telah sekian lama diakui sebagai satu sistem ekonomi dalam Islam. Walaupun bergitu, matlamat utama Zakat ini adalah untuk membantu golongan yang memerlukan dari sudut ekonomi dari kalangan umat Islam. Dari satu sudut, Saudara Baru adalah golongan yang sangat memerlukan kepada pemberian zakat. Namun, ada dikalangan Saudara Baru ini tidak mengetahui peruntukan yang tertentu dari Zakat kepada mereka. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pendedahan berkaitan keperluan Saudara Baru kepada Zakat. Kajian mendapati, wujud kekeliruan dalam memberikan peruntukan Zakat kepada Saudara Baru 1. Pendahuluan Saudara baru atau muallaf merupakan istilah yang cukup popular dalam masyarakat untuk menggambarkan orang yang baru memeluk agama Islam. Golongan ini mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam, dimana mereka dibantu dengan pelbagai kemudahan seperti bimbingan dan kewangan dalam usaha mengukuh dan memantapkan mereka dalam agama Islam yang baru dianuti. Punca mereka dibantu dalam Islam ialah kelemahan mereka, iaitu lemah dari segi kefahaman tentang agama yang baru dianuti, lemah dari segi sokongan moral dan hubungan kekeluargaan, lemah dari segi pandangan sesetengah masyarakat Islam yang ragu-ragu menerima kehadiran dan keislaman mereka dan sebagainya. Bahkan kadangkala mereka juga lemah dari segi bantuan material akibat dipulau oleh keluarga dan majikan. Justeru diatas sifat kelemahan mereka, maka Islam telah mengambil inisiatif tersendiri untuk membantu dan memberi sokongan kepada mereka dalam menyokong usaha mereka yang murni iaitu ingin mempelajari agama yang diredai Allah s.w.t. Antara inisiatif dan bantuan yang disediakan oleh Islam ialah pengagihan zakat keatas mereka atas kapasiti sebagai muallaf. Allah s.w.t menerusi surah al-tawbah ayat 60 telah memperincikan kumpulan-kumpulan (asnaf) yang layak menerima bantuan zakat atas dasar kelemahan kumpulan tersebut. Secara umunya terdapat lapan kumpulan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut iaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba, orang berhutang, sabillillah dan ibn sabil. Daripada asnaf-asnaf yang disebutkan, asnaf muallaf menduduki tempat ketiga terpenting dalam susunan pengagihan harta zakat selepas fakir (dan miskin) 1 dan amil. Walau 1 Ulama berselisih pendapat tentang fakir dan miskin, adakah mereka dua golongan yang berbeza atau dari golongan yang sama? Siapakah lebih buruk keadannya: fakir atau miskin? Dan sebagainya. Apa yang jelasnya kedua-dua golongan ini mempunyai persamaan iaitu lemah dari segi material dan perlukan bantuan daripada masyarakat. Justeru agihan

2 2 bagaimanapun bahagian muallaf ini pernah dibekukan dizaman pemerintahan khalifah Umar al-khattab apabila kedudukan Islam telah kuat. Kata Umar: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w memberikan zakat kepada kamu supaya menjinakkan hati kamu kepada Islam. Hari ini Allah telah menguatkan agamanya. Sekarang sama ada kamu terus kukuh dengan agama Islam atau kamu akan dipancung (jika murtad). 2 Namun pembekuan ini hanyalah bersifat sementara dan merupakan polisi (ijtihad) Umar ketika itu. Ini terbukti apabila khalifah-khalifah selepasnya telah mmebuka kembali pembahagian harta zakat kepada asnaf muallaf. 2. Asnaf Muallaf Dalam Agihan Zakat Seperti yang dikatakan bahawa asnaf muallaf merupakan golongan yang lemah dan perlu dibantu, bahkan kesemua asnaf-asnaf zakat yang disebut di dalam surah al-tawbah tersebut merupakan golongan yang lemah sehingga mereka diberi pembelaan yang sewajarnya daripada harta zakat. Fakir dan miskin sememangnya lemah dalam memenuhi keperluan hidupannya. Amil juga lemah dari segi sikap dan kejujurannya dalam mengumpul harta-harta zakat. Dengan kata lain, tugas amil amat terdedah kepada risiko penyelewengan harta zakat. Begitu juga muallaf adalah lemah dari segi hubungannya memandang mereka merupakan saudara baru yang mungkin terpisah dengan kaum kerabat mereka yang belum memasuki Islam. Hamba juga merupakan golongan yang lemah kerana ketiadaan kebebasan mereka untuk berusaha mencari harta seterusnya memerdekakan diri mereka. Orang yang mempunyai banyak hutang juga adalah lemah dengan sebab bebanan hutang mereka. Orang yang keputusan dalam perjalanan (ibn sabil) juga adalah lemah kerana terputus hubungan dengan kaum keluarganya ditempat yang jauh dan juga kesempitan/ masalah kewangannya untuk kembali kepada mereka. Golongan fi sabilillah yang memperjuangkan kesucian Islam seperti tentera dan para pendakwah juga adalah lemah, memandangkan masa mereka tertumpu sepenuhnya kepada usaha mengembangkan syariat Allah dan tidak mempunyai masa yang banyak untuk bekerja mencari kekayaan sepertimana orang lain. Kesimpulannya, kelapan-lapan asnaf yang layak menerima harta zakat mempunyai kelemahan yang tersendiri yang wajib dibantu oleh pihak lain yang mempunyai kelebihan harta dalam msyarakat. Untuk tujuan ini kajian akan melihat peranan zakat secara khusus kepada asnaf muallaf sebagai zakat lebih mustahak didahulukan kepada mereka berbanding asnaf-asnaf yang lain. Bahkan menurut jumhur, harus mengagihkan (membiayai) semua harta zakat kepada kedua golongan ini sahaja jika perlu. (al Nawawi, Muhyi al-din (1971) al-majmu c Sharh al-muhazzab. Kaherah: al- c Alamiyah, j.6 h. 192) 2 al-san c ani, Abu Bakr (1997) Bada c i al-sana c i fi Tartib al-shara c i. Beirut: Dar al-fikr, j.2 h.45

