KITAB TAUHID. [ Indonesia ] MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB. Penerjemah : M. YUSUF HARUN, MA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KITAB TAUHID. [ Indonesia ] MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB. Penerjemah : M. YUSUF HARUN, MA"

Transkripsi

1 KITAB TAUHID [ Indonesia ] كتاب التوحيد ] اللغة الا ندونيسية [ MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB Penerjemah : M. YUSUF HARUN, MA ترجمة: محمد يوسف هارون Murajaah : BAKRUN SYAFI I, MA DR.MUH.MU INUDINILLAH BASRI, MA ERWANDI TARMIZI مراجعة: بكرون شافعي د. محمد معين بصري إيرواندي ترمذي Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

2 Kitab Tauhid 2 P KATA PENGANTAR Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah, menurut tuntunan Islam, yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Allah Ta ala berfirman: ( Zpt6 hs Zo4quxm m Zt sªzn=sø ˇBsªB uqłdur 4 s\rø& ǐb tb Æ tbqł=yjłt (#qr$2 $tb mr / NŁdu_r& Og Yt fuzs9ur Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An Nahl: 97).

3 Kitab Tauhid 3 Berdasarkan pada pentingnya peranan tauhid dalam kehidupan manusia, maka wajib bagi setiap muslim memperlajarinya. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah; bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud (keberadaan) Nya, dan wahdaniyah (keesaan) Nya, dan bukan pula sekedar mengenal Asma dan Sifat-Nya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah; bahkan mengakui keesaan dan kemaha-kuasaan Allah dengan meminta kepada Allah melalui Asma dan Sifat-Nya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah r juga meyakini bahwa Tuhan Pencipta, Pengatur, Pemelihara dan Penguasa alam semesta ini adalah Allah. (Lihat Al Qur an: 38: 82, 31: 25, 23: 84-89). Namun, kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah I. Dari sini timbullah pertanyaan: Apakah hakikat tauhid itu? Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu: menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekwen dengan mentaati segala perintah-nya dan menjauhi segala larangan- Nya, dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap dan takut kepada-nya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi para Rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas, mulai dari Rasul pertama sampai Rasul

4 Kitab Tauhid 4 terakhir, yaitu Nabi Muhammad r. (Lihat Al Qur an: 16: 36, 21: 25, 7: 59, 65, 73, 85, dan lain-lain). Maka buku di hadapan pembaca ini mempunyai arti penting dan berharga sekali untuk mengetahui hakikat tauhid dan kemudian menjadikannya sebagai pegangan hidup. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang giat dan tekun dalam kegiatan da wah Islamiyah. Beliau adalah syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At Tamimi, yang dilakhirkan di Uyainah, tahun 1115 H (1703 M), dan meninggal di Dir iyyah (Saudi Arabia) tahun 1206 H (1792 M). Keadaan umat Islam -dengan berbagai bentuk amalan dan kepercayaan- pada masa hidupnya, yang menyimpang dari makna tauhid, telah mendorong syaikh Muhammad bersama para muridnya untuk melancarkan da wah Islamiyah guna mengingatkan umat agar kembali kepada tauhid yang murni. Maka, untuk tujuan da wahnya beliau menulis sejumlah kitab dan risalah, yang di antaranya: 1. Kasyf Asy Syubuhat 2. Tafsir Al fatihah 3. Tafsir syahadah La Ilaha Illah 4. Kitab Al kabair 5. Ushul Al Iman 6. Ushul Al Islam 7. Al Masa il Al lati kholafa fiha Rasulullah r ahlal Jahiliyah

5 Kitab Tauhid 5 8. Aadab Al Masy-yi Ilash Sholah (Ala madzhabil Imam Ahmad bin Hambal) 9. Al Amru bil ma'ruf wan Nahyu anil Munkar 10. Mukhtashar Siraturrasul r 11. Kitab tauhid alladzi huwa Haqqullah alal ibad. Buku terakhir inilah yang terjemahannya ada di tangan pembaca. Dan melalui buku ini, beliau berusaha untuk menjelaskan hakikat tauhid, dan penerapannya dalam kehidupan seorang muslim. Dalam bab I, penulis menjelaskan hakikat tauhid dan kedudukannya; dalam bab 2 & 3 menerangkan tentang keistimewaan tauhid dan pahala yang diperoleh darinya; dalam bab 4 mengingatkan agar takut terhadap perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, serta membatalkannya, yaitu syirik akbar, atau perbuatan yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu syirik ashghar; dalam bab 5 menjelaskan tentang kewajiban berda wah kepada tauhid; dan dalam bab 6 menjelaskan tentang makna tauhid dan syahadat la Ilaha Illallah. Upaya pemurnian tauhid tidak akan tuntas hanya dengan menjelaskan makna tauhid, akan tetapi harus dibarengi dengan penjelasan tentang hal-hal yang dapat merusak dan menodai tauhid. Untuk itu, pada bab-bab berikutnya, penulis berusaha menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan dan perbuatan yang dapat membatalkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid, dan menodai kemurniannya, yaitu apa yang disebut dengan syirik, baik syirik

6 Kitab Tauhid 6 akbar maupun syirik asghar, dan hal- hal yang tidak termasuk syirik tetapi dilarang oleh Islam, karena menjurus kepada kemusyrikan, disertai pula dengan keterangan tentang latar belakang historis timbulnya syirik. Terakhir, penulis menyebutkan dalil-dalil dari Al Qur an dan As Sunnah, yang menerangkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang paling berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, dan Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Satu hal yang unik dalam metode pembahasan buku ini, bahwa penulis tidak menerangkan atau membahas tauhid dengan cara yang lazim kita kenal dalam buku- buku masa kini. Pada setiap bab, penulis hanya menyebutkan ayat ayat Al Qur an dan hadits-hadits serta pendapat-pendapat ulama salaf; kemudian beliau menjabarkan bab-bab itu dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan penting yang terkandung dan tersirat dari dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, justru dengan demikian, buku ini menjadi lebih penting, sebab pembahasannya mengacu kepada kitab dan Sunnah yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Mengingat amat ringkasnya beberapa permasalahan yang dijabarkan oleh penulis, maka dengan memohon taufiq Allah, penerjemah memberikan sedikit keterangan dan penjelasan dengan diapit oleh tanda dua kurung siku [ ] atau melalui catatan kaki.

7 Kitab Tauhid 7 Apa yang diharapkan oleh penulis bukanlah sekedar mengerti dan memahami, tapi lebih dari itu, yaitu: sikap dan pandangan hidup tauhidi yang tercermin dalam keyakinan, tutur kata dan amalan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita dalam usaha mewujudkan ibadah kepada Allah I dengan semurni-murninya. Hanya kepada Allah kita menghambakan diri, dan hanya kepada-nya kita memohon pertolongan. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad r, keluarga dan para sahabatnya. Penerjemah

8 Kitab Tauhid 8 DAFTAR ISI Kata Pengantar 3 Daftar Isi 9 Bab1: Tauhid,hakikat dan kedudukannya 13 Bab2: Keistimewaan tauhid dan dosa dosa yang diampuni karenanya 22 Bab3: Mengamalkan tauhid dengan semurni- murninya bisa menyebabkan masuk surga tanpa 28 hisab Bab 4: Takut kepada syirik 34 Bab5: Dakwah kepada syahadat La Ilaha Illallah 38 Bab6: Penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat La Ilaha Illallah 45 Bab7: Memakai gelang dan sejenisnya untuk menangkal bahaya adalah 51 perbuatan syirik Bab 8: Ruqyah dan Tamimah 55 Bab9: Minta berkah kepada pepohonan, bebatuan atau yang sejenisnya 59 Bab10: Menyembelih binatang bukan karena Allah I 65 Bab11: Menyembelih binatang karena Allah, dilarang dilakukan di tempat penyembelihan yang bukan karena 70 Allah Bab12: Bernadzar untuk selain Allah adalah syirik 74 Bab13: Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik 76 Bab14: Berdo a kepada selain Allah adalah 78

