KEBAJIKAN SAUDARA BARU MENERUSI SISTEM ZAKAT Oleh Razaleigh Kawangit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEBAJIKAN SAUDARA BARU MENERUSI SISTEM ZAKAT Oleh Razaleigh Kawangit"

Transkripsi

1 1 KEBAJIKAN SAUDARA BARU MENERUSI SISTEM ZAKAT Oleh Razaleigh Kawangit Abstrak Sistem Zakat telah sekian lama diakui sebagai satu sistem ekonomi dalam Islam. Walaupun bergitu, matlamat utama Zakat ini adalah untuk membantu golongan yang memerlukan dari sudut ekonomi dari kalangan umat Islam. Dari satu sudut, Saudara Baru adalah golongan yang sangat memerlukan kepada pemberian zakat. Namun, ada dikalangan Saudara Baru ini tidak mengetahui peruntukan yang tertentu dari Zakat kepada mereka. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pendedahan berkaitan keperluan Saudara Baru kepada Zakat. Kajian mendapati, wujud kekeliruan dalam memberikan peruntukan Zakat kepada Saudara Baru 1. Pendahuluan Saudara baru atau muallaf merupakan istilah yang cukup popular dalam masyarakat untuk menggambarkan orang yang baru memeluk agama Islam. Golongan ini mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam, dimana mereka dibantu dengan pelbagai kemudahan seperti bimbingan dan kewangan dalam usaha mengukuh dan memantapkan mereka dalam agama Islam yang baru dianuti. Punca mereka dibantu dalam Islam ialah kelemahan mereka, iaitu lemah dari segi kefahaman tentang agama yang baru dianuti, lemah dari segi sokongan moral dan hubungan kekeluargaan, lemah dari segi pandangan sesetengah masyarakat Islam yang ragu-ragu menerima kehadiran dan keislaman mereka dan sebagainya. Bahkan kadangkala mereka juga lemah dari segi bantuan material akibat dipulau oleh keluarga dan majikan. Justeru diatas sifat kelemahan mereka, maka Islam telah mengambil inisiatif tersendiri untuk membantu dan memberi sokongan kepada mereka dalam menyokong usaha mereka yang murni iaitu ingin mempelajari agama yang diredai Allah s.w.t. Antara inisiatif dan bantuan yang disediakan oleh Islam ialah pengagihan zakat keatas mereka atas kapasiti sebagai muallaf. Allah s.w.t menerusi surah al-tawbah ayat 60 telah memperincikan kumpulan-kumpulan (asnaf) yang layak menerima bantuan zakat atas dasar kelemahan kumpulan tersebut. Secara umunya terdapat lapan kumpulan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut iaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba, orang berhutang, sabillillah dan ibn sabil. Daripada asnaf-asnaf yang disebutkan, asnaf muallaf menduduki tempat ketiga terpenting dalam susunan pengagihan harta zakat selepas fakir (dan miskin) 1 dan amil. Walau 1 Ulama berselisih pendapat tentang fakir dan miskin, adakah mereka dua golongan yang berbeza atau dari golongan yang sama? Siapakah lebih buruk keadannya: fakir atau miskin? Dan sebagainya. Apa yang jelasnya kedua-dua golongan ini mempunyai persamaan iaitu lemah dari segi material dan perlukan bantuan daripada masyarakat. Justeru agihan

2 2 bagaimanapun bahagian muallaf ini pernah dibekukan dizaman pemerintahan khalifah Umar al-khattab apabila kedudukan Islam telah kuat. Kata Umar: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w memberikan zakat kepada kamu supaya menjinakkan hati kamu kepada Islam. Hari ini Allah telah menguatkan agamanya. Sekarang sama ada kamu terus kukuh dengan agama Islam atau kamu akan dipancung (jika murtad). 2 Namun pembekuan ini hanyalah bersifat sementara dan merupakan polisi (ijtihad) Umar ketika itu. Ini terbukti apabila khalifah-khalifah selepasnya telah mmebuka kembali pembahagian harta zakat kepada asnaf muallaf. 2. Asnaf Muallaf Dalam Agihan Zakat Seperti yang dikatakan bahawa asnaf muallaf merupakan golongan yang lemah dan perlu dibantu, bahkan kesemua asnaf-asnaf zakat yang disebut di dalam surah al-tawbah tersebut merupakan golongan yang lemah sehingga mereka diberi pembelaan yang sewajarnya daripada harta zakat. Fakir dan miskin sememangnya lemah dalam memenuhi keperluan hidupannya. Amil juga lemah dari segi sikap dan kejujurannya dalam mengumpul harta-harta zakat. Dengan kata lain, tugas amil amat terdedah kepada risiko penyelewengan harta zakat. Begitu juga muallaf adalah lemah dari segi hubungannya memandang mereka merupakan saudara baru yang mungkin terpisah dengan kaum kerabat mereka yang belum memasuki Islam. Hamba juga merupakan golongan yang lemah kerana ketiadaan kebebasan mereka untuk berusaha mencari harta seterusnya memerdekakan diri mereka. Orang yang mempunyai banyak hutang juga adalah lemah dengan sebab bebanan hutang mereka. Orang yang keputusan dalam perjalanan (ibn sabil) juga adalah lemah kerana terputus hubungan dengan kaum keluarganya ditempat yang jauh dan juga kesempitan/ masalah kewangannya untuk kembali kepada mereka. Golongan fi sabilillah yang memperjuangkan kesucian Islam seperti tentera dan para pendakwah juga adalah lemah, memandangkan masa mereka tertumpu sepenuhnya kepada usaha mengembangkan syariat Allah dan tidak mempunyai masa yang banyak untuk bekerja mencari kekayaan sepertimana orang lain. Kesimpulannya, kelapan-lapan asnaf yang layak menerima harta zakat mempunyai kelemahan yang tersendiri yang wajib dibantu oleh pihak lain yang mempunyai kelebihan harta dalam msyarakat. Untuk tujuan ini kajian akan melihat peranan zakat secara khusus kepada asnaf muallaf sebagai zakat lebih mustahak didahulukan kepada mereka berbanding asnaf-asnaf yang lain. Bahkan menurut jumhur, harus mengagihkan (membiayai) semua harta zakat kepada kedua golongan ini sahaja jika perlu. (al Nawawi, Muhyi al-din (1971) al-majmu c Sharh al-muhazzab. Kaherah: al- c Alamiyah, j.6 h. 192) 2 al-san c ani, Abu Bakr (1997) Bada c i al-sana c i fi Tartib al-shara c i. Beirut: Dar al-fikr, j.2 h.45

