Garis Panduan Praktikum

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Garis Panduan Praktikum"

Transkripsi

1 Garis Panduan Praktikum Diploma/Sarjana Muda (K) Pendidikan FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL, UNIVERSITI SELANGOR

2 Garis Panduan Praktikum Diploma/Sarjana Muda (K) Pendidikan 1. KONSEP Praktikum memberi peluang kepada pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan di sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara fakulti, sekolah dan agensi-agensi lain yang berkaitan. 2. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini, pelajar dapat: menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran; mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran; merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu dengan bimbingan; mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran; memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri serta menghayati dan mengamalkan nilai profesion keguruan; memperkembang potensi diri sebagai pendidik dan guru bimbingan melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas; mengoptimumkan kegunaan sumber teknologi dalam pembestarian proses pengajaran pembelajaran; menguasai kemahiran pemudahcaraan; dan menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 3. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) (ii) (iii) (iv) Syarat Guru pelatih hanya layak menjalani Latihan Praktikum setelah menyelesaikan semua subjek dalam program. Penempatan Penempatan pelajar dibuat secara pemuafakatan di antara UNISEL dan tadika swasta, tabika KEMAS dengan kebenaran Jabatan Kebajikan Masyarakat serta sekolah dengan persetujuan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Pelajar ditempatkan di tadika swasta, tabika KEMAS serta Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Rendah Agama (SRA). Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus Bilangan waktu mengajar Minimum 7-8 jam semingggu bersamaan 08 minggu sesi praktikum untuk pelajar Diploma dan pelajar ISM praktikum 1 ( syarat 4 jam kredit ). Minimum 7-8 jam seminggu bersamaan 12 minggu sesi praktikum untuk pelajar ISM praktikum II tahun akhir ( syarat 6 jam kredit ). 1 kredit bersamaan 2 minggu tempoh praktikum. Syarat yang disyorkan oleh MQA. 2

3 (v) Bilangan penyeliaan Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. Ini termasuklah dua (2) kali bimbingan dan satu (1) kali penilaian akhir. Bimbingan berterusan hendaklah diamalkan sepanjang praktikum. Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. Penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum. 4. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB I) Pelajar a) Menghadiri taklimat praktikum oleh Unit Praktikum. b) Memahami dan menghayati objektif praktikum. c) Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum. d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sekolah. e) Menghantar jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat maklumat lain kepada pensyarah pembimbing dalam minggu pertama. f) Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan, peraturan universiti dan peraturan sekolah. g) Hadir ke sekolah sepanjang tempoh praktikum. h) Menandatangani borang/buku kehadiran setiap hari persekolahan dan aktiviti anjuran sekolah. i) Membuat portfolio semasa sesi praktikum sebagai sebahagian penilaian. j) Mendapatkan sukatan pelajaran dari sekolah. k) Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar. l) Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan. m) Merancang pengajaran bersama-sama guru pembimbing. n) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu dan masalah yang kritikal semasa tempoh praktikum. Penulisan jurnal perlu dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan. o) Melengkapkan/mengemaskinikan portfolio praktikum dan menyerahkannya kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan. p) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum. q) Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Pensyarah Praktikum. II) Pensyarah Pembimbing a) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Fakulti Pendidikan & Sains Sosial. b) Menghadiri taklimat praktikum. c) Berbincang dengan pelajar tentang urusan praktikum. d) Membuat lawatan ke sekolah, berjumpa dan berbincang dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing untuk menjalin hubungan profesional. e) Melapor kemajuan pelajar dari semasa ke semasa kepada Penyelaras Praktikum. 3