9 Kitab Tauhid 9 syirik Bab15: [Ibadah itu hak milik Allah ] 83 Bab16:[Malaikat makhluk yang perkasa bersujud kepada Allah] 89 Bab17: Syafa at 95 Bab18: [Nabi tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah] 100 Bab19: Penyebab utama kekafiran adalah berlebih lebihan dalam 105 mengagungkan orang orang shaleh Bab 20: Larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan 111 Bab 21: Berlebih lebihan terhadap kuburan orang orang shaleh menjadi sebab dijadikannya sesembahan 118 selain Allah Bab 22: Upaya Rasulullah dalam menjaga tauhid dan menutup setiap jalan 121 yang menuju kepada syirik Bab 23: Penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala 124 Bab 24: Hukum sihir 132 Bab 25: Macam macam sihir 135 Bab 26:Dukun,tukang ramal dan sejenisnya 138 Bab 27: Nusyrah 142 Bab 28: Tathayyur 144 Bab 29: Ilmu nujum (Perbintangan) 150 Bab 30: Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang 152 Bab 31: [Cinta kepada Allah]. 156 Bab 32: [Takut kepada Allah] 161 Bab 33: [Tawakkal kepada Allah] 165 Bab 34: Merasa aman dari siksa Allah dan 168

10 Kitab Tauhid 10 berputus asa dari Rahmat-Nya Bab 35: Sabar terhadap takdir Allah adalah bagian dari Iman 170 Bab 36: Riya 174 Bab 37 Beramal shaleh untuk kepentingan dunia adalah syirik 178 Bab 38: Mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal berarti 181 mempertuhankan mereka Bab 39: [Berhakim kepada selain Allah] 184 Bab 40: Mengingkari sebagian Asma dan Sifat Allah 189 Bab 41: [ingkar terhadap ni mat Allah] 192 Bab 42: [Larangan menjadikan sekutu buat Allah] 194 Bab 43: Tidak rela terhadap sumpah yang menggunakan nama Allah 197 Bab 44: Ucapan: Atas kehendak Allah dan kehendakmu 198 Bab 45: Mencaci masa berarti mencaci Allah 202 Bab 46: Penggunaan gelar qadhi qudhat [hakimnya para hakim] 204 Bab 47: Memuliakan nama-nama Allah 206 Bab 48: Bersenda gurau dengan menyebut nama Allah, Al Qur an atau 208 Rasulullah r Bab 49: [Mensyukuri ni mat Allah] 211 Bab 50: [Memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah] 218 Bab 51: [Penetapan Al Asma ul Husna hanya untuk Allah] 221 Bab 52: Larangan mengucapkan As 223

11 Kitab Tauhid 11 salamu alallah Bab 53: Ucapan Ampunilah aku jika engkau menghendaki 225 Bab 54: Larangan mengucapkan Hambaku 227 Bab 55: Larangan menolak permintaan yang menyebut nama Allah 229 Bab 56: Larangan meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah 231 kecuali surga Bab 57: Ucapan Seandainya 232 Bab 58: Larangan mencaci maki angin. 235 Bab 59: [Larangan berprasangka buruk kepada Allah] 237 Bab 60: Mengingkari takdir 241 Bab 61: Orang yang menggambar (Mushawwir) 245 Bab 62: Larangan banyak bersumpah 248 Bab 63: Perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya 252 Bab 64: Larangan bersumpah mendahului Allah 257 Bab 65: Larangan menjadikan Allah sebagai wasilah kepada mahluk-nya 259 Bab 66: Upaya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam menjaga 261 kesucian tauhid Bab 67: [Keagungan dan kekuasaan Allah I ] 264 Daftar Istilah 271

12 Kitab Tauhid 12 BAB 1 TAUHID [HAKIKAT DAN KEDUDUKANNYA] Firman Allah I : Æ br7łuˇ9 w ) } RM}$#ur ḡø:$# Mł)n=yz $tbur Tidak Aku ciptakan jin dan Manusia melainkan hanya untuk beribadah (1) kepada-ku. (QS. Adz Dzariyat: 56 ). Æ Nq»' 9$#( (#q7ˇ^tg_$#ur '!$# (#r6ª$# ćr&»wq 7p BØ& ß $uzwyłt/ s)s9ur Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): Beribadalah kepada Allah (saja) dan jauhilah thaghut (2). (QS. An Nahl: 36). ( 1 ) Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah ta ala dengan mentaati segala perintah-nya dan menjauhi segala larangan-nya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan inilah hakekat agama Islam, karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah semata, yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepada-nya, dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan suatu amal akan diterima oleh Allah sebagai ibadah apabila diniati dengan ikhlas karena Allah semata; dan mengikuti tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. ( 2 ) Thoghut ialah : setiap yang diagungkan - selain Allah dengan disembah, ditaati, atau dipatuhi ; baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia ataupun setan.

13 ( Kitab Tauhid 13 x8yyǎ t Ł=7t $ B ) 4 $ Z» m ) ßł t$ˇ! uqł9$ /ur n$ ) Hw ) (#r7łs? wr& y7/u 4 s%ur * Zwqs% $yjłdpk]s? wur xsø $yjłdxˇ. rr&!$yjłdtnr& uy9 6ł9$# $yjghxq$# ˇpyJm 9$# z ˇB ea%!$# y$uzy_ $yjgs9 ˇ z$#ur $VJ 2 Æ #[ Ť$u /u $yjx. Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada-nya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. (QS. Al Isra : 23-24). ( $Z«łx' ˇm / (#q. wr& N6łn=t N6/u tp xm $tb * N6Ł%ªtR sflr ( 9,»n=łB ) ǐb N2y»s9rr& (#ßqŁ=Fł)s? wur ( $YZ» m ) ßł t$ˇ! uqł9$ /ur } ł Z9$# (#qł=gł)s? wur ( s t/ $tbur $ygyˇb uygs $tb ˇm uqx ł9$# (#q/uł)s? wur ( NŁd$ )ur Menjauhi thoghut berarti mengingkarinya, tidak menyembah dan memujanya, dalam bentuk dan cara apapun.

14 ( Kitab Tauhid 14 (#q/uł)s? wur tbqł=)łs? /3fl=yŁs9 ˇm / N38 ur /3ˇ9 s 4 d,ysł9$ / w )!$# tp xm L'9$# (#qłørr&ur ( n 'r& x Ł=7t 4 filxm mr& }ď L'9$ / w ) OǨuł9$# ta$tb ( 4n1Ł% #s tb%2 qs9ur (#q9ˇª$sø OFø=Ł% #s )ur ( $ygyłªr w ) $ ł tr #ǩ=s3r w ( )ł9$ / #x»yd br&ur crª.xs? /3fl=yŁs9 ˇm / N38 ur N6ˇ9 s 4 (#qłørr& «!$# ˇgyŁ /ur 4 ˇ& # 7y tª N3 / s- x 9$# (#qªł 7 Fs? wur nqªł 7?$sø $VJ)tG ªB ˇ u Æ tbq) Gs? N6fl=yŁs9 ˇm / N38 ur N3ˇ9 s Katakanlah (Muhammad) marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian

15 Kitab Tauhid 15 itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan- Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. ( QS. Al An am: ). Ibnu Mas ud t berkata: Barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad r yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka supaya membaca firman Allah I : Katakanlah ( Muhammad ) marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu Janganlah kamu berbuat syirik sedikitpun kepadanya, dan Sungguh inilah jalan-ku berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. (3) Mu adz bin Jabal t berkata: r Aku pernah diboncengkan Nabi r di atas keledai, kemudian beliau berkata kepadaku: wahai Muadz, ( 3 ) Atsar ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim.