3 3 satu mekanisme untuk menjamin kebajikan mereka dalam negara Islam dan kepentingan memelihara kebajikan mereka dari aspek makro. Sebelum melihat peranan zakat dalam menjamin kebajikan asnaf muallaf secara lebih lanjut dan kesannya, adalah perlu dilihat definisi muallaf seperti yang telah dibincangkan oleh para fuqaha. Muallaf dari segi bahasa bermaksud yang dijinakkan hatinya dengan habuan. 3 Dari segi istilah, para fuqaha mempunyai beberapa pandangan yang agak berbeza untuk menjelaskan maksud dan skop muallaf. Persoalan yang timbul: apakah motif menjinakkan hati (ta lif) hanya kepada mereka yang baru memeluk Islam semata-mata atau juga kepada mereka yang bakal memeluk Islam? Jika muallaf juga boleh dikatakan kepada golongan yang bakal memeluk Islam, apakah kriteria-kriteria yang boleh diukur untuk menentu mereka termasuk dalam maksud muallaf dan layak menerima agihan zakat?. Daripada persoalan dan perselisihan para fuqaha ini, dapat dibahagikan kumpulan muallaf kepada dua kumpulan umum iaitu: 4 : (i) Belum memeluk Islam (masih kafir) 5. Walau bagaimanapun tidak semua fuqaha bersetuju dengan dengan pandangan ini. Ini kerana mereka berpendapat bahawa bantuan yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka adalah daripada harta al-fay. 6 Bagi mereka yang menerima bukan Islam sebagai muallaf, mereka berselisih pula dalam menentukan adakah muallaf bukan Islam boleh mendapat habuan zakat selepas kewafatan nabi atau tidak mendapatnya lagi selepas kewafatan baginda. 7 Walau apapun perselisisan tersebut, mereka telah meletakkan keriteria tertentu bagi membolehkan bukan Islam dianggap muallaf dan layak mendapat habuan zakat. Kriteria-kriteria tersebut ialah: 8 Orang-orang kafir yang berpotensi dijinakkan hatinya dengan Islam kerana minat mereka terhadap Islam atau kajian mereka atau seluruh keluarganya telah menganut Islam atau lain-lain sebab yang menjadi harapan besar untuk dia memeluk agama Islam. 3 al-fayruz al-abadiy (1987) al-qamus al-muhit. Beirut: Muassasah al-risalah, h Jar Allah, c Abd Allah (1987) Masarif al-zakah fi al-shari c ah al-islamiyah. Beirut: Muassasah al-risalah, h Diceritakan daripada Abbas bahawa baginda s.a.w dizaman permulan Islam memberi harta kepada satu kaum (kafir) yang meminta daripadanya. Sekiranya diberi mereka akan memuji-muji Islam. Sekiranya tidak diberi mereka akan mencela dan mengganggu umat islam. Menurut pendapat Hanafiyah dan Shafi c iyyah pemberian tersebut dari dana zakat. (al Nawawi, Muhyi al-din (1971) al-majmu c Sharh al-muhazzab, j.6 h.203.) 6 Al-Fay adalah harta rampasan perang yang tidak melibatkan peperangan akibat ditinggalkan oleh musuh. 7 al-qurtubi (1977) al-jami c li Ahkam al-quran. Kaherah: Hay ah al-masriyah al-cammah li al-kitab j.8 h al-jar Allah, c Abd Allah (1987) Masarif al-zakah fi al-shari c ah al-islamiyah, h. 67

4 4 Orang kafir yang boleh mengancam keselamatan Islam dan umatnya. Pemberian zakat kepadanya adalah untuk mengelak ancaman tersebut memandangkan negara Islam tidak berkemampuan menghalangnya. Namun jika negara Islam mampu menghalang ancaman mereka seperti terdapat undang-undang yang melindungi, atau terdapat bantuan dari pihak berkuasa dan sebagainya, maka ancaman mereka tidak perlu dibimbangi dan mereka tidak perlu ditakuti. Inilah yang berlaku dizaman khalifah Umar al-khattab apabila Islam menjadi kukuh, agihan zakat kepada mereka telah dibekukan. Walaubagaimana pun para fuqaha yang berpendapat bahawa golongan muallaf bukan Islam ini boleh menerima zakat, telah sepakat bahawa pemberian zakat kepada mereka perlulah dihadkan untuk kadar yang dianggap maslahat iaitu sekadar dapat menarik minat mereka atau dapat menghalang ancaman mereka sahaja. Dengan kata lain agihan harta zakat tidak boleh dihabiskan kesemuanya kepada golongan ini. (ii) Sudah memeluk Islam. Maksud sudah memeluk Islam tidak semestinya terhad kepada yang baru memeluk Islam sahaja, bahkan mereka yang telah lama memeluk Islam atau sememangnya berasal dari agama Islam juga boleh dimasukkan kedalam makna muallaf jika memenuhi kriteria tertentu. Ini kerana objektif ta lif atau menjinakkan mereka yang menjadi ukuran, bukannya lama masa mereka memeluk Islam. Kriteria-kriteria bagi golongan ini boleh dianggap muallaf dan layak menerima zakat ialah : Mereka yang baru memeluk Islam. Sememangnya mereka adalah terasing daripada keluarga, kawan, masyarakat asal mereka, persekitaran, kefahaman agama yang baru dan sebagainya. Maka zakat diberikan dengan tujuan menunjukan sokongan material dan moral kepada golongan ini. Ketua-ketua kaum (Islam) yang mampu mempengaruhi pengikutpengikut lain yang bukan Islam. Mereka diberi galakan dan insentif dengan bantuan zakat dibawah asnaf muallaf diatas kedudukan mereka yang mampu mempengaruhi orang lain kepada Islam. Ketua-ketua kaum yang lemah imannya. Jika dengan memberi zakat boleh membantu menguatkan iman mereka dan boleh memberi kebaikan kepada Islam. maka diberikan zakat kepadanya. Penduduk-penduduk Islam yang tinggal disempadan negara kafir yang boleh mengundang bahaya kepada kerajaan Islam sama ada bahaya