3 3 satu mekanisme untuk menjamin kebajikan mereka dalam negara Islam dan kepentingan memelihara kebajikan mereka dari aspek makro. Sebelum melihat peranan zakat dalam menjamin kebajikan asnaf muallaf secara lebih lanjut dan kesannya, adalah perlu dilihat definisi muallaf seperti yang telah dibincangkan oleh para fuqaha. Muallaf dari segi bahasa bermaksud yang dijinakkan hatinya dengan habuan. 3 Dari segi istilah, para fuqaha mempunyai beberapa pandangan yang agak berbeza untuk menjelaskan maksud dan skop muallaf. Persoalan yang timbul: apakah motif menjinakkan hati (ta lif) hanya kepada mereka yang baru memeluk Islam semata-mata atau juga kepada mereka yang bakal memeluk Islam? Jika muallaf juga boleh dikatakan kepada golongan yang bakal memeluk Islam, apakah kriteria-kriteria yang boleh diukur untuk menentu mereka termasuk dalam maksud muallaf dan layak menerima agihan zakat?. Daripada persoalan dan perselisihan para fuqaha ini, dapat dibahagikan kumpulan muallaf kepada dua kumpulan umum iaitu: 4 : (i) Belum memeluk Islam (masih kafir) 5. Walau bagaimanapun tidak semua fuqaha bersetuju dengan dengan pandangan ini. Ini kerana mereka berpendapat bahawa bantuan yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka adalah daripada harta al-fay. 6 Bagi mereka yang menerima bukan Islam sebagai muallaf, mereka berselisih pula dalam menentukan adakah muallaf bukan Islam boleh mendapat habuan zakat selepas kewafatan nabi atau tidak mendapatnya lagi selepas kewafatan baginda. 7 Walau apapun perselisisan tersebut, mereka telah meletakkan keriteria tertentu bagi membolehkan bukan Islam dianggap muallaf dan layak mendapat habuan zakat. Kriteria-kriteria tersebut ialah: 8 Orang-orang kafir yang berpotensi dijinakkan hatinya dengan Islam kerana minat mereka terhadap Islam atau kajian mereka atau seluruh keluarganya telah menganut Islam atau lain-lain sebab yang menjadi harapan besar untuk dia memeluk agama Islam. 3 al-fayruz al-abadiy (1987) al-qamus al-muhit. Beirut: Muassasah al-risalah, h Jar Allah, c Abd Allah (1987) Masarif al-zakah fi al-shari c ah al-islamiyah. Beirut: Muassasah al-risalah, h Diceritakan daripada Abbas bahawa baginda s.a.w dizaman permulan Islam memberi harta kepada satu kaum (kafir) yang meminta daripadanya. Sekiranya diberi mereka akan memuji-muji Islam. Sekiranya tidak diberi mereka akan mencela dan mengganggu umat islam. Menurut pendapat Hanafiyah dan Shafi c iyyah pemberian tersebut dari dana zakat. (al Nawawi, Muhyi al-din (1971) al-majmu c Sharh al-muhazzab, j.6 h.203.) 6 Al-Fay adalah harta rampasan perang yang tidak melibatkan peperangan akibat ditinggalkan oleh musuh. 7 al-qurtubi (1977) al-jami c li Ahkam al-quran. Kaherah: Hay ah al-masriyah al-cammah li al-kitab j.8 h al-jar Allah, c Abd Allah (1987) Masarif al-zakah fi al-shari c ah al-islamiyah, h. 67

4 4 Orang kafir yang boleh mengancam keselamatan Islam dan umatnya. Pemberian zakat kepadanya adalah untuk mengelak ancaman tersebut memandangkan negara Islam tidak berkemampuan menghalangnya. Namun jika negara Islam mampu menghalang ancaman mereka seperti terdapat undang-undang yang melindungi, atau terdapat bantuan dari pihak berkuasa dan sebagainya, maka ancaman mereka tidak perlu dibimbangi dan mereka tidak perlu ditakuti. Inilah yang berlaku dizaman khalifah Umar al-khattab apabila Islam menjadi kukuh, agihan zakat kepada mereka telah dibekukan. Walaubagaimana pun para fuqaha yang berpendapat bahawa golongan muallaf bukan Islam ini boleh menerima zakat, telah sepakat bahawa pemberian zakat kepada mereka perlulah dihadkan untuk kadar yang dianggap maslahat iaitu sekadar dapat menarik minat mereka atau dapat menghalang ancaman mereka sahaja. Dengan kata lain agihan harta zakat tidak boleh dihabiskan kesemuanya kepada golongan ini. (ii) Sudah memeluk Islam. Maksud sudah memeluk Islam tidak semestinya terhad kepada yang baru memeluk Islam sahaja, bahkan mereka yang telah lama memeluk Islam atau sememangnya berasal dari agama Islam juga boleh dimasukkan kedalam makna muallaf jika memenuhi kriteria tertentu. Ini kerana objektif ta lif atau menjinakkan mereka yang menjadi ukuran, bukannya lama masa mereka memeluk Islam. Kriteria-kriteria bagi golongan ini boleh dianggap muallaf dan layak menerima zakat ialah : Mereka yang baru memeluk Islam. Sememangnya mereka adalah terasing daripada keluarga, kawan, masyarakat asal mereka, persekitaran, kefahaman agama yang baru dan sebagainya. Maka zakat diberikan dengan tujuan menunjukan sokongan material dan moral kepada golongan ini. Ketua-ketua kaum (Islam) yang mampu mempengaruhi pengikutpengikut lain yang bukan Islam. Mereka diberi galakan dan insentif dengan bantuan zakat dibawah asnaf muallaf diatas kedudukan mereka yang mampu mempengaruhi orang lain kepada Islam. Ketua-ketua kaum yang lemah imannya. Jika dengan memberi zakat boleh membantu menguatkan iman mereka dan boleh memberi kebaikan kepada Islam. maka diberikan zakat kepadanya. Penduduk-penduduk Islam yang tinggal disempadan negara kafir yang boleh mengundang bahaya kepada kerajaan Islam sama ada bahaya