16 Kitab Tauhid 16 tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hamba-nya, dan apa hak hamba-hamba- Nya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui, kemudian beliau bersabda: Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hamba-nya ialah hendaknya mereka beribadah kepada-nya dan tidak menyekutukan-nya dengan sesuatupun, sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan-nya dengan sesuatupun, lalu aku bertanya: "ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orangorang? beliau menjawab: Jangan engkau lakukan itu, karena khawatir mereka nanti bersikap pasrah. (HR. Bukhari, Muslim). Pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini: 1. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah I. 2. Ibadah adalah hakekat (tauhid), sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah r dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. 3. Barangsiapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka ia belum beribadah (menghamba) kepada Allah I. inilah sebenarnya makna firman Allah: Æ 7ªr&!$tB tbr 7»tª OFRr& Iwur

17 Kitab Tauhid 17 Dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah (Tuhan) yang aku sembah. (QS. Al Kafirun: 3). 4. Hikmah diutusnya para Rasul [adalah untuk menyeru kepada tauhid, dan melarang kemusyrikan]. 5. Misi diutusnya para Rasul itu untuk seluruh umat. 6. Ajaran para Nabi adalah satu, yaitu tauhid [mengesakan Allah I saja]. 7. Masalah yang sangat penting adalah: bahwa ibadah kepada Allah I tidak akan terealisasi dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap thaghut. Dan inilah maksud dari firman Allah I : ǒurªłł9$ / y7 JtG$# ˇs)sø «!$ / - ˇBsªur Ňq»' 9$ / ı3t yjsø Æ 4s+łOqł9$# Barang siapa yang mengingkari thaghut dan beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah berpegang teguh kepada tali yang paling kuat. (QS. Al Baqarah: 256). 8. Pengertian thaghut bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah I. 9. Ketiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al An am menurut para ulama salaf penting kedudukannya, di dalamnya ada 10 pelajaran penting, yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan.

18 Kitab Tauhid Ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al Isra mengandung 18 masalah, dimulai dengan firman Allah: Æ Zwrł C $YBqªBıtB yªłł)tgsø uyz#u $ g»s9 ) «!$# y w Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. (QS. Al Isra : 22). Dan diakhiri dengan firmannya: Æ # qªm B $YBqŁ=tB tl'łygy_ ß 4s+ø=Fsø uyz#u $ g»s9 ) «!$# y wur Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, sehingga kamu (nantinya) dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela, dijauhkan (dari rahmat Allah). (QS. Al Isra : 39). Dan Allah mengingatkan kita pula tentang pentingnya masalah ini, dengan firman-nya: Æ 3 ˇpyJı3ťø:$# z ˇB y7/u y7łs9 ) # yr r&!$ JˇB y7ˇ9 s Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. (QS. Al Isra : 39). 11. Satu ayat yang terdapat dalam surat An Nisa, disebutkan di dalamnya 10 hak, yang pertama Allah memulainya dengan firman-nya: Æ ( $Z«łx' ˇm / (#q. wur '!$# (#r6ª$#ur *

19 Kitab Tauhid 19 Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah (saja), dan janganlah kamu mempersekutukan- Nya dengan sesuatu pun. (QS. An Nisa : 36 ). 12. Perlu diingat wasiat Rasulullah r di saat akhir hayat beliau. 13. Mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan. 14. Mengetahui hak-hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah apabila mereka melaksanakannya. 15. Masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat (4). 16. Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan untuk maslahat. 17. Dianjurkan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan kepada sesama muslim. 18. Rasulullah r merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. 19. Jawaban orang yang ditanya, sedangkan dia tidak mengetahui adalah: Allah dan Rasul- Nya yang lebih mengetahui. (4) Tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat, karena Rasulullah r menyuruh Muadz agar tidak memberitahukannya kepada meraka, dengan alasan beliau khawatir kalau mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Sehingga tidak mau berlomba-lomba dalam mengerjakan amal shaleh. Maka Mu adz pun tidak memberitahukan masalah tersebut, kecuali di akhir hayatnya dengan rasa berdosa. Oleh sebab itu, di masa hidup Mu adz masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat.

20 Kitab Tauhid Diperbolehkan memberikan ilmu kepada orang tertentu saja, tanpa yang lain. 21. Kerendahan hati Rasulullah r, sehingga beliau hanya naik keledai, serta mau memboncengkan salah seorang dari sahabatnya. 22. Boleh memboncengkan seseorang di atas binatang, jika memang binatang itu kuat. 23. Keutamaan Muadz bin Jabal. 24. Tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting.

21 Kitab Tauhid 21 BAB 2 KEISTIMEWAAN TAUHID DAN DOSA-DOSA YANG DIAMPUNI KARENANYA Firman Allah I : NŁdur łbf{$# ªNgs9 y7 fl»s9 rø& AOø= / OguZ»yJ ) (#ßq 6ø=t Os9ur (#qªztb#u tß ˇ%'!$# Æ tbrtggb Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan (5) mereka dengan kedzhaliman (kemusyrikan) (6), mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. (QS. Al An am: 82). Ubadah bin Shamit t menuturkan: Rasulullah r bersabda: ( 5 ) Iman ialah: ucapan hati dan lisan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat karena Allah, dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah r. ( 6 ) Syirik disebut kezhaliman karena syirik adalah menempatkan suatu ibadah tidak pada tempatnya, dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya.

22 Kitab Tauhid 22 Barangsiapa yang bersyahadat (7) bahwa tidak ada sesembahan yang hak (benar) selain Allah saja, tiada sekutu bagi-nya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba dan Rasul-Nya, dan kalimat-nya yang disampaikan kepada Maryam, serta Ruh dari pada-nya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkanya kedalam surga, betapapun amal yang telah diperbuatnya. (HR. Bukhari & Muslim). Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadits dari Itban t bahwa Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah I mengharamkan neraka bagi orang orang yang mengucapkan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan (pahala melihat) wajah Allah. Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri t bahwa Rasulullah r bersabda: ( 7 ) Syahadat ialah: persaksian dengan hati dan lisan, dengan mengerti maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, baik lahir maupun batin.

23 Kitab Tauhid 23 Musa berkata: Ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingat-mu dan berdoa kepada-mu, Allah berfirman: ucapkan hai Musa Musa berkata: ya Rabb, semua hamba-mu mengucapkan itu, Allah menjawab: Hai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain Aku- dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat diletakkan pada sisi lain timbangan, niscaya kalimat lebih berat timbangannya. (HR. Ibnu Hibban, dan Hakim sekaligus menshahihkan-nya). Tirmidzi meriwayatkan hadits (yang menurut penilaiannya hadits itu hasan) dari Anas bin Malik t ia berkata: "aku mendengar Rasulullah r bersabda: Allah I berfirman: Hai anak Adam, jika engkau datang kepada-ku dengan membawa dosa sejagat raya, dan engkau ketika mati dalam keadaan tidak menyekutukan-ku dengan sesuatupun, pasti Aku akan

24 Kitab Tauhid 24 datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula. Kandungan bab ini: 1. Luasnya karunia Allah U. 2. Besarnya pahala tauhid di sisi Allah I. 3. Dan tauhid juga dapat menghapus dosa. 4. Penjelasan tentang ayat yang ada dalam surat Al An am. 5. Perhatikan kelima masalah yang ada dalam hadits Ubadah. 6. Jika anda memadukan antara hadits Ubadah, hadits Itban dan hadits sesudahnya, maka akan jelas bagi anda pengertian kalimat juga kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. 7. Perlu diperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadits Itban, (yaitu ikhlas semata-mata karena Allah, dan tidak menyekutukan-nya). 8. Para Nabipun perlu diingatkan akan keistimewaan. 9. Penjelasan bahwa kalimat berat timbangannya mengungguli berat timbangan seluruh makhluk, padahal banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut. 10. Pernyataan bahwa bumi itu tujuh lapis seperti halnya langit.

25 Kitab Tauhid Langit dan bumi itu ada penghuninya. 12. Menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya, berbeda dengan pendapat Asy ariyah (8). 13. Jika anda memahami hadits Anas, maka anda akan mengetahui bahwa sabda Rasul yang ada dalam hadits Itban: sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan dengan penuh ikhlas karena Allah, dan tidak menyekutukan-nya, maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun, bukan hanya mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan saja. 14. Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah sama-sama hamba Allah dan Rasul-Nya. (8 ) Asy ariyah adalah salah satu aliran teologis, pengikut Syekh Abu Hasan Ali bin Ismail Al Asy ari ( H = M). Dan maksud penulis di sini ialah menetapkan sifat sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al qur an maupun As sunnah. Termasuk sifat yang ditetapkan adalah kebenaran adanya wajah bagi Allah, mengikuti cara yang diamalkan kaum salaf shaleh dalam masalah ini, yaitu: mengimani kebesaran sifat sifat Allah yang dituturkan Al qur an dan As sunnah tanpa tahrif, ta thil, takyif dan tamtsil. Adapun Asy ariyah, sebagian mereka ada yang menta wilkannya (menafsirinya dengan makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya) dengan dalih bahwa hal itu jika tidak dita wilkan bisa menimbulkan tasybih (penyerupaan) Allah dengan makhluk-nya, akan tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Abu Hasan sendiri dalam masalah ini telah menyatakan berpegang teguh dengan madzhab salaf shaleh, sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab yang ditulis di akhir hidupnya, yaitu "Al Ibanah an ushulid diyanah" (editor: Abdul Qodir Al Arnauth, Bairut, makatabah darul bayan, 1401 H) bahkan dalam karyanya ini beliau mengkritik dan menyanggah tindakan ta wil yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari madzhab salaf.