5 5 politik 9, bahaya sosial 10, bahaya ekonomi 11 dan sebagainya. Maka mereka diberi zakat supaya dapat megukuhkan ekonomi mereka serta dapat menjaga sempadan negara daripada dikhianati oleh musuh. Mereka yang akan menolong pemerintah memungut zakat sekiranya diberi zakat kepada mereka. Jika tidak diberi zakat meraka akan cuba menghalang dan menggangu pihak pemerintah memungut zakat. Justeru mereka juga boleh diberikan zakat dibawah asnaf muallah untuk menjinakkan mereka serta menghidari ganguan pungutan harta zakat dikawasan tersebut. Daripada kriteria-kriteria yang dibincangkan oleh para fuqaha terhadap muallaf sama ada yang bukan Islam ataupun yang Islam, dapat disimpulkan matlamat sebenar syarak daripada pemberian harta zakat kepada asnaf ini, kepada dua matlamat umum iaitu: 12 i- mengharapkan kebaikan daripada mereka ii- menghindarkan ancaman daripada mereka. Konsep seperti ini adalah menepati dengan konsep maslahat yang dibincangkan dalam pengkjaian usul al-fiqh, dimana konsep maslahat menekankan pencapaian dua perkara dalam satu tindakan iaitu mendatangkan kebaikan (jalb al-masalih) dan menolak keburukan (dar almafasid). 13 Walau bagaimanapun dalam keadaan timbul pertelagahan dari segi keutamaan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, maka kaedah fiqh telah memutuskan bahawa menolak keburukan adalah lebih.( 14 دفع المفاسد أولى من جلب المصالح) utama daripada mendatangkan kebaikan Demikian juga dalam melaksanakan konsep maslahat, kepentingan umum lebih dipelihara berbanding kepentingan khusus. Ini kerana kepentingan umum telah merangkumi beberapa kepentingan khusus, justeru memelihara kepentingan umum secara tidak langsung telah turut memelihara beberapa kepentingan khusus juga. Dalam contoh penentuan kriteria muallaf dan pemberian zakat kepada mereka ternyata memelihara kepentingan umum khususnya untuk pemberian yang bertujuan menolak keburukan daripada mereka adalah menjadi dasar dan matlamat. Ini kerana jika tidak diberi habuan zakat 9 Seperti membuka sempadan untuk musuh atau menunjukjalan kepada mereka menawan negara Islam dan lain lain. 10 Seperti membawa masuk budaya-budaya asing yang boleh merosakkan akhlak serta akidah umat Islam. 11 Seperti menyeludup barang-barang keperluan dari luar yang menyebabkan aktiviti ekonomi dalam negara islam menjadi terjejas. 12 al-qaradawi, Yusuf (1991) Fiqh al-zakah. Beirut: Muassasah al-risalah, j.2 h al-zuhayli, Wahbah (1986) Usul al-fiqh al-islami. Beirut: Dar al-fikr, j.2 h al-suyuti, Jalal al-din (1983) al-ashbah wa al-nada ir. Beirut: Dar al-kutub al- c Ilmiyah, h.87

6 6 kepada mereka, menyebabkan keburukan (mafsadah) seperti keselamatan negara terancam, atau pungutan harta zakat terganggu atau lain-lain bentuk kesusahan yang boleh menjejaskan pungutan zakat dan seterusnya menjejaskan pengagihan harta zakat kepada asnaf-asnaf lain. Justeru adalah bermaslahat jika diberikan sedikat harta zakat kepada mereka untuk menolak keburukan mereka, dan dengan itu kebajikan asnaf-asnaf lain terjamin Peranan Zakat Memelihara Kebajikan Suadara Baru Muallaf atau saudara baru adalah mereka yang berhak menerima pemberian zakat sekalipun mereka adalah golongan yang kaya menurut sesetengah pendapat seperti al-zuhri. 16 Ini kerana menganggap pemberian zakat tersebut sebagai insentif dan sokongan kepada mereka yang sanggup berkorban meninggalkan kesenangan harta serta mengahdapi tekanan daripada keluarga dan sebagainya untuk beriman kepada Allah. Dalam keadaan tersebut sokongan dan bantuan amat diperlukan oleh mereka walaupun dengan sedikit harta yang menunjukkan penghargaan kepada mereka. Untuk tujuan tersebut zakat diberikan kepada mereka. Walau bagaimanapun penentuan kadar pemberian zakat kepada golongan ini adalah diputuskan oleh pemerintah melalui polisi semasa yang digubal dalam negara Islam sepertimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dan para khalifah selepasnya. Penentuan kadar pemberian juga boleh dilakukan oleh pertubuhan-pertubuahn Islam yang diberi kuasa untuk memelihara kebajikan saudara baru seperti PERKIM dan sebagainya. Jika tidak terdapat negara Islam yang boleh mengambil tanggungjawab memelihara saudara baru ini, atau tidak terdapat mana-mana pertubuhan Islam yang ingin menanganinya, maka ketika itu ia menjadi kewajiban individu umat Islam untuk memelihara kepentingan saudara baru tersebut sebagai satu tuntutan fardu kifayah. Dengan kata lain, walau apapun keadaan dan selagi terdapat masyarakat Islam yang berkemampuan dalam sesebuah masyarakat, maka nasib saudara baru (muallaf) serta asnaf-asnaf lain tetap akan terbela dalam Islam. Bahkan dalam keadaan dan syaratsyarat tertentu, harta zakat harus diambil dari tempat lain dan diagihkan kepada asnaf dikawasan yang memerlukan menurut fuqaha. Ini adalah bertujuan menjaga kebajikan mereka dalam Islam dan tidak membiarkan mereka tanpa pembelaan. Pada hari ini, skop muallaf tidak lagi tertumpu kepada individu-individu saudara baru semata-mata. Malah ia boleh dilihat dalam skop yang lebih global dan berpotensi memberi kebaikan kepada Islam dengan sedikit bantuan yang diagihkan kepada mereka. Bantuan terhadap asnaf muallaf 15 al-qaradawi, Yusuf (1991) Fiqh al-zakah, j.2 h al-tabari, Muhmmad bin Jarir (1992) Jami c al-bayan c An Ta wil Aayi al-qur an. Beirut: Dar al-kutub al- c Ilmiyah, j.14, h.313