4 f) Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum bersama pelajar, berdasarkan senarai semak yang ditetapkan. g) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang dikemas kini. h) Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum. i) Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Pasukan Pengurusan Praktikum. j) Memaklumkan secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Penyelaras Praktikum dengan menggunkan borang yang ditetapkan. k) Menyemak buku persediaan mengajar pelajar dan mencadangkan pembaikan di mana perlu. l) Memberi bimbingan berasaskan unsur-unsur pencerapan klinikal. m) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah ditetapkan. n) Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum. o) Bekerjasama dengan guru pembimbing dan menjalankan mentoring menerusi proses pencerapan klinikal, pengajaran berpasangan dan penyediaan portfolio praktikum. p) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah yang baik. q) Melengkapkan Borang Bimbingan (PR1), menyerahkan satu salinan kepada pelajar, dan menyimpan satu salinan dalam folder sendiri. r) Membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing. III) Guru Pembimbing a) Menghadiri taklimat praktikum dan latihan yang dijalankan oleh universiti. b) Memahami dan mengamalkan peranan sebagai guru pembimbing. c) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar tentang: jadual waktu sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran pembelajaran proses pengajaran pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran dan pembelajaran. teknik penyoalan, membina soalan. pentaksiran dan penilaian murid. pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif porfolio praktikum pengelolaan kokurikulum hal-hal lain yang berkaitan. d) Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajarannya. e) Menyemak dan memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar. f) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik terutama dari segi pergaulan yang sihat, peningkatan jati diri dan pemupukan nilai profesionalisme keguruan. 4

5 g) Menyelia pengajaran pelajar menerusi pencerapan klinikal dengan menggunakan Borang Bimbingan (PR1).Rujuk kepada pensyarah pembimbing. h) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini. i) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa. j) Memantau dan memaklumkan kehadiran dan disiplin pelajar kepada pengurus sekolah dan pihak maktab dengan segera sepanjang tempoh praktikum. k) Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar (cemerlang, gagal, masalah disiplin) kepada pihak Penyelaras Praktikum dengan segera. l) Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing. IV)Tabika KEMAS/Sekolah /Guru besar / Pengetua a) Menghadiri taklimat praktikum yang dijalankan oleh pihak universiti jika ada. b) Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum peringkat sekolah. c) Mencalon guru pembimbing daripada kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan bersesuaian. d) Memberi taklimat kepada guru pembimbing tentang: program dan pelaksanaan praktikum peranan guru pembimbing e) Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya tadika swasta/ tabika KEMAS dan sekolah tugas dan tanggungjawab menguruskan firma iaitu tadika swasta/ tabika KEMAS. tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di tadika/tabika dan sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan. f) Memberi jadual waktu dan takwim tadika/tabika/sekolah kepada pelajar. g) Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. h) Tidak menyingkirkan atau membuang pelajar semasa sesi latihan mengajar sedang berlangsung. i) Memberitahu secara bertulis kepada pihak universiti dari semasa ke semasa tentang pelajar yang: tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. kes-kes disiplin kes-kes kesihatan dan kemalangan j) Menyemak dan mengesahkan rancangan pelajaran dan persediaan mengajar pelajar. k) Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum. l) Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar berterusan kepada pelajar. m) Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar dan membuat tindakan susulan. 5

6 n) Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna. o) Memastikan pelajar dilibatkan dalam kokurikulum sekolah dalam salah satu daripada unit beruniform / sukan dan permainan. 5. KEHADIRAN PRAKTIKUM a) Kehadiran pelajar dalam praktikum adalah 100%. b) Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum (dengan kebenaran dan tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum) ialah; Cuti sakit kerana sakit, kemalangan, cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan klinik/hospital kerajaan. Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes di mahkamah. Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian. Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan. Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran secara bertulis oleh pihak universiti. c) Tindakan bagi kes kehadiran paktikum yang kurang daripada 100% dengan kebenaran adalah seperti berikut; Kehadiran Praktikum Tindakan 90 % ke atas AJK Praktikum akan menentukan sama ada perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. 70% % Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. Kurang dp 70% Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. 6. PENANGGUHAN PRAKTIKUM a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Penyelaras Praktikum. b) Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Dekan Fakulti Pendidikan & Sains Sosial. c) Penangguhan praktikum tidak menghalang seseorang pelajar untuk meneruskan pengajian dan praktikum pada semester berikutnya. d) Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuat kuasa penangguhan. e) Pelajar mesti melaporkan diri mereka kepada Penyelaras Praktikum, selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon. Penyelaras perlu memaklumkan ke Bahagian Sekolah atau Jabatan / Bahagian lain yang berkenaan untuk tujuan penempatan. f) Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh berkursus. g) Pelajar yang disahkan hamil sebelum memulakan sesi praktikum dikehendaki membuat penangguhan kerana tidak boleh menjalani latihan mengajar semasa hamil untuk mengelakkan perkara yang tidak dingini berlaku sepanjang praktikum. 6