26 Kitab Tauhid Mengetahui keistimewaan Nabi Isa, sebagai Kalimat Allah (9). 16. Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. 17. Mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. 18. Memahami sabda Rasul: betapapun amal yang telah dikerjakannya. 19. Mengetahui bahwa timbangan (di hari kiamat) itu mempunyai dua daun. 20. Mengetahui kebenaran adanya Wajah bagi Allah. (9 ) Kalimat Allah maksudnya bahwa Nabi Isa itu diciptakan Allah dengan firman-nya Kun (jadilah) yang disampaikan-nya kepada Maryam melalui malaikat Jibril.

27 Kitab Tauhid 27 BAB 3 MENGAMALKAN TAUHID DENGAN SEBENAR- BENARNYA DAPAT MENYEBABKAN MASUK SURGA TANPA HISAB Firman Allah I : Æ tß ˇ. Jł9$# z ˇB 7t Os9ur $Z Žxm! $[FŘ$s% Zp BØ& c%x. zoď u/ ) b ) Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (berpegang teguh pada kebenaran), dan sekalikali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan). (QS. An Nahl: 120). Æ cq. w N k h5u / OŁd tß ˇ%'!$#ur Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka (sesuatu apapun). (QS. Al Mu minun: 59). Husain bin Abdurrahman berkata: Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Zubair, lalu ia bertanya: siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? kemudian aku menjawab: aku, kemudian kataku: ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak sedang melaksanakan shalat, karena aku disengat kalajengking, lalu ia bertanya kepadaku: lalu apa yang kau lakukan? aku menjawab: aku minta diruqyah (10), ia bertanya lagi: apa yang (10) Ruqyah, maksudnya di sini, ialah: penyembuhan dengan bacaan ayat ayat Al qur an atau doa doa.

28 Kitab Tauhid 28 mendorong kamu melakukan hal itu? aku menjawab: yaitu: sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Asy Sya by kepada kami, ia bertanya lagi: dan apakah hadits yang dituturkan kepadamu itu? aku menjawab: dia menuturkan hadits kepada kami dari Buraidah bin Hushaib: Tidak boleh Ruqyah kecuali karena ain (11) atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata: sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi Ibnu Abbas menuturkan hadits kepada kami dari Rasulullah r, beliau bersabda: r r (11) Ain, yaitu: pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang, melalui pandangan matanya. Disebut juga penyakit mata.

29 Kitab Tauhid 29 r Telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang Nabi, bersamanya sekelompok orang, dan seorang Nabi, bersamanya satu dan dua orang saja, dan Nabi yang lain lagi tanpa ada seorangpun yang menyertainya, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya, aku mengira bahwa mereka itu umatku, tetapi dikatakan kepadaku: bahwa mereka itu adalah Musa dan kaumnya, tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang yang lain yang jumlahnya sangat besar, maka dikatakan kepadaku: mereka itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada (tujuh puluh ribu) orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa lebih dahulu." kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya, maka orang- orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu? Ada di antara mereka yang berkata: "barangkali mereka itu orang-orang yang telah menyertai Nabi dalam hidupnya, dan ada lagi yang berkata: "barangkali mereka itu orang-orang yang dilakhirkan dalam lingkungan Islam hingga tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatupun, dan yang lainnya menyebutkan yang lain pula. Kemudian Rasulullah r keluar dan merekapun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda: Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak melakukan

30 Kitab Tauhid 30 tathayyur (12) dan tidak pernah meminta lukanya ditempeli besi yang dipanaskan, dan mereka pun bertawakkal kepada tuhan mereka." kemudian Ukasyah bin Muhshan berdiri dan berkata: mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka, kemudian Rasul bersabda: ya, engkau termasuk golongan mereka, kemudian seseorang yang lain berdiri juga dan berkata: mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka, Rasul menjawab: Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. (HR. Bukhari dan Muslim) Kandungan bab ini: 1. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. 2. Pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. 3. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, karena beliau tidak pernah melakukan kemusyrikan. 4. Pujian Allah kepada tokoh para wali Allah (para shahabat Rasulullah) karena bersihnya diri mereka dari kemusyrikan. 5. Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempeli dengan besi yang panas, dan tidak melakukan tathayyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. 6. Tawakkal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. (12) Tathayyur ialah: merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN HAL-HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN نو قض لا سلا ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ عبد لعزيز بن عبد الله بن با Penerjemah: Abu Azka Faridy ترمجة: بو ىك فريد Murajaah: Muh. Mu inudinillah Muhammadun Abdul

Lebih terperinci

[ ] E٣٢٧ J٣١٩ W F : : Al- HAYA' (Sifat PEMALU) "al Haya' ( Rasa malu) tidak datang kecuali dengan kebaikan." Sesungguhnya di antara fenomena keseimbangan dan tanda-tanda kesempurnaan dalam tarbiyah bahwa

Lebih terperinci

Beberapa Manfaat dan Keutamaan Istighfar

Beberapa Manfaat dan Keutamaan Istighfar 1 Risalah Ilmiyah Ahlus Sunnah Beberapa Manfaat dan Keutamaan Istighfar Oleh: Al Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi Berikut beberapa penjelasan manfaat yang akan diraih oleh hamba dengan beristighfar.

Lebih terperinci

!!" #$ % &' &()*+&, -./ +0 &'!1 2 &3/" 4./" 56 * % &' &()*+&, " "# $ %! #78*5 9: ;<*% =7" >1?@*5 0 ;A " 4! : B C*5 0 D % *=75E& 2 >1?@*5 0 4. "/ 4!

!! #$ % &' &()*+&, -./ +0 &'!1 2 &3/ 4./ 56 * % &' &()*+&,  # $ %! #78*5 9: ;<*% =7 >1?@*5 0 ;A  4! : B C*5 0 D % *=75E& 2 >1?@*5 0 4. / 4! [ ] E٤٩١ J٤٨٧ W F : : Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sesungguhnya agama mewajibkan kepada para pengikutnya (berbuat baik) dalam segala hal dan tidak ridha dari para pengikutnya

Lebih terperinci

*** Syarat Amal Diterima

*** Syarat Amal Diterima Syarat Amal Diterima Kita telah mengetahui, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada-nya, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta ala akan membalas pahala amal ibadah, sesuai dengan tingkatannya.

