KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 3 DSP MatematikTingkatan 3 Jun

2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." DSP MatematikTingkatan 3 Jun

3 MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan. 2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan. 3. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu: Membuat anggaran dan penghampiran Mengukur dan membina Memungut dan mengendali data Mewakilkan dan mentafsir data Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik Menggunakan algoritma dan perkaitan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan 4. Berkomunikasi secara matematik. 5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 6. Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. 7. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. 8. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. 9. Bersikap positif terhadap matematik. 10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

4 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

5 TAFSIRAN o o o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

6 TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN 1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

7 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Tahu pengetahuan asas matematik. 2 Tahu dan faham konsep dalam matematik. 3 menggunakan kemahiran asas matematik. 4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. 5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah. 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

8 1 Tahu B1 Tahu pengetahuan asas matematik B1D3 BULATAN II B1D3E1 Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok. B1D10 PENJELMAAN II B1D10E1 Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa. B1D10E2 Mengenal pasti suatu pembesaran. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

9 B2D1 SUDUT DAN GARIS II B2D1E1 Menentukan bahawa bagi garis selari: (a) sudut sepadan adalah sama atau (b) sudut berselang-seli adalah sama atau (c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 180º. B2D2 POLIGON II B2D3 BULATAN II B2D2E1 Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata. B2D3E1 Menentukan bahawa: (a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya atau 2 Tahu dan faham B2 Tahu dan faham konsep dalam matematik (b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan atau (c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya atau (d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang. B2D3E2 Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. B2D3E3 Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

10 B2D4 STATISTIK II B2D4E1 Menentukan mod bagi: (a) set data. (b) data dalam jadual kekerapan. (c) piktograf atau carta palang atau graf garis atau carta pai. B2D7 RUMUS ALGEBRA B2D7E1 Mengenal pasti perkara rumus. 2 Tahu dan faham B2 Tahu dan faham konsep dalam matematik B2D12 KETAKSAMAAN LINEAR B2D12E1 Mengenal pasti hubungan: (a) lebih besar daripada (b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi. Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi menggunakan simbol > atau <. Mengenal pasti hubungan: (a) lebih besar daripada atau sama dengan (b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan situasi yang diberi. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

11 B3D1 SUDUT DAN GARIS II B3D1E1 Menentukan nilai: (a) sudut sepadan (b) sudut berselang-seli (c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari. B3D2 POLIGON II B3D2E1 Menentukan (a) paksi simetri (b) bilangan paksi simetri suatu poligon. 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik B3D2E2 Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya. B3D2E3 Menentukan hasil tambah sudut pedalaman dan hasil tambah sudut peluaran poligon. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

12 B3D3 BULATAN II B3D3E1 Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Menentukan bahawa sudut pada (a) lilitan (b) pusat yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar. Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang. 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik B3D3E2 Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan. B3D3E3 Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang bagi sisi empat kitaran. B3D4 STATISTIK II Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. B3D4E1 Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai. B3D4E2 Menentukan median bagi set data. Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

13 B3D5 INDEKS B3D5E1 Mempermudah pendaraban bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama. Mempermudah pendaraban bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang berlainan. B3D5E2 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik Mempermudah pembahagian bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama. B3D5E3 Mempermudah: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

14 B3D5E4 Menyatakan n a sebagai begitu juga sebaliknya B3D5E5 Menyatakan sebaliknya. 1 n a 1 n a sebagai n a dan begitu juga B3D6 UNGKAPAN ALGEBRA III B3D6E1 Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam dua tanda kurung. 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik B3D6E2 Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: (a) satu sebutan. (b) dua sebutan. Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: (a) satu sebutan. (b) dua sebutan. B3D8 PEPEJAL GEOMETRI III B3D8E1 Menerbitkan rumus isipadu bagi: (a) prisma. (b) silinder. (c) piramid. (d) kon DSP MatematikTingkatan 3 Jun

15 B3D8 PEPEJAL GEOMETRI III B3D8E2 Mengira isipadu prisma tegak dan isipadu piramid dalam unit padu apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak. (b) dimensi tapak. B3D8E3 Mengira isipadu silinder dan isipadu kon dalam unit padu apabila diberi tinggi dan (a) luas tapak. (b) jejari tapak. 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik B3D8E4 Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit yang lain: (a) mm, cm dan m. (b) cm 3, ml dan l. B3D8E5 Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

16 B3D9 LUKISAN BERSKALA B3D9E1 Melakarkan bentuk yang (a) sama saiz dengan objek (b) lebih kecil daripada objek (c) lebih besar daripada objek menggunakan kertas grid. B3D10 PENJELMAAN II B3D10E1 Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi dua bentuk yang serupa. 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik B3D10E2 Menentukan faktor skala, diberi objek dan imej pembesaran apabila: (a) faktor skala > 0 (b) faktor skala < 0 B3D10E3 Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan imej diberi. Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran dan faktor skala diberi. B3D10E4 Mengira: (a) faktor skala (b) panjang sisi imej (c) panjang sisi objek suatu pembesaran. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

17 B3D11 PERSAMAAN LINEAR II B3D11E1 Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah daripada maklumat yang diberi. B3D12 KETAKSAMAAN LINEAR B3D12E1 Mewakilkan ketaksamaan linear: (a) x > h (b) x < h (c) x h (d) x h pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya. Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor. 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik B3D14 NISBAH, KADAR DAN KADARAN II B3D14E1 Mengira dan mentafsirkan laju. Mengira: (a) jarak, apabila laju dan masa diberi. (b) masa, apabila laju dan jarak diberi. Mengira laju purata dalam pelbagai situasi. Mengira: (a) jarak, apabila laju purata dan masa diberi. (b) masa, apabila laju purata dan jarak diberi. B3D14E2 Mengira dan mentafsirkan pecutan. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

18 B3D15 TRIGONOMETRI B3D15E1 Mengira: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. B3D15E2 Menukar unit sudut daripada: (a) darjah kepada darjah dan minit. (b) darjah dan minit kepada darjah. 3 buat B3 menggunakan kemahiran asas matematik B3D15E3 Menentukan nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

19 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B4D1 SUDUT DAN GARIS II B4D2 POLIGON II B4D1E1 Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. B4D2E1 Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D2E2 Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon sekata. B4D2E3 Menentukan: (a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. (b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. (c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi. B4D3 BULATAN II B4D3E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

20 B4D4 STATISTIK II B4D4E1 Membina carta pai untuk mewakilkan data. B4D4E2 Mengira min bagi: (a) set data. (b) data dalam jadual kekerapan. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D5 INDEKS B4D5E1 Mempermudah pendaraban dan pembahagian bagi: (a) nombor (b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan. B4D5E2 1 n Menentukan nilai a. m Menyatakan sebagai a n sebagai: (a) a (b) 1 m n m atau a n. m n m a atau n a. Menentukan nilai m a n. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

21 B4D6 UNGKAPAN ALGEBRA III B4D6E1 Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan (a) faktor sepunya. (b) beza antara dua sebutan kuasa dua. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D6E2 Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain. B4D6E3 Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut (a) tidak mempunyai faktor sepunya. (b) mempunyai faktor sepunya. B4D6E4 Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

22 B4D7 RUMUS ALGEBRA B4D7E1 Menulis rumus berdasarkan: (a) pernyataan (b) situasi yang diberi. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D7E2 Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara rumus dengan melibatkan: (a) satu daripada operasi asas: +,,, (b) kuasa atau punca kuasa. (c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa. B4D7E3 Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila pembolehubah tersebut ialah: (a) perkara rumus. (b) bukan perkara rumus. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

23 B4D8 PEPEJAL GEOMETRI III B4D8E1 Mengira tinggi prisma atau tinggi piramid apabila isipadu dan luas tapak diberi. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. Mengira luas tapak prisma atau luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi. B4D8E2 Mengira tinggi silinder atau tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi. Mengira jejari tapak silinder atau jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi diberi. B4D8E3 Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas. B4D8E4 Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi. B4D8E5 Mengira isipadu pepejal gubahan. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

24 B4D9 LUKISAN BERSKALA B4D9E1 Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n, 1 1 apabila n=1, 2, 3, 4, 5,, 2 10 Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang diberi menggunakan: (a) kertas grid. (b) kertas kosong. Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D10 PENJELMAAN II B4D10E1 Mengira: (a) luas imej (b) luas objek (c) faktor skala di bawah suatu pembesaran. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

25 B4D11 PERSAMAAN LINEAR II B4D11E1 Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain. Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah. B4D11E2 Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah dengan : (a) kaedah penggantian atau (b) kaedah penghapusan. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D12 KETAKSAMAAN LINEAR B4D12E1 Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol: (a) > atau < (b) atau daripada maklumat yang diberi. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

26 B4D13 GRAF FUNGSI B4D13E1 Mengira nilai pembolehubah bersandar, apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi. B4D13E2 Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi. B4D13E3 Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya. 4 buat dengan beradab B4 menyelesaikan masalah matematik secara sistematik. B4D14 NISBAH, KADAR DAN KADARAN II B4D15 TRIGONOMETRI B4D14E1 Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain. B4D15E1 Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai: (a) tangen (b) sinus (c) kosinus dan panjang sisi yang lain diberi. B4D15E2 Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

27 B5D1 SUDUT DAN GARIS II B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. B5D2 POLIGON II B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi poligon. B5D3 BULATAN II B5D3E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok bulatan. 5 buat dengan beradab terpuji B5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah B5D4 STATISTIK II B5D3E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan. B5D3E3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai. B5D4E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

28 B5D5 INDEKS B5D5E1 Melakukan pendaraban, pembahagian yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda indeks. B5D5E2 Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif dan pecahan bagi: (a) nombor. (b) sebutan algebra. 5 buat dengan beradab terpuji B5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah B5D7 RUMUS ALGEBRA B5D8 PEPEJAL GEOMETRI III B5D7E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. B5D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: (a) isipadu prisma atau silinder. (b) isipadu piramid atau kon. B5D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu sfera. B5D8E3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu pepejal gubahan. B5D9 LUKISAN BERSKALA B5D9E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. B5D10 PENJELMAAN II B5D10E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

29 B5D11 PERSAMAAN LINEAR II B5D11E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah. B5D12 KETAKSAMAAN LINEAR B5D12E1 Membina ketaksamaan (a) x k m k atau x k m k x m (b) kx km atau k k daripada maklumat yang diberi. 5 dan boleh buat dengan beradab terpuji B5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah B5D13 GRAF FUNGSI B5D12E2 Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan gabungan operasi. B5D12E3 Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak. B5D13E1 Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi. B5D13E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. B5D14 NISBAH, KADAR DAN KADARAN II B5D14E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju dan laju purata. B5D15 TRIGONOMETRI B5D15E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah trigonometri. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

30 6 buat dengan beradab mithali B6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan. B6 Penyelesaian masalah matematik dalam suatu situasi secara kreatif dan inovatif B6E1 Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi yang melibatkan gabungan pengetahuan dan kemahiran matematik atau Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan, penulisan, projek atau permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif. DSP MatematikTingkatan 3 Jun

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

MATEMATIK TINGKATAN 3

MATEMATIK TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TINGKATAN 3 MATEMATIK TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

MATEMATIK TINGKATAN 2

MATEMATIK TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TINGKATAN 2 MATEMATIK TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIK Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 3 PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ELEMEN SAINS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 TAHUN TIGA http://bahankssrdst.blogspot.com www.facebook.com/kssrdst

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 / 2016

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 / 2016 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 JANUARI 2016 RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 / 2016 M HB H TAJUK SUKATAN MATEMATIK PT3 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1 J CUTI AWAL TAHUN BARU 2016 2 S 3 A 4 I BAB1 SUDUT

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

MATEMATIK TINGKATAN 3

MATEMATIK TINGKATAN 3 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 3 ini ialah terjemahan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3 15 Mei 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SAINS TEKNOLOGI ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 2014 FALSAFAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan FALSAFAH di Malaysia PENDIDIKAN adalah satu KEBANGSAAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Kementerian Pelajaran Malaysia Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Buku Sukatan Pelajaran Matematik, Kurikulum

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

Sukatan Pelajaran MATEMATIK TAMBAHAN Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Sukatan Pelajaran MATEMATIK TAMBAHAN Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran MATEMATIK TAMBAHAN Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PRAKATA Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan ini merupakan terjemahan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 4 MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk... STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KBSR: ORGANISASI KANDUNGAN

KBSR: ORGANISASI KANDUNGAN KBSR: ORGANISASI KANDUNGAN BIDANG PEMBELAJARAN Kandungan yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat sekolah rendah diolah mengikut empat bidang pembelajaran utama Nombor, Ukuran, Bentuk & Ruang, dan Statistik.

Lebih terperinci

SEKOLAH KEBANGSAAN MUTON DEBAK RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

SEKOLAH KEBANGSAAN MUTON DEBAK RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) Logo sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN MUTON DEBAK RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MATEMATIK KSSR TAHUN (01) BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000 1.1 Nilai nombor. 1. Anggaran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) REKOD EVIDENS 2013 MATEMATIK TAHUN 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) REKOD EVIDENS 2013 MATEMATIK TAHUN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) REKOD EVIDENS 2013 MATEMATIK TAHUN 3 DAERAH SONG, SARAWAK. REKOD EVIDENS TAHUN 3 2013 SEKOLAH : MATA PELAJARAN : MATEMATIK KELAS

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 MATEMATIK SET 2 Kertas 2

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 MATEMATIK SET 2 Kertas 2 NO.KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN G CAKNA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 1449/2 MATEMATIK SET 2 Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit 1. 2. Tuliskan nombor kad pengenalan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum satu alat untuk menyokong pembelajaran

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran MATEMA TEMATIK TIK TINGKATAN AN 5 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2001 KEMENTERIAN

Lebih terperinci

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR Mengapa perlu berubah? Penekanan kepada Intelek (JERI) aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan penglibatan dalam kokurikulum

Lebih terperinci

MATEMATIK TINGKATAN 1

MATEMATIK TINGKATAN 1 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR Hasil Pembelajaran Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenal pasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan Menghayati falsafah dan penekanan baru

Lebih terperinci

MATEMATIK TAHUN EMPAT

MATEMATIK TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

MATEMATIK TINGKATAN 4

MATEMATIK TINGKATAN 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 Buku Spesifikasi Kurikulum Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang

Lebih terperinci

BAB 3 : BULATAN II. Nama : Kelas : Tarikh :

BAB 3 : BULATAN II. Nama : Kelas : Tarikh : MMIK INGKN 3 12 3 : ULN II 2 Menentukan bahawa (a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya, (atau) (b) pembahagi dua sama serenjang bagi

Lebih terperinci

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM JALAN KENANGA IPOH.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM JALAN KENANGA IPOH. SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM JALAN KENANGA 31350 IPOH. RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4/ 2013 RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 1 NOMBOR BULAT 1. Nombor Bulat Hingga 100 000 1.1 Menamakan sebarang

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Standard Kurikulum TMK Sekolah

Lebih terperinci