7 7 hari ini boleh diberikan kepada kerajaan bukan Islam yang menyokong/ mengundi dasar negara Islam diperingkat antarabangsa seperti PBB. Bantuan asnaf muallaf juga boleh dilihat sebagai bantuan kepada pertubuhan-pertubuhan atau msyarakat bukan Islam yang berminat mengkaji agama Islam. Begitu juga bantuan asnaf muallaf boleh dilihat dalam bentuk mengupah penulis-penulis dan penceramah-penceramah memperbetul ajaran Islam yang telah disongsangkan oleh penganutnya. Demikianlah keunikan Islam dan kemampuan sistem zakat dalam menyediakan satu bentuk jaminan terhadap kelompok saudara baru atau muallaf dalam masyarakat. Jaminan kebajikan terhadap golongan ini melalui sistem zakat membawa kesan yang cukup positif dalam mengukuhkan ajaran Islam, menyebarluaskannya kedalam masyarakat dan membina hubungan yang harmoni dengan masyarakat serta negara bukan Islam. Dengan wujudnya hubungan politik yang harmoni ini, amat membantu pencapaian negara Islam diperingkat antarabangsa. Mekanismenya yang mewujudkan hubungan harmoni ini ialah zakat yang menjinakkan mereka dengan Islam. Usaha menjinakkan masyarakat kepada agama-agama tertentu melalui bantuan kewangan dan kebendaan telah mula ditiru oleh pendakwahpendakwah mereka. Kesannya memang berjaya. Tetapi hanya Islam yang mempunyai sumber yang tetap untuk tujuan tersebut iaitu zakat. Sedangkan agama lain hanya bergantung kepada kutipan dan sumbangan yang tidak menentu. Justeru syariat Islam dilihat lebih sistematik dan mempunyai hukum serta peraturan yang lengkap dalam usaha menjinakkan golongan tersebut kepadanya dan menjamin kebajikan mereka di dalamnya. 4. Kesimpulan Zakat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam, adalah satu sistem jaminan soaial (social insurance) yang bersifat kebajikan dalam sistem ekonomi Islam. Sifat kebajikan ini tidak pernah dikenali dalam mana-mana sistem konvensional sama ada Kapitalis maupun Sosialis. Ini kerana zakat yang merupakan kewajiban kepada golongan tertentu untuk membantu dari segi material terhadap golongan yang lemah dan memerlukan bantuan, adalah berbentuk murni dan ikhlas. Pemberinya tidak mengharapkan sebarang ganjaran daripada penerimanya, sebaliknya hanya melaksanakan tanggungjawab sosial iaitu membantu penerimanya melepaskan dari kesusahan hidup. Begitu juga dipihak penerima, bantuan ini hanya layak diterima oleh mereka yang benar-benar berkedudukan lemah dan ekonomi dan sosial seperti mana yang telah diputuskan oleh Allah melalui penetapan asnaf-asnaf tertentu. Antara asnaf yang dianggap lemah dan perlu dibantu oleh masyarakat lain yang lebih berkemampuan dalam negara Islam ialah golongan muallaf atau yang lebih sinonim dengan saudara baru dalam masyarakat setempat.

8 8 Antara masalah yang dihadapi golongan saudara baru ialah masalah perhubungan dengan keluarga asal mereka serta juga masyarakat Islam sendiri dan tidak kurang pentingnya ialah masalah ekonomi. Sesungguhnya tidak dinafikan bahawa wang adalah satu sumber penting masakini untuk menjamin keperluan dan kecukupan dalam hidup. Bagi memelihara kebajikan saudara baru ini bukan sahaja memerlukan sokongan moral yang kuat serta tenaga kerja yang sentiasa sedia untuk berkhidmat dengan ikhlas dan tekun, tetapi juga sumber kewangan yang kukuh agar matlamat menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat serta melahirkan penganut Islam Islam kukuh akidah dan ekonomi dapat dicapai. Di Malaysia beberapa pertubuhan bukan kerajaan seperti PERKIM, YADIM, pusat-pusat zakat dan lain-lain, disamping kerajaan sendiri telah mengambil tanggung jawab fardu kifayah ini dalam usaha memelihara kepentingan dan keperluan saudara baru. Kepentingan saudara baru tidak boleh dibiarkan terabai dalam negara dan masyarakat Islam. Kedudukan Islam dan umatnya pada hari yang berada dalam kedudukan diserang dari segenap segi termasuk akidah, akhlak, pergaulan, cara hidup dan sebagainya perlulah dipertahankan. Disesetengah negara pula, umat Islam menjadi pelarian atau terjajah ditanahair sendiri. Lebih malang lagi apabila akidah serta cara hidup mereka turut terancam. Justeru amatlah wajar tindakan pro aktif untuk membantu memenuhi keperluan mereka dan menjinakkan kembali pegangan mereka yang semakin lemah terhadap ajaran Islam yang sebenar. Mekanisme yang paling berkesan dilihat ialah zakat. Rujukan al-fayruz al-abadiy (1987) al-qamus al-muhit. Beirut: Muassasah al-risalah. al-nawawi, Muhyi al-din (1971) al-majmu c Sharh al-muhazzab. Kaherah: alc Alamiyah. al-qurtubi (1977) al-jami c li Ahkam al-quran. Kaherah: Hay ah al-masriyah alcammah li al-kitab. al-qaradawi, Yusuf (1991) Fiqh al-zakah. Beirut: Muassasah al-risalah. al-san c ani, Abu Bakr (1997) Bada c i al-sana c i fi Tartib al-shara c i. Beirut: Dar al- Fikr. al-suyuti, Jalal al-din (1983) al-ashbah wa al-nada ir. Beirut: Dar al-kutub alc Ilmiyah. al-tabari, Muhmmad bin Jarir (1992) Jami c al-bayan c An Ta wil Aayi al-qur an. Beirut: Dar al-kutub al- c Ilmiyah. al-zuhayli, Wahbah (1986) Usul al-fiqh al-islami. Beirut: Dar al-fikr. Jar Allah, c Abd Allah (1987) Masarif al-zakah fi al-shari c ah al-islamiyah. Beirut: Muassasah al-risalah.