Lebih terperinci

DI BULAN SUCI RAMADHAN

DI BULAN SUCI RAMADHAN AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN Disusun Oleh: Mohammad Iqbal Ghazali. MA Murajaah : Abu Ziyad ا عمال رمضانية Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1428 2007 AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN

Lebih terperinci

Kewajiban Haji dan Beberapa Peringatan Penting dalam Pelaksanaannya

Kewajiban Haji dan Beberapa Peringatan Penting dalam Pelaksanaannya Kewajiban Haji dan Beberapa Peringatan Penting dalam Pelaksanaannya Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang memiliki kemampuan. Barangsiapa kafir atau mengingkari

Lebih terperinci

Khutbah Jum'at: Hakikat Iman dan Tanda-Tandanya

Khutbah Jum'at: Hakikat Iman dan Tanda-Tandanya Khutbah Jum'at: Hakikat Iman dan Tanda-Tandanya Khutbah Jumat berikut ini menjelaskan tentang hakikat iman beserta tanda-tandanya. bagaimanakah penjelasan lengkapnya dan sudahkah kita termasuk orang-orang

Lebih terperinci

Mengapa Kita Harus Berdakwah? [ Indonesia Indonesian

Mengapa Kita Harus Berdakwah? [ Indonesia Indonesian Mengapa Kita Harus Berdakwah?? [ Indonesia Indonesian ] Penulis: Abu Mushlih Ari Wahyudi Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 ? : : 2009-1430 2 Mengapa Kita Harus Berdakwah? [1] Dakwah merupakan jalan

Lebih terperinci

Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan)

Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan) Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan) Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Keindahan Nama-nama Allah

Keindahan Nama-nama Allah Keindahan Nama-nama Allah Keindahan Nama-nama Allah Oleh: Ustadz Abdullah bin Taslim al-buthoni, M.A Khotbah Pertama???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur demi (kebaikan) dirinya sendiri [An-Naml : 40]

Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur demi (kebaikan) dirinya sendiri [An-Naml : 40] Apakah Anda sudah puas dengan keadaan hidup saat ini? Apakah keinginan Anda sudah terpenuhi? Apakah anda sudah bisa membahagian semua orang yang pernah berjasa kepada Anda? Apakah anda sudah jadi orang

Lebih terperinci

[ ] E١٩٠ J١٨١ W F : : SIFAT TERUS TERANG Tidak ada kebaikan padamu apabila kamu tidak mengatakannya Apakah di antara konsekuensi berterus terang adalah adab yang buruk, membangkitkan fitnah, mengungkap

Lebih terperinci

Sesungguhnya Agama Itu Mudah

Sesungguhnya Agama Itu Mudah Sesungguhnya Agama Itu Mudah ] õ µõý û Indonesian [ Indonesia û Ummu Malik Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2013-1435 ßÝõ ÐË Ãßß ÃßÃõ µõýëý ½ Ò ÒÃß ÒÐà : µ Êà ݵ ÕÃÐÃõ µ 2013-1435 Sesungguhnya Agama Itu

Lebih terperinci

I TIKAF. Pengertian I'tikaf. Hukum I tikaf. Keutamaan Dan Tujuan I tikaf. Macam macam I tikaf

I TIKAF. Pengertian I'tikaf. Hukum I tikaf. Keutamaan Dan Tujuan I tikaf. Macam macam I tikaf I TIKAF Pengertian I'tikaf Secara harfiyah, I tikaf adalah tinggal di suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang baik. Dengan demikian, I tikaf adalah tinggal atau menetap di dalam masjid dengan niat beribadah

Lebih terperinci

FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA Tentang Perayaan Natal Bersama

FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA Tentang Perayaan Natal Bersama FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA Tentang Perayaan Natal Bersama Menimbang: 1) Ummat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang Perayaan Natal Bersama. 2) Ummat islam agar tidak mencampur-adukkan Aqidah

Lebih terperinci

Khutbah Jum'at. Keutamaan Bulan Sya'ban. Bersama Dakwah 1

Khutbah Jum'at. Keutamaan Bulan Sya'ban. Bersama Dakwah 1 Bersama Dakwah 1 KHUTBAH PERTAMA.. * Hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Tidak terasa telah enam hari kita bersamanya. Bulan Sya'ban, yang terletak diantara Rajab dan Ramadhan ini seringkali dilalaikan

Lebih terperinci

Kebaikan Palsu (riya )

Kebaikan Palsu (riya ) Kiat-kiat melawan sifat riya Penderita penyakit parah ini (riya) biasanya tidak sadar bahwa ia tertekan karenanya, sehingga membuat segala perbuatan baiknya tidak bearti. Godaan iblis dan egonya sedemikian

Lebih terperinci

Gaya Hidup Islami dan Jahili

Gaya Hidup Islami dan Jahili Gaya Hidup Islami dan Jahili Dalam pandangan Islam gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: 1) gaya hidup Islami, dan 2) gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang

Lebih terperinci

www.fiqhindonesia.com

www.fiqhindonesia.com 6 196 Daftar Bahasan Pengertian Anjuran Melakukan Hukum Syarat-Syarat Waktu di Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadhan Hikmah di Balik Anjuran Hal-Hal yang Dibolehkan Bagi Orang yang Hal-Hal yang Membatalkan

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS (MUI), setelah : Menimbang : 1. bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan

Lebih terperinci

ADAB DAN MANFAAT MENUNTUT ILMU

ADAB DAN MANFAAT MENUNTUT ILMU ADAB DAN MANFAAT MENUNTUT ILMU Oleh: Mohammad Fakhrudin Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan

Lebih terperinci

Definisi Khutbah Jumat

Definisi Khutbah Jumat Definisi Khutbah Jumat 1. Definisi khotbah Definisi secara bahasa Khotbah, secara bahasa, adalah 'perkataan yang disampaikan di atas mimbar'. Adapun kata khitbah yang seakar dengan kata khotbah (dalam

Lebih terperinci

Hukum Meyakini Bahwa Rasulullah SHALALLHU ALAIHI WA SALLAM Ada Di Setiap Tempat Dan Mengetahui Perkara Gaib

Hukum Meyakini Bahwa Rasulullah SHALALLHU ALAIHI WA SALLAM Ada Di Setiap Tempat Dan Mengetahui Perkara Gaib Hukum Meyakini Bahwa Rasulullah SHALALLHU ALAIHI WA SALLAM Ada Di Setiap Tempat Dan Mengetahui Perkara Gaib ] إندوني Indonesian [ Indonesia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Baz rahimahullah Terjemah : Muhammad

Lebih terperinci

[ ] : : : : : Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan wasiat Nabi Yahya bin Zakariya alaihimassalam yang berbunyi : Artinya: Dan aku memerintahkan kamu untuk shalat, jika kamu shalat maka janganlah kamu

Lebih terperinci

Keutamaan basmallah untuk melindungi diri dari gangguan syaitan

Keutamaan basmallah untuk melindungi diri dari gangguan syaitan ال ح م د هلل و الص ال ة و الس ال م ع لى ر س و ل هلل و ع لى آل ه و ص ح ب ه و م ن و اال ه أ م ا ب ع د Keutamaan basmallah untuk melindungi diri dari gangguan syaitan بسم اهلل الرحمن الرحيم basmallah: Bacaan

Lebih terperinci

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN PADA ACARA PERINGATAN ISRA MI RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1435 H / 2014 H TANGGAL 20 JUNI 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN PADA ACARA PERINGATAN ISRA MI RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1435 H / 2014 H TANGGAL 20 JUNI 2014 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN PADA ACARA PERINGATAN ISRA MI RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1435 H / 2014 H TANGGAL 20 JUNI 2014 Assalamu alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang

Lebih terperinci

10 Pembatal Keislaman

10 Pembatal Keislaman 10 Pembatal Keislaman نو قض لا سلا [ Indonesia Indonesian ] Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Terjemah : Muh. Iqbal Ahmad Ghazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1432 نو قض لا سلا» باللغة

Lebih terperinci

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I.

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang (setan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti

Lebih terperinci

$! " # %& ' ( ) * &+, -. /0 1 &+ 23 4 52 6 27! "#$

$!  # %& ' ( ) * &+, -. /0 1 &+ 23 4 52 6 27! #$ [ ] : : : Ikhtilaf Ulama, Sebab dan Sikap Kita Terhadapnya Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan islam serta kesehatan, karunia yang tiada taranya yang telah diberikan-nya

Lebih terperinci

Hak-Hak Yang Sesuai Fitrah

Hak-Hak Yang Sesuai Fitrah Hak-Hak Yang Sesuai Fitrah Dan Dikuatkan Oleh Syar'iat Karya : Stekh Muhammad Bin Shali Al Utsaimin Penerjemah : Abdullah Haidir Murajaah : DR. Muh. Mu'inudin Bashri, MA Erwandi Tarmizi, MA Maktab Dakwah

Lebih terperinci

قام بعملية تغي جلنس من رجل ىل امرأة فهل ل خللوة بالنساء. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid مد صالح ملنجد

قام بعملية تغي جلنس من رجل ىل امرأة فهل ل خللوة بالنساء. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid مد صالح ملنجد Seteleh Operasi Kelamin dari Laki-laki Menjadi Perempuan Apakah DiPerbolehkan Dia Berduaan Dengan Wanita? قام بعملية تغي جلنس من رجل ىل امرأة فهل ل خللوة بالنساء ] إندوني - Indonesian [ Indonesia - Syaikh