7 7. KES GAGAL PRAKTIKUM a) Sekiranya pelajar disahkan GAGAL dalam Praktikum oleh Lembaga Akademik Fakulti (LAF), pelajar berkenaan dikehendaki mengulang Praktikum keseluruhannya. b) Pelajar diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja. 8. SYARAT PENENTUAN KEPUTUSAN a) Penentuan Lulus berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100 % dalam Praktikum. Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada kaedah penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing menggunakan borang bimbingan (PR1) Pensyarah dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR1) b) Penentuan gagal berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Guru pelatih tidak memenuhi syarat-syarat seperti disenaraikan dalam kategori lulus. Guru pelatih menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan pengajaran pembelajaran yang diberikan dari semasa ke semasa. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan. 9. BILANGAN WAKTU MENGAJAR 9.1 Bilangan waktu mengajar di dalam bilik darjah prasekolah adalah 2 hari pengajaran penuh seminggu. 9.2 Pelajar perlu merancang pengajaran satu hari pengajaran penuh bersama guru pembimbing sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh empat minggu pertama praktikum. 9.3 Agihan waktu mengajar adalah seperti dalam Jadual 1, mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab pengajaran lain yang ditentukan oleh pihak sekolah/pusat prasekolah. Jadual 1: Agihan Waktu Mengajar Mata pelajaran Prasekolah Bilangan Waktu Mengajar Seminggu *2 hari seminggu Nota * Bilangan waktu mengajar di dalam bilik darjah prasekolah adalah 2 hari pengajaran penuh seminggu disyorkan tetapi pihak sekolah/tabika/tadika boleh mengikut kesesuaian masa di sekolah. 7

8 10. BILANGAN PENYELIAAN 10.1 Penyeliaan hendaklah berasaskan kepada prinsip dan kaedah penyeliaan klinikal Bimbingan yang berterusan mesti diamalkan sepanjang praktikum meliputi bimbingan ilmu mata pelajaran, ilmu pengajaran, ilmu bimbingan, sahsiah, personaliti dan profesionalisme Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan Penyeliaan bersama-sama antara pensyarah penyelia dan guru pembimbing mesti dijalankan untuk penyelarasan dan rumusan markah pencapaian pelajar di akhir praktikum Bilangan penyeliaan yang ditetapkan adalah seperti di Jadual 2. Jadual 2 : Agihan Penyeliaan Praktikum Program PAKK/DPPS/DPPI PROGRAM PRA PENYELIAAN PENYELIAAN PENYELIAAN BERSAMA- SAMA** Jumlah UNISEL UNISEL SEKOLAH/ TABIKA/ TADIKA UNISEL & SEKOLAH/TABIKA/ TADIKA PAKK/DPPS (Prasekolah) * Nota: * Penyeliaan untuk pelajar pengkhususan Prasekolah melibatkan satu penyeliaan sehari penuh dan penyeliaan lain mengikut tunjang atau slot pengajaran. ** Penyeliaan Bersama-sama merujuk kepada penyeliaan secara bersama-sama antara pensyarah dan guru pembimbing dalam satu sesi pengajaran dan perbincangan menentukan rumusan dan keputusan penilaian pelajar. 8