BAB 2 ASNAF FISABILILLAH

BAB 2 ASNAF FISABILILLAH BAB 2 ASNAF FISABILILLAH 2.0 Pendahuluan Zakat merupakan rukun ketiga daripada rukun Islam yang lima. Zakat adalah satu ibadah yang mempunyai hubung kait dengan Allah dan manusia. Ini bermaksud bahawa

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

Marilah sama-sama kita bersatupadu dan mengetepikan apa jua fahaman politik demi mempertahankan kesucian dan keagungan Agama Islam.

Marilah sama-sama kita bersatupadu dan mengetepikan apa jua fahaman politik demi mempertahankan kesucian dan keagungan Agama Islam. KENYATAAN MEDIA MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI ISU TUNTUTAN COMANGO DAN PELABURAN ASN DAN ASB Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Islam amat mengambil berat tentang persoalan harta dalam kehidupan manusia. Harta dianggap sebagai satu amanah oleh Allah yang mesti diuruskan dengan baik dan sesempurna

Lebih terperinci

Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL

Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL PENGENALAN Dalam zaman sebelum kedatangan Islam, adalah menjadi adat orangorang Arab pagan untuk membayar pampasan atau diyat, di mana penjenayah perlu membayar

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. zakat pendapatan di Aceh maka dapat dirumuskan beberapa isu penting sebagaimana

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. zakat pendapatan di Aceh maka dapat dirumuskan beberapa isu penting sebagaimana BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1. Rumusan Berdasarkan huraian sebelum ini, berkaitan dengan isu-isu perlaksanaan kutipan zakat pendapatan di Aceh maka dapat dirumuskan beberapa isu penting sebagaimana

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini.

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini. BAB LIMA KESIMPULAN 5.0 PENDAHULUAN Di dalam bab ini, Pengkaji akan mengemukakan kesimpulan yang diperolehi daripada perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN OLEH: Y.BHG DATO MOEHAMAD IZAT EMIR MAJLIS:

TEKS UCAPAN OLEH: Y.BHG DATO MOEHAMAD IZAT EMIR MAJLIS: TEKS UCAPAN OLEH: Y.BHG DATO MOEHAMAD IZAT EMIR MAJLIS: BENGKEL ZAKAT PERNIAGAAN ANJURAN PERDASAMA DAN PUSAT PUNGUTAN ZAKAT MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN PADA: 24 MEI 2011 TEMPAT: DEWAN TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Sebagai pelabur, kita seringkali dipengaruhi oleh perspektif perilaku yang menghindari kita daripada membuat keputusan yang bijak. Apakah kelemahan

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pengurusan zakat di Universiti Putra Malaysia (UPM) diurus oleh Seksyen Pengurusan Zakat dan Pembangunan Asnaf, Bahagian Zakat, Wakaf dan Endowmen UPM. Pengurusan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: OPR/HEPA/GP003/UPZK GARIS PANDUAN AGIHAN BANTUAN ZAKAT PELAJAR ATAS TALIAN GARIS PANDUAN AGIHAN

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN DAN SARANAN. Berdasarkan kepada keseluruhan hasil kajian yang diperolehi, bab ini akan

BAB LIMA KESIMPULAN DAN SARANAN. Berdasarkan kepada keseluruhan hasil kajian yang diperolehi, bab ini akan BAB LIMA KESIMPULAN DAN SARANAN 5.1 PENGENALAN Berdasarkan kepada keseluruhan hasil kajian yang diperolehi, bab ini akan membincangkan kesimpulan dan saranan-saranan kepada pihak-pihak yang berkaitan bagi

Lebih terperinci

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA 1.1 Pendahuluan Para pekerja adalah antara aset penting negara dan menjadi tulang belakang proses pembangunan dimana tanpa sumbangan

Lebih terperinci

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Membantah Cadangan Untuk Menambah Masa Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC Dan SJKT dan Membantah Cadangan Untuk Memperkenalkan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku

Lebih terperinci

FIQH KEUTAMAAN FIQH AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI. Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak PENGENALAN PENGERTIAN FIQH

FIQH KEUTAMAAN FIQH AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI. Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak PENGENALAN PENGERTIAN FIQH DENGAN AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI DALAM DALAM Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak DENGAN DALAM DALAM LIHAT DAN FIKIRKAN??? MANAKAH YANG LEBIH UTAMA? ANTARA PERKARA-PERKARA?

Lebih terperinci

ffiegeqo.mo.to.tl do.tl ffiegiko.to.tl CPeke/[1o.m,: guo.tu CPe/[kOtlggio.tl V o.tl99utl91o.wo.b

ffiegeqo.mo.to.tl do.tl ffiegiko.to.tl CPeke/[1o.m,: guo.tu CPe/[kOtlggio.tl V o.tl99utl91o.wo.b YBhg. Tan Sri Datuk &,1 Panglima Le. Lam Thye 9 Mengenai pembelaan undang-undang untuk pekerja asing di negara kita, Malaysia sudah mempunyai Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.8 Pengenalan Projek

BAB 1 PENGENALAN. 1.8 Pengenalan Projek BAB 1 PENGENALAN 1.8 Pengenalan Projek Kes kecemasan terutamanya kes kebakaran boleh menyebabkan bencana kepada manusia dan harta benda. Bencana yang berlaku adalah seperti kecederaan fizikal dan mental,