Lebih terperinci

Masyarakat Merdeka. Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah. Muhammad Ali al-hasyimi. Terjemah : Muzaffar Sahidu

Masyarakat Merdeka. Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah. Muhammad Ali al-hasyimi. Terjemah : Muzaffar Sahidu Masyarakat Merdeka Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah [ Indonesia Indonesian ] Muhammad Ali al-hasyimi Terjemah : Muzaffar Sahidu Editor : Muhammad Thalib 2009-1430 ملسلم ملسلم

Lebih terperinci

Tanda tanda Kebaikan dan Keburukan

Tanda tanda Kebaikan dan Keburukan Tanda tanda Kebaikan dan Keburukan بوادر اخلري وبوادر الرش ] إندوني [ Indonesia Indonesian Muhammad bin Abdullah bin Mu aidzir Terjemah : Muzaffar Sahidu Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2011 1432 بوادر

Lebih terperinci

www.fiqhindonesia.com

www.fiqhindonesia.com 13 Shalat Bagi Mereka yang Udzur 128 Daftar Bahasan Pengertian Udzur Shalat Orang Sakit Beberapa Hukum Berkenaan dengan Shalat Orang Sakit Shalat Orang Musafir Makna Safar (Bepergian) Mengqashar Salat

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN (MUI), setelah : MENIMBANG : a. bahwa dalam Islam, pernikahan adalah merupakan bentuk ibadah yang

Lebih terperinci

Peringatan Agar Tidak Tertipu dengan Kenikmatan Dunia

Peringatan Agar Tidak Tertipu dengan Kenikmatan Dunia Peringatan Agar Tidak Tertipu dengan Kenikmatan Dunia Khutbah Jumat ini berisi nasihat agar kita tidak terlena dengan kenikmatan yang kita peroleh di dunia. Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT ALAM NASYRAH

TAFSIR SURAT ALAM NASYRAH TAFSIR SURAT ALAM NASYRAH Oleh: رحمه اهلل Imam Ibnu Katsir Download > 300 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. سورة الشرح TAFSIR SURAT ALAM NASYRAH (Bukankah Kami telah Melapangkan) 1 "Dengan menyebut Nama

Lebih terperinci

Hari Besar Orang-Orang Kafir

Hari Besar Orang-Orang Kafir Hari Besar Orang-Orang Kafir Disusun Oleh: Munir Fuadi Ridwan MA Murajaah : Abu Ziyad ا عياد الكفار منيرفو اديرضوان Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1428 2007 Hari Besar Orang-Orang Kafir Dalam

Lebih terperinci

Mengobati Rasa Gelisah Dan Sedih

Mengobati Rasa Gelisah Dan Sedih Mengobati Rasa Gelisah Dan Sedih ] إندوني Indonesian [ Indonesia Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2011-1432 علاج الضيق والاكتي

Lebih terperinci

M ENCERMATI K ONDISI B ATIN: KETIKA KITA MELAKUKAN DOSA BESAR

M ENCERMATI K ONDISI B ATIN: KETIKA KITA MELAKUKAN DOSA BESAR M ENCERMATI K ONDISI B ATIN: KETIKA KITA MELAKUKAN DOSA BESAR www. depag.go.id Oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA Dosa dan maksiat bukan saja perbuatan tercela dan terlarang, melainkan juga membutakan

Lebih terperinci

www.fiqhindonesia.com

www.fiqhindonesia.com 1 248 Daftar Bahasan Kota Makkah dalam Lintasan Sejarah Keutamaan Kota Makkah Beberapa Hukum Berkaitan Dengan Kota Makkah Rangkaian Ibadah Definisi-Definisi Dasar dalam Kota Makkah Merupakan pecahan kata

Lebih terperinci

Larangan Meminta Minta

Larangan Meminta Minta Larangan Meminta Minta اجيه عن املسا لة ] إندوني [ Indonesia Indonesian Karya: Dr. Amin bin Abdullah asy Syaqawi Terjemah : Muzaffar Sahidu Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1431 اجيه عن املسا لة» باللغة

Lebih terperinci

Orang yang Terakhir Masuk Surga dan yang Paling Rendah

Orang yang Terakhir Masuk Surga dan yang Paling Rendah Orang yang Terakhir Masuk Surga dan yang Paling Rendah ] إندوني Indonesian [ Indonesia Abu Ishaq al-huwaini al-atsari Terjemah : Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2013-1434 من

Lebih terperinci

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Keutamaan Hari Jumat Ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan hari Jumat. Di antaranya: Hari Jumat merupakan hari raya tiap pekan 1. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi

Lebih terperinci

SURAT PERTAMA Dari Rasul YOHANES

SURAT PERTAMA Dari Rasul YOHANES SURAT PERTAMA Dari Rasul YOHANES 1 62:1:1 Itu yang sudah ada dari permulaan, yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat dengan mata kami, yang sudah kami pandang, dan yang tangan kami sudah pegang dari

Lebih terperinci

Oleh: Dr. H. Achmad Satori Ismail, MA

Oleh: Dr. H. Achmad Satori Ismail, MA Oleh: Dr. H. Achmad Satori Ismail, MA Dalam sejarah ulama salaf, diriwayatkan bahwa khalifah rasyidin ke V Umar bin Abdil Aziz dalam suatu shalat tahajjudnya membaca ayat 22-24 dari surat ashshoffat اح

Lebih terperinci

TAHUN B - Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf 28 Desember 2015

TAHUN B - Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf 28 Desember 2015 TAHN B - Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf 28 Desember 2015 LTRG SABDA Bacaan pertama (Kej. 15 :1-6; 21:1-3) Anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian:

Lebih terperinci

Hukum Cerai Tanpa Sebab

Hukum Cerai Tanpa Sebab Hukum Cerai Tanpa Sebab Syaikh Muhammad bin al-utsaimin rahimahullah Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2012-1433 حكم الطالق بدون سبب «باللغة اإلندونيسية» الشيخ حممد بن

Lebih terperinci

أهلها هلندوس الشيخ مد صالح ملنجد

أهلها هلندوس الشيخ مد صالح ملنجد BARU MASUK ISLAM DAN TIDAK MAMPU MENAMPAKKAN KEISALAMANNYA, BAGAIMANA CARA SHALAT DIANTARA KELUARGANYA YANG HINDU? أسلمت حديثا ولا ستطيع إظهار إسلامها فكيف تص ب أهلها هلندوس ] إندوني - Indonesian [ Indonesia

Lebih terperinci

PERSIAPAN MENUJU HARI AKHIR

PERSIAPAN MENUJU HARI AKHIR PERSIAPAN MENUJU HARI AKHIR KHUTBAH PERTAMA اى ح ذ ى ي اى ز خ ي ق اى ى د و اى ح بح ى ج ي ى م ؤ ن ؤ ح س ع ال و ج ع و ى ي ى ص ى ه إ ى ش ا ق و ا ح خ و ج ال. ؤ ش ه ذ ؤ ل إ ى إ ل اهلل و ح ذ ل ش ش ل ى ش ه بد

Lebih terperinci

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I.