5 5 politik 9, bahaya sosial 10, bahaya ekonomi 11 dan sebagainya. Maka mereka diberi zakat supaya dapat megukuhkan ekonomi mereka serta dapat menjaga sempadan negara daripada dikhianati oleh musuh. Mereka yang akan menolong pemerintah memungut zakat sekiranya diberi zakat kepada mereka. Jika tidak diberi zakat meraka akan cuba menghalang dan menggangu pihak pemerintah memungut zakat. Justeru mereka juga boleh diberikan zakat dibawah asnaf muallah untuk menjinakkan mereka serta menghidari ganguan pungutan harta zakat dikawasan tersebut. Daripada kriteria-kriteria yang dibincangkan oleh para fuqaha terhadap muallaf sama ada yang bukan Islam ataupun yang Islam, dapat disimpulkan matlamat sebenar syarak daripada pemberian harta zakat kepada asnaf ini, kepada dua matlamat umum iaitu: 12 i- mengharapkan kebaikan daripada mereka ii- menghindarkan ancaman daripada mereka. Konsep seperti ini adalah menepati dengan konsep maslahat yang dibincangkan dalam pengkjaian usul al-fiqh, dimana konsep maslahat menekankan pencapaian dua perkara dalam satu tindakan iaitu mendatangkan kebaikan (jalb al-masalih) dan menolak keburukan (dar almafasid). 13 Walau bagaimanapun dalam keadaan timbul pertelagahan dari segi keutamaan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, maka kaedah fiqh telah memutuskan bahawa menolak keburukan adalah lebih.( 14 دفع المفاسد أولى من جلب المصالح) utama daripada mendatangkan kebaikan Demikian juga dalam melaksanakan konsep maslahat, kepentingan umum lebih dipelihara berbanding kepentingan khusus. Ini kerana kepentingan umum telah merangkumi beberapa kepentingan khusus, justeru memelihara kepentingan umum secara tidak langsung telah turut memelihara beberapa kepentingan khusus juga. Dalam contoh penentuan kriteria muallaf dan pemberian zakat kepada mereka ternyata memelihara kepentingan umum khususnya untuk pemberian yang bertujuan menolak keburukan daripada mereka adalah menjadi dasar dan matlamat. Ini kerana jika tidak diberi habuan zakat 9 Seperti membuka sempadan untuk musuh atau menunjukjalan kepada mereka menawan negara Islam dan lain lain. 10 Seperti membawa masuk budaya-budaya asing yang boleh merosakkan akhlak serta akidah umat Islam. 11 Seperti menyeludup barang-barang keperluan dari luar yang menyebabkan aktiviti ekonomi dalam negara islam menjadi terjejas. 12 al-qaradawi, Yusuf (1991) Fiqh al-zakah. Beirut: Muassasah al-risalah, j.2 h al-zuhayli, Wahbah (1986) Usul al-fiqh al-islami. Beirut: Dar al-fikr, j.2 h al-suyuti, Jalal al-din (1983) al-ashbah wa al-nada ir. Beirut: Dar al-kutub al- c Ilmiyah, h.87

6 6 kepada mereka, menyebabkan keburukan (mafsadah) seperti keselamatan negara terancam, atau pungutan harta zakat terganggu atau lain-lain bentuk kesusahan yang boleh menjejaskan pungutan zakat dan seterusnya menjejaskan pengagihan harta zakat kepada asnaf-asnaf lain. Justeru adalah bermaslahat jika diberikan sedikat harta zakat kepada mereka untuk menolak keburukan mereka, dan dengan itu kebajikan asnaf-asnaf lain terjamin Peranan Zakat Memelihara Kebajikan Suadara Baru Muallaf atau saudara baru adalah mereka yang berhak menerima pemberian zakat sekalipun mereka adalah golongan yang kaya menurut sesetengah pendapat seperti al-zuhri. 16 Ini kerana menganggap pemberian zakat tersebut sebagai insentif dan sokongan kepada mereka yang sanggup berkorban meninggalkan kesenangan harta serta mengahdapi tekanan daripada keluarga dan sebagainya untuk beriman kepada Allah. Dalam keadaan tersebut sokongan dan bantuan amat diperlukan oleh mereka walaupun dengan sedikit harta yang menunjukkan penghargaan kepada mereka. Untuk tujuan tersebut zakat diberikan kepada mereka. Walau bagaimanapun penentuan kadar pemberian zakat kepada golongan ini adalah diputuskan oleh pemerintah melalui polisi semasa yang digubal dalam negara Islam sepertimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dan para khalifah selepasnya. Penentuan kadar pemberian juga boleh dilakukan oleh pertubuhan-pertubuahn Islam yang diberi kuasa untuk memelihara kebajikan saudara baru seperti PERKIM dan sebagainya. Jika tidak terdapat negara Islam yang boleh mengambil tanggungjawab memelihara saudara baru ini, atau tidak terdapat mana-mana pertubuhan Islam yang ingin menanganinya, maka ketika itu ia menjadi kewajiban individu umat Islam untuk memelihara kepentingan saudara baru tersebut sebagai satu tuntutan fardu kifayah. Dengan kata lain, walau apapun keadaan dan selagi terdapat masyarakat Islam yang berkemampuan dalam sesebuah masyarakat, maka nasib saudara baru (muallaf) serta asnaf-asnaf lain tetap akan terbela dalam Islam. Bahkan dalam keadaan dan syaratsyarat tertentu, harta zakat harus diambil dari tempat lain dan diagihkan kepada asnaf dikawasan yang memerlukan menurut fuqaha. Ini adalah bertujuan menjaga kebajikan mereka dalam Islam dan tidak membiarkan mereka tanpa pembelaan. Pada hari ini, skop muallaf tidak lagi tertumpu kepada individu-individu saudara baru semata-mata. Malah ia boleh dilihat dalam skop yang lebih global dan berpotensi memberi kebaikan kepada Islam dengan sedikit bantuan yang diagihkan kepada mereka. Bantuan terhadap asnaf muallaf 15 al-qaradawi, Yusuf (1991) Fiqh al-zakah, j.2 h al-tabari, Muhmmad bin Jarir (1992) Jami c al-bayan c An Ta wil Aayi al-qur an. Beirut: Dar al-kutub al- c Ilmiyah, j.14, h.313