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama Kewarisan beda agama

Lebih terperinci

Malaysia: Tohmahan dan Kefahaman (Perspektif. undang) Undang-undang

Malaysia: Tohmahan dan Kefahaman (Perspektif. undang) Undang-undang Tentangan Pelaksanaan Syariah di Malaysia: Tohmahan dan Kefahaman (Perspektif Undang-undang undang) DR. ZULKIFLI HASAN EXCO ABIM PUSAT (SHARIAH DAN KEWANGAN ISLAM) TIMBALAN PENGERUSI BIRO ANTARABANGSA

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME SET 14 KONSEP ETIKA DAN MORAL DISEDIAKAN OLEH: FATIMAH BINTI HUSSIN A 144901 DISEDIAKAN

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan tentang kedapatan atau

BAB V KESIMPULAN. Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan tentang kedapatan atau BAB V KESIMPULAN 5.1 PENGENALAN Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan tentang kedapatan atau pandangan setelah meneliti hasil kajian dari Bab IV dan juga akan mengemukakan suatu rumusan ringkas

Lebih terperinci

19/03/ Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M

19/03/ Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M 1 0 Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M 0 Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia 0 Mengandungi 47 fasal yang terbahagi dua. 0 23 fasal tersebut membicarakan tentang hubungan umat

Lebih terperinci

Nag2oO9. Item Objektif. M.S Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah.

Nag2oO9. Item Objektif. M.S Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5 1 Item Objektif M.S. 118 1. Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. Madinah Tidak aman Pelbagai kaum tidak bersatu

Lebih terperinci

FITNAH MUSNAHKAN SEGALANYA

FITNAH MUSNAHKAN SEGALANYA ZAMAN fitnah ini ialah penghujung zaman yang penuh dengan ujian dan pancaroba sebelum terjadinya kiamat. Daripada aspek syarak, fitnah yang banyak terjadi ini telah pun dijelaskan ALLAH SWT dan Rasul-Nya

Lebih terperinci

Pengenalan Makroekonomi

Pengenalan Makroekonomi Topik 1 Pengenalan Makroekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membincangkan maksud makroekonomi dan lima isu utama dalam makroekonomi; 2. Menghuraikan dua dasar utama

Lebih terperinci

PENGURUSAN HARTA TIDAK PATUH SYARIAH. Zulkifli Hasan

PENGURUSAN HARTA TIDAK PATUH SYARIAH. Zulkifli Hasan 1.0 Pendahuluan PENGURUSAN HARTA TIDAK PATUH SYARIAH Zulkifli Hasan Pengurusan harta merupakan satu tuntutan agama yang sangat dititikberatkan dalam kehidupan. Di kala pengurusan harta menjadi kewajipan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Hakmilik strata menurut kuatkuasa Akta Hakmilik Strata (AHS) 1985 (Akta 318) adalah manifestasi pecah bahagi bangunan berbilang tingkat kepada petak-petak strata dalam

Lebih terperinci

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh Abstrak: Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan al-quran mengikut gaya penulisan

Lebih terperinci

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa KERTAS KERJA 2 : Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa 1. TUJUAN 1.1 Kertas Cadangan ini dikemukakan bagi tujuan untuk

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

JENIS HAJI DAN PERMASALAHANNYA

JENIS HAJI DAN PERMASALAHANNYA JENIS HAJI DAN PERMASALAHANNYA Haji merupakan satu rukun daripada rukun Islam yang lima dan menjadi kemuncak penzahiran ubudiyyah hamba kepada Tuhan-Nya. Pada ruangan kali ini, akan dibincangkan berkenaan

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM SKP2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia No. Bilik: C14 (Bangunan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. salah satu ibadah wajib. Selain zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap

BAB I PENDAHULUAN. salah satu ibadah wajib. Selain zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam, sehingga zakat merupakan salah satu ibadah wajib. Selain zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap muslim, ada pula

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

sanjungan di kalangan para pemimpin Islam dunia. BAB V PENUTUP Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Anchi di Miri.

sanjungan di kalangan para pemimpin Islam dunia. BAB V PENUTUP Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Anchi di Miri. 89 Menurut Tunku lagi, tokoh ini mempunyai perawakan yang lemah lembut, kuat bekerja dan mempunyai latar belakang agama yang kuat. Kejayaan tokoh ini dibidang dakwah di Sarawak, kata Tunku, mengkagumkan

Lebih terperinci

Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam

Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 283 Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam MUHAMMAD ARIF YAHYA 1 Abstrak Ancaman terhadap kedudukan Hadith

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 14 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan oleh Public Works

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI :

SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI : SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI : MASALAH PONTENG AKTIVITI KOKURIKULUM DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS SMK TUN TUAH DARIPADA : TAN SENG

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

pusaka), namun keduanya tidak jumpa orang yang mampu menyelesaikan perselisihan mereka. Keutamaan Hak harta Simati

pusaka), namun keduanya tidak jumpa orang yang mampu menyelesaikan perselisihan mereka. Keutamaan Hak harta Simati ILMU FARAID 1 Firman Allah : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka untuk) anakanakmu. Iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu

Lebih terperinci

BAB 5 PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN

BAB 5 PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN BAB 5 PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN Pengenalan Bab ini mengupas berkenaan perbincangan ringkasan kajian, dapatan kajian, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan rumusan. Bagi ringkasan kajian

Lebih terperinci

Kesan Bukan Zakat Ke atas Perbelanjaan Agregat

Kesan Bukan Zakat Ke atas Perbelanjaan Agregat Kesan Bukan Zakat Ke atas Perbelanjaan Agregat Kerajaan Islam boleh mengenakan pelbagai bentuk cukai bukan zakat o e.g kharaj, ushur, jizyah dan beberapa cukai tambahan termasuklah cukai pendapatan kadarnya

Lebih terperinci

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI SPM2004/A/S1

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI SPM2004/A/S1 BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI SPM2004/A/S1 Masalah ekonomi wujud disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kehendak manusia dengan sumber ekonomi. Kehendak manusia adalah tidak terhad manakala sumber

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

Fiqh dan Pengurusan Harta Warisan: Dengan Fokus kepada Faraid

Fiqh dan Pengurusan Harta Warisan: Dengan Fokus kepada Faraid Fiqh dan Pengurusan Harta Warisan: Dengan Fokus kepada Faraid Abdullaah Jalil Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Email: abdullaah@usim.edu.my / abdullaahjalil@gmail.com

Lebih terperinci

Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia

Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Ahmad Johari Bin Hj Sihes, Abdul Rahim Bin Hamdan, Jamaluddin Bin Ramli dan Nor Salis Bte Samingan

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

ADAB AMAR MAARUF DAN NAHI MUNKAR

ADAB AMAR MAARUF DAN NAHI MUNKAR ADAB AMAR MAARUF DAN NAHI MUNKAR 1 Bahagian Tajuk kecil Cadangan Adab Amar makruf Adab dalam 1. Memahami garis panduan adab amar makruf kehidupan Bersosial 2. Memahami cara beradab dalam amar makruf 3.