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN (MUI), setelah : MENIMBANG : a. bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan

Lebih terperinci

BAGAIMANA SEORANG MUSLIM MEMBINA DIRINYA SENDIRI كيفية تر ية ملسلم لفسه

BAGAIMANA SEORANG MUSLIM MEMBINA DIRINYA SENDIRI كيفية تر ية ملسلم لفسه BAGAIMANA SEORANG MUSLIM MEMBINA DIRINYA SENDIRI كيفية تر ية ملسلم لفسه ] إندوني - Indonesian [ Indonesia - Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid الشيخ مد صالح ملنجد Penterjemah: www.islamqa.info Pengaturan:

Lebih terperinci

Pelayanan Mengajar itu Penting

Pelayanan Mengajar itu Penting Pelayanan Mengajar itu Penting Dalam Pelajaran 1 kita belajar tentang pengajaran Kristen sebagai suatu pelayanan. Kita membicarakan perbedaan antara mengajar, berkhotbah, dan memberi kesaksian. Kita juga

Lebih terperinci

Keluarnya Dajjal, Ya juj dan Ma juj Serta Turunnya Nabi Isa alaihissalam

Keluarnya Dajjal, Ya juj dan Ma juj Serta Turunnya Nabi Isa alaihissalam Keluarnya Dajjal, Ya juj dan Ma juj Serta Turunnya Nabi Isa alaihissalam ] إندوني Indonesian [ Indonesia Abu Ishaq al-huwaini al-atsari Terjemah : Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor : Eko Haryanto Abu

Lebih terperinci

Apa yang Dianjurkan Setelah Selesai Witir

Apa yang Dianjurkan Setelah Selesai Witir Apa yang Dianjurkan Setelah Selesai Witir ] إندوني - Indonesian [ Indonesia - DR. Muhammad bin Fahd al-furaih Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam (hal. 71-75) 0Terjemah0T 0T: 0TMuhammad Iqbal

Lebih terperinci

Sifat Shalat Istisqa (Minta Hujan)

Sifat Shalat Istisqa (Minta Hujan) Sifat Shalat Istisqa (Minta Hujan) Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2012-1433 صفة صلاة الاستسقاء» باللغة الا ندونيسية «الشيخ مد

Lebih terperinci

Datanglah kepada Allah dalam Cara yang Tepat Bila Saudara Berdoa

Datanglah kepada Allah dalam Cara yang Tepat Bila Saudara Berdoa Datanglah kepada Allah dalam Cara yang Tepat Bila Saudara Berdoa III Apakah cara yang tepat itu? II Dengan sikap yang bagaimana? II Di mana? II Dengan sikap badan yang bagaimana? II Dengan pola apa? Pelajaran

Lebih terperinci

Oleh: Rokhmat S Labib

Oleh: Rokhmat S Labib Oleh: Rokhmat S Labib Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan)? maka sesungguhnya

Lebih terperinci

Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya

Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya Jika saudara tahu bahwa saudara adalah seorang penting maka ini sangat membesarkan hati. Hal itu menimbulkan perasaan senang dalam hati saudara dan juga menolong

Lebih terperinci

ILMU QIRO AT DAN ILMU TAFSIR Oleh: Rahmat Hanna BAB I PENDAHULUAN. Al-Qur an sebagai kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW

ILMU QIRO AT DAN ILMU TAFSIR Oleh: Rahmat Hanna BAB I PENDAHULUAN. Al-Qur an sebagai kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ILMU QIRO AT DAN ILMU TAFSIR Oleh: Rahmat Hanna BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Al-Qur an sebagai kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya,

Lebih terperinci

TAHUN B - Hari Minggu Paskah XXVI 27 September 2015 LITURGI SABDA

TAHUN B - Hari Minggu Paskah XXVI 27 September 2015 LITURGI SABDA TAHN B - Hari Minggu Paskah XXVI 27 September 2015 LITRGI SABDA Bacaan pertama (Bil. 11 : 25-29) Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi! Bacaan diambil dari

Lebih terperinci

LITURGI SABDA Bacaan pertama (Yos. 24 : 1 2a. 15-17. 18b) Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bacaan diambil dari Kitab Yosua:

LITURGI SABDA Bacaan pertama (Yos. 24 : 1 2a. 15-17. 18b) Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bacaan diambil dari Kitab Yosua: Tahun B Minggu Biasa XX - 23 Agustus 2015 LTRG SABDA Bacaan pertama (Yos. 24 : 1 2a. 15-17. 18b) Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bacaan diambil dari Kitab Yosua: Menjelang wafatnya,

Lebih terperinci

HUKUM SIHIR & PERDUKUNAN

HUKUM SIHIR & PERDUKUNAN HUKUM SIHIR & PERDUKUNAN سالة يف حكم لسحر لكهانة ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ عبد لعزيز بن عبد الله بن با Penerjemah: MUHAMMAD ABBAS ترمجة: حممد عبا Murajaah: DR.MUH.MU INUDINILLAH BASRI, MAERWANDI

Lebih terperinci

TEMAN WANITA BARU MASUK ISLAM, APAKAH PERLU DIBERITAHU TENTANG HARAMNYA TETAP HIDUP BERSAMA SUAMINYA YANG KAFIR

TEMAN WANITA BARU MASUK ISLAM, APAKAH PERLU DIBERITAHU TENTANG HARAMNYA TETAP HIDUP BERSAMA SUAMINYA YANG KAFIR TEMAN WANITA BARU MASUK ISLAM, APAKAH PERLU DIBERITAHU TENTANG HARAMNYA TETAP HIDUP BERSAMA SUAMINYA YANG KAFIR أسلمت صديقتها حديثا فهل ربها بتحر م بقاي ها مع زوجها لاكفر ] إندوني - Indonesian [ Indonesia

Lebih terperinci

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN HAL-HAL YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN نواقض اإلسالم ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ عبد العسيس به عبد هللا به باز Penerjemah: Abu Azka Faridy ترجمة : أبو أزكى فريدي Murajaah: Muh. Mu inudinillah Muhammadun

Lebih terperinci

BIMBINGAN ISLAM UNTUK PRIBADI DAN MASYARAKAT

BIMBINGAN ISLAM UNTUK PRIBADI DAN MASYARAKAT BIMBINGAN ISLAM UNTUK PRIBADI DAN MASYARAKAT Karya : SYEIKH MUHAMMAD JAMIL ZAINU Penerjemah : DR. ABDUL MUHITH ABDUL FATTAH ALI MUSTHAFA YA'QUB AMAN NADZIR SHOLEH Murajaah : DR.MUH.MU INUDINILLAH BASRI,

Lebih terperinci

شعر بنقص إيمانه واستثقال العبادة

شعر بنقص إيمانه واستثقال العبادة MERASAKAN KEIMANANNYA TURUN DAN BERAT DALAM BERIBADAH شعر بنقص إيمانه واستثقال العبادة ] إندوني - Indonesian [ Indonesia - Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid الشيخ مد صالح ملنجد Penterjemah: www.islamqa.info

Lebih terperinci

PENJELASAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR KEIMANAN

PENJELASAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR KEIMANAN PENJELASAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR KEIMANAN Karya : MUHAMMAD BIN SHALEH AL- UTSAIMIN Penerjemah : ALI MAKHTUM ASSALAMY Murajaah : MUNIR FUADI RIDWAN, MA DR.MUH.MU INUDINILLAH BASRI, MA ERWANDI TARMIZI

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 09 Tahun 2014 Tentang JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 09 Tahun 2014 Tentang JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 09 Tahun 2014 Tentang JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH (MUI), setelah : MENIMBANG : a. bahwa dewasa ini mulai banyak berkembang usaha properti

Lebih terperinci

Hukum Menyuap Dan Menerimanya

Hukum Menyuap Dan Menerimanya Hukum Menyuap Dan Menerimanya حكم فع لرشو خذها [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Penyusun : Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin rahimahullah Terjemah : Muhammad

Lebih terperinci

Bid'ah-Bid'ah di Bulan Rajab

Bid'ah-Bid'ah di Bulan Rajab 1 Risalah Ilmiyah Ahlus Sunnah Bid'ah-Bid'ah di Bulan Rajab Fatwa-Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Pertanyaan 1: Apa hukum orang yang berpuasa di bulan Rajab selama satu bulan penuh seperti

Lebih terperinci

Educational Courses P.O. Box 0623 Cagayan de Oro 9000 Mindanao, Philippines. Fasal 2. Fasal 5. 7 Saudara-saudara, bukan perintah baru yang

Educational Courses P.O. Box 0623 Cagayan de Oro 9000 Mindanao, Philippines. Fasal 2. Fasal 5. 7 Saudara-saudara, bukan perintah baru yang 8 Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil mengampuni

Lebih terperinci

Jika ditelaah lebih lanjut, orang yang beriman memang tidak lagi merugi tetapi belum. Bijak dalam Memberi Nasihat

Jika ditelaah lebih lanjut, orang yang beriman memang tidak lagi merugi tetapi belum. Bijak dalam Memberi Nasihat Dalam perjalanan hidup, nasehat-menasehati merupakan pilar yang sangat utama, bahkan merupakan kewajiban bagi orang yang beriman setiap waktu Hal ini dapat dilihat dari surah Al Ashr Surah ini merupakan