7 7 hari ini boleh diberikan kepada kerajaan bukan Islam yang menyokong/ mengundi dasar negara Islam diperingkat antarabangsa seperti PBB. Bantuan asnaf muallaf juga boleh dilihat sebagai bantuan kepada pertubuhan-pertubuhan atau msyarakat bukan Islam yang berminat mengkaji agama Islam. Begitu juga bantuan asnaf muallaf boleh dilihat dalam bentuk mengupah penulis-penulis dan penceramah-penceramah memperbetul ajaran Islam yang telah disongsangkan oleh penganutnya. Demikianlah keunikan Islam dan kemampuan sistem zakat dalam menyediakan satu bentuk jaminan terhadap kelompok saudara baru atau muallaf dalam masyarakat. Jaminan kebajikan terhadap golongan ini melalui sistem zakat membawa kesan yang cukup positif dalam mengukuhkan ajaran Islam, menyebarluaskannya kedalam masyarakat dan membina hubungan yang harmoni dengan masyarakat serta negara bukan Islam. Dengan wujudnya hubungan politik yang harmoni ini, amat membantu pencapaian negara Islam diperingkat antarabangsa. Mekanismenya yang mewujudkan hubungan harmoni ini ialah zakat yang menjinakkan mereka dengan Islam. Usaha menjinakkan masyarakat kepada agama-agama tertentu melalui bantuan kewangan dan kebendaan telah mula ditiru oleh pendakwahpendakwah mereka. Kesannya memang berjaya. Tetapi hanya Islam yang mempunyai sumber yang tetap untuk tujuan tersebut iaitu zakat. Sedangkan agama lain hanya bergantung kepada kutipan dan sumbangan yang tidak menentu. Justeru syariat Islam dilihat lebih sistematik dan mempunyai hukum serta peraturan yang lengkap dalam usaha menjinakkan golongan tersebut kepadanya dan menjamin kebajikan mereka di dalamnya. 4. Kesimpulan Zakat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam, adalah satu sistem jaminan soaial (social insurance) yang bersifat kebajikan dalam sistem ekonomi Islam. Sifat kebajikan ini tidak pernah dikenali dalam mana-mana sistem konvensional sama ada Kapitalis maupun Sosialis. Ini kerana zakat yang merupakan kewajiban kepada golongan tertentu untuk membantu dari segi material terhadap golongan yang lemah dan memerlukan bantuan, adalah berbentuk murni dan ikhlas. Pemberinya tidak mengharapkan sebarang ganjaran daripada penerimanya, sebaliknya hanya melaksanakan tanggungjawab sosial iaitu membantu penerimanya melepaskan dari kesusahan hidup. Begitu juga dipihak penerima, bantuan ini hanya layak diterima oleh mereka yang benar-benar berkedudukan lemah dan ekonomi dan sosial seperti mana yang telah diputuskan oleh Allah melalui penetapan asnaf-asnaf tertentu. Antara asnaf yang dianggap lemah dan perlu dibantu oleh masyarakat lain yang lebih berkemampuan dalam negara Islam ialah golongan muallaf atau yang lebih sinonim dengan saudara baru dalam masyarakat setempat.

8 8 Antara masalah yang dihadapi golongan saudara baru ialah masalah perhubungan dengan keluarga asal mereka serta juga masyarakat Islam sendiri dan tidak kurang pentingnya ialah masalah ekonomi. Sesungguhnya tidak dinafikan bahawa wang adalah satu sumber penting masakini untuk menjamin keperluan dan kecukupan dalam hidup. Bagi memelihara kebajikan saudara baru ini bukan sahaja memerlukan sokongan moral yang kuat serta tenaga kerja yang sentiasa sedia untuk berkhidmat dengan ikhlas dan tekun, tetapi juga sumber kewangan yang kukuh agar matlamat menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat serta melahirkan penganut Islam Islam kukuh akidah dan ekonomi dapat dicapai. Di Malaysia beberapa pertubuhan bukan kerajaan seperti PERKIM, YADIM, pusat-pusat zakat dan lain-lain, disamping kerajaan sendiri telah mengambil tanggung jawab fardu kifayah ini dalam usaha memelihara kepentingan dan keperluan saudara baru. Kepentingan saudara baru tidak boleh dibiarkan terabai dalam negara dan masyarakat Islam. Kedudukan Islam dan umatnya pada hari yang berada dalam kedudukan diserang dari segenap segi termasuk akidah, akhlak, pergaulan, cara hidup dan sebagainya perlulah dipertahankan. Disesetengah negara pula, umat Islam menjadi pelarian atau terjajah ditanahair sendiri. Lebih malang lagi apabila akidah serta cara hidup mereka turut terancam. Justeru amatlah wajar tindakan pro aktif untuk membantu memenuhi keperluan mereka dan menjinakkan kembali pegangan mereka yang semakin lemah terhadap ajaran Islam yang sebenar. Mekanisme yang paling berkesan dilihat ialah zakat. Rujukan al-fayruz al-abadiy (1987) al-qamus al-muhit. Beirut: Muassasah al-risalah. al-nawawi, Muhyi al-din (1971) al-majmu c Sharh al-muhazzab. Kaherah: alc Alamiyah. al-qurtubi (1977) al-jami c li Ahkam al-quran. Kaherah: Hay ah al-masriyah alcammah li al-kitab. al-qaradawi, Yusuf (1991) Fiqh al-zakah. Beirut: Muassasah al-risalah. al-san c ani, Abu Bakr (1997) Bada c i al-sana c i fi Tartib al-shara c i. Beirut: Dar al- Fikr. al-suyuti, Jalal al-din (1983) al-ashbah wa al-nada ir. Beirut: Dar al-kutub alc Ilmiyah. al-tabari, Muhmmad bin Jarir (1992) Jami c al-bayan c An Ta wil Aayi al-qur an. Beirut: Dar al-kutub al- c Ilmiyah. al-zuhayli, Wahbah (1986) Usul al-fiqh al-islami. Beirut: Dar al-fikr. Jar Allah, c Abd Allah (1987) Masarif al-zakah fi al-shari c ah al-islamiyah. Beirut: Muassasah al-risalah.