9 11. PENYEDIAAN PORTFOLIO 11.1 Portfolio atau profil professional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang professional dari segi: Pengetahuan Kemahiran Pengalaman Kelayakan Matlamat dan Pencapaian 12. TUJUAN PORTFOLIO 12.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman sewaktu praktikum 12.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk menilai prestasi pelajar yang diselia Memberi peluang pelajar menganalisis dan menilai perkembangan dan arah pemikiran mereka Memberi ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat yang ditetapkan sepanjang praktikum Maklum balas tentang keberkesanan pelaksanaan kurikulum sepanjang praktikum Sebagai asas untuk membuat keputusan dan menetapkan matlamat pengajaran dan pembelajaran Alternatif kepada penilaian berbentuk pengujian dan peperiksaan atau penilaian sumatif Memperkembangkan daya kreativiti melalui penyediaan strategi, tindakan dan idea dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 13. CIRI-CIRI PORTFOLIO 13.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan guru pelatih telah terlibat dengan refleksi kendiri Hasil yang dibuat sendiri oleh guru pelatih bukan kepada guru pelatih menghargai usaha dan diri sendiri Portfolio berbeza dengan folder simpanan guru pelatih. Maklumat yang bermakna dari folder sahaja yang perlu dimasukkan ke dalam portfolio. 9

10 13.4 Mesti menggambarkan dengan jelasnya aktiviti guru pelatih dari sudut rasional, matlamat, pengalaman, halatuju dan harapan Mempunyai matlamat yang berbeza dari masa ke semasa. Oleh itu mesti dikemaskini setiap masa Boleh mempunyai beberapa tujuan pada satu masa tetapi tidak bercanggah Mengandungi maklumat yang menggambarkan berlakunya kemajuan dan perkembangan dalam sesuatu perkara. 14. JENIS PORTFOLIO 14.1 PORTFOLIO KERJA: Koleksi hasil kerja harian pelajar sendiri. Catatan, lakaran, deraf awal, hasil akhir yang telah dibuat guru pelatih. Milik guru pelatih sendiri. Penilaian formatif dan bersifat diagnostik PORTFOLIO DOKUMENTARI: Koleksi hasil kerja yang dikumpulkan khusus untuk penilaian. Bukti-bukti proses yang dijalankan bagi menghasilkan sesuatu tugas/perkara. Bahan yang menggambarkan pencapaian guru pelatih dalam pembelajaran Kandungan Portfolio memperlihatkan kekuatan dan kelemahan guru pelatih. Penilaian formatif dan sumatif PORTFOLIO HASIL: Koleksi bahan yang dipilih khas untuk menggambarkan hasil terbaik guru pelatih. Mengandungi hasil akhir sahaja. Menggambarkan pencapaian objektif pembelajaran sesuatu matapelajaran/ perkara. Bahan bukti mencerminkan pencapaian guru pelatih TANGGUNGJAWAB GURU PEMBIMBING DAN PENSYARAH PENYELIA TERHADAP PEMARKAHAN PORTFOLIO 15.1 Menyemak dan menilai isikandungan portfolio guru pelatih setiap kali penyeliaan dan bimbingan dijalankan Menyediakan pengalaman sekolah yang bermakna kepada guru pelatih Memastikan kandungan portfolio dikemaskini oleh pelajar setiap masa 10

11 16.0 MAKLUMAT ASAS KANDUNGAN PORTFOLIO A. Maklumat Diri B. Maklumat Sekolah/Tabika/Tadika C. Maklumat Tugas D. Jurnal E. Dan Lain-Lain 16.1 SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO Bahagian Perkara Tandakan ( / ) A ) Maklumat Diri Biodata Pelajar Surat Pengenalan Diri B) Maklumat Sekolah/Tabika/Tadika Peta Lokasi, Pelan Sekolah Dan Bilik Darjah Carta Organisasi Sekolah/Tabika/Tadika Visi Dan Misi Sekolah/Tabika/Tadika Takwim Sekolah/Tabika/Tadika Senarai Nama Staff Peraturan Peraturan Sekolah/Tabika/Tadika C ) Maklumat Tugas Salinan Borang Bimbingan (Pra/Pra) Salinan Borang Kehadiran Praktikum Peranan Lain Jika Ada D ) Jurnal Penulisan Jurnal 11

12 Minggu 1 Dan Pernulisan Jurnal Minggu 2 Minggu Akhir. F ) Lain-Lain Hasil Kerja Murid (Terpilih) Bahan Bantu Mengajar (Bersesuaian) 12

13 17.0 PENULISAN JURNAL Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung, menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri.format penulisan jurnal adalah bergantung kepada pensyarah pembimbing masing-masing mengikut kesesuaian kepada pelajar praktikum GARIS PANDUAN PENULISAN JURNAL 18.1 Pelajar dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa, masalah, pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci, mengandungi pandangan, cadangan.dan tindakan susulan Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah, cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. 13

14 19.0 FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL FORMAT JURNAL (Minggu pertama) Bilangan Jurnal : Ke- Minggu Praktikum : Tarikh Peristiwa / Kejadian : hingga : Minggu Pertama di SK/Tabika/Tadika Tajuk Jurnal Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan :... :... Nama... :... Tarikh... 14

15 19.1 FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal : Ke- Minggu Praktikum : Tarikh Peristiwa / Kejadian : hingga : Minggu Pertama di SK/Tabika/Tadika Tajuk Jurnal 1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan:... :... Nama... :... Tarikh... 15

16 20.0 PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH/TABIKA/TADIKA 20.1 Sukan Dan Permainan & Persatuan Dan Kelab (Sekolah Rendah Kebangsaan) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat mengisi borang aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dan disertakan di dalam portfolio sepanjang amalan profesional Unit Beruniform (Sekolah Rendah Kebangsaan ) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform. Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah. Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/ kursus/ latihan/ lawatan/projek. Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu). Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional Aktiviti-Aktiviti Tambahan (Khusus di Tabika/Tadika ) Sekiranya pelajar melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di sekolah/tabika/tadika seperti di bawah, pelajar berkenaan boleh diberi penilaian seperti : Hari Terbuka / Hari Ibu Bapa Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti 16

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun Ketua Unit Praktikum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun Ketua Unit Praktikum INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun 2011 Ketua Unit Praktikum Praktikum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Ambilan Januari 2011 Mulai 11 Julai 2011 Hingga

Lebih terperinci

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN 1 SASARAN PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TARIKH : 17 JANUARI 2014 2 TEMPOH PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TEMPOH : 27 JAN 25 APRIL 2014 (12M)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR SESI SEM 2 2014/2015 Dr. Azman Bin Hasan Ketua Jabatan Latihan Mengajar & Industari Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengenalan Latihan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Kata Alu-aluan Bab Satu - Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 2.0 Matlamat Rancangan Pendidikan Guru PPIP 9 2.1 Matlamat

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR

GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR LAMPIRAN 2-1 1. Pendahuluan Pementoran ialah satu aktiviti sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Pendedahan melalui aktiviti ini membolehkan guru mengukur kemampuan

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS)

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) 1. KONSEP 1.1 Program Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) bertujuan memberi peluang kepada

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

DEFINISI ISTILAH. Bilik Darjah : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal.

DEFINISI ISTILAH. Bilik Darjah : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Lebih terperinci

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl mpkipgkblgerkompkipgkblgerkom pkipgkblgerkompkipgkblgerkompk PROSES KERJA BAGI PERLAKSANAAN AKTIVITI ipgkblgerkompkipgkblgerkompkip gkblgerkompkipgkblgerkompkipgk INSTITUT PENDIDIKAN GURU blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR 0 Disediakan oleh: Jawatankuasa Praktikum Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor Kampus Bestari Jaya Jalan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NO. RUJUKAN: GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Berkuatkuasa mulai Jun 2010 ) KANDUNGAN Muka Surat 1. Konsep 1 2.

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIT PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR Disediakan oleh: Jawatankuasa Praktikum Fakulti Pendidikan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) & PRAKTIKUM

RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) & PRAKTIKUM BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) & PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR The Catalyst of Knowledge Tradition 1 RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) 1. KONSEP

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : 1/10 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI i Cetakan Pertama, 2013, Edisi 2 Pejabat Jaringan Industri & Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka Hakcipta terpelihara. Tiada

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti 1.1 Perancangan Dan Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran 1.2 Pemantauan

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR oleh Meor Ibrahim bin Kamaruddin Pengerusi Jawatankuasa Latihan Praktik Fakulti Pendidikan INSPIRING CREATIVE AND INNOVATIVE MINDS Tempoh LM TARIKH PENTING 19 Mac 29 Jun 2012

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM KHATAM AL-QURAN MODEL TASMIK

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM KHATAM AL-QURAN MODEL TASMIK PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM KHATAM AL-QURAN MODEL TASMIK 1. PENDAHULUAN Model tasmik telah dicadang dan mendapat respon yang baik daripada pelbagai peringkat pengurusan Kementerian Pelajaran dan daripada

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pendahuluan Menurut Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979)... Kurikulum bermaksud segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah

Lebih terperinci

SENARAI TUGAS GURU BESAR

SENARAI TUGAS GURU BESAR SENARAI TUGAS GURU BESAR A. Pentadbiran: Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK)

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) 1 DIMENSI KUALITI TADBIR URUS 1. Menyediakan dokumen pernyataan visi dan misi prasekolah. 2. Menyediakan senarai harta modal dan inventori peralatan.

Lebih terperinci

PENGETUA AKTIVITI SEKOLAH 2. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TINGKATAN ENAM

PENGETUA AKTIVITI SEKOLAH 2. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TINGKATAN ENAM LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN TINGKATAN ENAM 1. STRUKTUR ORGANISASI DI SEKOLAH PENGETUA GURU-GURU PENOLONG KANAN TINGKATAN 1 5 (GPK 1, GPK HEM, GPK KOKU, GPK PETANG) Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal

Lebih terperinci

KUMPULAN TERLIBAT: PISMP AMBILAN FEBRUARI 2012 (MOD PJJ) KUMPULAN PPG

KUMPULAN TERLIBAT: PISMP AMBILAN FEBRUARI 2012 (MOD PJJ) KUMPULAN PPG KUMPULAN TERLIBAT: PISMP AMBILAN FEBRUARI 2012 (MOD PJJ) KUMPULAN PPG MASA : 10.00 PAGI 11.30 PAGI TARIKH : 11 JULAI 2015 TEMPAT : DEWAN MUNSYI, IPGKSAH, IPGKSAH unit praktikum IPGM KSAH 1 KONSEP INTERNSHIP

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM NO. RUJUKAN: KP(BPG)9561/JLD. 74 ( 26 ) PROGRAM LATIHAN PERGURUAN SWASTA (PLPS) GARIS PANDUAN PRAKTIKUM BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Berkuatkuasa mulai Julai 2006) KANDUNGAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti.

1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 1. OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN 1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. 1.2. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 1.3. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS 171 Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS Bil Item Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju Setuju 1. PBS mewakili perubahan yang besar

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SP/MD/F.Med/CP2) Edisi : 3 Tarikh efektif: 1 Disember 2014 1/7 KANDUNGAN 1.

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM

Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM KPM/AKK/SCK Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 203 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH BANDAR SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BUKU PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 1. VISI Ke arah masalah disiplin sifar. 2. MISI Melahirkan staf yang

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci