KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN ENAM

2

3 KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN ENAM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4 Cetakan Pertama 0 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara.Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras -8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 0 Putrajaya.

5

6

7 ISI MUKA SURAT RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG KURIKULUM MODULAR BERASASKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 3 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM FOKUS MATA PELAJARAN : MATEMATIK - Kemahiran - Proses - Sikap dan Nilai PENDEKATAN PENGAJARAN DAN 9 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PENTAKSIRAN SEKOLAH 0 KURIKULUM : MATEMATIK DAFTAR KATA

8 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 03, 8.()(c) yang menyatakan;...seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada: i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti iii susunan aktiviti; dan iv bahan bantu mengajar... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah perenggan ()(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan Khas. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. MATLAMAT KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan murid: i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian iii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk

9 vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah ) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri Rajah : Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah KURIKULUM MODULAR BERASASKAN KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

10 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. Standard Prestasi Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke- ini selari dengan aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 99 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 0, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). KBAT merujuk pada keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti di Jadual. KBAT Penerangan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual : Penerangan KBAT Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata pelajaran. 3

11 KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas pembelajaran mereka sendiri. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani cabaran abad ke-. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti yang positif. Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 00 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah.

12 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu: Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK FOKUS MATA PELAJARAN : MATEMATIK Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistemetik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Murid dibimbing untuk menguasai kemahiran asas matematik dan penaakulan serta cara-cara berfikir agar dapat disesuaikan dalam kehidupan seharian. Matlamat Mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Objektif Mata pelajaran Matematik membolehkan murid: i. Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. ii. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri. iii. Menggunakan simbol dan istilah yang betul. iv. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian. v. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dalam kehidupan harian. vi. Menggunakan pelbagai peralatan matematik untuk membina kefahaman, konsep dan mengaplikasi ilmu matematik dalam kehidupan seharian. Bidang Pembelajaran Nombor dan Operasi i. Nombor Bulat ii. Penambahan iii. Penolakan iv. Pendaraban

13 v. Pembahagian vi. Operasi Bergabung vii. Pecahan viii. Wang Sukatan dan Geometri i. Masa dan Waktu ii. Panjang iii. Timbangan iv. Isipadu Cecair v. Ruang Kemahiran Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan dipupuk di kalangan murid meliputi numersi, mengukur dan membina, mengendali dan menggunakan alat matematik dan TMK. Kemahiran Matematik Kemahiran matematik merujuk kepada keupayaan menggunakan laras bahasa matematik yang betul, menyatakan idea matematik yang mudah dan menggunakan matematik dalam kehidupan harian. Kemahiran menganalisis Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan berfikir, memberi perhatian dan memberi penaakulan yang mudah Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menyelesaikan masalah merujuk kepada keupayaan mengenalpasti isu utama permasalahan dan menyelesaikan masalah dengan bimbingan guru yan paling minima. Kemahiran berkomunikasi Kemahiran berkomunikasi merujuk kepada keupayaan mendengar secara berkesan, menyatakan dan menulis idea matematik secara tepat dan berfikir. Kemahiran menggunakan teknologi Kemahiran menggunakan teknologi merujuk kepada keupayaan mengguna dan mengendali alat matematik seperti kalkulator, komputer, perisian pendidikan dan laman web di Internet untuk memahami konsep matematik dengan lebih mendalam, membuktikan konjektur, meneroka idea matematik dan menyelesaikan masalah. Proses Berkomunikasi Komunikasi tentang idea matematik dapat membantu murid menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik. Perkongsian pemahaman matematik secara penulisan dan lisan dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan dapat meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru memantau perkembangan kemahiran matematik mereka. Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan

14 difahami dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik, sama ada secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif. Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa peka terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap,bertanya soalan, menjawab soalan dan menghuraikan pernyataan kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana, contohnya berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara berpasangan atau berkumpulan. Menaakul Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik secara mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid harus dilatih dan dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikan konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi bermula dengan aktiviti matematik yang mudah. Selain itu, guru perlu menyediakan ruang dan peluang untuk perbincangan matematik serta membolehkan setiap murid terlibat dengan baik. Membuat Perkaitan Dalam melaksanakan kurikulum matematik, peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik bagi mereka. Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan matematik. Selain itu murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam kehidupan seharian mereka. Menyelesaikan Masalah Kemahiran menyelesaikan masalah ini melibatkan langkahlangkah seperti berikut: Memahami dan mentafsirkan masalah. Merancang strategi penyelesaian. Melaksanakan strategi. Menyemak semula penyelesaian. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid 7