BAB 2 ASNAF FISABILILLAH

BAB 2 ASNAF FISABILILLAH BAB 2 ASNAF FISABILILLAH 2.0 Pendahuluan Zakat merupakan rukun ketiga daripada rukun Islam yang lima. Zakat adalah satu ibadah yang mempunyai hubung kait dengan Allah dan manusia. Ini bermaksud bahawa

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Wakaf sebagai sebuah institusi sosioekonomi telah dibangunkan dan berkembang sehingga berfungsi sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan masyarakat Islam.

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

Marilah sama-sama kita bersatupadu dan mengetepikan apa jua fahaman politik demi mempertahankan kesucian dan keagungan Agama Islam.

Marilah sama-sama kita bersatupadu dan mengetepikan apa jua fahaman politik demi mempertahankan kesucian dan keagungan Agama Islam. KENYATAAN MEDIA MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI ISU TUNTUTAN COMANGO DAN PELABURAN ASN DAN ASB Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

Lebih terperinci

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI Soalan: Apakah hukum wanita membuka syarikat sendiri? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

ASPEK KEMANUSIAAN DALAM AGIHAN ZAKAT IBN AL-SABIL

ASPEK KEMANUSIAAN DALAM AGIHAN ZAKAT IBN AL-SABIL ASPEK KEMANUSIAAN DALAM AGIHAN ZAKAT IBN AL-SABIL Oleh: Hasanah binti Abd. Khafidz (Ph.D) 1 Irwan bin Mohd. Subri (Ph.D) 2 Muhammad Najib bin Abdullah 3 Abstrak Artikel ini memfokuskan kepada kedudukan

Lebih terperinci

Institusi terulung dalam sejarah Islam dan bertindak sebagai Perbendaharaan Negara Dikenali juga dengan nama Kementerian Kewangan pada masa kini.

Institusi terulung dalam sejarah Islam dan bertindak sebagai Perbendaharaan Negara Dikenali juga dengan nama Kementerian Kewangan pada masa kini. SISTEM EKONOMI Institusi terulung dalam sejarah Islam dan bertindak sebagai Perbendaharaan Negara Dikenali juga dengan nama Kementerian Kewangan pada masa kini. Berfungsi sebagai pembangunan yang ada kaitan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup

BAB V PENUTUP. pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup BAB V PENUTUP Alhamdulillah, pengkaji bersyukur ke hadrat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup dengan kesimpulan dan cadangan.

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Islam amat mengambil berat tentang persoalan harta dalam kehidupan manusia. Harta dianggap sebagai satu amanah oleh Allah yang mesti diuruskan dengan baik dan sesempurna

Lebih terperinci

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Penyebutan Huruf al-qur an al-karim dalam kalangan saudara baru adalah merupakan satu kajian yang unggul. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan

Lebih terperinci

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.1 Pendahuluan Secara umumnya, penggunaan kaedah transliterasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. zakat pendapatan di Aceh maka dapat dirumuskan beberapa isu penting sebagaimana

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. zakat pendapatan di Aceh maka dapat dirumuskan beberapa isu penting sebagaimana BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1. Rumusan Berdasarkan huraian sebelum ini, berkaitan dengan isu-isu perlaksanaan kutipan zakat pendapatan di Aceh maka dapat dirumuskan beberapa isu penting sebagaimana

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini.

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini. BAB LIMA KESIMPULAN 5.0 PENDAHULUAN Di dalam bab ini, Pengkaji akan mengemukakan kesimpulan yang diperolehi daripada perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur,

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, BAB 5 PENUTUP 5.1 PENDAHULUAN Secara umumnya dalam kajian ini, teori dan konsep produk berstruktur Islam telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, pembahagian produk

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN OLEH: Y.BHG DATO MOEHAMAD IZAT EMIR MAJLIS:

TEKS UCAPAN OLEH: Y.BHG DATO MOEHAMAD IZAT EMIR MAJLIS: TEKS UCAPAN OLEH: Y.BHG DATO MOEHAMAD IZAT EMIR MAJLIS: BENGKEL ZAKAT PERNIAGAAN ANJURAN PERDASAMA DAN PUSAT PUNGUTAN ZAKAT MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN PADA: 24 MEI 2011 TEMPAT: DEWAN TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. pemeliharaan public property (harta milik am) termasuk proses peruntukan harta (dana)

BAB LIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. pemeliharaan public property (harta milik am) termasuk proses peruntukan harta (dana) BAB LIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Baitul Mal adalah tempat yang dikhaskan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum Muslimin, yakni sebuah institusi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh BAB 6 PENUTUP 6.1 KESIMPULAN Bab ini merupakan rumusan secara menyeluruh ke atas kajian ini. Di samping itu juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh yang demikian,

Lebih terperinci

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Sebagai pelabur, kita seringkali dipengaruhi oleh perspektif perilaku yang menghindari kita daripada membuat keputusan yang bijak. Apakah kelemahan