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 Dasar Pemberi Maklumat (Dalaman) Definisi 1. Pemberian maklumat adalah pendedahan yang dilakukan oleh individu yang kebiasaannya terdiri daripada

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

HAKIKAT SEBENAR WASIAT WAJIBAH DALAM PERUNDANGAN ISLAM NURUL SYAFINI ABD RAHMAN 1 ABSTRAK

HAKIKAT SEBENAR WASIAT WAJIBAH DALAM PERUNDANGAN ISLAM NURUL SYAFINI ABD RAHMAN 1 ABSTRAK INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) 1109 HAKIKAT SEBENAR WASIAT WAJIBAH DALAM PERUNDANGAN ISLAM NURUL SYAFINI ABD RAHMAN 1 nurulsyafini@kuis.edu.my ABSTRAK Wasiat

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Pertumbuhan penduduk yang pesat khasnya di kawasan-kawasan yang pesat membangun sedikit sebanyak telah memperkembangkan lagi industri perumahan di Malaysia khususnya. Didapati

Lebih terperinci

ANTARA BELANJAWAN NEGARA DAN BELANJAWAN ALTERNATIF Zulkifli Hasan

ANTARA BELANJAWAN NEGARA DAN BELANJAWAN ALTERNATIF Zulkifli Hasan ANTARA BELANJAWAN NEGARA DAN BELANJAWAN ALTERNATIF 2012 1.0 Pendahuluan Zulkifli Hasan Belanjawan merupakan dokumen yang amat penting bagi merencana perbelanjaan dan perancangan Negara. Belanjawan yang

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

PENGENALAN PENDAHULUAN CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM 23/06/2013 PEMBAHAGIAN NILAI DEFINISI NILAI: ISI KANDUNGAN: PERSAMAAN NILAI ANTARA TAMADUN

PENGENALAN PENDAHULUAN CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM 23/06/2013 PEMBAHAGIAN NILAI DEFINISI NILAI: ISI KANDUNGAN: PERSAMAAN NILAI ANTARA TAMADUN 1 PENGENALAN 2 Maruwiah Ahmat CTU 151: PEMIKIRAN & TAMADUN ISLAM HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan Konsep Tamadun Islam dan Sumbangannya Kepada Tamadun Dunia Menjelaskan Perkembangan dan Pengaruh Islam di

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARANAN. Setelah kajian secara teliti dilakukan terhadap tajuk yang dipilih dan dipersetujui,

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARANAN. Setelah kajian secara teliti dilakukan terhadap tajuk yang dipilih dan dipersetujui, BAB 5 KESIMPULAN DAN SARANAN 5.0. Pengenalan Setelah kajian secara teliti dilakukan terhadap tajuk yang dipilih dan dipersetujui, penulis mendapati bahawa Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka

Lebih terperinci

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan)

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) 1 Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) Kemahiran : Jelaskan (memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang utama di dalam program pembangunan negara ini yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, sekaligus

Lebih terperinci

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS) Bab 1: 1

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS) Bab 1: 1 Bab 1: 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN Bab 1: 2 Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat: Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun. Menerangkan hubungan tamadun dengan agama,

Lebih terperinci

Insurans dan Takaful: Suatu Perbandingan dan Perbahasan Hukum

Insurans dan Takaful: Suatu Perbandingan dan Perbahasan Hukum Insurans dan Takaful: Suatu Perbandingan dan Perbahasan Hukum Dato Mohd. Mokhtar bin Shafii Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Pengerusi Jawatankuasa Syariah Takaful IKHLAS Sdn. Bhd. Insurans Dan

Lebih terperinci

KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA 1. SPR sentiasa berusaha dari masa ke masa menyelesaikan apa juga masalah yang dikenal pasti dan dipelajari dalam setiap Pilihan Raya Umum dan Pilihan

Lebih terperinci

Ali : Mereka juga mempunyai identiti dan peraturannya sendiri.

Ali : Mereka juga mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 1 I t e m O b j e k t i f M.S. 100 1. Apakah faktor keruntuhan empangan Maarib di Sabak pada tahun 300 Masihi? I Banjir besar III Kejatuhan kerajaan II Kelalaian pemimpin

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID APA ITU PAGAM MADINAH? Dikenali juga sebagai SAHIFAH MADINAH Perlembagaan Bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w pada 622M. Berpandukan WAHYU ALLAH

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

CABARAN INSTITUSI ZAKAT DALAM MENANGANI KEMISKINAN: PENGALAMAN MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)

CABARAN INSTITUSI ZAKAT DALAM MENANGANI KEMISKINAN: PENGALAMAN MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP) CABARAN INSTITUSI ZAKAT DALAM MENANGANI KEMISKINAN: PENGALAMAN MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP) OLEH : YBHG. USTAZ MOHD NIZAM BIN HAJI YAHYA PENGURUS BAHAGIAN BAITULMAL MAIWP PENDAHULUAN

Lebih terperinci

FACT SHEET

FACT SHEET S.1: Kempen 'Jom Sertai Kami' ini berkenaan apa? J: Jom Sertai Kami merupakan kempen insan oleh UNICEF yang bertujuan memberi orang ramai suatu landasan untuk belajar dan memberi respon terhadap penderaan

Lebih terperinci

Selasa, 3 Julai 12. Sistem pembangungan islam

Selasa, 3 Julai 12. Sistem pembangungan islam Sistem pembangungan islam Pengenalan "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

