MATEMATIK TAHUN EMPAT

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "MATEMATIK TAHUN EMPAT"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT

2 KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3 Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pendidikan Malaysia HakCiptaTerpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 204 Putrajaya.

4

5

6 MUKA SURAT RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENDAHULUAN 1 MATLAMAT 1 OBJEKTIF 1 KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN 2 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 3 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 4 FOKUS MATA PELAJARAN : MATEMATIK 5 Matlamat Objektif Bidang Pembelajaran KEMAHIRAN PROSES SIKAP DAN NILAI 8 PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN 8 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN 9 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 9 PENTAKSIRAN SEKOLAH 10 MATEMATIK 15 DAFTAR KATA 49

7 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Bagi memenuhi keperluan individu program pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan; guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum kepada muridmurid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu sesuai dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan murid: i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian iii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya 1

8 x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah KURIKULUM MODULAR BERASASKAN KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. 2

9 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. KBAT Penerangan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti 3

10 peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif. Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. 4

11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu: Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK FOKUS MATA PELAJARAN : MATEMATIK Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistemetik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Murid dibimbing untuk menguasai kemahiran asas matematik dan penaakulan serta cara-cara berfikir agar dapat disesuaikan dalam kehidupan seharian. Matlamat Mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Objektif Mata pelajaran Matematik membolehkan murid: i. Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. ii. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri. iii. Menggunakan simbol dan istilah yang betul. iv. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian. v. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dalam kehidupan harian. vi. Menggunakan pelbagai peralatan matematik untuk membina kefahaman, konsep dan mengaplikasi ilmu matematik Bidang Pembelajaran Nombor dan Operasi i. Nombor Bulat ii. Penambahan iii. Penolakan iv. Pendaraban v. Pembahagian vi. Operasi Bergabung vii. Pecahan viii. Wang 5

12 Sukatan dan Geometri i. Masa dan Waktu ii. Panjang iii. Timbangan iv. Isipadu Cecair v. Ruang KEMAHIRAN Kemahiran dalam matematik yan harus dikembangkan dan dipupuk di kalangan murid meliputi numersi, mengukur dan membina, mengendali dan menggunakan alat matematik dan TMK. Kemahiran Matematik Kemahiran matematik merujuk kepada keupayaan menggunakan laras bahasa matematik yang betul, menyatakan idea matematik yang mudah dan menggunakan matematik dalam kehidupan harian. Kemahiran menganalisis Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan berfikir, memberi perhatian dan memberi penaakulan yang mudah Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menyelesaikan masalah merujuk kepada keupayaan mengenalpasti isu utama permasalahan dan menyelesaikan masalah dengan bimbingan guru yang paling minima. Kemahiran berkomunikasi Kemahiran berkomunikasi merujuk kepada keupayaan mendengar secara berkesan, menyatakan dan menulis idea matematik secara tepat dan berfikir. Kemahiran menggunakan teknologi Kemahiran menggunakan teknologi merujuk kepada keupayaan mengguna dan mengendali alat matematik seperti kalkulator, komputer, perisian pendidikan dan laman web di Internet untuk memahami konsep matematik dengan lebih mendalam, membuktikan konjektur, meneroka idea matematik dan menyelesaikan masalah. PROSES Berkomunikasi Komunikasi tentang idea matematik dapat membantu murid menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik. Perkongsian pemahaman matematik secara penulisan dan lisan dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan dapat meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru memantau perkembangan kemahiran matematik mereka. Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik, sama ada secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif.

13 Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa peka terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap,bertanya soalan, menjawab soalan dan menghuraikan pernyataan kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana, contohnya berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara berpasangan atau berkumpulan. Menaakul Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik secara mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid harus dilatih dan dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikan konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi bermula dengan aktiviti matematik yang mudah. Selain itu, guru perlu menyediakan ruang dan peluang untuk perbincangan matematik serta membolehkan setiap murid terlibat dengan baik. Membuat Perkaitan Dalam melaksanakan kurikulum matematik, peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik bagi mereka. Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan matematik. Selain itu murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam kehidupan seharian mereka. Menyelesaikan Masalah Kemahiran menyelesaikan masalah ini melibatkan langkahlangkah seperti berikut: Memahami dan mentafsirkan masalah. Merancang strategi penyelesaian. Melaksanakan strategi. Menyemak semula penyelesaian. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan: Mencuba kes lebih mudah Cuba jaya 7