Lebih terperinci

MUQADDIMAH KEUTAMAAN BULAN MUHARRAM

MUQADDIMAH KEUTAMAAN BULAN MUHARRAM MUQADDIMAH ا ل ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ي ن و الص لاة و الس لام ع ل ى س ي د ن ا م ح م د س ي د ال م ر س ل ي ن إم ام المتقين وقاي د المجاهدين و ع ل ى آل ه و ص ح ب ه و م ن ت ب ع ه ب ا ح س ان ا ل ى ي و م

Lebih terperinci

ISLAM, SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR

ISLAM, SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR ISLAM, SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR KHUTBAH PERTAMA إ ا ح ذ ح ذ و غ ز ؼ و غ ز ف ش و ؼ و ر ث بهلل ش ش و س أ ف غ ب و ع ئ بد أ ػ ب ب ذ اهلل ا ض و ض ا بد أ ش ذ أ ال إ إ ال اهلل و ح ذ ال ش ش ه و أ ش ذ أ ح

Lebih terperinci

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45 TENTANG ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH MUQADDIMAH Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yohanes 12 Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yesus Diurapi di Betania Persepakatan untuk Membunuh Lazarus Yesus Dielu-elukan di Yerusalem Beberapa Orang Yunani Mencari Yesus Yesus Memberitakan

Lebih terperinci

: Dzikir dan Do a setelah Sholat. : Ummu Abdillah al-buthoniyyah. Disebarluaskan melalui: website: http://www.raudhatulmuhibbin.

: Dzikir dan Do a setelah Sholat. : Ummu Abdillah al-buthoniyyah. Disebarluaskan melalui: website: http://www.raudhatulmuhibbin. Judul Penyusun Desain Sampul : Dzikir dan Do a setelah Sholat : Ummu Abdillah al-buthoniyyah : MRM Graph Disebarluaskan melalui: website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Lebih terperinci

Ruang Lingkup Kerja Wanita

Ruang Lingkup Kerja Wanita Ruang Lingkup Kerja Wanita ] إندوني - Indonesian [ Indonesia - Diambil dari kitab: "Masuliyatul Marah al Muslimah" Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-jarullah Terjemah : Abu Umamah Arif Hidayatullah

Lebih terperinci

Misteri Allah. Amsal 25:2-3. Orang bodoh seperti orang berhikmat. Amsal 26:11-12. Musuh seperti teman. Amsal 26:18-25.

Misteri Allah. Amsal 25:2-3. Orang bodoh seperti orang berhikmat. Amsal 26:11-12. Musuh seperti teman. Amsal 26:18-25. Lesson 10 for March 7, 2015 Pada bagian ini, kitab Amsal menolong kita untuk menemukan apa yang ditemukan di balik topeng. Yaitu, realitas di balik penampilan, apa yang mata kita tidak dapat lihat. Misteri

Lebih terperinci

Apakah Hukumnya Bila Suami Masuk Islam Dan Bagaimana Bila Sebaliknya?

Apakah Hukumnya Bila Suami Masuk Islam Dan Bagaimana Bila Sebaliknya? Apakah Hukumnya Bila Suami Masuk Islam Dan Bagaimana Bila Sebaliknya? ما حلكم سلم لز جگرصk لعكس [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Penyusun : Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Terjemah : Muhammad

Lebih terperinci

Seeking The Truth Series (Seri Mencari Kebenaran)

Seeking The Truth Series (Seri Mencari Kebenaran) Seeking The Truth Series (Seri Mencari Kebenaran) Oleh: Dr. Naji I. Arfaj Seeking The Truth Series (Seri Mencari Kebenaran) Satu Pesan Yang Sama Dedication Buku ini ditujukan kepada siapa saja yang sedang

Lebih terperinci

Pertobatan Sejati Suatu Syarat

Pertobatan Sejati Suatu Syarat Pertobatan Sejati Suatu Syarat Agama Menjamin Kebahagiaan Keluarga. Agama keluarga adalah satu kuasa yang ajaib. Tingkah laku suami terhadap istri dan istri terhadap suami akan membuat kehidupan rumah

Lebih terperinci

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I.

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Dan mereka berkata: "Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang." Katakanlah:

Lebih terperinci

KELUARGA SAMARA BERSAMA RADIO IMSA. Topik 2: TERUS TERANG DAN BATASANNYA

KELUARGA SAMARA BERSAMA RADIO IMSA. Topik 2: TERUS TERANG DAN BATASANNYA KELUARGA SAMARA BERSAMA RADIO IMSA Modul IV: MENGATASI MASALAH HUBUNGAN SUAMI/ISTRI Topik 2: TERUS TERANG DAN BATASANNYA Dr. Agus Sofyan A. JUJUR: Jujur atau terusterang merupakan sifat yang sangat dianjurkan

Lebih terperinci

MAKANAN HALALAN TOYYIBBAN PERSPEKTIF ISLAM

MAKANAN HALALAN TOYYIBBAN PERSPEKTIF ISLAM MAKANAN HALALAN TOYYIBBAN PERSPEKTIF ISLAM Tajudin Nur*) Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Dan Bidang Produk Halal dan Hisab Rukyat (Penyelenggara Syariah) Hai sekalian manusia,

Lebih terperinci

Dalam-pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam-pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yohanes 17 Dalam-pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yesus Berdoa untuk murid-muridnya Semua Orang yang Engkau Berikan Kepadaku Peliharalah.Mereka Supaya Mereka Menjadi Satu Berada Bersama-sama dengan

Lebih terperinci

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Hari Sabat Hari Perhentian yang Kudus GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150,

Lebih terperinci

HAK- HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAK- HAK ASASI MANUSIA (HAM) 26 HAK- HAK ASASI MANUSIA (HAM) FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 6/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM) Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung

Lebih terperinci

Tiga Kedustaan Yang Dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam

Tiga Kedustaan Yang Dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam Tiga Kedustaan Yang Dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ] إندوني Indonesian [ Indonesia Abu Ishaq al-huwaini al-atsari Terjemah : Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2013-1434

Lebih terperinci

Pekerja Dalam Gereja Mula-Mula

Pekerja Dalam Gereja Mula-Mula Pekerja Dalam Gereja Mula-Mula Pada waktu Kim mengetahui apa artinya menjadi anggota keluarga Allah, ia mulai mengerti apa yang termasuk dalam rencana Allah baginya. Sedang ia memikirkan hal-hal ini, keinginannya

Lebih terperinci

Apakah Allah Benar benar Mempunyai Rencana?

Apakah Allah Benar benar Mempunyai Rencana? ~, Apakah Allah Benar benar Mempunyai Rencana?.. begitu banyak hal yang agaknya terjadi secara kebetulan! Di Mesir terdapat monumen-monumen besar yang dinamakan piramide. Piramide-piramide itu sangat besar

Lebih terperinci

PANDUAN TUGAS AKHIR MA'HAD AL 'ILMI YOGYAKARTA

PANDUAN TUGAS AKHIR MA'HAD AL 'ILMI YOGYAKARTA PANDUAN TUGAS AKHIR MA'HAD AL 'ILMI YOGYAKARTA A. Panduan Umum Secara umum penulisan tugas akhir memiliki standar berikut: 1. Dibuat pada kertas HVS A4 berwarna putih 2. Halaman sampul dicetak menggunakan

Lebih terperinci

Perintah Taat kepada Para Pemimpin. Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I.

Perintah Taat kepada Para Pemimpin. Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan

Lebih terperinci

Mengenal Hakikat Ibadah

Mengenal Hakikat Ibadah Mengenal Hakikat Ibadah Ibadah merupakan kata yang sering kita dengar. Namun, sudahkah kita mengetahui apa makna dan hakikat ibadah itu sendiri? Materi khutbah Jum'at berikut ini semoga menambah wawasan

Lebih terperinci

APA ITU KESELAMATAN? (AWAS, PALING RAWAN DISESATKAN SETAN)

APA ITU KESELAMATAN? (AWAS, PALING RAWAN DISESATKAN SETAN) APA ITU KESELAMATAN? (AWAS, PALING RAWAN DISESATKAN SETAN) Topik sharing kita adalah tentang Keselamatan. Semua orang mencari selamat. Sejumlah orang malah menyiasati keselamatannya. Dan setiap agama mengkhususkan

Lebih terperinci