Lebih terperinci

Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL

Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL PENGENALAN Dalam zaman sebelum kedatangan Islam, adalah menjadi adat orangorang Arab pagan untuk membayar pampasan atau diyat, di mana penjenayah perlu membayar

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. Bab ini merupakan kesimpulan dan rumusan terhadap permasalahan Saudara Baru

BAB 5 PENUTUP. Bab ini merupakan kesimpulan dan rumusan terhadap permasalahan Saudara Baru BAB 5 PENUTUP 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan kesimpulan dan rumusan terhadap permasalahan Saudara Baru di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan penyelesaiannya. Rumusan ini dibuat adalah berdasarkan

Lebih terperinci

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa Muhammad Haniff Hassan Pendahuluan Tidak syak lagi tarbiyah dan pembangunan sumber manusia adalah unsur yang penting dalam kerja Islam. Namun rasa kepentingan seharusnya

Lebih terperinci

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. Perbincangan

Lebih terperinci

EKONOMI ISLAM. 2. Konsep Penguasaan - Manusia bebas bergerak seluas2nya dlm garis panduan yg disediakan oleh Allah

EKONOMI ISLAM. 2. Konsep Penguasaan - Manusia bebas bergerak seluas2nya dlm garis panduan yg disediakan oleh Allah DEFINISI EKONOMI ISLAM DR HAILANI MUJI TAHIR: Suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkahlaku manusia dalam soal mengguna dan menguruskan sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakat bagi

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Proses perbandaran yang semakin pesat dalam pelbagai sektor utama seperti ekonomi, politik, teknologi dan sosial mengubah kepada corak kehidupan manusia seharian. Selain

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pengurusan zakat di Universiti Putra Malaysia (UPM) diurus oleh Seksyen Pengurusan Zakat dan Pembangunan Asnaf, Bahagian Zakat, Wakaf dan Endowmen UPM. Pengurusan

Lebih terperinci

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA 1.1 Pendahuluan Para pekerja adalah antara aset penting negara dan menjadi tulang belakang proses pembangunan dimana tanpa sumbangan

Lebih terperinci

PENDAHULUAN FIQH AWLAWIYYAT DEFINISI FIQH AWLAWIYYAT KONSEP FIQH AWLAWIYYAT CTU /08/2013. Maruwiah Ahmat 1

PENDAHULUAN FIQH AWLAWIYYAT DEFINISI FIQH AWLAWIYYAT KONSEP FIQH AWLAWIYYAT CTU /08/2013. Maruwiah Ahmat 1 1 PENDAHULUAN 2 HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar KANDUNGAN Definisi dan Konsep Fiqh Asas-asas Pertimbangan Fiqh Bidang-bidang

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN DAN SARANAN. Berdasarkan kepada keseluruhan hasil kajian yang diperolehi, bab ini akan

BAB LIMA KESIMPULAN DAN SARANAN. Berdasarkan kepada keseluruhan hasil kajian yang diperolehi, bab ini akan BAB LIMA KESIMPULAN DAN SARANAN 5.1 PENGENALAN Berdasarkan kepada keseluruhan hasil kajian yang diperolehi, bab ini akan membincangkan kesimpulan dan saranan-saranan kepada pihak-pihak yang berkaitan bagi

Lebih terperinci

PENDAHULUAN CTU /08/2013. Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar.

PENDAHULUAN CTU /08/2013. Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar. 1 Maruwiah Ahmat CTU 263 ISLAM DAN PENGURUSAN PENDAHULUAN 2 HASIL PEMBELAJARAN KANDUNGAN Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar Definisi dan Konsep

Lebih terperinci

7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA (BPMS)

7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA (BPMS) 7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA () 1 POLITIK BERTUNJANG PRINSIP POLITIK DAKWAH & AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR 3 POLITIK PENYELESAIAN BERASASKAN ISLAM POLITIK UTAMAKAN RAKYAT 5 4 POLITIK DAMAI & DIPLOMASI

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

BAB 6: ETIKA KRISTIAN

BAB 6: ETIKA KRISTIAN BAB 6: ETIKA KRISTIAN Konsep tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan dan manusia. Agama Kristian Agama Kristian adalah agama monotheis

Lebih terperinci

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya 1.0 Pendahuluan Isu kelas peralihan sering mendapat perhatian para guru,ibu bapa dan masyarakat secara umumnya. Kelas peralihan

Lebih terperinci

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Membantah Cadangan Untuk Menambah Masa Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC Dan SJKT dan Membantah Cadangan Untuk Memperkenalkan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku

Lebih terperinci

19/03/ Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M

19/03/ Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M 1 0 Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M 0 Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia 0 Mengandungi 47 fasal yang terbahagi dua. 0 23 fasal tersebut membicarakan tentang hubungan umat

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: OPR/HEPA/GP003/UPZK GARIS PANDUAN AGIHAN BANTUAN ZAKAT PELAJAR ATAS TALIAN GARIS PANDUAN AGIHAN

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin Objektif Mengenali ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mengeluarkan hukum dalam Islam. Menyatakan

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI DAN MASDAR FARID MAS UDI MENGENAI PENYATUAN ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI DAN MASDAR FARID MAS UDI MENGENAI PENYATUAN ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK KEMASLAHATAN UMAT BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI DAN MASDAR FARID MAS UDI MENGENAI PENYATUAN ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK KEMASLAHATAN UMAT Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB V KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB V KESIMPULAN DAN CADANGAN Di akhir kajian ini, penulis akan menarik beberapa poin-poin sebagai kesimpulan atas huraian-huraian yang telah dikemukakan. Di samping itu, penulis ingin mengajukan beberapa

Lebih terperinci

FIQH KEUTAMAAN FIQH AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI. Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak PENGENALAN PENGERTIAN FIQH

FIQH KEUTAMAAN FIQH AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI. Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak PENGENALAN PENGERTIAN FIQH DENGAN AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI DALAM DALAM Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak DENGAN DALAM DALAM LIHAT DAN FIKIRKAN??? MANAKAH YANG LEBIH UTAMA? ANTARA PERKARA-PERKARA?

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci?