14 Melukis gambar rajah Membuat simulasi Membuat Perwakilan Perwakilan boleh didefinisikan sebagai Sebarang tatarajah huruf, imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain. Rajah, jadual dan gambar merupakan contoh perwakilan yang dapat membantu murid memahami konsep matematik yang abstrak dan menyelesaikan masalah matematik dalam kehidupan seharian. SIKAP DAN NILAI Sikap i. Tanggapan positif terhadap matematik dan kebergunaan matematik. ii. Minat dan keseronokan mempelajari matematik. iii. Penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan matematik. iv. Keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan matematik. v. Cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan matematik. Nilai i. Nilai peribadi merujuk kepada nilai yang berkait dengan pembentukan sahsiah dan keperibadian individu seperti jujur, sistematik, ii. iii. iv. bertekad, tekun dan cekal, kreatif, berkeyakinan, teliti, pengurus masa yang baik, berdikari, boleh dipercayai, cekap, bertanggungjawab, sabar dan berdedikasi. Nilai interaksi berkait dengan pembentukan tingkah laku baik dalam konteks bilik darjah. Nilai ini merujuk kepada nilai yang ditekankan dalam interaksi semasa aktiviti matematik seperti penghargaan terhadap matematik, kerja berpasukan, perbincangan dan perkongsian idea, toleransi, adil, fikiran terbuka, dan hormat menghormati. Nilai prosedural berkait dengan aktiviti spesifik dalam matematik seperti menaakul, membuat perwakilan, menyelesai masalah berkomunikasi, membuat kaitan, dan mengguna teknologi. Nilai intrinsik berkait dengan pembentukan kandungan matematik dan disiplinnya seperti nilai epistemologi, nilai pembudayaan dan nilai sejarah. PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN i. Panduan Pengajaran Panduan pengajaran disediakan berpandukan Standard Kurikulum untuk membantu guru mengajar dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai teknik dan strategi pengajaran mengikut keperluan 8

15 ii. murid. Penglibatan murid yang aktif dapat membantu meningkatkan pencapaian prestasi murid. Panduan Pembelajaran Panduan pembelajaran juga disediakan untuk kegunaan murid. Panduan ini mengandungi lembaran kerja untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid untuk mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000) PENDEKATAN PENGAJARAN DAN Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, antaranya adalah: Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (Kumpulan Pelbagai Disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Konstektual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) RPI ialah suatu rancangan pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. RPI memperincikan antara lain: i. Tahap prestasi sedia ada murid ii. Perancangan akademik dan bukan akademik iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian 9

16 vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: Iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan 10 Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. PS boleh dilaksanakan secara: Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan

17 negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Matematik Tafsiran Umum MAKSUD 1 Tahu 2 3 Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh UMUM Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk 4 5 Buat melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan 11

18 Tafsiran mata pelajaran 1 Murid tahu pengetahuan asas matematik Murid tahu dan faham pengetahuan asas matematik. Murid tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik dan penukaran asas matematik dalam situasi yang sebenar. Murid tahu, faham dan boleh melakukan aktiviti matematik yang melibatkan pengiraan secara mudah seperti menyelesaikan masalah harian yang rutin. Murid boleh menguasai dan mengaplikasi pengetahuan asas matematik dalam menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi dan sumber. Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dengan menggunakan pelbagai strategi dan sumber dalam pelbagai situasi. Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Matematik Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran Sekolah Setiap guru perlu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran(pdp) dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. 12

19 Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik. 13

20 MATEMATIK DRAF

21 1. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN PRESTASI ( murid boleh..) 1.1 Mengetahui nombor Menamakan nombor Memadankan nilai nombor dengan kuantiti menggunakan objek dan gambar. 1 2 Menyebut / menunjuk / mewarna / memadan / menyalin / menulis nombor dalam lingkungan Memadan / melabel / menyatakan / mengaitkan / menerangkan nilai nombor dalam lingkungan dengan kuantiti menggunakan objek dan gambar Menentukan nilai nombor menggunakan garis nombor. 3 Memilih / melengkap / menulis nilai nombor menggunakan garis nombor Membuat perbandingan nilai nombor. 4 Membanding / membeza nilai antara dua nombor. 5 Menghubungkaitkan / menyatakan nilai antara dua nombor dengan yakin. Menjelaskan nilai antara dua nombor dengan menggunakan pelbagai sumber dalam pelbagai situasi kepada guru / rakan. 17