15 dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan: Mencuba kes lebih mudah Cuba jaya Melukis gambar rajah Membuat simulasi Membuat Perwakilan Perwakilan boleh didefinisikan sebagai Sebarang tatarajah huruf, imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain. Rajah, jadual dan gambar merupakan contoh perwakilan yang dapat membantu murid memahami konsep matematik yang abstrak dan menyelesaikan masalah matematik dalam kehidupan seharian. Sikap Dan Nilai Sikap i. Tanggapan positif terhadap matematik dan kebergunaan matematik. ii. Minat dan keseronokan mempelajari matematik. iii. Penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan matematik. iv. Keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan matematik. v. Cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan matematik. Nilai i. Nilai peribadi merujuk kepada nilai yang berkait dengan pembentukan sahsiah dan keperibadian individu seperti jujur, sistematik, bertekad, tekun dan cekal, kreatif, berkeyakinan, teliti, pengurus masa yang baik, berdikari, boleh dipercayai, cekap, bertanggungjawab, sabar dan berdedikasi. ii. Nilai interaksi berkait dengan pembentukan tingkah laku baik dalam konteks bilik darjah. Nilai ini merujuk kepada nilai yang ditekankan dalam interaksi semasa aktiviti matematik seperti penghargaan terhadap matematik, kerja berpasukan, perbincangan dan perkongsian idea, toleransi, adil, fikiran terbuka, dan hormat menghormati. iii. Nilai prosedural berkait dengan aktiviti spesifik dalam matematik seperti menaakul, membuat perwakilan, menyelesai masalah berkomunikasi, membuat kaitan, dan mengguna teknologi. iv. Nilai intrinsik berkait dengan pembentukan kandungan matematik dan disiplinnya seperti nilai epistemologi, nilai pembudayaan dan nilai sejarah. 8

16 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, antaranya adalah: Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (Kumpulan Pelbagai Disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Konstektual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Rancangan Pendidikan Individu (RPI): adalah...suatu rekod yang mengandungi butiran sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap murid berkeperluan pendidikan khas. ( Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 03)...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 000) RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. 9

17 RPI memperincikan antara lain: i. Tahap prestasi sedia ada murid ii. Perancangan akademik dan bukan akademik iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: Iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. PS boleh dilaksanakan secara: Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum 0

18 balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Jadual menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Matematik Tafsiran Umum MAKSUD Tahu UMUM Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 3 Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan Tahu, pengetahuan dan kemahiran Faham dan sedia ada untuk digunakan pada Boleh Buat situasi baharu secara dengan sistematik, bersikap positif, Beradab kreatif dan inovatif, serta boleh Mithali dicontohi. Jadual : maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan

19 Tafsiran Mata Pelajaran 3 Murid tahu perkara asas berkaitan matematik atau boleh memberi respons pada sebarang perkara asas berkaitan matematik. Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari dalam matemtik atau boleh memberi respons pada perkara yang dipelajari dalam matematik. Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari dalam matematik dan boleh mengaplikasikannya pada situasi sebenar. Murid tahu, faham dan boleh mengaplikasikan perkara yang dipelajari dengan beradab iaitu dengan mengikut cara yang betul. Murid boleh menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. Jadual : Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Matematik Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran Sekolah Setiap guru perlu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran(pdp) dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperolehi.

20 Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik. 3

21 MATEMATIK

22 DRAF

23 . NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN (muriddibimbinguntuk.). Mengetahui nombor. PRESTASI (muridboleh..) (muridberupayauntuk.) Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nombor... Menamakan nombor... Menentukan nilai nombor dengan kuantiti menggunakan gambar. 3 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan nombor dengan menggunakan bahan bantu belajar. Menentukan nilai nombor dengan kuantiti dengan menggunakan objek dan gambar serta garis nombor...3 Menentukan nilai nombor menggunakan garis nombor... Membuat perbandingan nilai nombor. Membanding nilai nombor dengan kuantiti dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenal nombor dan nilainya pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul secara tekal dan bersikap positif, Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenal nombor dan nilainya dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 7

24 PRESTASI. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor... Membilang secara tertib menaik... Membilang secara tertib menurun. Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai rangkaian nombor. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan rangkaian nombor dengan menggunakan bahan bantu belajar. 3 Melengkapkan rangkaian nombor dengan sebarang nombor...3 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik... Melengkapkan urutan nombor secara tertib menurun. Menyusun semula rangkaian nombor dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun pada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan rangkaian nombor dalam situasi baharu dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi 8

25 PRESTASI.3 Menentukan nilai.3. Menentukan nilai tempat tempat dan nilai digit. (puluh ribu, ribu, ratus, puluh, sa). Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nilai tempat dan nilai digit. Contoh : 3 Nilai tempat bagi ialah ribu. Nilai tempat bagi ialah ratus. Nilai tempat bagi 3 ialah puluh. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan nilai tempat dan nilai digit dengan menggunakan bahan bantu belajar. Nilai tempat bagi ialah sa. 3 Menentukan nilai tempat dan nilai digit. 9

26 PRESTASI.3. Menentukan nilai digit bagi sebarang nombor. Contoh: 3 Membezakan antara nilai tempat dan nilai digit dengan cara yang betul. Nilai digit bagi ialah 000. Nilai digit bagi ialah 00. Nilai digit bagi 3 ialah Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menentukan nilai tempat dan nilai digit pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. 30. Nilai digit bagi ialah. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menentukan nilai tempat dan nilai digit dalam situasi baharu dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 0

27 PRESTASI. Membundarkan nombor bulat... Membundarkan nombor kepada: i. puluh yang terdekat ii. ratus yang terdekat iii. ribu yang terdekat 3 Memberi respons pada sebarang persoalan berkaitan nombor bulat yang dibundarkan. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan nombor bulat yang dibundarkan dengan menggunakan bahan bantu belajar. Membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat. Mengenalpasti konsep membundar nombor kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi

28 PRESTASI. Menulis nombor... Menulis sebarang nombor hingga dalam angka... Menulis sebarang nombor hingga dalam perkataan. 3 Menyalin atau menulis semula sebarang nombor hingga dalam angka dan perkataan. Menulis sebarang nombor hingga dalam angka dan perkataan dengan menggunakan bahan bantu belajar. Menulis sebarang nombor hingga dalam angka dan perkataan. Menulis sebarang nombor hingga dalam angka dan perkataan dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menulis nombor dalam angka dan perkataan pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menulis nombor dalam angka dan perkataan dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

29 . OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN PRESTASI. Menambah sebarang dua nombor... Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai menambah sebarang nombor. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan menggunakan bahan bantu belajar... Menambah sebarang dua nombor hingga 3 Mengira jawapan bagi operasi tambah dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula. empat digit dengan mengumpul semula dari: i. sa ke puluh Mengira jawapan bagi operasi tambah dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan cara yang betul. ii. puluh ke ratus iii. ratus ke ribu iv. sa ke puluh, puluh Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menambah sebarang nombor pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif ke ratus dan ratus ke ribu hasil tambahnya hingga Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menambah sebarang nombor dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 3

30 PRESTASI. Menambah sebarang tiga nombor... Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula... Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: i. sa ke puluh ii. puluh ke ratus iii. ratus ke ribu iv. ribu ke puluh ribu v. sa ke puluh, puluh ke ratus, ratus ke ribu dan ribu ke puluh ribu hasil tambahnya hingga 3 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi menambah sebarang nombor. Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan menggunakan bahan bantu belajar. Mengira jawapan bagi operasi tambah tiga nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula. Mengira jawapan bagi operasi menambah tiga nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menambah sebarang nombor pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

31 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menambah sebarang nombor dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi

32 PRESTASI.3 Menyelesaikan.3. Menyelesaikan masalah Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi tambah. masalah harian yang melibatkan operasi tambah. harian yang melibatkan operasi tambah berdasarkan: Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan penyelesaian masalah harian yang berkaitan dengan operasi tambah dengan menggunakan bahan bantu belajar. i. gambar ii. teks 3 Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah berdasarkan gambar dan teks..3. Menggunakan kalkulator untuk: i. membuat pengiraan melibatkan operasi tambah ii. menyemak jawapan Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah berdasarkan gambar dan teks serta mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penyelesaian masalah harian yang melibatkan operasi tambah pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

33 3. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN PRESTASI 3. Menolak sebarang dua nombor. 3.. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai menolak sebarang nombor. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan menggunakan bahan bantu belajar. 3.. Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: 3 Mengira jawapan bagi operasi menolak dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula. Mengira jawapan bagi operasi menolak dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan cara yang betul. i. puluh ke sa ii. ratus ke puluh iii. ribu ke ratus Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menolak sebarang dua nombor pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. iv. puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menolak sebarang dua nombor dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 7

34 PRESTASI 3. Menolak berturut- 3.. Menolak berturut-turut Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi menolak berturut-turut sebarang nombor. turut dua nombor daripada sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula. Menolak berturut-turut sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan menggunakan bahan bantu belajar. nombor. 3.. Menolak berturut-turut 3 Mengira jawapan bagi operasi tolak berturut-turut dua nombor hingga empat digit tanpa dan dengan mengumpul semula. dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: Mengira jawapan bagi operasi menolak berturut-turut sebarang nombor hingga tiga digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan cara yang betul. i. puluh ke sa ii. ratus ke puluh iii. ribu ke ratus iv. puluh ke sa, ratus ke puluh, ribu ke ratus Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menolak berturut-turut sebarang nombor pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menolak berturut-turut sebarang nombor dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 8

35 PRESTASI 3.3 Menyelesaikan 3.3. Menyelesaikan masalah Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi tolak. masalah harian melibatkan operasi tolak. harian melibatkan operasi tolak berdasarkan: i. gambar ii. teks 3.3. Menggunakan kalkulator untuk: 3 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan penyelesaian masalah harian yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan bahan bantu belajar. Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak berdasarkan gambar dan teks. Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak berdasarkan gambar dan teks serta mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator dengan cara yang betul. i. membuat pengiraan melibatkan operasi tolak ii. menyemak jawapan Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 9

36 . OPERASI DARAB PRESTASI. Melengkapkan ayat matematik darab... Membina sifir tujuh berpandukan: i. objek ii. gambar iii. garis nombor Memberi respons pada sebarang ayat matematik darab. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai ayat matematik darab sifir tujuh, lapan dan sembilan dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor... Membina sifir lapan berpandukan: i. objek ii. gambar iii. garis nombor..3 Membina sifir sembilan berpandukan: i. objek ii. gambar iii. garis nombor.. Melengkapkan ayatmatematik darab melibatkan sifir tujuh, lapan dan sembilan. 3 Melengkapkan ayat matematik darab sifir tujuh, lapan dan sembilan dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor. Melengkapkan ayat matematik darab melibatkan sifir tujuh, lapan dan sembilan dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan ayat matematik darab sifir tujuh, lapan dan sembilan pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan ayat matematik darab sifir tujuh, lapan dan sembilan dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan mengunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 30

37 PRESTASI. Menyelesaikan.. Menyelesaikan masalah Memberi respons secara spontan pada sebarang persoalan mengenai operasi darab. masalah harian melibatkan operasi darab. harian yang melibatkan operasi darab berdasarkan: Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan penyelesaian masalah harian yang berkaitan operasi darab dengan menggunakan bahan bantu belajar. i. gambar ii. teks 3 Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab berdasarkan gambar dan teks... Menggunakan kalkulator untuk: i. membuat pengiraan melibatkan operasi darab ii. menyemak jawapan Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab berdasarkan gambar dan teks serta mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator dengan cara yang betul.. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab dengan menggunakan kalkulator pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.. 3

38 . OPERASI BAHAGI PRESTASI. Melengkapkan ayat matematik bahagi... Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tujuh berpandukan: i. objek ii. gambar iii. garis nombor.. Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan lapan berpandukan: i. objek ii. gambar iii. garis nombor Memberi respons pada sebarang ayat matematik bahagi.. 3 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai ayat matematik bahagi tujuh, lapan dan sembilan dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor. Melengkapkan ayat matematik bahagi tujuh, lapan dan sembilan dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor. 3

39 PRESTASI..3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan Melengkapkan ayat matematik bahagi melibatkan sifir tujuh, lapan dan sembilan dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor dengan cara yang betul. pembahagian dengan sembilan berpandukan: i. objek ii. gambar iii. garis nombor Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan ayat matematik bahagi tujuh, lapan dan sembilan pada situasi baru dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif... Melengkapkan ayat matematik bahagi melibatkan sifir tujuh, lapan dan sembilan. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan ayat matematik bahagi tujuh, lapan dan sembilan dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 33

40 PRESTASI. Menyelesaikan.. Menyelesaikan masalah Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi bahagi. masalah harian yang melibatkan operasi bahagi. harian yang melibatkan operasi bahagi berdasarkan: Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan penyelesaian masalah harian yang berkaitan operasi bahagi dengan menggunakan bahan bantu belajar. i. gambar ii. teks 3 Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi berdasarkan gambar dan teks... Menggunakan kalkulator untuk: Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi berdasarkan gambar dan teks serta mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator dengan cara yang betul. i. membuat pengiraan melibatkan operasi bahagi ii. menyemak jawapan Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 3

41 . WANG PRESTASI. Menentukan nilai.. Menentukan persamaan Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nilai wang. wang dalam lingkungan RM000. nilai wang dalam lingkungan RM Menentukan persamaan nilai wang dengan harga 3 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan nilai wang dengan menggunakan bahan bantu belajar. Menentukan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai dalam lingkungan RM000 dan persamaan nilai wang dengan harga barang. barang dalam lingkungan RM000. Membandingbeza nilai wang dan persamaan nilai wang dengan harga barang dalam lingkungan RM000 dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menentukan nilai wang pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menentukan nilai wang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 3

42 PRESTASI. Menambah nilai wang... Menambah dua nilai wang yang melibatkan: i. ringgit ii. ringgit dan sen dalam lingkungan RM Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi menambah nilai wang. Menambah sebarang dua dan tiga nilai wang melibatkan ringgit dan sen dengan menggunakan bahan bantu belajar. Mengira nilai wang yang melibatkan penambahan dua dan tiga nilai wang dalam ringgit dan sen... Menambah tiga nilai Mengira jawapan bagi operasi tambah dua dan tiga nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen dengan cara yang betul. wang yang melibatkan: i. ringgit ii. ringgit dan sen dalam lingkungan RM000. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menambah nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menambah nilai wang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 3

43 PRESTASI.3 Menolak nilai wang..3. Menolak dua nilai wang yang melibatkan: i. ringgit ii. ringgit dan sen Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi menolak nilai wang. Menolak sebarang nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen dengan menggunakan bahan bantu belajar. dalam lingkungan RM Menolak dua nilai wang secara berturut-turut dalam ringgit dan sen..3. Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM000 yang melibatkan: Mengira jawapan bagi operasi tolak yang melibatkan nilai wang dalam ringgit dan sen dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menolak nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. i. ringgit ii. ringgit dan sen Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menolak nilai wang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 37

44 PRESTASI. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang... Menyelesaikan masalah harian melibatkan nilai wang berdasarkan: i. gambar Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nilai wang. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan penyelesaian masalah harian yang melibatkan nilai wang dengan menggunakan bahan bantu belajar. ii. teks.. Menggunakan kalkulator untuk: i. membuat pengiraan melibatkan wang 3 Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang berdasarkan gambar dan teks. Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang berdasarkan gambar dan teks serta mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator dengan cara yang betul. dalam lingkungan RM000 ii. menyemak jawapan Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 38

45 7. MASA DAN WAKTU PRESTASI 7. Menyatakan perkaitan dalam waktu. 7.. Menyatakan perkaitan i. hari dengan jam ii. jam dengan minit Memberi respons pada sebarang persoalan berkaitan waktu. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit dengan menggunakan bahan bantu belajar. 3 Menyatakan perkaitan waktu dengan hari, jam dan minit. Membanding beza perkaitan antara hari dengan jam dan jam dengan minit dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengaitkan waktu dengan hari, jam dan minit pada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengaitkan waktu dengan hari, jam dan minit secara kreatif serta boleh berkomunikasi mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 39

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

MATEMATIK TAHUN EMPAT

MATEMATIK TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN ENAM DOKUMEN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) MATEMATIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) MATEMATIK TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN LIMA DOKUMEN

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Kementerian Pelajaran Malaysia Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Buku Sukatan Pelajaran Matematik, Kurikulum

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA DRAF 30 JUL 2013 DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DARD SEKOL AH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA i DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik

Lebih terperinci

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek),afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS MATEMATIK TAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN)

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS MATEMATIK TAHUN 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR Hasil Pembelajaran Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenal pasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan Menghayati falsafah dan penekanan baru

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Nombor dan Operasi TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011

Lebih terperinci