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci? HILANG KASIH SAYANG TIMBUL BENCI ISLAM sebagai ajaran lengkap dan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia sejagat memiliki panduan yang ditetapkan Tuhan bagi menjamin kesejahteraan hidup umatnya

Lebih terperinci

ffiegeqo.mo.to.tl do.tl ffiegiko.to.tl CPeke/[1o.m,: guo.tu CPe/[kOtlggio.tl V o.tl99utl91o.wo.b

ffiegeqo.mo.to.tl do.tl ffiegiko.to.tl CPeke/[1o.m,: guo.tu CPe/[kOtlggio.tl V o.tl99utl91o.wo.b YBhg. Tan Sri Datuk &,1 Panglima Le. Lam Thye 9 Mengenai pembelaan undang-undang untuk pekerja asing di negara kita, Malaysia sudah mempunyai Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran

Lebih terperinci

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN 162 Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 22 & 23 November 2016 SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN Azman Ab

Lebih terperinci

Nag2oO9. Item Objektif. M.S Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah.

Nag2oO9. Item Objektif. M.S Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5 1 Item Objektif M.S. 118 1. Rajah berikut menunjukkan suasana di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. Madinah Tidak aman Pelbagai kaum tidak bersatu

Lebih terperinci

KEPELBAGAIAN PERANAN MASJID

KEPELBAGAIAN PERANAN MASJID Sumber : iluvislam Disunting oleh Md Yusri Bin Jani KEPELBAGAIAN PERANAN MASJID Masjid sebagaimana yang kita sedia maklum didefinisikan sebagai tempat ibadah umat Islam. Ini merupakan definisi secara umum.

Lebih terperinci

buatwasiat.com WASIAT DAN PELAKSANAANNYA KE ATAS SAUDARA BARU SEMINAR PERANCANGAN HARTA SECARA SYARIAH

buatwasiat.com WASIAT DAN PELAKSANAANNYA KE ATAS SAUDARA BARU SEMINAR PERANCANGAN HARTA SECARA SYARIAH WASIAT DAN PELAKSANAANNYA KE ATAS SAUDARA BARU Oleh PROF MADYA MOHD RIDZUAN AWANG JABATAN SYARIAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SEMINAR PERANCANGAN HARTA SECARA SYARIAH TARIKH: 29 MAC 2009 GRAND PACIFIC

Lebih terperinci

Tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Arab Terdapat wilayah seperti Syam, Nadz,Yaman, Oman Mekah, Madinah dan Thaif merupakan ibu kota penting

Tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Arab Terdapat wilayah seperti Syam, Nadz,Yaman, Oman Mekah, Madinah dan Thaif merupakan ibu kota penting Soalan 1 berdasarkan petikan di bawah Tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Arab Terdapat wilayah seperti Syam, Nadz,Yaman, Oman Mekah, Madinah dan Thaif merupakan ibu kota penting 1. Petikan diatas merujuk

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan tentang kedapatan atau

BAB V KESIMPULAN. Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan tentang kedapatan atau BAB V KESIMPULAN 5.1 PENGENALAN Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan tentang kedapatan atau pandangan setelah meneliti hasil kajian dari Bab IV dan juga akan mengemukakan suatu rumusan ringkas

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.8 Pengenalan Projek

BAB 1 PENGENALAN. 1.8 Pengenalan Projek BAB 1 PENGENALAN 1.8 Pengenalan Projek Kes kecemasan terutamanya kes kebakaran boleh menyebabkan bencana kepada manusia dan harta benda. Bencana yang berlaku adalah seperti kecederaan fizikal dan mental,

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah?

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah? Bab 5 Tingkatan 4 Esei 1.Nabi telah menguasai semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota

Lebih terperinci

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan BAB KEENAM PENUTUP 6.1 PENGENALAN Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan antara pendidikan yang dijalankan oleh intitusi formal dan pendidikan yang dianjurkan oleh

Lebih terperinci

TANGAN MENCATAT DI BUMI, JIWA MENDONGAK KE LANGIT Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin

TANGAN MENCATAT DI BUMI, JIWA MENDONGAK KE LANGIT Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin TANGAN MENCATAT DI BUMI, JIWA MENDONGAK KE LANGIT Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin moasriza@yahoo.com Seperti mana kepetahan dan kefasihan itu tidak dimiliki oleh semua orang, demikian juga ketajaman dan

Lebih terperinci

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara.

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP 5.1 Pengenalan Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. Antaranya ialah hukum pelaksanaan bay al- inah adalah dilarang di sisi majoriti

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Hakmilik strata menurut kuatkuasa Akta Hakmilik Strata (AHS) 1985 (Akta 318) adalah manifestasi pecah bahagi bangunan berbilang tingkat kepada petak-petak strata dalam

Lebih terperinci

CABARAN KOPERASI DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITI PERNIAGAAN

CABARAN KOPERASI DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITI PERNIAGAAN CABARAN KOPERASI DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITI PERNIAGAAN Mohamad Haswardi Morshidi haswardi@mkm.edu.my Maktab Koperasi Malaysia Zon Sarawak 26 BIL. 53 2017 Pengenalan ASAS TERAS STRATEGIK DASAR PENCAPAIAN

Lebih terperinci

ZAKAT DAN SEDEKAH KEPADA BUKAN ISLAM: KEHARUSAN INTERAKSI MENURUT ISLAM.

ZAKAT DAN SEDEKAH KEPADA BUKAN ISLAM: KEHARUSAN INTERAKSI MENURUT ISLAM. 1057 ZAKAT DAN SEDEKAH KEPADA BUKAN ISLAM: KEHARUSAN INTERAKSI MENURUT ISLAM. ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN @ ISMAIL NIK MOHD NABIL BIN IBRAHIM @ NIK HANAFI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Lebih terperinci

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA)

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (LMCK 1621 SET 8 ETIKA DAN PROFESIONAL) SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) PENSYARAH : DR. MARINA BINTI ZAHARI NAMA

Lebih terperinci

Malaysia: Tohmahan dan Kefahaman (Perspektif. undang) Undang-undang

Malaysia: Tohmahan dan Kefahaman (Perspektif. undang) Undang-undang Tentangan Pelaksanaan Syariah di Malaysia: Tohmahan dan Kefahaman (Perspektif Undang-undang undang) DR. ZULKIFLI HASAN EXCO ABIM PUSAT (SHARIAH DAN KEWANGAN ISLAM) TIMBALAN PENGERUSI BIRO ANTARABANGSA

Lebih terperinci

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa KERTAS KERJA 2 : Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa 1. TUJUAN 1.1 Kertas Cadangan ini dikemukakan bagi tujuan untuk

Lebih terperinci

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama Kewarisan beda agama

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME SET 14 KONSEP ETIKA DAN MORAL DISEDIAKAN OLEH: FATIMAH BINTI HUSSIN A 144901 DISEDIAKAN

Lebih terperinci

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Membaca al-quran dengan betul dan fasih merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam 284. Membacanya sahaja sudah dikira satu ibadat dan diberikan ganjaran pahala

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji akan merumuskan keseluruhan kajian yang telah dilaksanakan. Pengkaji juga akan membuat

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM SKP2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia No. Bilik: C14 (Bangunan

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD ATURAN-ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN SECARA ISLAM KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD 1. Tajuk dan mula berkuatkuasa 1.1 Aturan-aturan ini dinamakan Aturan-aturan

Lebih terperinci

BAB 6. pendapatan dan (7) mengenalpasti kesan agihan zakat dari perspektif maqāṣid syarīah.

BAB 6. pendapatan dan (7) mengenalpasti kesan agihan zakat dari perspektif maqāṣid syarīah. BAB 6 RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1. Pengenalan. Secara keseluruhan, kajian ini telah mencapai semua objektif yang ditetapkan iaitu (1) untuk mengenalpasti profil responden asnaf fakir miskin Negeri Sembilan,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Kampus merupakan suatu persekitaran yang menempatkan ribuan pelajar untuk menjalankan aktiviti akademik. Di samping pelajar, sebuah kampus turut menempatkan

Lebih terperinci

Mengurus Inflasi. oleh Dr Zulkiply Omar. Fello Penyelidik Kanan. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) 1

Mengurus Inflasi. oleh Dr Zulkiply Omar. Fello Penyelidik Kanan. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) 1 Mengurus Inflasi oleh Dr Zulkiply Omar Fello Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) 1 Kadar inflasi berdasarkan indeks harga pengguna (IHP) untuk bulan Februari 2016 adalah 4.2

Lebih terperinci

Pengenalan Makroekonomi

Pengenalan Makroekonomi Topik 1 Pengenalan Makroekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membincangkan maksud makroekonomi dan lima isu utama dalam makroekonomi; 2. Menghuraikan dua dasar utama

Lebih terperinci

BAB 8 : KESIMPULAN. kawasan bandar Jesselton (Kota Kinabalu) dalam kegiatan badan-badan beruniform

BAB 8 : KESIMPULAN. kawasan bandar Jesselton (Kota Kinabalu) dalam kegiatan badan-badan beruniform BAB 8 : KESIMPULAN Kesedaran berpersatuan dalam kalangan kaum wanita di Sabah telah muncul dan bercambah sejak tahun 1950-an lagi menerusi penglibatan segelintir kaum wanita di kawasan bandar Jesselton

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

sanjungan di kalangan para pemimpin Islam dunia. BAB V PENUTUP Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Anchi di Miri.

sanjungan di kalangan para pemimpin Islam dunia. BAB V PENUTUP Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Anchi di Miri. 89 Menurut Tunku lagi, tokoh ini mempunyai perawakan yang lemah lembut, kuat bekerja dan mempunyai latar belakang agama yang kuat. Kejayaan tokoh ini dibidang dakwah di Sarawak, kata Tunku, mengkagumkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 14 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan oleh Public Works

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Tanah merupakan salah satu sumber yang terhad penawarannya. Akan tetapi permintaan terhadap penggunaannya adalah terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat di dalam sektor pembangunan

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami BAB 5 PENUTUP 5.1 Rumusan Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan atau persetubuhan. Pemberian mahar yang merupakan adat tertua

Lebih terperinci

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.)

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.) Diterbitkan oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Laman Web : www.penerangan.gov.my Portal : pmr.penerangan.gov.my E-mel :

Lebih terperinci

FITNAH MUSNAHKAN SEGALANYA

FITNAH MUSNAHKAN SEGALANYA ZAMAN fitnah ini ialah penghujung zaman yang penuh dengan ujian dan pancaroba sebelum terjadinya kiamat. Daripada aspek syarak, fitnah yang banyak terjadi ini telah pun dijelaskan ALLAH SWT dan Rasul-Nya

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

pusaka), namun keduanya tidak jumpa orang yang mampu menyelesaikan perselisihan mereka. Keutamaan Hak harta Simati

pusaka), namun keduanya tidak jumpa orang yang mampu menyelesaikan perselisihan mereka. Keutamaan Hak harta Simati ILMU FARAID 1 Firman Allah : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka untuk) anakanakmu. Iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu

Lebih terperinci

PENDAHULUAN CTU261 19/05/2014. Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar.

PENDAHULUAN CTU261 19/05/2014. Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar. Fatimah Hamrie CTU 261 ISLAM DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR PENDAHULUAN HASIL PEMBELAJARAN KANDUNGAN Menghuraikan kepentingan fiqh awlawiyyat dalam pembangunan habitat dan pengurusan alam sekitar Definisi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Ledakan maklumat dewasa ini amat pantas berlaku di mana-mana tempat di serata dunia. Bidang teknologi komunikasi dan komputer sedang berkembang dengan pesat. Penggunaan

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 3 NAMA:

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 3 NAMA: KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 FIQH ISLAMI KBM 3 NAMA: KELAS: KBM 3 CAWANGAN: ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. Bahagian

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan industri yang amat penting dalam menggerakkan pembangunan di Malaysia dan seterusnya menjana perkembangan ekonomi di negara ini. Industri ini

Lebih terperinci