22 PRESTASI ( murid boleh..) 1.2 Melengkapkan sebarang rangkaian Membilang secara tertib menaik. 1 Menyebut / menunjuk / menyalin nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. nombor Membilang secara tertib menurun. 2 Membilang / membanding / menyusun nombor / mengisi tempat kosong dalam lingkungan secara tertib menaik Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik. 3 Membilang / membanding / menyusun nombor / mengisi tempat kosong dalam lingkungan secara tertib menurun Melengkapkan urutan nombor secara tertib menurun. 4 Membanding / membeza / menjelaskan kedudukan nombor dalam rangkaian mengikut urutan menaik. 5 Membanding / membeza / menjelaskan kedudukan nombor dalam rangkaian mengikut urutan menurun. Membina dan menerangkan rangkaian nombor mengikut urutan menaik dan menurun dengan tepat kepada guru dan rakan. 18

23 PRESTASI ( murid boleh..) 1.3 Menentukan nilai tempat dan nilai digit Menentukan nilai tempat (puluh, sa). 1 Menyebut / menamakan / menunjuk nilai tempat sa dan puluh. Contoh: 73 Nilai tempat bagi 7 ialah puluh. Nilai tempat bagi 3 ialah sa. 2 Menyebut / menamakan / menunjuk nilai digit Menentukan nilai digit bagi 3 Meletakkan nombor pada nilai tempat yang betul sebarang nombor. Contoh: 73 Nilai digit bagi 7 ialah Membezakan antara nilai tempat dan nilai digit. Nilai digit bagi 3 ialah 3. 5 Menjelaskan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Menerangkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit kepada guru / rakan. 19

24 PRESTASI ( murid boleh..) 1.4 Membundarkan nombor bulat Membundarkan nombor kepada puluh yang hampir. 1 Menyebut / menunjuk / menyatakan / menamakan nombor kepada puluh yang hampir. 2 Memadan / membulat / menanda nombor kepada puluh yang hampir. 3 Menulis nombor kepada puluh yang hampir. 4 Menunjuk cara membundar nombor kepada puluh yang hampir. 5 Menjelaskan cara cara membundar nombor kepada puluh yang hampir dalam situasi baru. Menerangkan cara membundar nombor kepada puluh yang hampir kepada guru / rakan. 20

25 PRESTASI ( murid boleh..) 1.5 Menulis nombor Menulis nombor dalam angka. 1 Menyalin / menulis semula nombor dalam angka dan perkataan Menulis nombor dalam perkataan. 2 Menyalin / menulis semula nombor dalam angka dan perkataan dengan teknik yang betul. 3 Menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan betul. 4 Menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan betul dalam situasi baru. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menulis nombor dalam angka dan perkataan dalam pelbagai situasi. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkenaan menulis nombor dalam angka dan perkataan dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 21

26 2. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 PRESTASI (murid boleh..) 2.1 Menambah sebarang dua nombor Menambah sebarang dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula. 1 Membaca / menunjuk / menulis ayat matematik operasi tambah dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula Menambah sebarang dua nombor hingga dua digit dengan mengumpul semula dari sa ke puluh, hasil tambahnya hingga Melengkapkan / memadan / menulis semula ayat matematik operasi tambah dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula dalam bentuk lazim. Mengira / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tambah dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula. 4 Mengira / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tambah dua nombor hingga dua digit dengan mengumpul semula. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran operasi tambah dalam situasi baru. Menyemak hasil kerja rakan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran operasi tambah yang dipelajari dalam pelbagai situasi. 22

27 PRESTASI (murid boleh..) 2.2 Menambah sebarang tiga nombor Menambah sebarang tiga nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula. 1 Membaca / menunjuk / menulis ayat matematik operasi tambah tiga nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula Menambah sebarang tiga nombor hingga dua digit dengan mengumpul semula dari sa ke 2 Memadan / menukarkan ayat matematik operasi tambah tiga nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula dalam bentuk lazim. puluh, hasil tambahnya hingga Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tambah tiga nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula. 4 Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tambah tiga nombor hingga dua digit dengan mengumpul semula. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran operasi tambah dalam situasi baru. Menyemak hasil kerja rakan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran operasi tambah yang dipelajari dalam pelbagai situasi. 23

28 PRESTASI (murid boleh..) 2.3 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah berdasarkan: i. gambar. ii. teks Menggunakan kalkulator untuk: i. membuat pengiraan melibatkan operasi tambah. ii. menyemak jawapan. 1 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang terlibat berdasarkan gambar. 2 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang terlibat berdasarkan teks. 3 4 Mengira / menyelesaikan masalah harian berdasarkan gambar dengan memberi jawapan yang betul. Menganalisis / mentafsir / menyusun maklumat / menyelesaikan masalah harian berdasarkan teks dengan menulis operasi tambah dan memberi jawapan yang betul / mengira menggunakan kalkulator. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam situasi baru. Membimbing dan menyemak jawapan rakan dengan menggunakan kalkulator bagi menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 24

29 3. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 PRESTASI (murid boleh..) 3.1 Menolak sebarang dua nombor Menolak sebarang dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula Menolak sebarang dua nombor hingga dua digit dengan 1 2 Membaca / menunjuk / menulis ayat matematik operasi tolak dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula. Melengkapkan / memadan / menukarkan ayat matematik operasi tolak dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula dalam bentuk lazim. mengumpul semula dari puluh ke sa. 3 Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tolak dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula. 4 Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tolak dua nombor hingga dua digit dengan mengumpul semula. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran operasi tolak dalam situasi baru. Menyemak hasil kerja rakan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran operasi tolak yang dipelajari dalam pelbagai situasi. 25

30 PRESTASI (murid boleh..) 3.2 Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tolak 1 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang terlibat berdasarkan gambar. melibatkan operasi tolak. berdasarkan: i. gambar. 2 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang terlibat berdasarkan teks. ii. teks Menggunakan kalkulator untuk: i. membuat pengiraan 3 Mengira / menyelesaikan masalah harian berdasarkan gambar dengan memberi jawapan yang betul. melibatkan operasi tolak. ii. menyemak jawapan. 4 Menganalisis / mentafsir / menyusun maklumat / menyelesaikan masalah harian berdasarkan teks dengan menulis operasi tolak dan memberi jawapan yang betul / mengira menggunakan kalkulator. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah operasi tolak dalam situasi baru. Membimbing dan menyemak jawapan rakan dengan menggunakan kalkulator bagi menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 2

31 4. OPERASI DARAB PRESTASI (murid boleh..) 4.1 Menyatakan operasi darab dalam situasi harian Mengenal pasti kumpulan dan ahli Menyatakan konsep darab dalam proses tambah berulang: i. dua-dua. ii. lima-lima. iii. sepuluh-sepuluh. Contoh: = (3 x 2 = ) Tiga kumpulan dua ahli Menyatakan konsep darab melalui konsep lajur dan baris. Contoh:3 x 2 = Menyebut / menyatakan / menunjuk / menamakan kumpulan dan ahli / lajur dan baris. Menggambar / melakar kumpulan dan ahli / lajur dan baris. Membezakan kumpulan dan ahli / lajur dan baris. 4 Mengira dengan menambah secara himpunan. 5 Menerangkan konsep darab melalui konsep lajur dan baris dalam pelbagai situasi. Menghubungkaitkan / membuat kesimpulan mengenai konsep darab menggunakan pelbagai sumber dalam pelbagai situasi melibatkan proses tambah berulang. 27

32 PRESTASI (murid boleh..) 4.2 Menulis ayat matematik bagi Mengenal simbol darab (x) dan sama dengan (=). 1 Menyebut / menunjuk simbol darab (x) dan simbol sama dengan (=) dalam ayat matematik. operasi darab Menulis ayat matematik darab berdasarkan kumpulan dan ahli 2 Menulis simbol darab (x) dan simbol sama dengan (=) dalam ayat matematik. (dua-dua, lima-lima dan sepuluh-sepuluh) berbantukan: i. objek. ii. gambar yang sama. 3 Menterjemah / mentafsir / menulis semula ayat matematik berdasarkan kumpulan dan ahli berbantukan objek dan gambar yang sama Menulis operasi darab dalam bentuk lazim. 4 Menulis / menyalin semula ayat matematik operasi darab dalam bentuk lazim. 5 Mengira hasil darab berdasarkan kumpulan dan ahli. Mengira / menyemak hasil darab berdasarkan kumpulan dan ahli. 28