DASAR AGIHAN ZAKAT PROGRAM PENGAJIAN ASNAF LEPASAN SPM MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN OBJEKTIF

DASAR AGIHAN ZAKAT PROGRAM PENGAJIAN ASNAF LEPASAN SPM MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN OBJEKTIF DASAR AGIHAN ZAKAT PROGRAM PENGAJIAN ASNAF LEPASAN SPM MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN OBJEKTIF Bertujuan untuk memastikan proses pengagihan wang zakat disalurkan mengikut asnaf lapan

Lebih terperinci

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم RESOLUSI PERSIDANGAN MEJA BULAT: ISU DAN CABARAN KONTEMPORARI DALAM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلوات هللا وسالمه على رسوله األمين خاتم النبيين وعلى اله وصحبه

Lebih terperinci

BAB 4 Ibadah Membina Insan Berkualiti II

BAB 4 Ibadah Membina Insan Berkualiti II 1 2 BAB 4 Ibadah Membina Insan Berkualiti II Hasil Pembelajaran Menghuraikan pengertian ibadah Menjelaskan pembahagian ibadah Menjelaskan asas-asas ibadah Menjelaskan impak ibadah dalam kehidupan muslim

Lebih terperinci

BAB 5 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

BAB 5 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia BAB 5 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah salah satu perkara penting yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Antara nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia

Lebih terperinci

BAB 4 Ibadah Membina Insan Berkualiti II

BAB 4 Ibadah Membina Insan Berkualiti II 1 BAB 4 Ibadah Membina Insan Berkualiti II Maruwiah Ahmat CTU 101: PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM PENDAHULUAN 2 Hasil Pembelajaran Menghuraikan pengertian ibadah Menjelaskan pembahagian ibadah Menjelaskan

Lebih terperinci

Cabaran dalam Menjaga Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Erica Lovel

Cabaran dalam Menjaga Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Erica Lovel Cabaran dalam Menjaga Kanak-kanak Berkeperluan Khas Erica Lovel erica@ecoethical.com.au Anak-anak Saya.. Jason 25 tahun Ryan 22 tahun, menghidap Perthes Disease sejak berumur 3 tahun, masalah berkaitan

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

BAB 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

BAB 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BAB 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri Nilai berkaitan dengan perkembangan diri melibatkan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, amanah, bertanggungjawab, harga diri, hemah tinggi, toleransi, berdikari,

Lebih terperinci

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri hotel adalah berkait rapat dengan industri pelancongan dan perdagangan dalam negeri atau antarabangsa sesebuah negara kerana fungsi utamanya ialah untuk membekalkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. zakat dan Infaq merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (hablun min

BAB I PENDAHULUAN. zakat dan Infaq merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (hablun min BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Zakat dan Infaq mempunyai peranan sangat besar dalam meningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat kurang mampu. Hal ini disebabkan karena zakat dan Infaq

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan BAB V KESIMPULAN 5.1 PENDAHULUAN Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan mengemukakan suatu rumusan ringkas mengenai hasil kajian, implikasi, memberi cadangan, limitasi

Lebih terperinci

MODUL 10: KESIMPULAN. Isi Kandungan Pengenalan Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan Soalan penilaian

MODUL 10: KESIMPULAN. Isi Kandungan Pengenalan Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan Soalan penilaian MODUL 10: KESIMPULAN Isi Kandungan 10.0 Pengenalan 10.2 Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan 10.3 Soalan penilaian 113 10.0 Pengenalan Pelajar telah mempelajari tentang asas-asas utama perancangan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

UMAT ISLAM PERLU BERKORBAN, JIKA TIDAK INGIN MENJADI KORBAN

UMAT ISLAM PERLU BERKORBAN, JIKA TIDAK INGIN MENJADI KORBAN Lembaran ISSN: 2086-0706 UMAT ISLAM PERLU BERKORBAN, JIKA TIDAK INGIN MENJADI KORBAN {Renungan hari raya 'Idul Qurban 1431H, Ketua Dewan Redaksi} ABSTRAK Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke

Lebih terperinci

Pengeluaran Negara PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Pengeluaran Negara PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 2 Pengeluaran Negara HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan aliran model pendapatan; 2. Membandingkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dengan keluaran negara

Lebih terperinci

Mengenai Kempen Penyertaan Semua Untuk Kemalangan Sifar

Mengenai Kempen Penyertaan Semua Untuk Kemalangan Sifar Mengenai Kempen Penyertaan Semua Untuk Kemalangan Sifar 1. Kaedah Pelaksanaan Kempen Kemalangan Sifar Bahagian Promosi Kemalangan Sifar Teknik spesifik yang untuk dilaksanakan di tempat bekerja bagi merealisasikan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan.

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan. Kehidupan manusia tidak boleh lari daripada berkomunikasi. Ini kerana manusia perlu berkomunikasi bagi memenuhi tuntutan kehidupan mereka dalam menghadapi pelbagai situasi

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

Akhlak Mahmudah (Akhlak Rasulullah) & Akhlak Mazmumah

Akhlak Mahmudah (Akhlak Rasulullah) & Akhlak Mazmumah Akhlak Mahmudah (Akhlak Rasulullah) & Akhlak Mazmumah Terlebih dahulu saya memberikan maksud Akhlak Islam, kerana sifat-sifat ini banyak dibincangkan dalam ilmu Akhlak. Maksud Akhlak ialah budi pekerti

Lebih terperinci

HAK ZAKAT BAGI PENGUNGSI

HAK ZAKAT BAGI PENGUNGSI HAK ZAKAT BAGI PENGUNGSI SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam jurusan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta NAMA

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. sebelumnya. Seterusnya pengkaji akan mengemukakan beberapa cadangan yang

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. sebelumnya. Seterusnya pengkaji akan mengemukakan beberapa cadangan yang BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Dalam bab ini, pengkaji akan membuat kesimpulan hasil daripada kajian yang telah dijalankan. Ia merangkumi semua aspek yang telah dibincangkan dalam bab-bab yang

Lebih terperinci