33 PRESTASI (murid boleh..) 4.3 Melengkapkan ayat matematik darab Membina sifir satu berpandukan: i. objek. ii. gambar. iii. garis nombor. 1 Membina sifir satu / dua / lima / sepuluh berpandukan objek. 2 Membina sifir satu / dua / lima sepuluh berpandukan gambar Membina sifir dua berpandukan: i. Objek. ii. gambar. iii. garis nombor Membina sifir lima berpandukan: i. objek. ii. gambar Membina sifir satu / dua / lima / sepuluh berpandukan garis nombor. Menjelaskan cara membina sifir satu / dua / lima / sepuluh dengan betul. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran membina sifir bagi melengkapkan ayat matematik sifir satu / dua / lima / sepuluh. 29

34 PRESTASI (murid boleh..) iii. garis nombor. Membuat kesimpulan berkenaan aktiviti mendarab suatu nombor dengan sifar / sifir satu / dua / lima / sepuluh menggunakan konsep kumpulan dan ahli Membina sifir sepuluh berpandukan: i. objek. ii. gambar. iii. garis nombor Melengkapkan ayat matematik darab melibatkan sifir satu, dua, lima dan sepuluh Mendarab suatu nombor dengan sifar menggunakan konsep kumpulan dan ahli berbantukan objek dan gambar. 30

35 PRESTASI (murid boleh..) 4.4 Menyelesaikan masalah harian yang Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab 1 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang melibatkan operasi darab berdasarkan gambar. melibatkan operasi darab. berdasarkan: i. gambar. ii. teks. 2 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang melibatkan operasi darab berdasarkan teks Menggunakan kalkulator untuk: i. membuat pengiraan 3 Mengira / menyelesaikan masalah harian berdasarkan gambar dengan memberi jawapan yang betul. melibatkan operasi darab. ii. menyemak jawapan. 4 Menganalisis / mentafsir / menyusun maklumat / menyelesaikan masalah harian berdasarkan teks dengan menulis operasi darab dan memberi jawapan yang betul / mengira menggunakan kalkulator. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah operasi darab dalam situasi baru. Membimbing dan menyemak jawapan rakan dengan menggunakan kalkulator bagi menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 31

36 5. OPERASI BAHAGI PRESTASI (murid boleh..) 5.1 Menyatakan operasi bahagi dalam situasi Menyatakan konsep bahagi melalui pengumpulan. 1 Menyebut / menyatakan / menggambar / menunjukkan konsep bahagi melalui pengumpulan. harian Menyatakan konsep bahagi 2 Menyebut / menyatakan / mengambar / menunjukkan konsep bahagi melalui pengongsian. melalui pengongsian. 3 Membezakan konsep bahagi melalui pengumpulan dan pengongsian. 4 Mengaplikasi konsep bahagi melalui pengumpulan dan pengongsian. 5 Menerangkan konsep bahagi melalui pengumpulan dan pengongsian dalam pelbagai situasi. Menghubungkaitkan / membuat kesimpulan mengenai konsep bahagi melalui pengumpulan dan pengongsian menggunakan pelbagai sumber dan kaedah dalam pelbagai situasi. 32

37 PRESTASI (murid boleh..) 5.2 Menulis ayat matematik bagi Mengenal simbol bahagi ( ) dan sama dengan (=). 1 Menyebut / menunjuk simbol bahagi ( ) dan simbol sama dengan (=) dalam ayat matematik. operasi bahagi Menulis ayat matematik bahagi berdasarkan kumpulan dan ahli. 2 Menulis simbol bahagi ( ) dan simbol sama dengan (=) dalam ayat matematik Menulis operasi bahagi dalam bentuk lazim berdasarkan kumpulan dan ahli. 3 Menterjemah / mentafsir / menulis semula ayat matematik berdasarkan kumpulan dan ahli berbantukan objek dan gambar yang sama. 4 Menulis / menyalin semula ayat matematik operasi bahagi dalam bentuk lazim. 5 Mengira hasil bahagi berdasarkan kumpulan dan ahli. Mengira / menyemak hasil bahagi berdasarkan kumpulan dan ahli. 33

38 PRESTASI (murid boleh..) 5.3 Melengkapkan ayat matematik bahagi Membina sifir bahagi dua berpandukan : 1 Membina sifir bahagi satu / dua / lima / sepuluh berpandukan objek. i. objek. ii. gambar. iii. garis nombor. 2 Membina sifir bahagi satu / dua / lima sepuluh berpandukan gambar Membina sifir bahagi lima berpandukan : 3 Membina sifir bahagi satu / dua / lima / sepuluh berpandukan garis nombor. i. objek. ii. gambar. iii. garis nombor. 4 Menjelaskan cara membina sifir bahagi satu / dua / lima / sepuluh dengan betul Membina sifir bahagi sepuluh berpandukan : i. objek. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran membina sifir bahagi bagi melengkapkan ayat matematik sifir bahagi satu / dua / lima / sepuluh. ii. gambar. iii. garis nombor. Membuat kesimpulan berkenaan aktiviti membahagi suatu nombor dengan sifar / sifir bahagi satu / dua / lima / sepuluh menggunakan konsep kumpulan dan ahli. 34

39 PRESTASI (murid boleh..) Melengkapkan ayat matematik bahagi melibatkan sifir dua, lima dan sepuluh Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu Membahagikan suatu nombor yang mempunyai digit sifar dengan nombor 1 digit dan 10. Contoh: 80 2 = 40 35

40 PRESTASI (murid boleh..) 5.4 Menyelesaikan masalah harian yang Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi 1 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi berdasarkan gambar. melibatkan operasi bahagi. berdasarkan: i. gambar. 2 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi berdasarkan teks. ii. teks Menggunakan kalkulator untuk i. membuat pengiraan 3 Mengira / menyelesaikan masalah harian berdasarkan gambar dengan memberi jawapan yang betul. melibatkan operasi bahagi ii. menyemak jawapan 4 Menganalisis / mentafsir / menyusun maklumat / menyelesaikan masalah harian berdasarkan teks dengan menulis operasi bahagi dan memberi jawapan yang betul / mengira menggunakan kalkulator. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah operasi bahagi dalam situasi baru. Membimbing dan menyemak jawapan rakan dengan menggunakan kalkulator bagi menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 3

41 . WANG PRESTASI (murid boleh..).1 Mengetahui mata wang Malaysia..1.1 Menamakan wang kertas RM Menyebut ciri-ciri wang kertas RM Menyebut / menyatakan / menunjuk / menamakan wang kertas RM Menyebut / menyatakan / menunjuk / menamakan ciri ciri wang kertas RM Melabel / menulis nilai wang kertas RM100 dan ciri cirinya. 4 Melabel dan menulis ciri ciri wang kertas RM100 dengan betul berdasarkan muka hadapan dan belakang wang kertas tersebut. 5 Membanding beza wang kertas RM100 dengan wang kertas mata wang asing berdasarkan ciri-cirinya. Menerangkan perbezaan wang kertas RM100 dengan wang kertas berlainan nilai berdasarkan ciri cirinya kepada rakan. 37

42 PRESTASI (murid boleh..).2 Menentukan nilai wang dalam lingkungan.2.1 Menentukan persamaan nilai wang dalam lingkungan RM Menyatakan / menyebut / menunjukkan persamaan nilai wang dalam lingkungan RM100. RM Menentukan persamaan nilai wang dengan harga barang 2 Memadan / menanda persamaan nilai wang dalam lingkungan RM100. dalam lingkungan RM Menyenaraikan harga barang berdasarkan nilai wang yang ditentukan dalam lingkungan RM Menyenaraikan / menulis persamaan nilai wang dengan harga barangan dalam lingkungan RM Membuat kesimpulan berdasarkan persamaan nilai wang yang dihasilkan. Menerangkan persamaan nilai wang dalam lingkungan RM100 dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 38

43 PRESTASI (murid boleh..).3 Menambah nilai wang..3.1 Menambah dua nilai wang yang melibatkan: i. ringgit ii. ringgit dan sen dalam lingkungan RM Membaca / menunjuk / menulis ayat matematik operasi tambah dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen dalam lingkungan RM100. Memadan / menukarkan ayat matematik operasi tambah melibatkan dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula dalam bentuk lazim. 3 Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tambah dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen tanpa mengumpul semula. 4 Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tambah dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen dengan mengumpul semula. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menambah dua nilai wang dalam situasi baru. Merumus pengetahuan dan kemahiran menambah dua nilai wang yang dipelajari dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 39

44 PRESTASI (murid boleh..).4 Menolak nilai wang..4.1 Menolak dua nilai wang yang melibatkan: i. ringgit. ii. ringgit dan sen. 1 2 Membaca / menunjuk / menulis ayat matematik operasi tolak dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula. Memadan / menukarkan ayat matematik operasi tolak dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula dalam bentuk lazim. 3 Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tolak dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen tanpa mengumpul semula. 4 Mengira / melengkapkan / memadan / memilih / menulis jawapan yang betul bagi operasi tolak dua nilai wang yang melibatkan ringgit / ringgit dan sen dengan mengumpul semula. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran operasi tolak dua nilai wang dalam situasi baru. Merumus pengetahuan dan kemahiran menambah dua nilai wang dengan menggunakan pelbagai kaedah dalam pelbagai situasi. 40

45 PRESTASI (murid boleh..).5 Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang..5.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang berdasarkan: i. gambar. ii. teks. 1 Membaca / menyebut / menyatakan masalah harian yang melibatkan wang berdasarkan gambar dan teks. 2 Mengira / membanding / menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang berdasarkan gambar dengan memberi jawapan yang betul..5.2 Menggunakan kalkulator untuk: i. membuat pengiraan melibatkan wang dalam lingkungan RM100. ii. menyemak jawapan. 3 4 Menganalisis / mentafsir / menyusun maklumat / menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang berdasarkan teks dengan memberi jawapan yang betul. Mengira / menyemak / membanding / mengaplikasi kegunaan kalkulator dalam menyelesaikan masalah harian melibatkan wang dalam lingkungan RM Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang dalam situasi baru. Membimbing dan menyemak jawapan rakan dengan menggunakan kalkulator bagi menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang dalam pelbagai situasi. 41

46 7. MASA DAN WAKTU PRESTASI (murid boleh..) 7.1 Menyatakan waktu dalam unit jam dan Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. 1 Menamakan / menunjukkan tanda senggatan minit pada muka jam. minit Mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan 2 Menamakan / menunjukkan tanda senggatan dan angka yang menandakan gandaan lima minit pada muka jam. gandaan lima minit pada muka jam. 3 Menentukan / menyatakan waktu dalam jam dengan gandaan lima minit Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan 4 Menunjuk cara bagi menentukan waktu dalam unit jam dan minit menggunakan jam analog dan jam digital. lima minit Menentukan waktu dalam unit jam dan minit menggunakan 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran bagi menentukan waktu dalam unit jam dan minit melibatkan pelbagai situasi. jam digital. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkenaan waktu dalam unit jam dan minit dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 42

47 PRESTASI (murid boleh..) 7.2 Menyatakan bilangan hari dan minggu Menyatakan bilangan hari dalam sebulan (28/29/30/31) 1 Menyatakan / menunjukkan bilangan hari dalam seminggu. dalam sebulan 2 Menyatakan / menunjukkan bilangan hari dalam setiap bulan. 3 Memadan / mengelaskan bilangan hari dengan bulan. 4 Membezakan bilangan hari dalam sebulan mengikut bulan bulan tertentu. 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran berkenaan bilangan hari dalam sebulan dalam pelbagai situasi. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkenaan bilangan hari dalam sebulan dari pelbagai sumber dalam pelbagai situasi. 43

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) MATEMATIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) MATEMATIK TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN ENAM DOKUMEN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN LIMA DOKUMEN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Kementerian Pelajaran Malaysia Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Buku Sukatan Pelajaran Matematik, Kurikulum

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA DRAF 30 JUL 2013 DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DARD SEKOL AH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA i DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS MATEMATIK TAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN)

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR Hasil Pembelajaran Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenal pasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan Menghayati falsafah dan penekanan baru

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU 2010 K A N D U N G A N MUKA SURAT Rukun Negara 1 Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN SATU DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS MATEMATIK TAHUN 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek),afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

Lebih terperinci

KEMAHIRAN HIDUP ASAS

KEMAHIRAN HIDUP ASAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci